Đề cương ôn tập học kì 1 môn Toán, Tiếng Việt lớp 1

4 167 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/11/2016, 11:04

Giáo viên: Lê Trần Thanh Dũng - www.MATHVN.com Đề cương Toán 10 cơ bản Năm học 2011 - 2012 www.MATHVN.com and http://az.mathvn.com 1 ĐỀ CƯƠNG TOÁN 10 HK I NĂM HỌC 2011 – 2012 PHẦN I: ĐẠI SỐ CHƯƠNG I: TẬP HỢP – MỆNH ĐỀ Bài 1. Liệt kê các phần tử của các tập hợp sau: 1/   10n4NnA  2/   6nNnB  * 3/   034nnNnC 2  4/       032xx3x2xNxD 22  5/  NnE  n là ước của  12 6/  NnF  n là bội số của 3 và nhỏ hơn  14 7/  NnG  n là ước số chung của 16 và  24 8/  NnH  n là bội của 2 và 3 với n nhỏ hơn  16 9/  NnK  n là số nguyên tố và nhỏ hơn  20 10/  NnM  n là số chẵn và nhỏ hơn  10 11/  NnN  n là số chia hết cho 3 và nhỏ hơn  19 12/  N1nP 2  n là số tự nhiên và nhỏ hơn  4 13/        N 1n 3n Q n là số tự nhiên và nhỏ hơn  6 14/  NnR  n là số chia 3 dư 1 và n nhỏ hơn  30 Bài 2. Liệt kê các phần tử của các tập hợp sau: 1/   3k5Z,k13kA  2/   09xZxB 2  3/   3xZxC  4/  2kxxD  với Z k  và  13x3  5/   6x32xZxE  6/   42x5xZxF  7/       0x3x23xxZxG 22  8/ Zk k 2k H 2       với  4k1  Bài 3. Liệt kê các phần tử của các tập hợp sau: 1/   5x3RxA  2/   1xRxB  3/   3xRxC  4/   3xRxD  5/   21xRxE  6/   032xRxF  7/     1x2xRxF 2 2  8/    053x2xxRxG 2  Bài 4. 1/ Tìm tất cả các tập con của tập hợp sau:   dc,2,3, 2/ Tìm tất cả các tập con của tập   4xNxC  có 3 phần tử 3/ Cho 2 tập hợp   1;2;3;4;5A  và   1;2B  . Tìm tất cả các tập hợp X thỏa mãn điều kiện: A X B   . Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Giáo viên: Lê Trần Thanh Dũng - www.MATHVN.com Đề cương Toán 10 cơ bản Năm học 2011 - 2012 www.MATHVN.com and http://az.mathvn.com 2 Bài 5. Tìm A\BB;\AC;AB;A   1/ A là tập hợp các số tự nhiên lẻ không lớn hơn 10;   6xZxB *  2/     10;2011B,8;15A  3/     1;3B,2;A  4/      1;B,;4A 5/     8x2RxB;5x1RxA  CHƯƠNG II: HÀM SỐ BẬC NHẤT VÀ BẬC HAI Bài 6. Tìm tập xác định của các hàm số 1/ 2x 3x y    2/ 32xy  3/ 4x x3 y    4/   x5x3 52x y    5/ 3x412xy  6/ 10 3x x x5 y 2     7/ 3x 52x y    8/ 56xx 5x 2x x y 2 2     9/ 1x 3x 1x 2x y 2     10/ x 3x 12xy   11/ 5 4x x 352x y 2     12/ 1x2xx 5x y 2    13/ x x 4x y 2    14/ 1x2xy 2 3  15/ 1x x2x2 y    16/ 1x 2x31x y    17/ x x x1 y 2    18/ 2x3 1 2xy 3   19/   2xx3 2x54x y 2    20/ 2xx 32x y 2    Bài 7. Xét tính chẵn – lẻ của hàm số: 1/ 3x4xy 3  2/ 13xxy 24  3/ 5x2xy 4  4/ 1x 12x3x2x y 24    5/   xxx 32xx y 3 24    6/ x 2x2x y   7/ 2x x2x y 3    8/ 1x x2x2 y    9/ 2 x 25x25x y 2    10/ 4x 2x12x1 y   Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Giáo viên: Lê Trần Thanh Dũng - www.MATHVN.com Đề cương Toán 10 cơ bản Năm học 2011 - 2012 www.MATHVN.com and http://az.mathvn.com 3 Bài 8. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị các hàm số: 1/ 23xy   2/ 52xy    3/ 3 52x y   4/ 2 3x4 y   Bài 9. Xác định ba, để đồ thị hàm số baxy   sau: 1/ Đi qua hai điểm   0;1A và   ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ I MÔN: TIẾNG VIỆT KHỐI LỚP: MỘT I Đọc, viết vần, từ ngữ: Vần: ia, ưa, ua, ai, ây, oi, ôi, uôt, ươt (Ôn từ 29 đến 74-SGK- Tập 1) Từ ngữ: tía tô, mía, nhà ngói, đồi núi, .chuột nhắt, lướt ván (Ôn từ 29 đến 74-SGK-Tập ) II Đọc viết câu: Gió lùa kẽ Lá khẽ đu đưa Gió qua cửa sổ Bé vừa ngủ trưa Chào Mào có áo màu nâu Cứ mùa ổi tới từ đâu bay Mùa thu, bầu trời cao Trên giàn thiên lí, lũ chuồn chuồn ngẩn ngơ bay lượn (Ôn từ 29 đến 74-SGK -Tập 1) III Các dạng tập: (tham khảo) Điền vần thích hợp vào chỗ chấm: ia hay ai: m ´ ., ngày m ., đ.˜ ., lâu đ.` au hay âu: bị đ…, đ…, c…, chim bồ c… iu hay êu: đàn s.´ ., nhỏ x.´ ., r.` ., l.´ lo ưu hay ươu: h nai, m kế, trái l , bầu r Nối ô chữ để có từ, câu đúng: VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí a/ Mẹ quấy bột cho bé Trời Những trái ớt b/ Mẹ dệt trở rét chín đỏ Trời thổ cẩm ngớt mưa Bà gội đầu bồ kết IV Điền tiếng, từ thích hợp: Thông ; ễnh ; hái ; đom Đường ; mùi ; niềm ; quý Cởi ; chăn ; vầng ; rặng ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ I MÔN: TOÁN KHỐI LỚP: MỘT Thực phép tính sau: a b + = + = + = + = – = 10 – = + = – = 10 – = + + = + – = + – = 10 – +2 = 10 – – = 10 – + = – + = + + = 10 + - = Tính: Điền vào chỗ trống: 8+ = 10 10 – =4 9= 10 – =8 6+ = 10 4= – 9– =4 7= +3=9 +4 +3 VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Điền dấu (> ; < ; =) vào ô trống: 3+7 10 9+0 10 – 1+9 4+3 10 9+1 8–6 7–3 10 –8 10 – 5–4 10 – Điền dấu (+ , –) vào ô trống: 3=7 10 6=4 3 3=3 4=2 3=5 3=4 Khoanh tròn vào số lớn nhất: a/ 3, 7, 5, 9, b/ 1, , 8, 10, Khoanh tròn vào số bé nhất: a/ 6, 2, 10, 3, b/ 9, 7, 0, 5, Viết số: 9, 5, 7, 3, 10 a/ Theo thứ tự từ bé đến lớn: b/ Theo thứ tự từ lớn đến bé: Viết phép tính thích hợp: a/ Có : chim b/ Có : gà Bay : chim Mua thêm : gà Còn Có tất : chim? : gà? c/ Có: bóng d/ Hà có: nhãn Cho: bóng Lan có: nhãn Còn: Quả bóng? Cả hai bạn : nhãn vở? VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí 10 Nhìn tranh viết phép tính thích hợp: 11 Điền số dấu để phép tính đúng: = = * Chú ý: - Học thuộc phép cộng trừ phạm vi từ đến 10 - Xem lại tập SGK tập thực hành toán – tập Chúc em kiểm tra cuối kỳ I đạt kết cao VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí MATHVN.COM | www.mathvn.com www.MATHVN.com 1 CNG ễN TP HC K 1 MễN TON LP 10 Nm hc 2010- 2011 PHN I: I S CHNG I. TP HP. MNH (Dnh cho phn trc nghim) Bi 1: Cỏc mnh sau ỳng hay sai ? lp mnh ph nh ca mnh ú: 1/ " n ẻ N * , n 2 + n + 1 là số nguyên tố. 2/ " x ẻ Z , x 2 x . 3/ $ k ẻ Z , k 2 + k + 1 là một số chẵn. 4/ " n ẻ N , n 3 - n chia hết cho 3. 5/ " x ẻ R , x < 3 ị x 2 < 9. 6/ $ x ẻ R , 1 1 2 2 > + x x . 7/ $ x ẻ Q, Z 1 23 2 ẻ + + x x . 8/ ,Nx ẻ " x 2 chia hết cho 3 ị x chia hết cho 3. Bài 2. Cho { } { } { } 1 , 2 , 3, 4 , 5 , 6 , 9 ; 0 , 2 , 4 , 6 , 8 , 9 ; 3 , 4 , 5 , 6 , 7 A B C= = = . 1/ Tìm ; \ ; ; \ A B B C A B A B ầ ẩ . 2/ Chứng minh: CBACBA \)()\( ầ = ầ . Bi 3: Lit kờ cỏc phn t ca cỏc tp hp sau. a/ A = {3k -1| k ẻ Z , -5 Ê k Ê 3 } b/ B = {x ẻ Z / x 2 - 9 = 0} c/ C = {x ẻ R / (x - 1)(x 2 + 6x + 5) = 0} d/ D = {x ẻ Z / |x |Ê 3} e/ E = {x / x = 2k vi k ẻ Z v -3 < x < 13} Bi 4: Tỡm tt c cỏc tp hp con ca tp: a/ A = {a, b} b/ B = {a, b, c} c/ C = {a, b, c, d} Bi 5: Tỡm A ầ B ; A ẩ B ; A \ B ; B \ A , bit rng : a/ A = (2, + Ơ) ; B = [-1, 3] b/ A = (-Ơ, 4] ; B = (1, +Ơ) c/ A = {x ẻ R / -1 Ê x Ê 5}B = {x ẻ R / 2 < x Ê 8} CHNG II: HM S BC NHT V BC HAI (Dnh cho t lun v trc nghim) VN 1. Tỡm tp xỏc nh ã Tỡm tp xỏc nh D ca hm s y = f(x) l tỡm tt c nhng giỏ tr ca bin s x sao cho biu thc f(x) cú ngha: D = { } x R f x coự nghúa ( )ẻ . ã iu kin xỏc nh ca mt s hm s thng gp: 1) Hm s y = P x Q x ( ) ( ) : iu kin xỏc nh: Q(x) ạ 0. 2) Hm s y = R x ( ) : iu kin xỏc nh: R(x) 0. Chỳ ý: + ụi khi ta s dng phi hp cỏc iu kin vi nhau. + iu kin hm s xỏc nh trờn tp A l A è D. + A.B ạ 0 A B 0 0 ỡ ạ ớ ạ ợ . MATHVN.COM | www.mathvn.com www.MATHVN.com 2 VN 2. Xột tớnh chn l ca hm s xột tớnh chn l ca hm s y = f(x) ta tin hnh cỏc bc nh sau: ã Tỡm tp xỏc nh D ca hm s v xột xem D cú l tp i xng hay khụng. ã Nu D l tp i xng thỡ so sỏnh f(x) vi f(x) (x bt kỡ thuc D). + Nu f(x) = f(x), " x ẻ D thỡ f l hm s chn. + Nu f(x) = f(x), " x ẻ D thỡ f l hm s l. Chỳ ý: + Tp i xng l tp tho món iu kin: Vi " x ẻ D thỡ x ẻ D. + Nu $ x ẻ D m f(x) ạ f(x) thỡ f l hm s khụng chn khụng l. VN 3. S bin thiờn ca hm s Cho hm s f xỏc nh trờn K. ã y = f(x) ng bin trờn K x x K x x f x f x 1 2 1 2 1 2 , : ( ) ( ) " ẻ < ị < f x f x x x K x x x x 2 1 1 2 1 2 2 1 ( ) ( ) , : 0 - " ẻ ạ ị > - ã y = f(x) nghch bin trờn K x x K x x f x f x 1 2 1 2 1 2 , : ( ) ( ) " ẻ < ị > f x f x x x K x x x x 2 1 1 2 1 2 2 1 ( ) ( ) , : 0 - " ẻ ạ ị < - VN 4. Hm s bc nht 1. Hm s bc nht y = ax + b (a ạ 0) ã Tp xỏc nh: D = R. ã S bin thiờn: + Khi a > 0, hm s ng bin trờn R. + Khi a < 0, hm s nghch bin trờn R. ã th l ng thng cú h s gúc bng a, ct trc tung ti im B(0; b). Chỳ ý: Cho hai ng thng (d): y = ax + b v (d  ): y = a  x + b  : + (d) song song vi (d  ) a = a  v b ạ b  . + (d) trựng vi (d  ) a = a  v b = b  . + (d) ct (d  ) a ạ a  . 2. Hm s y ax b = + (a ạ 0) b ax b khi x a y ax b b ax b khi x a ( ) ỡ + - ù ù = + = ớ ù - + < - ù ợ Chỳ ý: v th ca hm s y ax b = + ta cú th v hai ng thng y = ax + b v y = ax b, ri xoỏ i hai phn ng thng nm phớa di trc honh. VN 5. Hm s bc hai y ax bx c 2 = + + (a ạ 0) ã Tp xỏc nh: D = R ã S bin thiờn: ã th l mt parabol cú nh b I a a ; 2 4 D ổ ử - - ỗ ữ ố ứ , nhn ng thng b x a 2 = - lm trc i xng, hng b lừm lờn trờn khi a > 0, xuụng di khi a < 0. MATHVN.COM | www.mathvn.com www.MATHVN.com 3 Chỳ ý: v ng parabol ta cú th thc hin cỏc bc nh sau: Xỏc nh to nh b I a a ; 2 4 D ổ ử - - ỗ ữ ố ứ . Xỏc nh trc i xng b x a 2 = - v hng b lừm ca parabol. Xỏc nh mt s im c th ca parabol (chng hn, giao im ca parabol vi cỏc trc to v cỏc im i xng vi chỳng qua trc trc i xng). Cn c vo tớnh i xng, b lừm v Toán học Việt Nam www.MATHVN.com    !" !    ( )     x f x x + = −   ( )      x f x x + = −   ( )    x f x x = +    ! y x π   = +  ÷    " ( )     x y x x − = −  #  !    y x = + $ # %&'()*%&+)  ! y x= +    , != −y x   -  . , y x π   = + +  ÷     ( )  ! f x x x= −  " ! ! / 0  = +f x x x  # - - / 0  f x x x= + $ $ 1234%&    5x + =   ( )    ! x − =   ( )  5  65+ = o o x      5x + =  " ( )   , 57,+ = − o x  # !  !  5+ =x $ %    , , x x π π     − = +  ÷  ÷      ( ) ( )      x x+ = −   !  x x= $ % 1234%&      - x =    -  ! 5x − =      !   x x+ =     x x+ =  " - -   x x− =  # - -   x x+ = $ & %834%&&%92%:     5x + = *( 5 x π < <   ( )  , !x − = *( x π π − < < $ ' 1234%&    !  5x x x− =   !    5x x+ =   ; $ $  ; 6 x x x x π   = −  ÷     - -    -  x x x π   + − =  ÷   $ Đ cương ôn tp Ton 11 – Học kì 1 – www.MATHVN.com  Toán học Việt Nam www.MATHVN.com ( 1234%&  < $ , $!x x x x=    -  ! $  $!x x x x x+ =       ! 5x x x+ + + =           !  - x x x x+ + + = $ ) 1234%&    5    x x = −    ! 5   x x − = +    !  5x x =    ! x x= $ * 1234%&    !  5x x− + =       5x x+ + =     , ! 5x x+ − =     !  !  5x x− − =  "      5x x+ − =  #     5x x+ + =  %  , ! 5x x − − =   ,  ! 5x x − − = $      5   x x - + =  =  , ! 5  x x + − =  9  -    5x x- - =  ' 6 !!  5x x− − = $ + 1234%&  ( )   !   ! 5x x+ − − =   ( )  !   !   5x x− − − =   ( )    !    ! 5x x− + + + =    ( )    !    ! 5  x x − + − + = $  1234%&  !   x x− =   ! !  ! x x− =   ! - ,x x + = −    < <x x − =  "     x x− =  #   ! ! x x= − $ # 1234%&    !   !x x+ =     !   x x− =      ! -  5x x x+ + =     - ! !   -x x x+ − = $ $ 1234%&    !    !x x x x− − =           x x x+ − =      ! !   -x x x x+ − =        - !  5x x x+ − = $ "    !    x x x x+ − =  #   !  !x x= + $ Đ cương ôn tp Ton 11 – Học kì 1 – www.MATHVN.com # Toán học Việt Nam www.MATHVN.com ,!-. # >?@A@?BB?CDE ## FB5777!7-7,767?GH@@A@?B9 E #$ FB7!7-767<?G'3I@A@J455E #% >IKLM5777!7-7,767<7;N$FOPK?G'@ A@&%&3Q%4 R??-B9F%S$ R?'D*?-B9F%S$ #& FB5777!7-7,76?G'3I@A@?B9
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề cương ôn tập học kì 1 môn Toán, Tiếng Việt lớp 1, Đề cương ôn tập học kì 1 môn Toán, Tiếng Việt lớp 1, Đề cương ôn tập học kì 1 môn Toán, Tiếng Việt lớp 1

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay