BỘ đề THI TUYỂN CÔNG CHỨC TỈNH QUẢNG BÌNH năm 2016 môn THI TRẮC NGHIỆM NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH THỦY lợi

71 181 0
  • Loading ...
1/71 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/11/2016, 12:00

BỘ ĐỀ THI TUYỂN CÔNG CHỨC TỈNH QUẢNG BÌNH NĂM 2016 MÔN THI: TRẮC NGHIỆM NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH THỦY LỢI Đề số: 01 Anh (chị) hãy chọn phương án đúng các phương án của các câu hỏi sau đây: Câu (4 điểm) Theo quy định của Luật Đê điều số 79/2006/QH11 ngày 29/11/2006 các hành vi bị nghiêm cấm, có hành vi bị nghiêm cấm? A: hành vi; B: 10 hành vi; C: 11 hành vi; D: 12 hành vi Câu (4 điểm) Theo quy định của Luật Đê điều số 79/2006/QH11 ngày 29/11/2006 Nguyên tắc để lập quy hoạch phòng, chống lũ của tuyến sông có đê, có nguyên tắc? A: 1; B: 3; C: ; D: Câu (4 điểm) Theo quy định của Luật Đê điều số 79/2006/QH11 ngày 29/11/2006 Nguyên tắc để lập quy hoạch phòng, chống lũ của tuyến sông có đê, có cứ? A: 4; B: 5; C: ; D: Câu (4 điểm) Theo quy định của Luật Đê điều số 79/2006/QH11 ngày 29/11/2006 Nguyên tắc để lập quy hoạch đê điều, có nguyên tắc? A: 1; B: 2; C: 3; D: Câu (4 điểm) Theo quy định của Luật Đê điều số 79/2006/QH11 ngày 29/11/2006 Nguyên tắc để lập quy hoạch đê điều, có cứ? A: 2; B: 3; C: 4; D: Câu (4 điểm) Theo quy định của Luật Đê điều số 79/2006/QH11 ngày 29/11/2006 Nội dung quy hoạch đê điều, có nội dung? A: 7; B: 8; C: 9; D: 10 Câu (4 điểm) Theo quy định Pháp lệnh Khai thác bảo vệ công trình thủy lợi số 32/2001/PL-UBTVQH10 ngày 04/4/2001, nguồn tài của doanh nghiệp nhà nước khai thác công trình thủy lợi tổ chức hợp tác dùng nước có mấy nguồn chính? A: 2; B: 3; C: 4; D: Câu (4 điểm) Theo quy định Pháp lệnh Khai thác bảo vệ công trình thủy lợi số 32/2001/PL-UBTVQH10 ngày 04/4/2001, doanh nghiệp nhà nước khai thác công trình thủy lợi tổ chức hợp tác dùng nước có nhiệm vụ? A: 6; B: 7; C: 8; D: Câu (4 điểm) Theo quy định Pháp lệnh Khai thác bảo vệ công trình thủy lợi số 32/2001/PL-UBTVQH10 ngày 04/4/2001, doanh nghiệp nhà nước khai thác công trình thủy lợi tổ chức hợp tác dùng nước có quyền? A: 6; B: 7; C: 8; D: Câu 10 (4 điểm) Theo quy định Pháp lệnh Khai thác bảo vệ công trình thủy lợi số 32/2001/PL-UBTVQH10 ngày 04/4/2001, đập của hồ chứa nước, phạm vi vùng phụ cận bảo vệ đập từ chân đập trở của đập cấp II tối thiểu mét? A: 50m; B: 100m; C: 150m; D: 200m Câu 11 (4 điểm) Theo quy định Pháp lệnh Khai thác bảo vệ công trình thủy lợi số 32/2001/PL-UBTVQH10 ngày 04/4/2001, đập của hồ chứa nước, phạm vi vùng phụ cận từ chân đập trở đập cấp III tối thiểu mét? A: 50m; B: 100m; C: 150m; D: 200m Câu 12 (4 điểm) Theo quy định Pháp lệnh Khai thác bảo vệ công trình thủy lợi số 32/2001/PL-UBTVQH10 ngày 04/4/2001, đập của hồ chứa nước, phạm vi vùng phụ cận từ chân đập trở đập cấp IV tối thiểu mét? A: 50m; B: 100m; C: 150m; D: 200m Câu 13 (4 điểm) Theo quy định Pháp lệnh Khai thác bảo vệ công trình thủy lợi số 32/2001/PL-UBTVQH10 ngày 04/4/2001, Các hành vi trái phép gây mất an toàn cho công trình thủy lợi phạm vi bảo vệ công trình, có mấy hành vi? A: 1; B: 2; C: 3; D: Câu 14 (4 điểm) Theo quy định Pháp lệnh Khai thác bảo vệ công trình thủy lợi số 32/2001/PL-UBTVQH10 ngày 04/4/2001, Nội dung quản lý nhà nước khai thác bảo vệ công trình thủy lợi, có nội dung? A: 6; B: 7; C: 8; D: Câu 15 (4 điểm) Theo quy định Nghị định số 67/2012/NĐ-CP ngày 10/9/2012 việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 143/2003/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh khai thác bảo vệ công trình thủy lợi, biểu mức thu thủy lợi phí đất trồng lúa trường hợp tưới, tiêu chủ động một phần thu bằng % của mức phí Biểu điều 1, mục 1, khoản a? A: 40%; B: 50%; C: 60%; D: 70% Câu 16 (4 điểm) Theo quy định Nghị định số 67/2012/NĐ-CP ngày 10/9/2012 việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 143/2003/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh khai thác bảo vệ công trình thủy lợi, biểu mức thu thủy lợi phí đất trồng lúa trường hợp chỉ tạo nguồn tưới, tiêu bằng trọng lực thu bằng % của mức phí Biểu điều 1, mục 1, khoản a? A: 40%; B: 50%; C: 60%; D: 70% Câu 17 (4 điểm) Theo quy định Nghị định số 67/2012/NĐ-CP ngày 10/9/2012 việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 143/2003/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh khai thác bảo vệ công trình thủy lợi, biểu mức thu thủy lợi phí đất trồng lúa trường hợp chỉ tạo nguồn tưới, tiêu bằng động lực thu bằng % của mức phí Biểu điều 1, mục 1, khoản a? A: 40%; B: 50%; C: 60%; D: 70% Câu 18 (4 điểm) Theo quy định Nghị định số 67/2012/NĐ-CP ngày 10/9/2012 việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 143/2003/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh khai thác bảo vệ công trình thủy lợi, biểu mức thu thủy lợi phí đất trồng lúa trường hợp phải tạo nguồn từ bậc trở lên các công trình xây dựng theo quy hoạch cấp có thẩm quyền phê duyệt, mức thu thủy lợi phí tính tăng thêm % so với mức phí Biểu điều 1, mục 1, khoản a? A: 10%; B: 20%; C: 30%; D: 40% Câu 19 (4 điểm) Theo quy định Nghị định số 67/2012/NĐ-CP ngày 10/9/2012 việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 143/2003/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh khai thác bảo vệ công trình thủy lợi, biểu mức thu thủy lợi phí đất trồng lúa trường hợp lợi dụng thủy triều để tưới, tiêu thu bằng % của mức phí tưới tiêu bằng trọng lực? A: 40%; B: 50%; C: 60%; D: 70% Câu 20 (4 điểm) Theo quy định Nghị định số 67/2012/NĐ-CP ngày 10/9/2012 việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 143/2003/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh khai thác bảo vệ công trình thủy lợi, biểu mức thu thủy lợi phí đối diện tích trồng mạ, rau, màu, công nghiệp ngắn ngày kể vụ đông mức thu thủy lợi phí bằng % mức thu thủy lợi phí đất trồng lúa? A: 30%; B: 40%; C: 50%; D: 60% Câu 21 (4 điểm) Theo quy định Nghị định số 72/2007/NĐ-CP ngày 07/5/2007 của Chính phủ quản lý an toàn đập, phải định kỳ kiểm định an toàn đập của các hồ chứa nước có dung tích trữ bằng lớn triệu m3? A: triệu m3; B: triệu m3; C: triệu m3; D: 10 triệu m3 Câu 22 (4 điểm) Theo quy định Nghị định số 72/2007/NĐ-CP ngày 07/5/2007 của Chính phủ quản lý an toàn đập, định kỳ kiểm định an toàn đập của các hồ chứa nước có dung tích trữ bằng lớn 10.000.000 m3 (mười triệu mét khối) không quá năm kể từ ngày hồ tích nước kể từ lần kiểm định gần nhất? A: năm; B: năm; C: 10 năm; D: 15 năm Câu 23 (4 điểm) Theo quy định Nghị định số 72/2007/NĐ-CP ngày 07/5/2007 của Chính phủ quản lý an toàn đập, đơn vị có trách nhiệm xác định, cắm mốc chỉ giới phạm vi vùng phụ cận bảo vệ đập theo quy định Điều 25 Pháp lệnh Khai thác Bảo vệ công trình thuỷ lợi; chịu trách nhiệm bảo đảm an toàn đập phạm vi vùng phụ cận bảo vệ đập theo quy định Điều 26 Pháp lệnh Khai thác Bảo vệ công trình thuỷ lợi các quy định khác của pháp luật có liên quan? A: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; B: Ủy ban nhân nhân cấp huyện; C: Ủy ban nhân dân cấp xã; D: Chủ đập Câu 24 (4 điểm) Theo quy định Nghị định số 72/2007/NĐ-CP ngày 07/5/2007 của Chính phủ quản lý an toàn đập, trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực quản lý nhà nước an toàn đập địa bàn có nội dung chính? A: 6; B: 7; C: 8; D: Câu 25 (4 điểm) Theo quy định Luật Phòng, chống thiên tai số 33/2013/QH13 ngày 19/6/2013, trách nhiệm quản lý nhà nước phòng, chống thiên tai của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện có trách nhiệm chính? A: 10; B: 11; C: 12; D: 13 Đề thi số: 02 Anh (chị) hãy chọn phương án đúng các phương án của các câu hỏi sau đây: Câu (4 điểm) Theo quy định của Luật Đê điều số 79/2006/QH11 ngày 29/11/2006, không có sự biến động thiên tai, không có sự thay đổi quy hoạch phòng, chống lũ, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, mục tiêu quốc phòng, an ninh Quy hoạch đê điều phải rà soát, bổ sung định kỳ năm một lần? A: năm; B: 10 năm; C: 15 năm; D: 20 năm Câu (4 điểm) Theo quy định của Luật Đê điều số 79/2006/QH11 ngày 29/11/2006 đầu tư xây dựng, tu bổ, nâng cấp kiên cố hóa đê điều, ngân sách địa phương đầu tư cho các tuyến đê điều cấp nào? A: Cấp đặc biệt, cấp I, cấp II cấp III; B: Cấp IV cấp V; C: Cấp III, cấp VI cấp V; D: Mọi cấp đê địa bàn Câu (4 điểm) Theo quy định của Luật Đê điều số 79/2006/QH11 ngày 29/11/2006 phạm vi bảo vệ đê điều, hành lang bảo vệ đê Đối với đê cấp IV, cấp V quy định? A: Bộ Nông Nghiệp & PTNT; B: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; C: Ủy ban nhân dân cấp huyện; D: Ủy ban nhân dân cấp xã Câu (4 điểm) Theo quy định của Luật Đê điều số 79/2006/QH11 ngày 29/11/2006 phạm vi bảo vệ đê điều, hành lang bảo vệ đê Ai có trách nhiệm tổ chức việc cắm mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ đê điều thực địa? A: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; B: Ủy ban nhân dân cấp huyện; C: Ủy ban nhân dân cấp xã; D: Lực lượng quản lý đê nhân dân Câu (4 điểm) Theo quy định của Luật Đê điều số 79/2006/QH11 ngày 29/11/2006 trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp việc quản lý nhà nước đê điều Ủy Ban nhân dân cấp tỉnh có nhiệm vụ quyền hạn? A: 6; B: 7; C: 8; D: Câu (4 điểm) Theo quy định của Luật Đê điều số 79/2006/QH11 ngày 29/11/2006 trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp việc quản lý nhà nước đê điều Ủy Ban nhân dân cấp huyện có nhiệm vụ quyền hạn? A: 6; B: 7; C: 8; D: Câu (4 điểm) Theo quy định của Luật Đê điều số 79/2006/QH11 ngày 29/11/2006 trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp việc quản lý nhà nước đê điều Ủy Ban nhân dân cấp xã có nhiệm vụ quyền hạn? A: 3; B: 4; C: 5; D: Câu (4 điểm) Theo quy định Nghị định số 67/2012/NĐ-CP ngày 10/9/2012 việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 143/2003/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh khai thác bảo vệ công trình thủy lợi, biểu mức thu thủy lợi phí đất trồng lúa trường hợp tưới, tiêu chủ động một phần thu bằng % của mức phí Biểu điều 1, mục 1, khoản a? A: 40%; B: 50%; C: 60%; D: 70% Câu (4 điểm) Theo quy định Nghị định số 67/2012/NĐ-CP ngày 10/9/2012 việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 143/2003/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh khai thác bảo vệ công trình thủy lợi, biểu mức thu thủy lợi phí đất trồng lúa trường hợp chỉ tạo nguồn tưới, tiêu bằng trọng lực thu bằng % của mức phí Biểu điều 1, mục 1, khoản a? A: 40%; B: 50%; C: 60%; D: 70% Câu 10 (4 điểm) Theo quy định Nghị định số 67/2012/NĐ-CP ngày 10/9/2012 việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 143/2003/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh khai thác bảo vệ công trình thủy lợi, biểu mức thu thủy lợi phí đất trồng lúa trường hợp chỉ tạo nguồn tưới, tiêu bằng động lực thu bằng % của mức phí Biểu điều 1, mục 1, khoản a? A: 40%; B: 50%; C: 60%; D: 70% Câu 11 (4 điểm) Theo quy định Nghị định số 67/2012/NĐ-CP ngày 10/9/2012 việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 143/2003/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh khai thác bảo vệ công trình thủy lợi, biểu mức thu thủy lợi phí đất trồng lúa trường hợp phải tạo nguồn từ bậc trở lên các công trình xây dựng theo quy hoạch cấp có thẩm quyền phê duyệt, mức thu thủy lợi phí tính tăng thêm % so với mức phí Biểu điều 1, mục 1, khoản a? A: 10%; B: 20%; C: 30%; D: 40% Câu 12 (4 điểm) Theo quy định Nghị định số 67/2012/NĐ-CP ngày 10/9/2012 việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 143/2003/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh khai thác bảo vệ công trình thủy lợi, biểu mức thu thủy lợi phí đất trồng lúa trường hợp lợi dụng thủy triều để tưới, tiêu thu bằng % của mức phí tưới tiêu bằng trọng lực? A: 40%; B: 50%; C: 60%; D: 70% Câu 13 (4 điểm) Theo quy định Nghị định số 67/2012/NĐ-CP ngày 10/9/2012 việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 143/2003/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh khai thác bảo vệ công trình thủy lợi, biểu mức thu thủy lợi phí đối diện tích trồng mạ, rau, màu, công nghiệp ngắn ngày kể vụ đông mức thu thủy lợi phí bằng % mức thu thủy lợi phí đất trồng lúa? A: 30%; B: 40%; C: 50%; D: 60% Câu 14 (4 điểm) Theo quy định Pháp lệnh Khai thác bảo vệ công trình thủy lợi số 32/2001/PL-UBTVQH10 ngày 04/4/2001, nguồn tài của doanh nghiệp nhà nước khai thác công trình thủy lợi tổ chức hợp tác dùng nước có mấy nguồn chính? A: 2; B: 3; C: 4; D: Câu 15 (4 điểm) Theo quy định Pháp lệnh Khai thác bảo vệ công trình thủy lợi số 32/2001/PL-UBTVQH10 ngày 04/4/2001, doanh nghiệp nhà nước khai thác công trình thủy lợi tổ chức hợp tác dùng nước có nhiệm vụ? A: 6; B: 7; C: 8; D: Câu 16 (4 điểm) Theo quy định Pháp lệnh Khai thác bảo vệ công trình thủy lợi số 32/2001/PL-UBTVQH10 ngày 04/4/2001, doanh nghiệp nhà nước khai thác công trình thủy lợi tổ chức hợp tác dùng nước có quyền? A: 6; B: 7; C: 8; D: Câu 17 (4 điểm) Theo quy định Pháp lệnh Khai thác bảo vệ công trình thủy lợi số 32/2001/PL-UBTVQH10 ngày 04/4/2001, đập của hồ chứa nước, phạm vi vùng phụ cận bảo vệ đập từ chân đập trở của đập cấp II tối thiểu mét? A: 50m; B: 100m; C: 150m; D: 200m Câu 18 (4 điểm) Theo quy định Pháp lệnh Khai thác bảo vệ công trình thủy lợi số 32/2001/PL-UBTVQH10 ngày 04/4/2001, đập của hồ chứa nước, phạm vi vùng phụ cận từ chân đập trở đập cấp III tối thiểu mét? A: 50m; B: 100m; C: 150m; D: 200m Câu 19 (4 điểm) Theo quy định Pháp lệnh Khai thác bảo vệ công trình thủy lợi số 32/2001/PL-UBTVQH10 ngày 04/4/2001, đập của hồ chứa nước, phạm vi vùng phụ cận từ chân đập trở đập cấp IV tối thiểu mét? A: 50m; B: 100m; C: 150m; D: 200m Câu 20 (4 điểm) Theo quy định Pháp lệnh Khai thác bảo vệ công trình thủy lợi số 32/2001/PL-UBTVQH10 ngày 04/4/2001, Các hành vi trái phép gây mất an toàn cho công trình thủy lợi phạm vi bảo vệ công trình, có mấy hành vi? A: 1; B: 2; C: 3; D: Câu 21 (4 điểm) Theo quy định Pháp lệnh Khai thác bảo vệ công trình thủy lợi số 32/2001/PL-UBTVQH10 ngày 04/4/2001, Nội dung quản lý nhà nước khai thác bảo vệ công trình thủy lợi, có nội dung? A: 6; B: 7; C: 8; D: Câu 22 (4 điểm) Theo quy định Nghị định số 72/2007/NĐ-CP ngày 07/5/2007 của Chính phủ quản lý an toàn đập, có nguyên tắc quản lý an toàn đập? A: 2; B: 3; C: 4; D: Câu 23 (4 điểm) Theo quy định Nghị định số 72/2007/NĐ-CP ngày 07/5/2007 của Chính phủ quản lý an toàn đập, phải định kỳ kiểm định an toàn đập của các hồ chứa nước có dung tích trữ bằng lớn triệu m3? A: triệu m3; B: triệu m3; C: triệu m3; D: 10 triệu m3 Câu 24 (4 điểm) Theo quy định Nghị định số 72/2007/NĐ-CP ngày 07/5/2007 của Chính phủ quản lý an toàn đập, định kỳ kiểm định an toàn đập của các hồ chứa nước có dung tích trữ bằng lớn 10.000.000 m3 (mười triệu mét khối) không quá năm kể từ ngày hồ tích nước kể từ lần kiểm định gần nhất? A: năm; B: năm; C: 10 năm; D: 15 năm Câu 25 (4 điểm) Theo quy định Luật Phòng, chống thiên tai số 33/2013/QH13 ngày 19/6/2013, trách nhiệm quản lý nhà nước phòng, chống thiên tai của Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm chính? A: 8; B: 9; C: 10; D: 11 Đề số: 03 Anh (chị) hãy chọn phương án đúng các phương án của các câu hỏi sau đây: Câu (4 điểm) Theo quy định Luật Phòng, chống thiên tai số 33/2013/QH13 ngày 19/6/2013, trách nhiệm quản lý nhà nước phòng, chống thiên tai của Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm chính? A: 8; B: 9; C: 10; D: 11 Câu (4 điểm) Theo quy định Luật Phòng, chống thiên tai số 33/2013/QH13 ngày 19/6/2013, trách nhiệm quản lý nhà nước phòng, chống thiên tai của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện có trách nhiệm chính? A: 10; B: 11; C: 12; D: 13 Câu (4 điểm) Theo quy định Nghị định số 67/2012/NĐ-CP ngày 10/9/2012 việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 143/2003/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh khai thác bảo vệ công trình thủy lợi, biểu mức thu thủy lợi phí đất trồng lúa trường hợp lợi dụng thủy triều để tưới, tiêu thu bằng % của mức phí tưới tiêu bằng trọng lực? A: 40%; B: 50%; C: 60%; D: 70% Câu (4 điểm) Theo quy định Nghị định số 67/2012/NĐ-CP ngày 10/9/2012 việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 143/2003/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh khai thác bảo vệ công trình thủy lợi, biểu mức thu thủy lợi phí đất trồng lúa trường hợp chỉ tạo nguồn tưới, tiêu bằng động lực thu bằng % của mức phí Biểu điều 1, mục 1, khoản a? A: 40%; B: 50%; C: 60%; D: 70% Câu (4 điểm) Theo quy định Nghị định số 67/2012/NĐ-CP ngày 10/9/2012 việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 143/2003/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh khai thác bảo vệ công trình thủy lợi, biểu mức thu thủy lợi phí đất trồng lúa trường hợp tưới, tiêu chủ động một phần thu bằng % của mức phí Biểu điều 1, mục 1, khoản a? A: 40%; B: 50%; C: 60%; D: 70% Câu (4 điểm) Theo quy định Nghị định số 67/2012/NĐ-CP ngày 10/9/2012 việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 143/2003/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh khai thác bảo vệ công trình thủy lợi, biểu mức thu thủy lợi phí đối diện tích trồng mạ, rau, màu, công nghiệp ngắn ngày kể vụ đông mức thu thủy lợi phí bằng % mức thu thủy lợi phí đất trồng lúa? A: 30%; B: 40%; C: 50%; D: 60% Câu (4 điểm) Theo quy định Nghị định số 72/2007/NĐ-CP ngày 07/5/2007 của Chính phủ quản lý an toàn đập, trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực quản lý nhà nước an toàn đập địa bàn có nội dung chính? A: 6; B: 7; C: 8; D: Câu (4 điểm) Theo quy định Nghị định số 72/2007/NĐ-CP ngày 07/5/2007 của Chính phủ quản lý an toàn đập, phải định kỳ kiểm định an toàn đập của các hồ chứa nước có dung tích trữ bằng lớn triệu m3? A: triệu m3; B: triệu m3; C: triệu m3; D: 10 triệu m3 Câu (4 điểm) Theo quy định Nghị định số 72/2007/NĐ-CP ngày 07/5/2007 của Chính phủ quản lý an toàn đập, định kỳ kiểm định an toàn đập của các hồ chứa nước có dung tích trữ bằng lớn 10.000.000 m3 (mười triệu mét khối) không quá năm kể từ ngày hồ tích nước kể từ lần kiểm định gần nhất? A: năm; B: năm; C: 10 năm; D: 15 năm Câu 10 (4 điểm) Theo quy định Nghị định số 72/2007/NĐ-CP ngày 07/5/2007 của Chính phủ quản lý an toàn đập, có nguyên tắc quản lý an toàn đập? A: 2; B: 3; C: 4; D: Câu 11 (4 điểm) Theo quy định Pháp lệnh Khai thác bảo vệ công trình thủy lợi số 32/2001/PL-UBTVQH10 ngày 04/4/2001, nguồn tài của doanh nghiệp nhà nước khai thác công trình thủy lợi tổ chức hợp tác dùng nước có mấy nguồn chính? A: 2; B: 3; C: 4; D: Câu 12 (4 điểm) Theo quy định Pháp lệnh Khai thác bảo vệ công trình thủy lợi số 32/2001/PL-UBTVQH10 ngày 04/4/2001, Các hành vi trái phép gây mất an toàn cho công trình thủy lợi phạm vi bảo vệ công trình, có mấy hành vi? A: 1; B: 2; C: 3; D: Câu 13 (4 điểm) Theo quy định Pháp lệnh Khai thác bảo vệ công trình thủy lợi số 32/2001/PL-UBTVQH10 ngày 04/4/2001, Nội dung quản lý nhà nước khai thác bảo vệ công trình thủy lợi, có nội dung? A: 6; B: 7; C: 8; D: Câu 14 (4 điểm) Theo quy định Pháp lệnh Khai thác bảo vệ công trình thủy lợi số 32/2001/PL-UBTVQH10 ngày 04/4/2001, doanh nghiệp nhà nước khai thác công trình thủy lợi tổ chức hợp tác dùng nước có nhiệm vụ? A: 6; B: 7; C: 8; D: Câu 15 (4 điểm) Theo quy định Pháp lệnh Khai thác bảo vệ công trình thủy lợi số 32/2001/PL-UBTVQH10 ngày 04/4/2001, doanh nghiệp nhà nước khai thác công trình thủy lợi tổ chức hợp tác dùng nước có quyền? A: 6; B: 7; C: 8; D: Câu 16 (4 điểm) Theo quy định Pháp lệnh Khai thác bảo vệ công trình thủy lợi số 32/2001/PL-UBTVQH10 ngày 04/4/2001, đập của hồ chứa nước, phạm vi vùng phụ cận bảo vệ đập từ chân đập trở của đập cấp II tối thiểu mét? A: 50m; B: 100m; C: 150m; D: 200m Câu 17 (4 điểm) Theo quy định của Luật Đê điều số 79/2006/QH11 ngày 29/11/2006 Nguyên tắc để lập quy hoạch phòng, chống lũ của tuyến sông có đê, có cứ? A: 4; B: 5; C: ; D: Câu 18 (4 điểm) Theo quy định của Luật Đê điều số 79/2006/QH11 ngày 29/11/2006 Nội dung quy hoạch đê điều, có nội dung? A: 7; B: 8; C: 9; D: 10 Câu 19 (4 điểm) Theo quy định của Luật Đê điều số 79/2006/QH11 ngày 29/11/2006 Nguyên tắc để lập quy hoạch đê điều, có nguyên tắc? A: 1; B: 2; C: 3; D: Câu 20 (4 điểm) Theo quy định của Luật Đê điều số 79/2006/QH11 ngày 29/11/2006 Nguyên tắc để lập quy hoạch đê điều, có cứ? A: 2; B: 3; C: 4; D: Câu 21 (4 điểm) Theo quy định của Luật Đê điều số 79/2006/QH11 ngày 29/11/2006 phạm vi bảo vệ đê điều, hành lang bảo vệ đê Đối với đê cấp IV, cấp V quy định? A: Bộ Nông Nghiệp & PTNT; B: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; C: Ủy ban nhân dân cấp huyện; D: Ủy ban nhân dân cấp xã Đề số: 17 Anh (chị) hãy chọn phương án đúng các phương án của các câu hỏi sau đây: Câu (4 điểm) Theo quy định Luật Phòng, chống thiên tai số 33/2013/QH13 ngày 19/6/2013, trách nhiệm quản lý nhà nước phòng, chống thiên tai của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện có trách nhiệm chính? A: 10; B: 11; C: 12; D: 13 Câu (4 điểm) Theo quy định Luật Phòng, chống thiên tai số 33/2013/QH13 ngày 19/6/2013, trách nhiệm quản lý nhà nước phòng, chống thiên tai của Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm chính? A: 8; B: 9; C: 10; D: 11 Câu (4 điểm) Theo quy định Pháp lệnh Khai thác bảo vệ công trình thủy lợi số 32/2001/PL-UBTVQH10 ngày 04/4/2001, đập của hồ chứa nước, phạm vi vùng phụ cận bảo vệ đập từ chân đập trở của đập cấp II tối thiểu mét? A: 50m; B: 100m; C: 150m; D: 200m Câu (4 điểm) Theo quy định Pháp lệnh Khai thác bảo vệ công trình thủy lợi số 32/2001/PL-UBTVQH10 ngày 04/4/2001, đập của hồ chứa nước, phạm vi vùng phụ cận từ chân đập trở đập cấp IV tối thiểu mét? A: 50m; B: 100m; C: 150m; D: 200m Câu (4 điểm) Theo quy định Pháp lệnh Khai thác bảo vệ công trình thủy lợi số 32/2001/PL-UBTVQH10 ngày 04/4/2001, doanh nghiệp nhà nước khai thác công trình thủy lợi tổ chức hợp tác dùng nước có nhiệm vụ? A: 6; B: 7; C: 8; D: Câu (4 điểm) Theo quy định Pháp lệnh Khai thác bảo vệ công trình thủy lợi số 32/2001/PL-UBTVQH10 ngày 04/4/2001, Nội dung quản lý nhà nước khai thác bảo vệ công trình thủy lợi, có nội dung? A: 6; B: 7; C: 8; D: Câu (4 điểm) Theo quy định Nghị định số 67/2012/NĐ-CP ngày 10/9/2012 việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 143/2003/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh khai thác bảo vệ công trình thủy lợi, biểu mức thu thủy lợi phí đất trồng lúa trường hợp chỉ tạo nguồn tưới, tiêu bằng động lực thu bằng % của mức phí Biểu điều 1, mục 1, khoản a? A: 40%; B: 50%; C: 60%; D: 70% Câu (4 điểm) Theo quy định Nghị định số 67/2012/NĐ-CP ngày 10/9/2012 việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 143/2003/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh khai thác bảo vệ công trình thủy lợi, biểu mức thu thủy lợi phí đất trồng lúa trường hợp tưới, tiêu chủ động một phần thu bằng % của mức phí Biểu điều 1, mục 1, khoản a? A: 40%; B: 50%; C: 60%; D: 70% Câu (4 điểm) Theo quy định Nghị định số 67/2012/NĐ-CP ngày 10/9/2012 việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 143/2003/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh khai thác bảo vệ công trình thủy lợi, biểu mức thu thủy lợi phí đất trồng lúa trường hợp chỉ tạo nguồn tưới, tiêu bằng trọng lực thu bằng % của mức phí Biểu điều 1, mục 1, khoản a? A: 40%; B: 50%; C: 60%; D: 70% Câu 10 (4 điểm) Theo quy định Nghị định số 67/2012/NĐ-CP ngày 10/9/2012 việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 143/2003/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh khai thác bảo vệ công trình thủy lợi, biểu mức thu thủy lợi phí đất trồng lúa trường hợp lợi dụng thủy triều để tưới, tiêu thu bằng % của mức phí tưới tiêu bằng trọng lực? A: 40%; B: 50%; C: 60%; D: 70% Câu 11 (4 điểm) Theo quy định Nghị định số 67/2012/NĐ-CP ngày 10/9/2012 việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 143/2003/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh khai thác bảo vệ công trình thủy lợi, biểu mức thu thủy lợi phí đất trồng lúa trường hợp phải tạo nguồn từ bậc trở lên các công trình xây dựng theo quy hoạch cấp có thẩm quyền phê duyệt, mức thu thủy lợi phí tính tăng thêm % so với mức phí Biểu điều 1, mục 1, khoản a? A: 10%; B: 20%; C: 30%; D: 40% Câu 12 (4 điểm) Theo quy định Nghị định số 67/2012/NĐ-CP ngày 10/9/2012 việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 143/2003/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh khai thác bảo vệ công trình thủy lợi, biểu mức thu thủy lợi phí đối diện tích trồng mạ, rau, màu, công nghiệp ngắn ngày kể vụ đông mức thu thủy lợi phí bằng % mức thu thủy lợi phí đất trồng lúa? A: 30%; B: 40%; C: 50%; D: 60% Câu 13 (4 điểm) Theo quy định của Luật Đê điều số 79/2006/QH11 ngày 29/11/2006 các hành vi bị nghiêm cấm, có hành vi bị nghiêm cấm? A: hành vi; B: 10 hành vi; C: 11 hành vi; D: 12 hành vi Câu 14 (4 điểm) Theo quy định của Luật Đê điều số 79/2006/QH11 ngày 29/11/2006 Nguyên tắc để lập quy hoạch đê điều, có cứ? A: 2; B: 3; C: 4; D: Câu 15 (4 điểm) Theo quy định của Luật Đê điều số 79/2006/QH11 ngày 29/11/2006, không có sự biến động thiên tai, không có sự thay đổi quy hoạch phòng, chống lũ, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, mục tiêu quốc phòng, an ninh Quy hoạch đê điều phải rà soát, bổ sung định kỳ năm một lần? A: năm; B: 10 năm; C: 15 năm; D: 20 năm Câu 16 (4 điểm) Theo quy định của Luật Đê điều số 79/2006/QH11 ngày 29/11/2006 Nguyên tắc để lập quy hoạch phòng, chống lũ của tuyến sông có đê, có cứ? A: 4; B: 5; C: ; D: Câu 17 (4 điểm) Theo quy định của Luật Đê điều số 79/2006/QH11 ngày 29/11/2006 phạm vi bảo vệ đê điều, hành lang bảo vệ đê Đối với đê cấp IV, cấp V quy định? A: Bộ Nông Nghiệp & PTNT; B: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; C: Ủy ban nhân dân cấp huyện; D: Ủy ban nhân dân cấp xã Câu 18 (4 điểm) Theo quy định của Luật Đê điều số 79/2006/QH11 ngày 29/11/2006 trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp việc quản lý nhà nước đê điều Ủy Ban nhân dân cấp xã có nhiệm vụ quyền hạn? A: 3; B: 4; C: 5; D: Câu 19 (4 điểm) Theo quy định của Luật Đê điều số 79/2006/QH11 ngày 29/11/2006 trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp việc quản lý nhà nước đê điều Ủy Ban nhân dân cấp tỉnh có nhiệm vụ quyền hạn? A: 6; B: 7; C: 8; D: Câu 20 (4 điểm) Theo quy định của Luật Đê điều số 79/2006/QH11 ngày 29/11/2006 phạm vi bảo vệ đê điều, hành lang bảo vệ đê Ai có trách nhiệm tổ chức việc cắm mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ đê điều thực địa? A: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; B: Ủy ban nhân dân cấp huyện; C: Ủy ban nhân dân cấp xã; D: Lực lượng quản lý đê nhân dân Câu 21 (4 điểm) Theo quy định của Luật Đê điều số 79/2006/QH11 ngày 29/11/2006 trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp việc quản lý nhà nước đê điều Ủy Ban nhân dân cấp huyện có nhiệm vụ quyền hạn? A: 6; B: 7; C: 8; D: Câu 22 (4 điểm) Theo quy định Nghị định số 72/2007/NĐ-CP ngày 07/5/2007 của Chính phủ quản lý an toàn đập, phải định kỳ kiểm định an toàn đập của các hồ chứa nước có dung tích trữ bằng lớn triệu m3? A: triệu m3; B: triệu m3; C: triệu m3; D: 10 triệu m3 Câu 23 (4 điểm) Theo quy định Nghị định số 72/2007/NĐ-CP ngày 07/5/2007 của Chính phủ quản lý an toàn đập, trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực quản lý nhà nước an toàn đập địa bàn có nội dung chính? A: 6; B: 7; C: 8; D: Câu 24 (4 điểm) Theo quy định Nghị định số 72/2007/NĐ-CP ngày 07/5/2007 của Chính phủ quản lý an toàn đập, định kỳ kiểm định an toàn đập của các hồ chứa nước có dung tích trữ bằng lớn 10.000.000 m3 (mười triệu mét khối) không quá năm kể từ ngày hồ tích nước kể từ lần kiểm định gần nhất? A: năm; B: năm; C: 10 năm; D: 15 năm Câu 25 (4 điểm) Theo quy định Nghị định số 72/2007/NĐ-CP ngày 07/5/2007 của Chính phủ quản lý an toàn đập, đơn vị có trách nhiệm xác định, cắm mốc chỉ giới phạm vi vùng phụ cận bảo vệ đập theo quy định Điều 25 Pháp lệnh Khai thác Bảo vệ công trình thuỷ lợi; chịu trách nhiệm bảo đảm an toàn đập phạm vi vùng phụ cận bảo vệ đập theo quy định Điều 26 Pháp lệnh Khai thác Bảo vệ công trình thuỷ lợi các quy định khác của pháp luật có liên quan? A: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; B: Ủy ban nhân nhân cấp huyện; C: Ủy ban nhân dân cấp xã; D: Chủ đập Đề số: 18 Anh (chị) hãy chọn phương án đúng các phương án của các câu hỏi sau đây: Câu (4 điểm) Theo quy định Nghị định số 72/2007/NĐ-CP ngày 07/5/2007 của Chính phủ quản lý an toàn đập, trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực quản lý nhà nước an toàn đập địa bàn có nội dung chính? A: 6; B: 7; C: 8; D: Câu (4 điểm) Theo quy định Nghị định số 72/2007/NĐ-CP ngày 07/5/2007 của Chính phủ quản lý an toàn đập, đơn vị có trách nhiệm xác định, cắm mốc chỉ giới phạm vi vùng phụ cận bảo vệ đập theo quy định Điều 25 Pháp lệnh Khai thác Bảo vệ công trình thuỷ lợi; chịu trách nhiệm bảo đảm an toàn đập phạm vi vùng phụ cận bảo vệ đập theo quy định Điều 26 Pháp lệnh Khai thác Bảo vệ công trình thuỷ lợi các quy định khác của pháp luật có liên quan? A: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; B: Ủy ban nhân nhân cấp huyện; C: Ủy ban nhân dân cấp xã; D: Chủ đập Câu (4 điểm) Theo quy định Nghị định số 72/2007/NĐ-CP ngày 07/5/2007 của Chính phủ quản lý an toàn đập, có nguyên tắc quản lý an toàn đập? A: 2; B: 3; C: 4; D: Câu (4 điểm) Theo quy định Nghị định số 72/2007/NĐ-CP ngày 07/5/2007 của Chính phủ quản lý an toàn đập, phải định kỳ kiểm định an toàn đập của các hồ chứa nước có dung tích trữ bằng lớn triệu m3? A: triệu m3; B: triệu m3; C: triệu m3; D: 10 triệu m3 Câu (4 điểm) Theo quy định Nghị định số 72/2007/NĐ-CP ngày 07/5/2007 của Chính phủ quản lý an toàn đập, định kỳ kiểm định an toàn đập của các hồ chứa nước có dung tích trữ bằng lớn 10.000.000 m3 (mười triệu mét khối) không quá năm kể từ ngày hồ tích nước kể từ lần kiểm định gần nhất? A: năm; B: năm; C: 10 năm; D: 15 năm Câu (4 điểm) Theo quy định Pháp lệnh Khai thác bảo vệ công trình thủy lợi số 32/2001/PL-UBTVQH10 ngày 04/4/2001, đập của hồ chứa nước, phạm vi vùng phụ cận từ chân đập trở đập cấp IV tối thiểu mét? A: 50m; B: 100m; C: 150m; D: 200m Câu (4 điểm) Theo quy định Pháp lệnh Khai thác bảo vệ công trình thủy lợi số 32/2001/PL-UBTVQH10 ngày 04/4/2001, đập của hồ chứa nước, phạm vi vùng phụ cận bảo vệ đập từ chân đập trở của đập cấp II tối thiểu mét? A: 50m; B: 100m; C: 150m; D: 200m Câu (4 điểm) Theo quy định Pháp lệnh Khai thác bảo vệ công trình thủy lợi số 32/2001/PL-UBTVQH10 ngày 04/4/2001, Nội dung quản lý nhà nước khai thác bảo vệ công trình thủy lợi, có nội dung? A: 6; B: 7; C: 8; D: Câu (4 điểm) Theo quy định Pháp lệnh Khai thác bảo vệ công trình thủy lợi số 32/2001/PL-UBTVQH10 ngày 04/4/2001, doanh nghiệp nhà nước khai thác công trình thủy lợi tổ chức hợp tác dùng nước có nhiệm vụ? A: 6; B: 7; C: 8; D: Câu 10 (4 điểm) Theo quy định của Luật Đê điều số 79/2006/QH11 ngày 29/11/2006 trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp việc quản lý nhà nước đê điều Ủy Ban nhân dân cấp huyện có nhiệm vụ quyền hạn? A: 6; B: 7; C: 8; D: Câu 11 (4 điểm) Theo quy định của Luật Đê điều số 79/2006/QH11 ngày 29/11/2006 đầu tư xây dựng, tu bổ, nâng cấp kiên cố hóa đê điều, ngân sách địa phương đầu tư cho các tuyến đê điều cấp nào? A: Cấp đặc biệt, cấp I, cấp II cấp III; B: Cấp IV cấp V; C: Cấp III, cấp VI cấp V; D: Mọi cấp đê địa bàn Câu 12 (4 điểm) Theo quy định của Luật Đê điều số 79/2006/QH11 ngày 29/11/2006 Nội dung quy hoạch đê điều, có nội dung? A: 7; B: 8; C: 9; D: 10 Câu 13 (4 điểm) Theo quy định của Luật Đê điều số 79/2006/QH11 ngày 29/11/2006 phạm vi bảo vệ đê điều, hành lang bảo vệ đê Ai có trách nhiệm tổ chức việc cắm mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ đê điều thực địa? A: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; B: Ủy ban nhân dân cấp huyện; C: Ủy ban nhân dân cấp xã; D: Lực lượng quản lý đê nhân dân Câu 14 (4 điểm) Theo quy định của Luật Đê điều số 79/2006/QH11 ngày 29/11/2006 Nguyên tắc để lập quy hoạch đê điều, có nguyên tắc? A: 1; B: 2; C: 3; D: Câu 15 (4 điểm) Theo quy định của Luật Đê điều số 79/2006/QH11 ngày 29/11/2006 Nguyên tắc để lập quy hoạch phòng, chống lũ của tuyến sông có đê, có nguyên tắc? A: 1; B: 3; C: ; D: Câu 16 (4 điểm) Theo quy định của Luật Đê điều số 79/2006/QH11 ngày 29/11/2006 trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp việc quản lý nhà nước đê điều Ủy Ban nhân dân cấp tỉnh có nhiệm vụ quyền hạn? A: 6; B: 7; C: 8; D: Câu 17 (4 điểm) Theo quy định của Luật Đê điều số 79/2006/QH11 ngày 29/11/2006 phạm vi bảo vệ đê điều, hành lang bảo vệ đê Đối với đê cấp IV, cấp V quy định? A: Bộ Nông Nghiệp & PTNT; B: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; C: Ủy ban nhân dân cấp huyện; D: Ủy ban nhân dân cấp xã Câu 18 (4 điểm) Theo quy định Luật Phòng, chống thiên tai số 33/2013/QH13 ngày 19/6/2013, trách nhiệm quản lý nhà nước phòng, chống thiên tai của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện có trách nhiệm chính? A: 10; B: 11; C: 12; D: 13 Câu 19 (4 điểm) Theo quy định Luật Phòng, chống thiên tai số 33/2013/QH13 ngày 19/6/2013, trách nhiệm quản lý nhà nước phòng, chống thiên tai của Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm chính? A: 8; B: 9; C: 10; D: 11 Câu 20 (4 điểm) Theo quy định Nghị định số 67/2012/NĐ-CP ngày 10/9/2012 việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 143/2003/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh khai thác bảo vệ công trình thủy lợi, biểu mức thu thủy lợi phí đất trồng lúa trường hợp chỉ tạo nguồn tưới, tiêu bằng động lực thu bằng % của mức phí Biểu điều 1, mục 1, khoản a? A: 40%; B: 50%; C: 60%; D: 70% Câu 21 (4 điểm) Theo quy định Nghị định số 67/2012/NĐ-CP ngày 10/9/2012 việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 143/2003/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh khai thác bảo vệ công trình thủy lợi, biểu mức thu thủy lợi phí đất trồng lúa trường hợp phải tạo nguồn từ bậc trở lên các công trình xây dựng theo quy hoạch cấp có thẩm quyền phê duyệt, mức thu thủy lợi phí tính tăng thêm % so với mức phí Biểu điều 1, mục 1, khoản a? A: 10%; B: 20%; C: 30%; D: 40% Câu 22 (4 điểm) Theo quy định Nghị định số 67/2012/NĐ-CP ngày 10/9/2012 việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 143/2003/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh khai thác bảo vệ công trình thủy lợi, biểu mức thu thủy lợi phí đất trồng lúa trường hợp tưới, tiêu chủ động một phần thu bằng % của mức phí Biểu điều 1, mục 1, khoản a? A: 40%; B: 50%; C: 60%; D: 70% Câu 23 (4 điểm) Theo quy định Nghị định số 67/2012/NĐ-CP ngày 10/9/2012 việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 143/2003/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh khai thác bảo vệ công trình thủy lợi, biểu mức thu thủy lợi phí đất trồng lúa trường hợp lợi dụng thủy triều để tưới, tiêu thu bằng % của mức phí tưới tiêu bằng trọng lực? A: 40%; B: 50%; C: 60%; D: 70% Câu 24 (4 điểm) Theo quy định Nghị định số 67/2012/NĐ-CP ngày 10/9/2012 việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 143/2003/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh khai thác bảo vệ công trình thủy lợi, biểu mức thu thủy lợi phí đối diện tích trồng mạ, rau, màu, công nghiệp ngắn ngày kể vụ đông mức thu thủy lợi phí bằng % mức thu thủy lợi phí đất trồng lúa? A: 30%; B: 40%; C: 50%; D: 60% Câu 25 (4 điểm) Theo quy định Nghị định số 67/2012/NĐ-CP ngày 10/9/2012 việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 143/2003/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh khai thác bảo vệ công trình thủy lợi, biểu mức thu thủy lợi phí đất trồng lúa trường hợp chỉ tạo nguồn tưới, tiêu bằng trọng lực thu bằng % của mức phí Biểu điều 1, mục 1, khoản a? A: 40%; B: 50%; C: 60%; D: 70% Đề số: 19 Anh (chị) hãy chọn phương án đúng các phương án của các câu hỏi sau đây: Câu (4 điểm) Theo quy định Nghị định số 67/2012/NĐ-CP ngày 10/9/2012 việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 143/2003/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh khai thác bảo vệ công trình thủy lợi, biểu mức thu thủy lợi phí đất trồng lúa trường hợp lợi dụng thủy triều để tưới, tiêu thu bằng % của mức phí tưới tiêu bằng trọng lực? A: 40%; B: 50%; C: 60%; D: 70% Câu (4 điểm) Theo quy định Nghị định số 67/2012/NĐ-CP ngày 10/9/2012 việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 143/2003/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh khai thác bảo vệ công trình thủy lợi, biểu mức thu thủy lợi phí đối diện tích trồng mạ, rau, màu, công nghiệp ngắn ngày kể vụ đông mức thu thủy lợi phí bằng % mức thu thủy lợi phí đất trồng lúa? A: 30%; B: 40%; C: 50%; D: 60% Câu (4 điểm) Theo quy định Nghị định số 67/2012/NĐ-CP ngày 10/9/2012 việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 143/2003/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh khai thác bảo vệ công trình thủy lợi, biểu mức thu thủy lợi phí đất trồng lúa trường hợp phải tạo nguồn từ bậc trở lên các công trình xây dựng theo quy hoạch cấp có thẩm quyền phê duyệt, mức thu thủy lợi phí tính tăng thêm % so với mức phí Biểu điều 1, mục 1, khoản a? A: 10%; B: 20%; C: 30%; D: 40% Câu (4 điểm) Theo quy định Nghị định số 67/2012/NĐ-CP ngày 10/9/2012 việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 143/2003/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh khai thác bảo vệ công trình thủy lợi, biểu mức thu thủy lợi phí đất trồng lúa trường hợp tưới, tiêu chủ động một phần thu bằng % của mức phí Biểu điều 1, mục 1, khoản a? A: 40%; B: 50%; C: 60%; D: 70% Câu (4 điểm) Theo quy định Nghị định số 67/2012/NĐ-CP ngày 10/9/2012 việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 143/2003/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh khai thác bảo vệ công trình thủy lợi, biểu mức thu thủy lợi phí đất trồng lúa trường hợp chỉ tạo nguồn tưới, tiêu bằng động lực thu bằng % của mức phí Biểu điều 1, mục 1, khoản a? A: 40%; B: 50%; C: 60%; D: 70% Câu (4 điểm) Theo quy định Nghị định số 67/2012/NĐ-CP ngày 10/9/2012 việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 143/2003/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh khai thác bảo vệ công trình thủy lợi, biểu mức thu thủy lợi phí đất trồng lúa trường hợp chỉ tạo nguồn tưới, tiêu bằng trọng lực thu bằng % của mức phí Biểu điều 1, mục 1, khoản a? A: 40%; B: 50%; C: 60%; D: 70% Câu (4 điểm) Theo quy định Luật Phòng, chống thiên tai số 33/2013/QH13 ngày 19/6/2013, trách nhiệm quản lý nhà nước phòng, chống thiên tai của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện có trách nhiệm chính? A: 10; B: 11; C: 12; D: 13 Câu (4 điểm) Theo quy định Luật Phòng, chống thiên tai số 33/2013/QH13 ngày 19/6/2013, trách nhiệm quản lý nhà nước phòng, chống thiên tai của Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm chính? A: 8; B: 9; C: 10; D: 11 Câu (4 điểm) Theo quy định Nghị định số 72/2007/NĐ-CP ngày 07/5/2007 của Chính phủ quản lý an toàn đập, trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực quản lý nhà nước an toàn đập địa bàn có nội dung chính? A: 6; B: 7; C: 8; D: Câu 10 (4 điểm) Theo quy định Nghị định số 72/2007/NĐ-CP ngày 07/5/2007 của Chính phủ quản lý an toàn đập, có nguyên tắc quản lý an toàn đập? A: 2; B: 3; C: 4; D: Câu 11 (4 điểm) Theo quy định Nghị định số 72/2007/NĐ-CP ngày 07/5/2007 của Chính phủ quản lý an toàn đập, định kỳ kiểm định an toàn đập của các hồ chứa nước có dung tích trữ bằng lớn 10.000.000 m3 (mười triệu mét khối) không quá năm kể từ ngày hồ tích nước kể từ lần kiểm định gần nhất? A: năm; B: năm; C: 10 năm; D: 15 năm Câu 12 (4 điểm) Theo quy định của Luật Đê điều số 79/2006/QH11 ngày 29/11/2006 Nguyên tắc để lập quy hoạch đê điều, có nguyên tắc? A: 1; B: 2; C: 3; D: Câu 13 (4 điểm) Theo quy định của Luật Đê điều số 79/2006/QH11 ngày 29/11/2006 Nguyên tắc để lập quy hoạch đê điều, có cứ? A: 2; B: 3; C: 4; D: Câu 14 (4 điểm) Theo quy định của Luật Đê điều số 79/2006/QH11 ngày 29/11/2006, không có sự biến động thiên tai, không có sự thay đổi quy hoạch phòng, chống lũ, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, mục tiêu quốc phòng, an ninh Quy hoạch đê điều phải rà soát, bổ sung định kỳ năm một lần? A: năm; B: 10 năm; C: 15 năm; D: 20 năm Câu 15 (4 điểm) Theo quy định của Luật Đê điều số 79/2006/QH11 ngày 29/11/2006 Nội dung quy hoạch đê điều, có nội dung? A: 7; B: 8; C: 9; D: 10 Câu 16 (4 điểm) Theo quy định của Luật Đê điều số 79/2006/QH11 ngày 29/11/2006 trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp việc quản lý nhà nước đê điều Ủy Ban nhân dân cấp tỉnh có nhiệm vụ quyền hạn? A: 6; B: 7; C: 8; D: Câu 17 (4 điểm) Theo quy định của Luật Đê điều số 79/2006/QH11 ngày 29/11/2006 trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp việc quản lý nhà nước đê điều Ủy Ban nhân dân cấp huyện có nhiệm vụ quyền hạn? A: 6; B: 7; C: 8; D: Câu 18 (4 điểm) Theo quy định Pháp lệnh Khai thác bảo vệ công trình thủy lợi số 32/2001/PL-UBTVQH10 ngày 04/4/2001, Các hành vi trái phép gây mất an toàn cho công trình thủy lợi phạm vi bảo vệ công trình, có mấy hành vi? A: 1; B: 2; C: 3; D: Câu 19 (4 điểm) Theo quy định Pháp lệnh Khai thác bảo vệ công trình thủy lợi số 32/2001/PL-UBTVQH10 ngày 04/4/2001, nguồn tài của doanh nghiệp nhà nước khai thác công trình thủy lợi tổ chức hợp tác dùng nước có mấy nguồn chính? A: 2; B: 3; C: 4; D: Câu 20 (4 điểm) Theo quy định Pháp lệnh Khai thác bảo vệ công trình thủy lợi số 32/2001/PL-UBTVQH10 ngày 04/4/2001, doanh nghiệp nhà nước khai thác công trình thủy lợi tổ chức hợp tác dùng nước có quyền? A: 6; B: 7; C: 8; D: Câu 21 (4 điểm) Theo quy định Pháp lệnh Khai thác bảo vệ công trình thủy lợi số 32/2001/PL-UBTVQH10 ngày 04/4/2001, đập của hồ chứa nước, phạm vi vùng phụ cận bảo vệ đập từ chân đập trở của đập cấp II tối thiểu mét? A: 50m; B: 100m; C: 150m; D: 200m Câu 22 (4 điểm) Theo quy định Pháp lệnh Khai thác bảo vệ công trình thủy lợi số 32/2001/PL-UBTVQH10 ngày 04/4/2001, đập của hồ chứa nước, phạm vi vùng phụ cận từ chân đập trở đập cấp III tối thiểu mét? A: 50m; B: 100m; C: 150m; D: 200m Câu 23 (4 điểm) Theo quy định Pháp lệnh Khai thác bảo vệ công trình thủy lợi số 32/2001/PL-UBTVQH10 ngày 04/4/2001, đập của hồ chứa nước, phạm vi vùng phụ cận từ chân đập trở đập cấp IV tối thiểu mét? A: 50m; B: 100m; C: 150m; D: 200m Câu 24 (4 điểm) Theo quy định Pháp lệnh Khai thác bảo vệ công trình thủy lợi số 32/2001/PL-UBTVQH10 ngày 04/4/2001, Nội dung quản lý nhà nước khai thác bảo vệ công trình thủy lợi, có nội dung? A: 6; B: 7; C: 8; D: Câu 25 (4 điểm) Theo quy định Pháp lệnh Khai thác bảo vệ công trình thủy lợi số 32/2001/PL-UBTVQH10 ngày 04/4/2001, doanh nghiệp nhà nước khai thác công trình thủy lợi tổ chức hợp tác dùng nước có nhiệm vụ? A: 6; B: 7; C: 8; D: Đề số: 20 Anh (chị) hãy chọn phương án đúng các phương án của các câu hỏi sau đây: Câu (4 điểm) Theo quy định Nghị định số 72/2007/NĐ-CP ngày 07/5/2007 của Chính phủ quản lý an toàn đập, có nguyên tắc quản lý an toàn đập? A: 2; B: 3; C: 4; D: Câu (4 điểm) Theo quy định Nghị định số 72/2007/NĐ-CP ngày 07/5/2007 của Chính phủ quản lý an toàn đập, phải định kỳ kiểm định an toàn đập của các hồ chứa nước có dung tích trữ bằng lớn triệu m3? A: triệu m3; B: triệu m3; C: triệu m3; D: 10 triệu m3 Câu (4 điểm) Theo quy định Nghị định số 72/2007/NĐ-CP ngày 07/5/2007 của Chính phủ quản lý an toàn đập, đơn vị có trách nhiệm xác định, cắm mốc chỉ giới phạm vi vùng phụ cận bảo vệ đập theo quy định Điều 25 Pháp lệnh Khai thác Bảo vệ công trình thuỷ lợi; chịu trách nhiệm bảo đảm an toàn đập phạm vi vùng phụ cận bảo vệ đập theo quy định Điều 26 Pháp lệnh Khai thác Bảo vệ công trình thuỷ lợi các quy định khác của pháp luật có liên quan? A: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; B: Ủy ban nhân nhân cấp huyện; C: Ủy ban nhân dân cấp xã; D: Chủ đập Câu (4 điểm) Theo quy định Nghị định số 72/2007/NĐ-CP ngày 07/5/2007 của Chính phủ quản lý an toàn đập, trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực quản lý nhà nước an toàn đập địa bàn có nội dung chính? A: 6; B: 7; C: 8; D: Câu (4 điểm) Theo quy định Nghị định số 72/2007/NĐ-CP ngày 07/5/2007 của Chính phủ quản lý an toàn đập, định kỳ kiểm định an toàn đập của các hồ chứa nước có dung tích trữ bằng lớn 10.000.000 m3 (mười triệu mét khối) không quá năm kể từ ngày hồ tích nước kể từ lần kiểm định gần nhất? A: năm; B: năm; C: 10 năm; D: 15 năm Câu (4 điểm) Theo quy định của Luật Đê điều số 79/2006/QH11 ngày 29/11/2006 đầu tư xây dựng, tu bổ, nâng cấp kiên cố hóa đê điều, ngân sách địa phương đầu tư cho các tuyến đê điều cấp nào? A: Cấp đặc biệt, cấp I, cấp II cấp III; B: Cấp IV cấp V; C: Cấp III, cấp VI cấp V; D: Mọi cấp đê địa bàn Câu (4 điểm) Theo quy định của Luật Đê điều số 79/2006/QH11 ngày 29/11/2006 Nguyên tắc để lập quy hoạch phòng, chống lũ của tuyến sông có đê, có nguyên tắc? A: 1; B: 3; C: ; D: Câu (4 điểm) Theo quy định của Luật Đê điều số 79/2006/QH11 ngày 29/11/2006 Nguyên tắc để lập quy hoạch đê điều, có nguyên tắc? A: 1; B: 2; C: 3; D: Câu (4 điểm) Theo quy định của Luật Đê điều số 79/2006/QH11 ngày 29/11/2006 Nội dung quy hoạch đê điều, có nội dung? A: 7; B: 8; C: 9; D: 10 Câu 10 (4 điểm) Theo quy định của Luật Đê điều số 79/2006/QH11 ngày 29/11/2006 phạm vi bảo vệ đê điều, hành lang bảo vệ đê Ai có trách nhiệm tổ chức việc cắm mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ đê điều thực địa? A: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; B: Ủy ban nhân dân cấp huyện; C: Ủy ban nhân dân cấp xã; D: Lực lượng quản lý đê nhân dân Câu 11 (4 điểm) Theo quy định của Luật Đê điều số 79/2006/QH11 ngày 29/11/2006 Nguyên tắc để lập quy hoạch phòng, chống lũ của tuyến sông có đê, có cứ? A: 4; B: 5; C: ; D: Câu 12 (4 điểm) Theo quy định của Luật Đê điều số 79/2006/QH11 ngày 29/11/2006, không có sự biến động thiên tai, không có sự thay đổi quy hoạch phòng, chống lũ, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, mục tiêu quốc phòng, an ninh Quy hoạch đê điều phải rà soát, bổ sung định kỳ năm một lần? A: năm; B: 10 năm; C: 15 năm; D: 20 năm Câu 13 (4 điểm) Theo quy định của Luật Đê điều số 79/2006/QH11 ngày 29/11/2006 phạm vi bảo vệ đê điều, hành lang bảo vệ đê Đối với đê cấp IV, cấp V quy định? A: Bộ Nông Nghiệp & PTNT; B: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; C: Ủy ban nhân dân cấp huyện; D: Ủy ban nhân dân cấp xã Câu 14 (4 điểm) Theo quy định của Luật Đê điều số 79/2006/QH11 ngày 29/11/2006 Nguyên tắc để lập quy hoạch đê điều, có cứ? A: 2; B: 3; C: 4; D: Câu 15 (4 điểm) Theo quy định Luật Phòng, chống thiên tai số 33/2013/QH13 ngày 19/6/2013, trách nhiệm quản lý nhà nước phòng, chống thiên tai của Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm chính? A: 8; B: 9; C: 10; D: 11 Câu 16 (4 điểm) Theo quy định Luật Phòng, chống thiên tai số 33/2013/QH13 ngày 19/6/2013, trách nhiệm quản lý nhà nước phòng, chống thiên tai của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện có trách nhiệm chính? A: 10; B: 11; C: 12; D: 13 Câu 17 (4 điểm) Theo quy định Nghị định số 67/2012/NĐ-CP ngày 10/9/2012 việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 143/2003/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh khai thác bảo vệ công trình thủy lợi, biểu mức thu thủy lợi phí đất trồng lúa trường hợp tưới, tiêu chủ động một phần thu bằng % của mức phí Biểu điều 1, mục 1, khoản a? A: 40%; B: 50%; C: 60%; D: 70% Câu 18 (4 điểm) Theo quy định Nghị định số 67/2012/NĐ-CP ngày 10/9/2012 việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 143/2003/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh khai thác bảo vệ công trình thủy lợi, biểu mức thu thủy lợi phí đất trồng lúa trường hợp phải tạo nguồn từ bậc trở lên các công trình xây dựng theo quy hoạch cấp có thẩm quyền phê duyệt, mức thu thủy lợi phí tính tăng thêm % so với mức phí Biểu điều 1, mục 1, khoản a? A: 10%; B: 20%; C: 30%; D: 40% Câu 19 (4 điểm) Theo quy định Nghị định số 67/2012/NĐ-CP ngày 10/9/2012 việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 143/2003/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh khai thác bảo vệ công trình thủy lợi, biểu mức thu thủy lợi phí đất trồng lúa trường hợp lợi dụng thủy triều để tưới, tiêu thu bằng % của mức phí tưới tiêu bằng trọng lực? A: 40%; B: 50%; C: 60%; D: 70% Câu 20 (4 điểm) Theo quy định Nghị định số 67/2012/NĐ-CP ngày 10/9/2012 việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 143/2003/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh khai thác bảo vệ công trình thủy lợi, biểu mức thu thủy lợi phí đối diện tích trồng mạ, rau, màu, công nghiệp ngắn ngày kể vụ đông mức thu thủy lợi phí bằng % mức thu thủy lợi phí đất trồng lúa? A: 30%; B: 40%; C: 50%; D: 60% Câu 21 (4 điểm) Theo quy định Nghị định số 67/2012/NĐ-CP ngày 10/9/2012 việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 143/2003/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh khai thác bảo vệ công trình thủy lợi, biểu mức thu thủy lợi phí đất trồng lúa trường hợp chỉ tạo nguồn tưới, tiêu bằng trọng lực thu bằng % của mức phí Biểu điều 1, mục 1, khoản a? A: 40%; B: 50%; C: 60%; D: 70% Câu 22 (4 điểm) Theo quy định Nghị định số 67/2012/NĐ-CP ngày 10/9/2012 việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 143/2003/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh khai thác bảo vệ công trình thủy lợi, biểu mức thu thủy lợi phí đất trồng lúa trường hợp chỉ tạo nguồn tưới, tiêu bằng động lực thu bằng % của mức phí Biểu điều 1, mục 1, khoản a? A: 40%; B: 50%; C: 60%; D: 70% Câu 23 (4 điểm) Theo quy định Pháp lệnh Khai thác bảo vệ công trình thủy lợi số 32/2001/PL-UBTVQH10 ngày 04/4/2001, Các hành vi trái phép gây mất an toàn cho công trình thủy lợi phạm vi bảo vệ công trình, có mấy hành vi? A: 1; B: 2; C: 3; D: Câu 24 (4 điểm) Theo quy định Pháp lệnh Khai thác bảo vệ công trình thủy lợi số 32/2001/PL-UBTVQH10 ngày 04/4/2001, đập của hồ chứa nước, phạm vi vùng phụ cận từ chân đập trở đập cấp IV tối thiểu mét? A: 50m; B: 100m; C: 150m; D: 200m Câu 25 (4 điểm) Theo quy định Pháp lệnh Khai thác bảo vệ công trình thủy lợi số 32/2001/PL-UBTVQH10 ngày 04/4/2001, Nội dung quản lý nhà nước khai thác bảo vệ công trình thủy lợi, có nội dung? A: 6; B: 7; C: 8; D: [...]... và bảo vệ công trình thủy lợi số 32/2001/PL-UBTVQH10 ngày 04/4/2001, doanh nghiệp nhà nước khai thác công trình thủy lợi và tổ chức hợp tác dùng nước có bao nhiêu nhiệm vụ? A: 6; B: 7; C: 8; D: 9 Câu 17 (4 điểm) Theo quy định tại Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi số 32/2001/PL-UBTVQH10 ngày 04/4/2001, nguồn tài chính của doanh nghiệp nhà nước khai thác công trình thủy lợi... 143/2003/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi, biểu mức thu thủy lợi phí đối diện tích trồng mạ, rau, màu, cây công nghiệp ngắn ngày kể cả cây vụ đông thì mức thu thủy lợi phí bằng bao nhiêu % mức thu thủy lợi phí đối với đất trồng lúa? A: 30%; B: 40%; C: 50%; D: 60% Đề số: 06 Anh (chị) hãy chọn phương án đúng... Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi số 32/2001/PL-UBTVQH10 ngày 04/4/2001, doanh nghiệp nhà nước khai thác công trình thủy lợi và tổ chức hợp tác dùng nước có bao nhiêu nhiệm vụ? A: 6; B: 7; C: 8; D: 9 Câu 7 (4 điểm) Theo quy định tại Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi số 32/2001/PL-UBTVQH10 ngày 04/4/2001, doanh nghiệp nhà nước khai thác công trình thủy lợi và tổ chức... một số điều của Nghị định số 143/2003/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi, biểu mức thu thủy lợi phí đối diện tích trồng mạ, rau, màu, cây công nghiệp ngắn ngày kể cả cây vụ đông thì mức thu thủy lợi phí bằng bao nhiêu % mức thu thủy lợi phí đối với đất trồng lúa? A: 30%; B: 40%; C: 50%; D: 60% Câu 2 (4 điểm)... Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi số 32/2001/PL-UBTVQH10 ngày 04/4/2001, Nội dung quản lý nhà nước về khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi, có bao nhiêu nội dung? A: 6; B: 7; C: 8; D: 9 Câu 14 (4 điểm) Theo quy định tại Luật Phòng, chống thi n tai số 33/2013/QH13 ngày 19/6/2013, trách nhiệm quản lý nhà nước về phòng, chống thi n tai của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện có... một số điều của Nghị định số 143/2003/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi, biểu mức thu thủy lợi phí đối diện tích trồng mạ, rau, màu, cây công nghiệp ngắn ngày kể cả cây vụ đông thì mức thu thủy lợi phí bằng bao nhiêu % mức thu thủy lợi phí đối với đất trồng lúa? A: 30%; B: 40%; C: 50%; D: 60% Câu 22 (4 điểm)... vệ công trình thủy lợi số 32/2001/PL-UBTVQH10 ngày 04/4/2001, Nội dung quản lý nhà nước về khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi, có bao nhiêu nội dung? A: 6; B: 7; C: 8; D: 9 Câu 4 (4 điểm) Theo quy định tại Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi số 32/2001/PL-UBTVQH10 ngày 04/4/2001, đập của hồ chứa nước, phạm vi vùng phụ cận từ chân đập trở ra đối với đập cấp IV tối thi ̉u... vệ công trình thủy lợi số 32/2001/PL-UBTVQH10 ngày 04/4/2001, đối với đập của hồ chứa nước, phạm vi vùng phụ cận bảo vệ đập từ chân đập trở ra của đập cấp II tối thi ̉u là bao nhiêu mét? A: 50m; B: 100m; C: 150m; D: 200m Câu 6 (4 điểm) Theo quy định tại Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi số 32/2001/PL-UBTVQH10 ngày 04/4/2001, doanh nghiệp nhà nước khai thác công trình thủy. .. một số điều của Nghị định số 143/2003/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi, biểu mức thu thủy lợi phí đối diện tích trồng mạ, rau, màu, cây công nghiệp ngắn ngày kể cả cây vụ đông thì mức thu thủy lợi phí bằng bao nhiêu % mức thu thủy lợi phí đối với đất trồng lúa? A: 30%; B: 40%; C: 50%; D: 60% Câu 25 (4 điểm)... một số điều của Nghị định số 143/2003/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi, biểu mức thu thủy lợi phí đối diện tích trồng mạ, rau, màu, cây công nghiệp ngắn ngày kể cả cây vụ đông thì mức thu thủy lợi phí bằng bao nhiêu % mức thu thủy lợi phí đối với đất trồng lúa? A: 30%; B: 40%; C: 50%; D: 60% Câu 2 (4 điểm)
- Xem thêm -

Xem thêm: BỘ đề THI TUYỂN CÔNG CHỨC TỈNH QUẢNG BÌNH năm 2016 môn THI TRẮC NGHIỆM NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH THỦY lợi , BỘ đề THI TUYỂN CÔNG CHỨC TỈNH QUẢNG BÌNH năm 2016 môn THI TRẮC NGHIỆM NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH THỦY lợi , BỘ đề THI TUYỂN CÔNG CHỨC TỈNH QUẢNG BÌNH năm 2016 môn THI TRẮC NGHIỆM NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH THỦY lợi

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay