Đáp án bài tập kế toán đại cương

86 165 0
  • Loading ...
1/86 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/11/2016, 10:54

VU THU HANG – BAI TAP – KE TOAN DAI CUONG – DAN AN TAT CA CHƯƠNG BÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TÀI SẢN SỐ TIỀN NGUỒN VỐN SỐ TIỀN Tiền mặt 10.000 Phải trả người bán 15.000 Tiền gửi ngân hàng 60.000 Người mua ứng tiền trước 50.000 Phải thu khách hàng 22.000 Thuế khoản phải nộp nhà nước 29.000 Ứng trước cho người bán 8.000 Phải trả người lao động 18.000 Tạm ứng 5.000 Vay nợ thuê tài 143.000 114.000 Vốn đầu tư chủ sở hữu 319.000 Nguyên vật liệu Công cụ, dụng cụ 20.000 Quỹ đầu tư phát triển 87.000 Sản phẩm dở dang 30.000 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 15.000 Thành phẩm 40.000 Nguồn vốn đầu tư xây dựng 47.000 Tài sản CĐ hữu hình TỔNG CỘNG • • • • 414.000 723.000 TỔNG CỘNG 723.000 NGUYÊN VẬT LIỆU = NGUYÊN VẬT LIỆU + DỤNG CỤ QUẢN LÝ + NHIÊN LIỆU TSCĐ HỮU HÌNH = NHÀ XƯỞNG KHO TÀNG + MÁY MÓC THIẾT BỊ ĐỘNG LỰC + MÁY MÓC THIẾT BỊ KHÁC + MÁY MÓC THIẾT BỊ CÔNG TÁC + NHÀ VĂN PHÒNG Vay nợ thuê tài = Vay ngắn hạn + Vay dài hạn Quỹ đầu tư phát triển = Quỹ đầu tư phát triển + Quỹ dự phòng tài BÀI 11 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Ngày 31/12/2002 TÀI SẢN Tiền mặt SỐ TIỀN Đvt: ngàn đồng NGUỒN VỐN 500 Phải trả người bán SỐ TIỀN 1.800 TGNH 8.000 Thuế khoản phải nộp nhà nước Phải thu khách hàng 1.000 Phải trả công nhân viên 200 Phải thu khác 1.000 Phải trả khác 500 Tạm ứng 1.000 500 Vay nợ thuê tài 10.000 Nguyên vật liệu 4.500 Vốn đầu tư chủ sở hữu 102.000 Công cụ, dụng cụ 1.500 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 2.500 Sản phẩm dở dang 2.000 Quỹ đầu tư phát triển 2.500 Thành phẩm 3.000 Quỹ khen thưởng phúc lợi 1.500 Tài sản cố định hữu hình TỔNG CỘNG 100,000 122.000 TỔNG CỘNG 122.000 I TÀI SẢN TĂNG, TÀI SẢN GIẢM  SỐ TỔNG CỘNG CỦA BCĐ KẾ TOÁN KHÔNG THAY ĐỔI Tiền mặt : 500 + 2.000 = 2.500 TGNH : 8.000 – 2.000 = 6.000 TÀI SẢN = NGUỒN VỐN = 122.000 VU THU HANG – BAI TAP – KE TOAN DAI CUONG – DAN AN TAT CA Tiền mặt : 2.500 – 900 = 1.600 : 500 + 900 = 1.400 TÀI SẢN = NGUỒN VỐN = 122.000 Nguyên vật liệu : 4.500 + 2.500 = 7.000 TGNH : 6.000 – 2.500 = 3.500 TÀI SẢN = NGUỒN VỐN = 122.000 TGNH : 3.500 + 800 = 4.300 Phải thu khách hàng : 1.000 – 800 = 200 TÀI SẢN = NGUỒN VỐN = 122.000 Nhận xét nghiệp vụ 1,2,3,4: - Bảng cân đối kế tóan cân đối - Nghiệp vụ kinh tế phát sinh ảnh hưởng đến đối tượng kế tóan - Chỉ ảnh hưởng phần tài sản Bảng cân đối kế tóan - Không làm thay đổi số tổng cộng cuối Bảng cân đối kế tóan BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Sau nghiệp vụ Tạm ứng TÀI SẢN SỐ TIỀN Đvt: ngàn đồng NGUỒN VỐN SỐ TIỀN Tiền mặt 1.600 Phải trả người bán 1.800 TGNH 4.300 Thuế khoản phải nộp nhà nước 1.000 Phải thu khách hàng 200 Phải trả công nhân viên 200 Phải thu khác 1.000 Phải trả khác Tạm ứng 1.400 Vay nợ thuê tài Nguyên vật liệu 7.000 Vốn đầu tư chủ sở hữu Công cụ, dụng cụ 1.500 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 2.500 Sản phẩm dở dang 2.000 Quỹ đầu tư phát triển 2.500 Thành phẩm 3.000 Quỹ khen thưởng phúc lợi 1.500 Tài sản cố định hữu hình TỔNG CỘNG II 500 10.000 102.000 100,000 122.000 TỔNG CỘNG 122.000 NGUỒN VỐN TĂNG, NGUỒN VỐN GIẢM  SỐ TỔNG CỘNG CỦA BCĐ KẾ TOÁN KHÔNG THAY ĐỔI Quỹ khen thưởng phúc lợi : 1.500 + 1.500 = 3.000 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: 2.500 – 1.500 = 1.000 TÀI SẢN = NGUỒN VỐN = 122.000 Vốn đầu tư chủ sở hữu : 102.000 + 1.000 = 103.000 Qũy đầu tư phát triển : 2.500 – 1.000 = 1.500 TÀI SẢN = NGUỒN VỐN = 122.000 Vay nợ thuê tài : 10.000 + 1.800 = 11.800 Phải trả người bán : 1.800 – 1.800 = TÀI SẢN = NGUỒN VỐN = 122.000 Vay nợ thuê tài : 11.800 + 500 = 12.300 Phải trả khác : 500 – 500 = TÀI SẢN = NGUỒN VỐN = 122.000 Nhận xét nghiệp vụ 5,6,7,8: - Bảng cân đối kế tóan cân đối - Nghiệp vụ kinh tế phát sinh ảnh hưởng đến đối tượng kế tóan VU THU HANG – BAI TAP – KE TOAN DAI CUONG – DAN AN TAT CA - Chỉ ảnh hưởng phần nguồn vốn Bảng cân đối kế tóan Không làm thay đổi số tổng cộng cuối Bảng cân đối kế tóan BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Sau nghiệp vụ TÀI SẢN SỐ TIỀN Đvt: ngàn đồng NGUỒN VỐN SỐ TIỀN Tiền mặt 1.600 Thuế khoản phải nộp nhà nước TGNH 4.300 Phải trả công nhân viên 200 200 Vay nợ thuê tài 12.300 Phải thu khác 1.000 Vốn đầu tư chủ sở hữu 103.000 Tạm ứng 1.400 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 1.000 Nguyên vật liệu 7.000 Quỹ đầu tư phát triển 1.500 Công cụ, dụng cụ 1.500 Quỹ khen thưởng phúc lợi 3.000 Sản phẩm dở dang 2.000 Thành phẩm 3.000 Phải thu khách hàng Tài sản cố định hữu hình TỔNG CỘNG III 1.000 100,000 122.000 TỔNG CỘNG 122.000 TÀI SẢN TĂNG, NGUỒN VỐN TĂNG  SỐ TỔNG CỘNG CỦA BCĐ KẾ TOÁN TĂNG Công cụ, dụng cụ : 1.500 + 800 = 2.300 : + 800 = 800 TÀI SẢN = NGUỒN VỐN = 122.800 10 Tiền mặt : 1.600 + 1.000 = 2.600 Vay nợ thuê tài : 12.300 + 1.000 = 13.300 TÀI SẢN = NGUỒN VỐN = 123.800 11 Tài sản cố định hữu hình : 100.000 + 36.000 = 136.000 Vốn đầu tư chủ sở hữu : 103.000 + 36.000 = 139.000 TÀI SẢN = NGUỒN VỐN = 159.800 12 Tài sản cố định hữu hình : 136.000 + 30.000 = 166.000 Vay nợ thuê tài : 13.300 + 30.000 = 43.300 TÀI SẢN = NGUỒN VỐN = 189.800 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Sau nghiệp vụ 12 Phải trả người bán TÀI SẢN SỐ TIỀN Đvt: ngàn đồng NGUỒN VỐN Tiền mặt 2.600 Phải trả người bán TGNH 4.300 Thuế khoản phải nộp nhà nước Phải thu khách hàng SỐ TIỀN 800 1.000 200 Phải trả công nhân viên 200 Phải thu khác 1.000 Vay nợ thuê tài 43.300 Tạm ứng 1.400 Vốn đầu tư chủ sở hữu Nguyên vật liệu 7.000 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 1.000 Công cụ, dụng cụ 2.300 Quỹ đầu tư phát triển 1.500 Sản phẩm dở dang 2.000 Quỹ khen thưởng phúc lợi 3.000 139.000 VU THU HANG – BAI TAP – KE TOAN DAI CUONG – DAN AN TAT CA Thành phẩm 3.000 Tài sản cố định hữu hình TỔNG CỘNG IV 166,000 189.800 TỔNG CỘNG 189.800 TÀI SẢN GIẢM, NGUỒN VỐN GIẢM  SỐ TỔNG CỘNG CỦA BCĐ KẾ TOÁN GIẢM 13 Tiền mặt : 2.600 – 200 = 2.400 Phải trả công nhân viên : 200 – 200 = TÀI SẢN = NGUỒN VỐN = 189.600 14 TGNH : 4.300 – 500 = 3.800 Vay nợ thuê tài : 43.300 – 500 = 42.800 TÀI SẢN = NGUỒN VỐN = 189.100 15 TGNH : 3.800 – 800 = 3.000 Thuế khoản phải nộp nhà nước : 1.000 – 800 = 200 TÀI SẢN = NGUỒN VỐN = 188.300 16 Tiền mặt : 2.400 – 500 = 1.900 Qũy khen thưởng phúc lợi : 3.000 – 500 = 2.500 TÀI SẢN = NGUỒN VỐN = 187.800 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Sau nghiệp vụ 16 TÀI SẢN SỐ TIỀN Đvt: ngàn đồng NGUỒN VỐN SỐ TIỀN Tiền mặt 1.900 Phải trả người bán 800 TGNH 3.000 Thuế khoản phải nộp nhà nước 200 Phải thu khách hàng 200 Vay nợ thuê tài 42.800 Phải thu khác 1.000 Vốn đầu tư chủ sở hữu 139.000 Tạm ứng 1.400 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 1.000 Nguyên vật liệu 7.000 Quỹ đầu tư phát triển 1.500 Công cụ, dụng cụ 2.300 Quỹ khen thưởng phúc lợi 2.500 Sản phẩm dở dang 2.000 Thành phẩm 3.000 Tài sản cố định hữu hình TỔNG CỘNG 166,000 187.800 TỔNG CỘNG 187.800 CHƯƠNG BÀI 17 ĐỊNH KHOẢN CÁC NGHIỆP VỤ KINH TẾ PHÁT SINH TRONG THÁNG Nợ 112 10.00 Nợ 111 Có 131 10.00 Có 131 5.000 5.000 VU THU HANG – BAI TAP – KE TOAN DAI CUONG – DAN AN TAT CA Nợ 152 8.000 Có 111 Nợ 211 Có 411 Nợ 141 Có 111 Nợ 156 Có 331 Nợ 331 Nợ 338 Có 111 Nợ 112 8.000 32.000 32.000 5.000 10 5.000 20.000 Có 341 1.000 10.00 Có 111 Nợ 334 10.000 18.00 Có 111 11 Nợ 153 20.000 20.000 1.000 12 20.000 18.000 2.000 Có 111 Nợ 111 2.000 5.000 Có 112 5.000 GHI VÀO TÀI KHOẢN CÓ LIÊN QUAN (PHẢN ẢNH VÀO TÀI KHOẢN) 111 112 (7) 5.000 8.000 (2) (12) 5.000 5.000 (4) 1.000 (8) 10.000 (9) 18.000(10 ) 2.000(11) 211 (3)32.000 338 (8)1.000 131 (1)10.00 5.000(12) (9)10.000 10.000(1) 141 (4)5.000 5.000 (7) 152 153 (2)8.000 (11)2.000 341 331 20.000(6) (6)20.000 20.000(5) 156 (5)20.000 334 (10)18.00 411 32.000 (3) BÀI 18 ĐỊNH KHOẢN CÁC NGHIỆP VỤ KINH TẾ PHÁT SINH TRONG THÁNG Nợ 152 200.00 Nợ 334 Có 331 200.000 Có 111 Nợ 153 100.00 Nợ 341 80.000 80.000 100.00 VU THU HANG – BAI TAP – KE TOAN DAI CUONG – DAN AN TAT CA Có 112 Nợ 141 Có 111 Nợ 331 Có 341 Nợ 111 100.00 50.000 Có 112 50.000 150.00 150.000 100.00 Có 131 10 100.00 100.000 Nợ 421 Có 414 Nợ 211 Có 411 Nợ 112 50.000 50.000 35.000 35.000 500.000 Có 411 500.000 GHI VÀO TÀI KHOẢN CÓ LIÊN QUAN (PHẢN ẢNH VÀO TÀI KHOẢN) 111 112 (5) 100 50 (4) 80 (6) 131 (10) 500 100 (2) 100 (7) 152 100 (5) 153 (1)200 331 (2)100 334 (4) 150 200(1) 414 341 (6) 80 (7)100 150 (4) 141 (3) 50 211 (9) 35 411 35 (9) 500(10) 421 50 (8) (8)50 BÀI 22 Nghiệp vụ & Nợ 141 50.000 Nợ 334 80.000 Có 111 130.000 Xuất quỹ tiền mặt tạm ứng cho công tác 50.000 trả lương nhân viên 80.000 Nghiệp vụ & Nợ 153 100.000 Nợ 341 100.000 Có 112 200.000 Rút TGNH mua công cụ, dụng cụ 100.000 trả nợ vay ngắn hạn ngân hàng 100.000 Nghiệp vụ & 10 Nợ 211 15.000 Nợ 112 500.000 Có 411 515.000 Nhà nước cấp cho doanh nghiệp TSCĐ hữu hình 15.000 TGNH 500.000 VU THU HANG – BAI TAP – KE TOAN DAI CUONG – DAN AN TAT CA BÀI 23 Bán hàng thu tiền mặt , giá chưa thuế 1.000 (Chương 7) Tính tiền lương phải trả cho phận bán hàng 200, phận quản lý doanh nghiệp 300.(Chương 7) Rút TGNH trả nợ người bán 200, nộp thuế 100 Nhà nước cấp cho doanh nghiệp TSCĐ hữu hình 18.000, nguyên vật liệu 2.000 (Nhận góp vốn liên doanh TSCĐ hữu hình 18.000, nguyên vật liệu 2.000) Mua công cụ dụng cụ 150, mua hàng hóa 450, chưa trả tiền cho người bán Xuất kho hàng hóa đem gửi cho khách hàng, chưa xác nhận tiêu thụ (Chương 7) Xuất quỹ tiền mặt trả nợ người bán 200, trả khoản phải trả khác 100 BÀI 32 ĐỊNH KHOẢN CÁC NGHIỆP VỤ KINH TẾ PHÁT SINH TRONG THÁNG Nợ 211 30.00 Có 411 30.00 Nợ 331 50.00 Nợ 111 10.00 Có 111 50.00 Có 112 Nợ 152 Nợ 331 10.000 20.00 Có 111 20.000 20.00 Có 112 20.00 111 112 20.000 152 180.000 (3)20.000 10.000(4) 50.000(2) 20.000(5) 20.000(3) 20.000 30.000 10.000 140.000 300.000 (4)10.000 (1)30.00 10.000 0 70.000 150.000 411 90.000 (2)50.000 421 480.000 70.000 30.000 (1) (5) 20.000 30.000 70.000 0 510.000 70.000 20.000 BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN (BẢNG CÂN ĐỐI SỐ PHÁT SINH) Tháng 2/ 2008 Đvt: 1.000 đồng 30.000 330.000 110.000 331 211 VU THU HANG – BAI TAP – KE TOAN DAI CUONG – DAN AN TAT CA Số hiệu TÊN TÀI KHOẢN SDĐK NỢ CÓ SPS SDCK NỢ CÓ NỢ CÓ 30.000 10.000 111 Tiền mặt 20.000 20.000 112 Tiền gửi ngân hàng 180.00 0 70.000 110.000 152 Nguyên vật liệu 140.00 10.000 150.000 211 Tài sản cố định hữu hình 300.00 30.000 331 Phải trả người bán 90.000 70.000 20.000 411 Vốn đầu tư chủ sở hữu 480.000 30.000 510.000 421 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 70.000 0 70.000 CỘNG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TÀI SẢN 640.000 640.000 SỐ TIỀN 20.000 Phải trả người bán Tiền gửi ngân hàng 110.000 Vốn đầu tư chủ sở hữu Nguyên vật liệu 150.000 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối Tài sản cố định hữu hình 330.000 TỔNG CỘNG 600.000 Đvt: ngàn đồng NGUỒN VỐN 10.000 Tiền mặt 130.00 130.000 600.000 Ngày 28/02/2008 SỐ TIỀN 330.00 600.000 510.000 70.000 TỔNG CỘNG 600.000 BÀI 35 1/ ĐỊNH KHOẢN CÁC NGHIỆP VỤ KINH TẾ PHÁT SINH TRONG THÁNG Nợ 111 300 Nợ 341 Nợ 112 1.000 Nợ 333 Có 131 1.300 Có 112 Nợ 141 500 Nợ 152 Có 111 500 Có 141 Nợ 152 500 Nợ 421 Nợ 153 200 Có 411 Có 331 700 Có 414 Nợ 331 1.000 10 Nợ 211 Nợ 338 500 Có 411 Có 341 1.500 Nợ 111 300 11 Nợ 338 Có 112 300 Có 111 500 500 1.000 500 500 1.500 1.000 500 35.000 35.000 100 100 VU THU HANG – BAI TAP – KE TOAN DAI CUONG – DAN AN TAT CA Nợ 334 300 Có 111 12 Nợ 153 300 111 Có 112 112 500 500 (2) (4) 300 300 (6) 1.000(7) 100 (11) 100 (12) 200 900 1.000 200 300 (4) 1.300 (1) (2)500 1.300 500 500 (8) 500 500 1.400 153 4.000 900 (3)500 (3)200 (8)500 (12)100 300 5.000 154 211 100 56.000 (10)35.000 0 35.000 100 91.000 1.200 341 331 3.000 (7)500 500 334 1.500 (4) (4)1.000 1.500 1.000 (4)500 (11) 100 600 700 (3) (7) 500 700 500 300 411 700 (6)300 800 900 338 300 333 1.200 4.000 300 500 8.100 152 1.000 141 1.500 (1) 300 600 100 131 8.500 1.000 (1) 100 414 63.000 1.000 1.000 (9) 500 (9) 35.000(10) 36.000 100 99.000 500 1.500 421 2.000 (9)1.500 1.500 500 BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN (BẢNG CÂN ĐỐI SỐ PHÁT SINH) Số hiệu TÊN TÀI KHOẢN SDĐK NỢ 111 Tiền mặt 112 Tháng 4/ 2008 SPS CÓ NỢ SDCK CÓ NỢ 500 600 900 200 Tiền gửi ngân hàng 8.500 1.000 1.400 8.100 131 Phải thu khách hàng 1.500 1.300 200 141 Tạm ứng 500 500 500 500 152 Nguyên liệu, vật liệu 4.000 1.000 5.000 CÓ VU THU HANG – BAI TAP – KE TOAN DAI CUONG – DAN AN TAT CA 153 Công cụ, dụng cụ 900 300 1.200 154 Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang 100 0 100 211 Tài sản cố định hữu hình 56.000 35.000 91.000 331 Phải trả người bán 1.200 1.000 700 900 333 Thuế khỏan phải nộp Nhà nước 800 500 300 334 Phải trả người lao động 300 300 0 338 Phải trả, phải nộp khác 700 600 100 341 Vay nợ thuê tài 3.000 500 1.500 4.000 411 Vốn đầu tư chủ sở hữu 63.000 36.000 99.000 414 Quỹ đầu tư phát triển 1.000 00 1.500 421 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 2.000 1.500 500 72.000 42.500 42.500 CỘNG 72.000 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Ngày 30/04/2008 TÀI SẢN SỐ TIỀN Tiền mặt 106.300 Đvt: triệu đồng NGUỒN VỐN SỐ TIỀN 200 Phải trả người bán Tiền gửi ngân hàng 106.300 900 8.100 Thuế khỏan phải nộp Nhà nước 300 Phải thu khách hàng 200 Phải trả, phải nộp khác Tạm ứng 500 Vay nợ thuê tài 4.000 Nguyên liệu, vật liệu 5.000 Vốn đầu tư chủ sở hữu 99.000 Công cụ, dụng cụ 1.200 Quỹ đầu tư phát triển Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang Tài sản cố định hữu hình TỔNG CỘNG 100 1.500 100 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 500 91.000 106.300 TỔNG CỘNG 106.300 BÀI 25 HẠCH TOÁN TỔNG HỢP – TÀI KHOẢN “PHẢI THU KHÁCH HÀNG” 131 TÀI KHOẢN PHẢI THU KHÁCH HÀNG (131) 25.000 (1) 10.000 6.000 (2) (2) 5.000 7.000 (4) 10.000 (5) 15.000 23.000 17.000 Sổ kế toán chi tiết Tài khoản : PHẢI THU KHÁCH HÀNG (131) Tên người mua: L Stt Chứng từ Diễn giải Tài 10 Số tiền VU THU HANG – BAI TAP – KE TOAN DAI CUONG – DAN AN TAT CA 12 Tồn đầu tháng Nhập kho 331 14 Xuất 26.000/2.000 632 13 Cộng số phát sinh 1.000 1.000 14.000 14.000 1.200 15.600 1.200 15.600 Tồn cuối tháng 1.000 12.000 2.000 26.000 800 10.400 800 10.400 Câu – Căn làm thêm 01 Chứng từ Số DIỄN GIẢI Ngày tháng TK đối ưng ĐƠN GIÁ Tồn đầu tháng 10 Nhập kho chưa TT, giá gốc 12 Tồn Xuất NHẬP SỐ LƯỢNG XUẤT SỐ TIỀN SỐ TIỀN SỐ TIỀN 10.000 10 1.000 10.000 12 1.000 12.000 500 6.000 500 6.000 1.000 12.000 1.000 10.000 12 500 6.000 12 Cộng số phát sinh SỐ LƯỢNG 1.000 10 Tồn SỐ LƯỢNG TỒN 1.000 Tồn cuối tháng 12.000 1.500 16.000 CHƯƠNG BÀI LÀM THÊM 22- CHỈ DÙNG CHO LỚP KẾ TOÁN CHUYÊN NGÀNH – CÁC LỚP KHÁC KHÔNG CẦN SỬ DỤNG CÂU 1: 1/5/2010 Mua TSCĐ a/ Nợ 211 140.000 Mức khấu hao hàng tháng = 180.000/(10x12) = 1.500/tháng Nợ 133 14.000 Có 331 Mức khấu hao năm 2010 = x 1.500 = 12.000 154.000 2011, 2012 = 180.000/10 = 18.000/năm b/ Nợ 211 40.000 72 VU THU HANG – BAI TAP – KE TOAN DAI CUONG – DAN AN TAT CA Nợ 133 4.000 Có 331 44.000 Nguyên giá = 180.000 = 140.000 + 40.000 Hỏi kế toán phải làm nếu: a Nguyên tắc giá gốc, hoạt động liên tục: TS giữ nguyên giá gốc, không thay đổi theo giá thị trường • Không phát sinh nghiệp vụ Số Dư TK 211 Bảng cân đối kế toán = 180.000 • Mức khấu hao hàng tháng = 1.500 • Tổng tài sản, tổng nguồn vốn: KHÔNG THAY ĐỔI SỐ TỔNG CỘNG b Nguyên tắc giá gốc, hoạt động liên tục: TS giữ nguyên giá gốc, không thay đổi theo giá thị trường • Không phát sinh nghiệp vụ Số Dư TK 211 Bảng cân đối kế toán = 180.000 • Mức khấu hao hàng tháng = 1.500 • Tổng tài sản, tổng nguồn vốn: KHÔNG THAY ĐỔI SỐ TỔNG CỘNG c Tài Sản phải đánh giá lại theo giá thị trường CÂU 2: Định khoản 20/8 Nợ 156 100 x 20 = 2.000 Nợ 133 200 Có 331 Kiểm kê 30 đơn vị − 2.200 Giá bán thị trường hàng hóa 35/đơn vị chưa thuế Không phát sinh nghiệp vụ − Giá bán trên thị trường hàng hóa 8/đơn vị chưa thuế Theo nguyên tắc thận trọng, Cuối kỳ kế toán năm, giá trị thực hàng tồn kho nhỏ giá gốc (giá trị suy giảm so với giá gốc) phải lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho Việc ước tính giá trị thực hàng tồn kho phải dựa chứng tin cậy thu thập thời điểm ước tính Nợ TK “chi phí” Có 159 30 x 12 = 360 360 73 VU THU HANG – BAI TAP – KE TOAN DAI CUONG – DAN AN TAT CA Trên Bảng cân đối kế toán Hàng hóa 156 30 x 20 = 600 Giữ nguyên giá gốc (giá phí, giá lịch sử) 600 Dự phòng 159 360 240 Nếu công ty “tiếp tục hoạt động”, giá trị hàng hóa A ghi nhận: “ở khoản mục nào” ? “giá trị” bao nhiêu? − Tài khoản “Hàng hóa – 156”, giá trị “giá gốc, giá phí, giá lịch sử” = 30 x 20 = 600 Công ty A sát nhập với công ty B (giải thể, chấm dứt hoạt động,…) − TS phải đánh giá lại theo giá thị trường - Lợi nhuận gộp năm tài Lợi nhuận gộp = Doanh thu (70 sp x 30/sp) – Giá vốn hàng bán (70sp x 20/sp) = 2.100 – 1.400 = 700 CÂU 3: a X xem TSCĐ, biết X có thời gian sử dụng năm, phương pháp trích khấu hao: đường thẳng (Bình quân) Nợ 211 Nợ 133 20.000 Nợ 211 4.000 2.000 Nợ 133 400 Có 331 22.000 Có 112 Nguyên giá = 20.000 + 4.000 = 24.000 Mức khấu hao hàng năm: 24.000/4 = 6.000/năm  500/tháng 211 24.000 214 4.400 641 (2010) 1/5 – 31/12 4.000 (2010) (2010) 4.000 6.000 (2011) 6.000 (2012) 6.000 (2013) 641 (2011) (2011) 6.000 2.000 (2014) 641 (2012) (2012) 6.000 641 (2013) (2013) 6.000 74 VU THU HANG – BAI TAP – KE TOAN DAI CUONG – DAN AN TAT CA 641 (2014) 1/1 – 30/4 (2014) 2.000 b X xem công cụ dụng cụ, xuất kho sử dụng, công ty định phân bổ tháng, từ 1/5/2010 Nợ 153 Nợ 133 20.000 2.000 Có 331 Nợ 153 4.000 Nợ 133 400 Có 112 22.000 4.400 Giá gốc = 20.000 + 4.000 = 24.000 Khi xuất dùng Nợ 242 24.000 Có 153 24.000 Mức phân bổ hàng tháng, tháng: 24.000/6 = 4.000/tháng 153 242 641 (2010) 1/5 – 31/12 24.000 24.000 24.000 4.000 (tháng 5) (tháng 5) 4.000 4.000 (tháng 6) 4.000 (tháng 7) 4.000 (tháng 8) 641 (2011) (tháng 6) 4.000 4.000 (tháng 9) 4.000 (tháng 10) 24.000 24.000 641 (2012) (tháng 7) 4.000 641 (2013) (tháng 8) 4.000 641 (2014) 1/1 – 30/4 (tháng 9) 4.000 641 (2014) 1/1 – 30/4 75 VU THU HANG – BAI TAP – KE TOAN DAI CUONG – DAN AN TAT CA (tháng 10) 4.000 CÂU 4: − 22/4: chưa phát sinh nghiệp vụ − 23/4 – 30/4: lập bảng chấm công, chưa ghi nhận (chưa định khoản, chưa ghi sổ) − 30/4: cuối kỳ kế toán, tính tiền lương phải trả cho công nhân từ 23/4 – 30/4: ngày x 300.000 = 2.100.000 Nợ 622 (Chi phí lương tháng – ngày) 2.100.000/ Có 334 2.100.000 − 5/5: ngày trả lương Nợ 622 ngày x 300.000 = 1.200.000 (Chi phí lương tháng 5: ngày) Nợ 334 2.100.000 (trả nợ tiền thiếu nợ công nhân A tháng trước) Có 112 11 ngày x 300.000 = 3.300.000 22/4 29 (6) 23 (1) 30 (7) 24 (2) 1/5 25 (3) 26 (4) 27 (5) CN 28 CÂU 5: Đối với Công ty A: a Tổng chi phí thuê nhà , năm tài 1/1/2010 – 31/12/2010 là: 130 triệu Tính toán = tháng x (120 triệu/12 tháng) + tháng x (480 triệu/24 tháng) 90 = (chi phí bán hàng) + 40 (Chi phí sản xuất chung) = 130 triệu b Chi phí thuê nhà Tháng = 0, chi phí chưa phát sinh Tháng = 10 triệu (chi phí bán hàng) Từ tháng - hết tháng 10, tháng = 10 triệu (chi phí bán hàng) Từ tháng 11 đến hết 31/12/2010, tháng = 10 triệu (chi phí bán hàng) + 20 triệu (chi phí sản xuất chung) = 30 triệu c Tổng chi phí thuê nhà , năm tài 1/1/2011 – 31/12/2012 là: 270 triệu Tính toán = tháng x (120 triệu/12 tháng) + 12 tháng x (480 triệu/24 tháng) = 30 (chi phí bán hàng) + 240 (Chi phí sản xuất chung) = 270 triệu Đối với Công ty B: a Tổng doanh thu (thu nhập) cho thuê, năm tài 1/1/2010 – 31/12/2010 là: 130 triệu 76 VU THU HANG – BAI TAP – KE TOAN DAI CUONG – DAN AN TAT CA Tính toán = tháng x (120 triệu/12 tháng) + tháng x (480 triệu/24 tháng) 90 = + 40 = 130 triệu b Doanh thu (thu nhập) cho thuê Tháng 10 = 10 triệu (Hợp đồng ngày 15/3/2010) Tháng 11/2010 = 10 triệu + 20 triệu = 30 triệu Tháng 12/2010 = 10 triệu + 20 triệu = 30 triệu c Tổng doanh thu (thu nhập) cho thuê, năm tài 1/1/2011 – 31/12/2012 là: 270 triệu Tính toán = tháng x (120 triệu/12 tháng) + 12 tháng x (480 triệu/24 tháng) = 30 + 240 = 270 triệu BÀI 54 1a NỢ 152A 10.000 x 0.99 NỢ 133 CÓ 331 9.900 990 1b NỢ 152A 100 10.89 CÓ 111 100 Giá gốc vật liệu A = 9.900 + 100 = 10.000 , đơn giá gốc vật liệu A = 10.000/10.000 = 2a NỢ 152B 2.400 x 12.00 2b NỢ 152B 120 NỢ 133 1.200 CÓ 331 13.20 CÓ 111 120 Giá gốc vật liệu B = 12.000 + 120 = 12.120 , đơn giá gốc vật liệu B = 12.120/2.400 = 5,05 NỢ 621 15.00 Giá trị A xuất kho (nhập trước – xuất trước) = 9.000 x + 6.000 x = 15.000 CÓ 152 A 15.00 NỢ 621 15.07 NỢ 331 25.000 CÓ 152 B 15.07 CÓ 341 25.000 Giá trị B xuất kho (nhập trước – xuất trước) = 1.600 x + 1.400 x 5,05 = 15.070 NỢ 622 20.00 Sinh viên ý: trích khấu hao TSCĐ cho trực tiếp sx (chuyên dùng để sx sp) hay cho quản lý NỢ 627 sản xuất  ghi vào Nợ 627 1.000 NỢ 641 1.000 NỢ 642 3.000 CÓ 334 25.00 NỢ 627 1.800 + 200 2.000 NỢ 627 1.000 NỢ 641 400 NỢ 641 300 NỢ 642 600 NỢ 642 500 77 VU THU HANG – BAI TAP – KE TOAN DAI CUONG – DAN AN TAT CA 9a CÓ 214 NỢ 154 3.000 54.07 CÓ 621 CÓ 622 CÓ 627 CÓ 111 NỢ 155 9b 30.07 20.00 4.000 1.800 56.000 CÓ 154 56.000 GIÁ THÀNH SẢN PHẨM = 3.000 + 54.070 – 1.070 = 56.000 GIÁ THÀNH ĐƠN VỊ = 56.000 / 2.500 sp = 22,4 / sp 154 3.000 (621) 30.070 56.000 (9) (622) 20.000 (627) 4.000 54.070 56.000 1.070 155 (400 sp x 25) 10.000 (2.500 sp x 22,4) ( 1) 56.000 (400 x 25) 10.000 (11) (2.000 x 22,4) 44.800 (11) 56.000 54.800 (500 sp) 11.200 10a NỢ 632 54.80 CÓ 155 11a NỢ 911 CÓ 632 CÓ 641 CÓ 642 10b NỢ 131 11b CÓ 511 CÓ 3331 NỢ 511 54.80 60.60 54.80 1.700 4.100 CÓ 911 79.20 72.000 7.200 2.400 x 30 72.00 72.000 (DOANH THU THUẦN = 72.000 – = 72.000) 11c NỢ 911 CÓ 421 11.400 11.400 LÃI GỘP (LỢI TỨC GỘP) = 72.000 – 54.800 = 17.200 KQKD (LỜI, LỖ) = 72.000 – 60.600 = 11.400 >  LỜI 911 (632) 54.800 78 VU THU HANG – BAI TAP – KE TOAN DAI CUONG – DAN AN TAT CA (641) 72.000 (511) 1.700 (642) 4.100 (421) 11.400 72.000 72.000 111 112 4.000 131 20.000 100 (1b) 120 (2b) 1.800 (8) 20.000 133 16.000 (10) 79.200 (1a) 990 79.200 95.200 (1b) 1.200 2.190 2.020 2.190 1.980 152 211 17.000 214 60.000 (1a) 9.900 15.000 (3) (1b) 100 15.070 (4) (2a) 12.000 0 60.000 341 10.000 9.000 3.000 (7) 25.000 (5) 3.000 13.000 25.000 34.000 (2b) 120 22.120 30.070 9.050 331 (5) 25.000 333 334 15.000 0 10.890 (1a) 7.200 (10) 25.000 (6) 13.200 (2a) 25.000 24.090 7.200 7.200 25.000 411 80.000 25.000 80.000 14.090 414 421 6.000 511 10.000 (11) 72.000 11.400 (11) 0 6.000 622 (6) 20.000 72.000 (10) (3) 15.000 72.000 (4) 15.070 11.400 30.070 30.070 (9) 30.070 21.400 627 20.000 (9) 72.000 621 (6) 1.000 632 4.000 (9) (10) 54.808 79 54.808 (11) 641 (6) 1.000 1.700 (11) VU THU HANG – BAI TAP – KE TOAN DAI CUONG – DAN AN TAT CA 20.000 20.000 (7) 2.000 54.808 54.808 (7) 400 (8) 1.000 4.000 (8) 300 4.000 1.700 1.700 642 (6) 3.000 4.100 (11) (7) 600 (8) 500 4.100 4.100 BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN (BẢNG CÂN ĐỐI SỐ PHÁT SINH) Tháng 8/ 20xx Số hiệu TÊN TÀI KHOẢN SDĐK NỢ SPS CÓ NỢ SDCK CÓ NỢ 111 4.000 2.020 1.980 112 20.000 0 20.000 131 16.000 79.200 95.200 133 2.190 2.190 152 17.000 22.120 30.070 9.050 154 3.000 54.070 56.000 1.070 155 10.000 56.000 54.800 11.200 211 60.000 0 60.000 CÓ 214 10.000 3.000 13.000 331 15.000 25.000 24.090 14.090 333 0 7.200 7.200 334 0 25.000 25.000 341 9.000 25.000 34.000 411 80.000 0 80.000 414 6.000 0 6.000 421 10.000 11.400 21.400 511 72.000 72.000 621 15.000 15.000 622 20.000 20.000 627 4.000 4.000 632 54.800 54.800 641 1.700 1.700 642 4.100 4.100 911 72.000 72.000 482.180 482.180 CỘNG 130.000 130.000 80 200.690 200.690 VU THU HANG – BAI TAP – KE TOAN DAI CUONG – DAN AN TAT CA BÀI 55 NỢ 621 NỢ 627 NỢ 641 NỢ 642 CÓ 152 NỢ 622 NỢ 627 NỢ 641 NỢ 642 CÓ 334 3.200 400 150 250 4a NỢ 154 CÓ 621 CÓ 622 CÓ 627 5.300 4.000 900 200 200 300 NỢ 627 NỢ 641 NỢ 642 CÓ 214 600 150 250 4b NỢ 155 3.200 CÓ 154 900 1.200 5.711 1.000 1.600 5.711 GIÁ THÀNH SẢN PHẨM = 300 + 5.300 – 120 = 5.480 GIÁ THÀNH ĐƠN VỊ = 5.480 / 1.000 sp = 5,48 / sp 154 300 (621) 3.200 5.480 (4) (622) 900 (627)1.200 5.300 5.480 120 5a 7a NỢ 632 CÓ 155 800x 5,48 4.384 NỢ 112 CÓ 131 NỢ 911 CÓ 632 CÓ 641 CÓ 642 7.040 5b 4.384 NỢ 131 CÓ 511 800 x CÓ 3331 7.040 NỢ 511 CÓ 911 6.400 6.400 640 7.040 5.684 7b 4.384 500 800 6.400 (DOANH THU THUẦN = 6.400 – = 6.400) 7c NỢ 911 CÓ 421 716 716 81 VU THU HANG – BAI TAP – KE TOAN DAI CUONG – DAN AN TAT CA LÃI GỘP (LỢI TỨC GỘP) = 6.400 – 4.384 = 2.016 KQKD (LỜI, LỖ) = 6.400 – 5.684 = 716 >  LỜI 911 (632) 4.384 (641) 500 6.400 (511) (642) 800 (421) 716 6.400 6.400 Phản ảnh vào sơ đồ tài khỏan (tài khỏan) tương tự tập 54 BÀI 56 NỢ 621 NỢ 627 NỢ 641 NỢ 642 CÓ 152 NỢ 627 NỢ 641 NỢ 642 CÓ 214 5a NỢ 154 CÓ 621 CÓ 622 CÓ 627 4.000 400 200 400 600 200 400 6.750 NỢ 622 NỢ 627 NỢ 641 NỢ 642 5.000 CÓ 334 NỢ 627 NỢ 641 NỢ 642 1.200 CÓ 111 5b NỢ 155 4.000 CÓ 154 1.000 1.750 GIÁ THÀNH SẢN PHẨM = 500 + 6.750 – 350 = 6.900 GIÁ THÀNH ĐƠN VỊ = 6.900 / 800 sp = 8,625 / sp 154 500 (621) 4.000 6.900 (6) (622) 1.000 (627)1.750 6.750 6.900 350 155 (200 sp x 9) 1.800 (800 sp x 8,625) ( 1) 6.900 (200 x 9) 1.800 (11) (700 x 8,625) 6.037,5 (11) 82 1.000 400 300 600 2.300 350 550 600 1.500 6.900 6.900 VU THU HANG – BAI TAP – KE TOAN DAI CUONG – DAN AN TAT CA 6.900 7.837,5 (100 sp) 862,5 6a NỢ 632 7.837,5 CÓ 155 7a 6b NỢ 112 7.837,5 NỢ 911 11.087,5 CÓ 632 CÓ 641 CÓ 642 13.36 CÓ 511 900x 13,5 CÓ 3331 7b NỢ 511 7.837,5 1.250 2.000 12.150 1.215 12.15 CÓ 911 12.150 (DOANH THU THUẦN = 12.150 – = 12.150) 7c NỢ 911 CÓ 421 1.062,5 1.062,5 LÃI GỘP (LỢI TỨC GỘP) = 12.150 – 7.837,5 = 4.312,5 KQKD (LỜI, LỖ) = 12.150 – 11.087,5 = 1.062,5 >  LỜI 911 (632) 7.837,5 (641) 1.250 12.150 (511) (642) 2.000 (421) 1.062,5 12.150 12.150 Phản ảnh vào sơ đồ tài khỏan (tài khỏan) tương tự tập 54 BÀI 67 1a NỢ 152 20.000 NỢ 133 2.000 1b CÓ 112 11.000 CÓ 331 11.000 NỢ 152 1.000 CÓ 111 1.000 Giá gốc vật liệu = 20.000 + 1.000 = 21.000 NỢ 621 20.000 CÓ 152 NỢ 353 20.000 2.000 CÓ 111 2.000 NỢ 627 500 NỢ 641 400 NỢ 642 1.000 CÓ 153 NỢ 622 7.000 83 NỢ 627 1.900 4.000 VU THU HANG – BAI TAP – KE TOAN DAI CUONG – DAN AN TAT CA NỢ 627 2.000 NỢ 641 1.000 NỢ 642 3.000 CÓ 334 1.000 CÓ 331 5.000 13.000 NỢ 627 4.000 NỢ 641 800 NỢ 642 2.000 CÓ 214 9a NỢ 642 NỢ 641 200 NỢ 642 400 CÓ 111 600 6.800 NỢ 154 37.500 9b CÓ 621 20.000 CÓ 622 7.000 CÓ 627 10.500 NỢ 155 42.500 CÓ 154 42.500 GIÁ THÀNH SẢN PHẨM = 10.000 + 37.500 – 5.000 = 42.500 GIÁ THÀNH ĐƠN VỊ = 42.500 / 1.000 sp = 42,5 / sp 154 10.000 (621) 20.000 42.500 (10) (622) 7.000 (627) 10.500 37.500 42.500 5.000 10a NỢ 632 38.250 CÓ 155 10b 38.250 NỢ 111 58.905/2 29.452,5 NỢ 131 29.452,5 CÓ 511 900 x 42,5 53.550 ( 38.250 x 1,4) CÓ 3331 10c NỢ 641 800 CÓ 111 11b NỢ 112 800 NỢ 331 29.452,5 CÓ 131 29.452,5 14.000 CÓ 112 12a 11a 5.355 14.000 NỢ 911 48.850 12b CÓ 632 38.250 CÓ 641 3.200 CÓ 642 7.400 NỢ 511 CÓ 911 53.550 53.550 (DOANH THU THUẦN = 53.550 – = 53.550) 12c NỢ 911 4.700 CÓ 421 4.700 LÃI GỘP (LỢI TỨC GỘP) = 53.550 – 38.250 = 15.300 KQKD (LỜI, LỖ) = 53.550 – 48.850 = 4.700 >  LỜI 911 (632) 38.250 84 VU THU HANG – BAI TAP – KE TOAN DAI CUONG – DAN AN TAT CA (641) 3.200 53.550 (511) (642) 7.400 (421) 4.700 53.550 53.550 Các phần khác sinh viên tự làm, tương tự Phụ lục 7.1 – tập học 85 VU THU HANG – BAI TAP – KE TOAN DAI CUONG – DAN AN TAT CA 86 [...]... HẠCH TOÁN TỔNG HỢP – TÀI KHOẢN “PHẢI THU KHÁCH HÀNG” 131 TÀI KHOẢN PHẢI THU KHÁCH HÀNG (131) 800 (1) 500 500 (1) 300 (2) 400 (4) 200 (6) 500 1.400 100 HẠCH TOÁN CHI TIẾT – SỔ KẾ TOÁN CHI TIẾT Sổ kế toán chi tiết Tài khoản : PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN (331) Tên người bán: A Stt Chứng từ Số Diễn giải Tài khoản đối Ngày Số tiền Nợ Có ứng Số dư đầu tháng 1/2008 300 6 Thanh toán bù trừ (đã trả) 131 200 7 Thanh toán. .. dư cuối tháng 5/2008 ĐỂ ĐỐI CHIẾU SỐ LIỆU GIỮA KẾ TOÁN TỔNG HỢP VÀ KẾ TOÁN CHI TIẾT, VÀO CUỐI THÁNG PHẢI LẬP BẢNG TỔNG HỢP CHI TIẾT (BẢNG KIỂM TRA SỐ LIỆU) Bảng kê tình hình thanh toán với người bán Tài khoản : PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN (331) Stt Tên người bán 1 A 8.000 8.000 20.000 20.000 2 B 5.000 5.000 0 0 3 C 2.000 2.000 1.000 1.000 15.000 15.000 21.000 21.000 CỘNG PHÁT SINH * Số dư đầu kỳ Tháng 5/2008... KẾ TOÁN TỔNG HỢP VÀ KẾ TOÁN CHI TIẾT, VÀO CUỐI THÁNG PHẢI LẬP BẢNG TỔNG HỢP CHI TIẾT (BẢNG KIỂM TRA SỐ LIỆU) Bảng kê tình hình thanh toán với người bán Tài khoản : PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN (331) Số dư đầu kỳ Tháng 1/2008 Stt Tên người bán 1 A 300 300 500 2 B 200 500 0 300 500 800 500 300 CỘNG PHÁT SINH * Số phát sinh Số dư cuối kỳ (*) Dòng cộng phải khớp đúng với số liệu trên tài khoản “Phải trả người bán”... TÀI KHOẢN PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN (331) 10.000 (2) 5.000 5.000 (1) (4) 2.000 500 (3) (5) 13.500 20.500 5.500 5.000 Sổ kế toán chi tiết Tài khoản : PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN (331) Tên người bán :X Stt Chứng từ Số Diễn giải Tài khoản đối Ngày Số tiền Nợ Có ứng Số dư đầu tháng 1/2008 8.000 2 Dùng TGNH thanh toán cho người bán 112 3 Mua công cụ chưa thanh toán 331 5 Chi tiền mặt trả nợ người bán 111 5.000 500 3.500 8.000... 21.000 HẠCH TOÁN CHI TIẾT – SỔ KẾ TOÁN CHI TIẾT Sổ kế toán chi tiết Tài khoản : PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN (331) Stt Chứng từ Số Diễn giải Tên người bán: A Tài khoản đối Ngày Số tiền Nợ Có ứng Số dư đầu tháng 5/2008 8.000 1 Trả nợ bằng TGNH 112 2 Mua vật liệu chưa thanh tóan 152 Cộng số phát sinh 8.000 20.000 8.000 16 20.000 VU THU HANG – BAI TAP – KE TOAN DAI CUONG – DAN AN TAT CA Số dư cuối tháng 5/2008 20.000... cuối tháng 1/2008 5.000 10.000 Tên người mua : N Stt Chứng từ Số Diễn giải Tài khoản đối Ngày Số tiền Nợ Có ứng 8.000 Số dư đầu tháng 1/2008 2 111 Khách hàng trả nợ bằng tiền mặt 6.000 0 Cộng số phát sinh 6.000 2.000 Số dư cuối tháng 1/2008 ĐỂ ĐỐI CHIẾU SỐ LIỆU GIỮA KẾ TOÁN TỔNG HỢP VÀ KẾ TOÁN CHI TIẾT, VÀO CUỐI THÁNG PHẢI LẬP BẢNG TỔNG HỢP CHI TIẾT (BẢNG KIỂM TRA SỐ LIỆU) Bảng kê tình hình thanh toán. .. sinh 8.500 Số dư cuối tháng 1/2008 500 0 Sổ kế toán chi tiết Tài khoản : PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN (331) Stt Chứng từ Số Diễn giải - Tên người bán : Y Tài khoản đối Ngày Số tiền Nợ Có ứng 2.000 Số dư đầu tháng 1/2008 1 Mua vật liệu chưa thanh toán 152 5.000 4 Vay ngắn hạn ngân hàng trả nợ người bán 341 2.000 5 Chi tiền mặt trả cho người bán 111 10.000 Cộng số phát sinh 12.000 Số dư cuối tháng 1/2008 5.000 12... 6.000 Số dư đầu tháng 1/2008 1 Bán hàng chưa thu tiền 511 2 Khách hàng trả nợ bằng TGNH 112 6.000 2.000 Cộng số phát sinh 6.000 Số dư cuối tháng 1/2008 10.000 15 2.000 VU THU HANG – BAI TAP – KE TOAN DAI CUONG – DAN AN TAT CA ĐỂ ĐỐI CHIẾU SỐ LIỆU GIỮA KẾ TOÁN TỔNG HỢP VÀ KẾ TOÁN CHI TIẾT, VÀO CUỐI THÁNG PHẢI LẬP BẢNG TỔNG HỢP CHI TIẾT (BẢNG KIỂM TRA SỐ LIỆU) Bảng kê tình hình thanh toán với người mua... dụng cụ trả bằng TGNH 54.000, kế toán đã ghi sai như sau Nợ 153 45.000 Có 112 45.000 Biết sai lầm phát hiện trễ, sau khi đã cộng sổ kế toán  Phương pháp sửa: Ghi bổ sung  Nợ 153 9.000 Có 112 9.000 – mực thường 3 Chi tiền mặt để tạm ứng cho nhân viên đi công tác 12.000, kế toán đã ghi sai như sau Nợ 141 21.000 Có 111 21.000 Biết sai lầm phát hiện trễ, sau khi đã cộng sổ kế toán  Phương pháp sửa: Ghi... 1/2008 5.000 12 5.000 VU THU HANG – BAI TAP – KE TOAN DAI CUONG – DAN AN TAT CA ĐỂ ĐỐI CHIẾU SỐ LIỆU GIỮA KẾ TOÁN TỔNG HỢP VÀ KẾ TOÁN CHI TIẾT, VÀO CUỐI THÁNG PHẢI LẬP BẢNG TỔNG HỢP CHI TIẾT (BẢNG KIỂM TRA SỐ LIỆU) Bảng kê tình hình thanh toán với người mua Tài khoản : PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN (331) Tháng 1/2008 Stt Tên người mua Số dư đầu kỳ 1 X 8.000 8.500 500 2 Y 2.000 12.000 5.000 5.000 10.000 20.500
- Xem thêm -

Xem thêm: Đáp án bài tập kế toán đại cương , Đáp án bài tập kế toán đại cương , Đáp án bài tập kế toán đại cương

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay