Bộ đề thi trắc nghiệm toán học kỳ 1 lớp 12

21 351 0
  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/11/2016, 12:12

ĐỀ ƠN THI HỌC KỲ 2016-2017 y Câu 1: Cho hàm số y  f  x  có đồ thị hình bên Giá trị nhỏ hàm số đoạn  1;2 bằng: A B C -1 D 1 -1 x O -2 -1 xm đồng biến khoảng xác định chúng x 1 A m  1 B m  1 C m  D m  2x  Câu : Cho hàm số y  có đồ thị (C) đường thẳng d: y = -x + m Tìm m để x2 Câu 2: Tìm m để hàm số y  d cắt ( C ) hai điểm phân biệt A,B cho đoạn AB có độ dài nhỏ A m= -1 B.m=0 Câu4: log  x  1   log C m=1 D.m=  x  log   x  Phương trình có nghiệm ? A nghiệm B nghiệm C nghiệm D Vơ nghiệm Câu :Khoảng đồng biến hàm số y   x  x  là: A  ; 2  0;2 B  ;0  0;2 C  ; 2  2;  D  2;0   2;  Câu : Hàm số y  A x  x  3x  đạt cực đại tại: x2 B x  C x  D x  Câu 7: Cho hàm số y  ax  bx  c có đồ thị hình bên y Đồ thị bên đồ thị hàm số sau đây: A y   x  x  B y   x  x C y  x  x D y  x  x  -1 O x D y  2x 1 x -1 Câu 8: Đồ thị hàm số sau có đường tiệm cận đứng x  x 1 x x Câu 9: Số tiệm cận đồ thị hàm số y  x 1 A y  x 1 x 1 B y  A B C y  C Câu 10: Giá trị lớn hàm số y  x  3x 1;1 là: A 4 B C Câu11: Tính: K = 10 A 10 1 3 2  5 3 : 10 2   0, 25  2x  x2 D D 2 , ta B -10 C 12 D 15 Câu12: Tập hợp giá trị x để biểu thức log5  x3  x2  2x  có nghĩa là: A (0; 1) B (1; +) C (-1; 0)  (2; +) sin2x Câu13: Cho f(x) = e Đạo hàm f’(0) bằng: A B C D (0; 2)  (4; +) D Câu14 : Số cạnh hình bát diện là: A.8 B 10 C 12 D.16 Câu 15: Cho hình chóp S.ABC có SA(ABC) đáy ABC tam giác vng cân B cho SA=AB=a Tính thể tich hình chóp ? A V  a B V  a C V  a D V  2 a Câu 16 : Cắt khối trụ mặt phẳng qua trục ta thiết diện hình chữ nhật ABCD có AB CD thuộc hai đáy khối trụ Biết AB = 4a, AC = 5a Thể tích khối trụ là: A 16 a3 B 8 a3 C 4 a3 D 12 a3 Câu17 : Tính thể tích khối lăng trụ đứng tứ giác ABCD.A’B’C’D’ có đáy ABCD hình thoi cạnh a , AA’ = a., góc BAD 60o A 3a 3 B a3 C a 3 D a3 Câu 18: Tìm m để hàm số y  x4   m  1 x2  có ba cực trị A m  B m  1 C m  D m  Câu 19: Giá trị lớn hàm số y  x  x A B D C Câu 20:H Đồ thị sau hàm số y   x  4x Với giá trị m phương trình x  4x  m   có bốn nghiệm phân biệt ? A  m  B  m  C  m  D  m  -2 - O -2 Câu 21 Gọi M N giao điểm đường cong y  7x  đường thẳng y = x + Khi x2 hồnh độ trung điểm I đoạn MN bằng: Chọn câu A B C  D Câu 22: Giá trị m để hàm số y   x  x  mx đạt cực tiểu x = - Chọn câu đúng.A m 1 B m  1 C m  D m  1 Câu 23 : Cho hình chóp S.ABCD có cạnh đáy a cạnh bên tạo với đáy góc 60 o Tính thể tích hình chóp a3 a3 a3 a3 A B C D 6 Câu 24: Cho hình chóp S ABCD có cạnh đáy 2a , góc mặt bên mặt đáy 600 Tính thể tích hình chóp S ABCD a3 4a3 2a3 A B C D 3a3 3 Câu 25: Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC tam giác cạnh a , SA vng góc với mặt phẳng đáy Gọi I trung điểm BC , góc SBC ABC 300 Tính thể tích khối chóp S.ABC a3 a3 a3 a3 A B C D 24 24 x2 điểm có hồnh độ là: 2x 1 B y  5x  C y  5x  D y  5x  Câu 26: Phương trình tiếp tuyến với đồ thị y  A y  5x  Câu 27: Giá trị cực đại hàm số y  x3  3x  A B C D 1 Câu 28 :Cho (H) khối lăng trụ đứng tam giác có tất cạnh a Thể tích (H) bằng: A a3 B a3 C a3 D Câu 29: Nghiệm phương trình log2 x  log2  x  6  log2 là: A x=-1 B x=7 C x=1 a3 D x=-7 Câu30: Cho a > a  1, x y hai số dương Tìm mệnh đề mệnh đề sau: A loga x loga x  y loga y B loga C loga  x  y   loga x  loga y 1  x loga x D logb x  logb a.loga x x 15 x 13 1 Câu 31 Tập nghiệm bất phương trình   2 3 A S=R B S  R \   2 C©u32: Hµm sè y = A y’ = bx 3 a  bx3 a  bx cã ®¹o hµm lµ: bx B y’ =  a  bx   23 x 4 C S   C y’ = 3bx a  bx3 D a, b, c sai D y’ = 3bx 2 a  bx Câu33 : Nếu c>0 f ( x)  e x  cx với x  R giá trị nhỏ f(x) : A f (ln c) B f (c) C f (e c ) D.khơng tồn Câu34 : Cho hình lập phương ABCD.A ' B 'C ' D ' có cạnh a Hãy tính diện tích xung quanh khối nón có đỉnh tâmO hình vng ABCD đáy hình tròn nội tiếp hình vng A ' B 'C ' D ' a 2 a 2 a 3a A B C D (đvdt) (đvdt) (đvdt) (đvdt) 4 Câu 35: Thiết diện qua trục hình nón tam giác vng cân SAB cạnh huyền a Tính thể tích khối nón tương ứng a 3 3a 3 a 3 C V  D V  4 12 2x 1 Câu 36: Tiếp tuyến với đồ thị hàm số y  điểm có hồnh độ cắt hai trục tọa độ lần x 1 A V  a 3 ; B V  lượt A B Diện tích tam giác OAB bằng: A B C D Câu 37: Tìm m để hàm số y  x3  3m2 x đồng biến R? A m  B m  C m  D m  3x  Tìm điểm M thuộc (C) cách tiệm cận ? x2 B M(4;6) ; M(0;2) D.M(3;5) ; M(0;2) Câu38 : Cho hàm số có đồ thị (C) : y  A M(1;1) ; M(0;2) C.M(4;6) ; M(1;1) Câu 39 Cho phương trình 2lgx-lg(x-1)=lgm Phương trình có 2nghiệm phân biệt khi: m  m  A  C m  R B m>4 D.a, b, c sai Câu 40: Cho hàm số y   x  x  có đồ thị (C) Phương trình tiếp tuyến với đồ thị (C) điểm cực đại là: A y  1 B y  C y  2 D y  3 Câu 41: Tìm m để hàm số y  mx3  3x  12 x  đạt cực đại x  A m  2 B m  3 C m  Câu 42: Hàm số sau ln đồng biến khoảng xác định chúng A y  x B y  x2 x 1 C y  x2  x x 1 D m  1 D y  x  x Câu 43: Phương trình tiếp tuyến với đồ thị hàm số y  f  x   x3  3x2  điểm có hồnh độ thỏa mãn f ''  x   là: A y   x  B y  3x  C y   x  D y  3x  Câu 44: Phương trình tiếp tuyến với đồ thị hàm số y  2x điểm có tung độ là: x 1 C 2x  y   D x  y   A x  y   B x  y   Câu45 :Cho lăng trụ ABC.A’B’C’ có đáy tam giác cạnh a, hình chiếu vng góc A bặt đáy trùng với trung điểm B’C’.Tính thể tích lăng trụ biết AA’= a 15a (đvtt) Câu 46: Cho hình lăng trụ đứng ABC.A’B’C’ có đáy ABC tam giác vng B, ACB  600 , 15a (đvtt) A B 15a (đvtt) C 15a (đvtt) D cạnh BC = a, đường chéo AB tạo với mặt phẳng (ABC) góc 300.Tính thể tích khối lăng trụ ABC.A’B’C’ a3 3 3a3 a3 A B C a3 D Câu47 Hình trụ có bán kính đáy R, trục OO'  R , Cho A,B hai đường tròn đáy , A  (O); B  (O' ) , AB= AB  R Tính góc AB trục hình trụ : B 45o A.30o C.60o D.75 o Câu48 : Cần thiết kế thùng dạng hình trụ có nắp đậy để đựng sản phẩmđã chế biến có cung tích định sẵn V ( cm ) Hãy xác định bán kính đáy củ hình trụ theo V để tiết kiệm vật liệu ? A r  V B r  2V C r  3V 2 D r  V 2   Câu 49: Cho hình chóp tam giác có cạnh đáy a cạnh bên tạo với đáy góc 60 Tìm diện tích mặt cầu (S) ngoại tiếp hình chóp A a B 16 a C a 3 D a Câu50 :Định m để phương trình: x3  3x   log (m2  1) có nghiệm thực phân biệt A m  B m  m 1 C  m  D m   y  2   HẾT 0 1 x KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA Mức độ nhận thức Chủ đề KSHS –các vấn đề Nhận biết Thơng hiểu Vận dụng thấp Vận dụng cao TL TL TL TL 10 10 liên quan 2 15 0.2 1.2 10 ĐÁP ÁN câu KQ câu KQ câu KQ câu KQ câu KQ C 11 B 21 D 31 B 41 A B 12 C 22 B 32 B 42 C B 13 B 23 D 33 A 43 B B 14 C 24 B 34 C 44 D A 15 B 25 D 35 D 45 A A 16 D 26 B 36 C 46 A C 17 D 27 C 37 D 47 B D 18 B 28 C 38 C 48 D B 19 B 29 B 39 B 49 B 10 B 20 C 30 D 40 C 50 C 15 04 5 10 0.4 20 0.4 0.2 25 0.6 Tổng 0.6 Khối đa diện- thể tích 2 Mũ -logarit Tổng điểm 50 10 HƯỚNG DẨN CÁC CÂU VẬN DỤNG CAO Câu 48 VC: Cần thiết kế thùng dạng hình trụ có nắp đậy để đựng sản phẩmđã chế biến có cung tích định sẵn V ( cm ) Hãy xác định bán kính đáy củ hình trụ theo V để tiết kiệm vật liệu ? V 2V 3V V A r  B r  C r  D r    2 2 Gäi b¸n kÝnh h×nh trơ lµ x (cm) (x > 0), ®ã ta cã diƯn tÝch cđa hai ®¸y thïng lµ S1  2 x DiƯn tÝch xung quanh cđa thïng lµ: S2 =  x h =  x 2V V = x  x2 (trong ®ã h lµ chiỊu cao cđa thïng vµ tõ V =  x h ta cã h  2 VËy diƯn tÝch toµn phÇn cđa thïng lµ: S = S1 + S2 = 2x + f ' ( x)  4x  2V V 0 x3 x= 2 x V )  x2 h 2V =f(x) x 2R V V Lập BBT ta co f(x) nhỏ x  2 2 Câu49 VCCho hình chóp tam giác có cạnh đáy a cạnh bên tạo với đáy góc 600 Tìm diện tích mặt cầu (S) ngoại tiếp hình chóp 16 a A a B C a D a 9 3 (1)  I  SO (2)  I  (d) với (d)là trung trực SA mp(SAO)  I  (d)  SO Gọi K trung điểm SA  IK  SA SKI ; SOA đồng dạng  SI SK SA   SI  SA SO 2SO OA a mà OA  AM  3 cos 60 a a 2a 12a 2a  SO  tan 60  a SA    SI   R 3 18a 3 cos 60 SAO vuông O SAO  60  SO  OAtan SA  Câu50VC :Định m để phương trình: x3  3x   log (m2  1) có nghiệm thực phân biệt A m  B m  m 1 C  m  D m   y 2  Từ đồ thị suy (d) cắt (C’) điểm phân biệt chỉ khi:  log (m2  1)   m 1    m2     m2     m  2x  có đồ thị (C) đường thẳng d: y = -x + m x2 Tìm m để d cắt ( C ) hai điểm phân biệt A,B cho đoạn AB có độ dài nhỏ Câu 3VCCho hàm số y  A m= -1 B.m=0 C m=1 PTHĐGĐ:  x  2 2x   x  m   x2  x  (4  m) x   2m  (1) D.m= Do (1) có   m   va (2)  (4  m).(2)   2m  3  m nên đường thẳng d ln ln cắt đồ thị (C ) hai điểm phân biệt A, B Ta có yA = m – xA; yB = m – xB nên AB2 = (xA – xB)2 + (yA – yB)2 = 2(m2 + 12) suy AB ngắn  AB2 nhỏ  m = Khi AB  24 Câu 4VC: log  x  1   log 2  x  log   x  A nghiệm B nghiệm Phương trình có nghiệm ? log  x  1   log Vơ nghiệm C nghiệm  x  log8   x  3 x 1  4  x   (2) Điều kiện: 4  x     x  1 4  x   (2)  log x    log   x   log   x   log x    log 16  x   log x   log 16  x   x   16  x x  + Với 1  x  ta có phương trình x  x  12  (3) ; (3)    x  6  lo¹i   x   24 + Với 4  x  1 ta có phương trình x2  x  20  (4);      x   24  lo¹i   Vậy phương trình đã cho có hai nghiệm x  x    Câu38VT : Cho hàm số có đồ thị (C) : y  3x  Tìm điểm M thuộc (C) cách tiệm cận ? x2 A M(1;1) ; M(0;2) B M(4;6) ; M(0;2) C.M(4;6) ; M(1;1) Gọi M(x;y)  ( C) cách hai tiệm cận : x=2 ; y=3 Gäi M(x;y)  (C) vµ c¸ch ®Ịu tiƯm cËn x = vµ y = 3x  x | x – | = | y – |  x2  2  x2  x2 x2 x  x     x  2   x2 x  Vậy có hai điểm :M1( 1; 1) vµ M2(4; 6) D.M(3;5) ; M(0;2) ĐỀ KIỂM TRA KIẾN THỨC HỌC KỲ KHỐI 12 (Năm học 2016 – 2017) Mà ĐỀ: THK2 Mơn: TỐN Thời gian làm 90 phút (50 trắc nghiệm) Họ tên:…………………………………………SBD:…………………… Câu 1: Hàm số y =  x3  3x2  nghịch biến khoảng nào? A (- ∞ ; 0) (2 ; + ∞) B (0 ; 2) C (2 ; + ∞) D (- ∞ ; + ∞) Câu 2: Hàm số y = x4  8x2  đồng biến khoảng nào? A (-2 ; 0) (2 ; + ∞) B (- ∞ ; - 2) (0 ; 2) C (- ∞ ; - 2) (2 ; + ∞) D (- ∞ ; 0) (2 ; + ∞) Câu 3: Hàm số sau ln đồng biến R x3 2x 1 A y   x  x  B y  C y  x  D x2 y   x3  3x  Câu 4: Cho hàm số y  x3 - mx  (4m - 3) x  (m tham số) Tìm tất giá trị thực tham số m để hàm số ln đồng biến R? A ≤ m ≤ B m ≤ m ≥ C < m < D m < m > Câu 5: Cho hàm số y  - x3  3x  3mx -1 (m tham số) Tìm giá trị thực tham số m để hàm số nghịch biến khoảng (0 ; + ∞) A m ≤ - B m ≥ - C m < - D m > - Câu 6: Cho hàm số y  x3  3x  Điểm cực tiểu đồ thị hàm số là: A (2 ; - 2) B (0 ; 2) C (2 ; 2) D (1 ; 0) Câu 7: Hàm số y  x  x  đạt cực đại điểm có hồnh độ là: A x = B x = C x =  D x = Câu 8: Hàm số y  mx  x - 3x  (m tham số) đạt cực đại x = - m nhận giá trị nào? 1 A m = B m =  C m = D m = - 3 3 Câu 9: Tìm giá trị thực tham số m để hàm số y  x3 - x  mx  có cực đại, cực tiểu 1 1 A m < B m ≤ C m > D m ≥ 3 3 Câu 10: Bảng biến thiên sau bảng biến thiên hàm số ? x2 2 x 2x 1 B y  C y  D y  x 1 x 1 x 1 x 1 Câu 11: Hình vẽ đồ thị hàm số chỉ phương án A, B, C D Hãy cho biết đồ thị hàm số ? A y  y x -1 -1 A y  x  x y  x4  8x2  B y  x  x C y  x  x  D Câu 12: Hàm số hàm số sau khơng có cực đại, cực tiểu? x3 x A y  x  B y    99 x  x C y   x  x  D y   x3  3x  Khẳng định sau sai? 2x 1 A Đồ thị hàm số có tiệm cận ngang y  B Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng x  C Đồ thị có tâm đối xứng I ( ; 0) 1 D Hàm số nghịch biến khoảng (- ∞ ; ) ( ; + ∞) 2 3mx  Câu 14: Cho hàm số y  (m tham số) Tìm điều kiện tham số m để tiệm 2- x cận ngang đồ thị qua A (6 ; 3) A m = - B m = C m = - D m = mx  Câu 15: Cho hàm số y = Biết đồ thị hàm số có tiệm cận đứng x = tiệm nx -1 cận ngang y  Tính m – n: A B – C D Câu 13: Cho hàm số y  Câu 16: Cho hàm số y  x  x  Giá trị nhỏ hàm số [- ; 2] là: A y  1 B y  C y  D [ 1;2] [ 1;2] [ 1;2] y  2 [ 1;2] Câu 17: Giá trị lớn hàm số y   x2  x là: A 2 max y B Câu 18: Cho hàm số y  C  D khơng có 2x 1 Phương trình tiếp tuyến đồ thị hàm số giao điểm x 1 đồ thị trục Ox : A y  x  B y  3x 1 3 y  12 x  C y  x 3 D Câu 19: Số giao điểm đồ thị hàm số y  x3  x  đường thẳng y  1 A B C D Câu 20: Trung tâm trải nghiệm sáng tạo trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm dự định xây 500 hồ chứa nước dạng hình hộp chữ nhật khơng có nắp tích V = m Đáy hồ hình chữ nhật có chiều dài gấp đơi chiều rộng Giá thầu nhân cơng để xây hồ 500000 đồng/m2 Hãy xác định kích thước hồ cho chi phí th nhân cơng thấp Chi phí là? A 75 triệu đồng B 74 triệu đồng C 76 triệu đồng D 77 triệu đồng Câu 21: Hàm số y  log (3x  1) có tập xác định A (  ; + ∞) B (- ∞ ;  ) C (0 ; + ∞) D [  ;+ ∞) Câu 22: Hàm số y  ( x  1)25 có tập xác định A R B R \ {± 1} C (1 ; + ∞) Câu 23: Hàm số y  log x 2 ( x  1) có tập xác định là: A (2 ; + ∞) \ {3} B (1 ; + ∞) C (2 ; + ∞) Câu 24: Cho log15  a Tính M = log 25 15 theo a A M = B M = C M = 2(1  a) 5(1  a) 3(1  a) 5(1  a) Câu 25: Cho a, b > a,b ≠ 1; ab ≠ Khẳng định đúng? A log (ab)  1  log a b B log (ab)   log a b a C log ab a   logb a a D log a2 b  logb a D (0 ; + ∞) D R \ {3} D M = Câu 26: Phương trình ( A x   x 1 )  1252 x có nghiệm là: 25 B x  C x  D x   Câu 27: Phương trình log (2 x  1)  có nghiệm 129 15 A x  25 B x  C x  D x  2 Câu 28: Cho lăng trụ đứng ABCA’B’C’ có đáy ABC tam giác vng cân B, BA = BC = a, góc đường thẳng A’C mặt (ABB’A’) α với tanα = , Tính thể tích khối lăng trụ theo a a3 a3 a3 a3 A V = B V = C V = D V = 2 Câu 29: Chóp SABC có đáy ABC tam giác vng A, góc ABC = 30o Mặt bên (SBC) tam giác cạnh a nằm mặt phẳng vng góc với mặt đáy Tính khoảng cách d từ C đến mặt bên SAB a 13 a 39 a 39 a 39 A d = B d = C d = D d = 13 13 26 39 Câu 30: Thiết diện qua trục khối nón tam giác vng cân có cạnh huyền a Tính thể tích V khối nón theo a a a a a A V = B V = C V = D V = 24 Câu 31: Cho hình lập phương ABCDA’B’C’D’ có cạnh a Xét hình trụ có hai đáy hai đường tròn ngoại tiếp ABCD A’B’C’D’ Tính diện tích xung quanh S hình trụ a 2 A S = a2 B S = C S = a D S = a2 Câu 32: Cho tam giác ABC cạnh a quay xung quanh đường cao AH ta có khối nón Tính thể tích V khối nón theo a a a a a 3 A V = B V = C V = D V = 12 24 24 Câu 33: Hình chóp SABC có đáy ABC tam giác vng cân A (AB = AC = a), SB vng góc với đáy, SB = a Tính bán kính R mặt cầu ngoại tiếp chóp theo a? a a a A R = B R = C R = D R = a 2 Câu 34: Cho hình lập phương ABCDA’B’C’D’ có cạnh b Mặt xung quanh hình nón sinh quay đoạn AC’ xung quanh trục AA’ Tính diện tích xung quanh S hình nón A S = b2 B S = b2 C S = b2 D S = b Câu 35: Trong khơng gian với hệ tọa độ Oxyz cho a (1 ; ; -1), b (0 ; - ; 1), c (2 ; - ; 1) Khẳng định sau sai? A a  b B | b | = C | c | = 14 D a  b  c  (3; 3;1) Câu 36: Trong Oxyz, cho điểm A(1 ; 2; - 3), B (- ; ; 5), C (0 ; ; - 3) Tọa độ trọng tâm G tam giác ABC là: 1 A (0 ; ;  ) B (0 ; ; - 1) C (0 ; ;  ) D (0 ; ; 2 3  ) Câu 37: Trong khơng gian với hệ tọa độ Oxyz, cho A (1 ; ; 4), B (- ; ; 5) Tìm tọa độ điểm M thuộc Ox cho M cách A, B A (  ; ; 0) B (2 ; ; 0) C (  ; ; 0) D (- ; ; 0) Câu 38: Trong khơng gian với hệ tọa độ Oxyz, cho a (3 ; ; - 1), b (1 ; ; 2), c (0 ; ; 4) Tìm tọa độ d = a  2b  c A (5 ; ; 7) B (4 ; ; 5) C (1 ; ; - 1) D (2 ; ; 1) Câu 39: Trong khơng gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm A, B, C thỏa mãn OA  i  j , OB  j , OC  2i  j Tam giác ABC có đặc điểm gì? A Tam giác cân B Tam giác vng C Tam giác D Tam giác tù Câu 40: Bất phương trình log 0,4 ( x  4)   có tập nghiệm là: 13 13 ] B (- ∞ ; ] 2 Câu 41: Khẳng định sau sai? A log 0,3 0,8  A (4 ; C log x2 3 2016  log x2 3 2017 C [ 13 ; + ∞) D (4 ; + ∞) B log3  D log  log Câu 42: Khẳng định sau hàm số y  log x 1 x ln C Đồ thị hàm số qua A (0 ; 1) A y '  B Hàm số nghịch biến R D y < x < Câu 43: Đạo hàm hàm số y  ( x  3x  2)e x : A y '  ( x  x  1)e x B y '  (2 x  3)e x C y '  ( x  3x)e x D y '  ( x  x  5)e x Câu 44: Phương trình log (3.2 x  1)  x  có hai nghiệm x1, x2 Tính tổng x1 + x2 ? A B Câu 45: Ngun hàm hàm số f ( x)  C 12 : cos 2 x D C  tan x  C D Câu 46: Hàm số F(x) = 2x.e2 x ngun hàm hàm số ? A y  (2  x)e2 x B y  ( x  1)e x C y  6e2 x y  (6  x)e x D A tan x  C B tan 2x  C ln | cos 2 x | C Câu 47: Nếu F(x) ngun hàm f(x) = sin x F(0) = F(x) : A  cos x B  cos x C cos x D  cos x Câu 48: Cho hình chóp tứ giác có tất cạnh a Tính thể tích khối chóp ? a3 a3 a3 a3 A V = B V = C V = D V = 6 Câu 49: Cho hình chóp SABCD có đáy hình vng cạnh a, SA vng góc với đáy, SC tạo với đáy góc 60o Tính thể tích khối chóp theo a ? a3 a3 a3 A V = B V = a3 C V = D V = Câu 50: Chóp SABC có đáy ABC tam giác cạnh a, SA vng góc với đáy, mặt bên (SBC) tạo với đáy (ABC) góc 60o Tính thể tích khối chóp a3 a3 a3 a3 A V = B V = C V = D V = 12 - - HẾT -Thí sinh khơng sử dụng tài liệu, cán coi thi khơng giải thích thêm ĐỀ KIỂM TRA THỬ HỌC KỲ I – Mà ĐỀ 132 Thời gian 90 phút ( 50 câu) Họ tên học sinh : ………………………………………….Lớp : …………… Câu 1: Hình chóp tứ giác S.ABCD có cạnh đáy cm, góc cạnh bên với đáy 60 độ Thể tích khối chóp là: A V = 108 cm3 B V = 32 cm3 C V = 36 cm3 D V = 6 cm3 Câu 2: Giá trị lớn hàm số y  x3-3x2  1;2 bằng? A B C D 10 Câu 3: Giá trị nhỏ hàm số y   x  3x  1;4 bằng? A B -16 C – Câu 4: Cho  ABC vng A, AB=a ,BC=3a.Tính D - s xq hình nón tạo thành  ABC quay xung quanh AB? A B C D Câu 5: Đồ thị hàm số y  x  x  có đặc điểm sau đây? A Có điểm cực trị B Có điểm cực trị C Có điểm cực trị D Khơng có điểm cực trị Câu 6: Tìm tiệm cận đồ thị hàm số y = A Khơng có tiệm cận đứng tiệm cận ngang B Tiệm cận ngang y = tiệm cận đứng x = C Tiệm cận ngang y = tiệm cận đứng x = D Tiệm cận ngang y = -1 tiệm cận đứng x = -2 Câu 7: Điểm cực đại đồ thị hàm số f ( x)  A (2; 5) B (-2; -3) x2  x  có toạ độ là: x C (-2;3 ) D (-2; 5) Câu 8: Cho hàm số y  x  x  x  2006 hàm số nghịch biến tập nào:   A  B {  ;1} C   ;1 D   1   ;    1;   3  Câu 9: Hình lăng trụ đứng ABC_A’B’C’ có đáy tam giác vng B AB = cm; BC = 12 cm; AA’ = cm Thể tích lăng trụ : A V = 180 cm3 B V = 60 cm3 C V = 120 cm3 D V = 240 cm Câu 10: Trong hàm số sau, hàm số đồng biến khoảng xác định A y  x4 B y  x 1 C y  x 4 D y  x C x = -1 D x = -1 C R \ 2 D Câu 11: Giải phương trình log ( x  3x)  A x = B x = x = - x = Câu 12: Tập xác định hàm số y    x  B  2;   A R  ; 2 Câu 13: Giải phương trình e x  4.e x  A x = ln4 B x = C x = ln2 D x = -1 1 x Câu 14: Số đường tiệm cận đồ thị hàm số y  là: 1 x A B C D Câu 15: Với giá trị m hàm số y  x3 – mx2  mx  đồng biến R? A m   ;0  1;  B  m  D m   C R\ {0;1} Câu 16: Phương trình tiếp tuyến đồ thị hàm số y  x điểm M(1; 1) : A y  2x – B y  2x – C y  2x D y  2x –3 Câu 17: Hình hộp chữ nhật ABCD_ A’B’C’D’ có AB = 7cm; AD = 15cm; AA’ = cm A V = 420 cm3 B V = 120 cm3 C V = 840 cm3 240 cm3 Câu 18: Hệ số góc tiếp tuyến đồ thị hàm số y  x  x  18 hồnh độ x  : A B C Câu 19: Giải phương trình log( x  1)  A x = 10 B x = C x = -1  Câu 20: Tập xác định hàm số y  x  x  A  1;    1;   B R \ 1  D V = điểm có D D x = 2017 C R là: D Câu 21: Một hình trụ có bán kính đáy r  5a , khoảng cách hai đáy 7a Cắt khối trụ mặt phẳng song song với trục cách trục 3a Tính diện tích thiết diện A S  23a B S  65a C S  53a D S  56a Câu 22: Hàm số y  a  bx3 có đạo hàm là: A 3bx a  bx B bx bx C 3 a  bx3  a  bx  D bx 3  a  bx3  x2 log x  log x   Tính x1 x2 Câu 23: Gọi x1 hai nghiệm phương trình A B -2 C D Câu 24: Phương trình tiếp tuyến đồ thị hàm số y  x3  3x  điểm có hồnh độ x  là: A y  x  C y  3 x  B y   x  D y  x2 Câu 25: Cho hàm số y  x  x Đạo hàm f’(x) có tập xác định là: A  0;  B  0; 2 C  ;0   2;  D R \ 0; 2 Câu 26: Đồ thị hàm số y  A (0 ; 2) (2;  x  x  có điểm cực đại B (0; -4) C (2 ; 16 ) D 16 ) x 1 có tiệm cận đứng là: x 1 B Oy C x   Câu 27: Đồ thị hàm số y  A Ox D x -1     y y   Câu 28: Cho K   x  y  1  x x     A x B 2x 1 Biểu thức rút gọn K là: C x +1 D x – Câu 29: Với giá trị m hàm số y  − x3  mx2 − 3x  2007 nghịch biến R A m  C m  B m  D m  -3 Câu 30: Đồ thị hàm số y  x3  3x  có đặc điểm sau đây? A Cắt trục Ox điểm phân biệt B Ln nằm phía trục Ox C Khơng cắt trục Ox D Tiếp xúc với trục Ox Câu 31: Gọi x x hai nghiệm phương trình 32 x  32 x  30 Tính x1 + x2 A B -2 Câu 32: Đồ thị hàm số y  A 2x   D x 1 có tiệm cận ngang ? 2x 1 B x -1  Câu 33: Giải phương trình log A x = C B x = C y  D y  ( x  2)  2log ( x  1) C x = D x = x = Câu 34: Đường cong hình bên đồ thị hàm số hàm số sau? y x O A y  x B y  x 1 C y    2 x D y   x2 Câu 35: Hàm số y  x  mx  x đồng biến R chỉ : A m  B m  C m  Câu 36: Cho  ABC vng A, AB=a ,BC=3a.Tính s D m  hình nón tạo thành  ABC quay xung quanh AB? A B Câu 37: Đạo hàm y  e3 x : C D A y '  e 2 x B y '  e3 x C y '  e3 D 3 x y'  e Câu 38: Một khối trụ có bán kính đáy r có thiết diện qua trục hình vng Gọi V thể tích lăng trụ nội tiếp lăng trụ V’ thể tích khối trụ Tính A V  V'  V V' B V  V'  C V   V' D V   V' Câu 39: Cho hình chóp S_ABCD có đáy ABCD hình vng; SA vng góc với đáy; cạnh bên SC hợp với đáy góc 450 SC = a Thể tích khối chóp S.ABCD bằng: A a3 B a3 C a3 D a3 Câu 40: Cho tứ diện ABCD Gọi B’ C’ trung điểm AB AC Khi tỉ số thể tích khối tứ diện AB’C’D khối tứ diện ABCD bằng: A B C D Câu 41: Phương trình tiếp tuyến hàm số y  x  x điểm M(1; 0) : A y  2x B y= -2x - C y  2x – D y  2x 2 Câu 42: Cho hình lăng trụ đứng ABCD_A’B’C’D’ có đáy hình vng cạnh a AC '  a Thể tích khối lăng trụ ABCD_A’B’C’D’ bằng: 2a A a B a3 C D 2a3 3 Câu 43: Tập xác định hàm số y   x  1 A R B  1;1 2016 là: C  ;1  1;   D R \ 1 Câu 44: Hàm số y  x.e x đạt cực trị điểm x0 Giá trị x0 bao nhiêu? A x0  B x0  1 C x0  D x0  e Câu 45: Cho hàm số y   x3  3x  Các khẳng định sau, khẳng định đúng? A Hàm số khơng có cực trị B Hàm số có cực trị C Hàm số có cực trị D Hàm số có cực trị Câu 46: Cho hàm số y  x3  3x  3x  Các khẳng định sau khẳng định đúng? A Hàm số đạt cực đại x = B Hàm số đạt cực trị x = C Hàm số khơng có cực trị D Hàm số đạt cực tiểu x =1 Câu 47: Cho hàm số: y  x3  (m  6) x  5m  Hàm số đạt cực tiểu x = -2 m là: B m  1 A m   D m  C m  3 x2  x  có toạ độ là: x 1 C (0; 2) D (1; 3) Câu 48: Điểm cực đại đồ thị hàm số f ( x)  A (-1;0 ) B ( -3; - 5) Câu 49: Đồ thị hàm số y   x3  3x  x  có đặc điểm sau đây? A Khơng cắt trục Ox B Cắt Ox điểm C Tiếp xúc với trục Ox D Cắt trục Ox điểm phân biệt Câu 50: Giải phương trình 3x.2 x1  72 A x = B x = -2 C x = D x = -1 - HẾT -Mã đề: 132 2 2 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 A B C D 43 44 45 47 48 3 A B C D 41 A B C D 42 46 49 50 3 [...]... 5 (1  a) Câu 25: Cho a, b > 0 và a,b ≠ 1; ab ≠ 1 Khẳng định nào đúng? A log 1 (ab)  1  log a b B log 1 (ab)  1  log a b a 1 C log ab a  1  logb a a 1 D log a2 b  logb a 2 D (0 ; + ∞) D R \ {3} D M = Câu 26: Phương trình ( A x   1 4 1 x 1 )  12 52 x có nghiệm là: 25 1 B x  C x  4 2 D x   1 8 Câu 27: Phương trình log 7 (2 x  1)  2 có nghiệm là 12 9 15 A x  25 B x  C x  D x  4 2 2 Câu... đặc điểm gì sau đây? A Không cắt trục Ox B Cắt Ox tại 1 điểm C Tiếp xúc với trục Ox D Cắt trục Ox tại 3 điểm phân biệt Câu 50: Giải phương trình 3x.2 x 1  72 A x = 2 B x = -2 C x = 0 D x = -1 - HẾT -Mã đề: 13 2 1 2 2 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 2 7 2 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 A B C D 2 3 2 4 2 5 2 6 43 44 45 2 9 3 0 47 48 3 1 3 2 A B C D 41 A B C D 42 46 49 50 3 3 3 4 3 5 3 6 3 7 3 8 3 9 4... Câu 21: Hàm số y  log 1 (3x  1) có tập xác định là 2 A (  1 ; + ∞) 3 1 B (- ∞ ;  ) 3 C (0 ; + ∞) D [  1 ;+ 3 ∞) Câu 22: Hàm số y  ( x 2  1) 25 có tập xác định là A R B R \ {± 1} C (1 ; + ∞) Câu 23: Hàm số y  log x 2 ( x  1) có tập xác định là: A (2 ; + ∞) \ {3} B (1 ; + ∞) C (2 ; + ∞) Câu 24: Cho log15 3  a Tính M = log 25 15 theo a 1 3 5 A M = B M = C M = 2 (1  a) 5 (1  a) 3 (1  a) 1 5 (1. .. Oxyz cho a (1 ; 1 ; -1) , b (0 ; - 1 ; 1) , c (2 ; - 3 ; 1) Khẳng định nào sau đây sai? A a  b B | b | = 2 C | c | = 14 D a  b  c  (3; 3 ;1) Câu 36: Trong Oxyz, cho các điểm A (1 ; 2; - 3), B (- 1 ; 0 ; 5), C (0 ; 1 ; - 3) Tọa độ trọng tâm G của tam giác ABC là: 1 3 1 1 A (0 ; 1 ;  ) B (0 ; 3 ; - 1) C (0 ; ;  ) D (0 ; ; 2 2 3 3 1  ) 2 Câu 37: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho A (1 ; 3 ; 4),...Câu 10 : Bảng biến thi n sau là bảng biến thi n của hàm số nào ? x2 2 x 3 2x 1 B y  C y  D y  x 1 x 1 x 1 x 1 Câu 11 : Hình vẽ dưới đây là đồ thị của một trong các hàm số được chỉ ra ở các phương án A, B, C và D Hãy cho biết đó là đồ thị hàm số nào ? A y  y 1 x -1 1 -1 A y  x 4  2 x 2 y  4 x4  8x2  1 B y  2 x 2  x 4 C y  x 4  2 x 2  1 D Câu 12 : Hàm số nào trong... qua A (6 ; 3) A m = - 1 B m = 2 C m = - 2 D m = 1 mx  1 Câu 15 : Cho hàm số y = Biết đồ thị hàm số có tiệm cận đứng là x = 1 và tiệm nx -1 cận ngang y  3 Tính m – n: A 2 B – 2 C 0 D 4 Câu 13 : Cho hàm số y  Câu 16 : Cho hàm số y  x 4  2 x 2  1 Giá trị nhỏ nhất của hàm số trên [- 1 ; 2] là: A min y  1 B min y  2 C min y  1 D [ 1; 2] [ 1; 2] [ 1; 2] min y  2 [ 1; 2] Câu 17 : Giá trị lớn nhất... ;0  1;  B 0  m  1 D m   C R\ {0 ;1} Câu 16 : Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số y  x 2 tại điểm M (1; 1) là : A y  2x – 2 B y  2x – 1 C y  2x D y  2x –3 Câu 17 : Hình hộp chữ nhật ABCD_ A’B’C’D’ có AB = 7cm; AD = 15 cm; AA’ = 8 cm A V = 420 cm3 B V = 12 0 cm3 C V = 840 cm3 240 cm3 Câu 18 : Hệ số góc tiếp tuyến của đồ thị hàm số y  x 2  x  18 hoành độ x  1 là : A 4 B 3 C 1 Câu 19 : Giải... x = -1 C R \ 2 D Câu 11 : Giải phương trình log 2 ( x 2  3x)  2 A x = 4 B x = 1 và x = - 4 và x = 4 Câu 12 : Tập xác định của hàm số y   2  x  B  2;   A R 2  ; 2 Câu 13 : Giải phương trình e x  4.e x  3 A x = ln4 B x = 4 C x = ln2 D x = -1 1 x Câu 14 : Số đường tiệm cận của đồ thị hàm số y  là: 1 x A 0 B 1 C 3 D 2 1 Câu 15 : Với giá trị nào của m thì hàm số y  x3 – mx2  mx  1 đồng... nào: 1  1  A  B {  ;1} C   ;1 D 3  3  1   ;    1;   3  Câu 9: Hình lăng trụ đứng ABC_A’B’C’ có đáy là tam giác vuông tại B AB = 5 cm; BC = 12 cm; AA’ = 6 cm Thể tích lăng trụ trên là : A V = 18 0 cm3 B V = 60 cm3 C V = 12 0 cm3 D V = 3 240 cm Câu 10 : Trong các hàm số sau, hàm số nào đồng biến trên các khoảng xác định của nó A y  x4 B y  3 x 1 C y  x 4 D y  x 3 C x = -1 D x... vuông C Tam giác đều D Tam giác tù Câu 40: Bất phương trình log 0,4 ( x  4)  1  0 có tập nghiệm là: 13 13 ] B (- ∞ ; ] 2 2 Câu 41: Khẳng định nào sau đây là sai? A log 0,3 0,8  0 A (4 ; C log x2 3 2 016  log x2 3 2 017 C [ 13 ; + ∞) 2 D (4 ; + ∞) B log3 5  0 D log 3 4  log 4 1 3 Câu 42: Khẳng định nào sau đây là đúng về hàm số y  log 1 x 1 x ln 2 C Đồ thị hàm số đi qua A (0 ; 1) A y '  2 B
- Xem thêm -

Xem thêm: Bộ đề thi trắc nghiệm toán học kỳ 1 lớp 12, Bộ đề thi trắc nghiệm toán học kỳ 1 lớp 12, Bộ đề thi trắc nghiệm toán học kỳ 1 lớp 12

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay