TIỂU LUẬN môn học QUẢN TRỊ rủi RO tài CHÍNH INTEREST RATE RISK rủi RO lãi SUẤT

101 582 2
  • Loading ...
1/101 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/11/2016, 10:56

INTEREST RATE RISK RỦI RO LÃI SUẤT GVHD: Th.S Nguyễn Hoàng Thụy Bích Trâm Thực hiện: Nhóm NỘI DUNG Mở đầu Quản lý thu nhập từ lãi ròng Các loại lãi suất Duration, duration điều chỉnh, dollar duration Convexity – Độ lồi Generalzation - Tổng hợp Nonparallel yield curve shifts Interest rate delta in practice - Deltas lãi suất thực tiễn Principal components analysis – Phân tích thành phần Gamma and Vega 10 Kết luận MỞ ĐẦU - QTRR Lãi suất khó khăn nhiều so với QTRR giá tăng từ biến đổi thị trường giá cổ phiếu, giá ngoại tệ giá hàng hóa Một phức tạp có nhiều lãi suất khác đồng tiền định (Lãi suất phủ, lãi suất vay cho vay liên ngân hàng, lãi suất hoán đổi, lãi suất chấp, lãi suất huy động, lãi suất bản,vv …) - Mặc dù rủi ro xuất di chuyển nhau, nhiên chúng tương quan không hoàn toàn - Chúng ta cần chức mô tả biến đổi lãi suất với kì hạn toán Điều biết cấu trúc kỳ hạn lãi suất đường cong lợi suất MỞ ĐẦU - Chương bắt đầu với mô tả phương pháp truyền thống sử dụng tổ chức tài để quản lý rủi ro lãi suất Nó giải thích số mức lãi suất quan trọng tổ chức tài Sau gồm biện pháp đo lường Duration độ lồi Đây coi lãi suất tương đương việc xem xét đo lường delta gamma chương trước - Một phương pháp tiếp cận khác để quản lý rủi ro thay đổi không song song trình bày Chúng bao gồm việc sử dụng Duration phần, tính toán nhiều delta, việc sử dụng phân tích thành phần chủ yếu QUẢN LÝ THU NHẬP TỪ LÃI RÒNG - Chìa khóa quản lý hoạt động cho ngân hàng quản lý thu nhập lãi ròng - Thu nhập lãi ròng phần dư lãi nhận lãi phải trả => Đó vai trò tổ chức quản lý tài sản-nợ ngân hàng để đảm bảo tỷ lệ lãi biên, tính thu nhập từ lãi ròng chia cho thu nhập thu từ tài sản, trì ổn định qua thời gian Phần xem xét cách thực - Làm biến động biên độ lãi ròng xảy ra? Hãy xem xét tình đơn giản mà ngân hàng đề xuất cho khách hàng lãi suất tiền gửi năm năm năm tốt lãi suất chấp năm năm năm Các mức lãi suất trình bày Bảng 9.1 QUẢN LÝ THU NHẬP TỪ LÃI RÒNG Bảng 9.1: Lãi suất đề nghị ngân hàng dành cho khách hàng Kỳ hạn (Năm) Lãi suất tiền gửi 3% 3% Lãi suất chấp 6% 6% QUẢN LÝ THU NHẬP TỪ LÃI RÒNG - Bảng 9.1 Lãi suất bảng 9.1 công chỗ chúng phản ánh kỳ vọng thị trường Ta thấy, lãi suất tiền gửi tăng giảm, thông thường khách hàng chọn gửi năm với LS 3% thay gửi năm với LS 3% => Lợi khoản, tái đầu tư năm - Lãi suất chấp tăng giảm, thông thường khách hàng chọn chấp năm với mức LS 6% thay chấp năm với mức LS 6% => Tạo tâm lý ổn định lãi suất vay dài hạn, lo sợ tăng lãi suất chấp tiền nhiều QUẢN LÝ THU NHẬP TỪ LÃI RÒNG ⇒ Ta thấy khách hàng thường chọn kỳ hạn gửi năm, chọn kỳ hạn chấp năm dẫn đến chênh lệch kỳ hạn, tạo nên chênh lệch tài sản/ nợ cho ngân hàng dẫn đến rủi ro lãi ròng Các khoản tiền gửi tài trợ năm năm 6% tài sản chấp gia hạn toán qua năm Không có vấn đề lãi suất giảm Sau năm, ngân hàng nhận thấy tài trợ cho năm năm 6% chấp với tiền gửi mà chi phí 3% thu nhập từ lãi ròng tăng lên Tuy nhiên, lãi suất tăng, khoản tiền gửi tài trợ chấp 6% có giá 3% thu nhập lãi ròng giảm Giả sử có gia tăng 3% lãi suất hai năm Điều làm giảm thu nhập lãi ròng năm thứ ba không QUẢN LÝ THU NHẬP TỪ LÃI RÒNG - Đó công việc tập đoàn quản lý tài sản-nợ để đảm bảo loại rủi ro lãi suất giảm thiểu Một cách để làm điều đảm bảo thời gian đáo hạn tài sản có lãi thu thời gian đáo hạn khoản nợ có trả lãi khớp Trong ví dụ chúng ta, kết hợp đạt cách tăng lãi suất năm năm tiền gửi khoản chấp QUẢN LÝ THU NHẬP TỪ LÃI RÒNG Bảng 9.2: Lãi suất năm gia tăng để phù hợp với kỳ hạn tài sản nơ Kỳ hạn (Năm) Lãi suất tiền gửi 3% 4% Lãi suất chấp 6% 7% Phân tích thành phần Phân tích thành phần chủ yếu phân tích để tính toán delta Để minh họa làm để phân tích thành phần cung cấp cách khác để tính toán delta, giả sử ta có danh mục đầu tư với tiếp xúc với di chuyển lãi suất thể Bảng 9.9 Một thay đổi điểm lãi suất ba năm làm cho giá trị danh mục đầu tư tăng $10 triệu; thay đổi điểm lãi suất bốn năm khiến tăng $4.triệu; … Phân tích thành phần Bảng 9.9: Thay đổi giá trị danh mục đầu tư cho di chuyển điểm ($ triệu) Lãi suất Lãi suất Lãi suất Lãi suất Lãi suất năm năm năm năm 10 năm +10 +4 -8 -7 +2 Phân tích thành phần - Chúng sử dụng hai yếu tố để mô di chuyển lãi suất (Như đề cập trước đó, điều buộc 97% phương sai thay đổi lãi suất.) Sử dụng liệu Bảng 9.7, tiếp xúc delta với yếu tố (đo hàng triệu đô la cho đơn vị yếu tố với tải trọng yếu tố giả định điểm bản) 10 × 0.372 + × 0.392 − × 0.404 − × 0.394 + × 0.376 =+0.05 tiếp xúc delta đển yếu tố thứ hai 10 × (−0.267) + × (−0.110) − × 0.019 − × 0.194 + × 0.371 =−3.88 Phân tích thành phần - Các phương pháp sử dụng tương tự phương pháp mô tả Phần 9.6, nơi duration phần sử dụng để ước tính ảnh hưởng loại hình cụ thể thay đổi đường cong lãi suất - Ưu điểm việc sử dụng phân tích thành phần cho bạn biết thay đổi thích hợp để xem xét Nó cung cấp thông tin tầm quan trọng thay đổi khác Phân tích thành phần - Trong ví dụ, xem xét, tiếp xúc với thay đổi thứ hai lớn 80 lần so với tiếp xúc với thay đổi Tuy nhiên, từ Bảng 9.8 độ lệch chuẩn thay đổi khoảng 3,7 lần lớn độ lệch chuẩn thay đổi thứ hai - Một thước đo tầm quan trọng yếu tố cho danh mục cụ thể sản phẩm tiếp xúc delta với độ lệch chuẩn số yếu tố Sử dụng biện pháp này, yếu tố thứ hai 20 lần quan trọng yếu tố cho danh mục đầu tư Bảng 9.9 Gamma Vega - Khi số đo lường delta tính toán cho lãi suất, có nhiều cách đo lường gamma Giả sử 10 công cụ sử dụng để tính toán zero curve đo delta thay đổi dấu ngoặc kép cho tính toán - Gamma đạo hàm riêng thứ hai mẫu ∂2P / ∂xi∂xj P giá trị danh mục đầu tư Gamma Vega - Chúng ta có 10 lựa chọn cho xi 10 lựa chọn cho xj tổng cộng có 55 cách khác để đo lường gamma Đây tải thông tin Một cách tiếp cận để bỏ qua gammas chéo tập trung vào 10 phần phái sinh i = j Thêm để tính toán biện pháp gamma riêng lẻ đạo hàm riêng thứ hai giá trị danh mục đầu tư dịch chuyển song song zero curve.(Đây đường lồi dollar) - Một khả để tính toán gamma hai yếu tố phân tích thành phần Gamma Vega - Vega danh mục đầu tư đo lường phái sinh lãi suất tiếp xúc với biến động Những biến động khác sử dụng để định giá phái sinh lãi suất khác Một cách tiếp cận thực thay đổi nhỏ tương tự với tất biến động tính toán ảnh hưởng đến kết giá trị danh mục đầu tư Cách khác để thực phân tích thành phần để tính toán yếu tố phản ánh mô hình thay đổi biến động qua công cụ khác nhau(cáp, hoán đổi, quyền chọn trái phiếu, vv) giao dịch Đo lường Vega sau tính cho hai ba yếu tố Gamma Vega - Vega danh mục đầu tư đo lường phái sinh lãi suất tiếp xúc với biến động Những biến động khác sử dụng để định giá phái sinh lãi suất khác Một cách tiếp cận thực thay đổi nhỏ tương tự với tất biến động tính toán ảnh hưởng đến kết giá trị danh mục đầu tư Cách khác để thực phân tích thành phần để tính toán yếu tố phản ánh mô hình thay đổi biến động qua công cụ khác nhau(cáp, hoán đổi, quyền chọn trái phiếu, vv) giao dịch Đo lường Vega sau tính cho hai ba yếu tố Gamma Vega - Chỉ số GAMMA, ký hiệu Γ, danh mục đầu tư đo lường tác động mở rộng thay đổi lớn giá gây vần đề Gamma tỷ lệ thay đổi Delta danh mục so với giá tài sản sở Nó đạo hàm riêng bậc danh mục so với giá tài sản: Gamma= ∂2P/∂S2 - Nếu Gamma nhỏ, Delta thay đổi ít, điều chỉnh cần thiết để trung hòa Delta cần thực tương đối lần theo định kỳ - Tuy nhiên, Gamma lớn mặt giá trị tuyệt đối, Delta nhạy với giá tài sản sở Khi rủi ro để danh mục có Delta trung hòa mà không thay đổi suốt khoảng thời gian dài Gamma Vega - Vega danh mục, V, tỷ lệ thay đổi giá trị danh mục đơn vị thay đổi độ biến động ϭ giá tài sản sở: V= ∂P/∂ϭ - Nếu Vega tuyệt đối cao, giá trị danh mục nhạy cảm với thay đổi nhỏ độ biến động giá tài sản sở Nếu Vega tuyệt đối thấp, độ biến động giá tài sản sở dù có tăng cao hay giảm có tác động lên giá trị danh mục 10 KẾT LUẬN - Lợi nhuận ròng ngân hàng cách đo lường chêch lệch lãi mà NH thu với lãi mà NH phải trả Hiện có cách thiết lập tỉ số tài sản/nợ trình quản lý để đảm bảo điều trì gần không đổi năm qua năm khác - LIBOR lãi suất quan trọng chi phối lãi suất trả nhiều khoản vay với lãi suất thả khắp giới Lãi suất LIBOR lãi suất cho vay ngắn hạn dùng cho trung tâm tài hạng AA - Cấu trúc kỳ hạn LIBOR hoàn chỉnh lãi suất xây dựng từ lãi suất LIBOR, Eurodolla tương lai, lãi suất hoán đổi 10 KẾT LUẬN - Lãi suất kỳ hạn tính toán từ cấu trúc kỳ hạn lãi suất cho vay tương lai cho công ty đánh giá tín nhiệm hạng AA thời điểm bắt đầu giai đoạn bắt đầu bảo đảm hợp đồng kỳ hạn – công ty hạng AA - LIBOR/ cấu trúc kỳ hạn hoán đổi lãi suất sử dụng đại diện truyền thống thay cấu trúc kỳ hạn lãi suất phi rủi ro Lãi suất hoán đổi số qua đêm sử dụng lãi suất triết khấu phi rủi ro 10 KẾT LUẬN - Một khái niệm quan trọng thị trường lãi suất Duration Duration đo lường độ nhạy cảm giá trị danh mục đầu tư thay đổi nhỏ lúc đường cong lợi suất trái phiếu zero-coupon - Các cách khác mà đường cong lợi suất thay đổi qua thời gian, vài duration đo lường delta cần thiết 10 KẾT LUẬN - Để xác định số lượng tiếp xúc cho thấy cách khác mà đường cong lợi suất thay đổi qua thời gian, vài duration đo lường delta cần thiết Có nhiều cách xác định - Một cách phân tích thành phần thay hữu dụng để tính toán nhiều delta Điều cho thấy thay đổi đường cong lợi suất xảy thực tế là, đến mức lớn hơn, tổng tuyến tính hay thay đổi chuẩn Nếu nhà quản lý danh mục đầu tư phòng ngừa lại thay đổi chuẩn này, họ phòng ngừa lại tốt thay đổi xảy thực tế [...]... Tổ chức tài chính Northern Rock Ở Anh và Bear Stearns, Lehman Brothers gặp các vấn đề về thanh khoản Ngân hàng ở Anh thì bị chính phủ tiếp quản năm 2008, còn Lehman Brothers thì bị phá sản 2 CÁC LOẠI LÃI SUẤT 2.1 Treasury Rates - Lãi suất trái phiếu chính phủ 2.2 LIBOR (London interbank offered rate) and Swap Rates – LIBOR và lãi suất hoán đổi 2.3 LIBOR vs Treasury Rates – LIBOR với lãi suất chính phủ... được gọi là một tỷ lệ làm mới liên tục (thay đổi liên tục) 2 CÁC LOẠI LÃI SUẤT 2.3 LIBOR vs Treasury Rates – LIBOR với lãi suất chính phủ: Lãi suất phi rủi ro rất quan trọng trong việc định giá các hợp đồng tài chính Lãi suất trái phiếu chính phủ có thể được coi là lãi suất tự nhiên để sử dụng như lãi suất phi rủi ro, nhưng trong thực tế nó được coi là thấp, không thực tế, bởi vì: • Số vốn một... năm 2007, các tổ chức tài chính sử dụng LIBOR và lãi suất hoán đổi là một đại diện cho lãi suất phi rủi ro Kể từ khi cuộc khủng hoảng, họ đã chuyển sang sử dụng lãi suất hoán đổi chỉ số qua đêm (OIS) cho mục đích này 2.4 The OIS Rates ( An Overnight Indexed Swap) – Lãi suất hoán đổi chỉ số qua đêm Một hoán đổi chỉ số qua đêm (OIS) là một trao đổi trong đó mức lãi suất cố định trong một thời gian (ví... phương pháp tiếp cận thứ hai Lãi suất hoán đổi được sử dụng để mở rộng đường cong lãi suất LIBOR => Kết quả là đường cong lãi suất đôi khi được gọi là đường cong lãi suất LIBOR, và đôi khi là đường cong lãi suất hoán đổi, và đôi khi LIBOR / đường cong lợi suất hoán đổi 2 CÁC LOẠI LÃI SUẤT - Để hiểu tại sao lãi suất hoán đổi có thể được sử dụng để mở rộng đường cong lãi suất LIBOR khi phương pháp... được trao đổi với trung bình số học của lãi suất qua đêm trong kỳ 2 CÁC LOẠI LÃI SUẤT - Lãi suất qua đêm liên quan là lãi suất trên thị trường liên ngân hàng các tổ chức chính phủ nơi ngân hàng dự trữ dư thừa cho vay đối với các ngân hàng cần vay để đáp ứng nhu cầu dự trữ của họ - Tại Hoa Kỳ, lãi suất vay qua đêm trên thị trường này được gọi là (fed funds rate – Lãi suất quỹ fed) tỷ lệ lãi suất cho... với lãi suất chính phủ 2.4 The OIS Rates ( An Overnight Indexed Swap) – Lãi suất hoán đổi chỉ số qua đêm 2.5 Repo Rates (Repurchase Agreement) – Lãi suất mua lại 2 CÁC LOẠI LÃI SUẤT 2.1 Treasury Rates - Lãi suất chính phủ là lãi suất nhà đầu tư nhận được trên T–Bills (Tín phiếu kho bạc (Trái phiếu ngắn hạn) – Thời gian đáo hạn 6 tháng đến 1 năm) và T-Bonds (Trái phiếu chính phủ dài hạn, 6 năm đến 30 năm)... 6 năm đến 30 năm) Đây là những công cụ được các chính phủ sử dụng để vay tiền bằng đồng tiền riêng của mình - Lãi suất chính phủ Nhật là lãi suất chính phủ cam kết vay bằng đồng Yên, của Mỹ là đồng Dollars, vv…và lãi suất, vốn gốc sẽ được thanh toán như cam kết 2 CÁC LOẠI LÃI SUẤT 2.2 LIBOR (London interbank offered rate) and Swap Rates – LIBOR và lãi suất hoán đổi: LIBOR là viết tắt của lãi suất... những dự đoán của lãi suất ngắn hạn về tương lai dự kiến => Hiện tượng này được gọi là lý thuyết sở thích thanh khoản Nó dẫn đến lãi suất dài hạn là cao hơn so với lãi suất ngắn hạn hầu hết thời gian Ngay cả khi thị trường kỳ vọng một sự suy giảm nhỏ trong lãi suất ngắn hạn, lý thuyết sở thích thanh khoản có thể gây ra lãi suất dài hạn cao hơn so với lãi suất ngắn hạn Chỉ khi giảm mạnh lãi suất được dự... đường cong lãi suất là 4% cho tất cả các kỳ hạn 2 CÁC LOẠI LÃI SUẤT - Nếu đường cong lãi suất được tạo ra theo cách đầu tiên, điều này có nghĩa là các công ty được xếp loại AA hiện nay có thể ổn định trong lãi suất 4% bất kể bao lâu họ muốn vay - Nếu đường cong lãi suất được tạo ra theo cách thứ hai, mong rằng thị trường cho lãi suất vay ngắn hạn của công ty xếp loại AA tại một thời điểm trong tương... dịch thực tế trong một thị trường thanh khoản hơn 2 CÁC LOẠI LÃI SUẤT - Làm thế nào đường cong lãi suất LIBOR có thể được mở rộng hơn một năm? Có hai phương pháp có thể: + Tạo một đường cong lãi suất để đại diện cho các mức lãi suất mà công ty được xếp loại AA hiện nay có thể vay tiền trong thời gian dài hơn một năm + Tạo một đường cong lãi suất để đại diện cho lãi suất vay ngắn hạn trong tương
- Xem thêm -

Xem thêm: TIỂU LUẬN môn học QUẢN TRỊ rủi RO tài CHÍNH INTEREST RATE RISK rủi RO lãi SUẤT , TIỂU LUẬN môn học QUẢN TRỊ rủi RO tài CHÍNH INTEREST RATE RISK rủi RO lãi SUẤT , TIỂU LUẬN môn học QUẢN TRỊ rủi RO tài CHÍNH INTEREST RATE RISK rủi RO lãi SUẤT , QUẢN LÝ THU NHẬP TỪ LÃI RÒNG, CÁC LOẠI LÃI SUẤT, Duration, Duration điều chỉnh, Độ lồi – Khái quát, Phân tích các thành phần chính

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay