Lựa chọn bài tập phát triển sức mạnh tối đa cho nữ vận động viên đội tuyển đẩy gậy trường THPT hiệp hòa số 4 bắc giang

66 401 0
  • Loading ...
1/66 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/11/2016, 11:24

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI KHOA GIÁO DỤC THỂ CHẤT NGUYỄN THỊ OANH LỰA CHỌN BÀI TẬP PHÁT TRIỂN SỨC MẠNH TỐI ĐA CHO NỮ VẬN ĐỘNG VIÊN ĐỘI TUYỂN ĐẨY GẬY TRƢỜNG THPT HIỆP HÒA SỐ - BẮC GIANG KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HÀ NỘI - 2016 TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI KHOA GIÁO DỤC THỂ CHẤT NGUYỄN THỊ OANH LỰA CHỌN BÀI TẬP PHÁT TRIỂN SỨC MẠNH TỐI ĐA CHO NỮ VẬN ĐỘNG VIÊN ĐỘI TUYỂN ĐẨY GẬY TRƢỜNG THPT HIỆP HÒA SỐ - BẮC GIANG KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Chuyên nghành: Sƣ phạm GDTC Hƣớng dẫn khoa học ThS: LÊ XUÂN ĐIỆP HÀ NỘI - 2016 LỜI CAM ĐOAN Tôi tên là: Nguyễn Thị Oanh Sinh viên lớp: K38A - GDTC Tôi xin cam đoan đề tài “Lựa chọn tập phát triển sức mạnh tối đa cho nữ vận động viên đội tuyển Đẩy gậy trƣờng THPT Hiệp Hòa số Bắc Giang” công trình nghiên cứu riêng tôi, đề tài không trùng với kết nghiên cứu tác giả khác Các kết nghiên cứu mang tính thời cấp thiết thực tế khách quan trường THPT Hiệp Hòa số - Bắc Giang Nếu sai xin hoàn toàn chịu trách nhiệm Hà Nội, tháng 05 năm 2016 Sinh viên Nguyễn Thị Oanh DANH MỤC VIẾT TẮT CNXH : Chủ nghĩa xã hội ĐHSP : Đại học sư phạm GDTC : Giáo dục thể chất HLV : Huấn luyện viên LVĐ : Lượng vận động m : Mét NĐC : Nhóm đối chứng NTN : Nhóm thực nghiệm m : Giây SMTĐ : Sức mạnh tối đa STN : Sau thực nghiệm TDTT : Thể dục thể thao THCS : Trung học sở THPT : Trung học phổ thông TLCM : Thể lực chuyên môn TTN : Trước thực nghiệm VĐV : Vận động viên XHCN : Xã hội chủ nghĩa MỤC LỤC Trang ĐẶT VẤN ĐỀ CHƢƠNG I: TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU Những quan điểm Đảng nhà nƣớc GDTC 1.1 trƣờng học 1.2 Công tác GDTC nhà trƣờng phổ thông 1.2.1 Mục tiêu 1.2.2 Nhiệm vụ 1.2.3 Phát triển thể thao thành tích cao nhà trường THPT 1.2.4 Mục tiêu phát triển GDTC môn Đẩy gậy trường THPT Hiệp Hòa số - Bắc Giang 1.3 Đặc điểm môn Đẩy gậy 1.4 Kỹ - chiến thuật Đẩy gậy 1.4.1 Kỹ - chiến thuật Đẩy gậy 1.4.2 SMTĐ Đẩy gậy 1.5 Các nguyên tắc huấn luyện SMTĐ 10 1.5.1 Cơ sở lý luận nguyên tắc 10 1.5.2 Những đặc điểm huấn luyện SMTĐ môn Đẩy gậy 15 1.6 Đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi học sinh THPT 16 1.6.1 Đặc điểm tâm lý lứa tuổi học sinh THPT 16 1.6.2 Đặc điểm sinh lý lứa tuổi học sinh THPT 17 CHƢƠNG II: NHIỆM VỤ, PHƢƠNG PHÁP VÀ TỔ CHỨC 19 NGHIÊN CỨU 2.1 Nhiệm vụ nghiên cứu 19 2.2 Phƣơng pháp nghiên cứu 19 2.2.1 Phương pháp phân tích tổng hợp tài liệu 19 2.2.2 Phương pháp quan sát sư phạm 19 2.2.3 Phương pháp vấn 20 2.2.4 Phương pháp kiểm tra sư phạm 20 2.2.5 Phương pháp thực nghiệm sư phạm 20 2.2.6 Phương pháp toán thống kê 21 2.3 Tổ chức nghiên cứu 22 2.3.1 Thời gian tổ chức nghiên cứu 22 2.3.2 Địa điểm nghiên cứu 23 2.3.3 Đối tượng nghiên cứu 23 2.3.4 Trang thiết bị nghiên cứu 23 CHƢƠNG III: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 3.1 Đánh giá thực trạng công tác GDTC, xu hƣớng phát 24 24 triển lựa chọn phƣơng tiện đánh giá SMTĐ nữ VĐV đội tuyển Đẩy gậy trƣờng THPT Hiệp Hòa số Bắc Giang 3.1.1 Đánh giá thực trạng công tác GDTC, xu hướng phát triển 24 SMTĐ cho nữ VĐV đội tuyển Đẩy gậy trường THPT Hiệp Hòa số - Bắc Giang 3.1.2 Lựa chọn phương tiện (các test chuyên môn) đánh giá đối 29 tượng nghiên cứu 3.1.3 Đánh giá thực trạng SMTĐ đối tượng nghiên cứu 31 phương pháp kiểm tra sư phạm 3.1.4 Đánh giá chung thực trạng đối tượng nghiên cứu 32 3.2 Lựa chọn, ứng dụng đánh giá hiệu tập phát 33 triển SMTĐ cho nữ VĐV đội tuyển Đẩy gậy trƣờng THPT Hiệp Hòa số - Bắc Giang 3.2.1 Lựa chọn tập 33 3.2.2 Kiểm tra đánh giá đối tượng nghiên cứu trước trình 38 nghiên cứu ứng dụng 3.2.3 Tổ chức thực nghiệm 41 3.2.4 Đánh giá đối tượng nghiên cứu sau thực nghiệm 44 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC BẢNG STT TÊN BẢNG TRANG Bảng 3.1 Thực trạng đội ngũ giáo viên thể dục đội ngũ cán 26 tham gia huấn luyện môn Đẩy gậy trường THPT Hiệp Hòa số - Bắc Giang Bảng 3.2 Thực trạng sở vật chất phục vụ cho giảng dạy học tập 26 môn GDTC Bảng 3.3 Thành tích thi đấu giải nữ VĐV đội tuyển Đẩy gậy 28 trường THPT Hiệp Hòa số - Bắc Giang Bảng 3.4 Kết vấn lựa chọn test kiểm tra SMTĐ cho nữ 30 VĐV Đẩy gậy trường THPT Hiệp Hòa số - Bắc Giang (n = 43) Bảng 3.5 So sánh SMTĐ nữ VĐV đội tuyển Đẩy gậy trường 32 THPT Hiệp Hòa số trường THPT Hiệp Hòa số (n = 20) Bảng 3.6 Kết vấn lựa chọn tập phát triển 35,36 SMTĐ cho nữ VĐV đội tuyển Đẩy gậy trường THPT Hiệp Hòa số - BắcGiang (n = 43) Bảng 3.7 Kết vấn số buổi tập tuần cho 38 đối tượng nghiên cứu (n = 43) Bảng 3.8 Kết vấn mức độ ưu tiên thời gian tập thể lực 39 cho buổi tập (n = 43) Bảng 3.9 Kiểm tra thành tích nhóm TTN (𝑛𝐴 + 𝑛𝐵 = 20) 40 Bảng 3.10 Phân phối chương trình thực nghiệm tuần 43 Bảng 3.11 Kiểm tra thành tích nhóm STN (𝑛𝐴 + 𝑛𝐵 = 20) 44 Bảng 3.12 So sánh kết thu NĐC trước STN 46 Bảng 3.13 So sánh kết thu NTN trước STN 46 Biểu đồ Biểu đồ biểu diễn khác biệt mặt thành tích thu 3.1 hai test TTN hai nhóm Biểu đồ Biểu đồ biểu diễn khác biệt mặt thành tích thu 3.2 STN hai nhóm Biểu đồ Biểu đồ so sánh khác biệt NĐC trước STN 48 Biểu đồ so sánh khác biệt NTN trước STN 48 41 45 3.3 Biểu đồ 3.4 ĐẶT VẤN ĐỀ Trong công đổi đất nước, với phát triển kinh tế, xã hội TDTT ngày phát triển mạnh mẽ phận thiếu giáo dục người phát triển toàn diện Ngoài TDTT phương tiện có hiệu để nâng cao sức khỏe cho nhân dân, đặc biệt hệ trẻ, góp phần tích cực bồi dưỡng nhân lực người, đáp ứng yêu cầu lao động sẵn sàng bảo vệ Tổ quốc điều kiện đẩy mạnh công nghiệp hóa đại hóa đất nước Do phải đào tạo người Việt Nam phát triển cân đối toàn diện, có đạo đức - trí thức - thể chất - thẩm mĩ lao động Tập luyện TDTT góp phần vào việc đẩy mạnh sản xuất, phát triển kinh tế, xây dựng đất nước bảo vệ Tổ quốc TDTT coi sứ giả hòa bình, cầu nối dân tộc giới, mở rộng quan hệ ngoại giao thúc đẩy kinh tế phát triển nâng cao vị quốc gia Trong năm vừa qua Đảng Nhà nước quan tâm trọng vào môn mũi nhọn như: Điền kinh, Bóng đá, Bóng chuyền, Bơi lội… bên cạnh môn thể thao đó, Đảng Nhà nước quan tâm phát triển môn thể thao truyền thống mang đậm tính chất dân tộc như: Vật, Đẩy gậy, Kéo co, Bắn nỏ, Võ thuật truyền thống… Trong đó, Đẩy gậy vừa trò chơi dân gian, vừa môn thể thao truyền thống, mang đậm màu sắc dân tộc hình ảnh đặc trưng lễ hội cổ truyền Môn thể thao có luật chơi đơn giản, tốn kém, dễ tổ chức phù hợp với hệ trẻ Việt Nam, qua góp phần đẩy mạnh phong trào TDTT làm phong phú thêm đời sống văn hóa tinh thần nhân dân Đẩy gậy phát triển mạnh tỉnh như: Thái Nguyên, Bắc Giang, Tuyên Quang, Lào Cai, Thành Phố Hồ Chí Minh… Hiện nay, Đẩy gậy không dừng lại trò chơi dân gian mà đưa vào thi đấu 43 3.2.4 Đánh giá đối tượng nghiên cứu sau thực nghiệm 3.2.4.1 Kiểm tra đánh giá đối tượng sau thực nghiệm Sau thời gian thực nghiệm tiến hành kiểm tra đánh giá hiệu phát triển SMTĐ hai nhóm thực nghiệm đối chứng test lựa chọn nhằm xác định trình độ hai nhóm sau thực nghiệm xác định hiệu hệ thống tậplựa chọn Điều kiện tiến hành kiểm tra đối tượng tiến hành thời điểm, điều kiện kiểm tra nhau, loại trừ trường hợp đối tượng có biểu tâm sinh lý không phù hợp cho việc hoạt động vận động, kết mặt số liệu thu xử lý khách quan Kết thu thể qua bảng 3.11 Bảng 3.11: Kiểm tra thành tích nhóm sau thực nghiệm (𝒏𝑨 + 𝒏𝑩 = 20) Test Nhóm Chỉ số 𝑋 Gánh tạ 20kg đứng lên ngồi xuống (20s/lần) Đẩy vật nặng(bằng 40% trọng lượng thể mặt sân thi đấu (20s, tính m) ĐC TN ĐC TN 6.2 7.1 4.9 5.6 𝛿 0.861 0.763 𝑇𝑇í𝑛ℎ 3.802 3.509 𝑇𝐵ả𝑛𝑔 2.101 P < 0.05 Bảng 3.11 cho thấy kết test kiểm tra sau: Test 1: Ttính = 3.802 > Tbảng = 2.101 Test 2: Ttính = 3.509 > Tbảng = 2.101 44 Như sau tuần tập luyện kết kiểm tra thu Ttính > Tbảng = 2.101 ngưỡng sắc xuất thống kê p < 0,05 Nói cách khác, tập đề tài lựa chọn nghiên cứu nhằm phát triển SMTĐ cho nữ VĐV đội tuyển Đẩy gậy trường THPT Hiệp Hòa số - Bắc Giang thể hiệu tăng trưởng SMTĐ cho NTN hẳn NĐC điều kiện thực tế có ý nghĩa mặt số liệu thống kê Biểu đồ 2: Biểu đồ biểu diễn khác biệt mặt thành tích thu đƣợc sau thực nghiệm hai nhóm 7,1 6,2 5,6 4,9 NĐC NTN Test Test 3.2.4.2 So sánh kết trước sau thực nghiệm hai nhóm thực nghiệm đối chứng Với mục đích làm sáng tỏ hiệu tập Phát triển SMTĐ cho nữ VĐV đội tuyển Đẩy gậy lựa chọn, tiến hành so sánh kết hai số trung bình quan sát qua test kiểm tra trước thực nghiệm hai nhóm TN ĐC Kết thu trình bày bảng 3.12 bảng 3.13 45 Bảng 3.12: So sánh kết thu đƣợc NĐC trƣớc STN Test Nhóm Chỉ số 𝑋 Gánh tạ 20kg đứng lên ngồi xuống (20s/lần) Đẩy vật nặng (bằng 40% trọng lượng thể) mặt sân thi đấu (20s, tính m) TTN STN TTN STN 5.8 6.2 3.8 4.9 𝛿 0.836 0.694 𝑇𝑇í𝑛ℎ 2.280 2.244 𝑇𝐵ả𝑛𝑔 2.101 P ≤ 0.05 Bảng 3.13: So sánh kết thu đƣợc NTN trƣớc STN Test Nhóm Chỉ số 𝑋 Gánh tạ 20 kg đứng lên ngồi xuống (20s/lần) Đẩy vật nặng (bằng 40% trọng lượng thể) mặt sân thi đấu (20s, tính m) TTN STN TTN STN 5.7 7.1 3.9 5.6 𝛿 0.849 0.864 𝑇𝑇í𝑛ℎ 4.086 4.231 𝑇𝐵ả𝑛𝑔 2.101 P ≤ 0.05 46 Qua bảng 3.12 bảng 3.13 cho thấy: Các test kiểm tra hai NĐC NTN trước STN thể khác biệt có ý nghĩa ngưỡng xắc xuất thống kê 𝑡𝑡í𝑛ℎ > 𝑡 𝑏ả𝑛𝑔 với P < 0,05 Tuy nhiên trị số tương đối giá trị trung bình NTN cao hẳn NĐC Điều cho thấy hiệu tập lựa chọn có hiệu rõ ràng việc phát triển SMTĐ cho nữ VĐV đội tuyển Đẩy gậy trường THPT Hiệp Hòa số - Bắc Giang Để hiểu rõ phát triển thành tích test đánh giá, biểu diễn biểu đồ đây: Biểu đồ 3.3: Biểu đồ so sánh khác biệt nhóm NĐC trƣớc sau thực nghiệp 6,2 5,8 4,9 3,8 NĐC NTN Test Test 47 Biểu đồ 3.4: Biểu đồ so sánh khác biệt NTN trƣớc STN 7,1 5,7 5,6 3,9 NĐC NTN Test Test 48 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Dựa vào trình thực nghiệm kết tập rút kết luận sau: Thực trạng phát triển SMTĐ cho nữ VĐV đội tuyển Đẩy gậy trường THPT Hiệp Hòa số - Bắc Giang nhiều hạn chế nên thành tích thi đấu chưa cao Một nguyên nhân là: - Các tập đưa vào tập luyện chưa tối ưu, tập đơn điệu, chưa tập trung phát triển SMTĐ cho VĐV - Thời gian phương pháp tổ chức tập luyện chưa hợp lí - Sân bãi, dụng cụ cho tập luyện chưa củng cố thường xuyên - Ý thức người tập chưa tích cực Qua nghiên cứu lựa chọn đưa vào ứng dụng 11 tập để huấn luyện phát triển SMTĐ cho nữ VĐV đội tuyển Đẩy gậy trường THPT Hiệp Hòa số - Bắc Giang Chạy bền (800m) Bám trụ nâng vật nặng 5kg treo đầu gậy (m) Bật cóc sân 30m (lần) Đẩy vật nặng (bằng 40% trọng lượng thể) mặt sân thi đấu (20s, tính s) Gánh tạ 20kg đứng lên ngồi xuống (20s/lần) Đứng trung bình (1phút 30s) Thi đấu Đẩy gậy với người hạng cân (s) Bài tập rung, giật gậy (s) Bật cóc cầu thang (lần) 10 Gánh tạ 10kg di chuyển 30m nửa bàn chân (lần) 11 Thi đấu theo yêu cầu phòng thủ(s) 49 Sau thời gian tham khảo nghiên cứu phân tích tổng hợp tài liệu xây dựng lên số tập phương pháp toán học thống kê với giúp đỡ thầy cô giáo nghiên cứu xây dựng lên số tập đánh giá có tác dụng tốt đến việc huấn luyện giảng dạy môn Đẩy gậy Nhất việc huấn luyện phát triển SMTĐ nữ đội tuyển Đẩy gậy trường THPT Hiệp Hòa số - Bắc Giang Sau tuần tập luyện, tậplựa chọn ứng dụng có tác dụng rõ rệt cho phát triển SMTĐ cho nữ đội tuyển Đẩy gậy trường THPT Hiệp Hòa số - Bắc Giang Kiến nghị Từ kết nghiên cứu, đề tài đưa số kiến nghị sau: - Đề nghị huấn luyện viên giáo viên đội tuyển Đẩy gậy trường THPT Hiệp Hòa số - Bắc Giang ứng dụng 11 tập chọn để huấn luyện SMTĐ cho nữ đội tuyển Đẩy gậy trình huấn luyện để nâng cao thành tích thi đấu cho nữ VĐV đội tuyển Đẩy gậy - Đề nghị nhà trường nâng cấp trang thiết bị, sở vật chất, sân bãi dụng cụ… tạo điều kiện để phát triển cho hoạt động TDTT trường phát triển SMTĐ cho nữ đội tuyển Đẩy gậy trường THPT Hiệp Hòa số - Bắc Giang TÀI LIỆU THAM KHẢO 10 11 11 12 13 14 Ban Bí thư TW Đảng, 1994, Chỉ thị số 36/TW Ban Bí thư, công tác TDTT giai đoạn mới, Trang 32 Chính phủ CNXH Việt Nam, Chỉ thị số 113 - TTg Thủ tướng phủ ngày 07/03/1995 việc xây dựng quy hoạch phát triển nghành TDTT đến năm 2012, Trang 39 - 42 Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam, 1995, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, Trang 47 - 48 Lưu Quang Hiệp - Phạm Thị Uyên, 1994, Sinh lý học TDTT, Nxb TDTT, Hà Nội, Trang 32 Hội Nghị Ban chấp hành TW Đảng lần thứ (khóa VIII), 1996, nghiệp giáo dục đào tạo quốc sách hàng đầu Trang 23 Nguyễn Quang Hưng, 1999, Giáo trình phương pháp nghiên cứu khoa học TDTT, Nxb TDTT, Hà Nội Trang 20 - 25 Nguyễn Hưởng, 28/02/2014, để Đẩy gậy Bắc Giang tiếp tục dành vàng Trang Nguyễn Xuân Sinh cộng sự, 1999, Lý luận phương pháp thể thao trẻ, Nxb TDTT, Hà Nội Trang 56 - 57 Nguyễn Toán, Phạm Danh Tốn, 2006, Lý luận phương phápTDTT, Giáo trình dành cho sinh viên trường ĐH TDTT, Nxb TDTT, Hà Nội Trang 24 Tổng cục TDTT, Luật thi đấu Đẩy gậy, 2010 Trang - Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VII, 1991, công tác TDTT trường học Trang 19 Nguyễn Đức Văn, 1998, Toán học thống kê, Nxb TDTT, Hà Nội Trang 11 - 13 Lê Văn Xem, 2016, Giáo trình tâm lý học TDTT, Nxb TDTT, Hà Nội Trang 24 B.A.A Smarin, 1978, Lý luận phương pháp thực nghiệm sư phạm TDTT, Nxb TDTT, Hà nội Trang 22 - 24 D.HARE, 1996, Học thuyết huấn luyện, Nxb TDTT, Hà Nội Tang 46 PHỤ LỤC I PHƢƠNG PHÁP THỰC HIỆN CÁC BÀI TẬP PHÁT TRIỂN SMTĐ Bài tập 1: Chạy bền (800m) - Mục đích: Huấn luyện sức bền gắng sức vượt qua trạng thái mệt mỏi - Cách thực hiện: VĐV đứng tư xuất phát cao, có tín hiệu còi HLV VĐV bắt đầu chạy chạy 800m/2 tổ, nghỉ quãng phút Bài tập 2: Bám trụ nâng vật nặng 5kg treo đầu gậy (s) - Mục đích: Đánh giá SMTĐ tay, chân trụ khả phối hợp vận động Tăng sức chịu đựng tối đa tay, chân để làm khả bám trụ đối phương - Cách thực hiện: tạ 5kg có dây treo vào đầu gậy Người tập tay nắm đầu gậy đặt vào xương háng, tay nắm thân gậy nâng tạ lên không với tầm cao vừa phải tính thời gian Thực lần/3tổ có nghỉ quãng (1 phút) Bài tập 3: Đẩy vật nặng (bằng 40% trọng lượng thể) mặt sân thi đấu (20s, tính m) - Mục đích: Đánh giá SMTĐ tay, chân phòng thủ công làm tăng thể lực cho VĐV bám trụ lâu - Cách thực hiện: cho miếng gỗ phẳng có chiều dài 100cm, chiều rộng 50cm Đặt miếng gỗ nằm ngang sân đặt tạ lên miếng gỗ dùng đầu gậy đẩy miếng gỗ, VĐV tay thuận nắm chặt đầu gậy đặt gần xương háng, tay cầm phần thân gậy đẩy di chuyển miếng gỗ có tạ đặt VĐV đẩy di chuyển vòng 20s tính quãng đường Thực tổ Bài tập 4: Gánh tạ 20kg đứng lên ngồi xuống (20s/lần) - Mục đích: Đánh giá sức mạnh đùi, lưng - Cách thực hiện: Hai tay gập khớp khuỷu tay cầm bên, chân rộng vai, hai tay gập khớp khuỷu nắm đòn gánh Khi có tín hiệu bắc đầu HLV, VĐV thực đứng lên ngồi xuống liên tục vòng 20s, tính số lần thực Thực tổ có nghỉ giưa quãng (2 phút) Bài 5: Đứng trung bình (1phút 30s) - Mục đích: Đánh giá SMTĐ chân phòng thủ công làm tăng thể lực cho VĐV bám trụ lâu - Cách thực hiện: Để tay sau gáy, chân rộng vai đứng tư trung bình khoảng thời gan phút 30s Thực tổ có nghỉ quãng (2 phút) Bài tập 6: Đẩy gậy với người hạng cân (s) - Mục đích: Đánh giá SMTĐ chân di chuyển - Cách thực hiện: VĐV cân đấu với VĐV cân vòng đấu Người hạng cân thủ cho VĐV cân công, tính thời gian VĐV cân chịu đựng sức mạnh VĐV hạng cân Bài tập 7: Bài tập phòng thủ bị giật gậy (s) - Mục đích: Đánh giá SMTĐ tay khả chịu đau VĐV - Cách thực hiện: Cho người tập VĐV biết giật gậy vào vòng thi đấu Hai người thực Đẩy gậy bình thường HLV tín hiệu giật Gậy VĐV phải giật cho người tập rời tay khỏi gậy dùng lại Tính thời gian người tập chịu đựng Bài tập 8: Bài tập rung, giật gậy (s) - Mục đích: Đánh giá SMTĐ tay, bụng hông VĐV - Cách thực hiện: Cho hai VĐV vào vòng đấu người giữ người thực giật gậy cách sử dụng tay, bụng hông để rung, giật gậy đối phương bị tuột tay khỏi đầu gậy Tính thời gian mà VĐV giật gậy Bài tập 10: Gánh tạ 10kg di chuyển 30m nửa bàn chân (lần) - Mục đích: Đánh giá SMTĐ bắp chân, đùi lưng VĐV - Cách thực hiện: Cho vào gậy gánh bên 5kg, VĐV đứngbằng nửa bàn chân trên, hai chân rộng vai, hai tay gập khớp khuỷu cầm gậy gánh di chuyển hết quãng đường 30m quay lại vạch xuất phát, VĐV thay phiên thực lần Thực tổ nghỉ quãng (2 phút) Bài tập 11: Thi đấu theo yêu cầu phòng thủ(s.) - Mục đích: Làm tăng khả thi đấu sức chịu đựng VĐV - Cách thực hiện: Cho VĐV cân thi đấu, đưa thời gian 20s VĐV phải đẩy đối thủ khỏi vòng đấu PHỤ LỤC II TRƢỜNG ĐH SP HN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆT NAM SỐ - BẮC GIANG Độc lập - Tự - Hạnh phúc PHIẾU PHỎNG VẤN GIÁO VIÊN THỂ DỤC Hà Nội, ngày….tháng….năm 2016 Kính gửi: Nghề nghiệp: Chức vụ: Nơi công tác: Để hoàn thiện đề tài: “ Lựa chọn tập phát triển SMTĐ cho nữ VĐV đội tuyển Đẩy gậy trƣờng THPT Hiệp Hòa số - Bắc Giang” Với kiến thức kinh nghiệm giảng dạy lâu năm mình, mong thầy (cô) bớt chút thời gian trả lời câu hỏi phiếu Kính mong thầy (cô) cho ý kiến bổ sung thêm mà thầy (cô) cho thiếu Những ý kiến đóng góp quý báu thầy (cô) sở để hoàn thiện đề tài Đánh dấu (x) vào ô mà thầy (cô) tán thành Câu hỏi 1: Theo thầy (cô) tập đƣới có hiệu tôt để phát triển SMTĐ cho nữ VĐV đội tuyển Đẩy gậy? Bài tập 1: Chạy bền (800m)  Bài tập 2: Bám trụ đẩy vật nặng 5kg treo đầu gậy (m)  Bài tập 3: Cơ bụng (lần)  Bài tập 4: Bật cóc sân (30m)  Bài tập 5: Đẩy vật nặng (bằng 40% trọng lượng thể) mặt sân phẳng (m/20s)  Bài tập 6: Đẩy tường với đầu gậy có lò xo (s)  Bài tập 7: Nằm sấp chống đẩy (lần/30s)  Bài tập 8: Bật nhảy co chân hố cát (lần)  Bài tập 9: Gánh tạ 20kg đứng lên ngồi xuống (20s/lần)  Bài tập 10: Đi vịt (200m)  Bài tập 11: Co duỗi với tạ tay 5kg (lần/30s)  Bài tập 12: Đứng trung bình (1phút 30s)  Bài tập 13: Nhảy dây (lần/ 3phút)  Bài tập 14: Đẩy gậy với người hạng cân (s)  Bài tập 15: Bài tập phòng thủ bị giật gậy (s)  Bài tập 16: Bài tập rung, giật gậy (s)  Bài tập 17: Chạy tốc độ cao (100m)  Bài tập 18: Bật cóc cầu thang 54 bậc (lần)  Bài tập 19: Co tay xà đơn (lần)  Bài tập 20: Gánh tạ 10kg di chuyển 30m nửa bàn chân (lần)  Bài tập 21: Bật liên tục lên xuống bục cao 20 - 25cm (s)  Bài tập 22: Ke bụng (s)  Bài tập 23: Đứng lên ngồi xuống (lần/1phút)  Bài tập 24: Thi đấu theo yêu cầu phòng thủ (s)  Câu hỏi 2: Thầy (cô) cho ý kiến nên sử dụng buổi tập tuần hợp lý để phát triển SMTĐ cho nữ VĐV đội tuyển Đẩy gậy trƣờng THPT Hiệp Hòa số - Bắc Giang A Một buổi  B Hai buổi  C Ba buổi  D Bốn buổi  E Năm buổi  Câu hỏi 3: Theo thầy (cô) nên ƣu tiên sử dụng thời gian tập luyện buổi tập phát triển SMTĐ cho nữ VĐV đội tuyển đẩy gậy trƣờng THPT Hiệp Hòa số - Bắc Giang hợp lý nhất? 20 - 30 phút  30 -40 phút  40 - 50 phút  50 - 60 phút  60 - 70 phút  Câu hỏi 4: Theo thầy (cô) test kiểm tra SMTĐ cho nữ VĐV đội tuyển Đẩy gậy nên chọn test cho phù hợp để kiểm tra hiệu phát triển SMTĐ cho nữ VĐV đội tuyển Đẩy gậy trƣờng THPT Hiệp Hòa số - Bắc giang? Test 1: Chạy bền (800m) Test 2: Gánh tạ 20kg đứng lên ngồi xuống (20s/lần) Test 3: Đẩy vật nặng (bàng 40% thể ) mặt sân phẳng (20s, tính m) Test 4: Đẩy tường với đầu gậy có lò xo (s) Test 5: Gánh tạ 10kg di chuyển 30m nửa bàn chân (lần) Tets 6: Đứng trung bình (1phút 30s) Test 7: Đẩy gậy với người hạng cân (s) Test 8: Thi đấu theo yêu cầu phòng thủ (s) Ý kiến thầy (cô): Xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, Ngày….Tháng….Năm 2016 Ngƣời đƣợc vấn Ngƣời vấn (ký ghi rõ họ tên) (Ký ghi rõ họ tên) Nguyễn Thị Oanh PHỤ LỤC III PHIẾU QUAN SÁT Nội dung, mục đích quan sát: Đơn vị: Nơi thi đấu: TT Tên kỹ thuật Bật cóc (m) Nhảy dây (lần/s) Cơ bụng (lần/s) Bật cóc cầu thang (lần) Đứng trung bình (s) Chạy bền (800m) Chống đẩy (lần/s) Đi vịt (m) Co tay xà đơn (lần/s) 10 Bật co gối hố cát (lần) 11 Đứng lên ngồi xuống(1phút 30s) 12 Thi đấu (s) 13 Những vấn đề khác Số lần sử dụng Kết quan sát Có hiệu Không hiệu Số lần Số lần % % [...]... tình hình tập luyện thi đấu của đối tượng Lựa chọn và ứng dụng qua đó đánh giá hiệu quả bài tập phát triển SMTĐ cho nữ VĐV đội tuyển Đẩy gậy trường THPT Hiệp Hòa số 4 - Bắc Giang Trên cơ sở đó góp phần nâng cao thể lực, thành tích thi đấu cho nữ VĐV đội tuyển Đẩy gậy trường THPT Hiệp Hòa số 4 - Bắc Giang  Giả thiết khoa học: Nếu lựa chọn và ứng dụng thành công các bài tập được đề tài lựa chọn sẽ nâng... bài tập phát triển SMTĐ cho nữ VĐV Đẩy gậy trường THPT Hiệp Hòa số 4 Bắc Giang + Lựa chọn phương tiện + Các test đảm bảo tính khoa đánh giá đối tượng nghiên học hợp lý 23 cứu (các test) - Giải quyết nhiệmvụ 2 + Lựa chọn, ứng dụng các + Các bài tập phù hợp và bài tập phát triển SMTĐ chương trình, kế hoạch chi tiết cho nữ VĐV Đẩy gậy quá trình thực nghiệm của đề trường THPT Hiệp Hòa số tài 4 - Bắc Giang. .. tập Đẩy gậy, gậy, còi, bao gối, khăn lót tay 24 CHƢƠNG III KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 3.1 Đánh giá thực trạng công tác GDTC, xu hƣớng phát triển lựa chọn phƣơng tiện đánh giá SMTĐ cho nữ VĐV đội tuyển Đẩy gậy trƣờng THPT Hiệp Hòa số 4 - Bắc Giang 3.1.1 Đánh giá thực trạngcông tác GDTC, xu hướng phát triển SMTĐ cho nữ VĐV đội tuyển Đẩy gậy trường THPT Hiệp Hòa số 4 - Bắc Giang Thực trạng công tác GDTC trường. .. quả phát triển thể lực bài tập phát triển SMTĐ thực tế của bài tập đã lựa chọn cho nữ VĐV Đẩy gậy cho đối tượng nghiên cứu trường THPT Hiệp hòa số 4 - Bắc Giang III 03/ 04/ - Viết và xử lý số liệu, hoàn - Hoàn thiện khóa luận tốt 2016 2016 thiện đề tài nghiệp - Tập và báo cáo hoàn thành - Bảo vệ trước hội đồng quá trình nghiên cứu khoa học 2.3.2 Địa điểm nghiên cứu - Trường THPT Hiệp Hòa số 4 - Bắc Giang. .. lực của các em còn hạn chế, tố chất sức mạnh đã được quan tâm nhưng chưa đạt được hiệu quả Đối với trường sư phạm Hà Nội 2 và trường THPT Hiệp Hòa số 4 - Bắc Giang chưa có tác giả nào tổ chức nghiên cứu đề tài này Vì vậy, chúng tôi tiến hành nghiên cứu đề tài: Lựa chọn bài tập phát triển sức mạnh tối đa cho nữ VĐV Đội tuyển Đẩy gậy trường THPT Hiệp Hòa số 4 - Bắc Giang 3  Mục đích đề tài: Tìm ra... - Trường ĐHSP Hà Nội 2 Xuân Hòa - Phúc Yên - Vĩnh Phúc 2.3.3 Đối tượng nghiên cứu - Chủ thể nghiên cứu: Các bài tập phát triển SMTĐ cho nữ VĐV đội tuyển Đẩy gậy trường THPT Hiệp Hòa số 4 - Bắc Giang - Khách thể nghiên cứu: 20 nữ VĐV đẩy gậy trường THPT Hiệp Hòa số 4 - Bắc Giang 2.3 .4 Trang thiết bị nghiên cứu: Các dụng cụ cần thiết phục vụ quá trình tập luyện và nghiên cứu của đề tài gồm có: Sân tập. .. phương pháp giảng dạy, bài tập hợp lý, phù hợp với điều kiện thực tế là việc hết sức cấp bách 3.1.1.3 Thành tích thi dấu Đẩy gậy của nữ VĐV đội tuyển Đẩy gậy trường THPT Hiệp Hòa số 4 - Bắc Giang Trường THPT Hiệp Hòa số 4 - Bắc Giang là một trường được thành lập muộn nhất trong huyện, nhưng các hoạt động học tập và rèn luyện TDTT của nhà trường phát triển rất mạnh Hàng năm nhà trường đều tổ chức các... GDTC trường THPT Hiệp Hòa số 4 - Bắc Giang Trường THPT Hiệp Hòa số 4 - Bắc Giang là một trong những trường có diện tích lớn của huyện Hiệp Hòa - Bắc Giang Với mục đích rèn luyện sức khỏe và giải trí sau những giờ học mệt mỏi, căng thẳng cho học sinh, GDTC đã được nhà trường quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, sân bãi, dụng cụ Ngoài ra, trường cũng tổ chức và phát động phong trào TDTT ngoại khóa cho học sinh... số 4 Bắc Giang Trong quá trình xây dựng và phát triển, trường THPT Hiệp Hòa số 4 Bắc Giang đã không ngừng phát triển về số lượng cũng như chất lượng, đội ngũ giáo viên thể dục của trường đã đáp ứng được nhu cầu dạy học và bồi dưỡng học sinh trong nhà trường và xã hội Với số lượng đội ngũ giáo viên của trường là 5 giáo viên đều có trình độ đại học và được đào tạo nhiều chuyên ngành khác nhau ở các trường. .. triển GDTC và môn Đẩy gậy trường THPT Hiệp Hòa số 4 - Bắc Giang Quá trình GDTC trong trường THPT Hiệp Hòa số 4 - Bắc Giang, mục tiêu hàng đầu là giáo dục các tố chất thể lực là nhằm phát triển một cách toàn diện, đồng thời góp phần phát triển nhân cách, đạo đức, lối sống lành mạnh, làm phong phú đời sống văn hóa phát huy tinh thần đoàn kết cho các em học sinh trong nhà trường Trong những năm gần
- Xem thêm -

Xem thêm: Lựa chọn bài tập phát triển sức mạnh tối đa cho nữ vận động viên đội tuyển đẩy gậy trường THPT hiệp hòa số 4 bắc giang , Lựa chọn bài tập phát triển sức mạnh tối đa cho nữ vận động viên đội tuyển đẩy gậy trường THPT hiệp hòa số 4 bắc giang , Lựa chọn bài tập phát triển sức mạnh tối đa cho nữ vận động viên đội tuyển đẩy gậy trường THPT hiệp hòa số 4 bắc giang

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay