TIỂU LUẬN môn học QUẢN TRỊ rủi RO tài CHÍNH INTEREST RATE RISK rủi RO lãi SUẤT

37 178 0
  • Loading ...
1/37 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/11/2016, 10:56

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH KHOA TÀI CHÍNH TIỂU LUẬN MÔN HỌC QUẢN TRỊ RỦI RO TÀI CHÍNH ĐỀ TÀI INTEREST RATE RISK RỦI RO LÃI SUẤT GIẢNG VIÊN: ThS NGUYỄN HOÀNG THỤY BÍCH TRÂM THỰC HIỆN: NHÓM LÊ THỊ THANH MINH NGUYỄN THỊ NHUẦN HOÀNG THỊ THẢO NGUYÊN NGUYỄN THỊ NƯƠNG NGUYỄN TRẦN MI PHƯỢNG NHƯ QUỲNH HUỲNH NGỌC QUYÊN NGUYỄN THỊ NGỌC SƯƠNG NGUYỄN THỊ KIM THOA VŨ ĐÌNH THI Interest rate risk is more difficult to manage than the Quản lý rủi ro lãi suất khó khăn so với risk arising from market variables such as equity rủi ro tăng giá phát sinh từ biến đổi giá thị trường prices, exchange rates, and commodity prices One giá cổ phiếu, tỷ giá, giá hàng hóa Một complication is that there are many different interest phức tạp có nhiều lãi suất khác bất rates in any given currency (Treasury rates, interbank kỳ đồng tiền định (Lãi suất phủ, lãi suất borrowing and lending rates, swap rates, mortgage vay cho vay liên ngân hàng, lãi suất hoán đổi, lãi rates, deposit rates, prime borrowing rates, and so suất chấp, lãi suất huy động, lãi suất bản,vv on) Although these tend to move together, they are …) Mặc dù chúng có xu hướng di chuyển nhau, not perfectly correlated Another complication is that chúng tương quan không hoàn toàn Vấn đề we need more than a single number to describe the phức tạp khác cần nhiều số lẻ để interest rate environment We need a function mô tả môi trường lãi suất Chúng cần chức describing the variation of the rate with maturity This mô tả thay đổi lãi suất với kỳ hạn Điều is known as the term structure of interest rates or the gọi cấu trúc kỳ hạn lãi suất yield curve đường cong lãi suất Consider, for example, the situation of a U.S Ví dụ xem xét tình hình nhà kinh government bond trader The trader’s portfolio is likely doanh trái phiếu phủ Mỹ: danh mục đầu tư to consist of many bonds with different maturities nhà đầu tư gồm nhiều trái phiếu với nhiều kỳ There is an exposure to movements in the one-year hạn khác Có tiếp xúc với biến động lãi suất rate, the two-year rate, the three-year rate, and so on năm, lãi suất năm, lãi suất năm,… Tiếp The trader’s delta exposure is therefore more xúc Delta nhà giao dịch phức tạp so complicated than that of the gold trader in Table 8.1 với nhà giao dịch vàng bảng 8.1 Họ phải lo He or she must be concerned with all the different lắng tất với nhiều cách khác thay đổi ways in which the U.S Treasury yield +curve can hình dáng đường cong lợi suất phủ Mỹ change its shape through time thay đổi qua thời giạn This chapter starts with a description of traditional Chương bắt đầu với mô tả phương approaches used by a financial institution to manage pháp truyền thống sử dụng tổ chức tài interest rate risk It explains some of the interest rates để quản lý rủi ro lãi suất Nó giải thích số that are important to financial institutions It then mức lãi suất quan trọng tổ chức tài covers duration and convexity measures These can Sau gồm biện pháp đo lường Duration độ be regarded as the interest rate equivalents of the lồi Đây coi lãi suất tương đương delta and gamma measures considered in the việc xem xét đo lường delta gamma previous chapter A number of different approaches to chương trước Một phương pháp tiếp cận khác để managing the risks of nonparallel shifts are then quản lý rủi ro thay đổi không song song presented These include the use of partial durations, trình bày Chúng bao gồm việc sử dụng Duration the calculation of multiple deltas, and the use of phần, tính toán nhiều delta, việc sử dụng principal components analysis phân tích thành phần chủ yếu 9.1 9.1 QUẢN LÝ THU NHẬP TỪ LÃI RÒNG THE MANAGEMENT OF NET INTEREST INCOME Chìa khóa quản lý rủi ro hoạt động ngân A key risk management activity for a bank is the management of net interest income As explained in Section 2.2, the net interest income is the excess of interest received over interest paid It is the role of the asset-liability management function within the bank to ensure that the net interest margin, which is net interest income divided by income-producing assets, remains roughly constant through time This section hàng quản lý thu nhập ròng lãi ròng Như giải thích Phần 2.2, thu nhập lãi ròng số chênh lệch lãi suất nhận lãi suất phải trả Đó vai trò tổ chức quản lý tài sản-nợ ngân hàng để đảm bảo tỷ lệ lãi biên, tính thu nhập từ lãi ròng chia cho thu nập thu từ tài sản, trì ổn định qua thời gian Phần xem xét cách thực Làm biến động biên độ lãi ròng considers how this is done xảy ra? Hãy xem xét tình đơn giản How can fluctuations in net interest margin occur? Consider a simple situation where a bank offers consumers a one-year and a five-year deposit rate as well as a one-year and five-year mortgage rate The rates are shown in Table 9.1 mà ngân hàng đề xuất cho khách hàng lãi suất tiền gửi năm năm năm tốt lãi suất chấp năm năm năm Các mức lãi suất trình bày Bảng 9.1 TABLE 9.1 Ví dụ lãi suất ngân hàng đưa cho khách TABLE 9.1 hàng Example of Rates Offered by a Bank to Its Customers Maturity, years Deposit 3% 3% Lãi suất Lãi suất tiền gửi 3% 3% chấp 6% 6% Mortgate Rate Kỳ hạn, năm Rate 6% 6% Chúng đưa giả định đơn giản dự kiến lãi suất mong đợi năm cho khoảng thời gian tương We make the simplifying assumption that the expected lai với tỷ lệ năm thịnh hành thị trường one-year interest rate for future time periods equals Nói cách đơn giản, điều có nghĩa the one-year rate prevailing in the market today người tham gia thị trường xem xét tăng Loosely speaking, this means that market participants lãi suất khả giảm lãi suất Kết là, consider interest rate increases to be just as likely as lãi suất bảng 9.1 công chỗ chúng interest rate decreases As a result, the rates in Table phản ánh kỳ vọng thị trường Đầu tư tiền cho 9.1 are fair in that they reflect the market’s năm tái đầu tư cho bốn thời kỳ năm tiếp tục expectations Investing money for one year and dẫn đến đổi lại không chắn Nhưng, reinvesting for four further one-year periods leads to với giả định chúng tôi, toàn đổi lại mong an uncertain return But, given our assumptions, the đợi giống đầu tư năm năm Tương expected overall return is the same as a single five- tự vậy, vay tiền cho năm tái cấp vốn year investment Similarly, borrowing money for one năm cho bốn năm dẫn đến chi phí tài year and refinancing each year for the next four years dự kiến tương tự khoản vay năm năm leads to the same expected financing costs as a single five-year loan Giả sử bạn có tiền để gửi đồng ý với quan điểm phổ biến tăng lãi suất có khả Suppose you have money to deposit and agree giảm lãi suất Bạn chọn gửi tiền with the prevailing view that interest rate increases are năm mức 3% năm hay năm năm mức 3% just as likely as interest rate decreases Would you năm? Có thể bạn chọn năm, điều choose to deposit your money for one year at 3% per cho bạn linh hoạt tài Nó giữ tiền annum or for five years at 3% per annum? The bạn khoảng thời gian ngắn chances are that you would choose one year because this gives you more financial flexibility It ties up your Bây giả sử bạn muốn có chấp Một funds for a shorter period of time lần bạn đồng ý với quan điểm phổ biến tăng Now suppose that you want a mortgage Again lãi suất có khả giảm lãi suất Bạn you agree with the prevailing view that interest rate chọn chấp năm mức 6% chấp increases are just as likely as interest rate decreases năm năm mức 6%? Có thể bạn chọn chấp Would you choose a one-year mortgage at 6% or a năm năm cố định tỷ lệ vay bạn cho năm five-year mortgage at 6%? The chances are that you năm tiếp theo, bạn có rủi ro tái cấp vốn would choose a five-year mortgage because it fixes your borrowing rate for the next five years and Khi ngân hàng đưa lãi suất Bảng 9.1, subjects you to less refinancing risk thấy phần lớn người gửi tiền lựa chọn cho kỳ When the bank posts the rates shown in Table 9.1, hạn năm đa số khách hàng tìm kiếm it is likely to find that the majority of its depositors opt khoản chấp lựa chọn cho kỳ hạn năm năm for a one-year maturity and the majority of the Điều tạo không phù hợp tài sản / nợ đối customers seeking mortgages opt for a five-year với ngân hàng thu nhập từ lãi ròng đến rủi maturity This creates an asset/liability mismatch for ro Các khoản tiền gửi tài trợ năm năm 6% tài the bank and subjects its net interest income to risks sản chấp gia hạn toán qua năm The deposits that are financing the five-year 6% Không có vấn đề lãi suất giảm Sau năm, mortgages are rolled over every year There is no ngân hàng nhận thấy tài trợ cho năm problem if interest rates fall After one year, the bank năm 6% chấp với tiền gửi mà chi phí 3% will find itself financing the five-year 6% mortgages thu nhập từ lãi ròng tăng lên Tuy nhiên, lãi with deposits that cost less than 3% and net interest suất tăng, khoản tiền gửi tài trợ chấp income will increase However, if interest rates rise, 6% có giá 3% thu nhập lãi ròng giảm the deposits that are financing the 6% mortgages will Giả sử có gia tăng 3% lãi suất hai cost more than 3% and net interest income will năm Điều làm giảm thu nhập lãi ròng decline Suppose that there is a 3% rise in interest năm thứ ba không rates during the first two years This would reduce net interest income for the third year to zero Đó công việc tập đoàn quản lý tài sản-nợ để đảm bảo loại rủi ro lãi suất giảm thiểu It is the job of the asset-liability management Một cách để làm điều đảm bảo thời gian group to ensure that this type of interest rate risk is đáo hạn tài sản có lãi thu thời gian minimized One way of doing this is to ensure that the đáo hạn khoản nợ có trả lãi khớp maturities of the assets on which interest is earned Trong ví dụ chúng ta, kết hợp đạt and the maturities of the liabilities on which interest is cách tăng lãi suất năm năm tiền gửi paid are matched In our example, the matching can khoản chấp Ví dụ, ngân hàng hoạt be achieved by increasing the five-year rate on both động với tình hình Bảng 9.2, nơi tỷ lệ tiền gửi deposits and mortgages For example, the bank could năm năm 4% tỷ lệ chấp năm năm 7% move to the situation in Table 9.2 where the five-year Điều làm cho tiền gửi năm năm chấp deposit rate is 4% and the five-year mortgage rate is năm tương đối hấp dẫn Một số khách hàng 7% This would make five-year deposits relatively lựa chọn gửi tiền năm lãi thể more attractive and one-year mortgages relatively Bảng 9.1 chọn tiền gửi năm năm lãi more attractive Some customers who chose one-year suất Bảng 9.2 deposits when the rates were as in Table 9.1 will choose five-year deposits when rates are as in Table 9.2 BẢNG 9.2 Lãi suất năm năm gia tăng để phù hợp kỳ hạn tài sản nợ phải trả TABLE 9.2 Five-Year Rates Are Increased in an Attempt to Match Maturities of Assets and Liabilities Kỳ hạn (năm) Lãi suất Tiền gửi Lãi suất Thế Maturity Deposit Mortgage (years) Rate Rate 3% 6% 4% 7% Some customers who chose five year mortgages chấp 3% 6% 4% 7% Một số khách hàng lựa chọn chấp năm when the rates were as in Table 9.1 will choose one- năm Điều dẫn đến thời gian đáo hạn year mortgages This may lead to the maturities of tài sản nợ phải trả tương xứng Nếu assets and liabilities being matched If there is still an cân với người gửi tiền có xu imbalance with depositors tending to choose a one- hướng lựa chọn kỳ hạn năm khách hàng vay year maturity and borrowers a five-year maturity, five- kỳ hạn năm năm, lãi suất huy động chấp năm year deposit and mortgage rates could be increased năm tăng thêm Cuối cùng, cân even further Eventually the imbalance will disappear biến lãi suất Bảng 9.1 chọn chấp Kết cuối tất ngân hàng The net result of all banks behaving in the way we hành xử theo cách mà vừa mô tả lãi suất have just described is that long-term rates tend to be dài hạn có xu hướng cao so với dự đoán higher than those predicted by expected future lãi suất ngắn hạn tương lai dự kiến Hiện shortterm rates This phenomenon is referred to as tượng gọi lý thuyết sở thích khoản liquidity preference theory It leads to long-term rates Nó dẫn đến lãi suất dài hạn cao so với lãi suất being higher than short-term rates most of the time ngắn hạn hầu hết thời gian Ngay thị trường kỳ Even when the market expects a small decline in vọng suy giảm nhỏ lãi suất ngắn hạn, lý short-term rates, liquidity preference theory is likely to thuyết sở thích khoản gây lãi suất dài cause long-term rates to be higher than short-term hạn cao so với lãi suất ngắn hạn Chỉ giảm rates Only when a steep decline in interest rates is mạnh lãi suất dự kiến làm cho lãi suất dài expected will long-term rates be less than short-term hạn thấp lãi suất ngắn hạn rates Nhiều ngân hàng có hệ thống phức tạp để Many banks now have sophisticated systems for giám sát định thực khách monitoring the decisions being made by customers so hàng, để họ phát khác biệt nhỏ that, when they detect small differences between the kỳ hạn tài sản nợ phải trả lựa chọn, họ maturities of the assets and liabilities being chosen, điều chỉnh tinh vi mức phí mà họ cung cấp they can fine-tune the rates they offer Often Thường sản phẩm tài hoán đổi lãi suất derivatives such as interest rate swaps are used to sử dụng để quản lý rủi họ (xem Ví dụ 5.1 manage their exposures (see Example 5.1 in Section mục 5.6) Kết tỷ lệ lãi biên thường 5.6) The result of all this is that net interest margin is ổn định Điều luôn usually stable This has not always been the case In trường hợp Trong năm 1980 Hoa Kỳ, the 1980s in the United States, the failures of savings thất bại công ty tiết kiệm cho vay and loans companies and Continental Illinois were Continental Illinois phần lớn kết thất bại largely a result of their failure to match maturities for họ phù hợp với thời gian đáo hạn tài sản assets and liabilities nợ phải trả Liquidity TÍNH THANH KHOẢN In addition to eroding net interest margin, a mismatch Ngoài việc làm giảm lợi nhuận lãi biên ròng, of assets and liabilities can lead to liquidity problems không phù hợp tài sản nợ phải trả A bank that funds long-term loans with short-term dẫn đến vấn đề khoản Một ngân hàng tài deposits has to replace maturing deposits with new trợ cho khoản vay dài hạn với khoản tiền gửi deposits on a regular basis (This is sometimes ngắn hạn có để thay tiền gửi đáo hạn với tiền gửi referred to as rolling over the deposits) If depositors cách thường xuyên (Điều lose confidence in the bank, it might find it difficult to gọi tái đầu tư tiền gửi) Nếu người gửi tiền this A well-known example of a financial institution niềm tin vào ngân hàng, khó khăn làm that failed because of liquidity problems is Northern điều Một ví dụ tiếng tổ chức tài Rock in the United Kingdom It chose to finance much không thành công vấn đề khoản Northern of its mortgage portfolio with wholesale deposits, Rock Vương quốc Anh Nó chọn tài trợ cho nhiều some lasting only three months Starting in September danh mục đầu tư chấp với tiền gửi bán 2007, the depositors became nervous because of the buôn, số kéo dài ba tháng Bắt đầu từ problems surfacing in the United States As a result, tháng Chín năm 2007, người gửi tiền trở nên lo lắng Northern Rock was unable to finance its assets and vấn đề lên Hoa Kỳ Kết là, was taken over by the UK government in early 2008 Northern Rock tài trợ cho tài sản (see Business Snapshot 24.1) In the United States, tiếp quản phủ Anh vào đầu năm Bear Stearns and Lehman Brothers experienced 2008 (xem kinh doanh Snapshot 24.1) Tại Hoa Kỳ, similar problems in rolling over their wholesale Bear Stearns Lehman Brothers gặp vấn đề tương deposits tự việc tái đầu tư tiền gửi bán buôn họ Many of the problems during the credit crisis that Nhiều vấn đề nảy sinh suốt khủng started in 2007 were caused by a shortage of liquidity hoảng tín dụng năm 2007 có nguyên nhân As often happens during stressed market conditions, thiếu hụt khoản Như thường xảy there was a flight to quality where investors looked for tình trạng thị trường căng thẳng, nhà đầu tư very safe investments and were not prepared to take tìm kiếm khoản đầu tư an toàn không credit risks Bank regulators have now recognized the chuẩn bị sẵn sàng để chấp nhận rủi ro tín dụng Các need to set liquidity requirements, as well as capital nhà quản lý ngân hàng nhận cần requirements, for banks Chapter 16 explains the thiết phải thiết lập yêu cầu khoản, Basel III liquidity requirements and Chapter 24 yêu cầu vốn, cho ngân hàng Chương 16 giải discusses liquidity issues in more detail thích yêu cầu khoản Basel III Chương 24 thảo luận vấn đề khoản cách chi tiết 9.2 Phân loại lãi suất 9.2 TYPES OF RATES Trong phần này, xem xét số In this section, we consider a number of interest rates mức lãi suất quan trọng tổ chức tài that are important to financial institutions The Lãi kép lãi suất thảo luận Phụ lục A compounding frequency with which interest rates are phần cuối sách Lãi suất trái phiếu, lãi suất measured is discussed in Appendix A at the end of the danh nghĩa, tính toán lãi suất zero-coupon book Bond yields, par yields, and the calculation of thảo luận Phụ lục B zero-coupon interest rates are discussed in Appendix B Lãi suất trái phiếu phủ Treasury Rates Lãi suất trái phiếu phủ lãi suất Treasury rates are the rates an investor earns on nhà đầu tư kiếm từ trái phiếu phủ ngắn Treasury bills and Treasury bonds These are the hạn ( T Bills) trái phiếu phủ dài hạn (T – instruments used by a government to borrow in its Bonds) Đây công cụ sử dụng own currency Japanese Treasury rates are the rates phủ để vay đồng tiền riêng Lãi at which the Japanese government borrows in yen, suất trái phiếu phủ Nhật Bản lãi suất mà U.S Treasury rates are the rates at which the U.S phủ Nhật Bản vay đồng yên, lãi suất government borrows in U.S dollars, and so on It is trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ lãi suất mà usually assumed that there is no chance that a phủ Hoa Kỳ vay đô la Mỹ Nó thường giả government will default on an obligation denominated định hội mà phủ mặc in its own currency Treasury rates are therefore định nghĩa vụ tiền tệ Lãi suất trái usually regarded as risk-free rates in the sense that an phiếu phủ thường coi lãi suất phi investor who buys a Treasury bill or Treasury bond is rủi ro theo nghĩa nhà đầu tư mua trái certain that interest and principal payments will be phiếu phủ ngắn hạn dài hạn made as promised lãi suất toán vốn gốc thực cam kết LIBOR and Swap Rates LIBOR lãi suất hoán đổi LIBOR is short for London interbank offered rate It is LIBOR viết tắt lãi suất trái phiếu liên an unsecured short-term borrowing rate between ngân hàng London Đây tỷ lệ vay ngắn hạn banks LIBOR rates have traditionally been calculated bảo đảm ngân hàng Lãi suất each business day for 10 currencies and 15 borrowing LIBOR truyền thống tính ngày làm việc đối periods The borrowing periods range from one day to với 10 loại tiền tệ 15 kỳ vay Các thời kỳ vay nằm one year LIBOR rates are used as reference rates for khoảng từ ngày đến năm Lãi suất hundreds transactions LIBOR sử dụng làm giá tham chiếu cho hàng throughout the world One popular and important trăm nghìn tỷ đô la giao dịch toàn derivatives a giới Một dẫn chứng phổ biến quan trọng cho giao reference interest rate is an interest rate swap (see dịch phái sinh mà sử dụng LIBOR lãi suất of trillions transaction of dollars that uses of LIBOR as This is because a government controls the money supply in its own currency (i.e., it can print its own money) But governments are liable to default on debt in a foreign currency Also, countries in the European Union are liable to default on debt denominated in euros Chapter 5) LIBOR rates are published by the British tham chiếu hoán đổi lãi suất (xem Chương 5) Lãi Bankers’ Association (BBA) at 11:30 a.m (UK time) suất LIBOR công bố Hiệp hội Ngân hàng The BBA asks a number of different banks to provide Anh (BBA) lúc 11:30 sáng (giờ Anh) Các BBA hỏi quotes estimating the rate of interest at which they số ngân hàng khác để cung cấp báo giá could borrow funds from other banks just prior to 11 ước tính tỷ lệ lãi suất mà họ vay tiền từ a.m (UK time) for each currency and each borrowing ngân hàng khác trước đến 11 sáng period The top quarter and bottom quarter of the (giờ Anh) cho đồng tiền thời gian vay Các quotes currency/borrowing-period báo giá quý đầu quý cuối cho đồng tiền / kết combination are discarded and the remaining ones hợp kỳ hạn vay bị loại bỏ người lại are averaged to determine the LIBOR fixings for a tính trung bình để xác định LIBOR cố định cho day Typically the banks submitting quotes have an AA ngày Thông thường ngân hàng gửi báo giá credit rating có xếp hạng tín dụng AA for each In recent years there have been suggestions that Trong năm gần có đề some banks may have manipulated their LIBOR xuất số ngân hàng chế tác giá quotes Two reasons have been suggested for LIBOR họ Hai lý đề xuất cho viêêc manipulation One is to make the banks’ borrowing Một làm cho chi phí vay ngân hàng costs seem lower than they actually are so that they dường thấp thực tế để ngân hàng họ appear healthier Another is to make transactions such khỏe mạnh Hai làm cho giao dịch as interest rate swaps, whose cash flows depend on giao dịch hoán đổi lãi suất, mà dòng tiền phụ thuộc LIBOR underlying vào LIBOR cố định có lợi Vấn đề problem is that there is not enough interbank đủ giao dịch vay liên ngân hàng để borrowing for banks to make accurate estimates of ngân hàng có ước tính xác lãi suất their different vay họ cho tất đồng tiền khác nhau/ kết hợp kỳ currency/borrowing-period combinations that are used hạn vay sử dụng Dường qua thời It seems likely that over time the large number of gian số lượng lớn báo giá LIBOR cung LIBOR quotes that have been provided each day will cấp ngày thay số lượng nhỏ be replaced by a smaller number of quotes based on báo giá dựa giao dịch thực tế thị actual transactions in a more liquid market trường khoản fixings, borrowing more rates profitable for all The the How can the LIBOR yield curve be extended Làm đường cong lãi suất LIBOR có beyond one year? There are two possible approaches: thể mở rộng năm? Có hai phương pháp có thể: Create a yield curve to represent the rates at Tạo đường cong lãi suất để đại diện cho which AA-rated companies can today borrow mức lãi suất mà công ty xếp loại AA có funds for periods of time longer than one year thể vay tiền thời gian dài năm Create a yield curve to represent the future shortterm borrowing rates for AA rated companies It is important to understand the difference Suppose that the yield curve is 4% for all maturities If the yield Tạo đường cong lãi suất để đại diện cho lãi suất vay ngắn hạn tương lai cho công ty xếp hạng AA Điều quan trọng phải hiểu khác biệt Giả sử đường cong lãi suất 4% cho tất curve is created in the first way, this means that kỳ hạn Nếu đường cong lãi suất tạo theo companies rated AA today can lock in an interest rate cách đầu tiên, điều có nghĩa công ty of 4% regardless of how long they want to borrow If xếp loại AA ổn định lãi suất 4% the yield curve is created in the second way, the họ muốn vay Nếu đường cong lãi suất forward interest rate that the market assigns to the tạo theo cách thứ hai, mong thị trường short-term borrowing rates of companies that will be cho lãi suất vay ngắn hạn công ty xếp loại AA rated AA at a future time is 4% (See Appendix B for thời điểm tương lai 4% (Xem Phụ lục B how forward rates are defined and calculated.) When để làm xác định tính toán giá kỳ hạn.) Khi the yield curve is created in the first way, it gives the đường cong lãi suất tạo theo cách đầu tiên, forward short-term borrowing rate for a company that sinh lãi suất vay ngắn hạn kỳ hạn cho công is AA-rated today When it is created in the second ty xếp loại AA Khi tạo theo cách way, it gives the forward short-term borrowing rate for thứ hai, sinh lãi suất vay ngắn hạn kỳ hạn cho a company that will be AA at the beginning of the công ty xếp hạng AA thời điểm bắt đầu period covered by the forward contract giai đoạn đầu bảo vệ hợp đồng kỳ hạn In practice, the LIBOR yield curve is extended Trong thực tế, đường cong lãi suất LIBOR using the second approach Swap rates (see Table mở rộng cách sử dụng phương pháp tiếp 5.5.) are used to extend the LIBOR yield curve, as cận thứ hai Lãi suất hoán đổi (xem Bảng 5.5.) described in Appendix B.2The resulting yield curve is sử dụng để mở rộng đường cong lãi suất LIBOR, sometimes called the LIBOR yield curve, sometimes mô tả Phụ lục B Kết đường cong lãi suất the swap yield curve, and sometimes the LIBOR/swap gọi đường cong lãi suất LIBOR, đôi yield curve To understand why swap rates can be đường cong lãi suất hoán đổi, used to extend the LIBOR yield curve when the LIBOR / đường cong lợi suất hoán đổi Để hiểu second approach is used, note that a bank can lãi suất hoán đổi sử dụng để mở convert a series of short term LIBOR loans to a swap rộng đường cong lãi suất LIBOR phương pháp rate using the swap market For example, it can thứ hai sử dụng, lưu ý ngân hàng chuyển đổi loạt khoản vay LIBOR ngắn Lend a certain principal for six months to an AA hạn với tỷ lệ hoán đổi sử dụng cho thị trường trao borrower and relend it for nine successive six-month đổi Ví dụ, periods to (possibly different) borrowers who are rated Cho khách hàng AA vay môêt vốn gốc sáu AA at the time of their loans; and tháng vay lại khoảng thời gian chín tháng Enter into a swap to exchange the LIBOR for the fiveyear swap rate This means that the swap rate represents what the bank can expect to earn from a series of short-term loans to AA-rated borrowers at LIBOR It is sometimes referred to as a continually refreshed rate.3 liên tiếp cho khách hàng vay, người đánh giá AA thời điểm vay Thực hiêên hoán đổi để trao đổi LIBOR cho tỷ lệ hoán đổi năm năm Điều có nghĩa tỷ lệ trao đổi đại diện cho ngân hàng mong đợi để kiếm Eurodollar futures, which are contracts on the future value of LIBOR, can also be used to extend the LIBOR yield curve 3See P Collin-Dufresne and B Solnik, “On the Term Structure of Default Premia in the Swap and Libor Market,” Journal of Finance 56, no (June 2001): 1095–1115 9.5 TỔNG HỢP 9.5 GENERALIZATION Đến sử dụng thời gian đáo hạn bình quân (Duration) độ lồi trái phiếu để đo độ nhạy So far we have used duration and convexity to giá trái phiếu riêng lẻ với lãi suất Các định nghĩa measure the sensitivity of the price of a single bond thời gian đáo hạn bình quân (Duration) độ lồi trái to interest rates The definitions of duration and phiếu khái quát để họ áp dụng convexity can be generalized so that they apply to a danh mục đầu tư trái phiếu, cho danh portfolio of bonds—or to any portfolio of interest rate- mục đầu tư có công cụ phụ thuộc lãi suất Chúng dependent instruments We define a parallel shift in xác định thay đổi song song the zero-coupon yield curve as a shift where all zero- đường cong lợi suất zero-coupon thay đổi coupon interest rates change by the same amount, nơi mà tất lãi suất zero-coupon thay đổi lượng as indicated in Figure 9.3 tương tự nhau, hình 9.3 Suppose that P is the value of the portfolio of Giả sử P giá trị danh mục đầu tư chứng khoán interest-rate-dependent securities We can make a phụ thuộc lãi suất Chúng tạo thay small parallel shift in the zero-coupon yield curve and đổi song song nhỏ đường cong lợi suất zero- observe the change ΔP in P Duration is defined as coupon quan sát thay đổi ΔP theo P Thời gian (9.5) đáo hạn bình quân (Duration) xác định là: where Δy is the size of the small parallel shift Equation (9.5) is equivalent to (9.6) Suppose a portfolio consists of a number of interest-rate dependent assets The i th asset is (9.5) Với Δy thay đổi dịch chuyển song song nhỏ đường cong lợi suất giao Phương trình (9.5) tương đương với worth Xi and has a duration Di (i = 1,2,…,n) Define ΔXi as the change in the value of Xi arising from the yield curve shift Δy It follows that P =∑ni=1 Xi and Xi so that from equation (9.5) the duration of the portfolio is given by (9.6) Giả sử danh mục đầu tư bao gồm số tài sản phụ thuộc vào lãi suất Các tài sản thứ i giá trị Xi có thời gian đáo hạn bình quân Di (i = 1,2, , n) Xác định ΔXi thay đổi giá trị Xi phát The duration of the ith asset is sinh từ việc thay đổi đường cong lợi suất Δy Theo P =∑ni=1 Xi từ phương trình (9.5) suốt thời gian đáo hạn bình quân danh mục đầu tư Hence cho This shows that the duration D of a portfolio is the weighted average of the durations of the individual Duration tài sản thứ i A small parallel shift of Δy in the zero-coupon yield curve leads to the yield of all bonds changing by approximately Δy assets comprising the portfolio with the weight assigned to an asset being proportional to the value of the asset Vì The dollar duration D$ of a portfolio can be defined as duration of the portfolio times the value of Điều cho thấy thời gian đáo hạn bình quân the portfolio: (Duration) D danh mục đầu tư bình quân gia ΔP D$ =− Δy quyền thời hạn đáo hạn bình quân tài sản riêng lẻ với tỉ trọng tài sản danh mục đầu tư tỷ lệ thuận với giá trị tài sản This is a measure of the delta of the portfolio with Dollar duration D$ danh mục đầu tư respect to interest rates The dollar duration of a định nghĩa Duration danh mục nhân với portfolio consisting of a number of interest-rate- giá trị danh mục đầu tư dependent assets is the sum of the dollar durations of the individual assets Đây đo lường delta danh mục đầu tư với lãi suất Dollar duration danh mục đầu tư bao The convexity measure can be generalized in the same way as duration For any interest-rate- gồm số tài sản có phụ thuộc lãi suất tổng Dollar duration tài sản riêng lẻ dependent portfolio whose value is P we define the convexity C as 1∕P times the second partial derivative Phương pháp đo lường độ lồi trái phiếu of the value of the portfolio with respect to a parallel khái quát tương tự theo cách thời gian đáo hạn shift in the zero-coupon yield curve Equation (9.4) is bình quân (Duration) Đối với danh mục đầu tư correct with B replaced by P: phụ thuộc lãi suất có giá trị P ta định nghĩa độ lồi C / P nhân đạo hàm riêng bậc hai giá trị danh mục đầu tư thay đổi song song (9.7) đường cong lợi suất zero coupon Phương trình (9.4) The relationship between the convexity với B thay P: of a portfolio and the convexity of the assets comprising the portfolio is similar to that (9.7) for duration: the convexity of the portfolio is the weighted average of the convexities of the assets with the weights being proportional to the value of the assets For a portfolio with a particular duration, the convexity tends to be greatest when the portfolio provides payments evenly over a long period of time It is least when the payments are concentrated around one particular point in time The dollar convexity for a portfolio worth P can be defined as P times the convexity This a measure Mối quan hệ độ lồi danh mục đầu tư độ lồi tài sản danh mục đầu tư tương tự thời gian đáo hạn bình quân (Duration): độ lồi danh mục đầu tư bình quân gia quyền độ lồi tài sản với tỷ trọng tài sản tỷ lệ thuận với giá trị tài sản Đối với danh mục đầu tư có thời hạn đáo hạn bình quân (Duration) cụ thể, độ lồi có xu hướng trở nên lớn danh mục đầu tư cung cấp toán qua of the gamma of the portfolio with respect to interest khoảng thời gian dài Là khoản rates The dollar convexity of a portfolio consisting of toán tập trung xung quanh thời điểm a number of interest-rate-dependent positions is the cụ thể sum of the dollar convexities of the individual assets Độ lồi Dollar cho danh mục đầu tư trị giá P Portfolio Immunization A portfolio consisting of long and short positions in interest-rate-dependent assets can be protected against relatively small parallel shifts in the yield curve by ensuring that its duration is zero It can be protected against relatively large parallel shifts in the yield curve by ensuring that its duration and convexity are both zero or close to zero định nghĩa P nhân với độ lồi Đây phương pháp đo lường gamma danh mục đầu tư lãi suất Độ lồi Dollar danh mục đầu tư bao gồm số lượng vị phụ thuộc lãi suất tổng độ lồi dollar tài sản riêng lẻ Danh mục phòng ngừa Một danh mục đầu tư bao gồm vị dài hạn ngắn hạn tài sản phụ thuộc lãi suất bảo vệ chống lại thay đổi song song tương đối nhỏ đường cong lợi suất cách đảm bảo thời gian đáo hạn bình quân (Duration) không (0) Nó bảo vệ chống lại thay đổi song song tương đối lớn đường cong lãi suất cách đảm bảo thời gian đáo hạn bình quân và độ lồi trái phiếu số không(0) gần không(0) 9.6 9.6 NONPARALLEL YIELD CURVE SHIFTS SỰ THAY ĐỔI ĐƯỜNG CONG LỢI SUẤT TRÁI PHIẾU KHÔNG ĐỒNG ĐỀU Tuy nhiên mối quan hệ Duration phương Unfortunately the basic duration relationship in trình ( 9.6 ) tiếp xúc định lượng với thay đổi equation (9.6) only quantifies exposure to parallel yield đường cong lợi suất song song Mối quan hệ Duration curve shifts The duration plus convexity relationship cộng với độ lồi phương trình ( 9.7) cho phép in equation (9.7) allows the shift to be relatively large, thay đổi tương đối lớn, thay but it is still a parallel shift đổi song song Some measures researchers so that have extended nonparallel shifts duration Một số nhà nghiên cứu mở rộng cách đo lường can Duration để thay đổi Đường cong lợi suất trái be considered Reitano (1992) suggests a partial duration phiếu không song song xem xét Reitano measure where just one point on the zero-coupon (1992 ) đề xuất đo lường duration phần yield curve is shifted and all other points remain the điểm đường cong lợi suất zero-coupon thay đổi same.7 Suppose that the zero curve is as shown in tất điểm lại tương tự Giả sử đường Table 9.4 and Figure 9.4 Shifting the five-year point cong zero thể bảng 9.4 hình 9.4 involves changing the zero curve as indicated in Chuyển dịch điểm năm năm bao gồm việc thay đổi Figure 9.5 In general, the partial duration of the đường cong zero hình 9.5 portfolio for the ith point on the zero curve is Nhìn chung, duration phần danh mục đầu tư cho điểm thứ i đường cong zero where Δyi is the size of the small change made to the ith point on the yield curve and ΔPi is the resulting change in the portfolio value The sum of all the partial duration measures equals the usual duration measure.8 The percentage change in the portfolio value arising from Δyi is −DiΔyi Suppose that the partial durations for a particular portfolio are as shown in Table 9.5 The duration of the portfolio (sum of the partial durations) is only 0.2 This means that the portfolio is relatively insensitive to parallel shifts in the yield curve However, the durations for short maturities are positive while those Trong Δyi chênh lệch làm thay đổi nhỏ qua năm thứ i đường cong lợi suất ΔPi khoảng thay đổi giá trị danh mục đầu tư Tổng tất đo lường duration thành phần đo lường duration thường dùng Phần trăm thay đổi giá trị danh mục đầu tư tăng lên từ Δyi -DiΔyi Giả sử duration thành phần cho danh mục riêng lẻ thể Bảng 9.5 Duration danh mục đầu tư(Tổng duration thành phần) 0.2 Điều có nghĩa danh mục đầu tư tương đối không nhạy cảm với thay đổi See R Reitano, “Nonparallel Yield Curve Shifts and Immunization,” Journal of Portfolio Management (Spring 1992): 36–43 When the ith point on the zero curve is shifted, the other points are not shifted and rates on the shifted yield curve are calculated using linear interpolation as indicated in Figure 9.5 for long maturities are negative This means that the song song đường cong lợi suất Tuy nhiên, portfolio loses (gains) in value when short rates rise duration cho kỳ hạn ngắn dương, (fall) It gains (loses) in value when long rates rise kỳ hạn dài âm Điều có nghĩa (fall) danh mục đầu tư giảm (tăng) giá lãi suất ngắn hạn tăng (giảm) Nó tăng (giảm) giá trị lãi suất dài hạn tăng (giảm) Ta phân tích sâu tính toán độ nhạy We are now in a position to go one step further and calculate the sensitivity of a portfolio value to any nonparallel shifts Suppose that, in the case of the yield curve shown in Figure 9.4, we define a rotation where the changes to the 1-year, 2-year, 3-year, 4year 5-year, 7-year and 10-year are −3e, −2e, −e, 0, e, 3e, and 6e for some small e This is illustrated in Figure 9.6 From the partial durations in Table 9.5, the percentage change in the value of the portfolio arising from the rotation is cảm giá trị danh mục đầu tư với thay đổi không song song đường cong lợi suất Giả sử rằng, trường hợp đường cong lợi suất thể hình 9.4, định nghĩa vòng quay mà thay đổi cho năm, năm, năm, năm năm, năm 10 năm -3e, -2e, -e, 0, e, 3e, 6e cho số nhỏ e Điều minh họa hình 9.6 Từ Duration Bảng 9.5, phần trăm thay đổi giá trị danh mục đầu tư phát sinh từ việc thay đổi −[0.2 × (−3e) + 0.6 × (−2e) + 0.9 × (−e) + 1.6 × + 2.0 × e −[0.2 × (−3e) + 0.6 × (−2e) + 0.9 × (−e) + 1.6 × + 2.0 × e −2.1 × 3e − 3.0 × 6e] = 25.0e −2.1 × 3e − 3.0 × 6e] = 25.0e Đối với thay đổi song song e đường cong lợi suất, phần trăm thay đổi giá trị For a parallel shift of e in the yield curve, the percentage change in the value of the portfolio is −0.2e This shows that a portfolio that gives rise to the partial durations in Table 9.5 is much more heavily exposed to a rotation of the yield curve than to a danh mục đầu tư -0.2e Điều cho thấy danh mục đầu tư mang làm tăng cho duration thành phần Bảng 9.5 tiếp xúc nhiều nhiều với vòng quay đường cong lợi suất thay đổi song song parallel shift Ghi chú: Duration: đo lường nhạy cảm GT trái phiếu với biến động LS thể dạng số năm thới gian Một trái phiếu có Duration cao giá trái phiếu nhạy cảm với biến động LS thị trường Zero –Coupon: trái phiếu khoản trả lợi tức định kỳ, thay vào nhà đâu tư nhận đc TSSL cách mua thấp so với mệnh giá (giá trị đáo hạn ) Nếu có sụt giảm LS, giá trái phiếu tăng lên nhà đầu tư muốn danh mục trái phiếu với mức độ nhảy cảm với LS lớn Trong TH nhà đầu tư xây dựng danh mục trái phiều dài hạn với LS thấp 9.7 INTEREST RATE DELTAS IN PRACTICE 9.7 DELTAS LÃI SUẤT TRONG THỰC TIỄN Trong thực tế, số cách tiếp cận khác sử dụng để tính toán deltas lãi suất Một cách tiếp cận In practice, a number of different approaches are để xác định deltas dollar duration Đây độ nhạy used to calculate interest rate deltas One approach cảm danh mục đầu tư với thay đổi song song is to define delta as the dollar duration This is the đường cong lợi suất zero-coupon Một thước đo sensitivity of the portfolio to a parallel shift in the liên quan đến định nghĩa delta DV01 Đây zero-coupon yield curve A measure related to this tác động gia tăng điểm definition of delta is DV01 This is the impact of a tất lãi suất Đó dolla duration nhân với 0.0001 one-basis-point increase in all rates It is the dollar Ngoài ra, duration danh mục đầu tư nhân với duration multiplied by 0.0001 Alternatively, it is the giá trị danh mục đầu tư, nhân với 0.0001 duration of the portfolio multiplied by the value of the portfolio multiplied by 0.0001 Các nhà phân tích muốn tính toán vài giá trị delta Analysts like to calculate several deltas to reflect để phản ánh rủi ro họ để thể tất cách their exposures to all the different ways in which the thức khác mà đường cong lãi suất di yield curve can move There are a number of chuyển Có số cách khác thực different ways this can be done One approach Một cách tiếp cận tương ứng với tiếp cận corresponds to the partial duration approach that we phần duration mà nêu phần trước outlined in the previous section It involves computing Nó liên quan đến việc tính toán tác động việc thay the impact of a one-basispoint change similar to the đổi điểm tương tự minh họa Hình one illustrated in Figure 9.5 for points on the zero- 9.5 cho điểm đường cong lợi suất zero-coupon coupon yield curve This delta is the partial duration Delta duration phần tính toán calculated in Table 9.5 multiplied by the value of the bảng 9,5 nhân với giá trị danh mục đầu tư, nhân với portfolio multiplied by 0.0001 The sum of the deltas 0,0001 Tổng delta cho tất điểm for all the points on the yield curve equals the DV01 đường cong lợi suất DV01 Giả sử danh mục Suppose that the portfolio in Table 9.5 is worth $1 đầu tư Bảng 9.5 trị giá $ triệu Các delta million The deltas are shown in Table 9.6 thể Bảng 9.6 TABLE 9.6 Deltas for Portfolio in Table 9.5 TABLE 9.6 Deltas cho danh mục đầu tư bảng 9.5 Maturity 10 Total (Years) Delta - - - - - 210 300 -20 20 60 90 160 200 Value of portfolio is $1 million The dollar impact of a one-basis-point increase in points on the zero curve is shown Kỳ hạn (Năm) Delta -20 -60 -90 -160 Giá trị danh mục đầu tư $ triệu Tác động đồng USD làm tăng điểm nhiều điểm đường cong zero thể Zero rate (%) Zero rate (%) 5 3 Maturity (years) FIGURE 9.7 10 12 Maturity (years) 10 12 HÌNH 9,7 Xem xét thay đổi đường cong lợi suất tiếp cận Bucketing sử dụng Change Considered to Yield Curve When Bucketing Approach Is Used Một thay đổi cách tiếp cận để chia đường cong lợi suất vào số lượng đoạn A variation on this approach is to divide the yield curve into a number of segments or buckets and calculate for each bucket the impact of changing all the zero rates corresponding to the bucket by one basis point while keeping all other zero rates unchanged This approach is often used in assetliability management (see Section 9.1) and is referred to as GAP management Figure 9.7 shows the type of change that would be considered for the segment of the zero curve between 2.0 and 3.0 years in Figure nhóm tính toán cho nhóm tác động tất thay đổi tất lãi suất không tương ứng với nhóm điểm giữ tất lãi suất khác không thay đổi Cách tiếp cận thường sử dụng quản lý tài sản(Xem mục 9.1), gọi quản lý GAP Hình 9.7 cho thấy loại thay đổi xem xét cho đoạn đường cong zero 2.0 3.0 năm hình 9.4 Như cách tiếp cận duration phần, tổng delta cho tất đoạn DV01 9.4 As with the partial duration approach, the sum of the deltas for all the segments equals the DV01 Tính delta để tạo thuận lợi cho phòng ngừa rủi ro Một vấn đề với đo lường delta chúng Calculating Deltas to Facilitate Hedging One of the problems with the delta measures that we have considered so far is that they are not designed to make hedging easy Consider the deltas in Table 9.6 If we plan to hedge our portfolio with zerocoupon bonds, we can calculate the position in a one-year zero coupon bond to zero out the $200 per basis point exposure to the one-year rate, the position in a two-year zero-coupon bond to zero out the exposure to the two-year rate, and so on But, if other instruments are used, a much more complicated analysis is necessary In practice, traders tend to use positions in the instruments that have been used to construct the zero curve to hedge their exposure For example, a ta xem xét trước họ không thiết để phòng ngừa rủi ro dễ dàng Xem xét delta Bảng 9.6 Nếu có kế hoạch để phòng ngừa cho danh mục đầu tư với trái phiếu zero-coupon, tính toán vị trái phiếu zero coupon năm với $ 200 điểm tiếp xúc với lãi suất năm, vị trái phiếu zero coupon năm với tiếp xúc với lãi suất năm, vv…Nhưng, công cụ khác sử dụng, nhiều phân tích phức tạp cần thiết Trong thực tế, thương nhân có xu hướng sử dụng vị công cụ sử dụng để xây dựng đường cong zero để phòng ngừa tiếp xúc họ Ví dụ, nhà kinh doanh trái phiếu phủ có government bond trader is likely to take positions in thể vị giao dịch trái phiếu phủ mà the actively traded government bonds that were used dùng để xây dựng đường cong zero trái phiếu to construct the Treasury zero curve when hedging A phủ phòng ngừa Các công cụ nhà trader of instruments dependent on the LIBOR/swap giao dịch phụ thuộc vào lãi suất LIBOR / đường cong lợi yield curve is likely take a position in LIBOR deposits, suất hoán đổi lấy vị lãi suất tiền gửi LIBOR, Eurodollar futures, and swaps when hedging Eurodollar tương lai hoán đổi phòng ngừa rủi ro To facilitate hedging, traders therefore often Để tạo điều kiện phòng ngừa rủi ro, nhà đầu tư calculate the impact of small changes in the quotes thường tính toán tác động thay đổi nhỏ for each of the instruments used to construct the zero định giá cho công cụ sử dụng để xây dựng đường curve The quote for the instrument is changed by a cong zero Định giá cho công cụ thay đổi small amount, the zero-coupon yield curve is lượng nhỏ, đường cong lãi suất zero-coupon recomputed, and the portfolio revalued Consider a tính toán lại, đánh giá lại danh mục đầu tư trader responsible for interest rate caps and swap Xem xét nhà giao dịch chịu trách nhiệm lãi suất options Suppose that, when there is a one-basis- caps tùy chọn hoán đổi Giả sử rằng, có point change in a Eurodollar futures quote, the thay đổi điểm định giá tương lai portfolio value increases by $500 Each Eurodollar Eurodollar, giá trị danh mục đầu tư tăng lên $ 500 Mỗi futures contract changes in value by $25 for a one- hợp đồng tương lai Eurodollar thay đổi giá trị $ 25 basis-point change in the Eurodollar futures quote It cho điểm định giá Eurodollar tương follows that the trader’s exposure can be hedged with lai Nó sau tiếp xúc nhà giao dịch phòng 20 contracts Suppose that the exposure to a one- ngừa rủi ro với 20 hợp đồng Giả sử việc tiếp xúc basis-point change in the five-year swap rate is với thay đổi điểm lãi suất hoán đổi $4,000 and that a five-year swap with a notional năm năm $ 4.000, hoán đổi năm năm với principal of $1 million changes in value by $400 for a vốn ước lượng triệu $ thay đổi giá trị $ 400 one-basis-point change in the five-year swap rate cho thay đổi điểm lãi suất hoán đổi năm The exposure can be hedged by trading swaps with Việc tiếp xúc phòng ngừa giao dịch a notional principal of $10 million hoán đổi với vốn ước lượng $ 10 triệu 9.8 PHÂN TÍCH CÁC THÀNH PHẦN CHÍNH 9.8 PRINCIPAL COMPONENTS ANALYSIS Các phương pháp tiếp cận mà vừa nêu dẫn đến nhà phân tích tính toán 10-15 delta khác cho đường cong zero Điều có The approaches we have just outlined can lead to vẻ mức cần thiết biến coi analysts calculating 10 to 15 different deltas for every tương quan chặt chẽ với Ví dụ, lợi suất zero curve This seems like overkill because the variables trái phiếu năm năm di chuyển lên vài being considered are quite highly correlated with each điểm bản, hầu hết thời gian lãi suất trái other For example, when the yield on a five-year bond phiếu mười năm di chuyển theo cách tương tự moves up by a few basis points, most of the time the Có thể cho nhà giao dịch không nên lo yield on a ten-year bond moves in a similar way Arguably lắng danh mục đầu tư có tiếp xúc a trader should not be worried when a portfolio has a tương quan lớn với lãi suất năm năm tiếp large positive exposure to the five-year rate and a similar xúc không tương quan lớn tương đương với mức large negative exposure to the ten-year rate mười năm One approach to handling the risk arising from Một cách tiếp cận để xử lý rủi ro phát sinh từ groups of highly correlated market variables is principal nhóm biến thị trường tương quan cao phân components analysis This is a standard statistical tool tích thành phần chủ yếu Đây công cụ thống with many applications in risk management It takes kê tiêu chuẩn với nhiều ứng dụng quản lý rủi historical data on daily changes in the market variables ro Nó lấy liệu lịch sử thay đổi hàng ngày and attempts to define a set of components or factors biến thị trường cố gắng để xác định that explain the movements tập thành phần yếu tố để giải The approach is best illustrated with an example The thích chuyển động market variables we will consider are swap rates with Phương pháp minh họa tốt với maturities of year, years, years, years, years, ví dụ Các biến thị trường, xem xét years, 10 years, and 30 years Tables 9.7 and 9.8 show lãi suất hoán đổi với kỳ hạn năm, năm, năm, results produced for these market variables using 2,780 năm, năm, năm, 10 năm 30 năm Bàng 9.7 daily observations between 2000 and 2011 The first 9.8 cho ta thấy kết biến thị trường column in Table 9.7 shows the maturities of the rates that sử dụng 2780 quan sát hàng ngày năm 2000 were considered The remaining eight columns in the 2011 Các cột bảng 9,7 cho thấy table show the eight factors (or principal components) thời gian đáo hạn mức lãi suất xem describing the rate moves The first factor, shown in the xét Tám cột lại bảng hiển thị tám yếu tố column labeled PC1, corresponds to a roughly parallel (hoặc thành phần chính) mô tả di chuyển lãi shift in the yield curve When we have one unit of that suất Yếu tố đầu tiên, thể cột có nhãn factor, the one-year rate increases by 0.216 basis points, PC1, tương ứng với thay đổi gần song song the two-year rate increases by 0.331 basis points, and so đường cong lãi suất Khi ta có đơn vị yếu on tố đó, lãi suất năm tăng 0,216 điểm bản, tỷ lệ hai năm tăng 0,331 điểm bản, vv Bảng 9.7 Những tải nhân tố cho liệu hoán đổi TABLE 9.7 Factor Loadings for Swap Data PC1 PC2 PC3 PC4 PC5 PC6 PC7 PC8 year 0.216 −0.501 0.627 year 0.331 −0.429 0.129 year 0.372 −0.267 −0.157 year 0.392 −0.110 −0.256 year 0.404 0.019 −0.355 −0.269 −0.195 −0.336 year 0.394 0.194 10 year 0.376 0.371 0.068 30 year 0.305 0.554 0.575 −0.487 0.122 0.354 −0.212 0.414 −0.096 0.174 −0.019 −0.305 0.311 0.551 0.595 −0.278 0.007 −0.100 −0.684 0.398 0.237 −0.674 0.331 −0.039 0.022 0.011 −0.100 −0.034 0.236 0.413 −0.416 −0.564 0.512 −0.316 −0.327 0.685 −0.278 0.422 −0.279 0.007 0.032 TABLE 9.8 Standard Deviation of Factor Scores PC1 17.5 PC2 4.77 PC3 2.08 PC4 1.29 PC5 0.91 PC6 0.73 PC7 0.56 PC8 0.53 Bảng 9.8 Độ lệch chuẩn nhân tố điểm The second factor is shown in the column labeled PC2 It corresponds to a rotation or change of slope of Yếu tố thứ hai hiển thị cột có nhãn PC2 the yield curve Rates between year and years move Nó tương ứng với vòng xoay, thay đổi độ dốc in one direction; rates between years and 30 years đường cong lãi suất Lãi suất năm move in the other direction An third factor corresponds to năm di chuyển theo hướng; lãi suất năm a “bowing” of the yield curve Relatively short (1-year and năm 30 di chuyển theo hướng khác Một yếu 2-year) and relatively long (10-year and 30-year) rates tố thứ ba tương ứng với "cong xuống" move in one direction; the intermediate rates move in the đường cong lãi suất Lãi suất ngắn hạn (năm other direction An interest rate move for a particular năm 2) dài hạn (năm 10 năm 30) di chuyển factor is known as the factor loading In our example, the theo hướng; lãi suất trung hạn di chuyển theo first factor’s loading for the one-year rate is 0.216 hướng khác Một thay đổi lãi suất cho yếu tố đặc biệt gọi tải yếu tố Trong ví dụ Because there are eight rates and eight factors, the interest rate changes observed on any given day can always be expressed as a linear sum of the factors by solving a set of eight simultaneous equations When this is done, the quantity of a particular factor in the interest rate changes on a particular day is known as the factor score for that day The importance of a factor is measured by the standard deviation of its factor score The standard deviations of the factor scores in our example are shown in Table 9.8 and the factors are listed in order of their importance In carrying out the analysis, interest rate movements were measured in basis points A quantity of the first factor equal to one standard deviation, therefore, corresponds to the one year rate moving by 0.216 × chúng tôi, tải yếu tố cho lãi suất năm 0,216 Bởi có tám lãi suất tám yếu tố, thay đổi lãi suất quan sát ngày thể tổng tuyến tính yếu tố cách giải hệ tám phương trình đồng thời Khi điều thực hiện, số lượng yếu tố đặc biệt lãi suất thay đổi vào ngày cụ thể gọi điểm số yếu tố cho ngày Tầm quan trọng yếu tố đo độ lệch chuẩn số yếu tố Độ lệch chuẩn điểm số yếu tố ví dụ thể Bảng 9.8 yếu tố liệt kê theo thứ tự tầm quan trọng họ Khi mang vào phân tích, diễn biến lãi suất đo điểm 17.55 = 3.78 basis points, the two-year rate moving byfor each factor is 1.0 Also, note that a factor is not changed if the The factor loadings have the property that the sum of their squares signs of all its factor loadings are reversed 0.8 Factor loading 0.6 0.4 0.2 Maturity (years) 0 10 15 20 25 30 –0.2 –0.4 –0.6 PC1 PC2 0.8 Factor loading 0.6 PC3 0.4 0.2 Maturity (years) 0 10 15 20 25 30 –0.2 –0.4 –0.6 PC1 PC2 PC3 10 Results similar to those described here, concerning the nature of the factors and the amount of the total risk they account for, are obtained when a principal components analysis is used to explain the movements in almost any yield curve in any country Tổng kết SUMMARY Lợi nhuận ròng ngân hàng cách đo A bank’s net interest margin is a measure of the lường chêch lệch lãi mà NH thu với excess of the interest rate it earns over the lãi mà NH phải trả Hiện có cách thiết lập interest rate it pays There are now well- tỉ số tài sản/nợ trình quản lý để đảm bảo established asset/liability management procedures điều trì gần không đổi năm to ensure that this remains roughly constant from qua năm khác year to year LIBOR ( London Interbank offered rate – lãi suất liên LIBOR is an important interest rate that ngân hàng Anh) lãi suất quan trọng dùng để điều governs the rates paid on many floating-rate loans chỉnh lãi suất trả cho nhiều khoản vay với lãi suất throughout the world The LIBOR rate is a short- thả toàn giới Lãi suất LIBOR lãi term financial suất cho vay ngắn hạn dùng cho trung institutions A complete LIBOR term structure of tâm tài hạng AA Cấu trúc kỳ hạn LIBOR hoàn interest rates is constructed from LIBOR rates, chỉnh lãi suất xây dựng từ lãi suất LIBOR, Eurodollar futures, and swap rates Forward Eurodolla tương lai, lãi suất hoán đổi Lãi suất kỳ interest rates calculated from this term structure hạn tính toán từ cấu trúc kỳ hạn lãi suất cho are the forward borrowing rates for companies that vay tương lai cho công ty đánh giá will be AA-rated at the beginning of the period tín nhiệm hạng AA thời điểm bắt đầu giai covered by the forward contract—not companies đoạn bắt đầu bảo đảm hợp đồng that are AA-rated today The LIBOR/swap term kỳ hạn – công ty hạng AA structure of interest rates has traditionally been LIBOR/ cấu trúc kỳ hạn hoán đổi lãi used as a proxy for the term structure of risk-free suất sử dụng đại diện truyền interest rates Overnight indexed swap rates are thống thay cấu trúc kỳ hạn lãi suất phi rủi ro now used as risk-free discount rates Lãi suất hoán đổi số qua đêm sử borrowing rate for AA-rated An important concept in interest rate markets dụng lãi suất triết khấu phi rủi ro is duration Duration measures the sensitivity of the value of a portfolio to a small parallel shift in Một khái niệm quan trọng thị trường lãi suất the zero-coupon yield curve The relationship is Duration Duration đo lường độ nhạy cảm giá trị ΔP =−PDΔy danh mục đầu tư thay đổi nhỏ lúc đường cong lợi suất trái phiếu zero- where P is the value of the portfolio, D is the coupon Mối quan hệ duration of the portfolio, Δy is the size of a small parallel shift in the zero curve, and ΔP is the Trong P giá danh mục đầu tư, D resultant effect on the value of the portfolio A duration danh mục đầu tư, ∆y mức độ more precise relationship is thay đổi nhỏ lúc zero curve, ∆P kết tác động giá trị danh muc đầu tư Một liên hệ xác ΔP =−PDΔy + PC(Δy)2 Trong C độ lồi danh mục đầu tư Mối quan where C is the convexity of the portfolio This hệ xác cho thay đổi song song relationship is accurate for relatively large parallel tương đối lớn đường cong lợi suất shifts in the yield curve but does not quantify the không xác định số lượng tiếp xúc với thay exposure to nonparallel shifts đổi không song song To quantify exposure to all the different ways the yield curve can change through time, several Để xác định số lượng tiếp xúc cho thấy cách duration or delta measures are necessary There khác mà đường cong lợi suất thay đổi are a number of ways these can be defined A qua thời gian, vài duration đo lường delta principal components analysis can be a useful cần thiết Có nhiều cách xác định Một alternative to calculating multiple deltas It shows cách phân tích thành phần thay that the yield curve shifts that occur in practice hữu dụng để tính toán nhiều delta Điều cho thấy are, to a large extent, a linear sum of two or three thay đổi đường cong lợi suất standard shifts If a portfolio manager is hedged xảy thực tế là, đến mức lớn hơn, against these standard shifts, he or she is tổng tuyến tính hay thay đổi chuẩn therefore also well hedged against the shifts that Nếu nhà quản lý danh mục đầu tư phòng ngừa occur in practice lại thay đổi chuẩn này, họ phòng ngừa lại tốt thay đổi xảy thực tế
- Xem thêm -

Xem thêm: TIỂU LUẬN môn học QUẢN TRỊ rủi RO tài CHÍNH INTEREST RATE RISK rủi RO lãi SUẤT , TIỂU LUẬN môn học QUẢN TRỊ rủi RO tài CHÍNH INTEREST RATE RISK rủi RO lãi SUẤT , TIỂU LUẬN môn học QUẢN TRỊ rủi RO tài CHÍNH INTEREST RATE RISK rủi RO lãi SUẤT , 7 DELTAS LÃI SUẤT TRONG THỰC TIỄN.

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay