Ứng dụng bài tập nâng cao hiệu quả chuyền bóng cao tay sau đầu cho đội tuyển bóng chuyền nam trường THPT Yên Mỹ - Hưng Yên

68 305 0
  • Loading ...
1/68 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/11/2016, 11:31

TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI KHOA GIÁO DỤC THỂ CHẤT HÀ TIẾN DŨNG ỨNG DỤNG BÀI TẬP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CHUYỀN BÓNG CAO TAY SAU ĐẦU CHO ĐỘI TUYỂN BÓNG CHUYỀN NAM TRƢỜNG THPT YÊN MỸ - HƢNG YÊN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Chuyên ngành: SƢ PHẠM GIÁO DỤC THỂ CHẤT Hƣớng dẫn khoa học: ThS ĐỖ ĐỨC HÙNG HÀ NỘI, 2016 LỜI CAM ĐOAN Tên là: Hà Tiến Dũng Sinh viên lớp K38A GDTC Trường ĐHSP Hà Nội Tôi xin cam đoan đề tài riêng tôi, kết nghiên cứu đề tài không trùng với đề tài nghiên cứu vấn đề trước Toàn vấn đề đưa bàn luận, nghiên cứu vấn đề mang tính thời sự, cấp thiết thực tế Trường THPT Yên Mỹ - Hưng Yên Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm với hội đồng công trình nghiên cứu Xihn trân thành cảm ơn ! Hà Nội, ngày tháng năm Sinh viên Hà Tiến Dũng DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT TDTT : Thể dục thể thao VĐV : Vận động viên HLV : Huấn luyện viên THPT : Trung học phổ thông GDTC : Giáo dục thể chất TTCB : Tư chuẩn bị ĐHSP : Đại học sư phạm GV : Giáo viên s : Giây m : Mét Nxb : Nhà xuất BCHTW : Ban chấp hành trung ương Đảng CT - TW : Chỉ thị - trung ương TN : Thực nghiệm CT : Chuyền tốt CH : Chuyền hỏng XHCN : Xã hội chủ nghĩa MỤC LỤC ĐẶT VẤN ĐỀ CHƢƠNG TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1 Sự quan tâm Đảng Nhà nước công tác GDTC 1.2 Lịch sử phát triển môn bóng chuyền 1.2.1 Đặc điểm tình hình phát triển môn bóng chuyền giới 1.2.2 Đặc điểm tình hình phát triển môn bóng chuyền Việt Nam 1.3 Tác dụng tập luyện thi đấu bóng chuyền việc củng cố tăng cường sức khỏe cho nhân dân 11 1.4 Đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi (từ 16 - 18 tuổi) 13 1.4.1 Đặc điểm tâm lý học sinh THPT (từ 16 - 18 tuổi) 13 1.4.2 Đặc điểm sinh lý học sinh nam lứa tuổi THPT (từ 16 - 18 tuổi) 14 1.5 Phương pháp huấn luyện kĩ thuật chuyền bóng cao tay sau đầu cho đội tuyển Nam trường THPT Yên Mỹ - Hưng Yên 17 1.5.1 Phương pháp huấn luyện kỹ thuật chuyền bóng cao tay sau đầu cho VĐV Bóng chuyền Nam lứa tuổi THPT 17 1.5.2 Các giai đoạn giảng dạy huấn luyện kỹ thuật chuyền bóng cao tay sau đầu 18 CHƢƠNG NHIỆM VỤ - PHƢƠNG PHÁP VÀ TỔ CHỨC NGHIÊN CỨU 20 2.1 Nhiệm vụ nghiên cứu 20 2.2 Phương pháp nghiên cứu 20 2.2.1 Phương pháp đọc, phân tích tổng hợp tài liệu 20 2.2.2 Phương pháp vấn phiếu hỏi 20 2.2.3 Phương pháp quan sát sư phạm 21 2.2.4 Phương pháp thực nghiệm sư phạm 21 2.2.5 Phương pháp kiểm tra sư phạm: 22 2.5.6 Phương pháp toán học thống kê 23 2.3 Tổ chức nghiên cứu 24 2.3.1 Thời gian nghiên cứu 24 2.3.2 Đối tượng nghiên cứu 25 2.3.3 Địa điểm nghiên cứu 25 CHƢƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 26 3.1 Thực trạng công tác GDTC việc tập luyện Bóng chuyền đội tuyển Nam trường THPT Yên Mỹ - Hưng Yên 26 3.1.1 Đánh giá thực trạng giảng dạy, công tác GDTC trường THPT Yên Mỹ - Hưng Yên 26 3.1.2 Thực trạng kỹ thuật chuyền bóng cao tay sau đầu đội tuyển Bóng chuyền Nam trường THPT Yên Mỹ - Hưng Yên 30 3.1.3 Thực trạng hiệu kỹ thuật chuyền bóng cao tay sau đầu đội tuyển bóng chuyền nam trường THPT Yên Mỹ - Hưng Yên 33 3.1.4 Những sai lầm thường mắc phải thực kỹ thuật chuyền bóng cao tay sau đầu đội tuyển bóng chuyền Nam trường THPT Yên Mỹ – Hưng Yên 34 3.2 Lựa chọn, ứng dụng đánh giá hiệu kỹ thuật chuyền bóng cao tay sau đầu cho đội tuyển nam trường THPT Yên Mỹ - Hưng Yên 36 3.2.1 Lựa chọn test đánh giá đối tượng nghiên cứu đề tài 36 3.2.2 Yêu cầu lựa chọn test kiểm tra 36 3.2.3 Lựa chọn test 36 3.2.4 Xây dựng tiêu chuẩn đánh giá kỹ thuật chuyền bóng cao tay sau đầu cho đội tuyển Bóng chuyền Nam trường THPT Yên Mỹ – Hưng yên 39 3.2.5 Đánh giá hiệu kỹ thuật chuyền bóng cao tay sau đầu cho đội tuyển Bóng chuyền Nam trường THPT Yên Mỹ - Hưng Yên 41 3.2.6 Lựa chọn tập nâng cao hiệu kỹ thuật chuyền bóng cao tay sau đầu cho đối tượng nghiên cứu 42 3.2.7 Kiểm tra đánh giá đối tượng nghiên cứu trước thực nghiệm 46 3.2.8 Tổ chức thực nghiệm 47 3.2.9 Đánh giá kết sau thực nghiệm 49 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 51 TÀI LIỆU THAM KHẢO ` PHỤ LỤC DANH MỤC BIỂU BẢNG Bảng Nội dung Trang Bảng 3.1 Thực trạng đội ngũ giáo viên GDTC trường THPT Yên 28 Mỹ - Hưng Yên Bảng 3.2 Thực trạng sở vật chất phục vụ cho giảng dạy học 29 tập môn GDTC Bảng 3.3 Thực trạng sở vật chất đội tuyển bóng chuyền 30 Nam trường THPT Yên Mỹ – Hưng yên Bảng 3.4 Thực trạng sử dụng tập chuyền bóng cao tay sau 32 đầu đội tuyển bóng chuyền Nam trường THPT Yên Mỹ – Hưng Yên Bảng 3.5 Hiệu chuyền bóng cao tay sau đầu đội tuyển 34 bóng chuyền Nam trường THPT Yên Mỹ – Hưng Yên Bảng 3.6 Kết vấn lựa chọn test đánh giá hiệu 37 kỹ thuật chuyền bóng cao tay sau đầu cho đội tuyển Bóng chuyền Nam trường THPT Yên Mỹ – Hưng Yên (n = 30) Bảng 3.7 Thang điểm kỹ thuật chuyền bóng cao tay sau đầu cho 39 đội tuyển Bóng chuyền Nam trường THPT Yên Mỹ – Hưng Yên Bảng 3.8 Tiêu chuẩn tổng hợp đánh giá kỹ thuật chuyền bóng cao 40 tay sau đầu cho đội tuyển Bóng chuyền Nam trường THPT Yên Mỹ – Hưng Yên Bảng 3.9 Kết kiểm tra kỹ thuật chuyền bóng cao tay sau đầu cho đội tuyển Bóng chuyền Nam trường THPT Yên Mỹ – Hưng Yên (n=24) 41 Bảng 3.10 Kết vấn lựa chọn tập nâng cao hiệu 42 kỹ thuật chuyền bóng cao tay sau đầu cho đội tuyển Bóng chuyền Nam trường THPT Yên Mỹ – Hưng Yên (n = 30) Bảng 3.11 Kết kiểm tra test đánh gía kỹ thuật chuyền bóng 46 cao tay sau đầu trước thực nghiệm hai nhóm đối chứng thực nghiệm (n = 24) Bảng 3.12 Đánh giá thời gian thực nghiệm đội tuyển bóng 48 chuyền Nam Trường THPT Yên Mỹ – Hưng Yên (n=30) Bảng 3.13 Kết kiểm tra test đánh gí kỹ thuật chuyền bóng 49 cao tay sau đầu sau thực nghiệm hai nhóm đối chứng thực nghiệm (n = 24) Biểu đồ Diễn biến nhịp độ tăng trưởng sau thực nghiệm 50 ĐẶT VẤN ĐỀ Đất nước ta thời kỳ đổi tất lĩnh vực kinh tế - trị - xã hội - văn hóa - ngoại giao Đặc biệt Việt Nam trở thành thành viên thức Tổ chức thương mại giới, hội để học hỏi tiếp cận khoa học loại tất lĩnh vực, có TDTT Thể dục thể thao nội dung giáo dục quan trọng, có ý nghĩa lớn việc phát triển người toàn diện Nó không hoạt động vui chơi giải trí lành mạnh, thể dục thể thao phương tiện giao lưu nhằm thắt chặt mối quan hệ dân tộc nước nước giới Do việc bảo sức khỏe phát triển toàn diện cân đối thể chất cần thiết, góp phần quan trọng việc giáo dục người mới, người phát triển toàn diện Phát triển cao trí tuệ, cường tráng thể chất, phong phú tinh thần, sáng đạo đức Hệ thống giáo dục thể chất phận quan trọng giáo dục xã hội chủ nghĩa, hoạt động thể dục thể thao có vị trí vai trò quan trọng đặc biệt Sinh thời chủ tịch Hồ Chí Minh dạy: “Con người vốn quý xã hội, bảo vệ tăng cường sức khoẻ cho người nhiệm vụ trọng tâm, nhiệm vụ hàng đầu của ngành thể dục thể thao”[5] Càng thấy rõ mục đích giáo dục thể chất nước ta, bồi dưỡng hệ trẻ, trở thành người phát triển toàn diện mặt: Có phẩm chất đạo đức, có trình độ chuyên môn giỏi, có sức khoẻ tốt để phục vụ cho nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ Quốc xã hội chủ nghĩa Thời đại bên cạnh hội nhập kinh tế, hoạt động giao lưu văn hoá - thể thao để tăng cường thêm tình đoàn kết hữu nghị Cùng với phát triển mạnh mẽ môn thể thao, bóng đá, bóng chuyền, cầu lông, điền kinh Môn bóng chuyền môn thể thao phong trào phát triển mạnh, phương tiện GDTC góp phần giáo dục người tập mặt: Đạo đức, ý chí, thẫm mỹ, tính tập trung lòng dũng cảm, đặc biệt nâng cao tinh thần đoàn kết, tính trách nhiện, tập thể gắn bó Mặt khác, bóng chuyền môn thể thao giàu tính cảm xúc thông minh sáng tạo đầy hưng phấn sôi nổi, nhịp độ trận đấu cao, thời gian kéo dài, căng thẳng thi đấu đối kháng, chuẩn bị hoạt động ứng phó điều kiện thời gian ngắn Đổi phương pháp dạy nội dung cấp, ngành quan tâm đặc biệt trường THPT Tạo cho người học tính tự giác học tập tập luyện để theo kịp với phát triển xã hội Tiếp thu kỹ thuật, chiến thuật cách toàn diện tảng vững việc học tập có hiệu Trường THPT Yên Mỹ – Hưng Yên trường có phong trào thể thao cao có môn Bóng chuyền Ngoài thời gian học khóa em tham gia thi đấu rèn luyện có nhiều thành tích yếu Ngày phát triển kỹ thuật đập bóng, phát bóng, với kết hợp kỹ chiến thuật vai trò chuyền hai vô quan trọng Kỹ thuật chuyền bóng ngày đa dạng: chuyền bóng nhanh, chuyền bóng trước mặt, chuyền bóng sau đầu để kết hợp với chiến thuật công Qua trình quan sát, nhận thấy em có kỹ thuật bản, có khiếu bóng chuyền, qua trình tập luyện biểu thiếu kết hợp thành viên đội, tổ chức công phòng thủ kém, đặc biệt kỹ chuyền bóng sau đầu chưa tốt nên tổ chức công yếu Vấn đề nghiên cứu chuyền bóng cao tay sau đầu có số tác giả nghiên cứu như: Kiều Xuân Bình (2012)[10] Tuy nhiên giải vấn đề chuyền bóng cao tay trước mặt, đỡ bóng, đối tượng nghiên cứu trường địa phương khác 46 ghi nhận từ việc quan sát thực tế tập luyện đội bóng khu vực địa phương gần Sau thu thập tập vậy, đề tài tiến hành vấn giáo viên, HLV, cán quản lý chuyên môn, chuyên gia GDTC cho VĐV bóng chuyền phiếu vấn (được thể phụ lục đề tài nghiên cứu) nhằm lựa chọn tập có tính hiệu quả, hợp lý chấp nhận từ nhà chuyên môn Các tập tập lựa chọn để ứng dụng giảng dạy nhằm nâng cao hiệu kỹ thuật chuyền bóng cao tay sau đầu cho đội tuyển Bóng chuyền Nam trường THPT Yên Mỹ – Hưng Yên Tuy nhiên, trình huấn luyện cần dựa đặc điểm cụ thể sân bãi, dụng cụ, thời tiết, yếu tố bên để phân chia thời gian tập luyện áp dụng tập cho phù hợp, nhằm mang lại hiệu cao trình giảng dạy huấn luyện 3.2.7 Kiểm tra đánh giá đối tượng nghiên cứu trước thực nghiệm Thông qua kết thu từ trên, Chúng tiến hành kiểm tra ban đầu test dùng làm số kiểm tra hai nhóm thực nghiệm đối chứng Kết trình bày bảng 3.11: Bảng 3.11 Kết kiểm tra test đánh gía kỹ thuật chuyền bóng cao tay sau đầu trƣớc thực nghiệm hai nhóm đối chứng thực nghiệm (nA= nB =12) T T Test Đối chứng Thực nghiệm X   X   Chạy rẻ quạt (s) 10.63 Chuyền bóng vào ô 14.49 quy định (lần) Chuyền bóng nhanh 12.7 sau đầu (30s) So sánh ttính tbảng p 1.2 12.8 1.2 0.483 2.074 0.05 1.2 16.48 1.2 0.443 2.074 0.05 1.2 14.9 1.2 0.490 2.074 0.05 47 Qua bảng 3.11 cho thấy: ttính < tbảng khác biệt ý nghĩa mức p > 0,05 Điều chứng tỏ phân chia nhóm thực nghiệm nhóm đối chứng ngẫu nhiên có khả thực tập mà đề tài lựa chọn 3.2.8 Tổ chức thực nghiệm Đề tài tiến hành thực nghiệm từ tháng 02/2016 kết thúc tháng 03/2016 Chúng tiến hành thực nghiệm 24 học sinh Nam đội tuyển Bóng chuyền Nam trường THPT Yên Mỹ – Hưng Yên có thời gian tập luyện từ năm trở lên đội tuyển chia làm hai nhóm, nhóm 12 em: - Nhóm thực nghiệm: nB Gồm 12 học sinh Nam tập tập mà đề tài lựa chọn - Nhóm đối chứng nA: Gồm 12 học sinh Nam tập tập đội tuyển Bóng chuyền Nam trường THPT Yên Mỹ – Hưng Yên Nội dung thực nghiệm: Các tập phát triển kỹ thuật chuyền bóng cao tay sau đầu cho đội tuyển Bóng chuyền Nam trường THPT Yên Mỹ – Hưng Yên Trước tiến hành thực nghiệm đề tài tiến hành vấn 30 giáo viên, HLV, có kinh nghiệm lâu năm bóng chuyền để đưa tiến trình huấn luyện thể bảng 3.12 48 Bảng 3.12 Kết vấn số buổi tập thời lƣợng để huấn luyện đội tuyển bóng chuyền Nam trƣờng THPT Yên Mỹ - Hƣng Yên (nA=nB=12) Lựa chọn TT Nội dung câu hỏi Số ngƣời % Theo thầy cô đề huấn luyện đội tuyển bóng chuyền nên sử dụng buổi tập/ tuần buổi tập buổi tập buổi tập buổi tập 20 66,7 16,7 10 6,6 Theo thầy cô buổi tập bóng chuyền cần thời gian 60 - 90 phút 90 - 120 phút 120 - 160 phút 22 16,7 73,3 10 Trong buổi tập nên sử dụng thời gian thực kiểm tra chuyền bóng cao tay sau đầu 20 - 25 phút 25 - 30 phút 35 - 40 phút 20 66,7 20 13,3 Xây dựng kế hoạch huấn luyện Để đạt hiệu cao huấn luyện sử dụng nguyên tắc, phương pháp trình giáo dục thể chất vào trình thực nghiệm, thời gian thực nghiệm tuần Chương trình huấn luyện bắt buộc tuần buổi tập, buổi 120 phút tập giảng dạy chuyền bóng cao tay sau đầu chiếm 20 - 25 phút - Nhóm đối chứng thực tập theo giáo án sở 49 - Nhóm thực nghiệm thực theo tập theo giáo án lập kế hoạch Quá trình thực nghiệm thực theo kế hoạch định trước phần lớn 90% GV lựa chọn tập buổi Qua bảng 3.12 đưa tiến trình Được trình bày phụ lục 3.2.9 Đánh giá kết sau thực nghiệm Sau trình thực nghiệm, đề tài tiến hành sử dụng test chọn kiểm tra đối tượng nghiên cứu nhằm đánh giá mức độ tác động tập chọn lên đối tượng nghiên cứu Kết thu sau: Bảng 3.13 Kết kiểm tra test đánh gía kỹ thuật chuyền bóng cao tay sau đầu sau thực nghiệm hai nhóm đối chứng thực nghiệm (n = 24) T Test T Đối chứng Thực nghiệm X   Chạy rẻ quạt (s) Chuyền bóng cao X   So sánh ttính tbảng P 11.4 1.02 15.4 1.02 0.890 2.074 0.05 tay sau đầu vào ô 15.2 1.02 19.4 1.02 0.935 2.074 0.05 1.02 17.5 1.02 0.912 2.074 0.05 quy định (lần) Chuyền bóng cao tay nhanh sau đầu 13.5 (30s) Qua bảng 3.13 cho thấy: Sau tuần thực nghiệm test kiểm tra hai nhóm đối chứng thực nghiệm ttính > tbảng Cho ta thấy khác biệt hai nhóm có ý nghĩa với p < 0,05 Hay nói sau tuần thực nghiệm nhóm thực nghiệm hẳn nhóm đối chứng Để so sánh 50 biểu diễn kết đánh giá kỹ thuật chuyền bóng cao tay sau đầu cho đội tuyển bóng chuyền Nam trường THPT Yên mỹ - Hưng yên thông qua biểu đồ Biểu đồ: So sánh thành tích trước sau thực nghiệm đội tuyển bóng chuyền Nam trường THPT Yên Mỹ - Hưng Yên 20 18 16 14 12 10 19,4 17,5 15,4 15,2 13,5 11,4 Nhóm ĐC Nhóm TN Test Test Test Từ biểu đồ cho thấy nhịp độ tăng trưởng nhóm thực nghiệm hẳn nhóm đối chứng Như thông qua kết test đánh giá kết luận: Các tập phát triển kỹ thuật phát bóng thấp tay diện cho đội tuyển Bóng chuyền Nam lựa chọn ứng dụng có tác dụng nâng cao lực hiệu hẳn so với tập sở 51 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận: Từ kết nghiên cứu đề tài, rút kết luận sau: Thực trạng huấn luyện kỹ thuật chuyền bóng cao tay sau đầu cho đội tuyển nhiều tồn bất cập số tập ít, nội dung đơn điệu, chưa khoa học, thời gian phương pháp huấn luyện chưa phù hợp Vì kỹ thuật chuyền bóng cao tay diện đội tuyển bóng chuyền Nam trường THPT Yên Mỹ - Hưng Yên thi đấu đạt hiệu thấp Dựa kết thu từ nghiên cứu tài liệu, lựa chọn tập nhằm nâng cao hiệu kỹ thuật chuyền bóng cao tay sau đầu cho đội tuyển bóng chuyền Nam trường THPT Yên Mỹ - Hưng Yên gồm có: Tập mô động tác tay bóng (lần) Chuyền bóng vào tường (lần) Đứng chỗ chuyền bóng sau đầu (lần) Chuyền bóng sau đầu từ số sang số (lần) Nằm sấp chống 30s (lần) Nâng tạ tay 5kg (lần) Chuối dựa tường 30s (s) Sau tuần thực nghiệm tập mà lựa chọn, đạt hiệu thi đấu cho đội tuyển bóng chuyền Nam trường THPT Yên Mỹ – Hưng yên Kiến nghị: Sau nghiên cứu đề tài có số kiến nghị sau: Chuyền bóng cao tay sau đầu kỹ thuật khó hiệu thi đấu lứa tuối THPT, đề nghị sử dụng nhiều cho 52 đội, qua phải đầu tư thời gian thích đáng trình hoàn thiện kỹ thuật - Hệ thống tập nhằm nâng cao kỹ thuật chuyền bóng cao tay sau đầu ứng dụng cho đội tuyển Bóng chuyền Nam trường THPT Yên Mỹ – Hưng Yên, bước hoàn thiện, thực trạng nâng cao hiệu thi đấu Vì kết nghiên cứu sử dụng làm tài liệu tham khảo áp dụng cho đội tuyển Bóng chuyền phạm vi rộng 53 TÀI LIỆU THAM KHẢO Quy chế số 931/RLTC, 1993, công tác GDTC nhà trường Chỉ thị 133/TT, 1995, Thủ tướng Chính phủ quy hoạch phát triển ngành TDTT Điều Luật GD, 1998, Nxb Chính trị Quốc gia Quyết định số 53/2008, Quyết định Bộ GD - ĐT quy định việc đánh giá xếp loại thể lực học sinh, sinh viên Quyết định số 122/QĐ/TTg Thủ tướng Chính phủ, 2013, Nxb Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh toàn tập (2000), Nxb Chính trị Quốc gia - Sự thật Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục Hồ Chủ Tịch (27/03/1946) Lưu Quang Hiệp, Phạm Thị Uyên (1995), Sinh học TDTT, Nxb TDTT Nguyễn Bình (1997), Huấn luyện bóng chuyền, Nxb TDTT Hà Nội 10 Kiều Xuân Bình, 2012, Ứng dụng số tập hiệu kỹ thuật chuyền bóng cao tay hai tay trước mặt cho đội tuyển bóng chuyền Nữ trường THPT Bến Tre - Phúc Yên - Vĩnh Phúc 11 Nguyễn Viết Minh (2004), Giáo trình bóng chuyền, Nxb TDTT 12 Nguyễn Văn Sinh (1999), Giáo trình phương pháp nghiên cứu khoa học TDTT, Nxb TDTT 13 Nguyễn Toán, Phạm Danh Tốn (2006), Lý luận phương pháp TDTT 14 Đồng Văn Triệu, Lê Anh Thơ (2000), Lý luận phương pháp GDTC trường học, NXb TDTT 15 Nguyễn Đức Văn (2000), Phương pháp thống kê TDTT, NxbTDTT 16 Lê Văn Xem (2003), Giáo trình tâm lý học TDTT, Nxb TDTT 54 PHỤ LỤC TRƢỜNG ĐHSP HÀ NỘI KHOA GDTC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc PHIẾU PHỎNG VẤN (Dành cho giáo viên, huấn luyện viên) Nhằm tìm hiểu thực trạng việc ứng dụng tập giảng dạy chuyền bóng cao tay sau đầu cho đội tuyển bóng chuyền Nam trường THPT Yên Mỹ - Hưng Yên, kính mong thầy cô sử dụng kinh nghiệm lâu năm giảng dạy, huấn luyện bóng chuyền để đưa ý kiến góp phần hoàn thiện đề tài Cách trả lời: cách đánh dấu ''x'' vào ô thích hợp (bài tập không đồng ý để trống) Xin thầy cô cho biết sơ lược thân Họ tên: Tuổi: Thâm niên công tác ngành: Chuyên môn: Chức vụ Đơn vị công tác: Câu hỏi 1: Theo thầy cô tập thầy cô đơn vị thầy cô sử dụng giảng dạy kỹ thuật chuyền bóng cao tay sau đầu cho đội tuyển bóng chuyền Nam Bài tập kỹ thuật Bài tập 1: Tập mô động tác tay bóng (Số lần) Bài tập 2: Tập phối hợp dùng sức toàn thân (kết hợp tay, chân thân),(Số lần) Bài tập 3: Chuyền bóng vào tường (Số lần) 55 Bài tập 4: chuyền bóng vào ô (Số lần) Bài tập 5: Đứng chuyền bóng cao tay sau đầu (Số lần) Bài tập 6: Chuyền bóng vào vị trí GV quy định (Số lần) Bài tập 7: Chuyền bóng sau đầu từ số sang số (Số lần) Bài tập thể lực Bài tập 1: Chạy cát (s) Bài tập 2: Nằm sấp chống đẩy 30s (lần) Bài tập 3: Chuyền bóng lên cao sau đầu rơi xuống vị trí khác (Số lần) Bài tập 4: Nâng tạ tay 5kg (Số lần) Bài tập 5: Bật cóc 15m (s) Bài tập 6: Chuối dựa tường 30s (s) Bài tập 7: Chạy 60m (s) Bài tập 8: Cơ bụng (gập bụng) (lần/s) Câu hỏi 2: Theo thầy cô test thầy cô đơn vị thầy cô sử dụng kiểm tra, đánh giá trình độ kỹ thuật chuyền bóng cao tay sau đầu cho học sinh, sinh viên?  Chạy rẻ quạt (s)  Chuyền bóng vào ô (lần)  Đứng chuyền bóng sau đầu (số lần)  Một người cầm chân di chuyển (m)  Nhảy dây nhanh vòng phút (phút)  Di chuyển chuyền bóng nhanh sau đầu (30s) Câu hỏi 3: Theo thầy cô số buổi tập hợp lý cho đội tuyển bóng chuyền Nam Trường THPT Yên Mỹ - Hưng Yên buổi/ tuần buổi/ tuần buổi/ tuần buổi/ tuần 56 Câu hỏi 4: Theo thầy cô thời gian tập hợp lý đội tuyển bóng chuyền Nam Trường THPT Yên Mỹ - Hưng Yên 60 - 90 phút 90 - 120 phút 120 -160 phút Câu hỏi 5: Theo thầy cô thời gian huấn luyện kĩ thuật truyền bóng cao tay sau đầu cho đội tuyển bóng chuyền Nam Trường THPT Yên Mỹ – Hưng Yên hợp lý 20 - 25 phút 30 - 35 phút 35 - 40 phút Ngày tháng năm Ngƣời vấn Hà Tiến Dũng Ngƣời đƣợc vấn 57 PHỤ LỤC MẪU QUAN SÁT Đơn vị: Ngày quan sát: Hình thức thực hiện: TT Họ tên Thực Thực không thành công thành công (số quả) (số quả) Ghi 10 11 12 NGƯỜI QUAN SÁT Hà Tiến Dũng PHỤ LỤC Kết kiểm tra chuyền bóng cao tay sau đầu nhóm thực nghiệm trƣớc sau thực nghiệm test1, test test (n = 12) ST T Họ tên Test Trƣớc TN Test Sau TN Trƣớc TN Test Sau TN Trƣớc TN Sau TN CT CH CT CH CT CH CT CH CT CH CT CH Trần Văn Hoàn 4 1 4 Nguyễn Tiến Hiệp 5 0 Trần Văn Hiệp 4 1 4 4 Nguyễn Bảo khanh 1 0 5 Chu Văn Khánh 5 0 Nguyễn Văn Lý 0 5 Nguyễn Tiến Vỹ 5 Hoàng Ngọc Tâm 4 Trần Văn Tâm 4 1 4 10 Hứa Văn Tiến 1 5 11 Nguyễn Văn Quỳnh 4 1 12 Hà Ngọc Quyết 3 3 Tổng 18 39 52 20 41 56 14 48 50 PHỤ LỤC Kết kiểm tra chuyền bóng cao tay sau đầu nhóm đối chứng trƣớc sau thực nghiệm test1, test2, test (n = 12) ST T Họ tên Test Trƣớc TN Test Sau TN Trƣớc TN Test Sau TN Trƣớc TN Sau TN CT CH CT CH CT CH CT CH CT CH CT CH Nguyễn Minh Hân 5 0 5 Nguyễn Văn Hạnh 4 5 0 Ngô Đức Hào 4 1 5 Lê Văn Huỳnh 1 4 Bùi Ngọc Huy 5 Vũ Văn Trinh 5 0 5 Trần Văn Viễn 3 5 Nguyễn Văn Vượng 4 5 Trần Tuấn Vũ 4 5 10 Trần Văn Quý 4 1 11 Hà Văn Quyết 5 4 12 Nguyễn Văn Xuân 3 3 Tổng 12 50 50 10 11 49 55 21 39 53 PHỤ LỤC Tiến trình thực nghiệm (6 tuần) Tuần TT Buổi Nội dung 1 Tập mô động tác tay bóng (số lần) lần) Chuyền bóng vào ô (số lần) Chuyền bóng sau đầu từ số sang số (số lần) Nằm sấp chống 30s (số lần) Nâng tạ tay 5kg (số lần) Chuối dựa tường 30s (s) X X X X X X X X 3 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KIÊMT TRA KẾT THÚC Chuyền bóng vào tường (số KIỂM TRA BAN ĐẦU 2
- Xem thêm -

Xem thêm: Ứng dụng bài tập nâng cao hiệu quả chuyền bóng cao tay sau đầu cho đội tuyển bóng chuyền nam trường THPT Yên Mỹ - Hưng Yên, Ứng dụng bài tập nâng cao hiệu quả chuyền bóng cao tay sau đầu cho đội tuyển bóng chuyền nam trường THPT Yên Mỹ - Hưng Yên, Ứng dụng bài tập nâng cao hiệu quả chuyền bóng cao tay sau đầu cho đội tuyển bóng chuyền nam trường THPT Yên Mỹ - Hưng Yên

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay