Lựa chọn bài tập phát triển sức mạnh tối đa cho nữ vận động viên đội tuyển đẩy gậy trường THPT hiệp hòa số 4 bắc giang

65 163 0
  • Loading ...
1/65 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/11/2016, 11:14

TRƯỜNG ĐẠI HỌC sư PHẠM HÀ NỘI KHOA GIÁO DỤC THẺ CHẤT NGUYỄN THỊ OANH LựA CHỌN BÀI TẬP PHÁT TRIỂN SỨC MẠNH TỐI ĐA CHO NỮ VẬN ĐỘNG VIÊN ĐỘI TUYỂN ĐẨY GẬY TRƯỜNG THPT HIẼP HÒA SỐ - BẮC GIANG KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HÀ NỘI - 2016 TRƯỜNG ĐẠI HỌC sư PHẠM HÀ NỘI KHOA GIÁO DỤC THẺ CHẤT NGUYỄN THỊ OANH LựA CHỌN BÀI TẬP PHÁT TRIỂN SỨC MẠNH TỐI ĐA CHO NỮ VẬN ĐỘNG VIÊN ĐỘI TUYỂN ĐẨY GẬY TRƯỜNG THPT HIỆP HÒA SỐ - BẮC GIANG KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Chuyên nghành: Sư phạm GDTC Hướng dẫn khoa học ThS: LÊ XUÂN ĐIỆP HÀ NỘI - 2016 LỜI CAM ĐOAN Tôi tên là: Nguyễn Thị Oanh Sinh viên lớp: K38A - GDTC Tôi xin cam đoan đề tài “Lựa chọn tập phát triển sức mạnh tối đa cho nữ vận động viên đội tuyển Đẩy gậy trường THPT Hiệp Hòa số - Bắc Giang” công trình nghiên cứu riêng tôi, đề tài không trùng với kết nghiên cứu tác giả khác Các kết nghiên cứu mang tính thời cấp thiết đứng thực tế khách quan trường THPT Hiệp Hòa số - Bắc Giang Nếu sai xin hoàn toàn chịu trách nhiệm Hà Nội, tháng 05 năm 2016 Sinh viên Nguyễn Thị Oanh DANH MỤC VIẾT TẮT CNXH ĐHSP Chủ nghĩa xã hội Đại học sư phạm GDTC Giáo dục thể chất HLV Huấn luyện viên LVĐ Lượng vận động m NĐC Mét Nhóm đối chứng NTN m SMTĐ Nhóm thực nghiệm Giây Sức mạnh tối đa STN TDTT Sau thực nghiệm Thể dục thể thao THCS THPT Trung học sở Trung học phổ thông TLCM Thể lực chuyên môn TTN Trước thực nghiệm VĐV XHCN Vận động viên Xã hội chủ nghĩa MỤC LỤC Trang ĐẢT VẤN ĐỀ • CHƯƠNG I: TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐÊ NGHIÊN cứu 1.1 Những quan điểm Đảng nhà nước GDTC 4 1.2 trường học Công tác GDTC nhà trường phổ thông 1.2.1 Mục tiêu 1.2.2 1.2.3 Nhiệm vụ Phát triển thể thao thành tích cao nhà trường THPT 1.2.4 Mục tiêu phát triển GDTC môn Đẩy gậy trường THPT 1.3 Hiệp Hòa số - Bắc Giang Đặc điểm môn Đẩy gậy 1.4 Kỹ - chiến thuật Đẩy gậy 1.4.1 Kỹ - chiến thuật Đẩy gậy 1.4.2 SMTĐ Đẩy gậy 1.5 Các nguyên tắc huấn luyện SMTĐ 10 1.5.1 Cơ sở lý luận nguyên tắc 1.5.2 Những đặc điểm huấn luyện SMTĐ ừong môn Đẩy gậy 10 15 1.6 Đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi học sinh THPT 16 1.6.1 Đặc điểm tâm lý lứa tuổi học sinh THPT 1.6.2 Đặc điểm sinh lý lứa tuổi học sinh THPT 16 17 CHƯƠNG II: NHIÊM vu, PHƯƠNG PHÁP VÀ TỔ CHỨC NGHIÊN 19 CỨU 2.1 Nhiệm vụ nghiên cứu 19 2.2 Phưoug pháp nghiên cứu 19 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.2.5 2.2.6 Phương pháp phân tích tổng hợp tài liệu 2.3 Tồ chức nghiên cứu 2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.4 Thòi gian tổ chức nghiên cứu Phương pháp quan sát sư phạm Phương pháp vấn Phương pháp kiểm tra sư phạm Phương pháp thực nghiệm sư phạm Phương pháp toán thống kê Địa điểm nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu Trang thiết bị nghiên cứu CHƯƠNG III: KÉT QUẢ NGHIÊN cứu 3.1 Đánh giá thực trạng công tác GDTC, xu hướng phát triển 19 19 20 20 20 21 22 22 23 23 23 24 24 lựa chọn phương tiện đánh giá SMTĐ nữ VĐV đội tuyển Đẩy gậy trường THPT Hiệp Hòa số - Bắc Giang 3.1.1 Đánh giá thực trạng công tác GDTC, xu hướng phát triển 24 SMTĐ cho nữ VĐV đội tuyển Đẩy gậy trường THPT Hiệp 3.1.2 Hòa số - Bắc Giang Lựa chọn phương tiện (các test chuyên môn) đánh giá đối 29 tượng nghiên cứu 3.1.3 Đánh giá thực trạng SMTĐ đối tượng nghiên cứu 3.1.4 phương pháp kiểm tra sư phạm Đánh giá chung thực trạng đối tượng nghiên cứu 3.2 Lựa chọn, ứng dụng đánh giá hiệu tập phát triển SMTĐ cho nữ VĐV đội tuyển Đẩy gậy trường 31 32 33 THPT Hiệp Hòa số - Bắc Giang 3.2.1 3.2.2 3.2.3 Lựa chọn tập Kiểm tra đánh giá đối tượng nghiên cứu trước trình nghiên cứu ứng dụng Tổ chức thực nghiệm 3.2.4 Đánh giá đối tượng nghiên cứu sau thực nghiệm KẾT LUÂN VÀ KIÉN NGHI ■• TÀI LIÊU THAM KHẢO • PHỤ LỤC 33 38 41 44 DANH MỤC BẢNG STT Bảng 3.1 TÊN BẢNG Thực trạng đội ngũ giáo viên thể dục đội ngũ cán TRANG 26 tham gia huấn luyện môn Đẩy gậy trường THPT Hiệp Hòa số - Bắc Giang Bảng 3.2 Thực trạng sở vật chất phục vụ cho giảng dạy học tập môn 26 GDTC Bảng 3.3 Thành tích thi đấu giải nữ VĐV đội tuyển Đẩy gậy 28 trường THPT Hiệp Hòa số - Bắc Giang Bảng 3.4 Kết vấn lựa chọn test kiểm tra SMTĐ cho nữ 30 VĐV Đẩy gậy trường THPT Hiệp Hòa số - Bắc Giang (n = 43) Bảng 3.5 So sánh SMTĐ nữ VĐV đội tuyển Đẩy gậy trường 32 THPT Hiệp Hòa số trường THPT Hiệp Hòa số (n = 20) Bảng 3.6 Kết vấn lựa chọn tập phát triển SMTĐ 35,36 cho nữ VĐV đội tuyển Đẩy gậy trường THPT Hiệp Hòa số - BắcGiang (n = 43) Bảng 3.7 Kết vấn số buổi tập tuần cho đối 38 tượng nghiên cứu (n = 43) Bảng 3.8 Kết vấn mức độ ưu tiên thời gian tập thể lực 39 Bảng 3.9 cho buổi tập (n = 43) Kiểm tra thành tích nhóm TTN (nA + nB = 20) 40 Bảng 3.10 Phân phối chương trình thực nghiệm tuần 43 Bảng 3.11 Kiểm tra thành tích nhóm STN (nA + nB = 20) 44 Bảng 3.12 So sánh kết thu NĐC trước STN 46 Bảng 3.13 So sánh kết thu NTN trước STN Biểu đồ 3.1 Biểu đồ biểu diễn khác biệt mặt thành tích thu 46 41 hai test TTN hai nhóm Biểu đồ 3.2 Biểu đồ biểu diễn khác biệt mặt thành tích thu 45 STN hai nhóm Biểu đồ 3.3 Biểu đồ 3.4 Biểu đồ so sánh khác biệt NĐC trước STN 48 Biểu đồ so sánh khác biệt NTN trước STN 48 41 Bảng 3.10 Tiến trình thực nghiệm tuần T Tuần Tuần T Tuần Tuần 3 + + Tuần Tuần Tuần 3 Buổi Nội dung Bám trụ nâng vật nặng 5kg treo đàu gậy (m) Bật cóc sân 30m (lần) Đẩy vật nặng (bằng 40% trọng lượng thể) mặt sân thi đấu (20s, tính s) Gánh tạ 20kg đứng lên ngồi xuống (20s/làn) Đứng trung bình (lphút/lần) Thi đấu Đẩy gậy với người hạng cân (s) Bài tập rang, giật gậy (s) Bật cóc cầu thang 54 bậc (làn) Gánh tạ lOkg di chuỵến 30m nửa bàn chân ừên (lần) 11 Thi đấu theo yêu cầu phòng thủ (s) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 10 + + + + + + + + + + + + + + 3.2.4 Đánh giá đối tượng nghiên cứu sau thực nghiệm 3.2.4.1 Kiểm tra đánh giả đổi tượng sau thực nghiêm Sau thời gian thực nghiệm tiến hành kiểm tra đánh giá hiệu phát triển SMTĐ hai nhóm thực nghiệm đối chứng test lựa chọn nhằm xác định trình độ hai nhóm sau thực nghiệm xác định hiệu hệ thống tậplựa chọn Điều kiện tiến hành kiểm tra đối tượng tiến hành thời điểm, điều kiện kiểm tra nhau, loại trừ trường họp đối tượng có biểu tâm sinh lý không phù họp cho việc hoạt động vận động, kết mặt số liệu thu xử lý khách quan Kết thu thể qua bảng 3.11 Bảng 3.11: Kiểm tra thành tích nhóm sau thực nghiệm + KIÊM TRA SAU THựC NGHIỆM + KIÊM TRA TRƯỚC THựC NGHIỆM Chạy bền (800m) 42 (nA + nB = 20) Test Gánh tạ 20kg đứng lên ngồi xuống (20s/làn) Đẩy vật nặng(bằng 40% trọng lượng thể mặt sân thi đấu (20s, tính m) Nhóm Chỉso^\ ĐC TN ĐC TN X 6.2 7.1 4.9 5.6 s Trinh 0.763 0.861 3.802 T Bảng p 3.509 2.101 Tbảng = 2.101 Test 2: 7^= 3.509 > Tbảng = 2.101 Như sau tuần tập luyện kết kiểm tra thu Ttính > Tbảng = 2.101 ngưỡng sắc xuất thống kê p < 0,05 Nói cách khác, tập đề tài lựa chọn nghiên cứu nhằm phát triển SMTĐ cho nữ VĐV đội tuyển Đẩy gậy trường THPT Hiệp Hòa số - Bắc Giang thể hiệu tăng trưởng SMTĐ cho NTN hom hẳn NĐC điều kiện thực tế có ý nghĩa mặt số liệu thống kê Biểu đồ 2: Biểu đồ biểu diễn khác biệt mặt thành tích thu sau thực nghiệm hai nhóm 43 Test Test 3.2.4.2 So sánh k t qu tr c sau th c nghi m c a hai nhóm th c nghi m đ i ch ng Với mục đích làm sáng tỏ hiệu tập Phát triển SMTĐ cho nữ VĐV đội tuyển Đẩy gậy lựa chọn, tiến hành so sánh kết hai số trung bình quan sát qua test kiểm ừa trước thực nghiệm hai nhóm TN ĐC Kết thu trình bày bảng 3.12 bảng 3.13 Bảng 3.12: So sánh kết thu NĐC trước STN Test Nhóm Chỉ so\^ X s Trinh Tgảng p Gánh tạ 20kg đứng lên ngồi xuống (20s/lần) Đẩy vật nặng (bằng 40% trọng lượng thể) mặt sân thi đấu (20s, tính m) TTN STN TTN STN 5.8 6.2 3.8 4.9 0.836 0.694 2.280 2.244 2.101 [...]... hiệu quả bài tập phát triển SMTĐ cho nữ VĐV đội tuyển Đẩy gậy trường THPT Hiệp Hòa số 4 - Bắc Giang Trên 3 cơ sở đó góp phần nâng cao thể lực, thảnh tích thi đấu cho nữ VĐV đội tuyển Đẩy gậy trường THPT Hiệp Hòa số 4 - Bắc Giang • Giả thiết khoa học: Nếu lựa chọn và ứng dụng thành công các bài tập được đề tài lựa chọn sẽ nâng cao SMTĐ qua đó nâng cao thành tích thi đấu cho đối tượng nghiên cứu 4 CHƯƠNG... các bài tập phát triển SMTĐ cho nữ VĐV Đẩy gậy trường THPT Hiệp Hòa số 4 Bắc Giang + Lựa chọn phưomg tiện đánh giá đối tượng nghiên + Các test đảm bảo tính khoa học họp lý 22 cứu (các test) - Giải quyết nhiệmvụ 2 + Lựa chọn, ứng dụng các bài + Các bài tập phù hợp và tập phát triển SMTĐ cho nữ chương trình, kế hoạch chi tiết VĐV Đẩy gậy trường THPT quá trình thực nghiệm của đề Hiệp Hòa số 4 - Bắc Giang. .. Sân tập Đẩy gậy, gậy, còi, bao gối, khăn lót tay 23 CHƯƠNG III KÉT QUẢ NGHIÊN cứu 3.1 Đánh giá thực trạng công tác GDTC, xu hướng phát triển lựa chọn phương tiện đánh giá SMTĐ cho nữ VĐV đội tuyển Đẩy gậy trường THPT Hiệp Hòa số 4 - Bắc Giang 3.1.1 Đánh giá thực trạngcông tác GDTC, xu hướng phát triển SMTĐ cho nữ VĐV đội tuyển Đẩy gậy trường THPT Hiệp Hòa số 4- Bắc Gmng Thực trạng công tác GDTC trường. .. THPT Hiệp Hòa số 4 - Bắc Giang - Trường ĐHSP Hà Nội 2 Xuân Hòa - Phúc Yên - VTnh Phúc 2.3.3 Đổi tượng nghiên cứu - Chủ thể nghiên cứu: Các bài tập phát triển SMTĐ cho nữ VĐV đội tuyển Đẩy gậy trường THPT Hiệp Hòa số 4 - Bắc Giang - Khách thể nghiên cứu: 20 nữ VĐV đẩy gậy trường THPT Hiệp Hòa số 4 - Bắc Giang 2.3 .4 Trang thiết bị nghiên cứu: Các dụng cụ cần thiết phục vụ quá trình tập luyện và nghiên... các bài tập phát triển SMTĐ cho nữ + Hiệu quả phát triển thể lực VĐV Đẩy gậy trường THPT thực tế của bài tập đã lựa chọn Hiệp hòa số 4 - Bắc Giang III 03/ 2016 cho đối tượng nghiên cứu 04/ - Viết và xử lý số liệu, hoàn - Hoàn thiện khóa luận tốt 201 thiện đề tài nghiệp 6 - Tập và báo cáo hoàn thành - Bảo vệ trước hội đồng quá trình nghiên cứu khoa học 2.3.2 Địa điêm nghiên cứu - Trường THPT Hiệp Hòa số. .. của nữ VĐV đội tuyển Đẩy gậy trường THPT Hiệp Hòa số 4 - Bắc Giang Trường THPT Hiệp Hòa số 4 - Bắc Giang là một trường được thành lập muộn nhất trong huyện, nhưng các hoạt động học tập và rèn luyện TDTT của nhà trường phát triển rất mạnh Hàng năm nhà trường đều tổ chức các cuộc thi đấu giữa các lớp với các môn TDTT như: càu lông, Điền kinh, Kéo co, Đẩy gậy đã thu hút một lượng lớn học sinh và giáo viên. .. Hiệp Hòa số 4 - Bắc Giang chưa có tác giả nào tổ chức nghiên cứu đề tài này Vì vậy, chúng tôi tiến hành nghiên cứu đề tài: Lựa chọn bài tập phát triển sức mạnh tối đa cho nữ VĐVĐội tuyển Đẩy gậy trường THPT Hiệp Hòa số 4 - Bắc Giang • Mục đích đề tài: Tìm ra phương pháp đánh giá phù họp với đối tượng nghiên cứu qua đó đánh giá thực trạng tình hình tập luyện thi đấu của đối tượng Lựa chọn và ứng dụng... GDTC trường THPT Hiệp Hòa số 4 - Bắc Giang Trường THPT Hiệp Hòa số 4 - Bắc Giang là một trong những trường có diện tích lớn của huỵên Hiệp Hòa - Bắc Giang Với mục đích rèn luyện sức khỏe và giải trí sau những giờ học mệt mỏi, căng thẳng cho học sinh, GDTC đã được nhà trường quan tâm đàu tư cơ sở vật chất, sân bãi, dụng cụ Ngoài ra, trường cũng tổ chức và phát động phong trào TDTT ngoại khóa cho học sinh... ngũ giáo viên GDTC trường THPT Hiệp Hòa sổ 4 - Bắc Giang Trong quá trình xây dựng và phát triển, trường THPT Hiệp Hòa số 4 - Bắc Giang đã không ngừng phát triển về số lượng cũng như chất lượng, đội ngũ giáo viên thể dục của trường đã đáp ứng được nhu cầu dạy học và bồi dưỡng học sinh trong nhà trường và xã hội Với số lượng đội ngũ giáo viên của trường là 5 giáo viên đều có trình độ đại học và được đào... THCS, THPT vói nhiều đơn vị tham gia như: Lục Nam, Lục Ngạn, Tân Yên, Yên Dũng, Hiệp Hòa và một số đơn vị khác Qua quan sát, quá trình tập luyện của VĐV trường THPT Hiệp Hòa số 4 Bắc Giang cho thấy thành tích của đội tuyển chưa cao, nguyên nhân là do thể lực của các em còn hạn chế, tố chất sức mạnh đã được quan tâm nhưng chưa đạt được hiệu quả Đối với trường sư phạm Hà Nội 2 và trường THPT Hiệp Hòa số 4
- Xem thêm -

Xem thêm: Lựa chọn bài tập phát triển sức mạnh tối đa cho nữ vận động viên đội tuyển đẩy gậy trường THPT hiệp hòa số 4 bắc giang, Lựa chọn bài tập phát triển sức mạnh tối đa cho nữ vận động viên đội tuyển đẩy gậy trường THPT hiệp hòa số 4 bắc giang, Lựa chọn bài tập phát triển sức mạnh tối đa cho nữ vận động viên đội tuyển đẩy gậy trường THPT hiệp hòa số 4 bắc giang

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay