Tài liệu công chức môn kiến thức chung

96 123 0
  • Loading ...
1/96 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/11/2016, 10:55

Chuyên đề MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG I CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG Hiến pháp 2013 (sửa đổi) quy định: Các đơn vị hành nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam phân định sau: Nước chia thành tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Tỉnh chia thành huyện, thị xã thành phố thuộc tỉnh; thành phố trực thuộc trung ương chia thành quận, huyện, thị xã đơn vị hành tương đương; Huyện chia thành xã, thị trấn; thị xã thành phố thuộc tỉnh chia thành phường và xã; quận chia thành phường Đơn vị hành - kinh tế đặc biệt Quốc hội thành lập Việc thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành phải lấy ý kiến Nhân dân địa phương theo trình tự, thủ tục luật định Chính quyền địa phương tổ chức đơn vị hành nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Cấp quyền địa phương gồm có Hội đồng nhân dân Ủy ban nhân dân tổ chức phù hợp với đặc điểm nông thôn, đô thị, hải đảo, đơn vị hành kinh tế đặc biệt luật định Chính quyền địa phương tổ chức bảo đảm việc thi hành Hiến pháp pháp luật địa phương; định vấn đề địa phương luật định; chịu kiểm tra, giám sát quan nhà nước cấp Nhiệm vụ, quyền hạn quyền địa phương xác định sở phân định thẩm quyền quan nhà nước trung ương địa phương cấp quyền địa phương Trong trường hợp cần thiết, quyền địa phương giao thực số nhiệm vụ quan nhà nước cấp với điều kiện bảo đảm thực nhiệm vụ Hội đồng nhân dân quan quyền lực nhà nước địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng quyền làm chủ Nhân dân, Nhân dân địa phương bầu ra, chịu trách nhiệm trước Nhân dân địa phương quan nhà nước cấp Hội đồng nhân dân định vấn đề địa phương luật định; giám sát việc tuân theo Hiến pháp pháp luật địa phương việc thực nghị Hội đồng nhân dân 10 Uỷ ban nhân dân cấp quyền địa phương Hội đồng nhân dân cấp bầu quan chấp hành Hội đồng nhân dân, quan hành nhà nước địa phương, chịu trách nhiệm trước Hội đồng nhân dân quan hành nhà nước cấp 11 Uỷ ban nhân dân tổ chức việc thi hành Hiến pháp pháp luật địa phương; tổ chức thực nghị Hội đồng nhân dân thực nhiệm vụ quan nhà nước cấp giao 12 Đại biểu Hội đồng nhân dân người đại diện cho ý chí, nguyện vọng Nhân dân địa phương; liên hệ chặt chẽ với cử tri, chịu giám sát cử tri, thực chế độ tiếp xúc, báo cáo với cử tri hoạt động Hội đồng nhân dân, trả lời yêu cầu, kiến nghị cử tri; xem xét, đôn đốc việc giải khiếu nại, tố cáo Đại biểu Hội đồng nhân dân có nhiệm vụ vận động Nhân dân thực Hiến pháp pháp luật, sách Nhà nước, nghị Hội đồng nhân dân, động viên Nhân dân tham gia quản lý nhà nước 13 Đại biểu Hội đồng nhân dân có quyền chất vấn Chủ tịch Ủy ban nhân dân, thành viên khác Uỷ ban nhân dân, Chánh án Toà án nhân dân, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân Thủ trưởng quan thuộc Uỷ ban nhân dân Người bị chất vấn phải trả lời trước Hội đồng nhân dân Đại biểu Hội đồng nhân dân có quyền kiến nghị với quan nhà nước, tổ chức, đơn vị địa phương Người đứng đầu quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm tiếp đại biểu, xem xét, giải kiến nghị đại biểu 14 Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân thực chế độ thông báo tình hình địa phương cho Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đoàn thể nhân dân, lắng nghe ý kiến, kiến nghị tổ chức xây dựng quyền phát triển kinh tế xã hội địa phương; phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đoàn thể nhân dân động viên Nhân dân Nhà nước thực nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh địa phương 15 Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam người đứng đầu tổ chức trị - xã hội địa phương mời tham dự kỳ họp Hội đồng nhân dân mời tham dự hội nghị Uỷ ban nhân dân cấp bàn vấn đề có liên quan II NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG Ở CẤP XÃ (Theo quy định Luật Tổ chức quyền địa phương năm 2015) Nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức quyền địa phương xã a) Nhiệm vụ, quyền hạn quyền địa phương xã - Tổ chức bảo đảm việc thi hành Hiến pháp pháp luật địa bàn xã - Quyết định vấn đề xã phạm vi phân quyền, phân cấp theo quy định Luật tổ chức quyền địa phương năm 2015 quy định khác pháp luật có liên quan - Thực nhiệm vụ, quyền hạn quan hành nhà nước cấp ủy quyền - Chịu trách nhiệm trước quyền địa phương cấp huyện kết thực nhiệm vụ, quyền hạn quyền địa phương xã - Quyết định tổ chức thực biện pháp nhằm phát huy quyền làm chủ Nhân dân, huy động nguồn lực xã hội để xây dựng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh địa bàn xã b) Cơ cấu tổ chức Hội đồng nhân dân xã - Hội đồng nhân dân xã gồm đại biểu Hội đồng nhân dân cử tri xã bầu Việc xác định tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân xã thực theo nguyên tắc sau đây: + Xã miền núi, vùng cao hải đảo có từ nghìn dân trở xuống bầu mười lăm đại biểu; + Xã miền núi, vùng cao hải đảo có nghìn dân đến hai nghìn dân bầu hai mươi đại biểu; + Xã miền núi, vùng cao hải đảo có hai nghìn dân đến ba nghìn dân bầu hai mươi lăm đại biểu; có ba nghìn dân thêm nghìn dân bầu thêm đại biểu, tổng số không ba mươi lăm đại biểu; + Xã không thuộc quy định điểm a, b c khoản có từ bốn nghìn dân trở xuống bầu hai mươi lăm đại biểu; có bốn nghìn dân thêm hai nghìn dân bầu thêm đại biểu, tổng số không ba mươi lăm đại biểu - Thường trực Hội đồng nhân dân xã gồm Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân Phó Chủ tịchHội đồng nhân dân xã đại biểu Hội đồng nhân dân hoạt động chuyên trách - Hội đồng nhân dân xã thành lập Ban pháp chế, Ban kinh tế - xã hội.Ban Hội đồng nhân dân xã gồm có Trưởng ban, Phó Trưởng ban Ủy viên Số lượng Ủy viên Ban Hội đồng nhân dân xã Hội đồng nhân dân xã định Trưởng ban, Phó Trưởng ban Ủy viên Ban Hội đồng nhân dân xã hoạt động kiêm nhiệm c) Nhiệm vụ, quyền hạn Hội đồng nhân dân xã - Ban hành nghị vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn Hội đồng nhân dân xã - Quyết định biện pháp bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh, phòng, chống tội phạm hành vi vi phạm pháp luật khác, phòng, chống quan liêu, tham nhũng phạm vi phân quyền; biện pháp bảo vệ tài sản quan, tổ chức, bảo hộ tính mạng, tự do, danh dự, nhân phẩm, tài sản, quyền lợi ích hợp pháp khác công dân địa bàn xã - Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Trưởng ban, Phó Trưởng ban Hội đồng nhân dân xã; bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Ủy viên Ủy ban nhân dân xã - Quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước địa bàn; dự toán thu, chi ngân sách xã; điều chỉnh dự toán ngân sách xã trường hợp cần thiết; phê chuẩn toán ngân sách xã.Quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án xã phạm vi phân quyền - Giám sát việc tuân theo Hiến pháp pháp luật địa phương, việc thực nghị Hội đồng nhân dân xã; giám sát hoạt động Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp, Ban Hội đồng nhân dân cấp mình; giám sát văn quy phạm pháp luật Ủy ban nhân dân cấp - Lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm người giữ chức vụ Hội đồng nhân dân xã bầu theo quy định Điều 88 Điều 89 Luật tổ chức quyền địa phương năm 2015 - Bãi nhiệm đại biểu Hội đồng nhân dân xã chấp nhận việc đại biểu Hội đồng nhân dân xã xin làm nhiệm vụ đại biểu - Bãi bỏ phần toàn văn trái pháp luật Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã d) Cơ cấu tổ chức Ủy ban nhân dân xã - Ủy ban nhân dân xã gồm Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên phụ trách quân sự, Ủy viên phụ trách công an - Ủy ban nhân dân xã loại I có không hai Phó Chủ tịch; xã loại II loại III có Phó Chủ tịch đ) Nhiệm vụ, quyền hạn Ủy ban nhân dân xã - Xây dựng, trình Hội đồng nhân dân xã định nội dung sau: + Ban hành nghị vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn Hội đồng nhân dân xã + Quyết định biện pháp bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh, phòng, chống tội phạm hành vi vi phạm pháp luật khác, phòng, chống quan liêu, tham nhũng phạm vi phân quyền; biện pháp bảo vệ tài sản quan, tổ chức, bảo hộ tính mạng, tự do, danh dự, nhân phẩm, tài sản, quyền lợi ích hợp pháp khác công dân địa bàn xã + Quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước địa bàn; dự toán thu, chi ngân sách xã; điều chỉnh dự toán ngân sách xã trường hợp cần thiết; phê chuẩn toán ngân sách xã.Quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án xã phạm vi phân quyền - Tổ chức thực nghị Hội đồng nhân dân xã - Tổ chức thực ngân sách địa phương - Thực nhiệm vụ, quyền hạn quan nhà nước cấp phân cấp, ủy quyền cho Ủy ban nhân dân xã e) Nhiệm vụ, quyền hạn Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã người đứng đầu Ủy ban nhân dân xã có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây: - Lãnh đạo điều hành công việc Ủy ban nhân dân, thành viên Ủy ban nhân dân xã; - Lãnh đạo, đạo thực nhiệm vụ tổ chức bảo đảm việc thi hành Hiến pháp, pháp luật, văn quan nhà nước cấp trên, Hội đồng nhân dân Ủy ban nhân dân xã; thực nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh, phòng, chống tội phạm hành vi vi phạm pháp luật khác, phòng, chống quan liêu, tham nhũng; tổ chức thực biện pháp bảo vệ tài sản quan, tổ chức, bảo hộ tính mạng, tự do, danh dự, nhân phẩm, tài sản, quyền lợi ích hợp pháp khác công dân; thực biện pháp quản lý dân cư địa bàn xã theo quy định pháp luật; - Quản lý tổ chức sử dụng có hiệu công sở, tài sản, phương tiện làm việc ngân sách nhà nước giao theo quy định pháp luật; - Giải khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm pháp luật, tiếp công dân theo quy định pháp luật; - Ủy quyền cho Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã thực nhiệm vụ, quyền hạn phạm vi thẩm quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân; - Chỉ đạo thực biện pháp bảo vệ môi trường, phòng, chống cháy, nổ; áp dụng biện pháp để giải công việc đột xuất, khẩn cấp phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, an ninh, trật tự, an toàn xã hội địa bàn xã theo quy định pháp luật; - Thực nhiệm vụ, quyền hạn quan nhà nước cấp phân cấp, ủy quyền Nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức quyền địa phương phường a) Nhiệm vụ, quyền hạn quyền địa phương phường - Tổ chức bảo đảm việc thi hành Hiến pháp pháp luật địa bàn phường - Quyết định vấn đề phường phạm vi phân quyền, phân cấp theo quy định Luật tổ chức quyền địa phương năm 2015 quy định khác pháp luật có liên quan - Thực nhiệm vụ, quyền hạn quan hành nhà nước cấp ủy quyền - Chịu trách nhiệm trước quyền địa phương quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương kết thực nhiệm vụ, quyền hạn quyền địa phương phường - Quyết định tổ chức thực biện pháp nhằm phát huy quyền làm chủ Nhân dân, huy động nguồn lực xã hội để xây dựng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh địa bàn phường b) Cơ cấu tổ chức Hội đồng nhân dân phường - Hội đồng nhân dân phường gồm đại biểu Hội đồng nhân dân cử tri phường bầu Việc xác định tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân phường thực theo nguyên tắc sau đây: + Phường có từ tám nghìn dân trở xuống bầu hai mươi lăm đại biểu; + Phường có tám nghìn dân thêm bốn nghìn dân bầu thêm đại biểu, tổng số không ba mươi lăm đại biểu - Thường trực Hội đồng nhân dân phường gồm Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường đại biểu Hội đồng nhân dân hoạt động chuyên trách - Hội đồng nhân dân phường thành lập Ban pháp chế, Ban kinh tế - xã hội Ban Hội đồng nhân dân phường gồm có Trưởng ban, Phó Trưởng ban Ủy viên Số lượng Ủy viên Ban Hội đồng nhân dân Hội đồng nhân dân phường định Trưởng ban, Phó Trưởng ban Ủy viên Ban Hội đồng nhân dân phường hoạt động kiêm nhiệm c) Nhiệm vụ, quyền hạn Hội đồng nhân dân phường - Ban hành nghị vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn Hội đồng nhân dân phường - Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Trưởng ban, Phó Trưởng ban Hội đồng nhân dân phường; bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Ủy viên Ủy ban nhân dân phường - Quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước địa bàn; dự toán thu, chi ngân sách phường; điều chỉnh dự toán ngân sách phường trường hợp cần thiết; phê chuẩn toán ngân sách phường Quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án địa bàn phường theo quy định pháp luật - Giám sát việc tuân theo Hiến pháp pháp luật địa phương, việc thực nghị Hội đồng nhân dân phường; giám sát hoạt động Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp, Ban Hội đồng nhân dân cấp mình; giám sát văn quy phạm pháp luật Ủy ban nhân dân cấp - Lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm người giữ chức vụ Hội đồng nhân dân phường bầu theo quy định Điều 88 Điều 89 Luật tổ chức quyền địa phương năm 2015 - Bãi nhiệm đại biểu Hội đồng nhân dân phường chấp nhận việc đại biểu Hội đồng nhân dân phường xin làm nhiệm vụ đại biểu - Bãi bỏ phần toàn văn trái pháp luật Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường d) Cơ cấu tổ chức Ủy ban nhân dân phường Ủy ban nhân dân phường gồm Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên phụ trách quân sự, Ủy viên phụ trách công an Ủy ban nhân dân phường loại I có không hai Phó Chủ tịch; phường loại II loại III có Phó Chủ tịch đ) Nhiệm vụ, quyền hạn Ủy ban nhân dân phường - Xây dựng, trình Hội đồng nhân dân phường định nội dung sau: + Ban hành nghị vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn Hội đồng nhân dân phường + Quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước địa bàn; dự toán thu, chi ngân sách phường; điều chỉnh dự toán ngân sách phường trường hợp cần thiết; phê chuẩn toán ngân sách phường Quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án địa bàn phường theo quy định pháp luật - Tổ chức thực nghị Hội đồng nhân dân phường - Tổ chức thực ngân sách địa phương - Thực nhiệm vụ, quyền hạn quan nhà nước cấp phân cấp, ủy quyền e) Nhiệm vụ, quyền hạn Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường - Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường người đứng đầu Ủy ban nhân dân phường có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây: + Lãnh đạo điều hành công việc Ủy ban nhân dân, thành viên Ủy ban nhân dân phường; + Lãnh đạo, đạo thực nhiệm vụ tổ chức bảo đảm việc thi hành Hiến pháp, pháp luật, văn quan nhà nước cấp trên, Hội đồng nhân dân Ủy ban nhân dân phường; thực nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh, phòng, chống tội phạm hành vi vi phạm pháp luật khác, phòng, chống quan liêu, tham nhũng; tổ chức thực biện pháp bảo vệ tài sản quan, tổ chức, bảo hộ tính mạng, tự do, danh dự, nhân phẩm, tài sản, quyền lợi ích hợp pháp khác công dân; thực biện pháp quản lý dân cư địa bàn phường theo quy định pháp luật; + Quản lý tổ chức sử dụng có hiệu công sở, tài sản, phương tiện làm việc ngân sách nhà nước giao theo quy định pháp luật; + Giải khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm pháp luật, tiếp công dân theo quy định pháp luật; + Ủy quyền cho Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường thực nhiệm vụ, quyền hạn phạm vi thẩm quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân; + Chỉ đạo thực biện pháp bảo vệ môi trường, phòng, chống cháy, nổ; áp dụng biện pháp để giải công việc đột xuất, khẩn cấp phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, an ninh, trật tự, an toàn xã hội địa bàn phường theo quy định pháp luật; + Thực nhiệm vụ, quyền hạn quan nhà nước cấp phân cấp, ủy quyền - Phối hợp với quan, tổ chức có thẩm quyền thực quy hoạch phát triển hạ tầng đô thị, xây dựng, giao thông, phòng, chống cháy, nổ, bảo vệ môi trường, không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị địa bàn phường - Quản lý dân cư địa bàn phường theo quy định pháp luật Nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức quyền địa phương thị trấn a) Nhiệm vụ, quyền hạn quyền địa phương thị trấn - Tổ chức bảo đảm việc thi hành Hiến pháp pháp luật địa bàn thị trấn - Quyết định vấn đề thị trấn phạm vi phân quyền, phân cấp theo quy định Luật tổ chức quyền địa phương năm 2015 quy định khác pháp luật có liên quan - Thực nhiệm vụ, quyền hạn quan hành nhà nước cấp ủy quyền - Chịu trách nhiệm trước quyền địa phương huyện kết thực nhiệm vụ, quyền hạn quyền địa phương thị trấn - Quyết định tổ chức thực biện pháp nhằm phát huy quyền làm chủ Nhân dân, huy động nguồn lực xã hội để xây dựng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh địa bàn thị trấn b) Cơ cấu tổ chức Hội đồng nhân dân thị trấn - Hội đồng nhân dân thị trấn gồm đại biểu Hội đồng nhân dân cử tri thị trấn bầu Việc xác định tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân thị trấn thực theo nguyên tắc sau đây: + Thị trấn khu vực miền núi, vùng cao hải đảo có từ nghìn dân trở xuống bầu mười lăm đại biểu; + Thị trấn khu vực miền núi, vùng cao hải đảo có nghìn dân đến hai nghìn dân bầu hai mươi đại biểu; + Thị trấn khu vực miền núi, vùng cao hải đảo có hai nghìn dân đến ba nghìn dân bầu hai mươi lăm đại biểu; có ba nghìn dân thêm nghìn dân bầu thêm đại biểu, tổng số không ba mươi lăm đại biểu; + Thị trấn không thuộc quy định quy định có từ bốn nghìn dân trở xuống bầu hai mươi lăm đại biểu; có bốn nghìn dân thêm hai nghìn dân bầu thêm đại biểu, tổng số không ba mươi lăm đại biểu - Thường trực Hội đồng nhân dân thị trấn gồm Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thị trấn Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thị trấn đại biểu Hội đồng nhân dân hoạt động chuyên trách - Hội đồng nhân dân thị trấn thành lập Ban pháp chế, Ban kinh tế - xã hội Ban Hội đồng nhân dân thị trấn gồm Trưởng ban, Phó Trưởng ban Ủy viên Số lượng Ủy viên Ban Hội đồng nhân dân Hội đồng nhân dân thị trấn định Trưởng ban, Phó Trưởng ban Ủy viên Ban Hội đồng nhân dân thị trấn hoạt động kiêm nhiệm c) Nhiệm vụ, quyền hạn Hội đồng nhân dân thị trấn - Ban hành nghị vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn Hội đồng nhân dân thị trấn - Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Trưởng ban, Phó Trưởng ban Hội đồng nhân dân thị trấn; bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Ủy viên Ủy ban nhân dân thị trấn - Quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước địa bàn; dự toán thu, chi ngân sách thị trấn; điều chỉnh dự toán ngân sách thị trấn trường hợp cần thiết; phê chuẩn toán ngân sách thị trấn Quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án địa bàn theo quy định pháp luật - Giám sát việc tuân theo Hiến pháp pháp luật địa phương, việc thực nghị Hội đồng nhân dân thị trấn; giám sát hoạt động Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp, Ban Hội đồng nhân dân cấp mình; giám sát văn quy phạm pháp luật Ủy ban nhân dân cấp - Lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm người giữ chức vụ Hội đồng nhân dân thị trấn bầu theo quy định Điều 88 Điều 89 Luật tổ chức quyền địa phương năm 2015 - Bãi nhiệm đại biểu Hội đồng nhân dân thị trấn chấp nhận việc đại biểu Hội đồng nhân dân thị trấn xin làm nhiệm vụ đại biểu - Bãi bỏ phần toàn văn trái pháp luật Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn d) Cơ cấu tổ chức Ủy ban nhân dân thị trấn Ủy ban nhân dân thị trấn gồm Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên phụ trách quân sự, Ủy viên phụ trách công an Ủy ban nhân dân thị trấn loại I có không hai Phó Chủ tịch; thị trấn loại II loại III có Phó Chủ tịch đ) Nhiệm vụ, quyền hạn Ủy ban nhân dân thị trấn - Xây dựng, trình Hội đồng nhân dân thị trấn định nội dung quy định sau: + Ban hành nghị vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn Hội đồng nhân dân thị trấn + Quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước địa bàn; dự toán thu, chi ngân sách thị trấn; điều chỉnh dự toán ngân sách thị trấn trường hợp cần thiết; phê chuẩn toán ngân sách thị trấn Quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án địa bàn theo quy định pháp luật - Tổ chức thực nghị Hội đồng nhân dân thị trấn - Tổ chức thực ngân sách địa phương - Thực nhiệm vụ, quyền hạn quan nhà nước cấp phân cấp, ủy quyền e) Nhiệm vụ, quyền hạn Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn - Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn người đứng đầu Ủy ban nhân dân thị trấn có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây: + Lãnh đạo điều hành công việc Ủy ban nhân dân, thành viên Ủy ban nhân dân thị trấn; + Lãnh đạo, đạo thực nhiệm vụ tổ chức bảo đảm việc thi hành Hiến pháp, pháp luật, văn quan nhà nước cấp trên, Hội đồng nhân dân Ủy ban nhân dân thị trấn; thực nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh, phòng, chống tội phạm hành vi vi phạm pháp luật khác, phòng, chống quan liêu, tham nhũng; tổ chức thực biện pháp bảo vệ tài sản quan, tổ chức, bảo hộ tính mạng, tự do, danh dự, nhân phẩm, tài sản, quyền lợi ích hợp pháp khác công dân; thực biện pháp quản lý dân cư địa bàn thị trấn theo quy định pháp luật; + Quản lý tổ chức sử dụng có hiệu công sở, tài sản, phương tiện làm việc ngân sách nhà nước giao theo quy định pháp luật; + Giải khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm pháp luật, tiếp công dân theo quy định pháp luật; + Ủy quyền cho Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn thực nhiệm vụ, quyền hạn phạm vi thẩm quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân; + Chỉ đạo thực biện pháp bảo vệ môi trường, phòng, chống cháy, nổ; áp dụng biện pháp để giải công việc đột xuất, khẩn cấp phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, an ninh, trật tự, an toàn xã hội địa bàn thị trấn theo quy định pháp luật; + Thực nhiệm vụ, quyền hạn quan nhà nước cấp phân cấp, ủy quyền - Phối hợp với quan, tổ chức có thẩm quyền thực quy hoạch phát triển hạ tầng đô thị, xây dựng, giao thông, phòng, chống cháy, nổ, bảo vệ môi trường, không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị địa bàn thị trấn - Quản lý dân cư địa bàn thị trấn theo quy định pháp luật III HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN Phiên họp Ủy ban nhân dân a) Thời gian tiến hành phiên họp Ủy ban nhân dân - Ủy ban nhân dân họp thường kỳ tháng lần - Ủy ban nhân dân họp bất thường trường hợp sau đây: + Do Chủ tịch Ủy ban nhân dân định; + Theo yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp trực tiếp, phiên họp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo yêu cầu Thủ tướng Chính phủ; + Theo yêu cầu phần ba tổng số thành viên Ủy ban nhân dân b) Triệu tập phiên họp Ủy ban nhân dân - Chủ tịch Ủy ban nhân dân định cụ thể ngày họp, chương trình, nội dung phiên họp - Thành viên Ủy ban nhân dân có trách nhiệm tham dự đầy đủ phiên họp Ủy ban nhân dân, vắng mặt phải báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân đồng ý - Phiên họp Ủy ban nhân dân tiến hành có hai phần ba tổng số thành viên Ủy ban nhân dân tham dự 10 Chuyên đề THỰC HIỆN PHÁP LỆNH DÂN CHỦ Ở XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN I NHỮNG NỘI DUNG CÔNG KHAI ĐỂ NHÂN DÂN BIẾT Những nội dung công khai a) Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, phương án chuyển dịch cấu kinh tế dự toán, toán ngân sách năm cấp xã b) Dự án, công trình đầu tư thứ tự ưu tiên, tiến độ thực hiện, phương án đền bù, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, tái định cư liên quan đến dự án, công trình địa bàn cấp xã; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chi tiết phương án điều chỉnh, quy hoạch khu dân cư địa bàn cấp xã c) Nhiệm vụ, quyền hạn cán bộ, công chức cấp xã trực tiếp giải công việc nhân dân d) Việc quản lý sử dụng loại quỹ, khoản đầu tư, tài trợ theo chương trình, dự án cấp xã; khoản huy động nhân dân đóng góp đ) Chủ trương, kế hoạch vay vốn cho nhân dân để phát triển sản xuất, xoá đói, giảm nghèo; phương thức kết bình xét hộ nghèo vay vốn phát triển sản xuất, trợ cấp xã hội, xây dựng nhà tình thương, cấp thẻ bảo hiểm y tế e) Đề án thành lập mới, nhập, chia đơn vị hành chính, điều chỉnh địa giới hành liên quan trực tiếp tới cấp xã f) Kết tra, kiểm tra, giải vụ việc tiêu cực, tham nhũng cán bộ, công chức cấp xã, cán thôn, tổ dân phố; kết lấy phiếu tín nhiệm Chủ tịch Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã g) Nội dung kết tiếp thu ý kiến nhân dân vấn đề thuộc thẩm quyền định cấp xã mà quyền cấp xã đưa lấy ý kiến nhân dân h) Đối tượng, mức thu loại phí, lệ phí nghĩa vụ tài khác quyền cấp xã trực tiếp thu i) Các quy định pháp luật thủ tục hành chính, giải công việc liên quan đến nhân dân quyền cấp xã trực tiếp thực k) Những nội dung khác theo quy định pháp luật, theo yêu cầu quan nhà nước có thẩm quyền quyền cấp xã thấy cần thiết Hình thức công khai a) Niêm yết công khai trụ sở Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân cấp xã; 82 b) Công khai hệ thống truyền cấp xã; c) Công khai thông qua Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố để thông báo đến nhân dân d) Chính quyền cấp xã áp dụng đồng thời nhiều hình thức công khai nêu Trách nhiệm tổ chức thực nội dung công khai a) Uỷ ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm lập, thông qua kế hoạch thực nội dung công khai, nêu rõ cách thức triển khai thực hiện, thời gian thực trách nhiệm tổ chức thực b) Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã chịu trách nhiệm tổ chức thực đạo việc thực kế hoạch, phương án thông qua c) Uỷ ban nhân dân cấp xã báo cáo Hội đồng nhân dân cấp trình kết thực nội dung công khai kỳ họp gần Hội đồng nhân dân II Những nội dung nhân dân bàn định trực tiếp Nội dung nhân dân bàn định trực tiếp Nhân dân bàn định trực tiếp chủ trương mức đóng góp xây dựng sở hạ tầng, công trình phúc lợi công cộng phạm vi cấp xã, thôn, tổ dân phố nhân dân đóng góp toàn phần kinh phí công việc khác nội cộng đồng dân cư phù hợp với quy định pháp luật Hình thức nhân dân bàn định trực tiếp a) Nhân dân bàn định trực tiếp nội dung hình thức sau đây: - Tổ chức họp cử tri cử tri đại diện hộ gia đình theo địa bàn thôn, tổ dân phố; - Phát phiếu lấy ý kiến tới cử tri cử tri đại diện hộ gia đình b) Trường hợp tổ chức họp cử tri cử tri đại diện hộ gia đình việc biểu thực hình thức giơ tay bỏ phiếu kín; hình thức biểu hội nghị định; số người tán thành chưa đạt 50% tổng số cử tri cử tri đại diện hộ gia đình thôn, tổ dân phố toàn cấp xã tổ chức lại họp c) Trường hợp không tổ chức lại họp phát phiếu lấy ý kiến tới cử tri cử tri đại diện hộ gia đình Giá trị thi hành việc nhân dân bàn định trực tiếp a) Những nội dung quy định đưa nhân dân bàn định trực tiếp, có 50% tổng số cử tri cử tri đại diện hộ gia đình thôn, tổ dân phố toàn cấp xã tán thành có giá trị thi hành b) Nhân dân có trách nhiệm tham gia bàn định công việc thôn, tổ dân phố cấp xã theo quy định pháp luật; chấp hành thực định có giá trị thi hành c) Chính quyền cấp xã phối hợp với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức thành viên Mặt trận cấp tổ chức tuyên truyền, vận động, thuyết 83 phục cử tri, hộ gia đình chưa tán thành việc thực định có giá trị thi hành III Nội dung, hình thức nhân dân bàn, biểu để cấp có thẩm quyền định Những nội dung nhân dân bàn, biểu a) Hương ước, quy ước thôn, tổ dân phố b) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố c) Bầu, bãi nhiệm thành viên Ban tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng Hình thức nhân dân bàn, biểu a) Nhân dân bàn biểu nội dung quy định hình thức sau đây: - Tổ chức họp cử tri cử tri đại diện hộ gia đình theo địa bàn thôn, tổ dân phố; - Phát phiếu lấy ý kiến tới cử tri cử tri đại diện hộ gia đình b) Trường hợp tổ chức họp cử tri cử tri đại diện hộ gia đình việc biểu thực hình thức giơ tay bỏ phiếu kín; hình thức biểu hội nghị định; số người tán thành chưa đạt 50% tổng số cử tri cử tri đại diện hộ gia đình thôn, tổ dân phố tổ chức lại họp c) Trường hợp không tổ chức lại họp phát phiếu lấy ý kiến tới cử tri cử tri đại diện hộ gia đình, trừ việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố Giá trị thi hành việc nhân dân bàn, biểu a) Đối với nội dung “Hương ước, quy ước thôn, tổ dân phố”, có 50% tổng số cử tri cử tri đại diện hộ gia đình thôn, tổ dân phố tán thành có giá trị thi hành sau ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau gọi chung cấp huyện) định công nhận Đối với nội dung “Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố”, có 50% tổng số cử tri cử tri đại diện hộ gia đình thôn, tổ dân phố tán thành có giá trị thi hành sau ủy ban nhân dân cấp xã định công nhận Đối với nội dung “Bầu, bãi nhiệm thành viên Ban tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng”, có 50% tổng số cử tri cử tri đại diện hộ gia đình tán thành có giá trị thi hành sau Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã công nhận IV Những nội dung nhân dân tham gia ý kiến trước quan có thẩm quyền định Những nội dung nhân dân tham gia ý kiến 84 a) Dự thảo kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội cấp xã; phương án chuyển đổi cấu kinh tế, cấu sản xuất; đề án định canh, định cư, vùng kinh tế phương án phát triển ngành nghề cấp xã b) Dự thảo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chi tiết phương án điều chỉnh; việc quản lý, sử dụng quỹ đất cấp xã c) Dự thảo kế hoạch triển khai chương trình, dự án địa bàn cấp xã; chủ trương, phương án đền bù, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, xây dựng sở hạ tầng, tái định cư; phương án quy hoạch khu dân cư d) Dự thảo đề án thành lập mới, nhập, chia đơn vị hành chính, điều chỉnh địa giới hành liên quan trực tiếp đến cấp xã đ) Những nội dung khác cần phải lấy ý kiến nhân dân theo quy định pháp luật, theo yêu cầu quan nhà nước có thẩm quyền quyền cấp xã thấy cần thiết Hình thức để nhân dân tham gia ý kiến a) Họp cử tri cử tri đại diện hộ gia đình theo địa bàn thôn, tổ dân phố b) Phát phiếu lấy ý kiến cử tri cử tri đại diện hộ gia đình c) Thông qua hòm thư góp ý Trách nhiệm quyền cấp xã tổ chức thực nội dung nhân dân tham gia ý kiến a) Uỷ ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm lập, thông qua kế hoạch để lấy ý kiến nhân dân nội dung thuộc thẩm quyền định quyền cấp xã, nêu rõ cách thức triển khai, thời gian trách nhiệm tổ chức thực b) Uỷ ban nhân dân cấp xã phối hợp với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức trị - xã hội cấp tổ chức thực kế hoạch thông qua c) Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã chịu trách nhiệm đạo việc tổ chức lấy ý kiến, tổng hợp ý kiến cử tri cử tri đại diện hộ gia đình; nghiên cứu tiếp thu ý kiến thông báo với nhân dân tiếp thu ý kiến cử tri cử tri đại diện hộ gia đình Trường hợp nội dung thuộc thẩm quyết định quyền cấp xã định khác với ý kiến đa số phải nêu rõ lý chịu trách nhiệm định d) Đối với nội dung quan có thẩm quyền giao cho quyền cấp xã đưa lấy ý kiến nhân dân Uỷ ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm lập, thông qua kế hoạch thực hiện, nêu rõ cách thức triển khai, thời gian trách nhiệm tổ chức thực hiện; đạo tổ chức thực hiện, tổng hợp ý kiến báo cáo với quan có thẩm quyền kết lấy ý kiến nhân dân địa bàn đ) Uỷ ban nhân dân cấp xã báo cáo Hội đồng nhân dân cấp trình kết thực nội dung đưa lấy ý kiến nhân dân kỳ họp gần Hội đồng nhân dân 85 Trách nhiệm quan có thẩm quyền cấp tổ chức thực nội dung nhân dân cấp xã tham gia ý kiến a) Lấy ý kiến nhân dân trước định việc liên quan trực tiếp đến quyền lợi ích công dân địa bàn cấp xã b) Chỉ đạo Uỷ ban nhân dân cấp xã tổ chức lấy ý kiến nhân dân địa bàn cấp xã c) Cung cấp tài liệu cần thiết cho việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân d) Tiếp thu ý kiến nhân dân nội dung đưa lấy ý kiến Trường hợp nội dung thuộc thẩm quyền định quan cấp khác với ý kiến đa số phải nêu rõ lý chịu trách nhiệm định V Những nội dung nhân dân giám sát Những nội dung nhân dân giám sát Nhân dân giám sát việc thực nội dung: - Những nội dung công khai - Nội dung nhân dân bàn định trực tiếp - Những nội dung nhân dân bàn, biểu - Những nội dung nhân dân tham gia ý kiến Hình thức để thực việc giám sát nhân dân a) Nhân dân thực việc giám sát thông qua hoạt động Ban tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng Trình tự, thủ tục hoạt động Ban tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng thực theo quy định pháp luật b) Nhân dân trực tiếp thực việc giám sát thông qua quyền khiếu nại, tố cáo, kiến nghị với quan, tổ chức có thẩm quyền kiến nghị thông qua Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức thành viên Mặt trận cấp xã, Ban tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng Trình tự, thủ tục khiếu nại, tố cáo, kiến nghị nhân dân thực theo quy định pháp luật Trách nhiệm quan, tổ chức, cá nhân việc thực giám sát nhân dân Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn mình, quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm sau đây: a) Cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin, tài liệu cần thiết cho Ban tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng; b) Xem xét, giải trả lời kịp thời khiếu nại, tố cáo, kiến nghị công dân, kiến nghị Ban tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức thành viên Mặt trận cấp xã báo cáo với quan có thẩm quyền vấn đề không thuộc thẩm quyền giải mình; 86 c) Xử lý người có hành vi cản trở hoạt động Ban tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng người có hành vi trả thù, trù dập công dân khiếu nại, tố cáo, kiến nghị theo quy định pháp luật Chuyên đề CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH I Kiểm soát thủ tục hành Khái niệm "Thủ tục hành chính" trình tự, cách thức thực hồ sơ quan nhà nước, người có thẩm quyền quy định để giải công việc cụ thể liên quan đến cá nhân, tổ chức, bao gồm: tên gọi, trình tự; cách thức thực hiện, hồ sơ, thời hạn giải quyết; đối tượng; quan thực hiện; kết thực hiện; mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính, mẫu kết thực (trong trường hợp thủ tục hành yêu cầu phải có mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính, mẫu kết thực hiện) Quy định thủ tục hành Thủ tục hành phải quy định văn quy phạm pháp luật quan nhà nước, người có thẩm quyền trung ương Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành Một thủ tục hành gồm phận sau: - Tên thủ tục hành chính; - Trình tự thực hiện; - Cách thức thực hiện; - Hồ sơ; - Thời hạn giải quyết; - Đối tượng thực thủ tục hành chính; - Cơ quan thực thủ tục hành chính; - Kết thực thủ tục hành chính; - Mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính, mẫu kết thực thủ tục hành (trong trường hợp thủ tục hành yêu cầu phải có mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính, mẫu kết thực hiện) Nguyên tắc thực thủ tục hành - Đảm bảo công khai, minh bạch thủ tục hành thực cấp quyền, trừ trường hợp thủ tục hành có nội dung thuộc bí mật nhà nước - Đảm bảo khách quan, công thực thủ tục hành - Đảm bảo tính kịp thời, xác, không gây phiền hà thực thủ tục hành 87 - Đảm bảo quyền phản ánh, kiến nghị cá nhân, tổ chức thủ tục hành - Đề cao trách nhiệm cán bộ, công chức giải công việc cho cá nhân, tổ chức Trách nhiệm quan hành nhà nước - Thực công khai thủ tục hành thuộc thẩm quyền giải - Hướng dẫn, giải thích, cung cấp thông tin xác, kịp thời thủ tục hành cho cá nhân, tổ chức có liên quan - Cấp giấy biên nhận hồ sơ, tài liệu theo quy định - Bảo quản giữ bí mật hồ sơ, tài liệu trình giải theo quy định pháp luật - Nêu rõ văn trường hợp từ chối có yêu cầu bổ sung giấy tờ thời hạn giải theo quy định - Không tự đặt thủ tục quy định pháp luật - Phối hợp chia sẻ thông tin trình giải công việc cá nhân, tổ chức - Hỗ trợ người có công, người già, người khuyết tật, trẻ mồ côi thực thủ tục hành - Thực chế cửa thực thủ tục hành - Tiếp nhận, xử lý kịp thời phản ánh, kiến nghị cá nhân, tổ chức thực thủ tục hành - Ứng dụng công nghệ thông tin tiến khoa học kỹ thuật thực thủ tục hành Trách nhiệm cán bộ, công chức phân công thực thủ tục hành - Thực nghiêm túc, đầy đủ nhiệm vụ giao trình thực thủ tục hành - Có thái độ mực việc thực thủ tục hành - Tiếp nhận giải hồ sơ cá nhân, tổ chức theo quy định - Hướng dẫn tổ chức, cá nhân thực trình tự, thủ tục, hồ sơ hành đầy đủ, rõ ràng, không để cá nhân, tổ chức phải lại nhiều lần để bổ sung, hoàn thiện hồ sơ vụ việc - Chấp hành nghiêm túc quy định cấp có thẩm quyền trình tự, thủ tục, thời gian giải thủ tục hành cá nhân, tổ chức - Chủ động tham mưu, đề xuất sáng kiến cải tiến việc thực thủ tục hành - Phối hợp với quan, tổ chức có liên quan việc thực thủ tục hành 88 - Không tự ý yêu cầu thêm hồ sơ, giấy tờ quy định - Không đùn đẩy trách nhiệm, chậm trễ thực nhiệm vụ giao - Không lợi dụng quy định, vướng mắc thủ tục hành để trục lợi - Không nhận tiền quà biếu hình thức tiếp nhận, giải thủ tục hành - Thực quy định khác pháp luật Quyền trách nhiệm đối tượng thực thủ tục hành - Thực đầy đủ quy định thủ tục hành - Từ chối thực yêu cầu không quy định thủ tục hành - Chịu trách nhiệm tính hợp pháp, xác giấy tờ có hồ sơ cung cấp đầy đủ thông tin có liên quan - Không cản trở hoạt động thực thủ tục hành quan nhà nước, người có thẩm quyền - Không hối lộ dùng thủ đoạn khác để lừa dối quan nhà nước, người có thẩm quyền thực thủ tục hành - Giám sát việc thực thủ tục hành chính; phản ánh, kiến nghị với quan nhà nước có thẩm quyền bất hợp lý thủ tục hành hành vi cán công chức thực thủ tục hành - Khiếu nại, tố cáo, khởi kiện định hành hành vi hành không tuân thủ quy định pháp luật - Trực tiếp ủy quyền cho người đại diện hợp pháp tham gia thực thủ tục hành theo quy định pháp luật - Thực quy định khác pháp luật II Thực chế cửa, chế cửa liên thông quan hành nhà nước địa phương Những quy định chung a) Cơ chế cửa, chế cửa liên thông - Cơ chế cửa cách thức giải công việc cá nhân, tổ chức thuộc trách nhiệm, thẩm quyền quan hành nhà nước việc công khai, hướng dẫn thủ tục hành chính, tiếp nhận hồ sơ, giải trả kết thực đầu mối Bộ phận tiếp nhận trả kết quan hành nhà nước - Cơ chế cửa liên thông cách thức giải công việc cá nhân, tổ chức thuộc trách nhiệm, thẩm quyền nhiều quan hành nhà nước cấp quan hành nhà nước cấp việc công khai, hướng dẫn thủ tục hành chính, tiếp nhận hồ sơ, giải trả kết thực đầu mối Bộ phận tiếp nhận trả kết quan hành nhà nước 89 b) Bộ phận tiếp nhận trả kết - Bộ phận tiếp nhận trả kết đầu mối tập trung hướng dẫn thủ tục hành chính, tiếp nhận hồ sơ cá nhân, tổ chức để chuyển đến quan chuyên môn cấp có thẩm quyền giải nhận, trả kết cho cá nhân, tổ chức - Bộ phận tiếp nhận trả kết đại Bộ phận tiếp nhận trả kết có trang thiết bị điện tử áp dụng phần mềm điện tử giao dịch hành cá nhân, tổ chức với quan hành nhà nước quan hành nhà nước với việc công khai, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ để chuyển đến quan chuyên môn giải nhận, trả kết cho cá nhân, tổ chức theo chế cửa, chế cửa liên thông tất lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quan hành nhà nước c) Các nguyên tắc thực chế cửa, chế cửa liên thông - Niêm yết công khai, đầy đủ, kịp thời thủ tục hành Quyết định công bố thủ tục hành Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau gọi chung Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) theo quy định - Bảo đảm giải công việc nhanh chóng, thuận tiện cho cá nhân, tổ chức; việc yêu cầu bổ sung hồ sơ thực không lần suốt trình giải hồ sơ quan chuyên môn - Bảo đảm phối hợp chặt chẽ quan hành nhà nước giải công việc cá nhân, tổ chức - Việc thu phí, lệ phí cá nhân, tổ chức thực theo quy định pháp luật d) Cơ quan áp dụng chế cửa, chế cửa liên thông - Các quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh - Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau gọi chung cấp huyện) - Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau gọi chung cấp xã) - Các quan Trung ương tổ chức theo ngành dọc đặt địa phương (sau gọi chung quan tổ chức theo ngành dọc) đ) Phạm vi áp dụng chế cửa, chế cửa liên thông - Cơ chế cửa thực giải thủ tục hành thuộc thẩm quyền quan: Các quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau gọi chung cấp huyện) Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau gọi chung cấp xã) Các quan Trung ương tổ chức theo ngành dọc đặt địa phương - Cơ chế cửa liên thông thực giải thủ tục hành thuộc lĩnh vực: Đầu tư; đất đai; đăng ký kinh doanh; cấp giấy phép xây dựng; tư pháp lĩnh vực khác thuộc thẩm quyền nhiều quan hành nhà nước Quy trình thực cửa, chế cửa liên thông 2.1 Quy trình thực cửa 90 a) Tiếp nhận hồ sơ - Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ trực tiếp Bộ phận tiếp nhận trả kết nộp qua dịch vụ bưu chính, nộp trực tuyến nơi có quy định nhận hồ sơ qua dịch vụ bưu chính, nhận hồ sơ trực tuyến; - Công chức tiếp nhận hồ sơ Bộ phận tiếp nhận trả kết kiểm tra tính hợp lệ, đầy đủ hồ sơ: + Trường hợp hồ sơ không thuộc phạm vi giải hướng dẫn để cá nhân, tổ chức đến quan có thẩm quyền giải quyết; + Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ hướng dẫn cụ thể theo mẫu số 01 Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg; - Công chức tiếp nhận hồ sơ nhập vào Sổ theo dõi hồ sơ theo mẫu số 02 Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg phần mềm điện tử (nếu có); lập Giấy tiếp nhận hồ sơ hẹn trả kết theo mẫu số 03 Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg - Trường hợp công chức tiếp nhận hồ sơ Bộ phận tiếp nhận trả kết phân công giải hồ sơ nhập vào Sổ theo dõi hồ sơ phần mềm điện tử (nếu có): + Đối với hồ sơ quy định giải trả kết ngay, lập Giấy tiếp nhận hồ sơ hẹn trả kết quả: Công chức thẩm định, trình cấp có thẩm quyền định trả kết giải hồ sơ cho cá nhân, tổ chức; + Đối với hồ sơ quy định có thời hạn giải quyết: Công chức lập Giấy tiếp nhận hồ sơ hẹn trả kết quả; thẩm định, trình cấp có thẩm quyền định trả kết giải hồ sơ cho cá nhân, tổ chức b) Chuyển hồ sơ - Sau công chức tiếp nhận hồ sơ nhập vào Sổ theo dõi hồ sơ theo mẫu số 02 Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg phần mềm điện tử (nếu có), công chức lập Phiếu kiểm soát trình giải hồ sơ theo mẫu số 04 Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg; - Chuyển hồ sơ Phiếu kiểm soát trình giải hồ sơ cho quan, tổ chức liên quan giải Phiếu kiểm soát trình giải hồ sơ chuyển theo hồ sơ lưu Bộ phận tiếp nhận trả kết c) Giải hồ sơ Sau tiếp nhận hồ sơ, quan, tổ chức phân công cán bộ, công chức giải sau: - Trường hợp không quy định phải thẩm tra, xác minh hồ sơ: Công chức thẩm định, trình cấp có thẩm quyền định chuyển kết giải hồ sơ cho Bộ phận tiếp nhận trả kết quả; - Trường hợp có quy định phải thẩm tra, xác minh hồ sơ: Công chức báo cáo người có thẩm quyền phương án thẩm tra, xác minh tổ chức thực Quá trình thẩm tra, xác minh phải lập thành hồ sơ lưu quan giải quyết; 91 + Đối với hồ sơ qua thẩm tra, xác minh đủ điều kiện giải quyết: Công chức thẩm định, trình cấp có thẩm quyền định chuyển kết giải hồ sơ cho Bộ phận tiếp nhận trả kết quả; + Đối với hồ sơ qua thẩm tra, xác minh chưa đủ điều kiện giải quyết: Công chức báo cáo cấp có thẩm quyền trả lại hồ sơ kèm theo thông báo văn nêu rõ lý do, nội dung cần bổ sung Thời gian mà quan, tổ chức giải lần đầu tính thời gian giải hồ sơ; - Các hồ sơ sau thẩm định không đủ điều kiện giải quyết, công chức báo cáo cấp có thẩm quyền trả lại hồ sơ thông báo văn nêu rõ lý không giải hồ sơ Thông báo nhập vào mục trả kết Sổ theo dõi hồ sơ Thời hạn thông báo phải thời hạn giải hồ sơ theo quy định; - Các hồ sơ hạn giải quyết: Cơ quan, tổ chức giải hồ sơ phải thông báo văn cho Bộ phận tiếp nhận trả kết văn xin lỗi cá nhân, tổ chức, ghi rõ lý hạn, thời hạn trả kết d) Trả kết giải hồ sơ Công chức Bộ phận tiếp nhận trả kết nhập vào Sổ theo dõi hồ sơ phần mềm điện tử (nếu có) thực sau: - Các hồ sơ giải xong: Trả kết giải hồ sơ cho cá nhân, tổ chức thu phí, lệ phí (nếu có); trường hợp cá nhân, tổ chức đăng ký nhận kết qua dịch vụ bưu việc trả kết quả, thu phí, lệ phí (nếu có) cước phí thực qua dịch vụ bưu chính; thực dịch vụ công trực tuyến mức độ việc trả kết thu phí, lệ phí (nếu có) theo quy định; - Đối với hồ sơ chưa đủ điều kiện giải quyết: Liên hệ với cá nhân, tổ chức để yêu cầu bổ sung hồ sơ theo thông báo quan, tổ chức giải hồ sơ văn xin lỗi Bộ phận tiếp nhận trả kết (nếu lỗi công chức tiếp nhận hồ sơ); - Đối với hồ sơ không giải quyết: Liên hệ với cá nhân, tổ chức để trả lại hồ sơ kèm theo thông báo không giải hồ sơ; - Đối với hồ sơ hạn giải quyết: Thông báo thời hạn trả kết lần sau chuyển văn xin lỗi quan, tổ chức làm hạn giải cho cá nhân, tổ chức; - Đối với hồ sơ giải xong trước thời hạn trả kết quả: Liên hệ để cá nhân, tổ chức nhận kết quả; - Trường hợp cá nhân, tổ chức chưa đến nhận hồ sơ theo giấy tiếp nhận hồ sơ hẹn trả kết kết giải hồ sơ lưu giữ Bộ phận tiếp nhận trả kết Quy trình thực chế cửa liên thông giải thủ tục hành a) Các loại hình liên thông - Liên thông quan hành nhà nước cấp: Giữa quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện; quan chuyên môn thuộc 92 Ủy ban nhân dân cấp huyện quan tổ chức theo ngành dọc đặt huyện; quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quan tổ chức theo ngành dọc đặt tỉnh; - Liên thông quan hành nhà nước cấp: Giữa Ủy ban nhân dân cấp xã quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện quan tổ chức theo ngành dọc đặt huyện; Ủy ban nhân dân cấp xã quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quan tổ chức theo ngành dọc đặt tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quan tổ chức theo ngành dọc đặt tỉnh; quan hành nhà nước thuộc tỉnh Bộ, quan ngang Bộ, quan thuộc Chính phủ b) Quy trình liên thông - Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ Bộ phận tiếp nhận trả kết quan chủ trì giải thủ tục hành (sau gọi chung quan chủ trì) nộp qua dịch vụ bưu chính, nộp trực tuyến nơi có quy định nhận hồ sơ qua dịch vụ bưu chính, nhận hồ sơ trực tuyến; - Công chức làm việc Bộ phận tiếp nhận trả kết kiểm tra tính hợp lệ, đầy đủ hồ sơ tiếp nhận hồ sơ theo quy định - Sau tiếp nhận hồ sơ, quan chủ trì tổ chức lấy ý kiến quan phối hợp văn bản, quan hỏi ý kiến phải trả lời thời gian quy định; Trường hợp việc giải thủ tục hành cần thực sau có kết giải quan phối hợp quan chủ trì gửi văn bản, hồ sơ cho quan phối hợp để giải thời gian quy định - Trên sở giải hồ sơ quan phối hợp, quan chủ trì thẩm định trình cấp có thẩm quyền định chuyển kết giải hồ sơ đến Bộ phận tiếp nhận trả kết nơi cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ; - Trường hợp hồ sơ chưa đủ điều kiện giải quyết: Cơ quan có trách nhiệm trả lại hồ sơ kèm theo thông báo văn nêu rõ lý do, nội dung cần bổ sung Thời gian mà quan chuyên môn, tổ chức giải lần đầu tính thời gian giải hồ sơ Bộ phận tiếp nhận trả kết liên hệ với cá nhân, tổ chức để chuyển văn xin lỗi Bộ phận tiếp nhận trả kết (nếu lỗi công chức tiếp nhận hồ sơ) yêu cầu bổ sung hồ sơ theo thông báo quan có trách nhiệm; - Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện giải quyết: Cơ quan có trách nhiệm trình cấp có thẩm quyền thông báo văn nêu rõ lý không giải hồ sơ Thông báo nhập vào mục trả kết Sổ theo dõi hồ sơ Thời hạn thông báo phải thời hạn giải theo quy định; - Trường hợp hồ sơ hạn giải quyết: Cơ quan có trách nhiệm phải có văn gửi Bộ phận tiếp nhận trả kết văn xin lỗi cá nhân, tổ chức quan ghi rõ lý hạn thời hạn trả kết Công chức Bộ phận tiếp nhận trả kết nhập sổ theo dõi hồ sơ phần mềm điện tử (nếu có), thông báo thời hạn trả kết 93 chuyển văn xin lỗi quan làm hạn giải hồ sơ cho cá nhân, tổ chức; - Trả kết giải hồ sơ theo quy định Vị trí Bộ phận tiếp nhận trả kết - Bộ phận tiếp nhận trả kết quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đặt Văn phòng quan chịu quản lý, đạo Văn phòng quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Bộ phận tiếp nhận trả kết tập trung quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trung tâm hành tập trung - Bộ phận tiếp nhận trả kết Ủy ban nhân dân cấp huyện đặt Văn phòng Hội đồng nhân dân Ủy ban nhân dân Văn phòng Ủy ban nhân dân nơi thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân cấp huyện (sau gọi chung Văn phòng Hội đồng nhân dân Ủy ban nhân dân cấp huyện); chịu quản lý, đạo Văn phòng Hội đồng nhân dân Ủy ban nhân dân cấp huyện - Bộ phận tiếp nhận trả kết Ủy ban nhân dân cấp xã đặt trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã - Bộ phận tiếp nhận trả kết quan tổ chức theo ngành dọc thực theo quy định quan chủ quản Diện tích làm việc, trang thiết bị Bộ phận tiếp nhận trả kết a) Diện tích làm việc tối thiểu Bộ phận tiếp nhận trả kết - Của quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh: 40m2; - Của Ủy ban nhân dân cấp huyện: 80m2; - Của Ủy ban nhân dân cấp xã: 40m2; Trong tổng diện tích làm việc Bộ phận tiếp nhận trả kết phải dành khoảng 50% diện tích để bố trí nơi ngồi chờ cho cá nhân, tổ chức đến giao dịch b) Trang thiết bị Bộ phận tiếp nhận trả kết - Trang thiết bị chung Căn vào tính chất công việc cấp, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định trang thiết bị cho Bộ phận tiếp nhận trả kết quả, mức tối thiểu phải có máy vi tính, máy photocopy, máy fax, máy in, điện thoại cố định, ghế ngồi, bàn làm việc, nước uống, quạt mát máy điều hòa nhiệt độ trang thiết bị cần thiết khác để đáp ứng nhu cầu làm việc yêu cầu ứng dụng công nghệ thông tin hoạt động quan hành nhà nước; - Trang thiết bị Bộ phận tiếp nhận trả kết đại Được đặt vị trí trang trọng quan hành nhà nước, thuận tiện cho cá nhân, tổ chức trình thực giao dịch hành chính; Được bố trí khoa học theo khu chức năng, bao gồm: Khu vực cung cấp thông tin, thủ tục hành chính; khu vực đặt trang thiết bị điện tử, kể máy lấy số xếp hàng tự động, tra cứu thông tin, thủ tục hành chính, tra cứu kết giải thủ tục hành chính; khu vực tiếp nhận trả kết chia thành quầy tương 94 ứng với lĩnh vực khác nhau; bố trí đủ ghế ngồi chờ, bàn để viết dành cho cá nhân, tổ chức đến giao dịch; Có phần cứng hạ tầng công nghệ thông tin thiết bị chuyên dụng theo quy định; có đủ điều kiện để thực dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; áp dụng phần mềm điện tử theo quy định Công chức làm việc Bộ phận tiếp nhận trả kết a) Yêu cầu - Đội ngũ công chức làm việc Bộ phận tiếp nhận trả kết đảm bảo đủ số lượng có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp đáp ứng yêu cầu công việc; - Có phẩm chất, đạo đức tốt, tinh thần trách nhiệm tính chuyên nghiệp cao; - Có tác phong, thái độ chuẩn mực, có khả giao tiếp tốt với cá nhân, tổ chức b) Trách nhiệm - Thực nghiêm túc, đầy đủ quy chế hoạt động Bộ phận tiếp nhận trả kết quả; - Tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức thực giao dịch hành chính; - Hướng dẫn cá nhân, tổ chức thực thủ tục hành đầy đủ, rõ ràng, xác đảm bảo cá nhân, tổ chức phải bổ sung hồ sơ lần; - Tiếp nhận hồ sơ hành cá nhân, tổ chức theo quy định; - Chủ động tham mưu, đề xuất sáng kiến cải tiến việc thực thủ tục hành chính; kịp thời phát hiện, kiến nghị với quan, người có thẩm quyền để sửa đổi, bổ sung, thay đổi hủy bỏ, bãi bỏ quy định thủ tục hành không khả thi không phù hợp với tình hình thực tế địa phương; - Mặc đồng phục trình thực thi nhiệm vụ; - Thực quy định khác pháp luật c) Quyền lợi - Được tập huấn chuyên môn nghiệp vụ văn hóa ứng xử, giao tiếp với cá nhân, tổ chức; - Được hưởng chế độ hỗ trợ theo quy định d) Quản lý công chức làm việc Bộ phận tiếp nhận trả kết - Công chức làm việc Bộ phận tiếp nhận trả kết quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chịu quản lý trực tiếp, toàn diện Chánh Văn phòng quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; - Công chức làm việc Bộ phận tiếp nhận trả kết Ủy ban nhân dân cấp huyện thuộc biên chế Văn phòng Hội đồng nhân dân Ủy ban nhân dân cấp huyện, chịu quản lý trực tiếp, toàn diện Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân Ủy ban nhân dân cấp huyện; 95 - Công chức làm việc Bộ phận tiếp nhận trả kết Ủy ban nhân dân cấp xã công chức thuộc chức danh công chức cấp xã quy định Luật Cán bộ, công chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã phân công vào tình hình cụ thể địa phương 96
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu công chức môn kiến thức chung , Tài liệu công chức môn kiến thức chung , Tài liệu công chức môn kiến thức chung , Điều kiện bảo đảm thi hành công vụ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay