Ngữ pháp Tiếng Anh lớp 6 Unit 8: Out and About

12 237 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/11/2016, 11:03

Unit 8: OUT AND ABOUT Lesson 2 ( A2-A3) I. Objectives: - By the end of the lesson, the Ss will be able to use the present progressive to talk about actions happening now and use question with Wh. IILanguage contents: - Grammar: The present progressive tense. - Vocabulary: wait for and review old vocabulary. III. Techniques: picture cue drill, wordsquare, ask and answer, pair works, group works. IV. Teaching aids: lesson plan, textbook, pictures page 82 and cassette. V. Time: Allotted 45 minutes. VI. Procedures: 1. Warm up (5’)- Greeting - Do you like playing a game? - Let’s play a game. - Divide our class into two groups. - Give some words and ask Ss to make sentences, using the present progressive tense. - Control Ss to play a game. - Correct the mistakes. a. I / work. a. I am working. b. She / have / breakfast. b. She is having breakfast. c. He / go / school. c. He is going to school. d. John / brush / teeth. d. John is brushing his teeth. 2. Check up : 3. New lesson: Teacher's activities Contents T - Fix three pictures continue. - Ask Ss to look at the pictures and guess what the people are doing. - Give:< to wait> always go with preposition < for >. Ex: I am waiting for a bus. - Have Ss listen two times and repeat. - Call Ss to read the sentences again. - Give the model sentences. - Fix the pictures again. - Run through all the pictures. - Model the first picture. I. Presentation *Model sentences: He is playing video game She is riding her bike We are walking to school. They are walking to school. II. Practice: Picture cue drill: Ex: S1: What are you doing? 5’ 10’ - Ask Ss ask and answer in pair. - Call some pairs to ask and answer before the class. - Ask students to look at the pictures in A1 again and answer the questions: + What is he doing? she + What are they doing? you - Ask Ss to read again the questions which the teacher has just used. - Give the model sentences. - Have Ss ask and answer in pair( look at the pictures in A1) - Have Ss ask and answer with the question: What are you doing? - Call some pairs to give the answer before the class. - Ask Ss to do the exercises in A3 and write S2: We are walking to school. S1: What are they doing? S2: They are riding their bike. *Model sentences: What is he/ she doing? What are you/ they doing? A2: Look at the pictures, ask and answer the questions: Ex: S1: What is he doing? S2: He is playing video games. … Ex: S1: What are you doing? S2: I’m speaking A3: Answer and write the answers in your notebook: Ex: What are you doing? 10’ 10’ the answers in their notebooks. - Call Ss to read the answers before the class. - Remind the present progressive tense again. - Have Ss do the homework. I’m writing. … + Remember: The present progressives: S + BE + V_ing III. Homework: - Learn vocabulary by heart. - Do the exercises at home. - Make five sentences, using the present progressive tense with: We, They. - Prepare the next part A4-7. 2’  THE END  VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Ngữ pháp Tiếng Anh lớp Unit 8: Out and About A Đại từ tân ngữ gì? Đại từ tân ngữ Đại từ nhân xưng chúng không làm chủ ngữ mà làm tân ngữ hay bổ ngữ Đại từ chủ ngữ Đại từ tân ngữ Ngôi thứ I me (tôi) Ngôi thứ We us (chúng tôi/ta) Ngôi thứ hai (số ít) You you (bạn) Ngôi thứ hai (số nhiều) You you (các bạn) Ngôi thứ ba He him (anh ta) Ngôi thứ ba She her (cô ta) Ngôi thứ ba (số ít) It it (nó - đồ vật, vật) Ngôi thứ ba (số nhiều) They them (họ, chúng) Vị trí Đại từ tân ngữ Đại từ tân ngữ thường đứng: sau động từ I meet him at school Tôi gặp anh trường - Our teacher gives us a lot of exercises Giáo viên cho nhiều tập VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí sau giới từ - Our parents live with us Cha mẹ sống - A farmer is waiting for him Một bác nông dân chờ anh B Động từ khuyết thiếu gì? Động từ khiếm khuyết (Modal Verb) động từ lại không hành động mà giúp bổ nghĩa cho động từ Động từ khuyết thiếu đóng vai trò Trợ động từtrong câu Trong tiếng Anh có động từ khuyết thiếu sau: CAN, COULD, MAY, MUST, OUGHT TO, WILL, SHALL, NEED, WOULD, DARE Trong phần học cách sử dụng động từ khuyết thiếu CAN, MUST, NEED List sau liệt kê lí lại gọi Động từ khuyết thiếu: Không thay đổi Hiện đơn (không chia tức không thêm s hay es) - He can speak English Anh nói tiếng Anh - She must get up early Cô phải thức dậy sớm Trong câu đầy đủ, sau động từ khuyết thiếu luôn có động từ theo sau Động từ dạng nguyên thể (không chia, to) - He will go to school today Anh học hôm - We can turn right on that corner Chúng ta rẽ phải góc đường Có nhiều HAI THÌ: Hiện đơn Quá khứ đơn, MUST, OUGHT TO NEED có MỘT THÌ VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Không cần trợ động từ (do, does, did, ) câu hỏi, phủ định Chính động từ khuyết thiếu đóng vai trò làm trợ động từ câu - Can you read this letter? Bạn đọc thư không? Ghi nhớ: Ở dạng phủ định, từ not viết liền với can > cannot Với ought to dạng phủ định từ not viết sau ought > ought not to - He ought not to work so hard Anh không nên làm việc vất vả Dạng phủ định rút gọn đặc biệt can, will, shall là: cannot will not > can't > won't shall not > shan't Dạng nghi vấn: (Từ để hỏi) + Modal verb + S + V + ? - Must we slow down? Chúng ta có phải chậm lại không? n- What can he now? Bây anh làm gì? - Where will we go? Chúng ta đâu? CAN (có thể) Động từ khuyết thiếu can sử dụng để chỉ: khả - He can speak English Anh nói tiếng Anh - She can drive a car Cô ta lái xe VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí cho phép - You can park here Bạn đỗ xe CAN'T: cấm - You can't turn left Bạn không rẽ trái MUST (phải) MUST động từ khuyết thiếu diễn tả bắt buộc hay cần thiết: mang tính cá nhân - I must the exercises every day Tôi phải làm tập ngày hành động, kiện - We must drive on the right Chúng ta phải lái xe bên phải - Pupils must go to school on time Học sinh phải học mang tính mệnh lệnh - You must your homework Bạn phải làm tập nhà MUST NOT = MUSTN'T (không được): ngăn cấm - You must not talk in class Các em không nói chuyện lớp - You must not stop here Các bạn không dừng Trong trường hợp này, mustn't tương đương với can't VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí NEEDN'T (không phải, không cần): trái nghĩa với MUST - Must we copy this lesson? Chúng ta có phải chép không?No, you needn't Không, bạn không cần/phải chép - He must come here tomorow but I needn't Anh ta phải đến ngày mai không (phải) C Thì tiếp diễn (Present continuous) I - CẤU TRÚC CỦA THÌ HIỆN TẠI TIẾP DIỄN Khẳng định: S + am/ is/ are + V-ing Trong đó: S (subject): Chủ ngữ am/ is/ are: dạng động từ “to be” V-ing: động từ thêm “–ing” CHÚ Ý: - S = I + am - S = He/ She/ It + is - S = We/ You/ They + are Ví dụ: - I am playing football with my friends (Tôi chơi bóng đá với bạn ) - She is cooking with her mother (Cô nấu ăn với mẹ cô ) - We are studying English (Chúng học Tiếng Anh ) Ta thấy động từ câu sử dụng tiếp diễn cần phải có hai thành phần là: động từ “TO BE” “V-ing” Với tùy chủ ngữ mà động từ “to be” có cách chia khác Phủ định: VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí S + am/ is/ are + not + V-ing CHÚ Ý: - am not: dạng viết tắt - is not = isn’t - are not = aren’t Ví dụ: - I am not listening to music at the moment (Lúc không nghe nhạc ) - My sister isn’t working now (Chị gái không làm việc ) - They aren’t watching the TV at present (Hiện không xem ti vi ) Đối với câu phủ định tiếp diễn ta cần thêm “not” vào sau động từ “to be” cộng động từ đuôi “–ing” Câu hỏi: Am/ Is/ Are + S + V-ing ? Trả lời: Yes, I + am – Yes, he/ she/ it + is – Yes, we/ you/ they + are No, I + am not – No, he/ she/ it + isn’t – No, we/ you/ they + aren’t Đối với câu hỏi ta việc đảo động từ “to be” lên trước chủ ngữ Ví dụ: - Are you doing your homework? (Bạn làm tập nhà phải không?) Yes, I am./ No, I am not - Is he going out with you? (Anh chơi bạn có phải không?) Yes, he is./ No, he isn’t II - CÁCH SỬ DỤNG CỦA THÌ HIỆN TẠI TIẾP DIỄN VnDoc - Tải tài liệu, ...Unit 8: OUT AND ABOUT Lesson 3 A4 -7 I. Objectives: - By the end of the lesson, the Ss will be able to use the present progressive <Wh> Questions with she / he / they to talk about actions happening now. II. Language contents: - Grammar: The present progressive tense. - Vocabulary: businessman and review vocabulary. III. Techniques: slap the board, picture cue drill, answers given, pair works, group works. IV. Teaching aids: lesson plan, textbook, pictures page 83,84, 85 and cassette. V. Time: Allotted 45 minutes. VI. Procedures: 1. Warm up (5’) Wordsquare: W U P D O X A K L A W T T R A V E L C I Y G O G H D R I V E Q E W A I T 2. Check up (5’)Lool at the picture answer the question & write 3. New lesson (35’) Teacher's activities Contents T Have Ss look at the pictures in A4, -Ask SS to talk about each picture -listen and number the picture as they hear. - Have Ss listen to the tape( three times) - Have Ss give the answers. - Listen and correct. - Give the corrections - Ask SS to write the sentences that you hear T monitor & correct - Introduce the questions with Who, What, Where, How. - Ask Ss to read the example then ask and answer, using these question words. 1.A4: Listen and number the picture as your hear: Answer key: 1-b, 2-f, 3-d, 4-a, 5-c, 6-e. 2. A6: Read then answer the questions: Answers given: 10’ 10’ - Give the answers. - Listen and correct. -Give the corrections. - T model - Ss do the same with b&c - Work in pair - Have Ss write the homework. a. 1. Who is that? That is Mr Ha. 2. What does he do? He is a businessman. 3. Where is he going? He is going to Ha Noi. 4. How is he traveling? He is traveling by plane. b, c Homework: - Learn vocabulary by heart. - Do the exercises at home. - Prepare B1-2. 13’ 2’  THE END  - Unit 8: OUT AND ABOUT Lesson 5 B 2 I. Objectives: - By the end of the lesson, the Ss will be able to read the dialouge between Lan & Ba using the progressive in the negative . II. Language contents: - Grammar: The present progressive tense. - Vocabulary: copy , correct III. Techniques: matching, ordering statements, ask and answer, pair works, group works. IV. Teaching aids: lesson plan, textbook, pictures page 86, 87 and cassette. V. Time: Allotted 45 minutes. VI. Procedures: 1.Warm up (3’) Matching Do television Play homework Watch soccer Read to school Go book 2.Check up (5’)Read the text about Mr Quang & answer the question 3. New lesson (37’) Teacher's activities Contents T T eliciting the words - Introduce the dialogue between Lan and Ba. Lan is asking Ba about what Ba, Tuan, Nga and Huong are doing. - Have Ss listen to the tape. ( three times ) - Call Ss to read the dialogue again. - Introduce the questions and the answers in the dialogue. - Ask Ss to read the questions, read the dialogue again and find the answers. - Listen and correct. Unit 8: OUT AND ABOUT Lesson 5 B 2 1. Vocabulary (to) copy sao chep (to) correct sua loi 2. Read the dialouge *Answer the question a. Ba is doing his homework b. Yes, he is 5’ 10’ 10’ - Give the corrections. T notes the grammar for the SS SS copy SS practice in group T monitor Run through all the letters T model the first a. Are you reading book? No, I ‘m not - Have Ss write the homework. c. No, he isn’t d. He is playing soccer e. No, they aren’t + Cõu hỏi có phải ai đó đang làm gỡ khụng? - Are you doing math? - Yes, I am. / No, I’m not. - Is he playing soccer? - Yes, he is. / No, he isn’t. * The nghi van cua thi hien tai tiep dien Be + S + Ving + N ? Yes, S + be. / No , S + be not. 3. Production Word cues drill a. You / read book (x) b. Lan / watch TV (v) c. He/ play soccer (x) d. They/ do their homework (v) 4. Homework: - Learn vocabulary by heart. - Do the exercises at home. - Prepare C1-2. 3’ 7’ 2’ -  THE END  Unit 8: OUT AND ABOUT Lesson 6 ( C1-2 ) I. Objectives: - By the end of the lesson, the Ss will be able to use: can/ can’t statements and traffic vocabulary to talk about what you are allowed and not allowed to do on the road. II. Language contents: - Grammar: Modal verb: can and cannot/ can’t - Vocabulary: policeman, difficult, sign, one-way, park, turn left, turn right, go straight. III. Techniques: slap the board, complete the sentences, make the sentences, ask and answer, pair works, group works. IV. Teaching aids: lesson plan, textbook, pictures page 89, 90 and cassette. V. Time: Allotted 45 minutes. VI. Procedures: 1. Warm up(4’) Slap the board foodstall Truck drive unload load farm farmer 2.Check up (4’) Read the dialouge & answer the question 3. New lesson (37’) Teacher's activities Contents T Lead in: Where do you live? Is Tra Binh in the country or in the city? Do you often go to the city? If you go to the city, what do you need to notice? In order to know about that we come to part C. - First we come to vocabulary. - Elicit to teach vocabulary. - Control students to practice vocabulary. - Check vocabulary by rub out and remember. -We come to: Listen and read. - Introduce some road signs. - Have Ss look at some road signs and I. Presentation: + Pre- teach: Vocabulary: - road sign (n): biển báo giao thông - park (v): đỗ xe - turn (v) : rẽ -ahead (adv) : về phía trước - job(n) : nghề nghiệp - difficult (adj) : khó khăn - policeman (n) : công an - go into : đi vào - way (n) : con đường - one way : đường một chiều - say (v) : nói - something (pro) : một cái gì 7’ guess what these signs are, using can/ can’t. - Have Ss listen to the tape. - Open the book, read and check. - Give the questions, ask Ss read the questions, read the passages again and think the answers. - Listen and correct. -Give the corrections. -Give the model sentences. + Presentation Text: Comprehension Questions: 1. What does Hoan do? 2. Is his job difficult? Tell me why ( in Vietnamese ) 3. What does this sign mean? 4. What does this sign mean? Model sentences: You can park here.(duoc phep) You can’t go into that street.(khong duoc phep) 5’ 5’ - Have Ss look at 4 signs in C2 and complete the sentences, using can or can’t. - Listen and correct. - Give the corrections. - Have Ss practice in pairs, ask and answer: S1: What does the sign say? S2: It says “ you can turn left”. - Fix some road signs on the board. - Ask Ss to make the sentences, using: can or can’t. - Call some Ss to go to the board and do. - Have Ss copy down. II. Practice: Answers: a. You can turn left. b. You can’t turn right. c. You can go ahead. d. You can’t ride a motorbike. III. Further Practice: Answers: + You can turn right. + You can’t turn left. + You can’t ride a bike. + You can’t park here. … * Remember: S + can + V … 10’ 8’ - Have Ss write the homework. S + can’t + V … IV. Homework: - Learn vocabulary by heart. - Do the exercises at home. - Prepare C3-4. 2’ Unit 8: OUT AND ABOUT Lesson 7( C3-4 ) I. Objectives: - By the end of the lesson, the Ss will be able to read a text about Road Signs to understand Must and Mustn’t for obligation / prohibition. II. Language contents: - Grammar: Modal verb: Must and Must not / Mustn’t. - Vocabulary: dangerous, accident, intersection, slow down, go fast, warn, help. III. Techniques: make the sentences, true- false prediction, picture drill, ask and answer, pair works, group works. IV. Teaching aids: lesson plan, textbook, pictures page 90, 91 and cassette. V. Time: Allotted 45 minutes. VI. Procedures: 1. Warm up(3’)Using can and can’t to write the sentences. - Divide the class into 2 groups. - Have Ss go to the board and write the sentences, using: can and can’t. - Control Ss to play a game. - Correct the mistakes. 2. Check up (3’) Write vocabulary and make sentences 3. New lesson (39’) Teacher's activities Contents T Lead in: Use the picture: Where is it? Yes, How we should go at the intersection. Today we come to part C3-4. - First we come to vocabulary. - Elicit to teach vocabulary. - Control students to practice vocabulary. - Check vocabulary by rub out and remember. - Have Ss look at three road signs in the book ( page 90 ) and ask: - Do you know these road signs? - Have Ss guess the meaning of these road signs. - Have Ss read the text and find the name of these road signs. - Ask Ss: What should you do when I. Pre- reading: + Pre- teach: Vocabulary: road (n) : con đường dangerous (adj): nguy hiểm accident (n) : tai nạn discipline (n ): help(v) : giúp đỡ warn(v) : cảnh báo fast(adv) nhanh ≠ slow stop (v) : dừng lại slow down (v) : giảm tốc độ _ intersection (n): giao lộ II. While- reading: 10’ 10’ you see these road signs? - Listen and correct. - Give the corrections. - Have Ss notice how to use and the meaning of must and mustn’t. - Call Ss to read the text. Have Ss look at the pictures in C4 and choose the correct statement for each one. III. Post- reading: a. Slow down V Go straight b. Turn left V Don’t turn left c. Turn right Go straight or turn left V d. Slow down Don’t go straight ahead V e. Park here Don’t park here V f. Cars and trucks go here V Motorbike go here g. Don’t go straight Don’t turn right or left V h. Park here V Don’t park here. Answers: 5’ - Have Ss listen to the tape. - Have Ss listen to the tape again and give which road sign is first/ second/ third … - Listen and correct. - Give the corrections. - Have Ss write the homework. 1-c: You can’t turn right here. 2-d: There’s a stop sign. I must stop. 3-h: You can’t park your car here. 4-a: You must slow down. There’s an intersection ahead. 5-g: You can enter that road. Look at the sign. 6-b: We can turn left here. 7-f: You can’t ride motorbike on this street. + Remember: S + must + V … S + mustn’t + V … IV. Homework: - Learn vocabulary by heart. - Do exercises at home. - Prepare Grammar Practice. 10’ 4’  THE END  [...]... đang ăn trưa với bạn trong một quán ăn ) 4 They/ ask/ a/ man/ about/ the/ way/ the/ rainway/ station - They are asking a man about the way to the rainway station (Họ đang hỏi một người đàn ông về đường đi tới nhà ga ) 5 My/ student/ draw/ a/ beautiful/ picture - My student is drawing a beautiful picture (Học trò của tôi đang vẽ một bức tranh rất đẹp ) ... hiệu của thì hiện tại tiếp diễn báo hiệu một điều gì đang xảy ra Chủ ngữ là “you” nên ta sử dụng “are + crying”) 7 I (not stay) at home at the moment (Lúc này tôi đang không ở nhà ) - am not staying (Giải thích: Ta thấy đây là câu phủ định Với chủ ngữ là “I” nên ta sử dụng “to be” là “am + not + staying ) 8 Now she (lie) to her mother about her bad marks (Bây giờ cô ấy đang nói dối mẹ cô ấy về những điểm... chủ ngữ là “they” ta sử dụng “to be” là “are + trying” ) 5 It’s 12 o’clock, and my parents (cook) lunch in the kitchen (Bây giờ là 12 giờ và bố mẹ của tôi đang nấu bữa trưa ở trong bếp ) - are cooking (Giải thích: Ta thấy “it’s 12 o’clock” là một thời gian cụ thể xác định ở hiện tại nên ta sử dụng thì hiện tại tiếp diễn “Chủ ngữ “my parents” là số nhiều nên ta sử dụng “to be” là “are + cooking” ) 6 Keep... thì hiện tại tiếp diễn Với chủ ngữ là “she” nên ta sử dụng “to be” là “is + lying”) 9 At present they (travel) to New York (Hiện tại họ đang đi du lịch tới New York ) - are travelling (Giải thích: Ta thấy “at present” là dấu hiệu nhận biết thì hiện tại tiếp diễn Với chủ ngữ là “they” nên ta sử dụng “to be” là “are + travelling) 10 He (not work) in his office now (Bây giờ anh ấy ấy đang không làm việc...VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí - Is your brother sitting (Giải thích: Ta thấy “at present” là dấu hiệu của thì hiện tại tiếp diễn Đây là một câu hỏi, với chủ ngữ là “your brother” (ngôi thứ 3 số ít tương ứng với “he”) nên ta sử dụng “to be” là “is” đứng trước chủ ngữ Động từ “sit” nhân đôi phụ âm “t” rồi cộng “-ing” ) 4 Now they (try)... travelling) 10 He (not work) in his office now (Bây giờ anh ấy ấy đang không làm việc trong văn phòng ) VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí - isn’t working (Giải thích: Ta thấy “now” là dấu hiệu nhận biết thì hiện tại tiếp diễn Đây là câu phủ định với chủ ngữ là “he” nên ta sử dụng “to be” là “is + working” ) Bài 2: 1 My/ father/ water/ some plants/ the/ garden - My father is watering
- Xem thêm -

Xem thêm: Ngữ pháp Tiếng Anh lớp 6 Unit 8: Out and About, Ngữ pháp Tiếng Anh lớp 6 Unit 8: Out and About, Ngữ pháp Tiếng Anh lớp 6 Unit 8: Out and About, C. Thì hiện tại tiếp diễn (Present continuous)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay