Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 4 vòng 4 năm 2016 - 2017

2 224 2
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/11/2016, 12:02

Full name: . Class: 10 C………………………………………… …written test for 2nd term( time allowance 45 minutes)A (5 marks)I- Choose the words whose underlined part is different from the other1- A- enough B- of C- cough D- atmosphere2- A- phrases B- nephew C- phonetic D- phoning3- A- ladies B- garages C- glasses D- watches4- A- maps B- schools C- pencils D- erasers5- A- circle B- cancer C- completely D- creamII- Choose the best one to complete these sentences6- we found the book …………A- to interest B- interesting C- interested D- interest7- we came here you the last time……A- to see B- see C- seeing D- have seen8- I’m sorry I’m late. I am not used early in the morning…A- to geting B- to get C- getting D- to getting9- It was not 1915 that cinema really became industryA- till/ an B- till/ a C- until/ an D- until / a10- Mary learns very hard. I thinks she the exam easilyA- is going to pass B- will pass C- won’t pass D- isn’t going to pass11- I have bought English dictionary for you……… ………A- an/ vietnamese B- a/ vietnamese C- a/ vietnam D- an/ vietnam12- There is interesting Chinese film on VTV3 at 9.30 this evening. - Oh! I’ve seen film.A- a / a B- an / a C- the/ the D- an / the13- up with my classmate, I have to take English course in the evening………… ………A- to keep/ a B- keep/ an C- keeping/ a D- to keep/ an14- What does his new girlfriend look ?A- X B- like C- likes D- to like15- He refused us, so we have to do it by ourselves.………A- to helping B- to help C- helping D- help16- When was the Vietnam National Anthem written by Van Cao?A- In 1944 B- In 1945 C- In 1954 D- In 195517- Music makes the atmosphere of a festival .………A- more solemn B- more joyful C- less joyful D- less solemn18- .beer is there in the fridge?…………A- How much B- How many C- How D- How long19- were you born, Mai? - In Ninh Binh, in 1993…………A- When B- Where C- which city D- A and B20- By films were about five or ten minutes long…………A- 1905 B- 1910 C- 1915 D- 1920III- Choose the one which has the same meaning with the given one21- He wanted to buy some stamps so he went to the post officeA- He went to the post office buying some stampsB- He went to the post office to buy some stampsC- He bought stamps at the post officeD- He went to the post office to buying some stamps22- I didn t know how to play the guitar until I was the first year student’A- I didn’t know how to play the guitar when I was the first year studentB- It was until I was the first year student that I could play the guitarC- It was not until I was the first year student that I could play the guitarD- It was not until the first year student that I could play the guitar23- He wants to take part in the English speaking club but he can t because his English isn t good’ ’A- If his English was good, he would take part in the English speaking clubB- He would not take part in the English speaking club if his English were goodC- If he spoke English well, he will take part in the English speaking clubD- If his English were good, he would take part in the English speaking club24- The teacher is correcting my homework in the classroomA- My homework are being corrected by the teacher in the classroomB- My homework is corrected by the teacher in the classroomC- My homework is being corrected by the teacher in the classroomD- My homework is being correct by the teacher in the classroom25- She didn’t cook dinner until her husband came home from workA- When her husband came home from work, she was cooking dinnerB- It was not until she cooked dinner that her husband came home from workC- It was not until her husband came home from work that she cooked dinnerD- It was not until her husband came home from work that she didn’t cook dinnerB (5 marks)IV-Rewite these sentences as suggestion1-The girl didn’t stop talking in class until the teacher shouted at her- It was not until …………………………………………………………………………………2- I wanted to get some spoons, I went Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp vòng năm 2016 - 2017 Bài 1: Sắp xếp theo tứ tự tăng dần Bài 2: Đi tìm kho báu Câu 1: There are packs of cookies, each of them weighs 150g There are also packs of candies, each of them weighs 200g How many kilograms of cookies and candies are there altogether? Câu 2: Convert: hours = minutes Câu 3: Find the arithmetic mean of consecutive numbers from to 7? Câu 4: The average of the natural numbers from to 21 is Câu 5: Write down the greatest odd - digit number Bài 3: Vượt chướng ngại vật Câu 1: Find the value of x such that x - 3925 = 1559 Câu 2: Find the value of x such that x - 3925 = 1527 Câu 3: The average of all even numbers that are smaller than 1000 is Câu 4: The average of five consecutive numbers is 105 Find the greatest number? Câu 5: The last digit of the product x x x x 78 is Đáp án VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Bài 1: Sắp xếp theo thứ tự tăng dần 20 < 12 < 19 < 11 < 16 < < < < 15 < < 13 < < 14 < 18 < 17 < < 10 < < < Bài 2: Đi tìm kho báu Câu 1: Câu 2: 120 Câu 3: Câu 4: 15 Câu 5: 999 Bài 3: Vượt chướng ngại vật Câu 1: 5484 Câu 2: 5452 Câu 3: 499 Câu 4: 107 Câu 5: VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí TRNG TIU HC TH TRN VNH TNG KHO ST HC SINH GII LP 5 MễN: TON NM HC: 2010 -2011 Thỏng 11/2010 Thi gian lm bi: 90 phỳt Phần I- Môn Toán Câu1. a. Tính: 4037 3 3734 3 74 3 41 3 ì + ì ++ ì + ì b. Cho dãy tính : 1 ì 2 ì 3 ì 5 ì 8 ì 13 ì . ì 89 ì 144. Hãy tìm xem có mấy chữ số giống nhau đứng liền nhau ở tận cùng về bên phải kết quả của dãy tính. Câu2. Ngời bán hàng có một lợng gạo nếp và một lợng gạo tẻ, trong đó lợng gạo nếp bằng 10 1 toàn bộ lợng gạo đó. Sau khi ngời ta bán đi 4 kg gạo nếp thì lợng gạo nếp còn lại bằng 15 1 lợng gạo tẻ. Hỏi lúc đầu ngời đó có mấy tạ gạo? Câu3. Ba bạn An, C, Bình có tổng cộng 72 viên bi. Nếu An có thêm 4 viên bi thì An kém Bình 4 viên bi. Nếu Bình có thêm 4 viên bi thì Bình kém C 4 viên. Hỏi mỗi bạn có bao nhiêu viên bi? Câu4. Một mảnh vờn hình chữ nhật có chiều rộng là 3 m, chiều dài gấp 6 lần chiều rộng. Hỏi phải tăng chiều rộng lên bao nhiêu mét và giảm chiều dài đi bao nhiêu mét để đợc một hình chữ nhật có cùng diện tích nh hình ban đầu nhng chiều dài chỉ gấp rỡi chiều rộng? Phần II Môn Khoa học Cõu1.Ung ru, bia cú hi gỡ? Cõu2.Nờu c im ca ng v hp kim ca ng. K tờn mt s dựng c lm bng ng hoc hp kim ca ng m em bit. TRNG TIU HC TH TRN VNH TNG KHO ST HC SINH GII LP 5 MễN: TON NM HC: 2010 -2011 Thỏng 11/2010 Thi gian lm bi: 90 phỳt Phần I- Môn Tiếng Việt Câu1. Dựa theo tiêu chuẩn từ loại, hãy chia các từ trong đoạn văn sau thành các nhóm khác nhau. Giặc Minh sang xâm chiếm nớc ta. Chúng làm nhiều điều bạo ngợc khiến lòng dân vô cùng căm giận. By giờ ở Lam Sơn có ông Lê Lợi phất cờ khởi nghĩa Câu2. a. Với mỗi từ in nghiêng dới đây, hãy tìm một từ trái nghĩa: - Thái độ cứng quá. - Học lực loại cứng. b. Ghi lại các từ đợc dùng theo nghĩa chuyển có trong đoạn văn sau: Ngày 2 tháng 9 năm 1945. Hà Nội tng bừng màu đỏ. Cả một vùng trời bát ngát cờ, đèn và hoa. Những dòng ngời từ khắp các ngả tuôn về vờn hoa Ba Đình. Các cụ già vẻ mặt nghiêm trang. Những cô gái thủ đô hớn hở, áo màu rực rỡ. Theo Võ Nguyên Giáp Câu 3. Xác định bộ phận chính, bộ phận phụ của mỗi câu văn sau và cho biết tác dụng của bộ phận phụ trong câu: a. Từ trong biển lá xanh rờn đã bắt đầu ngả sang màu úa, ngát dậy một mùi hơng lá tràm bị hun nóng dới mặt hồ. b. Bị coi là tội phạm, nhà bác học già buc phải thề từ bỏ ý kiến cho rằng trái đất quay. c. Sau những cơn ma xuân, một màu xanh non ngọt ngào, thơm mát trải ra mênh mông trên khắp các sờn đồi. Câu4. Trong th gửi các học sinh nhân ngày khai trờng đầu tiên của nớc Việt Nam độc lập (1945), Bác Hồ đã viết: Non sông Việt nam có trở nên tơi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có bớc tới đài vinh quang để sánh vai với các cờng quốc năm châu đợc hay không, chính là nhờ một phần lớn công học tập của các em. Lời dạy của Bác Hồ kính yêu đã giúp em hiểu đợc trách nhiệm của ngời học sinh đối với việc học tập nh thế nào? Câu5. Tả cảnh một đêm trăng đẹp trên quê hơng (hoặc ở nơi khác) từng để lại cho em những ấn tợng khó phai Phn 2- Mụn Lch s& a lý Cõu1. Vỡ sao núi: Cui nm 1940, nhõn dõn ta phi chu cnh mt c hai trũng? Cõu2. Nc ta cú nhng iu kin no phỏt trin ngnh thu sn? TRƯỜNG TIỂU HỌC THỊ TRẤN VĨNH TƯỜNG HƯỚNG DẪN CHẤM KHẢO SÁT HỌC SINH GIỎI LỚP 5 MÔN: TOÁN NĂM HỌC: 2010 -2011 Tháng 11/2010 Phần 1 – Môn: Toán Bài1. (2 điểm) a. (1 điểm) Nhận xét: 4 1 1 1 41 3 −= × ; 7 1 4 1 74 3 −= × … Ta có: 40 39 40 1 1 1 ) 40 1 37 1 () 37 1 34 1 ( ) 7 1 4 1 () 4 1 1 1 ( 4037 3 3734 3 74 3 41 3 =−= −+−++−+−= × + × ++ × + × b.(1 điểm) Ta nhận thấy các số trong dãy được tính theo quy tắc sau: 1 + 2 = 3; 2 + 3 = 5; 3 + 5 = 8 ; 5 + 8 = 13……… Vậy ta có thể viết đầy đủ các số hạng của tích như sau: 1 × 2 × 3 × 5 × 8 × 13 × 21 × 34 × 55 × 89 × 144 Mà trong dãy tính trên ta thấy: 2 × 5 = 10 ; 8 × 55 = 440 ⇒ tích 2 × 5 × 8 × 55 cho kết quả là số có 2 chữ số 0 ở tận cùng. Vậy kết quả của dãy tính đã cho có 2 chữ số 0 ở tận cùng. Bài 2. (2 điểm) Lúc đầu lượng gạo nếp bằng 10 1 toàn bộ lượng gạo nên lúc dầu lượng gạo nếp bằng 9 1 lượng TRNG TIU HC TH TRN VNH TNG KHO ST HC SINH GII LP 5 MễN: TON NM HC: 2010 -2011 Thỏng 11/2010 Thi gian lm bi: 90 phỳt Phần I- Môn Toán Câu1. a. Tính: 4037 3 3734 3 74 3 41 3 ì + ì ++ ì + ì b. Cho dãy tính : 1 ì 2 ì 3 ì 5 ì 8 ì 13 ì . ì 89 ì 144. Hãy tìm xem có mấy chữ số giống nhau đứng liền nhau ở tận cùng về bên phải kết quả của dãy tính. Câu2. Ngời bán hàng có một lợng gạo nếp và một lợng gạo tẻ, trong đó lợng gạo nếp bằng 10 1 toàn bộ lợng gạo đó. Sau khi ngời ta bán đi 4 kg gạo nếp thì lợng gạo nếp còn lại bằng 15 1 lợng gạo tẻ. Hỏi lúc đầu ngời đó có mấy tạ gạo? Câu3. Ba bạn An, C, Bình có tổng cộng 72 viên bi. Nếu An có thêm 4 viên bi thì An kém Bình 4 viên bi. Nếu Bình có thêm 4 viên bi thì Bình kém C 4 viên. Hỏi mỗi bạn có bao nhiêu viên bi? Câu4. Một mảnh vờn hình chữ nhật có chiều rộng là 3 m, chiều dài gấp 6 lần chiều rộng. Hỏi phải tăng chiều rộng lên bao nhiêu mét và giảm chiều dài đi bao nhiêu mét để đợc một hình chữ nhật có cùng diện tích nh hình ban đầu nhng chiều dài chỉ gấp rỡi chiều rộng? Phần II Môn Khoa học Cõu1.Ung ru, bia cú hi gỡ? Cõu2.Nờu c im ca ng v hp kim ca ng. K tờn mt s dựng c lm bng ng hoc hp kim ca ng m em bit. TRNG TIU HC TH TRN VNH TNG KHO ST HC SINH GII LP 5 MễN: TON NM HC: 2010 -2011 Thỏng 11/2010 Thi gian lm bi: 90 phỳt Phần I- Môn Tiếng Việt Câu1. Dựa theo tiêu chuẩn từ loại, hãy chia các từ trong đoạn văn sau thành các nhóm khác nhau. Giặc Minh sang xâm chiếm nớc ta. Chúng làm nhiều điều bạo ngợc khiến lòng dân vô cùng căm giận. By giờ ở Lam Sơn có ông Lê Lợi phất cờ khởi nghĩa Câu2. a. Với mỗi từ in nghiêng dới đây, hãy tìm một từ trái nghĩa: - Thái độ cứng quá. - Học lực loại cứng. b. Ghi lại các từ đợc dùng theo nghĩa chuyển có trong đoạn văn sau: Ngày 2 tháng 9 năm 1945. Hà Nội tng bừng màu đỏ. Cả một vùng trời bát ngát cờ, đèn và hoa. Những dòng ngời từ khắp các ngả tuôn về vờn hoa Ba Đình. Các cụ già vẻ mặt nghiêm trang. Những cô gái thủ đô hớn hở, áo màu rực rỡ. Theo Võ Nguyên Giáp Câu 3. Xác định bộ phận chính, bộ phận phụ của mỗi câu văn sau và cho biết tác dụng của bộ phận phụ trong câu: a. Từ trong biển lá xanh rờn đã bắt đầu ngả sang màu úa, ngát dậy một mùi hơng lá tràm bị hun nóng dới mặt hồ. b. Bị coi là tội phạm, nhà bác học già buc phải thề từ bỏ ý kiến cho rằng trái đất quay. c. Sau những cơn ma xuân, một màu xanh non ngọt ngào, thơm mát trải ra mênh mông trên khắp các sờn đồi. Câu4. Trong th gửi các học sinh nhân ngày khai trờng đầu tiên của nớc Việt Nam độc lập (1945), Bác Hồ đã viết: Non sông Việt nam có trở nên tơi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có bớc tới đài vinh quang để sánh vai với các cờng quốc năm châu đợc hay không, chính là nhờ một phần lớn công học tập của các em. Lời dạy của Bác Hồ kính yêu đã giúp em hiểu đợc trách nhiệm của ngời học sinh đối với việc học tập nh thế nào? Câu5. Tả cảnh một đêm trăng đẹp trên quê hơng (hoặc ở nơi khác) từng để lại cho em những ấn tợng khó phai Phn 2- Mụn Lch s& a lý Cõu1. Vỡ sao núi: Cui nm 1940, nhõn dõn ta phi chu cnh mt c hai trũng? Cõu2. Nc ta cú nhng iu kin no phỏt trin ngnh thu sn? TRƯỜNG TIỂU HỌC THỊ TRẤN VĨNH TƯỜNG HƯỚNG DẪN CHẤM KHẢO SÁT HỌC SINH GIỎI LỚP 5 MÔN: TOÁN NĂM HỌC: 2010 -2011 Tháng 11/2010 Phần 1 – Môn: Toán Bài1. (2 điểm) a. (1 điểm) Nhận xét: 4 1 1 1 41 3 −= × ; 7 1 4 1 74 3 −= × … Ta có: 40 39 40 1 1 1 ) 40 1 37 1 () 37 1 34 1 ( ) 7 1 4 1 () 4 1 1 1 ( 4037 3 3734 3 74 3 41 3 =−= −+−++−+−= × + × ++ × + × b.(1 điểm) Ta nhận thấy các số trong dãy được tính theo quy tắc sau: 1 + 2 = 3; 2 + 3 = 5; 3 + 5 = 8 ; 5 + 8 = 13……… Vậy ta có thể viết đầy đủ các số hạng của tích như sau: 1 × 2 × 3 × 5 × 8 × 13 × 21 × 34 × 55 × 89 × 144 Mà trong dãy tính trên ta thấy: 2 × 5 = 10 ; 8 × 55 = 440 ⇒ tích 2 × 5 × 8 × 55 cho kết quả là số có 2 chữ số 0 ở tận cùng. Vậy kết quả của dãy tính đã cho có 2 chữ số 0 ở tận cùng. Bài 2. (2 điểm) Lúc đầu lượng gạo nếp bằng 10 1 toàn bộ lượng gạo nên lúc dầu lượng gạo nếp bằng 9 1 lượng ĐỀ THI HỌC SINH CHỌN VÀO LỚP 4; NĂM HỌC 2010-2011 Môn: Tiếng Việt Thời gian 60 phút (Không kể thời gian chép đề) Họ và tên :…………………………………. Lớp:………… Số báo danh:……………… Bài 1 (4 điểm): Cho dãy số tự nhiên: 1, 2, 3, 4, 5, 6, , 89. - Tính nhanh tổng dãy số trên ? …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… - Dãy số ấy có bao nhiêu có tận cùng là 1? Bài 2 (4 điểm): Đặt tính rồi tính a/ 35 820 + 25 079 …………………… …………………… …………………… b/ 92 684 – 45 326 …………………… …………………… …………………… c/ 21 526 x 3 …………………… …………………… …………………… d/ 24 693 : 3 …………………… …………………… …………………… Bài 3 (4 điểm): Hãy tìm số tự nhiên, biết rằng nếu xoá chữ số 6 ở hàng đơn vị của số ấy, ta được số mới kém số cũ 114 đơn vị. ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… Bài 4 ( 4 điểm): Biết gà nhiều hơn thỏ là 15 con và số thỏ bằng 1/4 số gà. Hỏi cả gà và thỏ có tất cả bao nhiêu chân? ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… Bài 5 (4 điểm): Tính nhanh giá trị biểu thức a) 52 – 42 + 37 + 28 – 38 + 63 b) 7 x 18 – 9 x 14 + 100 ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ……………………………… ………………………………… ĐỀ THI HỌC SINH CHỌN VÀO LỚP 4; NĂM HỌC 2010-2011 Điểm Điểm Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp vòng 10 năm 2015 - 2016 Exam number 1: Điền giá trị thích hợp vào chỗ chấm Question 1: Fill in the blank with the suitable sign (>; =;Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp vòng năm 2016 - 2017 Bài thi số 1: Chọn giá trị theo thứ tự tăng dần Câu 1: Câu 2: Bài thi số 2: Đi tìm kho báu Câu 1: Which number is missing from the following sequence: 234; 236; 238; ; 242; 244 a) 242; b) 240; c) 241; d) 239 Câu 2: Which number is missing from the following sequence: 327; 330; ; 336; 339 a) 332; b) 335; c) 331; d) 333 Câu 3: Which number is missing from the following sequence: 289; 286; 280; 277 a) 283; b) 281; c) 285; d) 284 Câu 4: Which number is missing from the following sequence: 912; 908; ; 900; 896 a) 904; b) 907; c) 908; d) 902 VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Câu 5: Which of the following numbers is an odd number a) 210; b) 120; c) 110; d) 101 Câu 6: Put these numbers in order from least to greatest: 123; 231; 213; 132 a) 132; 123; 231; 213 b) 123; 132; 213; 231 c) 123; 132; 231; 213 d) 231; 213; 132; 123 Câu 7: Put these numbers in order from the greatest to least a) 987; 789; 978; 798 b) 789; 798; 978; 987 c) 789; 987; 798; 978 d) 987; 978; 798; 789 Câu 8: Which of the following numbers is an even number? a) 283; b) 177; c) 238; d) 771 Câu 9: Mary and Mark made a total of 248 stars Mary made 137 stars How many stars did Mark make? Câu 10: Grade in the A school has 272 students in which 150 students are boys How many students are girls in grade Câu 11: Calculate: 100 + 230 + 320 = Câu 12: Which number make the following statement true: 143 + 365 < 788 - a) 270; b) 280; c) 292; d) 290 Câu 13: Which number make the following statement true: 773 + 127 = + 350 a) 550; b) 451; c) 450; d) 551 Câu 14: Which number make the following statement false: 457 + 324 > 278 + a) 503; b) 500; c) 502; d) 501 Câu 15: A carton I has 231kg potatoes and a carton II has 132kg potatoes How many kg potatoes the two cartons I, II have in total? Bài 3: Tìm cặp VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Câu 1: Câu 2: Đáp án Bài 1: Chọn giá trị theo thứ tự tăng dần Câu 1: 10 < 16 < 14 < < < < < < < 13 < 18 < 20 < < < 12 < 15 < 11 < 17 Full name: . Class: 10 C………………………………………… …written test for 2nd term( time allowance 45 minutes)A (5 marks)I- Choose the words whose underlined part is different from the other1- A- enough B- of C- cough D- atmosphere2- A- phrases B- nephew C- phonetic D- phoning3- A- ladies B- garages C- glasses D- watches4- A- maps B- schools C- pencils D- erasers5- A- circle B- cancer C- completely D- creamII- Choose the best one to complete these sentences6- we found the book …………A- to interest B- interesting C- interested D- interest7- we came here you the last time……A- to see B- see C- seeing D- have seen8- I’m sorry I’m late. I am not used early in the morning…A- to geting B- to get C- getting D- to getting9- It was not 1915 that cinema really became industryA- till/ an B- till/ a C- until/ an D- until / a10- Mary learns very hard. I thinks she the exam easilyA- is going to pass B- will pass C- won’t pass D- isn’t going to pass11- I have bought English dictionary for you……… ………A- an/ vietnamese B- a/ vietnamese C- a/ vietnam D- an/ vietnam12- There is interesting Chinese film on VTV3 at 9.30 this evening. - Oh! I’ve seen film.A- a / a B- an / a C- the/ the D- an / the13- up with my classmate, I have to take English course in the evening………… ………A- to keep/ a B- keep/ an C- keeping/ a D- to keep/ an14- What does his new girlfriend look ?A- X B- like C- likes D- to like15- He refused us, so we have to do it by ourselves.………A- to helping B- to help C- helping D- help16- When was the Vietnam National Anthem written by Van Cao?A- In 1944 B- In 1945 C- In 1954 D- In 195517- Music makes the atmosphere of a festival .………A- more solemn B- more joyful C- less joyful D- less solemn18- .beer is there in the fridge?…………A- How much B- How many C- How D- How long19- were you born, Mai? - In Ninh Binh, in 1993…………A- When B- Where C- which city D- A and B20- By films were about five or ten minutes long…………A- 1905 B- 1910 C- 1915 D- 1920III- Choose the one which has the same meaning with the given one21- He wanted to buy some stamps so he went to the post officeA- He went to the post office buying some stampsB- He went to the post office to buy some stampsC- He bought stamps at the post officeD- He went to the post office to buying some stamps22- I didn t know how to play the guitar until I was the first year student’A- I didn’t know how to play the guitar when I was the first year studentB- It was until I was the first year student that I could play the guitarC- It was not until I was the first year student that I could play the guitarD- It was not until the first year student that I could play the guitar23- He wants to take part in the English speaking club but he can t because his English isn t good’ ’A- If his English was good, he would take part in the English speaking clubB- He would not take part in the English speaking club if his English were goodC- If he spoke English well, he will take part in the English speaking clubD- If his English were good, he would take part in the English speaking club24- The teacher is correcting my homework in the classroomA- My homework are being corrected by the teacher in the classroomB- My homework is corrected by the teacher in the classroomC- My homework is being corrected by the teacher in the classroomD- My homework is being correct by the teacher in the classroom25- She didn’t cook dinner until her husband came home from workA- When her husband came home from work, she was cooking dinnerB- It was not until she cooked dinner that her husband came home from workC- It was not until her husband came home from work that she cooked dinnerD- It was not until her husband came home from work that she didn’t cook dinnerB (5 marks)IV-Rewite these sentences as suggestion1-The girl didn’t stop talking in class until the teacher shouted at her- It was not until …………………………………………………………………………………2- I wanted to get some spoons, I went
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 4 vòng 4 năm 2016 - 2017, Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 4 vòng 4 năm 2016 - 2017, Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 4 vòng 4 năm 2016 - 2017

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay