90 câu hỏi trắc nghiệm ôn thi học kì 1 môn Công nghệ lớp 12

14 209 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/11/2016, 11:03

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TOÁN - LỚP 9 - HỌC II NĂM HỌC 2010 - 2011 I. Trắc nghiệm: Hãy khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời đúng. Câu 1: Cặp số nào sau đây là nghiệm của phương trình: 3x – y = 6? a. M(0;-2) b.N(0;2) c. P(-2;0) d. Q(2;0) Câu 2: Cặp số nào sau đây là nghiệm của phương trình: 3x + y = -6? a. M(0;-2) b.N(0;2) c. P(-2;0) d. Q(2;0) Câu 3: Phương trình nào sau đây là phương trình bậc nhất hai ẩn? a. 2x + 3y = 5 b. x + 1 y = 3 c. (4x – 3)y = 0 d. 2 2 5 x y x y − = + Câu 4: Phương trình nào sau đây là phương trình bậc nhất hai ẩn? a. 2x + 3y = 5xy b. x + 1 y = 3 c. 4x – 3y = 0 d. 2 2 5 x y x y − = + câu 5: Cặp số (2; -1) là nghiệm của phương trình? a. 2x + 3y = 1 b. x + xy = 3 c. 3x + 2y = 0 d. 3x + 2y = 1 câu 6: Cặp số (2; 1) là nghiệm của phương trình? a. 2x + 3y = 1 b. x + y = 3 c. 3x + 2y = 0 d. 3x + 2y = 1 Câu 7: Để đồ thị hàm số 2x + my =1 đi qua điểm A(-2; 1) thì m bằng: a. m = 3 b. m =-5 c. m = -3 d. m = 5 Câu 8: Để đồ thị hàm số 2x + my =1 đi qua điểm A(2; -1) thì m bằng: a. m = 3 b. m =-5 c. m = -3 d. m = 5 Câu 9: Đa thức P(x) = (m + n)x + m – 2 bằng đa thức 0 khi: a. m = 0; n = 0 b. m = 2; n = 2 c. m = 2; n = 0 d. m = 2; n = -2 Câu 10: Đa thức P(x) = (m - n)x + m – 2 bằng đa thức 0 khi: a. m = 0; n = 0 b. m = 2; n = 2 c. m = 2; n = 0 d. m = 2; n = -2 Câu 11: Hệ phương trình 2 3 1 2 x y x y − =   + =  có số nghiệm là: a. Một nghiệm b. Hai nghiệm c. Vô nghiệm d. Vô số nghiệm Câu 12: Hệ phương trình 2 3 1 4 6 2 x y x y − =   − =  có số nghiệm là: a. Một nghiệm b. Hai nghiệm c. Vô nghiệm d. Vô số nghiệm Câu 13: Tại x = 3 hàm số y = - 1 3 x 2 có giá trị bằng? a. 1 b. -3 c. -1 d. 3 Câu 14: Tại x = 3 hàm số y = 1 3 x 2 có giá trị bằng? a. 1 b. -3 c. -1 d. 3 Câu 15: Điểm thuộc đồ thị hàm số y = 1 2 x 2 ? a. (-1; - 1 2 ) b. (1; 1 2 ) c. (0; 1 2 ) d. (1; - 1 2 ) Câu 16: Điểm thuộc đồ thị hàm số y =- 1 2 x 2 ? a. (-1; 1 2 ) b. (1; 1 2 ) c. (0; 1 2 ) d. (1; - 1 2 ) câu 17: Phương trình nào trong các phương trình sau đây vô nghiệm? a. x 2 – 2x – 1=0 b. x 2 – 2x + 1=0 c. x 2 + x - 1=0 d. x 2 + x + 1=0 câu 18: Phương trình nào trong các phương trình sau đây có nghiệm kép? a. x 2 – 2x – 1=0 b. x 2 – 2x + 1=0 c. x 2 + x - 1=0 d. x 2 + x + 1=0 Câu 19: Phương trình: mx 2 + 3x + 2 = 0 có nghiệm kép khi: a. m = - 9 8 b. m = 9 8 c. m = - 8 9 d. m = 8 9 Câu 20: Phương trình: mx 2 + 3x - 2 = 0 vô nghiệm khi: a. m > - 9 8 b. m > 9 8 c. m < - 9 8 d. m < 9 8 Câu 21: Phương trình: 3x 2 + 5x + 2 = 0 có nghiệm là: a. {1; 2 3 } b. {-1; - 2 3 } c. {1; - 2 3 } d. {-1; 2 3 } Câu 22: Phương trình: 4x 2 - x - 3 = 0 có nghiệm là: a. {1; -3} b. {-1; -3} c. {1; 3 4 − } d. {-1; 3 4 } Câu 23 Phương trình: 3x 2 + 2x - 1 = 0 có tổng hai nghiệm x 1 và x 2 là: a. 2 3 b. - 2 3 c. 1 3 d. - 1 3 Câu 24: Phương trình: 3x 2 + 2x - 1 = 0 có tích hai nghiệm x 1 và x 2 là: a. 2 3 b. - 2 3 c. 1 3 d. - 1 3 Câu 25: Bán kính của một hình tròn có diện tích 78,5cm 2 (π ≈ 3,14) là: a. 25 cm b. 5 cm c. 5π cm d. 25π cm Câu 26: Từ 6 giờ đến 10 giờ, kim giờ quay được một góc ở tâm là: a. 150 0 b. 90 0 c. 120 0 d. 240 0 Câu 27: Từ 5 giờ đến 10 giờ, kim giờ quay được một góc ở tâm là: a. 150 0 b. 90 0 c. 120 0 d. 240 0 Câu 28: Tứ giác ABCD nội tiếp đường tròn (O), biết 0 ˆ 58A = thì số đo µ C là: a. 180 0 b. 120 0 c. 122 0 d.132 0 Câu 29: Tứ giác ABCD nội tiếp đường tròn (O), biết 0 ˆ 57A = thì số đo µ C là: a. 180 0 b. 123 0 c. 230 0 d.132 0 Câu 30: Trong một đường tròn góc nào sau đây bằng góc nội tiếp cùng chắn một cung a. Góc ở tâm b. Góc có đỉnh ở bên trong đường tròn c. Góc có đỉnh ở bên ngoài đường tròn d. Góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung Câu 31: Trong một đường tròn góc nào sau đây bằng gấp đôi góc nội tiếp cùng chắn một cung: a. Góc ở tâm b. Góc có đỉnh ở bên trong đường tròn c. Góc có đỉnh ở bên ngoài đường tròn d. Góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung Câu 32: Độ dài cung 90 o của đường tròn có bán kính 4cm là: a. 1 2 cm π b. 2 cm π c. 2 3 cm π d. 3 2 cm π Câu 33: Độ dài VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí 90 câu hỏi trắc nghiệm ôn thi học môn Công nghệ lớp 12 Câu Cuộn cảm phân làm A Cao tần, trung tần B Cao tần, âm tần C Âm tần, trung tần D Cao tần, âm tần, trung tần Câu Công dụng tụ điện là: A Ngăn cách dòng điện xoay chiều cho dòng điện chiều qua B Cho biết mức độ cản trở dòng điện C Ngăn cách dòng điện chiều cho dòng điện xoay chiều qua D Hạn chế điều chỉnh dòng điện phân chia điện áp mạch điện Câu Tirixto dẫn điện khi: A UAK ≥ , UGK ≤ B UAK > , UGK > C UAK ≤ , UGK ≥ D UAK ≤ , UGK ≤ Câu Công dụng tranzito A Để khuếch đại tín hiệu, tạo sóng, tạo xung B Được dùng mạch chỉnh lưu có điều khiển C Dùng để biến đổi dòng điện xoay chiều thành dòng điện chiều D Dùng mạch điện tử điều khiển ánh sáng Câu Linh kiện điện tử có điện cực A1, A2: A Triac B Điac C Tirixto Câu Để phân loại tụ điện người ta vào: A Vật liệu làm vỏ tụ điện B Vật liệu làm hai cực tụ điện C Vật liệu làm chân tụ điện D Vật liệu làm lớp điện môi Câu Hãy chọn câu Đúng A Triac Điac có cấu tạo hoàn toàn giống B Triac có ba cực là: A1, A2 G, Điac có hai cực là: A1 A2 C Triac có ba cực là: A, K G, Điac có hai cực là: A K D Triac có hai cực là: A1, A2, Điac có ba cực là: A1, A2 G D Tranzito VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Câu Một điện trở có vòng màu là: Đỏ, đỏ, đỏ, nâu Thì trị số điện trở là: A 22 x 102  + 1% B 22 x 102  + 2% C 20 x 102  + 20% D 12 x 102  + 2% Câu Điốt bán dẫn có A lớp tiếp giáp p – n B lớp tiếp giáp p – n C lớp tiếp giáp p – n D lớp tiếp giáp p – n Câu 10 Chức tranzito A Là linh kiện điện tử dùng để tạo sóng B Là linh kiện điện tử dùng để tạo xung C Là linh kiện điện tử dùng để chỉnh lưu D Là linh kiện điện tử dùng để khuếch đại tín hiệu Câu 11 Chọn câu sai: Điện trở linh kiện điện tử dùng để A Khuếch đại dòng điện B Phân chia dòng điện C Hạn chế dòng điện D Phân chia điện áp mạch Câu 12 Trong lớp tiếp giáp p – n A Dòng điện có chiều tự B Không có dòng điện qua lớp tiếp giáp C Dòng điện chủ yếu từ n sang p D Dòng điện chủ yếu từ p sang n Câu 13 Mạch chỉnh lưu hai nửa chu kỳ có A điốt B điốt C điốt D điốt Câu 14 Hiện tượng cộng hưởng điện xảy mắc phối hợp: A Cuộn cảm với tụ điện B Cuộn cảm với điện trở C Điốt tranzito D Tụ điện với điện trở Câu 15 Loại tụ điện sử dụng cho điện chiều phải mắc cực? A Tụ hóa B Tụ xoay C Tụ giấy D Tụ gốm Câu 16 Một điện trở có giá trị 26 x 103 MΩ ± 10% Hãy chọn giá trị vạch màu tương ứng A Đỏ, xanh lam, cam, nhũ bạc B Đỏ, xanh lam, trắng, nhũ bạc VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí C Đỏ, xanh lam, tím, nhũ bạc D Đỏ, xanh lam, vàng, nhũ bạc Câu 17 Một Tirixto có số lớp tiếp giáp bán dẫn là: A lớp B lớp C lớp D lớp Câu 18 Công dụng cuộn cảm là: A Ngăn chặn dòng điện cao tần, dẫn dòng điện chiều, lắp mạch cộng hưởng B Ngăn chặn dòng điện chiều, dẫn dòng điện cao tần, lắp mạch cộng hưởng C Phân chia điện áp hạn chế dòng điện xoay chiều chạy qua cuộn cảm D Ngăn chặn dòng điện cao tần, mắc với điện trở tạo thành mạch cộng hưởng Câu 19 Một điện trở có vòng màu theo thứ tự: nâu, xám, vàng, xanh lục Trị số điện trở A 18 x104 Ω ±0,5% B 18 x104 Ω ±1% C 18 x103 Ω ±0,5% D 18 x103 Ω ±1% Câu 20 Một điện trở có vòng màu theo thứ tự: cam, đỏ, vàng, ngân nhũ Trị số điện trở A 32 x104 Ω ±10% B 32 x104 Ω ±1 C 32 x104 Ω ±5% D 32 x104 Ω ±2% Câu 21 Một điện trở có giá trị 56x109 Ω ±10% Vạch màu tương ứng theo thứ tự A Xanh lục, xanh lam, trắng, ngân nhũ B Xanh lục, xanh lam, tím, kim nhũ C Xanh lam, xanh lục, tím, ngân nhũ D Xanh lam, xanh lục, trắng, kim nhũ Câu 22 Vạch thứ tư điện trở có bốn vòng màu có ghi màu kim nhũ sai số điện trở là: A 2% B 5% C 10% D 20% Câu 23 Trong nhóm linh kiện điện tử sau đây, đâu nhóm toàn linh kiện tích cực? A Điôt, tranzito, tirixto, triac B Điện trở, tụ điện, cuộn cảm, điôt C Tụ điện, điôt, tranzito, IC, điac D Tranzito, IC, triac, điac, cuộn cảm Câu 24 Trị số điện trở: A Cho biết mức độ cản trở dòng điện điện trở VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí B Cho biết khả tích lũy lượng điện trường tụ điện có điện áp đặt lên hai cực tụ C Cho biết khả tích lũy lượng từ trường cuộn cảm có dòng điện chạy qua D Cho biết khả tích lũy lượng từ trường tụ điện có dòng điện chạy qua Câu 25 Trị số điện dung: A Cho biết mức độ cản trở dòng điện điện trở B Cho biết khả tích lũy lượng điện trường tụ điện có điện áp đặt lên hai cực tụ C Cho biết khả tích lũy lượng từ trường cuộn cảm có dòng điện chạy qua D Cho biết khả tích lũy lượng từ trường tụ điện có dòng điện chạy qua Câu 26 Trị số điện cảm: A Cho biết mức độ cản trở dòng điện điện trở B Cho biết khả tích lũy lượng điện trường tụ điện có điện áp đặt lên hai cực tụ C Cho biết khả tích lũy lượng từ trường cuộn cảm có dòng điện chạy qua D Cho biết khả tích lũy lượng từ trường tụ điện có dòng điện chạy qua Câu 27 Công suất định mức là: A Công suất tiêu hao điện trở mà chịu đựng thời gian dài B Trị số điện áp lớn cho phép đặt lên hai cực tụ mà đảm bảo an toàn C Đại lượng biểu cản trở tụ điện dòng điện chạy qua D Đại lượng biểu cản trở cuộn cảm ...455 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM ÔN THI HỌC II Môn: Hoá họclớp 9 Câu 1: Sự ăn mòn kim loại là hiện tượng (Chương 2/ bài 21/ mức 1) A. vật lí. B. hoá học. C. không là hiện tượng hoá học, không là hiện tượng vật lí. D. vừa là hiện tượng vật lí, vừa là hiện tượng hoá học. Đáp án: B Câu 2: Sự ăn mòn kim loại là (Chương 2/ bài 21/ mức 1) A. sự phá huỷ kim loại, hợp kim do tác dụng hoá học của môi trường. B. sự tạo thành các oxit kim loại ở nhiệt độ cao. C. sự tạo thành hợp kim khi nấu chảy các kim loại với nhau. D. sự kết hợp của kim loại với một chất khác. Đáp án: A Câu 3: Đinh sắt bị ăn mòn nhanh trong môi trường (Chương 2/ bài 21/ mức 1) A. không khí khô. B. trong nước cất không có hoà tan khí oxi. C. nước có hoà tan khí oxi. D. dung dịch muối ăn. Đáp án: D 1 Câu 4: Biện pháp nào sau đây làm kim loại bị ăn mòn nhanh ? (Chương 2/ bài 21/ mức 1) A. Bôi dầu, mỡ lên bề mặt kim loại. B. Sơn, mạ lên bề mặt kim loại. C. Để đồ vật nơi khô ráo, thoáng mát. D. Ngâm kim loại trong nước muối một thời gian. Đáp án: D Câu 5: Đồ vật làm bằng kim loại không bị gỉ nếu (Chương 2/ bài 21/ mức 2) A. để ở nơi có nhiệt độ cao. B. ngâm trong nước lâu ngày. C. sau khi dùng xong rửa sạch, lau khô. D. ngâm trong dung dịch nước muối. Đáp án: C Câu 6: Nhôm không bị ăn mòn trong môi trường (Chương 2/ bài 21/ mức 2) A. dung dịch axit. B. dung dịch kiềm. C. không khí. D. dung dịch muối. Đáp án: C Câu 7: 2 Natri là kim loại hoạt động mạnh, bị ăn mòn rất nhanh. Để natri không bị ăn mòn người ta ngâm natri trong (Chương 2/ bài 21/ mức 2) A. nước. B. dầu hoả. C. rượu etylic. D. dung dịch H 2 SO 4 loãng . Đáp án: B Câu 8: Những vật bằng gang, bị ăn mòn trong tự nhiên tạo thành lớp gỉ sắt có màu nâu đỏ đó là (Chương 2/ bài 21/ mức 2) A. Fe 3 O 4 . B. Fe 2 O 3 .nH 2 O. C. Fe(OH) 2 . D. hỗn hợp FeO và Fe 2 O 3. Đáp án: B Câu 9: Một loại hợp chất kết tinh có công thức CuCO 3 .5H 2 O. Thành phần phần trăm về khối lượng nước kết tinh chứa trong CuCO 3 .5H 2 O là (Chương 2/ bài 21/ mức 3) A. 40,01%. B. 42,06%. C. 40,11%. D. 41,05%. 3 Đáp án: B Bài 25: TÍNH CHẤT CỦA PHI KIM Câu 10: Ở điều kiện thường, phi kim có thể tồn tại ở trạng thái (Chương 3/ bài 25/ mức 1) A. lỏng và khí. B. rắn và lỏng. C. rắn và khí. D. rắn, lỏng, khí. Đáp án: D Câu 11: Dãy gồm các phi kim thể khí ở điều kiện thường (Chương 3/ bài 25/ mức 1) A. S, P, N 2 , Cl 2 . B. C, S, Br 2 , Cl 2 . C. Cl 2 , H 2 , N 2 , O 2 . D. Br 2 , Cl 2 , N 2 , O 2 . Đáp án: C Câu 12: Dãy gồm các nguyên tố phi kim là (Chương 3/ bài 25/ mức 1) A. C, S, O , Fe. B. Cl, C, P, S. C. P, S, Si, Ca. 4 D. K, N, P, Si. Đáp án: B Câu 13: Ở điều kiện thường, phi kim ở thể lỏng là (Chương 3/ bài 25/ mức 1) A. oxi. B. brom. C. clo. D. nitơ. Đáp án: B Câu 14: Dãy phi kim tác dụng với oxi tạo thành oxit axit (Chương 3/ bài 25/ mức 1) A. S, C, P. B. S, C, Cl 2 . C. C, P, Br 2 . D. C, Cl 2 , Br 2 . Đáp án: A Câu 15: Dãy phi kim tác dụng được với nhau là (Chương 3/ bài 25/ mức 1) A. Si, Cl 2 , O 2 . B. H 2 , S, O 2 . C. Cl 2 , C, O 2 . D. N 2 , S, O 2 . Đáp án: B 5 Câu 16: Độ tan của chất khí tăng nếu (Chương 3/ bài 25/ mức 1) A. tăng nhiệt độ, tăng áp suất. B. tăng nhiệt độ, giảm áp suất. C. giảm nhiệt độ, tăng áp suất. D. giảm nhiệt độ, giảm áp suất. Đáp án: C Câu 17: Để so sánh mức độ hoạt động mạnh, yếu của phi kim thường được xem xét qua khả năng phản ứng của phi kim đó với (Chương 3/ bài 25/ mức 2) A. hiđro hoặc với kim loại. B. dung dịch kiềm. C. dung dịch axit. D. dung dịch muối. Đáp án: A Câu 18: Dãy các phi kim tác dụng với hiđro tạo thành hợp chất khí là (Chương 3/ bài 25/ mức 2) A. C, Br 2 , S, Cl 2 . B. C, O 2 , S, Si. C. Si, Br 2 , P, Cl 2 . D. P, Si, Cl 2 , S. Đáp án: A 6 Câu 19: Dãy phi kim được sắp xếp theo chiều hoạt động hoá học tăng dần (Chương 3/ bài 25/ mức 2) A. Br, Cl, F, I. B. I, Br, Cl,   ! "#$#%&'( &)* Định luật I Niu tơn còn được gọi là: +Định luật quán tính Định luật ly tâm. &Định luật phi quán tính ,Định luật hướng tâm &)*' Khối lượng của một vật là đại lượng đặc trưng cho: +Mức độ quán tính của vật Mức hấp dẫn của vật &Mức cân nặng ,Cả ba ý trên &)* Một vật chuyển động trượt đều trên mặt phẳng nghiêng khi hệ số ma sát là 3 . Lấy g = 10m/s 2 .Mặt phẳng nghiêng hợp với phương thẳng đứng 1 góc + 0 45  0 30 & 0 60 , 0 90 &)*  Biểu thức mô men lực của một vật đối với một trục quay là: +M = F M = d. F &M = F d ,M = d F &)* Một chiếc thuyền chuyển động thẳng đều ngược chiều dòng nước với vận tốc 6,5 km/h đối với dòng nước. Vận tốc chảy của dòng nước đối với bờ sông là 1,5km/h. Vận tốc của thuyền đối với bờ sông là: +7 km/h 8 km/h &6 km/h ,5 km/h &)*( Lực F ur không đổi truyền cho vật khối lượng 1 m gia tốc 2 m/s², truyền cho vật khối lượng 2 m gia tốc 6m/s². Lực F ur sẽ truyền cho vật khối lượng 1 2 m m m = + gia tốc: +1,5 m/s². 2 m/s². &4 m/s². ,8 m/s². &)*! Khi một con ngực kéo xe, lực tác dụng vào con ngựa làm cho nó chuyển động về phía trước là +lực mà con ngựa tác dụng vào xe. lực mà xe tác dụng vào ngựa &lực mà ngựa tác dụng vào đất. ,lực mà đất tác dụng vào ngựa &)*- Cho hai lực đồng qui có cùng độ lớn 600N. Hỏi góc giữa 2 lực bằng bao nhiêu thì hợp lực cũng có độ lớn bằng 600N. +α = 0 0 120 o &α = 180 0 ,α = 90 0 &)* Hai lực cân bằng khi thoả mãn điều kiện +Ngược chiều Gồm cả A, B và C &Cùng độ lớn. ,Cùng tác dụng lên một vật, cùng giá &)* Câu nào đúng? Khi một xe buýt tăng tốc đột ngột thì các hành khách +dừng lại ngay ngả người về phía sau. &chúi người về phía trước ,ngả người sang bên cạnh. &)* Phải treo một vật có trọng lượng bằng bao nhiêuvào lò xo có độ cứng k =100N/m để nó dãn ra được 10 cm? +100N. 1000N. &10N. ,1N. &)*' Một vật có khối lượng 2kg chuyển động thẳng nhanh dần đều từ trạng thái nghỉ. Vật đó đi được 200cm trong thời gian 2s. Độ lớn hợp lực tác dụng vào nó là: +4N 1N &2N ,100N &)* Trên đường thẳng dài 100m có hai viên bi chuyển động thẳng đều ngược chiều nhau. Bi từ A đến B có vận tốc 5m/s. Bi từ B đến A có vận tốc 15m/s.Chọn trục Ox hướng theo hướng từ A đến B gốc O ≡ +Gốc thời gian là bi đi từ A.Thời điểm hai bi gặp nhau là: A.t = 0; t = 10s; &t = 20s; ,t = 5 s. &)*  Công thức tính lực đàn hồi là. 1   ! +F = l k ∆ F = k 2 l ∆ &F = k l ∆ ,F = k l ∆ &)* Bi A có trọng lượng lớn gấp đôi bi A cùng một lúc tại một mái nhà ở cùng một độ cao bi A được thả rơi còn bi B được ném theo phương ngang với tốc độ lớn. Bỏ qua sức cản không khí. Hãy cho biết câu nào sau đây đúng. +A chạm đất trước B A chạm đất sau B &Cả hai cùng chạm đất một lúc ,Chưa đủ thông tin để trả lời. &)*( Một vật khối lượng m=1kg đặt trên bàn nằm ngang. Hệ số ma sát giữa vật và bàn là 0,2. Tác dụng lên vật một lực 4N song song với mặt bàn. Lấy g = 10 m/s 2 . Gia tốc chuyển động của vật là: +1,25 m/s 2 4 m/s 2 &-2 m/s 2 ,2 m/s 2 &)*! Hai tàu thủy, mỗi chiếc có khối lượng 50000tấn ở cách nhau 1km. So sánh lực hấp dẫn giữa chúng với trọng lượng của một quả cân có khối lượng 20g. Lấy g = 10m/s 2 . +Chưa thể biết. Bằng nhau &Lớn hơn. ,Nhỏ hơn. &)*- Thả một vật rơi tự do với gia tốc g = 10 m/s 2 . Quãng đường vật rơi được trong giây thứ 3 là: +30m. 25m. &45m ,20 m. &)* Một xe khối lượng 100 kg chuyển động trên dốc dài 50m, cao 30m. Hệ số ma sát giữa bánh xe với mặt tiếp xúc luôn luôn là 0,25. Lấy g = CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM ÔN TẬP TỐT NGHIỆP THPT Phần 5: DI TRUYỀN HỌC CƠ CHẾ DI TRUYỀN BIẾN DỊ Câu Nguyên tắc bổ sung thể chế dịch mã A A liên kết với U, T liên kết với A, G liên kết với X, X liên kết với G B A liên kết với X, G liên kết với T C A liên kết với U, G liên kết với X D A liên kết với T, G liên kết với X Câu Đặc tính mã DT phản ánh tính thống sinh giới? A Tính liên tục B Tính đặc hiệu C Tính phổ biến D Tính thoái hoá Câu Sự nhân đôi ADN phận TB nhân thực? A Lục lạp, trung thể, ti thể B Ti thể, nhân, lục lạp C Lục lạp, nhân, trung thể D Nhân, trung thể, ti thể Câu Loại ARN mang mã đối (anticodon)? A mARN B tARN C rARN D ARN virut Câu Nguyên tắc bổ sung thể chế phiên mã A A liên kết với T, G liên kết với X B A liên kết với U, T liên kết với A, G liên kết với X, X liên kết vớiG C A liên kết với U, G liên kết với X D.A liên kết với X, G liên kết với T Câu Vai trò enzim ADN pôlimelaza trình nhân đôi A Cung cấp lượng B Tháo xoắn ADN C Lắp ghép nu tự theo nguyên tắc bổ sung mạch tổng hợp D Phá vỡ liên kết hiđrô mạch AND Câu 7.Gen gì? A Gen đoạn phân tử ADN mang thông tin mã hoá cho chuỗi pôlipeptit B.Gen đoạn phân tử ARN mang thông tin mã hoá cho chuỗi pôlipeptit hay phân tử ARN C.Gen đoạn phân tử ARN mang thông tin mã hoá cho chuỗi pôlipeptit hay ARN D.Gen đoạn phân tử ADN mang thông tin mã hoá cho chuỗi pôlipeptit hay phântử ARN Câu Thành phần không thuộc cấu tạo Opêrôn lac theo Jaccốp Mônô A nhóm gen cấu trúc có liên quan chức B gen điều hoà C vùng khởi động D vùng vận hành Câu Nguyên tắc bổ sung thể chế tự nhân đôi A A liên kết với U, G liên kết với X B A liên kết với X, G liên kết với T C A liên kết với T, G liên kết với X D.A liên kết với U, T liên kết với A, G liên kết với X, X liên kết với G Câu 10.Mỗi nuclêôxôm đoạn AND dài quấn quanh vòng? A Quấn quanh vòng B Quấn quanh vòng 4 C Quấn quanh vòng D Quấn quanh vòng Câu 11 Chọn trình tự thích hợp ribônuclêôtit tổng hợp từ gen có đoạn mạch khuôn : A G X T T A G X A A A G X U U A G X A C A G X T T A G X A B U X G A A U X G U D T X G A A T X G T Câu 12 Số mã ba mã hoá cho axit amin A 61 B 42 C 64 D 21 Câu 13 Trên mạch tổng hợp ARN gen enzim ARN pôlimeraza chuyển theo chiều A từ 3’ đến 5’ B từ gen tiến phía C chiều ngẫu nhiên D từ 5’ đến 3’ Câu 14 Axit amin mêtiônin mã hoá mã ba A AUU B AUG C AUX D AUA Câu 15 Trong trình nhân đôi, enzim ADN pôlimêraza di chuyển mạch khuôn ADN A theo chiều từ 3’ đến 5’ B di chuyển cách ngẫu nhiên C theo chiều từ 5’ đến 3’trên mạch 3’đến 5’ mạch D theo chiều từ đến 5’đến 3’ Câu 16 Mã di truyền có ba kết thúc nào? A Mã di truyền có ba kết thúc UAA, UAG, UGA B Mã di truyền có ba kết thúc UAU, UAG, UGG C Mã di truyền có ba kết thúc UAX, UAG, UGX D Mã di truyền có ba kết thúc UXA, UXG, UGX Câu 17 Sự hình thành chuỗi pôlipetit luôn diễn theo chiều mARN? A 5’ đến 3’ B 3’ đến 5’ C đến D đến Câu 18 chu kỳ tế bào nguyên nhân, nhân đôi ADN nhân diễn A sau B đầu C D trung gian Câu 19 Mã thoái hoá tượng A Nhiều mã ba mã hoá cho axit amin B Một mã ba nhiều axit amin C Các ba nằm nối tiếp gen mà không gối lên D Các mã ba có tính đặc hiệu Câu 20 ARN vận chuyển mang axit amin mở đầu tiến vào ribôxôm có ba đối mã A UAX B AUX C AUA D XUA Câu 21: Một gen tự ba đợt Mỗi gen sinh mã lần có ribôxôm trượt Số phân tử Prôtêin tổng hợp trình A.80 phân tử B 30 phân tử C 25 phân tử D Câu 22 Thành phần cấu tạo nhiễm sắc thể (NST) sinh vật nhân chuẩn là: A ADN prôtêin histon B ARN prôtêin histon C ADN prôtêin phi histon D ARN prôtêin phi histon Câu 23 Gen có Nuclêôtit loại A= 580, Nuclêôtit loại G= 620, chiều dài gen là: A 8160 Ao B 4080 Ao C 2040 Ao D 1200 Ao Câu 24 Giữa Nu mạch đơn ADN có liên kết: A photphođieste B hyđrô C peptit D ion Câu 25 Một gen dài sinh vật nhân sơ dài 5100 A mã hóa chuỗi pôlipeptit hoàn chỉnh gồm: A 499 aa B 998 aa C 498 aa D 999 aa Câu 26: Một gen có 480 Ađênin 720 Guanin có Trường THCS Khánh Thạnh Tân KIỂM TRA THI HỌC II Lớp:…… Họ tên:……………………… Điểm NĂM HỌC: 2014– 2015 MÔN: CÔNG NGHỆ THỜI GIAN: 45 PHÚT Lời Phê Đề : Câu 1: Vai trò trồng trọt kinh tế nước ta?(2đ) Câu 2: Công việc lên luống ến hành theo quy trình nào? (2đ) Câu 3: Em so sánh ưu nhược, điểm biện pháp thủ công biện hoá học phòng trừ sâu bệnh hại? (2,5đ) Câu 4: Phân hữu cơ, phân lân thường dùng để bón lót hay bón thúc? Vì sao? (1,5đ) Câu 5: Nghỉ hè quê chơi với ông bà, Nam thấy Bình rắc vôi bột cho đất Chú nói để cải tạo đất tốt hơn? Theo em, vôi có tác dụng đất mà người ta thường rắc vôi bột để cải tạo đất? (2đ) -Hết- VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí ĐÁP ÁN Câu 1: Nêu vai trò 0,5đ -Cung cấp lương thực thực phẩm cho người -Cung cấp thức ăn cho chăn nuôi -Cung cấp nguyên liệu cho nhà máy chế biến -Cung cấp nông sản để xuất Câu 2: Nêu mỗi quy trình 0.5đ - Xác định hướng luống - Xác định kích thước luống - Đánh rãnh, kéo đất tạo luống - Làm phẳng mặt luống Câu 3: Biện pháp Ưu điểm Thủ công Không gây ô nhiểm môi trường (0,5) Hoá học Diệt sâu bệnh nhanh, tốn công (0,5đ) Nhược điểm Tốn công, hiệu thấp (0,5đ) Dễ gây độc cho người, trồng vật nuôi làm ô nhiễm môi trường đất nước không khí; giết chết sinh vật khác ruộng (1đ) Câu 4: Phân hữu cơ, phân lân thường dùng để bón lót (0,5) Vìcác chất dinh dưỡng phân thường dạng khó tiêu không sử dụng , phải có thời gian để phân phân huỹ thành chất hoà tan sử dụng (1đ) Câu 5:(1đ) Nêu ý 0,5đ - Cung cấp canxi cho đất - Khử trùng, diệt khuẩn - Hạ phèn, khử chua, khử mặn - Giúp phân hủy chất hưu nhanh VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2014 – 2015 MA TRẬN ĐỀ Chuẩn kiến thức Nhận biết Thông hiểu TL/Đ TL/Đ Khái niệm đất trồng thành phần đất trồng Cách sử dụng bảo quản loại phân bón thông thường Gieo trồng nông nghiệp Làm đất bón phân lót TL/Đ Hiểu vai trò rhành phần đất(2đ) 2.5/25 % Hiểu mục đích phương pháp xử lí hạt giống(3đ) /30% Biết mục đích tác dụng công việc làm đất(1.5đ) 4đ 40% Tổng điểm/ % 2/20% Biết cách bảo quản loại phân bón thông thường(2.5đ) 1.5/15 % Tác dụng pgân bón trồng trọt Tổng điểm % Vận dụng 5đ 50% Vận dụng kiến thức học từ đưa cách bón phân hợp lí(1đ) 1đ 10% 10 100% VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Trường THCS Khánh Thạnh Tân Lớp : …… Họ tên : ……………………… Điểm KIỂM TRA THI HỌC I NĂM HỌC: 2014– 2015 MÔN : CÔNG NGHỆ THỜI GIAN : 45 PHÚT Lời Phê Câu 1: Đất trồng gồm thành phần nào,vai trò thành phần trồng?(2đ) Câu 2: Em nêu cách bảo quản loại phân bón thông thường?(2.5đ) Câu 3: Em nêu công việc làm đất tác dụng công việc?(1.5đ) Câu 4: Xử lí hạt giống nhằm mục đích gì? Có phương pháp xử lí hạt giống, cách tiến hành sao?(3đ) Câu 5: Cây cần đạm, nước tiểu có nhiều đạm, tưới nước tiểu nhiều vào lại chết?(1đ) VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí ĐÁP ÁN Câu 1: Đất trồng gồm phần: phần khí, phần rắn phần lỏng(0.5đ) - phần khí: cung cấp khí oxi giúp hô hấp(0.5đ) - Phần rắn: cung cấp chất dinh dương cho cây.(0.5đ) - Phần lỏng: giúp hòa tan chất dinh dưỡng(0.5đ) Câu 2:  Đối với phân hóa học: o +Đựng chum, vại sành đậy kín hoăc bao gói bao ni lông(0.5đ) o + Để nơi khô thoáng mát(0.5đ) o + Không để lẫn lộn loại phân bón với nhau(0.5đ)  Phân chuồng bảo quản chuồng nuôi hoăc lấy ủ thành đống, dùng bùn ao trát kín bên ngoài(1đ) Câu 3: - Cày đất: làm cho đất tơi xốp, thoáng khí , vùi lắp cỏ dại(0.5đ) - Bừa đập đất: để làm nhỏ đất, thu gôm cỏ dại ruộng, trộn phân sang phẳng mặt ruộng(0.5đ) - Lên luống: Để dễ chăm sóc, chống ngập úng tạo tầng đất dày cho sinh trưởng phát triển(0.5đ) Câu 4: Xử lí hạt giống có tác dụng vừa kích thích hạt nẩy mầm nhanh vừa diệt trừ sâu bệnh, hại có hạt(1đ) - có hai cách xử lí: + Xử lí nhiệt độ: ngâm hạt nước ấm, nhiệt độ thời gian khác tùy loại giống(1đ) + Xử lí hóa chất: cách trộn hạt với hóa chất hoăc ngâm hạt dung dịch chứa hóa chất với thời gian nồng độ tùy loại cây(0.5đ) Câu 5:Vì nước tiểu chứa nhiều đạm, bón phân nhiều, không hút gây nước rễ làm chết , cần [...]... tiêu thụ một điện trở Câu 76 Trong các đặc điểm sau đây, đặc điểm nào không liên quan đến IC khuếch đại thuật toán? A Tín hiệu ở đầu ra luôn có chu và tần số lớn hơn tín hiệu ở đầu vào B Tín hiệu ở đầu ra luôn cùng dấu với tín hiệu ở đầu vào không đảo C Tín hiệu ở đầu ra luôn ngược dấu với tín hiệu ở đầu vào đảo D Tín hiệu ở đầu ra và đầu vào luôn có cùng chu và tần số Câu 77 Trong các đặc điểm... chu và tần số Câu 77 Trong các đặc điểm sau đây, đặc điểm nào không liên quan đến mạch khuếch đại điện áp dùng OA? A Điện áp ra và điện áp vào luôn có cùng chu kì, tần số và cùng pha B Tín hiệu Uvào được đưa tới đầu vào đảo thông qua điện trở R1 C Đầu vào không đảo được nối mass (nối đất) D Điện áp ra luôn ngược pha với điện áp vào Câu 78 Người ta có thể làm gì để thay đổi hệ số khuếch đại của mạch... điện trở R1 và Rht B chu và tần số của tín hiệu đưa vào C độ lớn của điện áp vào D độ lớn của điện áp ra Câu 85 Trong mạch tạo xung đa hài tự kích dùng tranzito, sự thông – khóa của hai tranzito T1 và T2 là do sự… A phóng và nạp điện của hai tụ điện C1 và C2 B điều khiển của hai điện trở R1 và R2 C điều khiển của hai điện trở R3 và R4 D điều khiển của nguồn điện cung cấp cho mạch tạo xung Câu 86 Trong... điện trở và tụ điện B Tirixto, điện trở và tụ điện C Tranzito, đèn LED và tụ điện D Tranzito, điôt và tụ điện Câu 87 Công dụng chính của IC khuếch đại thuật toán (OA) là: A Khuếch đại dòng điện một chiều B Khuếch đại điện áp C Khuếch đại chu và tần số của tín hiệu điện D Khuếch đại công suất Câu 88 Chức năng của mạch tạo xung là: A Biến đổi tín hiệu điện một chiều thành tín hiệu điện có xung và tần... tăng giá trị của điện trở R1 và Rht lên gấp đôi Câu 79 Trong mạch tạo xung đa hài tự kích dùng tranzito, nếu thay các điện trở R1 và R2 bằng các đèn LED thì hiện tượng gì sẽ xảy ra? A Các đèn LED sẽ luân phiên chớp tắt B Mạch sẽ không còn hoạt động được nữa C Xung ra sẽ không còn đối xứng nữa D Các tranzito sẽ bị hỏng VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí Câu 80 Trong mạch tạo xung... nguồn Câu 70 Trong sơ đồ khối chức năng của mạch nguồn một chiều có bao nhiêu khối? A 3 khối B 4 khối C 5 khối D 6 khối Câu 71 Trong sơ đồ khối chức năng của mạch nguồn một chiều, ta có thể bỏ bớt những khối nào mà vẫn đảm bảo mạch điện còn hoạt động được? A Khối 4 và khối 5 B Khối 2 và khối 4 C Khối 1 và khối 2 D Khối 2 và khối 5 Câu 72 Trong mạch lọc hình  (hình pi) gồm có: A 2 tụ điện và 1 cuộn... và 1 tụ điện C 2 tụ điện và một điện trở D 2 điện trở và 1 tụ điện Câu 73 Trong mạch nguồn một chiều thực tế, nếu tụ C1 hoặc C2 bị đánh thủng thì hiện tượng gì sẽ xảy ra? A Mạch điện bị ngắn mạch làm cháy biến áp nguồn B Mạch không còn chức năng chỉnh lưu, điện áp ra vẫn là điện áp xoay chiều C Dòng điện chạy qua tải tiêu thụ tăng vọt, làm cháy tải tiêu thụ D Điện áp ra sẽ ngược pha với điện áp vào Câu. .. có thông số thuật giống nhau Câu 81 Trong mạch tạo xung đa hài tự kích dùng tranzito, để biến đổi xung đa hài đối xứng thành xung đa hài không đối xứng thì ta cần phải làm gì? A Chỉ cần thay đổi hai tụ điện đang sử dụng bằng hai tụ điện có điện dung khác nhau B Chỉ cần tăng điện dung của các tụ điện C Chỉ cần giảm điện dung của các tụ điện D Chỉ cần thay đổi giá trị của các điện trở R3 và R4 Câu. .. mẫu miễn phí A Hình 1 B Hình 2 C Hình 3 D Hình 4 Câu 69 Trong mạch chỉnh lưu cầu, nếu có một trong các điôt bị đánh thủng hoặc mắc ngược chiều thì hiện tượng gì sẽ xảy ra? A Cuộn thứ cấp của biến áp nguồn bị ngắn mạch, làm cháy biến áp nguồn B Dòng điện sẽ chạy qua tải tiêu thụ theo chiều ngược lại C Biến áp nguồn vẫn hoạt động tốt, nhưng không có dòng điện chạy qua tải tiêu thụ D Không có dòng điện chạy... theo yêu cầu C Biến đổi tín hiệu điện một chiều thành tín hiệu điện có sóng và tần số theo yêu cầu D Biến đổi tín hiệu điện xoay chiều thành tín hiệu điện không có tần số Câu 90 Trong mạch khuếch đại điện áp dùng OA, tín hiệu ra và tín hiệu vào luôn… A ngược dấu và ngược pha nhau B cùng dấu và cùng pha nhau C ngược dấu và cùng pha nhau D cùng dấu và ngược pha nhau
- Xem thêm -

Xem thêm: 90 câu hỏi trắc nghiệm ôn thi học kì 1 môn Công nghệ lớp 12, 90 câu hỏi trắc nghiệm ôn thi học kì 1 môn Công nghệ lớp 12, 90 câu hỏi trắc nghiệm ôn thi học kì 1 môn Công nghệ lớp 12

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay