Mạng quang chuyển mạch tự động (ason)

81 159 0
  • Loading ...
1/81 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/11/2016, 11:22

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI VIỆN ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG -oOo - ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP CAO HỌC ĐỀ TÀI: KIỂM ĐỊNH HÌNH THỨC THIẾT KẾ PHẦN CỨNG Học viên thực : Nguyễn Thái Bình Mã số học viên : CB110811 Lớp : 11BKTTT2 – Khóa 2011B Giảng viên hướng dẫn : TS NGUYỄN ĐỨC MINH Cán phản biện : Hà Nội, 08 - 2013 Kiểm định hình thức phần cứng M M LỜI AM ĐOAN DANH SÁCH HÌNH VẼ AN S T U TN ẢN IỂU V T VIẾT T T PHẦN MỞ ĐẦU CHƢƠN 11 T N QUAN VỀ KIỂM ĐỊNH HÌNH THỨC PHẦN CỨNG 10 iểm chứng qu tr nh thiết kế vi mạch 10 1.2 Kiểm chứng phương pháp mô 13 1.3 Phương pháp kiểm chứng hình thức 15 1.4 So sánh phương pháp kiểm chứng mô kiểm chứng hình thức 19 CHƢƠNG KIỂM CHỨNG HÌNH THỨC 22 2.1 Biểu diễn logic 22 2.1.1 Biểu diễn hàm logic 22 2.1.2 Mạch logic tổ hợp 25 2.1.3 Gate-net-list 29 2.1.4 Mô hình hóa mạch 30 2.2 Kiểm chứng tương đương 38 2.2.1 Đồ thị định nhị phân (BDD) 38 2.2.2 Toán tử định nhị phân BDD 41 2.2.3 Kiểm chứng tương đương dựa BDD 44 2.3 Kiểm chứng thuộc tính 49 2.3.1 Thuộc tính ngôn ngữ mô tả đặc điểm kỹ thuật mạch 49 2.3.2 Kiểm tra công thức CTL 53 CHƢƠNG PHÁT TRIỂN CHƢƠNG TRÌNH TẠO ROBDD T MẠCH LOGIC BIỂU DIỄN BẰNG FCK 56 3.1 Gói phần mềm FCK 56 Kiểm định hình thức phần cứng 3.1.1 Sơ đồ thừa kế 56 3.1.2 Các định nghĩa giao tiếp mạch (Circuit Builder) 58 3.1.3 Circuit 59 3.1.4 Module FCK 61 3.1.5 Component 61 3.1.6 Lớp hàm Function 67 3.2 Gói CUDD (CUDD package) 69 3.2.1 Cấu trúc liệu CUDD 69 3.2.2 Các thao tác với đồ thị định nhị phân BDD CUDD 71 3.3 Biến đổi mạch từ mạch mô tả FCK sang dạng ROBDD 72 3.3.1 Chuyển đổi Component FCK thành Dnode 73 3.3.2 Tạo ROBDD cho mạch Component 76 CHƢƠNG KẾT LU N 78 TÀI LIỆU THAM KHẢO 79 Kiểm định hình thức phần cứng LỜI AM ĐOAN Tôi xin cam đoan đâ công tr nh nghiên cứu tôi, xin chịu trách nhiệm nội dung trình bày luận văn Hà Nội, ngà 15 tháng năm 2013 Sinh viên Nguyễn Thái Bình Kiểm định hình thức phần cứng DANH SÁCH HÌNH VẼ Hình 1-1 Đồ thị mức độ trừu tượng thiết kế 11 Hình 1-2 Mối quan hệ thiết kế kiểm chứng 12 Hình 1-3 Quy trình kiểm chứng mô .14 Hình 1-4 Nguyên tắc kiểm chứng (A) Phương pháp kiểm chứng cách tạo dư thừa, (B) Một biến thể phương pháp bản, (C) Mô kết hợp với kiểm chứng 17 Hình 1-5 Quy trình thông thường kiểm chứng hình thức 19 Hình 1-6 Không gian trạng thái đầu phương pháp mô phương pháp hình thức 21 Hình 2-1 Ví dụ component netlist 26 Hình 2-2 Một ví dụ mạch tổ hợp 28 Hình 2-3Ví dụ gate-netlist 29 Hình 2-4 Mở rộng gate-net-list thành component-net-list 30 Hình 2-5 Ví dụ component netlist biểu diễn đồ thị có hướng bổ sung thêm phép toán 30 Hình 2-6 JK flip-flop 31 nh 2-7 ô h nh mạch .32 nh 2-8 ô h nh vi mạch tổng quát 36 Hình 2-9 Cấu trúc mạch đồng 37 Hình 2-10 Quá trình trải mạch .38 Hình 2-11Ví dụ BDD 39 Hình 2-12 Hai BDD (A,B) hàm khác thứ tự biến .40 Hình 2-13 Hai BDD (A,B) hàm 41 Kiểm định hình thức phần cứng Hình 2-14 Sơ đồ kiểm tra tương đương phương pháp sử dụng XOR 45 Hình 2-15 Các mạch cần kiểm tra tương đương (A) mức gate-level (B) mức RTL 46 Hình 2-16 So sánh BDD lớn node mapping (A) BDD cho node f (B) BDD cho node x (C) BDD cho node y (D) BDD cho node z (E) BDD cho node f 47 Hình 2-17 Tạo input output trung gian từ điểm cắt 47 Hình 2-18 Giới hạn đầu vào để kiểm tra mạch 48 Hình 2-19 Giới hạn cách buộc đầu input không phép 49 Hình 2-20 Ý nghĩa toán tử LTL 52 Hình 3-1 Sơ đồ kế thừa lớp Circuit .56 Hình 3-2 Sơ đồ kế thừa lớp TimeFrameExpansion từ lớp Module .56 Hình 3-3 Sơ đồ kế thừa phần tử mạch từ lớp Component 57 Hình 3-4 Mô tả cổng vào biến lớp Component .61 Hình 3-5 Bộ cộng Ripple-carry 76 Hình 3-6 Lưu đồ thuật toán chuyển từ FCK sang ROBDD 77 Kiểm định hình thức phần cứng DANH S ẢN IỂU Bảng 2.1 Các cổng logic hàm logic tương ứng chúng 28 Bảng 2.2 Toán tử ITE biểu diễn toán tử Boolean 43 Bảng 3.1 Bảng liệt kê component FCK .58 Bảng 3.2 Danh sách mô tả biến lớp Circuit .59 Bảng 3 Danh sách ý nghĩa hàm lớp circuit .60 Bảng 3.4 Danh sách mô tả biến Private lớp Module 61 Bảng 3.5 Bảng liệt kê mô tả biến Protect Component .62 Bảng 3.6 Danh sách hàm cấu hình Component 62 Bảng 3.7 Danh sách biến protect biến private Input 63 Bảng 3.8 Danh sách biến Private Pseudo Input 64 Bảng 3.9Các biến Module Input 65 Bảng 3.10 Hàm Private LT 66 Bảng 3.11 Các biến protect lớp Function .68 Bảng 3.12 Các hàm lớp Function 68 Bảng 3.13 Các hàm chung lớp Function 69 Bảng 3.14 Các hàm thao tác BDD gói CUDD 71 Kiểm định hình thức phần cứng T U TN V T ASICs Application-Specific Integrated Circuit AST Abstract Syntax Tree BDD Binary Decision Diagram VIẾT T T Vi mạch t ch hợp chu ên dụng â c pháp trừu tượng iểu đồ qu ết định nhị phân Breath First Search T m kiếm theo chiều rộng CDFG Control Data Flow Graph Đồ thị d ng liệu điều khiển DAG Directed Acylic Graph Đồ thị không hồi tiếp c hướng DFS Depth First Search T m kiếm theo chiều sâu FSM Finite-State Machine trạng thái hữu hạn FV Formal Verification iểm chứng h nh thức FF Flip-Flop ạch lật Field Programable Gate Array ảng cổng logic lập tr nh BFS FPGA FST Finite State Transition Structure hu ển trạng thái hữu hạn HDL Hardware Description Language Ngôn ngữ mô tả phần cứng Integrated Circuit Vi mạch t ch hợp Institute of Electrical and Electronics Viện k nghệ Điện Điện tử IC IEEE Engineers ROBDD Reduce order binary decision diagram Cây định nhị phân có thứ tự rút gọn ức dịch chu ển ghi RTL Register Transfer Level SAT Satisfiability Thỏa mãn SCC Strongly Connected Components Thành phần kết nối ch t ch Kiểm định hình thức phần cứng VLSI STG Very-large-scale Integration Vi mạch t ch hợp lớn State Transition Graph Đồ thị chu ển trạng thái Kiểm định hình thức phần cứng PHẦN MỞ ĐẦU Để thiết kế mạch tích hợp c độ phức tạp lớn yêu cầu tiên phải có công nghệ tổng hợp, tối ưu kiểm tra tự động phần cứng số Ngày nay, mạch tích hợp có hàng triệu cổng logic, phần mềm tự động có khả tối ưu kiểm tra chúng Sử dụng phần mềm thiết kế, kiểm tra tự động cho phép giải vấn đề thiết kế chế tạo mạch tích hợp đ suất thiết kế chất lượng vi mạch Các mạch tích hợp đ i hỏi phải có chất lượng cao Bất lỗi nhỏ phần cứng thiết bị dẫn tới tổn thất to lớn giá thành thời gian thị trường sản phẩm Vì vậy, việc kiểm tra thiết kế phần cứng vi mạch vấn đề n ng lĩnh vực chế tạo thiết bị điện tử Mô logic k thuật sử dụng rộng rãi cho việc kiểm chứng thiết kế Mô s tính toán giá trị đầu giá trị đưa vào đầu vào Tuy nhiên, chất lượng việc kiểm chứng s phụ thuộc nhiều vào việc lựa chọn giá trị đầu vào nên tồn lỗi thiết kế mà tìm phương pháp mô logic Bởi số lượng giá trị đầu vào yêu cầu s tăng theo cấp số nhân k ch thước thiết kế tăng lên nên việc kiểm chứng thiết kế cách tổng thể phương pháp mô không khả thi Để giải vấn đề này, việc phát triển k thuật kiểm chứng hình thức (Formal Verification) cần thiết Đồ án tập trung vào việc nghiên cứu tìm hiểu vấn đề liên quan đến kiểm chứng hình thức mô h nh h a vi mạch, phương pháp chứng minh; ngôn ngữ đ c tả, sau đ phát triển chương tr nh minh họa việc mô hình hóa mạch logic theo định nhị phân rút gọn (ROBDD) Em xin chân thành cảm ơn TS Ngu ễn Đức inh, người đ cực k tận tâm gi p đ em tr nh nghiên đưa lời khu ên hữu ch, gia đ nh, bạn bè đ gi p em hoàn thành đồ án Kiểm định hình thức thiết kế phần cứng 3.1.5.12 Bộ ITE (Ifthenelse) ITE thực toán tử Ifthenelse trình bày mục 2.2.2.4 IT kế thừa từ lớp unction IT c đầu vào nên có mRequiredFanin = 3.1.5.13 Bộ so sánh nhỏ LT (Less t ) Bộ so sánh thực phép so sánh đầu vào, kế thừa từ lớp Function LT có Fanin nên biến mRequiredFanin = LT c hàm Private mô tả Bảng 3.10 Bảng 3.10 Hàm Private LT 3.1.5.14 Bộ đảo dấu MINUS Bộ đảo dấu thực phép đảo dấu cho đầu vào, kế thừa từ lớp Function MINUS có Fanin nên biến mRequiredFanin = 3.1.5.15 Bộ nhân (MULT) Bộ MULT thực chức nhân đầu vào N kế thừa từ lớp Function MULT có Fanin nên biến mRequiredFanin = 3.1.5.16 Bộ NOT Bộ NOT thực đảo logic N kế thừa từ lớp Function NOT có Fanin nên biến mRequiredFanin = 3.1.5.17 Bộ OR Bộ OR thực đảo logic N kế thừa từ lớp Function OR có Fanin nên biến mRequiredFanin = 66 Kiểm định hình thức thiết kế phần cứng 3.1.5.18 Bộ d ch trái SHL (shift left) Bộ SHL thực dịch trái biến logic đầu vào N kế thừa từ lớp Function SHL có Fanin nên biến mRequiredFanin = Các hàm private S L thể bảng sau: 3.1.5.19 Bộ d ch phải SHR (shift right) Bộ SHR thực dịch phải biến đầu vào N kế thừa từ lớp Function SHR có Fanin nên biến mRequiredFanin = 3.1.5.20 Bộ d ch phải số học SRA (Shift right arithmetic) Bộ SRA thực dịch phải số học biến đầu vào N kế thừa từ lớp Function.SRA có Fanin nên biến mRequiredFanin = 3.1.5.21 Bộ xoay phải bit ROR (Rotate Right) Bộ RORthực quay phải bit biến đầu vào N kế thừa từ lớp Function.RORcó Fanin nên biến mRequiredFanin = 3.1.5.22 Bộ xoay trái bit ROL (Rotate Left) Bộ ROL thực quay trái bit biến đầu vào N kế thừa từ lớp Function.ROL có Fanin nên biến mRequiredFanin = 3.1.6 Lớp hàm Function Là lớp cha lớp Component chức năng, kế thừa từ lớp Component Các biến Protected Function thể Bảng 3.11 67 Kiểm định hình thức thiết kế phần cứng Bảng 3.11 Các biến protect lớp Function Các hàm Function liệt kê Bảng 3.12.Các hàm s thừa kế lớp Bảng 3.12 Các hàm lớp Function Các hàm chung lớp Function liệt kê 68 Kiểm định hình thức thiết kế phần cứng Bảng 3.13 69 Kiểm định hình thức thiết kế phần cứng Bảng 3.13 Các hàm chung lớp Function 3.2 Gói CUDD (CUDD package) CUDD viết tắt Colorado University Decision Diagram, phát triển vào năm 1995 Fabio Somenzi, Boulder, CO Gói CUDD cung cấp hàm thao tác với BDD (Binary Decision Diagrams) , ADD (Algebraic Decision Diagrams), ZDD (Zero-suppressed Binary Decision Diagrams) Báo cáo quan tâm đến hàm thao tác với DD để chuyển đổi mạch mô tả theo FCK thành ROBDD Đầu vào CDDD mạch logic tổ hợp mô tả theo cấu trúc liệu đ định nghĩa sẵn gói Sau CUDD nhận đầu vào phân tích s cho đầu đồ thị định nhị phân RO DD mô tả dạng file “ dot” Để xem đồ thị cách trực quan ta dùng gói phần mềm Graphviz 3.2.1 Cấu trúc liệu CUDD 3.2.1.1 Node DD, ADD, ZDD tạo nên từ DdNode DdNode cấu trúc C++ bao gồm trường sau: 70 Kiểm định hình thức thiết kế phần cứng struct DdNode { DdHalfWord index; DdHalfWord ref; DdNode *next; /* reference count */ /* next pointer for unique table */ union { CUDD_VALUE_TYPE value; /* for constant nodes */ DdChildren kids; /* for internal nodes */ } type; }; Khi dùng UDD hộp đen th ch ng ta nên quan tâm đến trường : index ( số), value (giá trị), ref(số tham chiếu) ác trường lại trỏ kết nối node với Trường index chứa tên biến mà đánh nh n cho n t hỉ số biến thuộc tính cố định phản ánh thứ tự tạo nó.Chỉ số tương ứng với biến tạo Trên máy tính với trỏ 32-bit, số lượng tối đa biến giá trị lớn lưu trữ kiểu unsigned short int trừ hỉ số lớn dành riêng cho nút số Khi trỏ 64-bit sử dụng, số lượng tối đa biến giá trị lớn lưu trữ kiểu unsigned int trừ 3.2.1.2 Manager Tất n t sử dụng DDs, ADDs, ZDDs lưu giữ bảng đ c biệt gọi unique tables (bảng nhất) Mục đ ch ch nh unique tables để đảm bảo nút nhất, không c n t khác dán nhãn biến với node giống Các unique tables 71 Kiểm định hình thức thiết kế phần cứng số cấu trúc liệu phụ trợ tạo nên DdManager M c dù thế, ứng dụng mà sử dụng hàm xuất cần không cần quan tâm đến hầu hết chi tiết manager.Ứng dụng phải khởi tạo manager cách gọi hàm thích hợp Sau đ , phải qua trỏ đến manager để đến tất hàm hoạt động đồ thị định 3.2.1.3 Khởi tạo giải phóng DdManager Để sử dụng hàm UDD package, trước tiên phải khởi tạo cách gọi hàm Cudd_Init Hàm có tham số:  numVars : số lượng biến cho BDD ho c ADD  numVars : số lượng biến cho ZDD  numSlots : Xác định k ch thước ban đầu cho unique table phụ  cacheSizes : k ch thước ban đầu cho đệm  max emor : k ch thước tối đa cho nhớ bị chiếm chỗ Nếu maxMemory 0, CUDD s cố gắng đưa giá trị tối ưu dựa nhớ có sẵn 3.2.2 Các thao tác với đồ th đ nh nh phân BDD CUDD Bảng hàm thường dùng cho thao tác với BDD trình bày Bảng 3.14 Bảng 3.14 Các hàm thao tác BDD gói CUDD ST T Tên hàm Chức DdNode* Tạo input cho udd bddIte(manager,…) mạch DdNode* Tạo cổng And udd bddAnd(manager,…) DdNode* hai tín hiệu Tạo cổng Or 72 Kiểm định hình thức thiết kế phần cứng udd bddOr(manager,…) hai tín hiệu DdNode* Tạo cổng Nand udd bddNand(manager,…) DdNode* Tạo cổng Nor udd bddNor(manager,…) DdNode* hai tín hiệu Tạo cổng Xor udd bddXor(manager,…) DdNode* tín hiệu udd Not(…) hai tín hiệu Phủ định tín hiệu ngo c Để tạo cổng Not manager cho tín hiệu (ví dụ f) ta dùng cổng Nand ( ho c Nor) : Cudd_bddNand(manager, f, f) Với số CUDD ta c thể tạo Xor hai tín hiêu giống Ví dụ cho tạo số : Cudd_bddXor(manager, f, f) 3.3 Biế đổi mạch từ mạch mô tả FCK sang dạng ROBDD Mạch cần chuyển đổi sang ROBDD mạch gồm omponent mô tả theo cấu trúc liệu FCK mạch đầu vào CUDD mạch mô tả DdNode Vì vậ , để tạo ROBDD theo yêu cầu cần phải chuyển đổi tương ứng mạch từ cấu trúc FCK vào mạch DdNode Muốn làm điều đ , trước tiên phải tạo DdNode tương ứng với Component có chức Ngoài ra, ta thấy, tạo DdNode tương ứng với Component mạch đầu vào cần đảm bảo Fanin omponent đ c DdNode tương ứng.Nếu không đảm bảo điều s xả xung đột trình chạy chương tr nh Giải pháp cho vấn đề ta duyệt chuyển đổi Component sang DdNode theo mức cổng logic mạch (gate level) từ thấp đến cao theo thuật 73 Kiểm định hình thức thiết kế phần cứng toán BFS (Breadth- irst Search) để ghép DdNode Component thu ROBDD cần tìm 3.3.1 Chuyể đổi Component FCK thành Dnode Trước tiên, tạo hàm ảo lớp sở Component ( file component.h) sau: virtual void Component2ROBDD(DdManager *manager){} Sau đ lớp dẫn xuất Component s sử dụng t nh đa h nh để tạo hàm riêng cho loại Component khác Do khác cách gọi hàm tạo DdNode tương ứng cổng định nghĩa sẵn CUDD package, nên ta chia Component thành nhóm: 74 Kiểm định hình thức thiết kế phần cứng  Nhóm 1: gồm Input (không có Fanin)  Nh m 2: omponent đại diện cho cổng logic bản: and, or, not, xor,…(c anin)  Nhóm 3: Component lại (có fanin) 3.3.1.1 Tạo DdNode cho Input àm tương ứng CUDD package: DdNode *x = Cudd_bddIthVar(manager,1); Trong hàm nà “1” số (Index) biến Input, Component khác không cần đ t Index Với mục đ ch tạo Input có số tăng dần ta s khai báo biến mNextDdNodeId khởi tạo cho giá trị Đồng thời, ta tạo hàm lấy giá trị mNextDdNodeId DdNode sau: int GetNextDdNodeId(){return mNextDdNodeId++;} //tăng giá trị thêm lần gọi hàm Dựa điều đ phân t ch, s có hàm Component2ROBDD(DdManager *manager) cho Component Input đâ : void Input::Component2ROBDD(DdManager *manager) { mDdNode clear(); //mang luu DdNode tương ng với Component for (unsigned int i=0; i< mFanoutWidth;i++) { DdNode *f; f = Cudd_bddIthVar(manager,this->GetModule()->GetParentCircuit()- >GetNextDdNodeId()); //tìm Circuit chứa Input gọi hàm GetNextDdNodeId() 75 Kiểm định hình thức thiết kế phần cứng mDdNode.push_back(f); } } Do Component fanin fanout cấu thành từ nhiều bit, UDD package cổng logic có fanin fanout gồm bit Vì vậ , để lưu đầ đủ DdNode tương ứng với Component cần phải dùng vector DdNode (std::vector mDdNode) Vector thuộc t nh đ khai báo class Component 3.3.1.2 Tạo DdNode cho Component nhóm Khác với Input omponent nh m có fanin, vậy, muốn tạo DdNode tương ứng cho ta phải có DdNode cho fanin n đ tạo trước đ Ngoài ra, UDD đ định nghĩa cổng ứng với Component nên ta cần gọi hàm tạo DdNode tương ứng với cổng đ void And::Component2ROBDD(DdManager *manager) { mDdNode clear(); //mang luu DdNode tương ng với Component for (unsigned int i=0; i< mFanoutWidth;i++) {// chuyển đổi bít fanout vào DdNode DdNode *f; f = Cudd_bddAnd(manager,mFanin[0]->GetMDdNode().at(i),mFanin[1]- >GetMDdNode().at(i)); Cudd_Ref(f); mDdNode.push_back(f); } } 76 Kiểm định hình thức thiết kế phần cứng 3.3.1.3 Tạo DdNode cho Component nhóm Khác với hai nh m đầu, Component nhóm đại diện cho mạch tổ hợp thực chức như: cộng, trừ, nhân, … uốn tạo DdNode cho Component nhóm ta cần dựa vào cổng logic đ định nghĩa sẳn UDD để ghép nối chúng lại với để tạo thành mạch thực chức Component Ví dụ mạch cộng ta s triển khai dựa mô hình Ripple-carry adder nhưHình 3-5 Hình 3-5 Bộ cộng Ripple-carry Mã nguồn cho Component nằm file “add cpp”, “minus cpp”, “multiplier cpp”, … 3.3.2 Tạo ROBDD cho mạch Component Muốn tạo DdNode cho Component Input phải thõa mãn điều kiện fanin n đ tạo DdNode tương ứng Vì vậ , để tránh xung đột tạo DdNode cho Component, ta phải duyệt Component theo thứ tự mức cổng (gate level) chúng từ thấp đến cao Sau đâ sơ đồ thuật toán duyệt đồ thị dùng B S áp dụng cho toán này: 77 Kiểm định hình thức thiết kế phần cứng Hình 3-6 Lưu đồ thuật toán chuyển từ FCK sang ROBDD Mã nguồn cho thuật toán nằm hàm odule2RO DD file “module cpp” 78 Kiểm định hình thức thiết kế phần cứng ƢƠN KẾT LU N Trong đồ án nà đ phân t ch cần thiết kiểm chứng đ c biệt phương pháp kiểm chứng hình thức Phương pháp kiểm chứng hình thức khác với phương pháp kiểm chứng mô đ phương pháp kiểm chứng hình thức không cần tạo test vector, kiểm chứng hình thức kiểm chứng đ ng đắn thiết kế thông qua phương pháp chứng minh dựa mô hình mạch Đồ án đ sâu vào t m hiểu việc mô hình hóa mạch logic, phương pháp kiểm chứng tương đương, kiểm chứng thuộc t nh Sau đ , đ xâ dựng chương tr nh dựa gói F UDD để biến mạch mô hình hóa CUDD thành dạng nhị phân rút gọn (RO DD) Đầu chương tr nh c thể dùng để kiểm chứng tương đương ho c đầu vào cho trình xử lý kiểm chứng hình thức 79 Kiểm chứng hình thức thiết kế phần cứng TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Minh D Nguyen, “System-on-Chip Protocol Compliance erification Using Interval Property Checking”,16 Januar 2009, Germany [2] Alfred V Aho, Monica S Lam, Ravi Sethi ,Jeffrey D.Ullman,“Compilers, principles, techniques , & tools”,second edition [3] Anthony A Aaby, “Compiler Construction using Flex and Bison”,Version of February 25, 2004,aabyan@wwc.edu [4] William K Lam “Hardware Design Verification: Simulation and Formal Method-BasedApproaches”,Publisher Prentice Hall PTR, March 03, 2005, ISBN:0-13-143347-4 [5] Peter Jamieson, Kenneth B Kent, Farnaz Gharibian, and Lesley Shannon, iami Universit , “Odin II - An Open-source Verilog HDL Synthesis Tool for CAD Research”,email: lshannon@ensc.sfu.ca [6] GNU, “Bison - GNU parser generator”,http://www.gnu.org/software/bison/, 2009 [7] Erich Hamma,Richard Helm,Raiph Johnson,and John Viissides, “Design Patterns Elements of Reusable Object-Oriented Software”,ISBN 0-201-63442-2 Hardback 416 pages ©1995 [8] http://sourcemaking.com/design_patterns Tru cập lần cuối 25-8-2013 [9] Michael D Ciletti, “Advanced digital verilog with the Verilog HDL”, University of colorado at colorado springs ,New Delhi 2005,ISBN-81-2032-756X [10] http://en.wikipedia.org/wiki/Depth-first_search Tru cập lần cuối 25-8- 2013 [11] David Money Harris , Sarah L Harris ,“Digital design and computer architecture“ [12] V Ngu ễn , “Cấu trúc liệu C ” ,2-2012 [13] http://www.graphviz.org/ 80
- Xem thêm -

Xem thêm: Mạng quang chuyển mạch tự động (ason) , Mạng quang chuyển mạch tự động (ason) , Mạng quang chuyển mạch tự động (ason) , CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ KIỂM ĐỊNH HÌNHTHỨC PHẦN CỨNG, CHƯƠNG 2. KIỂM CHỨNG HÌNH THỨC, CHƯƠNG 3. PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH TẠO ROBDD TỪ MẠCH LOGIC BIỂU DIỄN BẰNG FCK

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay