Mẫu phiếu tự đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên

2 163 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/11/2016, 12:02

1.1 Mô tả bài toán bằng lời Cũng như tất cả các trường đại học nói riêng và trường học nói chung trong cả nước. Mục tiêu đào tạo của Trường ĐHDL Hải Phòng là đào tạo con người Việt Nam phát triển toàn diện, có đạo đức, tri thức, sức khoẻ, thẩm mỹ và nghề nghiệp, trung thành với lý tưởng độc lập dân tộc và XHCN. Hình thành và bồi dưỡng nhân cách, phẩn chất và năng lực của công dân, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Để thực hiện mục tiêu trên bên cạnh học kiến thức mỗi sinh viên phải không ngừng rèn luyện bản thân để trở thành những con người có tài và có đức. Về phía Nhà trường thì thường xuyên theo dõi và đánh giá kết quả rèn luyện của Sinh viên, để kịp thời đưa ra những quyết định khen thưởng đối với những Sinh viên có kết quả rèn luyện tốt và phê bình, khiển trách,nhắc nhở những Sinh viên có kết quả rèn luyện chưa tốt. Dựa vào “Quyết Định về việc ban hành “ Quy định về đánh giá kết quả rèn luyện của Sinh viên” Ngày 17 tháng 01 năm 2003 do Hiệu trưởng Trường ĐHDL: GS.TS.NGƯT Trần Hữu Nghị đã ký“. Nội dung đánh giá Rèn luyện của Sinh viên thực hiện theo 5 tiêu trí sau : 1. Ý thức học tập 2. Ý thức và kết quả chấp hành nội quy, quy chế trong Nhà trường 3. Ý thức và kết quả tham gia các hoạt động chính trị - xã hội, văn hoá, văn nghệ, thể thao, phòng chống các tệ lạn xã hội 4. Phẩm chất công dân và quan hệ vớ cộng đồng 5. Ý thức và kết quả tham gia phụ trách lớp sinh viên,các đoàn thể, các tổ chức khác trong Nhà trường Cụ thể đánh giá các tiêu trí được nói trong các Điều : 4,5,6,7,8 trong bản Quyết định ban hành Ngày 17/01/2003 ( Hồ sơ gửi kèm theo ). Việc theo dõi đánh giá do Tổ công tác Sinh viên chịu trách nhiệm chính. Để có thể tiền hành việc đánh giá cần có sự phối kết hợp của: phòng Đào tạo, phòng Hành chính tổng hợp, BCH Đoàn trường, Hội sinh viên, Các tổ bộ môn và các lớp. Vào đầu năm học phòng Đào tạo cung cấp danh sách Sinh viên mới vào trường cho Tổ công tác sinh viên. Danh sách này được phân theo từng ngành học, gồm các thông tin : Mã SV, Tên sinh viên, Ngày sinh, Quê quán, Ngành học, Khoá học, Lớp học. Danh sách này có thể được thay đổi, sửa đổi bất kỳ lúc nào trong toàn khoac học, khi có thông tin thay đổi thì phòng Đáo tạo sẽ gửi thông tin thay đổi đến Tổ công tác sinh viên để việc theo dõi đánh giá rèn luyện đạt kết quả tốt . Thông tin Sinh viên sẽ được Tổ công tác Sinh viên lưu lại để tiến hành theo dõi, đành giá quá trình rèn luyên của sinh viên. Quá trình theo dõi rèn luyện của Sinh viên được tiến hành hằng ngày, Các thông tin theo dõi này sẽ được Tổ công tác sinh viên(TCTSV) được lưu lại . Trong mỗi kỳ học khi hết hạn lộp học phí phòng Tài vụ sẽ chuyển danh sách các sinh viên quá hạn đóng học phí cho TCTSV, danh sách sinh viên quá hạn đóng học phí sẽ được lưu lại. Cuối mỗi kỳ phòng Đào tạo gửi kết quả thi cho TCTSV, bảng kết quả thi sẽ được lưu lại. Đồng thời BCH Đoàn TRƯỜNG Phòng CT Học sinh, Sinh viên PHIẾU TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ RÈN LUYỆN SINH VIÊN Học kỳ năm học - Họ tên sinh viên: Số hiệu SV: Lớp: Khoá: Khoa/Viện: Nội dung đánh giá Điểm tối đa I Về ý thức kết học tập - Có tinh thần vượt khó, vươn lên học tập, tinh thần tự học, tự rèn luyện tốt 10 - Không vi phạm quy chế thi, kiểm tra kỳ (phạm quy thi trừ điểm/1 lần) 12 - Đạt giải Olympic NCKH trường (nhất: 8; nhì: 7; Ba: 6; KK: 5; tham gia: 3) Tổng mục I 30 II Về ý thức chấp hành nội quy, quy chế nhà trường - Không vi phạm Quy chế nội trú, ngoại trú, Có lối sống lành mạnh, đoàn kết - Tham gia lao động nghĩa vụ đầy đủ, có hiệu (vắng buổi lý đáng trừ điểm) 10 - Tham gia đầy đủ, tích cực buổi họp lớp, học tập, trao đổi nội quy, quy chế trường (vắng buổi trừ điểm) 10 Tổng mục II 25 III Về ý thức kết tham gia hoạt động trị xã hội, văn hoá, văn nghệ, thể thao, phòng chống TNXH Tự đánh giá Lớp đánh giá GVCN đánh giá Ghi - Tham gia đầy đủ buổi học Tuần Sinh hoạt công dân đầu khoá, đầu năm học đầy đủ (vắng buổi lý đáng trừ điểm) 10 - Tham gia đầy đủ hoạt động Trường, lớp, Đoàn, Hội tổ chức (vắng lần lý đáng trừ điểm) 10 Tổng mục III 20 IV Về phẩm chất công dân quan hệ cộng đồng - Chấp hành tốt sách, pháp luật; Tích cực tham gia phong trào tự quản trường, nơi cư trú; Có quan hệ quần chúng tốt, tích cực tham gia hoạt động tập thể, quan hệ mức với bạn bè, nhân dân nơi cư trú - Báo cáo đầy đủ địa nơi cư trú kịp thời có thay đổi - Có hành động dũng cảm cứu người tận tình giúp đỡ bạn học tập, sinh hoạt sống Tổng mục IV 15 V Về công tác phụ trách đoàn thể, xã hội tổ chức khác trường - Có tham gia tích cực cho phong trào Lớp, Đoàn, Hội - Cán lớp, Đoàn, Hội: (Xuất sắc: 3; Tốt: 2; Khá: 1) - Là thành viên tích cực Câu lạc bộ, đội văn nghệ, thể thao lớp, Khoa/Viện, Trường Tổng mục V 10 Tổng toàn 100 ., ngày tháng năm Chữ ký sinh viên GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM/ CỐ VẤN HỌC TẬP (Ký ghi rõ họ tên) (Ký ghi rõ họ tên) Bài Tập Lớn Môn Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống - Nhóm 6 - Lớp CT702 Bài tập lớn môn học Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống Dự án: Đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên của Trường ĐHDL Hải Phòng Giáo viên hướng dẫn: T.s Vũ Anh Hùng Nhóm 6: 1.Lưu Tuấn Lâm 2.Trần Thị Hoà 3.Nguyễn Thị Hiếu 4. Đinh Thị Hoà 1 Bài Tập Lớn Môn Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống - Nhóm 6 - Lớp CT702 1.1 Mô tả bài toán bằng lời Cũng như tất cả các trường đại học nói riêng và trường học nói chung trong cả nước. Mục tiêu đào tạo của Trường ĐHDL Hải Phòng là đào tạo con người Việt Nam phát triển toàn diện, có đạo đức, tri thức, sức khoẻ, thẩm mỹ và nghề nghiệp, trung thành với lý tưởng độc lập dân tộc và XHCN. Hình thành và bồi dưỡng nhân cách, phẩn chất và năng lực của công dân, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Để thực hiện mục tiêu trên bên cạnh học kiến thức mỗi sinh viên phải không ngừng rèn luyện bản thân để trở thành những con người có tài và có đức. Về phía Nhà trường thì thường xuyên theo dõi và đánh giá kết quả rèn luyện của Sinh viên, để kịp thời đưa ra những quyết định khen thưởng đối với những Sinh viên có kết quả rèn luyện tốt và phê bình, khiển trách,nhắc nhở những Sinh viên có kết quả rèn luyện chưa tốt. Dựa vào “Quyết Định về việc ban hành “ Quy định về đánh giá kết quả rèn luyện của Sinh viên” Ngày 17 tháng 01 năm 2003 do Hiệu trưởng Trường ĐHDL: GS.TS.NGƯT Trần Hữu Nghị đã ký“. Nội dung đánh giá Rèn luyện của Sinh viên thực hiện theo 5 tiêu trí sau : 1. Ý thức học tập 2. Ý thức và kết quả chấp hành nội quy, quy chế trong Nhà trường 3. Ý thức và kết quả tham gia các hoạt động chính trị - xã hội, văn hoá, văn nghệ, thể thao, phòng chống các tệ lạn xã hội 4. Phẩm chất công dân và quan hệ vớ cộng đồng 5. Ý thức và kết quả tham gia phụ trách lớp sinh viên,các đoàn thể, các tổ chức khác trong Nhà trường Cụ thể đánh giá các tiêu trí được nói trong các Điều : 4,5,6,7,8 trong bản Quyết định ban hành Ngày 17/01/2003 ( Hồ sơ gửi kèm theo ). Việc theo dõi đánh giá do Tổ công tác Sinh viên chịu trách nhiệm chính. Để có thể tiền hành việc đánh giá cần có sự phối kết hợp của: phòng Đào tạo, phòng Hành chính tổng hợp, BCH Đoàn trường, Hội sinh viên, Các tổ bộ môn và các lớp. Vào đầu năm học phòng Đào tạo cung cấp danh sách Sinh viên mới vào trường cho Tổ công tác sinh viên. Danh sách này được phân theo từng ngành học, gồm các thông tin : Mã SV, Tên sinh viên, Ngày sinh, Quê quán, Ngành học, Khoá học, Lớp học. Danh sách này có thể được thay đổi, sửa đổi bất kỳ lúc nào trong toàn khoac học, khi có thông tin thay đổi thì phòng Đáo tạo sẽ gửi thông tin thay đổi đến Tổ công tác sinh viên để việc theo dõi đánh giá rèn luyện đạt kết quả tốt . Thông tin Sinh viên sẽ được Tổ công tác Sinh viên lưu lại để tiến hành theo dõi, đành giá quá trình rèn luyên của sinh viên. Quá trình theo dõi rèn luyện của Sinh viên được tiến hành hằng ngày, Các thông tin theo dõi này sẽ được Tổ công tác sinh viên(TCTSV) được lưu lại . Trong mỗi kỳ học khi hết hạn lộp học phí phòng Tài vụ sẽ chuyển danh sách các sinh viên quá hạn đóng học phí cho TCTSV, danh sách sinh viên quá hạn đóng học phí sẽ được lưu lại. Cuối mỗi kỳ phòng Đào tạo gửi kết quả thi cho TCTSV, bảng kết quả thi sẽ được lưu lại. Đồng thời BCH Đoàn trường gửi danh sách tình hình hoạt động phong trào của SV đến TCTSV. Danh sách này sẽ lưu lại làm cơ sở đánh giá rèn luyện SV. Cuối kỳ mỗi một học 2 Bài Tập Lớn Môn Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống - Nhóm 6 - Lớp CT702 kỳ từng sinh viên sẽ căn cứ vào những quy định trong bản Quyết định để tự đánh giá kết quả rèn luyện và xếp loại cho bản thân theo mẫu chung của Nhà trường. Ban cán sự các lớp, BCH chi đoàn, Chi hội sinh viên, Tổ sinh viên tự quản. Sau khi tập hớp đầy đủ các bản tự đánh giá và xếp loại của các cá nhân, phối hợp tổ chức bình xét dưới sự chỉ đạo và tham gia trực tiếp của cán bộ quản lý sinh viên khoa.Bản tự đánh giá sẽ được TCTSV lưu lai ( mặc dù không dựa vào đây để đánh giá ). Sau khi thống kê tất cả các thông tin thu được trong suốt kỳ TRƯỜNG ĐHBK HÀ NỘI Phòng CT Chính trị & CT Sinh viên PHIẾU TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ RÈN LUYỆN SINH VIÊN Học kỳ năm học 200… - 200…. Họ và tên sinh viên: Số hiệu SV: Lớp: Khoá: Khoa/Viện: Nội dung đánh giá Điểm tối đa Tự đánh giá Lớp đánh giá GVCN đánh giá Ghi chú I. Về ý thức và kết quả học tập - Có tinh thần vượt khó, vươn lên trong học tập, tinh thần tự học, tự rèn luyện tốt 10 - Không vi phạm quy chế thi, kiểm tra giữa kỳ (phạm quy thi trừ 4 điểm/1 lần) 12 - Đạt giải Olympic hoặc NCKH trường (nhất: 8; nhì: 7; Ba: 6; KK: 5; tham gia: 3) 8 Tổng mục I 30 II. Về ý thức chấp hành nội quy, quy chế trong nhà trường - Không vi phạm Quy chế nội trú, ngoại trú, Có lối sống lành mạnh, đoàn kết. 5 - Tham gia lao động nghĩa vụ đầy đủ, có hiệu quả (vắng 1 buổi không có lý do chính đáng trừ 5 điểm) 10 - Tham gia đầy đủ, tích cực các buổi họp lớp, học tập, trao đổi về nội quy, quy chế của trường (vắng 1 buổi trừ 5 điểm) 10 Tổng mục II 25 III. Về ý thức và kết quả tham gia các hoạt động chính trị xã hội, văn hoá, văn nghệ, thể thao, phòng chống TNXH - Tham gia đầy đủ các buổi học Tuần Sinh hoạt công dân đầu khoá, đầu năm học đầy đủ (vắng 1 buổi không có lý do chính đáng trừ 5 điểm) 10 - Tham gia đầy đủ các hoạt động của Trường, lớp, Đoàn, Hội tổ chức (vắng 1 lần không có lý do chính đáng trừ 5 điểm) 10 Tổng mục III 20 IV. Về phẩm chất công dân và quan hệ cộng đồng - Chấp hành tốt chính sách, pháp luật; Tích cực tham gia phong trào tự quản ở trường, ở nơi cư trú; Có quan hệ quần chúng tốt, tích cực tham gia các hoạt động tập thể, quan hệ đúng mức với bạn bè, nhân dân nơi cư trú 5 - Báo cáo đầy đủ địa chỉ nơi đang cư trú đúng và kịp thời khi có 5 thay đổi - Có hành động dũng cảm cứu người hoặc tận tình giúp đỡ bạn trong học tập, trong sinh hoạt và cuộc sống 5 Tổng mục IV 15 V. Về công tác phụ trách đoàn thể, xã hội và các tổ chức khác trong trường - Có tham gia tích cực cho phong trào Lớp, Đoàn, Hội 4 - Cán bộ lớp, Đoàn, Hội: (Xuất sắc: 3; Tốt: 2; Khá: 1) 3 - Là thành viên tích cực của các Câu lạc bộ, đội văn nghệ, thể thao của lớp, Khoa/Viện, Trường 3 Tổng mục V 10 Tổng toàn bộ 100 Chữ ký của sinh viên (Ký và ghi rõ họ tên) Hà Nội, ngày tháng năm 20 GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM/ CỐ VẤN HỌC TẬP (Ký và ghi rõ họ tên) BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN QUẢN LÝ GIÁO DỤC _______________  ________________ NGUYỄN THỊ MINH THU BIÖN PH¸P QU¶N Lý §¸NH GI¸ KÕT QU¶ RÌN LUYÖN CñA SINH VI£N TR¦êNG §¹I HäC THñY LîI Chuyên ngành: Quản lý giáo dục Mã số: 60.14.01.01 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ GIÁO DỤC Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Trần Thị Minh Hằng HÀ NỘI - 2014 Lêi c ¶ m ¬n Lời đầu tiên cho phép tôi xin được trân trọng cảm ơn và bày tỏ lời tri ân sâu sắc đến các thầy giáo, cô giáo Học viện Quản lý giáo dục, Trung tâm Sau đại học, Đào tạo và Bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục của nhà trường và các thầy cô giáo đã giúp đỡ tôi rất tận tình trong suốt quá trình tụi được tham gia học tập, nghiên cứu tại trường. Đặc biệt, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến PGS. TS Trần Thị Minh Hằng, người đã trực tiếp chỉ dạy, giúp đỡ, hướng dẫn tôi hoàn thành luận văn này. Tôi xin chân thành cảm ơn Lãnh đạo, cán bộ, giảng viên, sinh viên trường Đại học Thủy Lợi và toàn thể các bạn đồng nghiệp, người thân trong gia đình đã tận tình giúp đỡ, động viên, khích lệ tôi trong suốt quá trình học tập, nghiên cứu và hoàn thành luận văn. Dù đã rất cố gắng, song trong khi nghiên cứu đề tài luận văn sẽ không tránh khỏi những thiếu sót, tụi rất mong nhận được sự chỉ dẫn, góp ý của các thầy giáo, cô giáo, bạn bè đồng nghiệp và cơ quan. Hà Nội, tháng 6 năm 2014 Tác giả đề tài Nguyễn Thị Minh Thu c¸c tõ viÕt t¾t trong luËn v¨n BCH Ban chấp hành CBQL Cán bộ quản lý CNTT Công nghệ thông tin ĐHTL Đại học Thủy Lợi GD&ĐT Giáo dục và Đào tạo GV Giảng viên KTXH Kinh tế xã hội NXB Nhà xuất bản PTNT Phát triển nông thôn TNCSHCM Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh TNXK Thanh niên xung kích MỤC LỤC M UỞĐẦ 1 1. Lý do ch n t i.ọ đề à 1 2. M c tiêu nghiên c u c a t iụ ứ ủ đề à 2 3. i t ng v khách th nghiên c uĐố ượ à ể ứ 2 4. Gi i h n ph m vi nghiên c uớ ạ ạ ứ 3 5. Gi thuy t khoa h cả ế ọ 3 6. Nhi m v nghiên c uệ ụ ứ 3 7. Ph ng pháp nghiên c uươ ứ 3 8. C u trúc lu n v nấ ậ ă 4 Ch ng 1 C S LÝ LU N V QU N LÝ ÁNH GIÁ K T QU RÈN LUY N C A SINH ươ Ơ Ở Ậ Ề Ả Đ Ế Ả Ệ Ủ VIÊN C A CÁC TR NG I H CỦ ƯỜ ĐẠ Ọ 5 1.1. T ng quan nghiên c u v n ổ ứ ấ đề 5 1.1.1. Các nghiên cứu ở nước ngoài 1.1.2. Các nghiên cứu ở trong nước 1.2. M t s khái ni m c b n liên quan n v n nghiên c uộ ố ệ ơ ả đế ấ đề ứ 11 1.2.1. Khái niệm quản lý 1.2.2. Khái niệm đánh giá 1.2.3. Khái niệm kết quả 1.2.4. Khái niệm rèn luyện 1.2.5. Khái niệm quản lý đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên 1.3. Quy nh v ánh giá k t qu rèn luy n sinh viênđị ềđ ế ả ệ 15 1.3.1. Những quy định chung 1.3.2. Quy định về đánh giá kết quả rèn luyện và khung điểm 1.3.3. Quy định phân loại kết quả và quy trình đánh giá 1.3.4. Quy định về tổ chức đánh giá và sử dụng kết quả rèn luyện 1.4. Qu n lý ánh giá k t qu rèn luy n sinh viênả đ ế ả ệ 16 1.4.1. Xây dựng kế hoạch đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên 1.4.2. Tổ chức đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên 1.4.3. Chỉ đạo đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên 1.4.4. Quản lý kiểm tra, đánh giá công tác đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên 1.5. Nh ng y u t nh h ng n công tác ánh giá k t qu rèn luy n c a sinh viênữ ế ốả ưở đế đ ế ả ệ ủ . .20 1.5.1. Tâm sinh lý – xã hội của sinh viên 1.5.2. Bm 13.01 TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HÀ NỘI CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHÍA VIỆT NAM PHÒNG CÔNG TÁC HSSV Độc lập – Tự – Hạnh phúc BẢNG ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ RÈN LUYỆN QUY ĐỔI CỦA HSSV (Theo Quy chế 25 – 40 – 42 – 27) Lớp/khóa: TT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Họ tên Học kỳ: Năm học: 201 - 201 Điểm ý Điểm ý Điểm Điểm Điểm thức thức tham gia phẩm tham học tập chấp phòng chất gia Nhận xét địa phương 0-30đ hành trào – đạo hoạt (Theo TT27) nội quy 10đ đức – động Tổng Quy điểm đổi 100 hệ số Ký
- Xem thêm -

Xem thêm: Mẫu phiếu tự đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên, Mẫu phiếu tự đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên, Mẫu phiếu tự đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay