ĐỀ THI TUYỂN CÔNG CHỨC TỈNH QUẢNG BÌNH năm 2016 môn THI VIẾT NGHIỆP vụ CHUYÊN NGÀNH KIỂM lâm

20 183 0
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/11/2016, 12:01

ĐỀ THI TUYỂN CÔNG CHỨC TỈNH QUẢNG BÌNH NĂM 2016 MÔN THI VIẾT NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH KIỂM LÂM Thời gian làm bài: 180 phút (không kể thời gian giao đề) Hình thức thi: Thi viết Đề thi số: 01 Câu Hãy nêu nhiệm vụ, quyền hạn Chi cục Kiểm lâm Quảng Bình việc tham mưu cho cấp có thẩm quyền bảo vệ rừng đảm bảo chấp hành pháp luật bảo vệ phát triển rừng địa bàn tỉnh; Tổ chức, đạo bảo vệ rừng địa bàn tỉnh Quảng Bình quy định Quyết định 08/2010/QĐUBND ngày 06/8/2010 UBND tỉnh Quảng Bình (35 điểm) Câu Hãy nêu thẩm quyền xử phạt vi phạm hành Kiểm lâm quy định Nghị định số 157/2013/NĐ-CP ngày 11/11/2013 Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng quản lý lâm sản (35 điểm) Câu Theo quy định Nghị định 09/2006/NĐ-CP, ngày 06/01/2006 Chính phủ quy định phòng cháy chữa cháy rừng nguồn tài đầu tư cho hoạt động phòng cháy chữa cháy rừng sử dụng cho nội dung nào? (30 điểm) ĐỀ THI TUYỂN CÔNG CHỨC TỈNH QUẢNG BÌNH NĂM 2016 MÔN THI VIẾT NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH KIỂM LÂM Thời gian làm bài: 180 phút (không kể thời gian giao đề) Hình thức thi: Thi viết Đề thi số: 02 Câu Hãy nêu nhiệm vụ Kiểm lâm địa bàn cấp xã quy định Nghị định số 119/2006/NĐ-CP ngày 16/10/2006 Chính phủ tổ chức hoạt động Kiểm lâm (35 điểm) Câu Hãy nêu nội dung đề án xác lập khu rừng đặc dụng quy định Nghị định 117/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 Chính phủ tổ chức quản lý hệ thống rừng đặc dụng (35 điểm) Câu Hãy nêu loại vũ khí quân dụng, công cụ hỗ trợ trang bị cho lực lượng Kiểm lâm quy định Thông tư liên tịch số 01/2014/TTLTBNNPTNT-BCA ngày 22/01/2014 Bộ Nông nghiệp phát triển nông thôn, Bộ Công an quy định trang bị, quản lý sử dụng vũ khí quân dụng, công cụ hỗ trợ lực lượng Kiểm lâm lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách.(30 điểm) ĐỀ THI TUYỂN CÔNG CHỨC TỈNH QUẢNG BÌNH NĂM 2016 MÔN THI VIẾT NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH KIỂM LÂM Thời gian làm bài: 180 phút (không kể thời gian giao đề) Hình thức thi: Thi viết Đề thi số: 03 Câu Hãy nêu nhiệm vụ, quyền hạn hạt Kiểm lâm cấp huyện quy định Nghị định số 119/2006/NĐ-CP ngày 16/10/2006 Chính phủ tổ chức hoạt động Kiểm lâm (35 điểm) Câu Hãy nêu trách nhiệm quyền lợi chủ sở bảo tồn đa dạng sinh học bảo tồn loài thuộc Danh mục loài ưu tiên bảo vệ quy định Nghị định 160/2013NĐ-CP ngày 12/11/2013 Chính phủ tiêu chí xác định loài chế độ quản lý loài thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, (33 điểm) Câu Hãy trình bày nội dung phân loại rừng theo mục đích sử dụng phân loại rừng theo điều kiện lập địa quy định Thông tư 34/2009/TT-BNNPTNT ngày 10/6/2009 Bộ Nông nghiệp phát triển nông thôn quy định tiêu chí xác định phân loại rừng (32 điểm) ĐỀ THI TUYỂN CÔNG CHỨC TỈNH QUẢNG BÌNH NĂM 2016 MÔN THI VIẾT NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH KIỂM LÂM Thời gian làm bài: 180 phút (không kể thời gian giao đề) Hình thức thi: Thi viết Đề thi số: 04 Câu Hãy nêu cấu tổ chức Ban quản lý khu rừng đặc dụng quy định Nghị định 117/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 Chính phủ tổ chức quản lý hệ thống rừng đặc dụng (35 điểm) Câu Hãy nêu đối tượng trang bị vũ khí quân dụng đối tượng giao sử dụng vũ khí quân dụng, công cụ hỗ trợ quy định Thông tư liên tịch số 01/2014/TTLT-BNNPTNT-BCA ngày 22/01/2014 Bộ Nông nghiệp phát triển nông thôn, Bộ Công an quy định trang bị, quản lý sử dụng vũ khí quân dụng, công cụ hỗ trợ lực lượng Kiểm lâm lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách (32 điểm) Câu Hãy nêu nội dung quản lý nhà nước bảo vệ phát triển rừng quy định Luật Bảo vệ Phát triển rừng số 29/2004/QH11 ngày 03/12/2004 (33 điểm) ĐỀ THI TUYỂN CÔNG CHỨC TỈNH QUẢNG BÌNH NĂM 2016 MÔN THI VIẾT NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH KIỂM LÂM Thời gian làm bài: 180 phút (không kể thời gian giao đề) Hình thức thi: Thi viết Đề thi số: 05 Câu Hãy nêu vị trí, chức Chi cục Kiểm lâm kể tên phòng nghiệp vụ Chi cục Kiểm lâm Quảng Bình quy định Quyết định 08/2010/QĐ-UBND ngày 06/8/2010 UBND tỉnh Quảng Bình ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Chi cục Kiểm lâm trực thuộc Sở Nông nghiệp PTNT tỉnh Quảng Bình (32 điểm) Câu Hãy nêu hành vi bị nghiêm cấm quy định Luật Bảo vệ Phát triển rừng số 29/2004/QH11 ngày 03/12/2004 (35 điểm) Câu Hãy trình bày nội dung phân loại rừng phòng hộ quy định Quyết định số 17/2015/QĐ-TTg ngày 09/6/2015 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế quản lý rừng phòng hộ (33 điểm) ĐỀ THI TUYỂN CÔNG CHỨC TỈNH QUẢNG BÌNH NĂM 2016 MÔN THI VIẾT NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH KIỂM LÂM Thời gian làm bài: 180 phút (không kể thời gian giao đề) Hình thức thi: Thi viết Đề thi số: 06 Câu Hãy nêu nhiệm vụ, quyền hạn Chi cục Kiểm lâm tỉnh việc tham mưu cho cấp có thẩm quyền bảo vệ rừng bảo đảm chấp hành pháp luật bảo vệ phát triển rừng địa phương; Tổ chức, đạo bảo vệ rừng địa phương quy định Nghị định số 119/2006/NĐ-CP ngày 16/10/2006 Chính phủ tổ chức hoạt động Kiểm lâm (35 điểm) Câu 2: Hãy nêu điều kiện an toàn phòng cháy khu rừng quy định Nghị định 09/2006/NĐ-CP ngày 06/01/2006 Chính phủ quy định phòng cháy chữa cháy rừng Liên hệ thực tiễn địa phương (35 điểm) Câu Hãy nêu thẩm quyền xử phạt vi phạm hành Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp quy định Nghị định số 157/2013/NĐ-CP ngày 11/11/2013 Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng quản lý lâm sản (30 điểm) ĐỀ THI TUYỂN CÔNG CHỨC TỈNH QUẢNG BÌNH NĂM 2016 MÔN THI VIẾT NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH KIỂM LÂM Thời gian làm bài: 180 phút (không kể thời gian giao đề) Hình thức thi: Thi viết Đề thi số: 07 Câu Hãy nêu trách nhiệm Chủ tịch UBND tỉnh Giám đốc Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn việc việc đạo, quản lý, điều hành Chi cục kiểm lâm quy định Quyết định 08/2010/QĐ-UBND ngày 06/8/2010 UBND tỉnh Quảng Bình ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Chi cục Kiểm lâm trực thuộc Sở Nông nghiệp PTNT tỉnh Quảng Bình (30 điểm) Câu Hãy nêu quyền chung chủ rừng quy định Luật Bảo vệ Phát triển rừng số 29/2004/QH11 ngày 03/12/2004 Liên hệ thực tiễn địa phương (35 điểm) Câu Hãy nêu nguyên tắc trang bị, quản lý, sử dụng vũ khí quân dụng, công cụ hỗ trợ kể tên loại công cụ hỗ trợ trang bị cho lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách quy định Thông tư liên tịch số 01/2014/TTLT-BNNPTNTBCA ngày 22/01/2014 Bộ Nông nghiệp phát triển nông thôn, Bộ Công an quy định trang bị, quản lý sử dụng vũ khí quân dụng, công cụ hỗ trợ lực lượng Kiểm lâm lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách (35 điểm) ĐỀ THI TUYỂN CÔNG CHỨC TỈNH QUẢNG BÌNH NĂM 2016 MÔN THI VIẾT NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH KIỂM LÂM Thời gian làm bài: 180 phút (không kể thời gian giao đề) Hình thức thi: Thi viết Đề thi số: 08 Câu Hãy nêu nhiệm vụ, quyền hạn Hạt kiểm lâm rừng đặc dụng, Hạt kiểm lâm rừng phòng hộ quy định Nghị định số 119/2006/NĐ-CP ngày 16/10/2006 Chính phủ tổ chức hoạt động Kiểm lâm (33 điểm) Câu Hãy nêu quy hoạch nội dung quy hoạch rừng đặc dụng cấp tỉnh quy định Nghị định 117/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 Chính phủ tổ chức quản lý hệ thống rừng đặc dụng (33 điểm) Câu Hãy trình bày nội dung phân loại rừng theo điều kiện lập địa phân loại rừng theo loài quy định Thông tư 34/2009/TT-BNNPTNT ngày 10/6/2009 Bộ Nông nghiệp phát triển nông thôn quy định tiêu chí xác định phân lo ại rừng (34 điểm) ĐỀ THI TUYỂN CÔNG CHỨC TỈNH QUẢNG BÌNH NĂM 2016 MÔN THI VIẾT NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH KIỂM LÂM Thời gian làm bài: 180 phút (không kể thời gian giao đề) Hình thức thi: Thi viết Đề thi số: 09 Câu Hãy nêu nội dung hoạt động du lịch sinh thái quy định Nghị định 117/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 Chính phủ tổ chức quản lý hệ thống rừng đặc dụng Liên hệ thực tiễn địa phương (35 điểm) Câu Hãy nêu nhiệm vụ Kiểm lâm quy định Luật Bảo vệ Phát triển rừng số 29/2004/QH11 ngày 03/12/2004 (33 điểm) Câu Hãy nêu nguyên tắc trang bị, quản lý, sử dụng vũ khí quân dụng, công cụ hỗ trợ kể tên loại công cụ hỗ trợ trang bị cho lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách quy định Thông tư liên tịch số 01/2014/TTLT-BNNPTNTBCA ngày 22/01/2014 Bộ Nông nghiệp phát triển nông thôn, Bộ Công an quy định trang bị, quản lý sử dụng vũ khí quân dụng, công cụ hỗ trợ lực lượng Kiểm lâm lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách (32 điểm) ĐỀ THI TUYỂN CÔNG CHỨC TỈNH QUẢNG BÌNH NĂM 2016 MÔN THI VIẾT NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH KIỂM LÂM Thời gian làm bài: 180 phút (không kể thời gian giao đề) Hình thức thi: Thi viết Đề thi số: 10 Câu 01: Hãy nêu điều kiện an toàn phòng cháy khu rừng quy định Nghị định 09/2006/NĐ-CP ngày 06/01/2006 Chính phủ quy định phòng cháy chữa cháy rừng Liên hệ thực tiễn địa phương (35 điểm) Câu Theo quy định Nghị định 160/2013NĐ-CP ngày 12/11/2013 Chính phủ tiêu chí xác định loài chế độ quản lý loài thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, Ngân sách nhà nước cho bảo tồn phát triển loài ưu tiên bảo vệ sử dụng cho mục đích nào? (33 điểm) Câu Hãy nêu nguyên tắc trang bị, quản lý, sử dụng vũ khí quân dụng, công cụ hỗ trợ tiêu chuẩn người giao sử dụng vũ khí quân dụng, công cụ hỗ trợ quy định Thông tư liên tịch số 01/2014/TTLT-BNNPTNT-BCA ngày 22/01/2014 Bộ Nông nghiệp phát triển nông thôn, Bộ Công an quy định trang bị, quản lý sử dụng vũ khí quân dụng, công cụ hỗ trợ lực lượng Kiểm lâm lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách (32 điểm) ĐỀ THI TUYỂN CÔNG CHỨC TỈNH QUẢNG BÌNH NĂM 2016 MÔN THI VIẾT NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH KIỂM LÂM Thời gian làm bài: 180 phút (không kể thời gian giao đề) Hình thức thi: Thi viết Đề thi số: 11 Câu 1: Hãy nêu yêu cầu phòng cháy dự án trồng rừng, dự án xây dựng cải tạo công trình phòng cháy chữa cháy rừng quy định Nghị định 09/2006/NĐ-CP ngày 06/01/2006 Chính phủ quy định phòng cháy chữa cháy rừng (32 điểm) Câu Hãy nêu nội dung tiêu chí xác định rừng nội dung đất chưa có rừng quy định Thông tư 34/2009/TT-BNNPTNT ngày 10/6/2009 Bộ Nông nghiệp v phát tri ển nông thôn quy định tiêu chí xác định phân loại rừng (33 điểm) Câu Hãy nêu trách nhiệm Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn quy định Luật Bảo vệ Phát triển rừng số 29/2004/QH11 ngày 03/12/2004 Liên hệ thực tiễn địa phương (35 điểm) ĐỀ THI TUYỂN CÔNG CHỨC TỈNH QUẢNG BÌNH NĂM 2016 MÔN THI VIẾT NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH KIỂM LÂM Thời gian làm bài: 180 phút (không kể thời gian giao đề) Hình thức thi: Thi viết Đề thi số: 12 Câu Hãy nêu quyền hạn, trách nhiệm công chức Kiểm lâm thi hành công vụ quy định Nghị định số 119/2006/NĐ-CP ngày 16/10/2006 Chính phủ tổ chức hoạt động Kiểm lâm (33 điểm) Câu Hãy nêu trách nhiệm Ủy ban nhân dân cấp quy định Nghị định 09/2006/NĐ-CP ngày 06/01/2006 Chính phủ quy định phòng cháy chữa cháy rừng Liên hệ thực tiễn địa phương (35 điểm) Câu Hãy nêu lĩnh vực mà Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý nhà nước rừng phòng hộ địa bàn tỉnh quy định Quyết định số 17/2015/QĐTTg ngày 09/6/2015 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế quản lý rừng phòng hộ (32 điểm) ĐỀ THI TUYỂN CÔNG CHỨC TỈNH QUẢNG BÌNH NĂM 2016 MÔN THI VIẾT NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH KIỂM LÂM Thời gian làm bài: 180 phút (không kể thời gian giao đề) Hình thức thi: Thi viết Đề thi số: 13 Câu Hãy nêu nhiệm vụ, quyền hạn hạt Kiểm lâm cấp huyện quy định Nghị định số 119/2006/NĐ-CP ngày 16/10/2006 Chính phủ tổ chức hoạt động Kiểm lâm (32 điểm) Câu Hãy nêu lĩnh vực mà Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý nhà nước rừng phòng hộ địa bàn quy định Quyết định số 17/2015/QĐTTg ngày 09/6/2015 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế quản lý rừng phòng hộ (33 điểm) Câu Hãy nêu quyền chung chủ rừng quy định Luật Bảo vệ Phát triển rừng số 29/2004/QH11 ngày 03/12/2004 Liên hệ thực tiễn địa phương (35 điểm) ĐỀ THI TUYỂN CÔNG CHỨC TỈNH QUẢNG BÌNH NĂM 2016 MÔN THI VIẾT NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH KIỂM LÂM Thời gian làm bài: 180 phút (không kể thời gian giao đề) Hình thức thi: Thi viết Đề thi số: 14 Câu Hãy nêu trách nhiệm Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn quy định Luật Bảo vệ Phát triển rừng số 29/2004/QH11 ngày 03/12/2004 Liên hệ thực tiễn địa phương Câu Hãy nêu trách nhiệm Bộ Tài nguyên môi trường Bộ Nông nghiệp phát triển nông thôn quản lý nhà nước loài thuộc Danh mục loài ưu tiên bảo vệ quy định Nghị định 160/2013NĐ-CP ngày 12/11/2013 Chính phủ tiêu chí xác định loài chế độ quản lý loài thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, (35 điểm) Câu Hãy nêu đối tượng trang bị vũ khí quân dụng đối tượng giao sử dụng vũ khí quân dụng, công cụ hỗ trợ quy định Thông tư liên tịch số 01/2014/TTLT-BNNPTNT-BCA ngày 22/01/2014 Bộ Nông nghiệp phát triển nông thôn, Bộ Công an quy định trang bị, quản lý sử dụng vũ khí quân dụng, công cụ hỗ trợ lực lượng Kiểm lâm lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách (32 điểm) ĐỀ THI TUYỂN CÔNG CHỨC TỈNH QUẢNG BÌNH NĂM 2016 MÔN THI VIẾT NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH KIỂM LÂM Thời gian làm bài: 180 phút (không kể thời gian giao đề) Hình thức thi: Thi viết Đề thi số: 15 Câu Hãy nêu nhiệm vụ, quyền hạn Hạt kiểm lâm rừng đặc dụng, Hạt kiểm lâm rừng phòng hộ quy định Nghị định số 119/2006/NĐ-CP ngày 16/10/2006 Chính phủ tổ chức hoạt động Kiểm lâm (32 điểm) Câu Hãy nêu Hồ sơ cấp giấy phép trao đổi, mua, bán, tặng cho, thuê mẫu vật trình tự, thủ tục cấp giấy phép trao đổi, mua, bán, tặng cho, thuê mẫu vật loài hoang dã thuộc Danh mục loài ưu tiên bảo vệ quy định Nghị định 160/2013NĐ-CP ngày 12/11/2013 Chính phủ tiêu chí xác định loài chế độ quản lý loài thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, (34 điểm) Câu Hãy nêu trách nhiệm Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn quy định Nghị định 09/2006/NĐ-CP ngày 06/01/2006 Chính phủ quy định phòng cháy chữa cháy rừng (33 điểm) ĐỀ THI TUYỂN CÔNG CHỨC TỈNH QUẢNG BÌNH NĂM 2016 MÔN THI VIẾT NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH KIỂM LÂM Thời gian làm bài: 180 phút (không kể thời gian giao đề) Hình thức thi: Thi viết Đề thi số: 16 Câu Hãy nêu nội dung quản lý nhà nước bảo vệ phát triển rừng quy định Luật Bảo vệ Phát triển rừng số 29/2004/QH11 ngày 03/12/2004 (33 điểm) Câu Hãy nêu lĩnh vực mà Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý nhà nước rừng phòng hộ địa bàn tỉnh quy định Quyết định số 17/2015/QĐTTg ngày 09/6/2015 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế quản lý rừng phòng hộ (35 điểm) Câu Hãy nêu loại vũ khí quân dụng, công cụ hỗ trợ trang bị cho lực lượng Kiểm lâm quy định Thông tư liên tịch số 01/2014/TTLTBNNPTNT-BCA ngày 22/01/2014 Bộ Nông nghiệp phát triển nông thôn, Bộ Công an quy định trang bị, quản lý sử dụng vũ khí quân dụng, công cụ hỗ trợ lực lượng Kiểm lâm lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách (32 điểm) ĐỀ THI TUYỂN CÔNG CHỨC TỈNH QUẢNG BÌNH NĂM 2016 MÔN THI VIẾT NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH KIỂM LÂM Thời gian làm bài: 180 phút (không kể thời gian giao đề) Hình thức thi: Thi viết Đề thi số: 17 Câu Hãy nêu quyền hạn, trách nhiệm công chức Kiểm lâm thi hành công vụ quy định Nghị định số 119/2006/NĐ-CP ngày 16/10/2006 Chính phủ tổ chức hoạt động Kiểm lâm (33 điểm) Câu Hãy nêu thẩm quyền xử phạt vi phạm hành Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp quy định Nghị định số 157/2013/NĐ-CP ngày 11/11/2013 Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng quản lý lâm sản (32 điểm) Câu Hãy nêu trách nhiệm Ủy ban nhân dân cấp quy định Nghị định 09/2006/NĐ-CP ngày 06/01/2006 Chính phủ quy định phòng cháy chữa cháy rừng Liên hệ thực tiễn địa phương (35 điểm) ĐỀ THI TUYỂN CÔNG CHỨC TỈNH QUẢNG BÌNH NĂM 2016 MÔN THI VIẾT NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH KIỂM LÂM Thời gian làm bài: 180 phút (không kể thời gian giao đề) Hình thức thi: Thi viết Đề thi số: 18 Câu Hãy nêu trách nhiệm Chủ tịch UBND tỉnh Giám đốc Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn việc việc đạo, quản lý, điều hành Chi cục kiểm lâm quy định Quyết định 08/2010/QĐ-UBND ngày 06/8/2010 UBND tỉnh Quảng Bình ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Chi cục Kiểm lâm trực thuộc Sở Nông nghiệp PTNT tỉnh Quảng Bình (32 điểm) Câu Hãy nêu điều kiện an toàn phòng cháy khu rừng quy định Nghị định 09/2006/NĐ-CP ngày 06/01/2006 Chính phủ quy định phòng cháy chữa cháy rừng Liên hệ thực tiễn địa phương (35 điểm) Câu Hãy nêu nội dung tiêu chí xác định rừng nội dung đất chưa có rừng quy định Thông tư 34/2009/TT-BNNPTNT ngày 10/6/2009 Bộ Nông nghiệp v phát tri ển nông thôn quy định tiêu chí xác định phân loại rừng (33 điểm) ĐỀ THI TUYỂN CÔNG CHỨC TỈNH QUẢNG BÌNH NĂM 2016 MÔN THI VIẾT NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH KIỂM LÂM Thời gian làm bài: 180 phút (không kể thời gian giao đề) Hình thức thi: Thi viết Đề thi số: 19 Câu Hãy nêu yêu cầu phòng cháy dự án trồng rừng, dự án xây dựng cải tạo công trình phòng cháy chữa cháy rừng quy định Nghị định 09/2006/NĐ-CP ngày 06/01/2006 Chính phủ quy định phòng cháy chữa cháy rừng (35 điểm) Câu Hãy nêu nhiệm vụ Kiểm lâm quy định Luật Bảo vệ Phát triển rừng số 29/2004/QH11 ngày 03/12/2004 (32 điểm) Câu Hãy nêu trách nhiệm Bộ Tài nguyên môi trường Bộ Nông nghiệp phát triển nông thôn quản lý nhà nước loài thuộc Danh mục loài ưu tiên bảo vệ quy định Nghị định 160/2013NĐ-CP ngày 12/11/2013 Chính phủ tiêu chí xác định loài chế độ quản lý loài thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, (33 điểm) ĐỀ THI TUYỂN CÔNG CHỨC TỈNH QUẢNG BÌNH NĂM 2016 MÔN THI VIẾT NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH KIỂM LÂM Thời gian làm bài: 180 phút (không kể thời gian giao đề) Hình thức thi: Thi viết Đề thi số: 20 Câu Hãy nêu nhiệm vụ, quyền hạn Chi cục Kiểm lâm tỉnh việc tham mưu cho cấp có thẩm quyền bảo vệ rừng bảo đảm chấp hành pháp luật bảo vệ phát triển rừng địa phương; Tổ chức, đạo bảo vệ rừng địa phương quy định Nghị định số 119/2006/NĐ-CP ngày 16/10/2006 Chính phủ tổ chức hoạt động Kiểm lâm (32 điểm) Câu Hãy nêu hành vi bị nghiêm cấm quy định Luật Bảo vệ Phát triển rừng số 29/2004/QH11 ngày 03/12/2004 Liên hệ thực tiễn địa phương (35 điểm) Câu Theo quy định Nghị định 09/2006/NĐ-CP, ngày 06/01/2006 Chính phủ quy định phòng cháy chữa cháy rừng nguồn tài đầu tư cho hoạt động phòng cháy chữa cháy rừng sử dụng cho nội dung nào? (33 điểm)
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ THI TUYỂN CÔNG CHỨC TỈNH QUẢNG BÌNH năm 2016 môn THI VIẾT NGHIỆP vụ CHUYÊN NGÀNH KIỂM lâm , ĐỀ THI TUYỂN CÔNG CHỨC TỈNH QUẢNG BÌNH năm 2016 môn THI VIẾT NGHIỆP vụ CHUYÊN NGÀNH KIỂM lâm , ĐỀ THI TUYỂN CÔNG CHỨC TỈNH QUẢNG BÌNH năm 2016 môn THI VIẾT NGHIỆP vụ CHUYÊN NGÀNH KIỂM lâm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay