Tóm tắt nội dung và câu hỏi môn mác lênin

8 196 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/11/2016, 12:12

Câu 1 : phân tích nguồn gốc và bản chất của ý thức? Từ đó xác định vai trò của tri thức khoa học trong đời sống.Câu 2 : Phân tích nội dung cơ bản 2 nguyên lý duy vật biện chứng? Từ đó vận dụng vào thực tiễn của bản thân .Câu 3: Phân tích nd cơ bản của quy luật phủ định của phủ định ? Ý nghĩa pp luận ? Vận dụng thực tiển vào nước ta .Câu 4 : Trình bày nội dung cơ bản của quy luật quan hệ sản xuất phải phủ hợp với tính chất và trình độ phất triển của lực lượng sản xuất ? Từ đó vận dụng quy lật này vào thực tiễn nước ta trong giai đoạn hiện nay ?Câu 5 : Phân tích quan điểm của Triết học MácLênin về con người và bản chất của con người? Chúng ta cần phải làm gì để con người phát triển toàn diện?Câu 6 : Phân tích yêu cầu và tác động của quy luật giá trị? Ý nghĩa của việc nghiên cứu quy luật này ?Câu 7: Tư bản bất biến (c) , TB khả biến (v) , TB cố định (c1) ,TB lưu động (c2 + V) là gì ? Căn cứ vào đâu mà phân chia TB sx thành các TB trên .Câu 10 : Trình bày các nguyên nhân ra đời và các đặc điểm ktế của chủ nghĩa TB độc quyềnCâu 11: Cách mạng XHCN là gì? Nguyên nhân của CM XHCN ? Trình bày những nd cơ bản của CM XHCNCâu 12 : Phân tích tính tất yếu và cơ sở khách quan trong việc xd khối liên minh giữa giai cấp công nhân vs giai cấp nông dân và các tầng lớp lđ khác? ND cơ bản trong xd khối liên minh giữa giải cấp công nhân và nông dân và các tầng lớp lđ khác.Câu 13 : Dân chủ là gì ? Những đặc trung cơ bản và tính tất yếu của việc xây dựng nên dân chủ XH? Liên hệ thực tiễn ?Câu 14 : Thế nào là nền VH XHCN ? Vì sao phải xây dựng nền VH XHCN ? ND và phương thức xây dựng nền VH XHCN?Câu 15 : Giai đình là gì? vị trí , vai trò và chức năng cơ bản của gia đình ? Những phương hướng và giải pháp chủ yếu của việc xd gia đình VN hiện nay? Tóm tắt môn Mác Câu : phân tích nguồn gốc chất ý thức? Từ xác định vai trò tri thức khoa học đời sống Reply: Nguồn gốc ý thức bao gồm nguồn gốc natural and social _Nguồn gốc natural : + Ý thức thuộc tính dạng vật chất có tổ chức cao ( Bộ óc người) +Thế giới khách quan – giác quan -> óc -> phản ánh ( gây tượng ) _Nguồn gốc Social: + Lđ dạng hành động vật chất mà – người – công cụ lđ – TG khách quan - sản phẩm – nhu cầu , người – TG khách quan - bộc lộ thuộc tính – ý thức + Ngôn ngữ : Do nhu cầu lđ -> ngôn ngữ , ngôn ngữ -hệ thống tín hiệu mang nd ý thức Nhờ ng2 – người - tổng kết liệu , trao đổi tư tưởng , tình cảm cho ♦ Bản chất ý thức + Phản ánh thực kh/q - óc – , chép , chụp +Hình ảnh ch/q TG kh/q +Hiện tượng XH mang chất XH [] Vai trò tri thức đến đ/s XH ♦ Về hđ người : + Về mặt vật chất : Tri thức giúp ph triển ktế , suất , nâng cao đ/s + Về mặt tinh thần : phát minh KH-KT , VH-NT , công nghệ , vui chơi giải trí + Về mặt tư : Tiếp thu , xử lý TT , diễn đạt tư , giao tiếp … ♦ Về hđ XH : + Góp phần tạo XH : XH giàu có – công – Văn minh – Dân chủ + Áp dụng sáng chế vào lĩnh vực : Sinh học , công nghệ , môi trg , gtvt… ♦ Về kinh tế : + Trong kinh tế tri thức tri thức khoa học có ý nghĩa định tăng trưởng ph triển ktế Câu : Phân tích nội dung nguyên lý vật biện chứng? Từ vận dụng vào thực tiễn thân Reply : Nguyên lý mối liên hệ phổ biến ( Quan điểm toàn diện ) Khái niệm : MLH phạm trù triết học dùng để quy định , tác động qua lại , chuyển hóa lẫn vật hay mặt vật giới Tính chất : + Tính kh quan : MLH bên , bên vốn vật , ko phụ thuộc vào ý thức ng +Tính phổ biến : Sự vật có MLH bên , bên +Tính đa dạng : Sự vật # có MLH # + Mỗi vật có nhiều MLH , MLH có nhiều vai trò khác đối vs vật Các ý nghĩa pp luận: +Nguyên lý sở lý luận quan điểm toàn diện : đòi hỏi xem xét vật ta phải xem tất MLH -> tìm chất vật +Nguyên lý sở lý luận quan điểm lịch sử cụ thể : đòi hỏi xem xét vật ta phải xem xét không gian thời gian vật Nguyên lý phát triển Khái niệm + Sự phát triển phạm trù triết học dùng để trình vận động tiến lên từ thấp – cao , đơn giản phức tạp , hoàn thiện – hoàn thiện vật Các tính chất +Tính khách quan: mâu thuẫn bên vật quy định +Tính phổ biến : Những vật khác phát triển không giống +Tính đa dạng : vật # có trình ph triển # Ý nghĩa pp luận + Ng lý sở lý luận cho quan điểm ph triển : đòi ? xem xét vật ta phải xem xét trạng thái động theo xu hướng ph triển + Nguyên lý chống lại quan điểm bảo thủ , định kiến nhận thức thực tiễn Vận dụng vào thực tiển thân Câu 3: Phân tích nd quy luật phủ định phủ định ? Ý nghĩa pp luận ? Vận dụng thực tiển vào nước ta Reply: Khái niệm + Phủ định thay vật = vật # q trình ph triển + PĐ biện chứng ph triển tự thân , mắt khâu qtrình dẫn tới đời vật tiến vật cũ + PĐBC có nd sau : _Có tính khác quan _ Có tính kế thừa : kế thừa yếu tố tích cực từ cũ , đồng thời bổ sung thêm nhân tố Nội dung quy luật : + Sự đời khẳng định : nhân tố đời thay đổi nhân tố cũ + Sự PĐBC sv thay sv cũ , sv bị phủ định sv # , sv # dường tồn ko trùng lặp mà có # biệt lượng chất + Sau lần phủ định , sv hoàn thành chu kỳ ptriển + Quy luật khái quát xu hướng tiến lên vật , phát triển không diễn theo đường thẳng mà theo đường xoắn ốc Ý nghĩa pp luận : + Trong nhận thức thực tiễn người phải biết kế thừa tinh hoa cũ , tránh thái độ phủ định tả khuynh , hữu khuynh Vận dụng vào thực tiễn nước ta : Câu : Trình bày nội dung quy luật quan hệ sản xuất phải phủ hợp với tính chất trình độ phất triển lực lượng sản xuất ? Từ vận dụng quy lật vào thực tiễn nước ta giai đoạn ? Reply: Khái niệm: + Lực lượng sản xuất toàn lực sản xuất xã hội thời kỳ định + Quan hệ sản xuất quan hệ người vs người trình sx cải +Phương thức sản xuất cách thức người thực trình sản xuất giai đoạn lsử định Nội dung quy luật: + Trình độ lực lượng sản xuất giai đoạn lịch sử loài người thể trình độ chinh phục quy luật tự nhiên người giai đoạn lịch sử + Trình độ lực lượng sản xuất thể : ♦ Kinh nghiệm , kỹ lđ ♦ Công cụ lđ ♦ Tổ chức phân công lđ ♦ Ứng dụng tiến KH-CN vào sản xuất + Tính chất lực lượng sx có tính chất cá nhân lên tính XH + Lực lượng sx định quan hệ sx + Quan hệ sx tác động lại lực lượng sx + Tuy nhiên, để llsx phát triển đòi hỏi quan hệ sx phải thay đổi Vận dụng quy luật vào thực tiễn nước ta giai đoạn : - Quy luật sở để Đảng đề sách kinh tế nhiều thành phần , tập thể , tư nhân , nước - Từ nông nghiệp lạc hậu , sản xuất nhỏ chủ yếu , nước ta lên CNXH điều cho thấy trc , llsx bị kìm hãm ko qhsx lạc hậu mà qhsx ko đồng có yếu tố xa so vs trình độ phtriển llsx - Thực tế , llsx nc ta , lại ptriển ko đồng nên ta cần phải coi trọng hình thức kinh tế trung gian, độ từ thấp đến cao, từ quy mô nhỏ đến lớn Đề xd phương thức XHCN , Đảng ta chủ trương xd ktế thị trường định hướng XHCN nhằm phát huy tiềm thành phần kinh tế , ptriển mạnh mẽ llsx đề xd sở ktế CNXH mà ktế nhà nước tập thể đóng vai trò tảng - Chúng ta bỏ qua xã hội cũ không phù hợp, thực chủ chương chuyển hóa cũ thành theo định nghĩa xã hội chủ nghĩa Câu : Phân tích quan điểm Triết học Mác-Lênin người chất người? Chúng ta cần phải làm để người phát triển toàn diện? Reply: Quan điểm Triết học Mác Lê người chất người : ♦ Con người thực thể tự nhiên , có thống mặt sinh học mặt xã hội + Mặt sinh học : thể nhu cầu thể quy luật chi phối đời sống thể người + Mặt xã hội : mối quan hệ XH , hđ XH ♦ Trong mặt XH giữ vai trò định chất người + Con người vừa sản phẩm vừa chủ thể lịch sử + Bản chất người sẵn có mà có qtrình hình thành , ptriển hoàn thiện với hđ thực tiễn người + Trong tính thực , chất người tổng hợp mối quan hệ XH ♦ Để người phát triển toàn diện cần : + Phát triển ktế , nâng cao mức sống + Phát triển gdục nâng cao dân trí + Phát triển y tế nâng cao sức khỏe + VH-NT - VH + thể thao - thể chất Câu : Phân tích yêu cầu tác động quy luật giá trị? Ý nghĩa việc nghiên cứu quy luật ? Reply: Yêu cầu quy luật giá trị _Quy luật giá trị yêu cầu sx trao đổi hàng hóa phải dựa lđ XH cần thiết nghĩa là: + Trong sx Th gian LĐCB < LĐXHCT + Trong trao đổi : tuân theo ng tắc ngang giá _Nhưng thực tế : ( supply and Demand ) + S < D => P > Gtrị XH + S = D => P = Gtrị XH + S > D => P < Gtrị XH _Nếu xem xét phạm vi toàn XH thgian Tổng P = Tổng Gtrị XH Các tác động quy luật Gtrị _Điều tiết sx lưu thông hàng hóa: _Kích thích , cải tiến kỹ thuật sx , hợp lý hóa sx làm tăng suất lđ cá biệt , giảm lượng Gtrị cá biệt lượng Gtrị XH không đổi Lợi nhuận tăng _Phân hóa người sx thành kẻ giàu , người nghèo Ý nghĩa việc nghiên cứu quy luật Gtrị: + Giúp ta biết chế thị trường vừa có t/đ tích cực , tiêu cực cần có điều tiết nhà nước + Giúp ta biết nguyên nhân ktế -> đời phương thức sx TB Câu 7: Tư bất biến (c) , TB khả biến (v) , TB cố định (c 1) ,TB lưu động (c2 + V) ? Căn vào đâu mà phân chia TB sx thành TB Reply: Khái niệm : _ Tư Gtrị mang lại m = cách bóc lột công nhân làm thuê _ TB bất biến (C) phận TB_tồn hình thức _tư liệu sx lđ cụ thể người bảo toàn di chuyển vào sp _TB khả biến (v) số tiền nhà TB dùng để mua hàng hóa SLĐ có biến đổi lượng Gtrị _ Công thức tính : + Cphí sx TB chủ nghĩa : K = C + V + Lượng Gtrị h2 sx : H = C + V + m _TB cố định (C1) phận máy móc , thiết bị dịch chuyển dần vào sp tùy theo mức độ hao mòn _TB lưu động ( C2 + V) phận TB sx Gtrị chuyển hoàn toàn vào sp Phân chia TB sx + Căn theo vai trò loại TB đối vs việc sx m có loại C , V Giúp biết dc Vai trò V tạo m , C đk để V tạo m + Căn theo phương thức dịch chuyển gtrị vào sp TB sx có loại C , C2 + V TB cố định có vai trò đẩy nhanh chu chuyển TB Ý nghĩa : Mỗi loại TB có đ2 riêng nhà TB phải có cách quản lý phù hợp đem lại lợi nhuận cao Câu 10 : Trình bày nguyên nhân đời đặc điểm ktế chủ nghĩa TB độc quyền Reply: Nguyên nhân đời Chủ nghĩa TB độc quyền: + Tiến KH-KT => làm xuất nghành đòi ? xí nghiệp phải tăng quy mô , suất + Cạnh tranh khốc liệt buộc nhà Tb phải cải tiến Kĩ thuật Các nhà TB nhỏ bị phá sản , lớn ngày mạnh + Việc hình thành cty cổ phần tạo tiền đề cho đời tổ chức độc quyền Các đ2 ktế chủ nghĩa TB độc quyền + Tư tài bọn đầu sỏ tài + Xuất TB + Sự phân chia TG mặt lãnh thổ cường quốc , đế quốc Câu 11: Cách mạng XHCN gì? Nguyên nhân CM XHCN ? Trình bày nd CM XHCN Reply: Khái niệm : _ Nghĩa hẹp : CM trị kết thúc giai cấp công nhân vs nông dân lđ giành quyền _ Nghĩa rộng : bao gồm nghĩa hẹp thêm vào việc sử dụng quyền để cải tạo XH cũ xây dụng XH Nguyên nhân: _ Về Ktế : CNTB lực lượng sx có tính XH hóa cao , mâu thuẫn vs quan hệ SX TBCN _Về Xã hội : Do mâu thuẫn giai cấp vô sàn TB ,tầng lớp lđ # thiết lập Nội dung CM XHCN + CM Chính trị : Trước hết công nhân với quần chúng lđ giành quyền , sau thực dân chủ trị + CM Ktế : Xây dụng Ktế XHCN + CM Vhóa : Xây dựng VH XHCN Câu 12 : Phân tích tính tất yếu sở khách quan việc xd khối liên minh giai cấp công nhân vs giai cấp nông dân tầng lớp lđ khác? ND xd khối liên minh giải cấp công nhân nông dân tầng lớp lđ khác Reply: Tính tất yếu sở khách quan liên minh: _ Tính tất yếu : ( làm ) Để giành giữ đc quyền , cải tạo xd Xh XHCN phải liên minh giai cấp công nhân , nông dân tầng lớp lđ # _Cơ sở khác quan : ( Vì liên minh ) + Trong CNTB giai cấp công nhân ,nông dân tầng lớp lđ # đề bị áp , bóc lột + Sau giành dc quyền họ liên minh vs lý do: • Do kinh có nhiều nghành nghề Trong nông công nghiệp nghành Nếu liên minh ktế ko thể phát triển • Giai cấp công nhân , nông dân lực lượng trị to lớn việc xd bảo vệ quyền Nội dung Liên minh : + Liên minh trị : Trc hết giành lấy quyền , sau tham gia vào quyền , từ sở đến trung ương + Liên minh kinh tế : Chủ yếu sau giành dc quyền + Liên minh VH : Nhằm xd VH tiên tiến , đậm đà sắc dân tộc Câu 13 : Dân chủ ? Những đặc trung tính tất yếu việc xây dựng nên dân chủ XH? Liên hệ thực tiễn ? Reply: Khái niệm _ Dân chủ sp tiến hóa lịch sử , tồn giai đoạn định XH loài người _ Nền dân chủ hình thái dân chủ , gắn với chất tính chất nhà nước Những đặc trưng dân chủ XHCN: _ Nền dân chủ XHCN thiết lập sau giai cấp công nhân giành quyền _Nền dân chủ XHCN tồn sở ktế có chế độ công hữu Tư liệu sx _Sự lãnh đạo Đảng cộng sản lả đk tiên để dân chủ XHCN đời tồn phát triển Liên hệ thực tiễn : _Dân chủ chế độ trị thể quyền lực thuộc nhân dân Người dân thực quyền cách trực tiếp cách chọn đại biểu để đảm nhiệm công việc máy nhà nước Dân chủ gồm loại : ♦ Dân chủ trực tiếp : thể quyền tham gia trực tiếp công dân vào việc quan trọng ♦ Dân chủ gián tiếp : thể quyền thông qua bầu cử người đại diện Câu 14 : Thế VH XHCN ? Vì phải xây dựng VH XHCN ? ND phương thức xây dựng VH XHCN? Reply: Khái niệm : _ VH bao gồm VH vật thể VH phi vật thể ( vật chất & tinh thần ) + VH vật chất lực người thể kết tinh SP vật chất +VH tinh thần tư tưởng lý luận giá trị sáng tạo hoạt động đời sống tinh thần người _ Nền VH XHCN thể toàn nd tính chất VH Phải xây dựng VH XHCN vì: + Là điều tất yếu trình nâng cao VH cho quần chúng nhân dân + VH vừa mục tiêu vừa động lực qtrình xd CNXH +Để phương thức sx tinh thần phù hợp vs phương thức sx vật chất Nội dung VH XHCN: + Nâng cao dân trí , hình thành đội ngũ tri thức + Xây dựng lối sống XHCN , lối sống VH vị tha + Xd VH XHCN Phương thức xd VH XHCN: + Giữ vững & tăng cường vai trò chủ đạo chủ nghĩa Mác – Lê đsống tinh thần XH + Tổ chức lôi kéo quần chúng tham gia vào hđ sáng tạo hưởng thụ VH + Kế thừa gtrị di sản VH truyền thông , tiếp thu tinh VH nhân loại Câu 15 : Giai đình gì? vị trí , vai trò chức gia đình ? Những phương hướng giải pháp chủ yếu việc xd gia đình VN nay? Reply: Khái niệm: _ Gia đình cộng đồng XH đặc biệt , gắn bó người lại vs = mqhệ hôn nhân huyết thống Vị trí : _Gia đình tế bào XH XH tiến tạo đk cho gia đình ph triển lành mạnh , gđ hạnh phúc góp phần vào ph triển hài hòa XH Chức năng: _ Sinh sản tái sx người _ Nuôi dạy _ Kinh tế tổ chức đời sống _Thỏa mãn nhu cầu tâm sinh lý , tình cảm Phương hướng để xd gđ nay: Gia đình VH thỏa mãn đk sau: • Kế thừa nét đẹp gia đình truyền thống, đồng thời tiếp thu tiến thời đại gia đình • Tôn trọng nhân cách thành viên • Gia đình văn hóa hình thành sở hôn nhân tiến Tình yêu chân Một vợ, chồng • Quan hệ vợ chồng bình đẳng sở hôn nhân tiến • Vợ chồng có quyền nghĩa vụ ngang mặt • Bố mẹ thương yêu không phân biệt đối xử với • Các phải tôn kính, biết ơn, kính trọng, nghe lời khuyên nhủ bố mẹ • Xây dựng tốt mối quan hệ anh chị em với • Xây dựng tốt mối quan hệ với cộng đồng tổ chức bên gia đình • Bảo đảm quyền tự ly hôn Câu : phân tích nguồn gốc chất ý thức? Từ xác định vai trò tri thức khoa học đời sống Câu : Phân tích nội dung nguyên lý vật biện chứng? Từ vận dụng vào thực tiễn thân Câu 3: Phân tích nd quy luật phủ định phủ định ? Ý nghĩa pp luận ? Vận dụng thực tiển vào nước ta Câu : Trình bày nội dung quy luật quan hệ sản xuất phải phủ hợp với tính chất trình độ phất triển lực lượng sản xuất ? Từ vận dụng quy lật vào thực tiễn nước ta giai đoạn ? Câu : Phân tích quan điểm Triết học Mác-Lênin người chất người? Chúng ta cần phải làm để người phát triển toàn diện? Câu : Phân tích yêu cầu tác động quy luật giá trị? Ý nghĩa việc nghiên cứu quy luật ? Câu 7: Tư bất biến (c) , TB khả biến (v) , TB cố định (c 1) ,TB lưu động (c2 + V) ? Căn vào đâu mà phân chia TB sx thành TB Câu 10 : Trình bày nguyên nhân đời đặc điểm ktế chủ nghĩa TB độc quyền Câu 11: Cách mạng XHCN gì? Nguyên nhân CM XHCN ? Trình bày nd CM XHCN Câu 12 : Phân tích tính tất yếu sở khách quan việc xd khối liên minh giai cấp công nhân vs giai cấp nông dân tầng lớp lđ khác? ND xd khối liên minh giải cấp công nhân nông dân tầng lớp lđ khác Câu 13 : Dân chủ ? Những đặc trung tính tất yếu việc xây dựng nên dân chủ XH? Liên hệ thực tiễn ? Câu 14 : Thế VH XHCN ? Vì phải xây dựng VH XHCN ? ND phương thức xây dựng VH XHCN? Câu 15 : Giai đình gì? vị trí , vai trò chức gia đình ? Những phương hướng giải pháp chủ yếu việc xd gia đình VN nay?
- Xem thêm -

Xem thêm: Tóm tắt nội dung và câu hỏi môn mác lênin, Tóm tắt nội dung và câu hỏi môn mác lênin, Tóm tắt nội dung và câu hỏi môn mác lênin

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay