CÁC DẠNG bài tập ESTE LIPIT

22 275 0
  • Loading ...
1/22 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/11/2016, 12:19

phân dạng đầy đủ bài tập và lý thuyết chương este và lipit.Dạng 1: bài tập phản ứng đốt cháy.Dạng 2: Phản ứng thủy phân.Dạng 3: Bài toán tính hiệu suất phản ứng.Dạng 4: Tính khối lượng chất béo hay khối lượng xà phòng.BÀi tập tổng hợp các dạng và bài tập trong các đề thi cao đẳng, đại học các năm. I CÁC DẠNG BÀI TẬP ESTE LIPIT Các dạng tập chương 1: Dạng 1: Phản ứng đốt cháy: Ví dụ: Ví dụ 1: Đốt cháy hoàn toàn 1,48 g este A thu 2,64g CO2 1,08 g H2O Tìm CTPT A A C2H4O2 B C3H6O2 C C4H8O2 D C3H4O2 Ví dụ 2: Đốt hoàn toàn 4,2g este E thu 6,16g CO 2,52g H2O Công thức cấu tạo E A HCOOC2H5 B CH3COOC2H5 C CH3COOCH3 D HCOOCH3 Ví dụ : Este X tạo ancol no đơn chức axit cacboxylic không no (có liên kết đôi) đơn chức Đốt cháy m mol X thu 22,4 lít CO (đktc) 9g H2O Giá trị m số cho đây? A mol B mol C mol D Kết khác Ví dụ 4: Đốt cháy hoàn toàn 0,1 gam chất hữu X cần 4,48 lít khí oxi (đkc) thu nCO2 : nH2O = : Biết X tác dụng với NaOH tạo hai chất hữu CTCT X là: A HCOOC3H7 B HCOOCH3 C CH3COOC2H5 D C2H5COOCH3 Ví dụ 5: (ĐH B-09) Hỗn hợp X gồm hai este no, đơn chức, mạch hở Đốt cháy hoàn toàn lượng X cần dùng vừa đủ 3,976 lít khí O2 (ở đktc), thu 6,38 gam CO2 Mặt khác, X tác dụng với dung dịch NaOH, thu muối hai ancol đồng đẳng Công thức phân tử hai este X A C2H4O2 C3H6O2 B C3H4O2 C4H6O2 C C3H6O2 C4H8O2 D C2H4O2 C5H10O2 Vận dụng: Câu Đốt cháy hoàn toàn lượng hỗn hợp gồm etyl axetat etyl propionat thu 15,68 lit khí CO2 (đktc) Khối lượng H2O thu A 25,2 gam B 50,4 gam C 12,6 gam D 100,8 gam Câu 2: Đốt cháy hoàn toàn lượng hỗn hợp gồm etyl axetat etyl propionat thu 15,68 lit khí CO2 (đktc) Khối lượng H2O thu A 25,2 gam B 50,4 gam C 12,6 gam D 100,8 gam Câu 3: Đốt cháy hoàn toàn gam hữu X cần 4,48 lít khí O2 (đktc) thu số mol nước số mol khí cacbonit Biết X tác dụng với NaOH tạo hợp chất hữu A CH3COOH B HCOOH C C2H5COOH D HCOOCH3 Câu 4: Đốt cháy hoàn toàn 7,4 gam este X thu 13,2 gam CO2 5,4 gam nước Biết X tráng gươngđược.Xác định CTCT X A HCOOC2H5 B CH3COOCH3 C C2H5COOH D HCOOC3H7 Câu 5: Đốt cháy hoàn toàn 0,15 mol este thu 19,8 gam CO2 0,45 mol H2O Công thức phân tử este A C3H4O2 B C3H6O2 C C4H8O2 D C5H10O2 Câu 6: Đốt cháy 0,6 gam hợp chất hữu A đơn chức thu 0,88 gam CO2 0,36 gam H2O A có khả tráng gương Vậy A A OHC-CHO B CH3CHO C HCOOCH3 D HCOOC2H5 Câu 7: X hỗn hợp este đơn chức (tạo axit không no có nối đôi đơn chức ancol no đơn chức liên tiếp dãy đồng đẳng) Đốt cháy hoàn toàn 21,4 gam X 1,1 mol CO2 0,9 mol H2O Công thức phân tử este A C5H6O2 C6H8O2 B C5H6O2 C6H8O2 B C5H8O2 C6H10O2 D C5H4O2 C6H6O2 Trần Thị Trà Linh  Hóa học 12 Câu 8: Đốt cháy hoàn toàn 20,1 gam hỗn hợp X gồm este axit đơn chức, dãy đồng đẳng ancol no đơn chức cần 29,232 lít O2 (đktc) thu 46,2g CO2 CTCT este A C2H3COOC2H5 C3H5COOC2H5 B HCOOCH2-CH=CH2 CH3COOCH2-CH=CH2 C CH3COOC3H7 C2H3COOC3H7 D CH3COOCH2-CH=CH2; C2H5COOCH2CH=CH2 Câu 9: Cho hợp chất hữu X đơn chức chứa C, H, O Đốt cháy hoàn toàn X thu nCO2 = 1,5nH2O = nO2 Biết X tác dụng với dd NaOH tham gia phản ứng tráng gương CTCT thu gọn X A HCOOCH2CH3 B HCOOCH3 C HCOOCH=CH2 D HCOOCH2CH=CH2 Câu 10: Đốt cháy este no, đơn chức mạch hở E phải dùng 0,35 mol O2, thu 0,3 mol CO2 CTPT E A C3H4O2 B C3H6O2 C C4H8O2 D C5H10O2 Câu 11: Đốt cháy este no, đơn chức mạch hở E phải dùng 0,35 mol O2, thu 0,3 mol CO2 CTPT E A C3H4O2 B C3H6O2 C C4H8O2 D C5H10O2 Câu 12: X hỗn hợp este đơn chức không no có nối đôi liên tiếp dãy đồng đẳng Đốt cháy hoàn toàn 28,6 gam X 1,4 mo CO2 1,1 mol H2O Công thức phân tử este A C4H6O2 ; C5H8O2 B C3H4O2 ; C4H6O2 C C4H4O2 ; C5H6O2 D C3H2O2 ; C4H4O2 Câu 13: Khi đốt cháy hoàn toàn este no, đơn chức số mol CO2 sinh số mol O2 phản ứng Tên gọi este A mety fomiat B etyl axetat C n- propyl axetat D metyl axetat Câu 14: Đốt cháy hoàn toàn 0,11 gam este X (tạo nên từ axit cacboxylic đơn chức ancol đơn chức) thu 0,22 gam CO2 0,09 gam H2O Số este đồng phân X A B C.2 D Câu 15: Hỗn hợp X gồm vinyl axetat, metyl axetat etyl fomat Đốt cháy hoàn toàn 3,08 gam X, thu 2,16 gam H2O Phần trăm số mol vinyl axetat X A 75% B 72,08% C 27,92% D 25% Câu 16: Hỗn hợp X gồm ancol no, đơn chức axit no, đơn chức, mạch hở Chia X thành phần Phần 1: đốt cháy hoàn toàn sản phẩm thu cho qua bình đựng nước vôi dư thấy có 30 gam kết tủa Phần 2: este hóa hoàn toàn vừa đủ thu este Khi đốt cháy este thu H2O A 1,8g B 3,6g C 5,4 g D 7,2 g Câu 17: Đốt cháy hoàn toàn 1,1 gam hợp chất hữu X thu 2,2 gam CO2 0,9 gam H2O Cho 4,4 gam X tác dụng vừa đủ với 50 ml dung dịch NaOH 1M tạo 4,8 gam muối CTCT X A.CH3COOC2H5 B C2H5COOCH3 C C2H3COOCH3 D.C3H7COOH Câu 18: Hỗn hợp X gồm axit hữu no, đơn chức, mạch hở este no, đơn chức, mạch hở Để phản ứng hết với m gam X cần 400 ml dung dịch NaOH 0,5M Nếu đốt cháy hoàn toàn m gam X 0,6 mol CO2 Giá trị m A 26,4 g B 11,6 g C 8,4 g D 14,8 g Trần Thị Trà Linh  Hóa học 12 Câu 19: Cho 2,64 gam este axit cacboxylic đơn chức ancol đơn chức phản ứng vừa hết với 60 ml dung dịch NaOH 0,5M thu chất X chất Y Đốt cháy hoàn toàn m gam chất Y cho 3,96 gam CO2 2,16 gam nước CTCT este A.CH3COOC2H5 B CH2=CHCOOCH3 C C2H5COOCH3 D HCOOC3H7 Câu 20: Cho hỗn hợp E gồm este đồng phần X, Y Đốt cháy hoàn toàn E VCO2 = VH2O (cùng điều kiện to, p) Biết cần vừa đủ 45ml dung dịch NaOH 1M để xà phòng hóa 3,33g E CTCT thu gọn X,Y A CH3COOCH3; HCOOC2H5 B CH3COOC2H5 ; C2H5COOCH3 C CH3COOC2H5 ; HCOOC3H7 D CH3COOCH3 ; C2H5COOH Dạng 2: Phản ứng thủy phân: ví dụ: Ví dụ 1: Đốt cháy hoàn toàn mol este X thu mol khí CO Mặt khác xà phòng hóa 0,1 mol este thu 8,2 gam muối chứa natri Tìm CTCT X A HCOOC3H7 B HCOOCH3 C CH3COOC2H5 D C2H5COOCH3 Ví dụ 2: Cho 20 gam este X (có phân tử khối 100 đvC) tác dụng với 300 ml dung dịch NaOH 1M Sau phản ứng, cô cạn dung dịch thu 23,2 gam chất rắn khan Công thức cấu tạo X A CH2=CHCH2COOCH3 B CH3COOCH=CHCH3 C C2H5COOCH=CH2 D CH2=CHCOOC2H5 Ví dụ 3: Xà phòng hóa 8,8 gam etyl axetat 200 ml dung dịch NaOH 0,2M Sau phản ứng xảy hoàn toàn, cô cạn dung dịch thu chất rắn khan có khối lượng A 8,2 gam B 8,56 gam C 3,28 gam D 10,4 gam Ví dụ 4: X este no đơn chức, có tỉ khối CH4 5,5 Nếu đem đun 2,2 gam este X với dung dịch NaOH (dư), thu 2,05 gam muối Công thức cấu tạo thu gọn X A HCOOCH2CH2CH3 B C2H5COOCH3 C CH3COOC2H5 D HCOOCH(CH3)2 Ví dụ 5: Xà phòng hoá hoàn toàn 1,99 gam hỗn hợp hai este dung dịch NaOH thu 2,05 gam muối axit cacboxylic 0,94 gam hỗn hợp hai ancol đồng đẳng Công thức hai este A CH3COOC2H5 CH3COOC3H7 B C2H5COOCH3 C2H5COOC2H5 C CH3COOCH3 CH3COOC2H5 D HCOOCH3 HCOOC2H5 V í d ụ : Este X không no, mạch hở, có tỉ khối so với oxi 3,125 tham gia phản ứng xà phòng hoá tạo anđehit muối axit hữu Có CTCT phù hợp với X? A B C D 2 vận dụng X chất hữu đơn chức có M = 88 Nếu đem đun 2,2 gam X với dung dịch NaOH dư, thu 2,75 gam muối Công thức cấu tạo thu gọn chất sau phù hợp với X: A HCOOCH2CH2CH3 B CH3CH2CH2COOH C C2H5COOCH3 D HCOOCH(CH3)2 Một este tạo axit đơn chức ancol đơn chức có tỷ khối so với CO2 Khi đun nóng este với dung dịch NaOH tạo muối có khối lượng lơn este phản ứng Công thức cấu tạo thu gọn este là? A CH3COO-CH3 B H-COO-C3H7 C CH3COOH-C2H5 D C2H5COO-CH3 Cho 5,1 gam Y(C, H, O) tác dụng với dung dịch NaOH dư, thu 4,8 gam muối ancol Công thức cấu tạo Y A C3H7COOC2H5 B CH3COOCH3 C HCOOCH3 D C2H5COOC2H5 12,9g este đơn chức, mạch hở tác dụng vừa đủ với 150ml dung dịch KOH 1M Sau phản ứng thu muối andehit Công thức cấu tạo este công thức sau đây: A HCOOCH=CH=CH3 B CH3COOCH=CH2 C C2H5COOCH=CH2 D A B Trần Thị Trà Linh  Hóa học 12 E Cho 0,1 mol este A vào 50 gam dung dịch NaOH 10% đun nóng đến este phản ứng hoàn toàn (Các chất bay không đán kể) dung dịch thu có khối lượng 58,6 gam Chưng khô dung dịch thu 9,2 gam chất rắn khan Công thức A A HCOOCH2CH=CH2 B C2H5COOCH3 C CH2=CHCOOCH3 D CH3COOCH=CH2 Cho 2,72 gam CH3COOC6H5 vào 500ml dung dịch NaOH 0,1 M Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu số gam chất rắn A 1,64 gam B 3,96 gam C 2,84 gam D 4,36 gam E Một este X (không có nhóm chức khác) có nguyên tố C, H, O có khối lượng nhỏ 160 đvc Lấy 1,22 gam X phản ứng vừa đủ với 200ml dung dịch KOH 0,1 M Cô cạn phần bay có nước phần chất rắn Công thức X A CH3COOC6H5 B CH3COOC2H5 C HCOOC6H4CH3 D HCOOC6H5 E Chất X có công thức phân tử C4H8O2 Khi X tác dụng với dung dịch NaOH sinh chất Y có công thức C2H3O2Na Công thức cấu tạo X A HCOOC3H7 B C2H5COOCH3 C CH3COOC2H5 D HCOOC3H5 Thủy phân este có công thức sau CH3COOCHCl-CH2Cl môi trường kiềm dư thu sản phẩm hữu A CH3COONa; C2H5OH C CH3COONa; CH2OH-CHO B CH3COONa; CH2OH-CHCl D CH3COONa; CH2OH-CH2OH 10 Số hợp chất đồng phân cấu tạo, có công thức phân tử C4H8O2, tác dụng với dung dịch NaOH không tác dụng với Na A B C D E CD 2009 11 Thủy phân este có công thức phân tử C4H8O2 (với xúc tác axit), thu sản phẩm hữu X Y Từ X điều chế trực tiếp Y Vậy chất X A Rượu metylic B Etyl axetat C Axit fomic D Rượu etylic E DHB 2007 12· Đun este E (C6H12O2) với dung dịch NaOH ta ancol A không bị oxi hóa CuO E có tên A Isopropyl propionat B Isopropyl axetat C Butyl axetat D Tert-butyl axetat 13 Hợp chất hữu C4H7O2Cl thủy phân môi trường kiềm sản phẩm có hai chất có khả tráng gương Công thức cấu tạo A CH3COOCH2Cl B HCOOCH2CHClCH C C2H5COOCH2CH3 D HCOOCHClCH2CH3 E 14 (DHA 2007)Một este có công thức phân tử C4H6O2, thủy phân môi trường axit thu axetanđehit Công thức cấu tạo thu gọn este A CH2=CH-COO-CH3 B HCOO-C(CH3)=CH2 C HCOO-CH=CH-CH3D CH3COO-CH=CH2 E 15 X este no đơn chức, có tỉ khối CH4 5,5 Nếu đem đun 2,2 gam este X với dung dịch NaOH (dư), thu 2,05 gam muối Công thức cấu tạo thu gọn X A HCOOCH2CH2CH3 C CH3COOC2H5 E DHB 2007 B C2H5COOCH3 D HCOOCH(CH3)2 16 Cho 0,1 mol este X đơn chức đun với 100 gam dung dịch NaOH 8%, phản ứng hoàn toàn thu 108,8 gam dung dịch Y Làm khô dung dịch Y thu 13,6 gam chất rắn Công thức X A CH3COOC2H5 B CH3COOCH3 C C2H5COOCH3 D HCOOC3H7 17 Xà phòng hóa hoàn toàn 22,2 gam hỗn hợp gồm hai este HCOOC2H5 CH3COOCH3 dung dịch NaOH 1M (đun nóng) Thể tích dung dịch NaOH tối thiểu cần dùng A 400ml B 300ml C 150ml D 200ml E CD 2008 Trần Thị Trà Linh  Hóa học 12 18 Cho 0,1 mol phenyl axetat tác dụng với 250 ml dung dịch NaOH 1M thu dung dịch X Cô cạn X m gam chất rắn Giá trị m là: A 21,8 gam B 8,2 gam C 19,8 gam D 14,2 gam 19 Xà phòng hóa 8,8 gam etyl axetat 200ml dung dịch NaOH 0,2 M Sau phản ứng xảy hoàn toàn, cô cạn dung dịch thu chất rắn khan có khối lượng A 8,56 gam B 3,28 gam C 10,4 gam D 8,2 gam E DHA 2007 10 20 Xà phòng hóa hoàn toàn 1,99 gam hỗn hợp hai este dung dịch NaOH thu 2,05 gam muối axit cacboxylic 0,94 gam hỗn hợp hai ancol đồng đẳng Công thức hai este A CH3COOCH3 CH3COOC2H5 D HCOOCH3 HCOOC2H5 DHA B C2H5COOCH3 C2H5COOC2H5 2009 C CH3COOC2H5 CH3COOC3H7 11 21 Este X có công thức phân tử C5H8O2 Đun nóng 0,1 mol X với 200 ml dung dịch NaOH 1M Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu 13,4 gam chất rắn khan Vậy công thức este là: A CH3COO-CH2-CH=CH2 D HCOOCH3 HCOOC2H5 DHA B C2H5COOCH3 C2H5COOC2H5 2009 C CH3COOC2H5 CH3COOC3H7 12 22 Xà phòng hóa hoàn toàn 66,6 gam hỗn hợp hai este HCOOC2H5 CH3COOCH3 dung dịch NaOH, thu hỗn hợp X gồm hai ancol Đun nóng hỗn hợp X với H2SO4 đặc 140 oC, sau phản ứng xảy hoàn toàn thu m gam nước Giá trị m A 4,05 B 8,10 C 18,00 D 16,20 E DHA 2009 13 23 Thủy phân chất sau dung dịch NaOH dư tạo muối? A CH3COOCH=C B CH3COOC2H5 D CH3COOCH2C6 C CH COOC H H2 H5 24 Thủy phân este C2H5COOCH=CH2 môi trường axit tạo thành sản phẩm A C2H5COOH, CH2=CH-OH C C2H5COOH, CH3CHO B C2H5COOH, HCHO D C2H5COOH, CH3CH2OH 25 Hỗn hợp X gồm etyl axetat n-propyl axetat Đun nóng hỗn hợp X với NaOH (vừa đủ) thu 13,12 gam muối 8,76 gam hỗn hợp ancol Y Vậy % khối lượng etyl axetat hỗn hợp X A 56,85% B 45,47% C 39,8% D 34,1% 26 Đun nóng 8,6g CH2=CHCOOCH3 với 120 ml dung dịch NaOH 1M Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu khối lượng rắn A 9,4 gam B 12,6 gam C 10,2 gam D Tất sai 27 Để xà phòng hóa hoàn toàn 52,8 gam hỗn hợp hai este no, đơn chức, mạch hở đồng phân cần vừa đủ 600ml dung dịch KOH 1M Biết hai este không tham gia phản ứng tráng bạc Công thức hai este A C2H5COOC2H5 C3H7COOCH3 D CH3COOC2H5 HCOOC3H7 B C2H5COOCH3 CH3COOC2H5 CDA 2011 C HCOOC4H9 CH3COOC3H7 Trần Thị Trà Linh  Hóa học 12 E 28 Xà phòng hóa hoàn toàn 37,0 gam hỗn hợp este HCOOC 2H5 CH3COOCH3 dung dịch NaOH, đun nóng Khối lượng NaOH cần dùng F 29 Xà phòng hóa 22,2g hỗn hợp este HCOOC 2H5 CH3COOCH3 dùng hết 200 ml dd NaOH Nồng độ mol/l dung dịch NaOH G A 0,5 B M C 1,5 M D 2M H 30 Xà phòng hóa hoàn toàn 17,6 gam hỗn hợp este etyl axetat metyl propionat lượng vừa đủ V (ml) dung dịch NaOH 0,5M Giá trị V I A 200 ml B 500 ml C 400 ml D 600 ml J 31 Đun 12 gam axit axetic với 13,8 gam etanol (có H2SO đặc làm xúc tác) đến phản ứng ứng este hoá đạt tới trạng thái cân bằng, thu 11 gam este Hiệu suất phản K A 62,5% B 75% C 55% D 50% L 32 Đun nóng 6,0 gam CH3COOH với 6,0 gam C2H5OH (có H2SO4 làm xúc tác, hiệu suất phản M ứng este hoá 50%) Khối lượng este tạo thành N A 6,0 gam B 4,4 gam C 8,8 gam D 5,2 gam O 33 Tỷ khối este so với không khí 2,07 CTPT este là: P A C2H4O2 B C3H6O2 C C4H8O2 D C5H10O2 Q 34 Este A điều chế từ ancol metylic có tỉ khối so với oxi 2,3125 Công thức A là: R A C2H5COOC2H5 B CH3COOCH3 C CH3COOC2H5 D C2H5COOCH3 S 35 Este A điều chế từ ancol metylic có tỉ khối so với metan 3,75 Công thức A là: T A C2H5COOCH3 B HCOOCH3 C C2H5COOC2H5 D HCOOC2H5 U 36 Este A điều chế từ ancol metylic có tỉ khối so với metan 3,75 Công thức A là: V A C2H5COOCH3 B HCOOCH3 C C2H5COOC2H5 D HCOOC2H5 W 37 Khi 8,8g este đơn chức mạch hở X tác dụng 100ml dd KOH 1M (vừa đủ) thu 4,6g ancol Y Tên gọi X là: X A etyl fomat B etyl propionat C etyl axetat D propyl axetat Y 38 Một este đơn chức A có phân tử lượng 88.Cho 17,6g A tác dụng với 300 ml dd NaOH 1M, đun nóng.Cô cạn hỗn hợp sau phản ứng 23,2g rắn khan.Biết phản ứng xảy hoàn toàn.CTCT A là: Z A.HCOOCH(CH3)2 B.CH3CH2COOCH3 C.C2H3COOC2H5 D.HCOOCH2CH2CH3 AA 39 Cho 1,84 g axit fomic tác dụng với ancol etylic, H = 25% khối lượng este thu là: AB A 0,75 gam B 0,74 gam C 0,76 gam D Kết qủa khác AC 40 Một este đơn chức A có tỉ khối so với khí metan 5,5 Cho 17,6 g A tác dụng với 300 ml dung dịch NaOH 1M đun nóng, cô cạn hỗn hợp sau phản ứng thu 20,4 g chất rắn khan Công thức cấu tạo este A AD A n – propyl fomiat B iso – propyl fomiat C etyl axetat D metyl propionat AE 41 Cho 26,8 gam hỗn hợp gồm este metylfomiat este etylfomiat tác dụng với 200 ml dung dịch NaOH 2M vừa đủ Thành phần % theo khối lượng este metylfomiat là: AF A Kết qủa khác B 68,4% C 55,2% D 44,8% AG 42 Cho 8,8 gam etyl axetat tác dụng với 150 ml dung dịch NaOH 1M Cô cạn dung dịch sau phản ứng khối lượng chất rắn khan thu bao nhiêu? AH A 8,2 gam B 10,5 gam C 12,3 gam D 10,2 gam AI 43 Cho 9,2g axit fomic t.dụng với ancol etylic dư thu 11,3 g este.Hiệu suất p.ứng là: AJ A 65,4% B 76,4% C Kết qủa khác D 75,4% AK 44 Chất sau tham gia phản ứng tráng gương: AL A HCOOCH3 B Tất C HCOOC3H7 D HCOOH AM 45 Số đồng phân este C4H8O2 là? AN A B C D AO 46 Xà phòng hóa 6,6 gam etyl axetat 100 ml dung dịch NaOH 0,2M Sau phản ứng xảy hoàn toàn, cô cạn dung dịch thu chất rắn khan có khối lượng AP A 1,64 gam B 4,28 gam C 5,20 gam D 4,10 gam AQ 47 Khi đốt cháy hoàn toàn 8,8 gam chất hữu X đơn chức thu sản phẩm cháy gồm 8,96 lít CO2 (ở đktc) 7,2 gam nước Nếu cho 8,8 gam hợp chất X tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ đến phản ứng hoàn toàn, thu 9,6 gam muối axit hữu Y chất hữu Z Tên X AR A axit propionic B etyl axetat C metyl propionat D ancol metylic AS 48 Cho 20,8 gam hỗn hợp gồm metyl fomiat metyl axetat tác dụng với NaOH hết 150 ml dung dịch NaOH 2M Khối lượng metyl fomiat hỗn hợp AT A gam B gam C 3,4 gam D 3,7 gam AU 49 Đun 24 gam axit axetic với 27,6 gam etanol (có H2SO4 đặc làm xúc tác) đến phản ứng đạt tới trạng thái cân bằng, thu 22 gam este Hiệu suất phản ứng este hoá AV A 62,5% B 50% C 75% D 55% AW 50 Đun nóng gam axit axetic với gam ancol etylic có H 2SO4 đặc làm xúc tác Khối lượng este tạo thành hiệu suất phản ứng 80% AX A 10,00 gam B 7,04 gam C 12,00 gam D 8,00 gam AY 51 Cho ancol etylic tác dụng với axit axetic thu 22 gam este Nếu H=25% khối lượng ancol etylic phản ứng là: AZ A 26 gam B 46 gam C 92 gam D Kết qủa khác BA 52 Cho 0,92 g axit fomic tác dụng với ancol etylic, H = 50% khối lượng este thu là: BB A 0,74 gam B 0,55 gam C 0,75 gam D 0,76 gam BC 53 Cho 23,6 gam hỗn hợp gồm este metyl fomiat este etyl axetat tác dụng với 150 ml dung dịch NaOH 2M vừa đủ Thành phần % theo khối lượng este metyl fomiat là: BD A 25,42% B Kết qủa khác C 42,32% D 68,88% BE 54 Hợp chất X đơn chức có công thức phân tử C 3H6O2 Khi cho 7,40 gam X tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ đến phản ứng hoàn toàn, cô cạn dung dịch thu 9,60 gam chất rắn khan Công thức cấu tạo X BF A HCOOC2H5 B CH3CH2COOH C CH3COOCH3 D HOC2H4CHO BG 55 Este A điều chế từ ancol metylic có tỉ khối so với oxi 2,3125 Công thức A là: BH A C2H5COOC2H5 B CH3COOCH3 C CH3COOC2H5 D C2H5COOCH3 BI 56 Đun nóng 215g axit metacrylic với 100g metanol (với H pứ = 60%) Khối lượng este metyl metacrylat thu BJ A 100g B 125g BK C 150g D 175g BL Dạng 3: Bài toán tính hiệu suất: BM 1.ví dụ: BN Ví dụ 1: Đun 12 gam axit axetic với 13,8 gam etanol (có H2SO đặc làm xúc tác) đến phản ứng este hoá ứng đạt tới trạng thái cân bằng, thu 11 gam este Hiệu suất phản BO A 62,5% B 75% C 55% D 50% BP.Ví dụ 2: Đun nóng 6,0 gam CH3COOH với 6,0 gam C2H5OH (có H2SO4 làm xúc tác, hiệu suất phản BQ ứng este hoá 50%) Khối lượng este tạo thành BR A 6,0 gam B 4,4 gam C 8,8 gam D 5,2 gam BS.2 Vận dụng Đun 12 g axit axetic với 13,8 g etanol (H2SO4 xúc tác) đến phản ứng đạt trạng thái cân bằng, thu 11 g este Hiệu suất phản ứng este hóa là: A 55% B 50% C 62,5% D 75% Đun nóng g CH3COOH g C2H5OH ( H2SO4 xúc tác , H=50%) Khối lượng este tạo thành là: A g B 4,4 g C 8,8 g D 5,2 g Khi thực phản ứng este hóa mol CH3COOH mol C2H5OH, lượng este lớn thu 2/3 mol Để đạt hiệu suất cực đại 90% ( tính theo axit ) tiến hành este hóa mol CH3COOH cần số mol C2H5OH ( biết phản ứng este hóa thực nhiệt độ) A 0,342 B 2,925 C 2,412 D 0,456 Cho 0,1 mol glixerol phản ứng với 0,15 mol axit acrylic có mặt H2SO4 đặc (H=60%) thu m g este B ( không chứa chất khác) Giá trị m là: A 7,62g B 15,24g C 21,167g D 9,62 g Cho 0,1 mol glixerol tác dụng với 0,15 mol axit cacboxylic đơn chức có mặt H2SO4 đặc (H=60%) thu 7,8 g este B Công thức axit đơn chức là: A CH3COOH B C2H5COOH C HCOOH D C3H7COOH Cho 24,0 gam axit axetic tác dụng với 18,4 gam glixerin (H2SO4 đặc đun nóng) thu 21,8 gam glixerin triaxetat Hiệu suất phản ứng BT A 50% B 75% C 25% D 80% Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X gồm rượu đơn chức, đồng đẳng thu 14,08 gam CO2 9,36 gam H2O Nếu cho X tác dụng hết với axit axetic số gam este thu ( biết H =80%) BU A 18,24 B 22,40 C 16,48 D 13,184 Đốt cháy hoàn toàn 19,68 gam hỗn hợp Y gồm axit đồng đẳng thu 31,68 gam CO2 12,96 gam H2O Nếu cho Y tác dụng với rượu etylic, với hiệu suất phản ứng axit 80% số gam este thu BV A 25,824 B 22,464 C 28,080 D 32,280 Cho 5,76g axit hữu đơn chức X tác dụng hết với CaCO3dư, thu 7,28g muối Nếu cho X tác dụng với 4,6 rượu etylic với hiệu suất 80% số gam este thu BW A 6,40 B 8,00 C 7,28 D 5,76 10 Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp hai ancol đơn chức X Y thuộc dãy đồng đẳng, người ta thu 70,4 gam CO2 37,8 gam H2O Nếu cho m gam hỗn hợp tác dụng với 24,0 gam axit axetic (h = 50%) số gam este thu BX A 20,96 B 26,20 C 41,92 D 52,40 11 Cho 37,6 gam hỗn hợp X gồm C2H5OH rượu đồng đẳng Y tác dụng với Na dư thu 11,2 lít khí H2 (đktc) Nếu cho Y lượng Y có X tác dụng hết với axit axetic thu số gam este là( biết H= 50%) BY A 44,4 B 22,2 C 39,8 D 17,6 12 (A-07): Hỗn hợp X gồm HCOOH CH3COOH (tỉ lệ mol 1:1) Lấy 5,3 gam X tác dụng với 5,75 gam C2H5OH (có xúc tác H2SO4 đặc), thu m gam hỗn hợp este (hiệu suất phản ứng este hoá 80%) Giá trị m BZ A 10,12 B 16,20 C 8,10 D 6,48 13 Khi thực phản ứng este hóa mol CH3COOH mol C2H5OH, lượng este lớn thu 2/3 mol Để đạt hiệu suất cực đại 90% (tính theo axit) Khi tiến hành este hóa mol CH3COOH cần số mol C2H5OH (biết phản ứng este hoá thực nhiệt độ) CA A 2,115 B 2,925 C 2,412 D 0,456 14 Tính khối lượng este metyl metacrylat thu đun nóng 215 gam axit metacrylat với 100 gam ancol metylic Giả thiết phản ứng este hoá đạt hiệu suất 60% CB A 125 gam B 175 gam C 150 gam D 200 gam 15 Câu 27: Đun nóng 6,0 gam CH3COOH với 6,0 gam C2H5OH ( có H2SO4 làm xúc tác, hiệu suất phản ứng este hoá 50%) Khối lượng este tạo thành là: CC A 6,0 gam B 4,4 gam C 8,8 gam D 5,2 16 Câu 28: Cho biết số cân phản ứng este hoá: CD CH3COOH + C2H5OH CH3COOC2H5 + H2O KC = CE Nếu cho hỗn hợp số mol axit ancol tác dụng với phản ứng đạt đến trạng thái cân % ancol axit bị este hoá CF A 50% B 66,7% C 33,3% D 65% CG CH CI Dạng 4: Tính khối lượng chất béo hay khối lượng xà phòng CJ CK Ví dụ: CL CM Ví dụ Đun nóng chất béo cần vừa đủ 40 kg dung dịch NaOH 15%, giả sử phản ứng xảy hoàn toàn Khối lượng (kg) glixerol thu CN A 13,8 B 4,6 C 6,975 D 9,2 CO Ví dụ Xà phòng hóa hoàn toàn 17,24 gam chất béo cần vừa đủ 0,06 mol NaOH Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu khối lượng xà phòng CP A 16,68 gam B 18,38 gam C 18,24 gam D 17,80 gam CQ Ví dụ Đun nóng 4,03 kg panmitin với lượng dư dung dịch NaOH thu kg xà phòng chứa 72% muối natri panmitat ? CR A 5,79 B 4,17 C 7,09 D 3,0024 CS Ví dụ Khối lượng Glixerol thu đun nóng 2,225 kg chất béo (loại tristearin) có chứa 20% tạp chất với dung dịch NaOH (coi phản ứng xảy hoàn toàn) là: CT A 1,78 kg B 0,184 kg C 0,89 kg D 1,84 kg CU Ví dụ Xà phòng hóa 8,8 gam etyl axetat 100 ml dung dịch NaOH 2M Sau phản ứng xảy hoàn toàn, cô cạn dung dịch thu chất rắn khan có khối lượng CV A 3,28 gam B 8,56 gam C 8,2 gam D 12,2 gam CW Ví dụ Thuỷ phân este X có CTPT C4H8O2 dung dịch NaOH thu hỗn hợp hai chất hữu Y Z Y có tỉ khối so với H2 16 X có công thức CX A HCOOC3H7 C2H5COOCH CY CZ Áp dụng: DA DB B CH3COOC2H5 C HCOOC3H5 D Xà phòng hóa hoàn toàn trieste X dung dịch NaOH thu 9,2g glixerol 83,4g muối axit béo no Y Y là: DC A axit axetic DD 2.Khi xà phòng hóa chất béo X (% khối lượng oxi 10,86%) NaOH thu 46g B axit panmitic C axit oleic D axit stearic grixerol a g muối natri axit béo Giá trị a là: DE A 413 B 417 C 456 D 459 DF.3 Xà phòng hóa hoàn toàn 17,24g chất béo cần vừa đủ 0,06 mol NaOH Cô cạn dung dịch sau phản ứng, thu khối lượng xà phòng là: DG A 16,68g DH Hiđro hoá hoàn toàn m(g) triolein (glixerol trioleat) thu 89g tristearin (glixerol B 17,8g C 18,24g D 18,38g tristearat) Giá trị m DI A 84,8g B 88,4g C 48,8g D 88,9g DJ.II Tổng hợp tập chương 1: DK DL Câu 1: Este không thu phản ứng axit ancol? DM A Allyl axetat B Vynyl axetat C Etyl axetat D Metyl arcrylat DN Câu 2: Thủy phân este X môi trường kiềm thu natri axetat rượu etylic Công thức X DO A Etyl propionat B Etyl axetat C Metyl axetat D Metyl propionat DP.Câu 3: Ứng dụng este sống công nghiệp là: DQ A Được dùng điều chế polime để sản xuất chất dẻo B Dùng làm hương liệu CN thực phẩm DR C Dùng làm dung môi D Tất DS Câu4: Khi xà phòng hóa tristearin ta thu sản phẩm là: DT A C17H35COONa glixerol B C17H35COOH glixerol DU C C17H31COONa etanol D C15H31COONa glixerol DV Câu 5: Cho sơ đồ: CH4 A  B  C  D  E  CH4 Hai chất C, D là: DW A CH3COOH CH3COONa B CH3CHO CH3COOH DX C CH3COOH CH3COO-CH=CH2 D C2H5OH CH3COOH DY Câu 6: Ở điều kiện thường chất béo tồn dạng: DZ A Lỏng rắn B Lỏng khí C Lỏng D Rắn EA Câu 7: Cho hỗn hợp hai chất hữu mạch thẳng X, Y tác dụng với NaOH dư thu rượu đơn chức muối axit hữu đơn chức Nhận xét sau không đúng? EB A X, Y este đơn chức axit B X axit hữu đơn chức, Y rượu đơn chức EC C X rượu đơn chức, Y este đơn chức tạo từ rượu X ED D X axit đơn chức, Y este đơn chức tạo từ axit X EE Câu 8: Thủy phân este E có công thức phân tử C 4H8O2 (có mặt H2SO4 loãng), thu sản phẩm hữu X Y Tử X điều chế trực tiếp Y phản ứng Tên gọi E là: EF A Propyl fomat B Etyl axetat C Metyl propionat D Ancol etylic EG Câu 9: Hợp chất X đơn chức có công thức đơn giản CH 2O X tác dụng với dung dịch NaOH không tác dụng với Natri Công thức cấu tạo X là: EH A CH3COOCH3 B HCOOCH3 C CH3COOH D OHCCH2OH EI Câu 10: Số đồng phân đơn chức tạp chức ứng với công thức phân tử C3H6O2 là: EJ A B C D EK Câu 11: Có este có công thức phân tử C 4H6O2 chúng tạo từ phân tử este hóa? EL A B C D EM Câu 12: Cho chất có công thức cấu tạo sau: HOCH 2-CH2OH (X); HOCH2-CH2-CH2OH (Y); HOCH2-CHOH-CH2OH (Z); CH3-CH2-O-CH2-CH3 (R); CH3-CHOH-CH2OH (T) Những chất tác dụng với Cu(OH) tạo thành dung dịch màu xanh lam EN A X, Y, Z, T B Z, R, T C X, Y, R, T D X, Z, T EO Câu 13: Phát biểu sau không EP A Chất béo Trieste glixerol với axit monocacboxylic có mạch cacbon dài không phân nhánh EQ B Chất béo chứa chủ yếu gốc không no axit thường chất lỏng nhiệt độ phòng ER C Phản ứng thủy phân chất béo môi trường kiềm phản ứng thuận nghịch ES D Chất béo chứa chủ yếu gốc no axit thường chất rắn nhiệt độ phòng ET Câu 14: Lipit chất hữu có tế bào sống và? EU A Tan nước dùng làm dung môi hữu không phân cực EV B Không tan nước tan nhiều dung môi hữu không phân cực EW C Tan nước tan nhiều dung môi hữu không phân cực EX D Không tan nước không tan dung môi hữu không phân cực EY Câu 15: Axit béo là? A Những axit đơn chức có mạch cacbon ngắn phân nhánh EZ B Những axit đơn chức có mạch cacbon dài phân nhánh C Những axit đơn chức có mạch cacbon ngắn, không phân nhánh D Những axit đơn chức có mạch cacbon dài, không phân nhánh FA Câu 16: Cho chất có công thức cấu tạo đây, chất este: a CH3CH2COOCH3 ;b CH3OOCCH3; c HOOCCH2CH2OH; d HCOOC2H5 FB A a, b, c, d B a, c, d C a, b, d D b, c, d FC Câu 17: Chất béo có tính chất chung với este? FD A Tham gia phản ứng xà phòng hóa FE B Tham gia phản ứng thủy phân môi trường bazơ FF C Tham gia phản ứng thủy phân môi trường axit môi trường bazơ FG D Tham gia phản ứng thủy phân môi trường axit FH Câu 18: Số đồng phân cấu tạo có chức este dẫn xuất benzen có công thức phân tử C8H8O2 là: FI A 3B C D FJ Câu 19: Chất béo sau tồn trạng thái lỏng điều kiện thường? FK A (C15H31COO)3C3H5 B (C17H31COO)3C3H5 FL C C15H31COOC3H5(OOCC17H35)2 D (C17H35COO)3C3H5 FM Câu 20: Chất béo là? FN A Đieste glixerol với axit B Trieste glixerol với axit FO C Đieste glixerol với axit béo D Trieste glixerol với axit béo FP Câu 21: Hợp chất X có công thức cấu tạo: CH3OOCCH2CH3 Tên gọi X là: FQ A Etyl axetat B Metyl axetat C Metyl propionat D Propyl axetat FR Câu 22: Hợp chất hữu X có công thức C4H8O2 Thủy phân X môi trường axit thu chất hữu Y, Z Oxi hóa Y thu Z X là: FS A Metyl axetat B Etyl propionat C Etyl axetat D Metyl propionat FT.Câu 23: Thủy phân este X môi trường kiềm thu natri axetat rượu metylic Công thức X FU A Etyl propionat B Metyl axetat C Metyl propionat D Etyl axetat FV.Câu 24: Số hợp chất hữu đơn chức, có công thức phân tử C2H4O2 tác dụng với dung dịch NaOH FW A B C D FX Câu 25: Chất béo có đặc điểm chung sau đây: FY A Không tan nước, nặng nước, có thành phần dầu, mỡ động, thực vật FZ B Là chất lỏng, không tan nước, nhẹ nước, có thành phần dầu, mỡ động, thực vật GA C Là chất rắn, không tan nước, nhẹ nước, có thành phần dầu, mỡ động, thực vật GB D Không tan nước, nhẹ nước, có thành phần dầu, mỡ động, thực vật GC Câu 26: Este X no, đơn chức, mạch hở có phần trăm khối lượng oxi xấp xỉ 36,364% Công thức phân tử X GD A C2H4O2 B C4H8O2 C C3H6O2 D CH2O2 GE Câu 27: Cho chất sau: CH3OH (1); CH3COOH (2); HCOOC2H5 (3) Thứ tự nhiệt độ sôi giảm dần GF A (3);(1);(2) B (2);(1);(3) C (1);(2);(3) D (2);(3);(1) GG Câu 28: metyl fomiat có công thức phân tử là: GH A HCOOCH3 B CH3COOCH3 C CH3COOC2H5 D HCOOC2H5 GI.Câu 29: Este có công thức phân tử CH3COOCH3 có tên gọi là: GJ A metyl axetat B vinyl axetat C metyl fomiat D metyl propionat GK Câu 30: Phát biểu sau không đúng? GL A Phản ứng thuỷ phân este môi trường axit có tính thuận nghịch GM B Công thức chung este axit no đơn chức rượu no đơn chức CnH2n O2 (n ≥ 2) GN C phản ứng xà phòng hóa este phản ứng tính thuận nghịch GO D Este sản phẩm phản ứng este hoá axit hữu axit vô với ancol GP Câu 31: Phát biểu sau đúng: GQ A tất este phản ứng với dung dịch kiềm thu sản phẩm cuối muối ancol GR B phản ứng axit hữu ancol có H2SO4 đặc phản ứng chiều GS C thủy phân chất béo thu C2H4(OH)2 GT D phản ứng thủy phân chất béo môi trường axit bazơ thu glixerol GU Câu 32: Chất sau tham gia phản ứng tráng gương: GV A CH3COOH B C3H7COOH C HCOOC3H7 D CH3COOCH3 GW Câu 33: Este A điều chế từ ancol metylic có tỉ khối so với metan 3,75 Công thức A là: GX A C2H5COOCH3 B HCOOCH3 C C2H5COOC2H5 D HCOOC2H5 GY Câu 34: Phản ứng sau xảy ra: GZ A CH3COOCH3 + Na B CH3COOH + AgNO3/NH3 C CH3COOCH3 + NaOH D CH3OH + NaOH HA Câu 35: Este X có CTPT C4H8O2 tạo nên từ ancol metylic axit HB A Axit propionic B Axit butiric C Axit fomic D Axit axetic HC Câu 36: Phản ứng hóa học đặc trưng este là: HD A Phản ứng trung hòa B Phản ứng xà phòng hóa C Phản ứng oxi hóa D Phản ứng este hóa HE Câu 37: Thuỷ phân este môi trường kiềm, đun nóng, gọi phản ứng: HF A Xà phòng hoá B Este hoá C Hiđrat hoá D Kiềm hoá HG Câu 38 Khi 8,8g este đơn chức mạch hở X tác dụng 100ml dd KOH 1M (vừa đủ) thu 4,6g ancol Y Tên gọi X là: HH A etyl fomat B etyl propionat C etyl axetat D propyl axetat HI.Câu 39 Một este đơn chức A có phân tử lượng 88.Cho 17,6g A tác dụng với 300 ml dd NaOH 1M, đun nóng.Cô cạn hỗn hợp sau phản ứng 23,2g rắn khan.Biết phản ứng xảy hoàn toàn.CTCT A là: HJ A.HCOOCH(CH3)2 B.CH3CH2COOCH3 C.C2H3COOC2H5 D.HCOOCH2CH2CH3 HK Câu 40: Cho 1,84 g axit fomic tác dụng với ancol etylic, H = 25% khối lượng este thu là: HL A 0,75 gam B 0,74 gam C 0,76 gam D Kết qủa khác HM Câu 41: Một este đơn chức A có tỉ khối so với khí metan 5,5 Cho 17,6 g A tác dụng với 300 ml dung dịch NaOH 1M đun nóng, cô cạn hỗn hợp sau phản ứng thu 20,4 g chất rắn khan Công thức cấu tạo este A HN A n – propyl fomiat B iso – propyl fomiat C etyl axetat D metyl propionat HO Câu42: Cho 26,8 gam hỗn hợp gồm este metylfomiat este etylfomiat tác dụng với 200 ml dung dịch NaOH 2M vừa đủ Thành phần % theo khối lượng este metylfomiat là: HP A Kết qủa khác B 68,4% C 55,2% D 44,8% HQ Câu 43: Đốt cháy hoàn toàn lượng hỗn hợp gồm etyl axetat etyl propionat thu 15,68 lit khí CO2 (đktc) Khối lượng H2O thu HR A 25,2 gam B 50,4 gam C 12,6 gam D 100,8 gam HS Câu 44: Mệnh đề không là: HT A CH3CH2COOCH=CH2 trùng hợp tạo polime HU B CH3CH2COOCH=CH2 dãy đồng đẳng với CH2 = CHCOOCH3 HV C CH3CH2COOCH=CH2 tác dụng với dung dịch brom HW D CH3CH2COOCH=CH2 tác dụng với dung dịch NaOH thu anđêhit muối HX Câu 45: Ứng với công thức C4H8O2 có đồng phân đơn chức? HY A B C D HZ Câu 746Cho 8,8 gam etyl axetat tác dụng với 150 ml dung dịch NaOH 1M Cô cạn dung dịch sau phản ứng khối lượng chất rắn khan thu bao nhiêu? IA A 8,2 gam B 10,5 gam C 12,3 gam D 10,2 gam IB Câu 47: Cho 9,2g axit fomic t.dụng với ancol etylic dư thu 11,3 g este.Hiệu suất p.ứng là: IC A 65,4% B 76,4% C Kết qủa khác D 75,4% ID Câu 48: Chất sau tham gia phản ứng tráng gương: IE A HCOOCH3 B Tất C HCOOC3H7 D HCOOH IF Câu 49: Số đồng phân este C4H8O2 là? IG A B C D IH.Câu 50: Xà phòng hóa 6,6 gam etyl axetat 100 ml dung dịch NaOH 0,2M Sau phản ứng xảy hoàn toàn, cô cạn dung dịch thu chất rắn khan có khối lượng II A 1,64 gam B 4,28 gam C 5,20 gam D 4,10 gam IJ Câu 50: Khi đốt cháy hoàn toàn 8,8 gam chất hữu X đơn chức thu sản phẩm cháy gồm 8,96 lít CO2 (ở đktc) 7,2 gam nước Nếu cho 8,8 gam hợp chất X tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ đến phản ứng hoàn toàn, thu 9,6 gam muối axit hữu Y chất hữu Z Tên X IK A axit propionic B etyl axetat C metyl propionat D ancol metylic IL Câu 51: Hai sản phẩm phản ứng thủy phân este X (trong môi trường axit) tham gia phản ứng tráng bạc Công thức phân tử phù hợp với X IM A C2H6O2 B C3H6O2 C C2H4O2 D C3H4O2 IN Câu 52: Đốt cháy hoàn toàn lượng hỗn hợp gồm etyl axetat etyl propionat thu 31,36 lit khí CO2 (đktc) Khối lượng H2O thu IO A 12,6 gam B 50,4 g0am C 100,8 gam D 25,2 gam IP Câu 52: Cho 20,8 gam hỗn hợp gồm metyl fomiat metyl axetat tác dụng với NaOH hết 150 ml dung dịch NaOH 2M Khối lượng metyl fomiat hỗn hợp IQ A gam B gam C 3,4 gam D 3,7 gam IR Câu 53: Đun 24 gam axit axetic với 27,6 gam etanol (có H 2SO4 đặc làm xúc tác) đến phản ứng đạt tới trạng thái cân bằng, thu 22 gam este Hiệu suất phản ứng este hoá IS A 62,5% B 50% C 75% D 55% IT Câu 54: Đun nóng gam axit axetic với gam ancol etylic có H 2SO4 đặc làm xúc tác Khối lượng este tạo thành hiệu suất phản ứng 80% IU A 10,00 gam B 7,04 gam C 12,00 gam D 8,00 gam IV Câu 55: Cho ancol etylic tác dụng với axit axetic thu 22 gam este Nếu H=25% khối lượng ancol etylic phản ứng là: IW A 26 gam B 46 gam C 92 gam D Kết qủa khác IX Câu 56: Ứng với công thức C3H6O2 có đồng phân tác dụng với dung dịch NaOH? IY A B C D IZ Câu 57: Cho 0,92 g axit fomic tác dụng với ancol etylic, H = 50% khối lượng este thu là: JA A 0,74 gam B 0,55 gam C 0,75 gam D 0,76 gam JB.Câu 58: Cho 23,6 gam hỗn hợp gồm este metyl fomiat este etyl axetat tác dụng với 150 ml dung dịch NaOH 2M vừa đủ Thành phần % theo khối lượng este metyl fomiat là: JC A 25,42% B Kết qủa khác C 42,32% D 68,88% JD.Câu 59: Hợp chất X đơn chức có công thức phân tử C 3H6O2 Khi cho 7,40 gam X tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ đến phản ứng hoàn toàn, cô cạn dung dịch thu 9,60 gam chất rắn khan Công thức cấu tạo X JE A HCOOC2H5 B CH3CH2COOH C CH3COOCH3 D HOC2H4CHO JF Câu 60: Câu nhận xét sau không đúng: A este có nhiệt độ sôi thấp axit có liên kết hiđrô liên phân tử JG B Este không tan nước không tạo liên kết hiđrô với nước JH C Este sôi nhiệt độ thấp axit tạo este dễ bay JI D Axit sôi nhiệt độ cao có liên kết hiđrô liên phân tử phân tử axit JJ Câu 61: Este A điều chế từ ancol metylic có tỉ khối so với oxi 2,3125 Công thức A là: JK A C2H5COOC2H5 B CH3COOCH3 C CH3COOC2H5 D C2H5COOCH3 JL Câu 62: Cho 0,01 mol este hữu mạch hở X phản ứng vừa đủ với dd chứa 0,03 mol KOH E thuộc loại este: JM A đơn chức B hai chức C ba chức D không xác định JN Câu 63: Đun nóng lipit cần vừa đủ 40kg dd NaOH 15%, giả sử phản ứng xảy hoàn toàn Khối lượng (kg) glixerin thu là: A 13,8 B 6,975 C 4,6 D đáp án khác JO Câu 64 : Khi cho 178 kg chất béo trung tính phản ứng vừa đủ với 120 kg dd NaOH 20%, giả sử phản ứng xảy hoàn toàn Khối lượng (kg) xà phòng thu : JP 146,8 JQ A 61,2 B 183,6 C 122,4 D Câu 65: Triglixerit este lần este glixerin Có thể thu tối đa triglixerit đun glixerin với hh axit RCOOH, R'COOH, R''COOH (có H 2SO4 đặc làm xúc tác): JR A B C 12 D 18 JS Câu 66: Trong phản ứng este hoá rượu axit hữu cân dịch chuyển theo chiều tạo este khi: JT A giảm nồng độ rượu hay axit B cho rượu dư hay axit dư JU C dùng chất hút nước để tách nước D B, C JV Câu 67: Trong phản ứng este hoá rượu axit hữu cân dịch chuyển theo chiều tạo este thực hiện? JW A Giảm nồng độ rượu hay axit B Cho rượu dư hay axit dư JX C Dùng chất hút nước để tách nước D Chưng cất để tách este JY Câu 68: Rượu cho phản ứng este axit CH3COOH dễ nhất: JZ A Butan-1-ol B Butan-2-ol C Rượu isobutylic D 2-metyl,propan-2-ol KA Câu 69: Chất x có CTPT C4H8O2 Khi X tác dụng với dung dịch NaOH sinh chất Y có công thức C2H3O2Na chất Z có công thức C2H6O X thuộc loại chất sau đây: KB A Axit B Este C Anđêhit D Ancol KC Câu 70: Cho yếu tố sau phản ứng este hoá: KD 1) hoàn toàn 2) Có giới hạn 3) toả nhiệt mạnh 4) Nhanh 5) Chậm; KE phản ứng este hoá nghiệm yếu tố nào? KF A 1,3 B 2,4 C 2,5 D 3,5 KG Câu 71: Làm bay 7,4 (g) este A no, đơn chức thu thể tích thể tích 3,2 (g) khí oxi đk nhiệt độ, ap suất; công thức phân tử A là: KH A C3H6O2 B C4H8O3 C C5H10O4 D Kết khác KI.Câu 72: Xà phòng hoá 22,2 (g) hỗn hợp este HCOOC2H5 CH3COOCH3 lượng dd NaOH vừa đủ, muối tạo sấy khô đến khan cân 21,8(g) Giả thiết phản ứng xảy hoàn toàn, Số mol HCOOC2H5 CH3COOCH3 là: KJ A.0,15(mol) 0,15(mol) B 0,2 (mol) 0,1(mol) KK C 0,1(mol) 0,2(mol) D 0,25(mol) 0,5(mol) KL Câu 73.Đốt cháy 3,7g chất hữu X cần dùng 3,92 lít O (đktc) thu CO2 H2O có tỉ lệ mol 1:1 Biết X tác dụng với KOH tạo chất hữu Vậy công thức phân tử X KM A C3H6O2 B C4H8O2 KN C C2H4O2 D C3H4O2 KO Câu 74 Đun nóng 215g axit metacrylic với 100g metanol (với H pứ = 60%) Khối lượng este metyl metacrylat thu KP A 100g B 125g KQ C 150g D 175g KR Câu 75: Để trung hoà 2,8g chất béo cần 3ml dung dịch KOH 0,1M Chỉ số axit mẫu chất béo KS A B 15 KT C D 16 KU KV ESTE TRONG CÁC ĐỀ THI CAO ĐẲNG – ĐẠI HỌC KW KX Câu 1: (CĐA-2007) Đun 12 gam axit axetic với 13,8 gam etanol (có H SO đặc làm xúc tác) đến phản ứng đạt tới trạng thái cân bằng, thu 11 gam este Hiệu suất phản ứng este hoá KY A 50% B 75% C 55% D 62,5% KZ Câu 2: (CĐA-2007)Khi đốt cháy hoàn toàn 4,4 gam chất hữu X đơn chức thu sản phẩm cháy gồm 4,48 lít CO (ở đktc) 3,6 gam nước Nếu cho 4,4 gam hợp chất X tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ đến phản ứng hoàn toàn, thu 4,8 gam muối axit hữu Y chất hữu Z Tên X LA A isopropyl axetat B etyl axetat C metyl propionat D etyl propionat LB.Câu 3: (CĐA-2007)Cho chất X tác dụng với lượng vừa đủ dung dịch NaOH, sau cô cạn dung dịch thu chất rắn Y chất hữu Z Cho Z tác dụng với AgNO (hoặc Ag O) dung dịch NH thu chất hữu T Cho chất T tác dụng với dung dịch NaOH lại thu chất Y Chất X C HCOOCH LC A CH COOCH=CH B HCOOCH=CH 2 D CH COOCH=CH-CH 3 LD.Câu 4: (CĐA-2008)Este đơn chức X có tỉ khối so với CH 6,25 Cho 20 gam X tác dụng với 300 ml dung dịch KOH 1M (đun nóng) Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu 28 gam chất rắn khan Công thức cấu tạo X LE A CH =CH-COO-CH -CH B CH -COO-CH=CH-CH 2 3 C CH =CH-CH -COO-CH D CH -CH -COO-CH=CH LF 2 3 2 LG Câu 5: (CĐA-2008)Xà phòng hoá hoàn toàn 22,2 gam hỗn hợp gồm hai este HCOOC H CH COOCH dung dịch NaOH 1M (đun nóng) Thể tích dung dịch NaOH tối thiểu cần 3 dùng là: LH A 400 ml B 200 ml C 300 ml D 150 ml LI Câu 6: (CĐA-2008)Đun nóng 6,0 gam CH COOH với 6,0 gam C H OH (có H SO làm xúc tác, hiệu suất phản ứng este hoá 50%) Khối lượng este tạo thành là: LJ A 8,8 gam B 6,0 gam C 5,2 gam D 4,4 gam LK Câu 7: (CĐA-2009)Cho 20 gam este X (có phân tử khối 100 đvC) tác dụng với 300 ml dung dịch NaOH 1M Sau phản ứng, cô cạn dung dịch thu 23,2 gam chất rắn khan Công thức cấu tạo X LL A CH =CHCH COOCH B CH COOCH=CHCH 2 3 LM C C H COOCH=CH D CH =CHCOOC H 2 LN Câu 8: (CĐA-2010)Hỗn hợp Z gồm hai este X và Y tạo bởi cùng một ancol và hai axit cacboxylic kế tiếp dãy đồng đẳng (M X < MY) Đốt cháy hoàn toàn m gam Z cần dùng 6,16 lít khí O2 (đktc), thu được 5,6 lít khí CO2 (đktc) và 4,5 gam H2O Công thức este X và giá trị của m tương ứng là LO A CH3COOCH3 và 6,7 B HCOOC2H5 và 9,5 LP C HCOOCH3 và 6,7 D (HCOO)2C2H4 và 6,6 LQ Câu 9: (CĐA-2010)Cho 45 gam axit axetic phản ứng với 69 gam ancol etylic (xúc tác H2SO4 đặc), đun nóng, thu 41,25 gam etyl axetat Hiệu suất phản ứng este hoá LR A 62,50% B 50,00% C 40,00% D 31,25% LS Câu 10: (ĐHA-2007)Thuỷ phân hoàn toàn 444 gam lipit thu 46 gam glixerol (glixerin) hai loại axit béo Hai loại axit béo LT A C H COOH C H COOH B 15 31 17 35 C H COOH C H COOH 17 33 15 31 LU C C H COOH C H COOH D 17 31 17 33 C H COOH C H COOH 17 33 17 35 LV Câu 11: (ĐHA-2007)Xà phòng hóa 8,8 gam etyl axetat 200 ml dung dịch NaOH 0,2M Sau phản ứng xảy hoàn toàn, cô cạn dung dịch thu chất rắn khan có khối lượng LW A 8,56 gam B 3,28 gam C 10,4 gam D 8,2 gam LX.Câu 12: (ĐHA-2007)Hỗn hợp X gồm axit HCOOH axit CH COOH (tỉ lệ mol 1:1) Lấy 5,3 gam hỗn hợp X tác dụng với 5,75 gam C H OH (có xúc tác H SO đặc) thu m gam hỗn hợp este (hiệu suất phản ứng este hoá 80%) Giá trị m LY A 10,12 B 6,48 C 8,10 D 16,20 LZ.Câu 13: (ĐHA-2007) Khi thực phản ứng este hoá mol CH COOH mol C H OH, lượng este lớn thu 2/3 mol Để đạt hiệu suất cực đại 390% (tính theo axit) tiến hành este hoá mol CH COOH cần số mol C H OH (biết phản ứng este hoá thực nhiệt độ) MA A 0,342 B 2,925 C 2,412 D 0,456 MB Câu 14: (ĐHB-2008) Hợp chất hữu no, đa chức X có công thức phân tử C H O 12 Cho 0,1 mol X tác dụng vừa đủ với 100 gam dung dịch NaOH 8% thu chất hữu Y 17,8 gam hỗn hợp muối Công thức cấu tạo thu gọn X MC A CH OOC–(CH ) –COOC H B 22 CH COO–(CH ) –COOC H 22 MD C CH COO–(CH ) –OOCC H D 22 CH OOC–CH –COO–C H 3 ME Câu 15: (ĐHB-2008) Xà phòng hoá hoàn toàn 17,24 gam chất béo cần vừa đủ 0,06 mol NaOH Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu khối lượng xà phòng MF A 17,80 gam B 18,24 gam C 16,68 gam D 18,38 gam MG.Câu 16: (ĐHB-2008)Cho hỗn hợp X gồm hai hợp chất hữu no, đơn chức tác dụng vừa đủ với 100 ml dung dịch KOH 0,4M, thu muối 336 ml ancol (ở đktc) Nếu đốt cháy hoàn toàn lượng hỗn hợp X trên, sau hấp thụ hết sản phẩm cháy vào bình đựng dung dịch Ca(OH) (dư) khối lượng bình tăng 6,82 gam Công thức hai hợp chất hữu X MH A CH COOH CH COOC H B C H COOH C H COOCH 3 5 MI C HCOOH HCOOC H D HCOOH HCOOC H MJ Câu 17: (ĐHB-2008)Este X (có khối lượng phân tử 103 đvC) điều chế từ ancol đơn chức (có tỉ khối so với oxi lớn 1) amino axit Cho 25,75 gam X phản ứng hết với 300 ml dung dịch NaOH 1M, thu dung dịch Y Cô cạn Y thu m gam chất rắn Giá trị m MK A 27,75 B 24,25 C 26,25 D 29,75 ML Câu 18: (ĐHA-2008)Este X có đặc điểm sau: MM - Đốt cháy hoàn toàn X tạo thành CO H O có số mol nhau; 2 MN.- Thuỷ phân X môi trường axit chất Y (tham gia phản ứng tráng gương) chất Z (có số nguyên tử cacbon nửa số nguyên tử cacbon X) MO.Phát biểu không là: MP A Đốt cháy hoàn toàn mol X sinh sản phẩm gồm mol CO mol H O 2 MQ B Chất Y tan vô hạn nước MR C Chất X thuộc loại este no, đơn chức D Đun Z với dung dịch H SO đặc 170oC thu anken MS MT Câu 19 : (ĐHA-2009)Xà phòng hóa hoàn toàn 66,6 gam hỗn hợp hai este HCOOC2H5 CH3COOCH3 dung dịch NaOH, thu hỗn hợp X gồm hai ancol Đun nóng hỗn hợp X với H2SO4 đặc 1400C, sau phản ứng xảy hoàn toàn thu m gam nước Giá trị m MU A 18,00 B 8,10 C 16,20 D 4,05 MV Câu 20: (ĐHA-2009) Xà phòng hóa hoàn toàn 1,99 gam hỗn hợp hai este dung dịch NaOH thu 2,05 gam muối axit cacboxylic 0,94 gam hỗn hợp hai ancol đồng đẳng Công thức hai este MW A HCOOCH3 HCOOC2H5 B C2H5COOCH3 C2H5COOC2H5 MX C CH3COOC2H5 CH3COOC3H7 D CH3COOCH3 CH3COOC2H5 MY Câu 21: (ĐHA-2009)Chất hữu X có công thức phân tử C5H8O2 Cho gam X tác dụng vừa hết với dung dịch NaOH, thu hợp chất hữu không làm màu nước brom 3,4 gam muối Công thức X MZ A CH3COOC(CH3)=CH2 B HCOOC(CH3)=CHCH3 NA C HCOOCH2CH=CHCH3 D HCOOCH=CHCH2CH3 NB Câu 22: (ĐHB-2010)Hợp chất hữu mạch hở X có công thức phân tử C6H10O4 Thủy phân X tạo hai ancol đơn chức có số nguyên tử cacbon phân tử gấp đôi Công thức X NC A CH3OCO-CH2-COOC2H5 B C2H5OCO-COOCH3 ND C CH3OCO-COOC3H7 D CH3OCOCH2-CH2-COOC2H5 NE Câu 23: (ĐHB-2010) Hỗn hợp X gồm axit panmitic, axit stearic axit linoleic Để trung hòa m gam X cần 40 ml dung dịch NaOH 1M Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn m gam X thu 15,232 lít khí CO2 (đktc) 11,7 gam H2O Số mol axit linoleic m gam hỗn hợp X NF A 0,015 B 0,010 C 0,020 D 0,005 NG Câu 24: (ĐHA-2010)Đốt cháy hoàn toàn este đơn chức, mạch hở X (phân tử có số liên kết π nhỏ 3), thu thể tích khí CO 6/7 thể tích khí O phản ứng (các thể 2 tích khí đo điều kiện) Cho m gam X tác dụng hoàn toàn với 200 ml dung dịch KOH 0,7M thu dung dịch Y Cô cạn Y thu 12,88 gam chất rắn khan Giá trị m NH A 10,56 B 7,20 C 8,88 D 6,66 NI Câu 25: (ĐHA-2010)Thuỷ phân hoàn toàn 0,2 mol este E cần dùng vừa đủ 100 gam dung dịch NaOH 24%, thu ancol 43,6 gam hỗn hợp muối hai axit cacboxylic đơn chức Hai axit NJ A HCOOH C H COOH B HCOOH CH COOH C C H COOH C H COOH D NK CH COOH C H COOH NL Câu 26: (ĐH A-2010)Tổng số chất hữu mạch hở, có cùng công thức phân tử C2H4O2 là NM NN A B C D NO [...]... chức este là dẫn xuất của benzen có công thức phân tử C8H8O2 là: FI A 3B 6 C 5 D 4 FJ Câu 19: Chất béo nào sau đây tồn tại trạng thái lỏng ở điều kiện thường? FK A (C15H31COO)3C3H5 B (C17H31COO)3C3H5 FL C C15H31COOC3H5(OOCC17H35)2 D (C17H35COO)3C3H5 FM Câu 20: Chất béo là? FN A Đieste của glixerol với các axit B Trieste của glixerol với các axit FO C Đieste của glixerol với các axit béo D Trieste của... m gam hỗn 2 5 2 4 hợp este (hiệu suất của các phản ứng este hoá đều bằng 80%) Giá trị của m là LY A 10,12 B 6,48 C 8,10 D 16,20 LZ.Câu 13: (ĐHA-2007) Khi thực hiện phản ứng este hoá 1 mol CH COOH và 1 mol C H OH, lượng este lớn nhất thu được là 2/3 mol Để đạt hiệu suất cực đại là 390% (tính theo axit) 2 tiến 5 hành este hoá 1 mol CH COOH cần số mol C H OH là (biết các phản ứng este hoá thực khi 3 2... và chất Z có công thức C2H6O X thuộc loại chất nào sau đây: KB A Axit B Este C Anđêhit D Ancol KC Câu 70: Cho các yếu tố sau đây về phản ứng este hoá: KD 1) hoàn toàn 2) Có giới hạn 3) toả nhiệt mạnh 4) Nhanh 5) Chậm; KE phản ứng este hoá nghiệm đúng các yếu tố nào? KF A 1,3 B 2,4 C 2,5 D 3,5 KG Câu 71: Làm bay hơi 7,4 (g) một este A no, đơn chức thu được một thể tích hơi bằng thể tích của 3,2 (g)... JF Câu 60: Câu nhận xét nào sau đây không đúng: A este có nhiệt độ sôi thấp vì axit có liên kết hiđrô liên phân tử JG B Este không tan trong nước vì không tạo được liên kết hiđrô với nước JH C Este sôi ở nhiệt độ thấp hơn axit tạo ra nó vì este dễ bay hơi JI D Axit sôi ở nhiệt độ cao vì có liên kết hiđrô liên phân tử giữa các phân tử axit JJ Câu 61: Este A điều chế từ ancol metylic có tỉ khối so với... butiric C Axit fomic D Axit axetic HC Câu 36: Phản ứng hóa học đặc trưng của este là: HD A Phản ứng trung hòa B Phản ứng xà phòng hóa C Phản ứng oxi hóa D Phản ứng este hóa HE Câu 37: Thuỷ phân este trong môi trường kiềm, khi đun nóng, gọi là phản ứng: HF A Xà phòng hoá B Este hoá C Hiđrat hoá D Kiềm hoá HG Câu 38 Khi 8,8g este đơn chức mạch hở X tác dụng 100ml dd KOH 1M (vừa đủ) thu được 4,6g một ancol... không đúng EP A Chất béo là Trieste của glixerol với các axit monocacboxylic có mạch cacbon dài không phân nhánh EQ B Chất béo chứa chủ yếu các gốc không no của axit thường là chất lỏng ở nhiệt độ phòng ER C Phản ứng thủy phân chất béo trong môi trường kiềm là phản ứng thuận nghịch ES D Chất béo chứa chủ yếu các gốc no của axit thường là chất rắn ở nhiệt độ phòng ET Câu 14: Lipit là những chất hữu cơ có... trạng thái cân bằng, thu được 22 gam este Hiệu suất của phản ứng este hoá là IS A 62,5% B 50% C 75% D 55% IT Câu 54: Đun nóng 6 gam axit axetic với 6 gam ancol etylic có H 2SO4 đặc làm xúc tác Khối lượng este tạo thành khi hiệu suất phản ứng 80% là IU A 10,00 gam B 7,04 gam C 12,00 gam D 8,00 gam IV Câu 55: Cho ancol etylic tác dụng với axit axetic thì thu được 22 gam este Nếu H=25% thì khối lượng ancol... D 1 IZ Câu 57: Cho 0,92 g axit fomic tác dụng với ancol etylic, nếu H = 50% thì khối lượng este thu được là: JA A 0,74 gam B 0,55 gam C 0,75 gam D 0,76 gam JB.Câu 58: Cho 23,6 gam hỗn hợp gồm este metyl fomiat và este etyl axetat tác dụng với 150 ml dung dịch NaOH 2M thì vừa đủ Thành phần % theo khối lượng của este metyl fomiat là: JC A 25,42% B Kết qủa khác C 42,32% D 68,88% JD.Câu 59: Hợp chất X đơn... axit no đơn chức và rượu no đơn chức là CnH2n O2 (n ≥ 2) GN C phản ứng xà phòng hóa este là phản ứng không có tính thuận nghịch GO D Este là sản phẩm của phản ứng este hoá giữa axit hữu cơ hoặc axit vô cơ với ancol GP Câu 31: Phát biểu nào sau đây là đúng: GQ A tất cả các este phản ứng với dung dịch kiềm luôn thu được sản phẩm cuối cùng là muối và ancol GR B phản ứng giữa axit hữu cơ và ancol khi có H2SO4... JP 146,8 JQ A 61,2 B 183,6 C 122,4 D Câu 65: Triglixerit là este 3 lần este của glixerin Có thể thu được tối đa bao nhiêu triglixerit khi đun glixerin với hh 3 axit RCOOH, R'COOH, R''COOH (có H 2SO4 đặc làm xúc tác): JR A 6 B 9 C 12 D 18 JS Câu 66: Trong phản ứng este hoá giữa rượu và axit hữu cơ thì cân bằng sẽ dịch chuyển theo chiều tạo ra este khi: JT A giảm nồng độ rượu hay axit B cho rượu dư hay
- Xem thêm -

Xem thêm: CÁC DẠNG bài tập ESTE LIPIT, CÁC DẠNG bài tập ESTE LIPIT, CÁC DẠNG bài tập ESTE LIPIT

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay