(Luận án tiến sĩ ngành bảo vệ thực vật) Nghiên cứu hội chứng chổi rồng trên cây Nhãn (Dimocarpus longan Lour.) và biện pháp quản lý tổng hợp tại Đồng bằng sông Cửu Long

203 286 1
  • Loading ...
1/203 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/11/2016, 10:54

(Luận án tiến sĩ ngành bảo vệ thực vật) Nghiên cứu hội chứng chổi rồng trên cây Nhãn (Dimocarpus longan Lour.) và biện pháp quản lý tổng hợp tại Đồng bằng sông Cửu Long(Luận án tiến sĩ ngành bảo vệ thực vật) Nghiên cứu hội chứng chổi rồng trên cây Nhãn (Dimocarpus longan Lour.) và biện pháp quản lý tổng hợp tại Đồng bằng sông Cửu Long(Luận án tiến sĩ ngành bảo vệ thực vật) Nghiên cứu hội chứng chổi rồng trên cây Nhãn (Dimocarpus longan Lour.) và biện pháp quản lý tổng hợp tại Đồng bằng sông Cửu Long CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc - - LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu NCS Trần Thị Mỹ Hạnh với hướng dẫn PGS.TS Nguyễn Văn Huỳnh TS Nguyễn Văn Hòa Các số liệu, kết nêu luận án trung thực chưa công bố công trình khác Ngƣời hƣớng dẫn khoa học Tác giả luận án PGS.TS NGUYỄN VĂN HUỲNH TS NGUYỄN VĂN HÒA i TRẦN THỊ MỸ HẠNH LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành luận án, trước hết cho phép bày tỏ lòng kính trọng biết ơn sâu sắc tới thầy PGS.TS Nguyễn Văn Huỳnh TS Nguyễn Văn Hòa tận tình hướng dẫn, động viên lúc gặp khó khăn tạo điều kiện tốt cho suốt trình thực công trình nghiên cứu Tôi xin gửi lời cảm ơn tới Ban chủ nhiệm, đặc biệt quý Thầy, Cô anh chị Bộ môn Bảo vệ Thực vật-Khoa Nông nghiệp Sinh học Ứng dụng Thầy Cô Trường Đại học Cần Thơ, người dạy giúp đỡ cho suốt trình học tập thực đề tài Tôi xin trân trọng cảm ơn Ban Lãnh đạo Viện Cây ăn miền Nam anh chị em đồng nghiệp tạo điều kiện thuận lợi để hoàn thành luận án Tôi xin thành thật cảm ơn Thầy GS.TS Vũ Triệu Mân-Hội Nghiên cứu bệnh hại thực vật Việt Nam, TS Bùi Thị Ngọc Lan-Viện Cây ăn miền Nam, BS Nguyễn Thanh Thủy-Viện Vệ sinh Dịch tể Trung Ương, TS Phạm Đức Toàn-Viện Công nghệ Sinh học-Trường Đại học Nông Lâm, KS Trần Văn Bé Năm-Viện Công nghệ Sinh học-Trường Đại học Cần Thơ nhiệt tình giúp đỡ hỗ trợ thực số nội dung nghiên cứu có liên quan đến đề tài Xin chân thành cảm ơn anh, chị, em môn Bảo vệ Thực vật, môn Công nghệ Sinh học-Viện Cây ăn miền Nam, em Nguyễn Châu Quốc Khánh, bạn bè bạn khóa nghiên cứu sinh giúp đỡ động viên suốt thời gian thực đề tài Cuối cùng, xin dâng lên ba, mẹ sinh thành nuôi dưỡng con, ba mẹ chồng giúp đỡ tạo điều kiện cho xin chia sẻ niềm vui đến chồng thương yêu ủng hộ suốt thời gian thực luận án Cần Thơ, ngày tháng năm Nghiên cứu sinh TRẦN THỊ MỸ HẠNH ii TÓM TẮT Nghiên cứu thực với mục tiêu kiểm tra diện vi sinh vật mẫu nhãn bệnh Chổi Rồng (CR), xác định vai trò nhện lông nhung Eriophyes dimocarpi bệnh CR nhãn, xác định đặc điểm hình thái, sinh học, sinh thái nhện lông nhung E dimocarpi, xây dựng hoàn thiện quy trình thực mô hình quản lý hiệu nhện lông nhung (NLN) bệnh CR nhãn Đối tượng nghiên cứu bệnh CR NLN E dimocarpi nhãn tỉnh Tiền Giang, Vĩnh Long Bến Tre từ 01/2011 đến 11/2015 Nội dung luận án bao gồm: (1) Điều tra trạng bệnh Chổi Rồng nhãn Tiêu da bò Tiền Giang Vĩnh Long (2) Nghiên cứu tác nhân gây bệnh Chổi Rồng phương thức truyền bệnh nhãn (3) Nghiên cứu đặc điểm hình thái, sinh học sinh thái nhện lông nhung nhãn tỉnh ĐBSCL (4) Nghiên cứu mức độ mẫn cảm bệnh Chổi Rồng giống nhãn (5) Nghiên cứu biện pháp quản lý tổng hợp nhện lông nhung bệnh Chổi Rồng nhãn Kết cho thấy: (1) bệnh CR xuất phổ biến theo cơi đọt non nhãn vào mùa nắng, giống nhãn Tiêu da bò (TDB) trồng phổ biến, chiếm 92% thiệt hại suất bệnh CR gây huyện điều tra từ 11,5 đến 66,0% (2) Chẩn đoán tác nhân gây bệnh CR phương pháp PCR, nested-PCR, RTPCR mẫu nhãn nhiễm bệnh kết giải trình tự cho thấy chưa phát có diện chắn phytoplasma, vi khuẩn hay vi rút Tuy nhiên, quan sát lát cắt siêu mỏng mẫu nhãn bệnh lại cho thấy có diện rải rác dạng giống bó sợi nhóm vi rút hình sợi, với chiều dài từ 385-1860 nm đường kính từ 393-472 nm Nhện lông nhung khẳng định môi giới truyền bệnh CR nhãn bệnh không lưu truyền qua mắt ghép hay qua hạt (3) Nhện lông nhung gây hại nhãn Tiền Giang Vĩnh Long loài E dimocarpi (Acari: Eriophyidae), vòng đời NLN E dimocarpi 13,70±2,16 ngày (4) Trong 14 giống nhãn thử nghiệm tính chống chịu bệnh CR, kết cho thấy giống nhãn TDB có tính “nhiễm nặng”, giống nhãn Edor, Vũng Tàu Thạch kiệt có tính “nhiễm”, giống nhãn Xuồng cơm trắng, Cùi, Lồng Hưng Yên, nhãn lai NL1-19 có tính “nhiễm trung bình”, giống nhãn Giồng, Sài Gòn nhãn lai NL1-23 đánh giá có tính “kháng trung bình”, giống nhãn Xuồng cơm vàng, Long Super chưa thể triệu chứng bệnh điều kiện vườn sau 11 tháng bố trí thí nghiệm (5) Kết thử nghiệm đề tài chọn lọc để đưa vào viết quy trình lập mô hình quản lý tổng hợp bệnh CR nhãn Kết mô hình thực Tiền Giang cho thấy mật số NLN tỷ lệ nhiễm bệnh CR lô mô hình thấp so với lô đối chứng thời iii điểm theo dõi, nên suất lô mô hình đạt 11.956 kg/ha (mô hình 1), 14.296 kg/ha (mô hình 2) 10.120 kg/ha (mô hình 3) cao so với lô đối chứng đạt tương ứng 3.302 kg/ha (mô hình 1), 5.498 kg/ha (mô hình 2) không cho suất mô hình Do lợi nhuận đạt lô mô hình 208,01 triệu đồng/ha mô hình 1, 248,91 triệu đồng/ha mô hình 166,33 triệu đồng/ha mô hình cao so với lô đối chứng đạt 44,54 triệu đồng/ha mô hình 1, 98,08 triệu đồng/ha mô hình lỗ 18,50 triệu đồng/ha mô hình Từ khóa: Bệnh Chổi Rồng, nhãn, nhện lông nhung E dimocarpi iv SUMMARY The research was conducted with the aim of check the presence of microorganisms in Longan Witches‟ broom (LWB) samples, determine roles of mite Eriophyes dimocarpi to LWB, find out the morphology, biological and ecological characteristics of mite Eriophyes dimocarpi, complete the procedure and implement the model integrated management of E dimocarpi and LWB on longan The research was applied on longan trees in Tien Giang, Vinh Long and Ben Tre from 01/2011 to 11/2015 The dissertation includes: (1) Investigate the current state of LWB on longan in Tien Giang and Vinh Long (2) Study the pathogen of LWB and spreading method on longan (3) Study the morphology, biological and ecological characteristics of mite E dimocarpi on longan in Mekong Delta (4) Study the sensitivity of the longan varieties to LWB and (5) Study the integrated management method of E dimocarpi and LWB on longan The results showed that: (1) Longan Witches‟ broom appear the most according to the buds of longan trees and in sunny season Tieu da bo variety was planted so commonly, holding 92%, and the damage of productivity caused by LWB in the investigated districts was from 11.5 to 66.0% (2) The pathogens of LWB were diagnosed by PCR, nested-PCR, and RT-PCR methods on the longan infected samples and the results of sequence explanation showed that the definite presence of phytoplasma, bacteria or viruses was not discovered The observations of super-thin slices of infected samples showed that there were scattered presence of a form similar with the fiber bundle of fiber virus group, length from 385 to 1860 nm and width from 393 to 472 nm Mite E dimocarpi affirms that this was vector of LWB on longan, the disease does not spread via grafted knots and seed (3) The mite which was vector of LWB was Eriophyes dimocarpi (Acari: Eriophyidae) Life cycle of mite E dimocarpi was 13,70±2,16 days Host plants of this mite were longan Dimocarpus longan, rambutan Nephelium lappaceum and casava Manihot esculenta (4) The resistance against LWB of 14 longan varieties showed that Tieu da bo variety was assessed as “severely infected”, the next was Edor, Vung Tau and Thach Kiet which were assessed as “infected”, the followings were Xuong com trang, Cui, Long Hung Yen which were assessed as “averagely infected”, the varieties Giong, Sai Gon and hybrid NL1-23 were assessed as “average resistant”, the varieties of Xuong com vang, Long and Super have not presented the symptom of Witches‟ broom in the condition of orchard after 11 months of experiment (5) The results of above experiments have been selected in order to write the procedure and set up the models of integrated management of LWD on longan The results of models implemented in Tien Giang showed that density of E dimocarpi and the rate v of LWB infection were lower than the ones of control plot at the monitoring time, so the productivities of treatment plots were respectively 11,956 kg/ha (model 1), 14,296 kg/ha (model 2) and 10,120 kg/ha (model 3), higher than the control plots correlatively 3,302 kg/ha (model 1), 5,498 kg/ha (model 2) and no productivity in model Therefore, the obtained profits of treatment plots were 208.01 million dong/ha in model 1, 248.91 million dong/ha in model and 166.33 million dong/ha in model 3, higher than the control plots, respectively 44.54 dong/ha in model 1, 98.08 dong/ha in model and loss 18.50 dong/ha in model Key words: Longan Witches’ broom, longan tree, Long Nhung mite E dimocarpi vi MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN Error! Bookmark not defined LỜI CẢM ƠN Error! Bookmark not defined TÓM TẮT iii SUMMARY v DANH SÁCH BẢNG x DANH SÁCH HÌNH xv DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT xviii Chƣơng 1: GIỚI THIỆU 1.1 Tính cấp thiết đề tài .1 1.2 Mục tiêu yêu cầu nghiên cứu .2 1.3 Ý nghĩa khoa học thực tiễn 1.3.1 Ý nghĩa khoa học 1.3.2 Ý nghĩa thực tiễn .2 1.4 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.4.1 Đối tượng nghiên cứu .3 1.4.2 Phạm vi nghiên cứu .3 1.4.3 Những đóng góp luận án Chƣơng TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Giới thiệu nhãn 2.1.1 Nguồn gốc phân bố 2.1.2 Một số giống nhãn nước ta 2.2 Nghiên cứu bệnh Chổi Rồng nhãn 2.2.1 Ký chủ phân bố 2.2.2 Tình hình bệnh Chổi Rồng nhãn 2.2.3 Triệu chứng bệnh Chổi Rồng nhãn 2.2.4 Phương pháp xác định tác nhân gây bệnh trồng nghiên cứu tác nhân gây bệnh Chổi Rồng nhãn .10 2.2.4.1 Phương pháp xác định tác nhân gây bệnh trồng 10 2.2.4.2 Các nghiên cứu tác nhân gây bệnh Chổi Rồng nhãn .13 2.2.5 Môi giới truyền bệnh Chổi Rồng nhãn 14 2.3 Nghiên cứu nhện thuộc họ Eriophyidae số trồng nhện lông nhung Eriophyes dimocarpi nhãn 15 2.3.1 Nghiên cứu nhện thuộc họ Eriophyidae số trồng 15 2.3.1.1 Phân bố nhện Eriophyidae 15 2.3.1.2 Đặc điểm phân loại hình thái nhện Eriophyidae 15 vii 2.3.1.3 Đặc điểm sinh học cách gây hại nhện Eriophyidae .15 2.3.2 Nghiên cứu nhện lông nhung E dimocarpi nhãn .20 2.3.2.1 Vị trí phân loại 20 2.3.2.2 Ký chủ, đặc điểm sinh học sinh thái 20 2.3.2.3 Cách gây hại 21 2.4 Biện pháp quản lý Chổi Rồng nhãn 21 2.4.1 Sử dụng vật liệu trồng an toàn tính kháng giống .21 2.4.2 Biện pháp canh tác 22 2.4.3 Biện pháp sinh học, dịch trích thảo mộc sử dụng kháng sinh 23 2.4.4 Biện pháp hóa học 24 2.4.5 Quản lý tổng hợp bệnh Chổi Rồng 25 2.5 Giới thiệu số loại nấm gây bệnh côn trùng dịch trích thảo mộc 25 2.5.1 Giới thiệu số loại nấm gây bệnh côn trùng gây hại trồng 25 2.5.1.1 Điều kiện, phương thức xâm nhiễm phát triển nấm ký sinh côn trùng 26 2.5.1.2 Đặc tính số loài nấm ký sinh côn trùng phổ biến 27 2.5.2 Sơ lược số dịch trích thảo mộc 30 Chƣơng PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 32 3.1 Nội dung nghiên cứu 32 3.2 Thời gian địa điểm nghiên cứu 33 3.2.1 Thời gian nghiên cứu 33 3.2.2 Địa điểm nghiên cứu .33 3.3 Vật liệu nghiên cứu 33 3.4 Phương pháp 36 3.4.1 Điều tra trạng bệnh Chổi Rồng nhãn Tiêu da bò Tiền Giang Vĩnh Long 36 3.4.2 Nghiên cứu tác nhân gây bệnh Chổi Rồng phương thức truyền bệnh nhãn36 3.4.2.1 Khảo sát ảnh hưởng bệnh Chổi Rồng đến tế bào mô nhãn 36 3.4.2.2 Nghiên cứu tác nhân gây bệnh Chổi Rồng nhãn 37 3.4.2.3 Xác định phương thức lan truyền bệnh Chổi Rồng nhãn ĐBSCL 48 3.4.3 Nghiên cứu đặc điểm hình thái, sinh học sinh thái nhện lông nhung nhãn tỉnh ĐBSCL 53 3.4.3.1 Nghiên cứu đặc điểm hình thái sinh học nhện lông nhung 53 3.4.3.2 Nghiên cứu đặc điểm sinh thái nhện lông nhung 54 3.4.4 Nghiên cứu mức độ mẫn cảm bệnh Chổi Rồng giống nhãn 59 3.4.4.1 Đánh giá mức độ mẫn cảm với bệnh Chổi Rồng giống nhãn trồng phổ biến Tiền Giang 59 3.4.4.2 Đánh giá mức độ mẫn cảm bệnh Chổi Rồng giống nhãn ĐBSCL 59 viii 3.4.5 Nghiên cứu biện pháp quản lý tổng hợp nhện lông nhung bệnh Chổi Rồng nhãn 62 3.4.5.1 Biện pháp canh tác 62 3.4.5.2 Biện pháp sinh học dịch trích thảo mộc 65 3.4.5.3 Biện pháp hóa học 71 3.4.5.4 Xây dựng quy trình mô hình quản lý tổng hợp hiệu bệnh Chổ i Rồ ng nhãn .72 3.5 Phương pháp xử lý số liệu 76 Chƣơng KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 77 4.1 Hiện trạng bệnh Chổi Rồng nhãn Tiêu da bò Tiền Giang Vĩnh Long 77 4.2 Tác nhân gây bệnh Chổi Rồng phương thức truyền bệnh nhãn 82 4.2.1 Ảnh hưởng bệnh Chổi Rồng đến tế bào mô nhãn 82 4.2.2 Tác nhân gây bệnh Chổi Rồng nhãn 83 4.2.3 Xác định phương thức lan truyền bệnh Chổi Rồng nhãn ĐBSCL 100 4.3 Đặc điểm hình thái, sinh học sinh thái nhện lông nhung nhãn tỉnh ĐBSCL 109 4.3.1 Đặc điểm hình thái, sinh học nhện lông nhung 109 4.3.2 Đặc điểm sinh thái nhện lông nhung 113 4.4 Mức độ mẫn cảm bệnh Chổi Rồng giống nhãn .124 4.4.1 Mức độ mẫn cảm bệnh Chổi Rồng giống nhãn trồng phổ biến Tiền Giang 124 4.4.2 Mức độ mẫn cảm bệnh Chổi Rồng giống nhãn ĐBSCL .130 4.5 Nghiên cứu biện pháp quản lý tổng hợp nhện lông nhung bệnh Chổi Rồng nhãn .134 4.5.1 Biện pháp canh tác 134 4.5.2 Biện pháp sinh học dịch trích thảo mộc 140 4.5.3 Biện pháp hóa học .151 4.5.4 Xây dựng quy trình mô hình quản lý tổng hợp hiệu bệnh Chổ i Rồ ng nhãn .153 Chƣơng KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 163 5.1 Kết luận 163 5.2 Đề nghị 164 TÀI LIỆU THAM KHẢO 165 DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ CÔNG BỐError! Bookmark not defined ix DANH SÁCH BẢNG Bảng 2.1: Tóm tắt giống nhãn chống chịu mẫn cảm với bệnh CR nhãn nghiên cứu, công bố thảo luận 22 Bảng 2.2: Tóm tắt nhóm/hoạt chất thuốc BVTV diệt NLN nhãn nghiên cứu, công bố thảo luận 25 Bảng 3.1: Trình tự đoạn mồi cho phytoplasma sử dụng để xác định tác nhân gây bệnh CR nhãn 40 Bảng 3.2: Nồng độ thành phần phản ứng PCR cho phytoplasma sử dụng để xác định tác nhân gây bệnh CR nhãn 41 Bảng 3.3: Trình tự đoạn mồi cho vi khuẩn sử dụng để xác định tác nhân gây bệnh CR nhãn 42 Bảng 3.4: Nồng độ thành phần phản ứng PCR với cặp mồi cho vi khuẩn sử dụng để xác định tác nhân gây bệnh CR nhãn 43 Bảng 3.5: Trình tự đoạn mồi cho vi rút sử dụng để xác định tác nhân gây bệnh CR nhãn 45 Bảng 3.6: Nồng độ thành phần phản ứng PCR với mồi cho vi rút sử dụng để xác định tác nhân gây bệnh CR nhãn 46 Bảng 3.7: Nồng độ thành phần phản ứng RT-PCR với mồi cho vi rút sử dụng để xác định tác nhân gây bệnh CR nhãn 46 Bảng 3.8: Các bước cố định đúc mẫu mô nhãn cho TEM 47 Bảng 3.9: Các nghiệm thức thí nghiệm khảo sát giả thuyết NLN nguyên nhân gây bệnh CR nhãn Bộ môn BVTV, VCAQMN, 2013-2014 48 Bảng 3.10: Các nghiệm thức thí nghiệm khảo sát vai trò NLN bệnh CR nhãn Bộ môn BVTV, VCAQMN, 2013-2014 49 Bảng 3.11: Các nghiệm thức thí nghiệm xác định phương thức truyền bệnh CR phương pháp ghép, Bộ môn BVTV-VCAQMN, 2014 51 Bảng 3.12: Đánh giá mức độ mẫn cảm giống 61 Bảng 3.13: Các nghiệm thức thí nghiệm khảo sát ảnh hưởng mức phân bón đến bệnh CR nhãn Tiền Giang, 2011 64 Bảng 3.14: Các nghiệm thức thí nghiệm thời điểm xử lý thuốc BVTV hợp lý quản lý bệnh CR Tiền Giang, 2013 65 Bảng 3.15: Các nghiệm thức thí nghiệm khảo sát hiệu diệt NLN E dimocarpi dịch thảo mộc phòng thí nghiệm Bộ môn BVTV, VCAQMN, 2012 66 Bảng 3.16: Hàm lượng dịch trích thảo mộc trước sau ly trích 67 Bảng 3.17: Các nghiệm thức thí nghiệm chọn lọc nồng độ khác dịch trích củ hành (Allium sepa) NLN Bộ môn BVTV, VCAQMN, 2012 67 Bảng 3.18: Các nghiệm thức thí nghiệm chọn lọc nồng độ khác dịch trích củ nghệ (Curcuma longa) NLN Bộ môn BVTV, VCAQMN, 2012 68 Bảng 3.19: Các nghiệm thức thí nghiệm chọn lọc nồng độ khác dịch trích ớt xanh (Capsicum annuum) NLN Bộ môn BVTV, VCAQMN, 2012 68 x Ellis, B., & Bradley, F., 1996 Trong: The Organic Gardener’s Handbook of Natural Insect and Disease Control, Rodale Press Emmaus, Pennsylvania: 480-481 Fasseas, C., Robert, I.M & Murant, A.F., 1989 Immunogold localization of parsnip yellow fleck virus particle antigen in thin sections of plant cells Journal of General Virology, 70: 2741-2749 Feng, Q., Chomchalow, N., Sukhvibul, N., Zeng, M., Chen, J., Liu, H & He, D., 2005 Occurrence and chemical control of longan gall mites during panicle development Acta Horiculturerae, 665: 405-408 Fiedler, Z & Sosnowska, D., 2007 Nematophagous fungus Paecilomyces lilacinus (Thom) Samson is also a biological agent for control of greenhouse insects and mite pests Biocontrol, 52: 547-558 Fikret, D & Evsel, D., 2010 Paecilomyces lilacinus, a potential biocontrol agent on apple rust mite Aculus schlechtendali and interactions with some fungicides in vitro Phytoparasitica 38: 125-132 Flechtmann, C.H.W & Aranda, B.R., 1970 New records and notes on eriophyid mites from Brazil and Paraguay, with a list of Eriophydae from South America Proceedings of the Entomological Society of Washington, 72: 94-98 Flock, R.A & Wallace, J.M 1955 Transmission of fig mosaic by eriophyid mite Aceria ficus Phytopathology, 45: 52-54 Fránova, J., Petrzik, K., Paprštein, F., Kučerová, J., Navrátil, M & Válová, P., 2007 Experiences with phytoplasma detection and identification by different methods Bulletin of Insectology, 60: 247-248 French, R.C & Stenger, D.C., 2003 Evolution of wheat streak mosaic virus: Dynamics of population growth within plants may explain limited variation Papers in Plant Pathology http://digitalcommons.unl.edu/plantpathpapers/3, ngày truy cập 10/1/2012 Garnier, M., Jago-Eveillard, S & Foissac, X., 2003 Walled bacteria inhabiting the phloem sieve tubes Trong: S.G Pandalai (Ed.) Recent research Development in Microbiology: 209-223 Gengaihi, S.E, Dimetry, N.Z., Amer, S.A.A & Mohamed, S.M., 2000 Acaricidal activity of lipoidal matter of different plant extracts against the two-spotted spider Tetranychus urticae Koch International Journal of Tropical Insect Science, 20: 191-194 Georgen, N.A., 2006 Plant pathology Printed and bound at Solar Print Process Pvt Ltd., India: 922 trang Gibb, K.S., Padovan, A.C & Mogen, B.D., 1995 Studies on sweet potato little-leaf phytoplasma detected in sweet potato and other plant species growing in Northern Australia Phytopathology, 85: 169-174 Goelet, P., Lomonossoff, G.P., Butler, P J.G., Akam, M.E., Gait, M.J & Karn, J., 1982 Nucleotide sequence of tobacco mosaic virus RNA Proceedings of the National Academy of Sciences, U.S.A 79: 5818-5822 Gundersen, D.E., Lee, I.M., Schaff, D.A., Harrison, N.A., Chang, C.J., Davis, R.E & Kingsbury, D.T., 1996 Genomic diversity and differentiation 170 among Phytoplasma strains in 16S sRNA groups I (aster yellows and related Phytoplasma) and III (X-disease and related) International Journal of Systematic Bacteriology, 46: 64-75 Hall, D.G., Childers, C.C & Eger, J.E., 1991 Estimating citrus red mite (Acari: Eriophyidae) levels on fruit in individual citrus trees Environment Entomology, 20: 383 Harvey, T.L., Martin, T.J & Seifers, D.L., 2000 Effect of nonviruliferous wheat curl mites on yield of winter wheat Journal of Agricultural and Urban Entomology, 17: 9-13 Harvey, T.L., Martin, T.J & Seifers, D.L., 2002 Wheat yield reduction due to wheat curl mites (Acari: Eriophyidae) infestations Journal of Agricultural and Urban Entomology, 19: 9-13 He, D.P., Zhou, B.P., Zeng, M.L., Lin, S.X, Peng, J.X., Li, J.Y & Huang, W.M., 2001 Occurrence, cause and control of longan witches‟ broom in Guangdong Province Trong: Huang, H.B and Menzel, C (eds) Proceedings of the First International Symposium on Litchi and Longan, Guangzhou, China June 2000 ISHS Acta Horticulturae, 558: 407-412 Heinrich, M., Botti, S., Caprara, L., Arthofer, W., Strommer, S., Hanzer, V., Katinger, H., Bertaccini, A., Laimer, M & Machado, D.C., 2001 Improved Detection Methods for Fruit Tree Phytoplasmas Plant Moleccular Biology Reporter,19: 169-179 Herron, G.A., Rophail, J., Holloway, J & Barchia, I., 2003 Potentiation of a propargite and fenpyroximate mixture against two-spotted spider mite, Tetranychus urticae (Acari: Tetranychidae) Experimental and Applied Acarology, 29 (1-4): 115-119 Hina, S., Javed, M.A., Haider, S & Saleem, M., 2012 Isolation and sequence analysis of cotton infecting Begomovirus Pakistan Journal Botany, 44 (Special Issue): 223-230 Hirano, S.S & Upper, C.D., 1990 Population biology and epidemilogy of Pseudomonas syringae Annu Rev Phytopathol., 28: 155-177 Hirata, K.Y., Kawamura, Y., Kudo, M & Igarasgi, H., 1995 Development of a new acaricide, Pyridaben Journal Pest Science, 20: 177-179 Hồ Huỳnh Thùy Dương, 2003 Kính hiển vi điện tử Trong Sinh học phân tử Nhà xuất giáo dục: 301 trang Hodgetts, J., Boonham, N., Mumford, R., Harrison, N & Dickinson, M., 2008 Phytoplasma phylogenetics based on analysis of secA and 23S rRNA gene sequences for improved resolution of candidate species of 'Candidatus Phytoplasma' International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology, 58 (8): 1826-37 Hollingworth, R.M & Ahammadsahib, K.I., 1995 Inhibitors of respiratory complex I: mechanisms, pesticidal actions and toxicology Review Pesticide Toxicology, 3: 277-302 Hong, X.Y & Chen, N.H., 1999 Review of virus diseases transmitted by eriophyid mites Journal of Plant Protection: 1999-2002 Hong, X.Y & Kuang, H.Y., 1989 Three new genera and seven new species of the subfamily Phyllocoptinae from China International Journal of 171 Acarology, 15: 145-152 Huang, H.B & Menzel, C., 2000 Proceedings of the First International Symposium on Litchi and Longan, Guangzhou, China ISHS Acta Horticulturae, 558: 413-416 Huang, T & Wang, C.F., 1997 A new record species of eriophyid mite on lemon from Taiwan (Acarina, Eriophyidae) Chinese Journal of Entomology 17 (4): 269-274 Hussain, S., 2010 Studies on a novel Tymovirus characterization Final Progress Report-May 2009 to February 2010 Department of Biological Science Faculty of Engineering and Natural Science The University of Tulsa, USA Huỳnh Minh Châu, Trịnh Ngọc Thúy & Phạm Văn Kim, 2002 Khảo sát tượng kích kháng số hóa chất lúa chống lại bệnh cháy (Pyricularia oryzae) khía cạnh mô học Tạp chí Khoa học Đại học Cần Thơ, Trường Đại học Cần Thơ: 391-395 Irigaray, F.J.S., Marco-Mancebón, V & Pérez-Moreno, I., 2003 Theentomopathogenic fungus Beauveria bassiana and its compatibility with triflumuron: Effect on the two spotted spider mite, Tetranychus urticae Biology Control, 26: 168-173 Ishaaya, I & Sternlicht, M., 1971 Oxidative enzymes, ribonuclease, and amylase in lemon buds infested with Aceria sheldoni (Ewing) (Acarina, Eriophyidae) Journal of Experimental Botany, 22: 146-152 Jacobs, K.A., Lee, I.M., Griffiths, H.M., Miller, F.D & Bottner, K.D., 2003 A new member of the clover proliferation phytoplasma group (16SrVI) associated with elm yellow in Illinois Plant disease, 87: 241-246 Jarausch, W., Lansac, M., Saillard, C., Broquaire, J.M & Dosba, F., 1998 PCR assay for specific detection of European stone fruit yellows phytoplasmas and its use for epidemiological studies in France European Journal of Plant Pathology, 104: 17-27 Kazuya, I., Kensaku, M., Susumu, N., Nobuo, S., Yusuke, T., Ken, K., Masayoshi, H., Yasuyuki, Y., Jun, Y & Shigetou, N., 2012 First report of fig mosaic virus infecting common fig (Ficus carica) in Japan Journal of Genetic plant pathology, 78: 136-139 Keifer, H.H., 1938 Eriophid studies California Department of Agiculture Bulletin, 27 (2): 181-206 Keifer, H.H., 1962 Eriophyid studies B-8 Bureau of Entomology, California Department of Agiculture: 20 trang Kim, M., Shin, D., Suh, E & Cho, K., 2004 An assessment of the chronic toxicity of fenpyroximate and pyridaben to Tetranychus urticae using a demographic bioassay Applied Entomology Zoology, 39: 401-409 Kimbaris, A.C., Kioulos, E., Koliopoulos, G., Polissiou, M.G & Michaelakis, A., 2009 Coactivity of sulfide ingredients: A new perspective of the larvicidal activity of garlic essential oil against mosquitoes Pest Management Science, 65: 249-254 172 Koizumi, M., 1995 Problems of insect-borne virus diseases of fruit trees in Asia Food Fertiliser Technology Center Extension Bulletin http://www.fftc.agnet.org/library/article/eb417b.html, ngày truy cập 23/10/2012 Konno, T., Kuriyama, K., Hamaguchi, H & Kujihara, O., 1990 Fenpyroximate (NNI-850) a new acaricide Proceeding BCPC-Pests and diseases: 71-78 Kotze, J.M., Putterill, J.F., Labuschangne, N & Wehner, F.C., 1987 Occurrence of a spiroplasma-like organism in lesions of concentric ring blotch on citrus Phytophylactica, 19: 363-364 Kuang, H.Y., 1997 Four new species of Eriophyidae (Acari: Eriophyoidae) from China Entomotaxanomia, 19: 74-78 Kumar, P.L., Duncan, G.H., Roberts, I.M., Jones, A.T & Reddy, D.V.R., 2002 Cytopathology of Pigeonpea sterility mosaic virus in pigeopea and Nicotiana benthamiana: similarities with those of eriophyid mite-borne agents of underfined aetiology Annual Apply Biology, 140: 132-142 Kumar, P.L., Fenton, B., Duncan, G.H., Jones, A.T & Sreenivasulu, P., & Reddy, D.V.R., 2001 Assessment of variation in Aceria cajani (Acari: Eriophyidae) using analysis of rDNA ITS regions and scanning electron microscopy: Implications for the variability observed in host plant resistance to Pigeonpea sterility mosaic disease Annual of Applied Biology, 139: 61-73 Kwon, Y.H., Yang, J.O., Oh, J.H., Noh, D.J., Yoon, C & Kim, G.H., 2008 Changes of feeding behavior of Sweetpotato Whitefly, Bemisia tabaci, correlated with the residual of emamectin benzoate and pyridaben Korean Journal Pesticide Science, 12: 397-402 Kyomura, N., Fukuchi, T., Kohyama, Y & Motojima, S., 1990 Biological characteristics of new acaricides MK-239 Proceeding BCPC-Pests and diseases, 5: 5-62 Lane, D.J., 1991 16S/23S rRNA sequencing Nucleic acid techniques in bacterial systematics E Stackebrandt and M Goodfellow Wiley, Chichester, United Kingdom: 300 trang Lê Văn Thuyết, Nguyễn Văn Tuất, Đặng Văn Khán, Nguyễn Văn Hợp, Nguyễn Văn Vấn, Lê Đức Khánh & Phạm Ngọc Thế, 2002 Kỹ thuật trồng, chăm sóc phòng trừ sâu bệnh cho cam, quýt, nhãn, hồng Nhà xuất Nông nghiệp Hà Nội Lee, I.M., Gundersen, D.E., Hammond, R.W & Davis, R.E., 1994 Use of mycoplasma like organism (MLO) group specific oligonucleotide primers for nested-PCR assays to detect mixed-MLO infections in a single host plant Phytopathology, 84: 559-566 Leyva-Lopez, N.E., Ochoa-Sanchez, J.C., Leal-Klevezas, D.S & MartinezSoriano, J.P., 2002 Multiple phytoplasma associated with potato diseases in Mexico Canadian Journal of Microbiology, 48: 1062-1068 Li, L.R., 1983 Longan Cultivation Beijing, China: Agricultural Press: 128-131 Lindquist, E.E., Sabelis, M.W & Bruin, J., 1996 Eriophyoid Mites-Their Biology, Natural Enemies and Control Elsevier Science, Amsterdam 6: 173 43-47 Longhurst, C., Bacci, L., Buendia, J., Hatton, C.J., Petitprez, J & Tsakonas, P., 1992 Fenazaquin, a novel acaricide for the management of spider mites in a variety of crops Proceeding BCPC-Pests and diseases, 5: 1-58 Lorenz, K.H., Schneider, B., Ahrens, U & Seemuller, E., 1995 Detection of the apple proliferation and pear decline Phytoplasmas by PCR amplification of ribosomal and nonribosomal DNA Phytopathology, 87: 771-776 Magud, B.D., Stanisavljevic, L.Z & Petanovic, R.U., 2007 Morphological variation in different populations of Aceria anthocoptes (Acari: Eriophyoidae) associated with the Canada thistle, Cirsium arvense, in Serbia Experimental and Applied Acarology, 42: 173-183 Mai Văn Trị, 2004 Ghi nhận bệnh đọt chổi nhãn biện pháp đối phó Nam Báo khoa học phổ thông số 11 12, TP Hồ Chí Minh ngày 19/3 26/3/2004: 12-13 Mai Văn Trị, 2011 Nghiên cứu đặc điểm sinh học, biến động quần thể nhện E dimocarpi Kuang (Acari: Eriophyidae) đánh giá tính kháng số giống dòng nhãn bệnh CR Đông Nam Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp Trường Đại học Nông lâm TP.HCM: 59 trang Mai Văn Trị, Hồ Thành Nam, Lê Thị Thu Hồng & Nguyễn Văn Hoà, 2005 Kết khảo sát ban đầu bệnh CR (witche‟s broom) nhãn miền Đông Nam Tạp chí Nông nghiệp Phát triển nông thôn, 2: 33-35 Mai Văn Trị, Vũ Thị Hà, Vũ Mạnh Hà, Phạm Thị Thúy Yến, Nguyễn Văn Hòa & Lê Thị Thu Hồng, 2008 Tuyển chọn giống nhãn chống chịu CR Nam Tạp chí Nông nghiệp Phát triển nông thôn, 1: 32-36 Marcone, C., Lee, I.M., Davis, R.E., Ragoozzino, A & Seemuller, E., 2000 Classification of Aster Yellow-group phytoplasmas based on combined analyses of rRNA and tuf gene sequences International journal of Systematic and Evolutionary Microbiology 50: 1703-1713 Martinez, V.M., Rosario, C.R., Castillo, H.G., Flores, F.J.M, Alvarez, A.H & Lugo, C.E, 2011 Acaricidal effect of essential oils from Lippia graveolens (Lamiales: Verbenaceae) and Allium sativum (Liliales: Liliaceae) against Rhipicephalus (Boophilus) microplus (Acari: Ixodidae) Journal of Medical Entomology, 48 (4): 822-827 Marzachi, C., 2004 Molecular diagnosis of phytoplasmas Phytopathology Mediterranean, 43: 228-231 Maurer, V., Perles, E & Heckendorn, F., 2009 In vitro effecacies of oils, silicas and plant preparations against the poultry red mite Dermanyssus gallinae Experimental and Applied Acarology, 48: 13-41 McCoy R.E., Caudwell, A., Chang, C.J., Chen, T.A., Chiykowski, L.N., Cousin, M.T., Dale, J.L., de Leeuw, G.T.N., Golino, D.A., Hackett, K.J., Kirkpatrick, B.C., Marwittz, R., Petzold, H., Sinha, R.H., Sugiura, M., Whitcomb, R.F., Yang, L.L., Zhu, B.M & Seemuller, E., 1989 Plant diseases associated with mycoplasma-like organisms Trong: Whitcomb 174 R.F., Tully J.G., (eds.) The mycoplasmas 5: 545-560 McCoy, C.W & Albrigo, L.G., 1975 Feeding injury to the orange caused by the citrus rust mite, Phyllocoptruta oleivora (Prostigmata, Eriophyoidea) Annals of the Entomological Society of America, 68: 289-297 McCoy, C.W., 1996a Stylar feeding injury and control of eriophyoid mites in citrus Trong: Lindquist, E.E., Sabelis, M.W., Bruin, J (eds) Eriophyoid Mites-Their Biology, Natural Enemies and Control Elsevier Science, Amsterdam: 513-526 McCoy, C.W., 1996b Pathogens of eriophyoid mites Trong: Lindquist, E.E., Sabelis, M.W., Bruin, J (eds) Eriophyoid Mites-Their Biology, Natural Enemies and Control Elsevier Science, Amsterdam: 481-490 McCoy, C.W., Davis, P.L & Munroe, K.A., 1976 Effect of late season fruit injury by the citrus rust mite, Phyllocoptruta oleivora (Prostigmata: Eriophyoidea), on the internal quality of Valencia orange Florida Entomologist, 59: 335-342 Menzel, C.M., Watson, B.J & Simpson, D.R., 1989 Longan a place in Queensland‟s horticulture Queensland Agricultural Journal: 251-264 Menzel, C.M., Watson, B.J & Simpson, D.R., 1990 Longan Trong: Bose, T.K Mitra, S.K (eds) Fruits: Tropical and subtropical Naya Prokash, Calcutta: 521-545 Meyer, M.K.P., 1981 Mite pests of crops in Southern Africa Science Bulletin of the Department of Agriculture and Fisheries Republic of South Africa 397: 92 trang Meyer, M.K.P., 1996 Ornamental flowEwing plants Trong: Lindquist, E.E., Sabelis, M.W and Bruin, J (eds) Eriophyoid Mites-Their Biology, Natural Enemies and Control Elsevier Science, Amsterdam: 641-650 Mijuskovic, M & Kosac, D., 1972 Control of Aculops pelekassi Keifer (Acarina, Eriophyidae) and important damageable mites of citrus in Yugoslavia Journal of Yugoslav Pomology, 21-22: 835-842 Miller, A.D., Umina, P.A., Weeks, A.R & Hoffmann, A.A., 2012 Pupolation genetics of the wheat curl mite (Aceria tosichella Keifer) in Australia: implications for the management of wheat pathogens Bulletin of Entomological Research, 102: 199-212 Min, B.E., Feldman, T.S., Ali, A., Wiley, G., Muthukumar, V., Roe, B.A., Roossinck, M., Melcher, U., Palmer, M.W & Nelson, R.S., 2012 Molecular characterization, ecology and epidemiology of a novel Tymovirus in Asclepias viridis from Oklahoma Phytopathology, 102 (2): 166-176 Mohamed, A.H.I., 2009 Use of molecular and biochemical methods to determine citrus tristeza virus (CTV) viral components and resistance in candidate rootstocks to replace sour orange Thesis of the degree of doctor of phylosophy University of Florida: 152 trang Monchan, M., Patricia, O.C & Jittranon, S., 2009 Evaluation of Metarhizium anisopliae (Deuteromycota: Hyphomycetes) for control of broad mite 175 Polyphagotarsonemus latus (Acari: Tarsonemidae) in mulberry Diseases of Mites and Ticks: 157-167 Montano, H.G., Davis, R.E., Dally, E.L., Hogenhout, S., Pimentel, J.P & Brioso, P.S.T., 2001 Cadidatus Phytoplasma brasiliense, a new Phytoplasma taxon associated with hibiscus witches‟ broom disease International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology, 51: 1109-1118 Montano, H.G., Davis, R.E., Dally, E.L., Hogenhout, S., Pimentel, J.P & Brioso, P.S.T., 2001 Cadidatus phytoplasma brasiliense, a new phytoplasma taxon associated with hibiscus witches‟broom disease International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology 51: 1109-1118 Muhling, M., Woolven-Allen, J., Murrell, J.C & Joint, I., 2008 Improved group- specific PCR primers for denaturing gradient gel electrophoresis analysis of the genetic diversity of complex microbial communities International Society for Microbial Ecology Journal, 2: 379-392 Muniappan, R., Shepard, B.M., Carner, G.R & Ooi, P.A.C., 2012 Arthropod pests of horticultural crops in tropical Asia Gutenberg press limited, Tarxien, Malta: 115-116 Murugan, M., Cardona, P.S., Duraimurugan, P., Whitfield, A.E., Schneweis, D., Starkey, S & Smith, C.M., 2011 Wheat Curl Mite Resistance: Interactions of Mite Feeding with Wheat Streak Mosaic Virus Infection Journal of Economic Entomology, 104 (4): 1406-1414 Mustafa, M., Imran, M., Azeem, M., Riaz, A & Afzal, M., 2015 Commercial citrus cultivars resistance evaluation and management to canker disease International Journal of Agronomy and Agricultural Research, (6): 1-9 Nancy, M.A & Nolberto, L.A., 2013 DAPI Staining and Fluorescence Microscopy Techniques for Phytoplasmas Phytoplasma: Methods in Moleccular Biology Science Business Media: 115-121 Navia, D., Mendonça, R., Skoracka, A., Szydło, W., Knihinicki, D., Hein, G., Da Silva Pereira, P., Truol, G & Lau, D., 2013 Wheat curl mite, Aceria tosichella, and transmitted virus: An expanding pest complex affecting cereal crops Experimental and Applied Acarology, 59 (1-2): 95-143 Navia, D., Ochoa, R., Welbourn, C & Ferragut, F., 2010 Adventive eriophyoid mites: A global review of their impact, pathways, prevention and challenges Exp Appl Acarol., 51: 225-255 Navratil, M., Safarova, D., Valova, P., Franova, J & Simkova, M., 2009 Phytoplasma associated with Witches‟ Broom disease of Ulmus minor Mill In the Czech Republic: Electron microscopy and molecular characterization Folia Microbiology, 54 (1): 37-42 Nchu, F., Magano, S.R & Eloff, J.N., 2005 In vitro investigation of the toxic effects of extracts of Allium sativum bulbs on adults of Hyalomma marginatum rufipes and Rhipicephalus pulchelles Journal of South African Vet Assoc., 76: 99-103 Nguyễn Công Thuật, 1997 Nội dung phương pháp điều tra sâu hại 176 ăn Phương pháp nghiên cứu bảo vệ thực vật, tập 1: Phương pháp điều tra dịch hại nông nghiệp thiên địch chúng Viện Bảo vệ thực vật Nhà xuất Nông nghiệp: 5-13 Nguyễn Kim Giao, 2004 Hiển vi điện tử truyền qua Nhà xuất Đại học Quốc gia Hà Nội: 224 trang Nguyễn Mạnh Chinh, 2011 Cẩm nang thuốc bảo vệ thực vật Nhà xuất nông nghiệp Nguyễn Ngọc Tú & Nguyễn Cửu Thị Hương Giang, 1997 Bảo vệ trồng chế phẩm từ vi nấm Nhà xuất Nông Nghiệp thành phố Hồ Chí Minh: 158 trang Nguyễn Thị Kim Thoa, Lê Quốc Điền & Nguyễn Văn Hòa, 2007 Kết khảo sát vector lây truyền gây tượng CR nhãn đặc điểm sinh học NLN Tạp chí Nông nghiệp Phát triển nông thôn, 1+2: 33-36 Nguyễn Thị Thu Cúc, 2015 Côn trùng, nhện gây hại ăn trái Việt Nam thiên địch Nhà xuất Đại học Cần Thơ: 621 trang Nguyễn Văn Đĩnh, 2002 Nhện hại trồng biện pháp phòng chống Nhà xuất Nông nghiệp Hà Nội: 56 trang Nguyễn Xuân Thành, 2003 Giáo trình Công nghệ vi sinh vật sản xuất Nông nghiệp xử lý ô nhiễm môi trường Nhà xuất Nông nghiệp Hà Nội: 105 trang Nicholas, P., Magarey, P & Wachtel, M., 1994 Diseases and pests, pp vi + 106; [Grape Production Series, No 1.] Nicole, M.E., Joscha, T., Nanette, S & Hans-Peter, M., 2010 Detection of European mouuntain ash ringspot-associated virus specific RNA and protein P3 in the pear leaf blister mite Phytoptus pyri (Eriophyidae) Arch Virology, 155: 987-991 Nolberto, A.S., Nancy, A.S., Ricardo, R.S & Roberto, C.L., 2013 Presence of a phytoplasma associated with witches‟ broom disease in Ugni molinae Turcz and Gaultheria phillyreifolia (Pers.) sleumer determined by DAPI, PCR, and DNA sequencing Chilean Journal of Agricultural Research: 26-33 Nugroho, I & Ibrahim, Y., 2004 Laboratory bioassay of some entomophathogenic fungi against broad mite International Journal Agricultural Biology 6(2): 223-225 Nuzzaci, G & Alberti, G., 1996 Internal anatomy and physiology Trong: Lindquist, E.E., Sabelis, M.W., Bruin, J (eds) Eriophyoid Mites-Their Biology, Natural Enemies and Control Elsevier Science, Amsterdam: 101-150 Nynne, M.C., Kristian, B.A., Mogens, N & Alexander, S., 2005 Phytoplasmas and their interations with hosts Plant science 10 (11): 526535 Oldfield, G & Proeseler, G., 1996 Eriophyid mites as vectors of plant pathogens Trong: Eriophyoid mites-their biology, natural enemies and control: 259-275 Eds E.E Lindquist, M.W Sabelis and J Bruin The Netherlands Elsevier Science BV Orlob, G.B., 1966 Feeding and transmission characteristics of Aceria tulipae 177 Keifer as vector of wheat streak mosaic virus Phytopathologische Zeitschrift, 55: 218-238 Oshima, K., Kakizawa, S., Nishigawa, H., Jung, H.Y., Wei., W., Suzuki, S., Arashida, R., Nakata, D., Miyata, S.I., Ugaki, M & Namba, S., 2004 Reductive evolution suggested from the complete genome sequence of a plant pathogenic phytoplasma Nature genetics 36: 27-29 Paliwal, Y.C., 1980 Relationship of wheat streak mosaic and barley stripe mosaic viruses to vector and nonvector eriophyid mites Archives of Virology, 63 (2): 123-132 Pappu, S.S., Brand, R., Pappu, H.R., Rybicki, E.B., Gough, K.H., Frenkel, M.J & Niblett, C.L., 1993 A polymerase chain reaction method adapted for selective amplification and cloning of 3' sequences of potyviral genomes: application to dasheen mosaic virus Journal Virology Methods, 43 (2): 267 Park, H.J., Park, N.J & Lee, K.I., 2005 A convenient synthesis of fenpyroximate Korean Journal Pesticide Science, 9: 274-277 Pena, J.E., Osborne, L.S & Duncan, R.E., 1996 Potential of fungi as biocontrol agents of Polyphagotarsonemus latus (Acari: Tarsonemidae) Entomophaga, 41 (1): 27-36 Phạm Thị Thùy, 2004 Công nghệ Sinh học Bảo vệ thực vật Nhà xuất Đại học Quốc gia, Hà Nội Phạm Thị Thùy, 2010 Giáo trình Công nghệ Sinh học Bảo vệ thực vật Nhà xuất Giáo Dục Việt Nam: 155 trang Phillips, P.A & Walker, G.P., 1997 Increase in flower and young fruit abscission caused by citrus bud mite (Acari: Eriophyidae) feeding in the axillary buds of lemon Journal of Economic Entomology, 90 (5): 1273-1282 Pruitt, K.D., Tatusova, T & Maglott, D.R., 2007 NCBI reference sequences (RefSeq): A curated non redundant sequence database of genomes, transcripts and proteins Nucleic Acids Research, 35: 61-65 QCVN 01-38:2010/BNNPTNT, 2010 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia phương pháp điều tra phát dịch hại trồng Ban soạn thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia phương pháp điều tra phát dịch hại trồng biên soạn, Cục Bảo vệ thực vật trình duyệt, Bộ Nông nghiệp PTNT ban hành Thông tư số 71/2010/TT-BNNPTNT ngày 10 tháng 12 năm 2010 Qui, W.F., 1941 Records on diseases of plants of economic importance in Fujian Quaterly Journal of New Agriculture, 1: 70-75 Rakesh, C.Y., 1993 Sample preparation techniques for transmission and scanning electron microscopy Indian veterinary research institute: 47 trang Reddy, M.V., Raju, T.N & Lenne, J.M., 1998 Diseases of Pigeopea Trong: The Pathology of Food and Pasture Legumes: 517-558 Eds D.J Allen and J.M Lenne London: CABI Ren, I., Makoto, T & Hunichi, J., 2007 Identification of gall midges (Diptera: Cecidomyiidae) intercepted under plant quarantine inspection at 178 Japanese and airports from 2002-2007 Applied Emtomology and Zoology, 42 (2): 231-240 Riviere, D., Desvignes, V., Pelletier, E., Chaussonnerie, S., Guermazi, S., Weissenbach, J., Li, T., Camacho, P & Sghir, A., 2009 Towards the definition of a core of microorganisms involved in anaerobic digestion of sludge International Society for Microbial Ecology Journal, (6): 700-714 Roges, S.O & Bendich, A.I.J., 1988 Extraction of DNA from plant tissues Plant molecular Biology manual Kluwer academic publishers, Dordrecht, printed in Belgium: 1-10 Rossouw, D.J & Smith, A.J., 1963 The relation of Calacarus citrifolii Keifer to concentric ring blotch of citrus South African Citrus Journal, 354: 7-9 Sabanadzovic, S., Abou, N.G., Henn, A & Lawrence, A., 2008 Characterization of a petinia strain of turnip vein-clearing virus Journal of Plant Pathology, 90 (3): 505-509 Sagaram, U.S., DeAngelis, K.M., Trivedi, P., Andersen, G.L., Lu, S.E & Wang, N., 2009 Bacterial diversity analysis of Huanglongbing pathogen-infected citrus, using PhyloChip arrays and 16S rRNA gene clone library sequencing Applied and Environmental Microbiology, 75 (6): 1566-1574 Sato, M.E., Da Silva, M.Z., Raga, A., Cangani, K.G., Veronez, B & Nicastro, R.L., 2011 Spiromesifen toxicity to the spider mite Tetranychus urticae and selectivity to the predator Neoseiulus californicus, Phytoparasitica, 39 (5): 437-445 Sauer, P., Gallo, J., Kesselova, M., Kolar, M & Koukalova, D., 2005 Universal primers for detection of common bacterial pathogens causing prosthetic joint infection Biomed Pap Med Fac Univ Palacky Olomouc Czech Republic, 149 (2): 285-288 Sdoodee, R., Schneider, B., Padovan, A.C & Gibb, K.S., 1999 Detection and genetic relatedness of Phytoplasma associated with plant disease in Thailand Journal of Biochemistry, Molecular Biology and Biophysics, 3: 133-140 Searle, C.M.S.L., 1978 Citrus bud mite, Aceria sheldoni (Ewing) Trong: Bedford, E.C.G (ed.) Citrus pests in the Republic of South Africa Science Bulletin, Department of Agricultural Technical Services, Republic of South Africa, 391: 26-32 Seki, M., 1979 Ecological studies of the pink citrus rust mite, Aculops pelekassi (Keifer), with special reference to the life cycle, forecasting of occurrence and chemical control of A pelekassi Special Bulletin of the Saga Prefectural Fruit Tree Experiment Station, 2: 1-66 Shi, W.B & Feng, M.G., 2004 Lethal effect of Beauveria bassiana, Metarhizium anisopliae and Paecilomyces fumosoroseus on the eggs of Tetranychus urticae (Acari: Tetranychidae) with a description of a mite egg bioassay system Biology Control, 30: 165-173 Singh, R.S., 2001 Introduction to principles of plant pathology Oxford & IBH publishing co Pvt Ltd.: 358 trang 179 Slykhuis, J.T., 1955 Aceria tulipae Keifer (Acarina: Eriophyidae) in relation to the spread of wheat streak mosaic Phytopathology, 45: 116-128 Smart, C., Schneider, B., Blomquist, C., Guerra, L & Harrison, N., 1996 Phytoplasma specific PCR primers based on sequences of the 16S-23S rRNA spacer region Applied and Environmental Microbiology, 62: 2988-2993 Smith, L.M & Stafford, E.M., 1948 The bud mite and the erineum mite of grapes Hilgardia, 18: 317-334 So, V & Zee, S.Y., 1972 A new virus of longan (Euphoria longana Lam.) in Hong Kong PANS, 18: 283-285 Soliman, Z.R & Abou-Awad, B.A., 1978 A new species of the genus Phyllocoptruta in the ARE Acarologia, 20 (1): 109-111 Stephan, D., Moeller, I., Skoracka, A., Ehrig, F & Maiss, E., 2008 Eriophyid mite transmission and host range of a Brome streak mosaic virus isolate derived from a full-length cDNA clone Archives of Virology, 153: 181-185 Sternlicht, M., 1970 Contribution to the biology of the citrus bud mite Aceria sheldoni (Ewing) (Acarina: Eriphyidae) Annals of Applied Biology, 65: 221-230 Storms, J.J.H., 1971 Some physiological effects of spider mite infestations on bean plants Netherlands Journal of Plant Pathology, 77: 154-167 Swaine, G., Ironside, D.A & Corcoran, R.J., 1991 Insect pest of fruit and vegetables Queensland Department of Primary Industries, Brisbane, Autralia: 121 Swirski, E & Amitai, S., 1958 Contribution to the biology of the citrus rust mite (Phyllocoptruta oleivora Ashm.) A Development, adult longevity and life cycle Katavim, 8: 189-207 Tamura, K., Dudley, J., Nei, M & Kumar, S., 2007 MEGA4: Molecular Evolutionary Genetics Analysis (MEGA) software version 4.0 Molecular Biology Evolutionary, 24: 1596-1599 TCN 522-2002, 2002 Quy phạm khảo nghiệm đồng ruộng hiệu lực phòng trừ NLN hại nhãn, vải thuốc trừ nhện, số: 42/2002/QĐ-BNN ngày 4/6/2002 Thái Hà & Đặng Mai, 2011 Kỹ thuật trồng chăm sóc nhãn Nhà xuất Hồng Đức, Hà Nội: 119 trang Thuy, T.D.N., Samanta, P., Juan, F.M., Hoat, X.T & Assunta, B., 2012 Detection and identification of Phytoplasmas associated with longan witches‟ broom in Vietnam Phytopathogenic Mollicutes, (1): 23-27 Tiwari, R., Tiwari, S & Upadhyaya, P.P., 2013 An uncultured bacterium associated with infection in Capsicum annuum in India Greener Journal of Agricultural Sciences, (12): 836-842 Tono, T., Fujita, S & Yamaguchi, S., 1978 Effect of infestation by citrus rust mite, Aculops pelekassi Keifer, on the development of Satsuma mandarin fruit and availability for juice processing from damaged fruit Bulletin of the Faculty of Agriculture of Yamaguchi University, 44: 57-66 180 Trần Nhân Dũng, 2011 Sổ tay thực hành sinh học phân tử Nhà xuất Đại học Cần Thơ: 169 trang Trần Thế Tục, 1999 Cây nhãn kỹ thuật trồng chăm sóc Nhà xuất Nông nghiệp Hà Nội: 73 trang Trần Thế Tục, 2006 Kỹ thuật trồng chăm sóc nhãn Nhà xuất Nông nghiệp, Hà Nội: 65 trang Trần Thị Thanh Bình, Trần Thị Như Hoa & Vũ Triệu Mân, 2011 Điều tra bệnh vi rút hại ngô nghiên cứu bệnh khảm ngô (Sugarcane mosaic virus-SCMV) Chương Mỹ Đan Phượng (Hà Nội) Hội thảo quốc gia bệnh hại thực vật Việt Nam, 10: 53-64 Trần Văn Mão, 2002 Sử dụng côn trùng vi sinh vật có ích Tập II: Sử dụng vi sinh vật có ích Nhà xuất Nông Nghiệp Hà Nội Trần Văn Mão, 2004 Sử dụng vi sinh vật có ích tập II Nhà xuất Nông Nghiệp: 65-81 Trung tâm Bảo vệ thực vật phía Nam, 2012 Công tác phòng chống dịch bệnh CR hại nhãn tỉnh phía Nam Hội thảo Giải pháp phòng chống bệnh CR nhãn Trung tâm Khuyến nông Quốc gia-Bộ Nông nghiệp PTNT: 11-16 Trung tâm Bảo vệ thực vật phía Nam, 2015 Bệnh CR hại nhãn biện pháp phòng trừ Diễn đàn Khuyến nông @ Nông nghiệp: Một số giải pháp phòng trị sâu bệnh hại ăn trái vùng Đồng sông Cửu Long Trung tâm Khuyến nông Quốc gia-Bộ Nông nghiệp PTNT: 35-40 Ungasit, P., Lamphany, D.N & Apichartiphongchai, R., 1999 Longan-An important economic fruit tree for industry development Faculty of Agriculture, Chiang Mai University: 137 Vacante, V., 1986 Influence of white mineral oil treatments on the population dynamics of some mites in a lemon orchard in Eastern Sicily Trong: Cavalloro, R., Di Martino, E (eds) Integrated Pest Control in Citrus Groves, Proceedings of the Experts’ Meeting, Acireale, Italy, 26-29 March 1985, Balkema, Rotterdam, Netherlands: 423-431 Van Brussel, E.W., 1975 Interrelations between citrus rust mite, Hirsutella thompsonii and greasy spot on citrus in Surinam Bulletin Agricultural Experimental Station of Surinam, 98: 1-66 Van der Merwe, G.G & Coates, T.J., 1965 Biological study of the grey mite Calacarus citrifolii Keifer South African Journal Agricultural Science, 8: 817-823 Van Regenmortel, M.H.V., Fauquet, C.M., Bishop, D.H.L., Carstens, E., Estes, M., Lemon, S., Maniloff., J., Mayo, M.A., McGeoch, D., Pringle, C.R & Wickner, R.B., 2000 Virus Taxonomy Seventh report of the International committee on taxonomy of viruses New York, San Diego: Academic Press Villanueva, R.T & Childers, C.C., 2007 Development of Iphiseiodes quadripilis (Banks) (Acari: Phytoseiidae) on pollen or mite diets and predation on Aculops pelekassi (Keifer) (Acari: Eriophyidae) in the Laboratory Environmental Entomology, 36 (1): 9-14 181 Vincenzo, L., Veronica, M.T & Lattanzio, A.C., 2006 Role of phenolics in the resistance mechanisms of plants against fungal pathogens and insect Journal of Agricultural Food Chemitry, 67: 23-67 Visitpanich, J., Sittigul, C & Sardsud, V., 1996 Longan leaf curl symptoms in Chiang Mai and Lam Phun Journal of Agriculture, 12 (3): 203-218 Visitpanich, J., Sittigul, C., Sardsud, V., Chanbang, Y., Chansri, P & Aksorntong, P., 1999 Determination of the causal agents of decline, witches‟broom and sudden death symptoms of longan and their control Thailand Research Fund Project Final Report Dep of Plant Pathology, Chiang Mai Uni., Thailand Viswanathan, R., Balamuralikrishnan, M & Poongothai, M., 2005 Detection of Phytoplasmas Causing Grassy Shoot Disease in Sugarcane by PCR Technique Sugar Tech, 7: 71-73 Vũ Công Hậu, 1998 Trồng ăn Việt Nam Nhà xuất Nông nghiệp: 486 trang Vũ Khắc Nhượng, 2005 Phát phòng trừ sâu bệnh hại ăn Việt Nam Tập 1: Cây có múi nhãn vải Nhà xuất Lao động Xã hội: 65-70 Vũ Triệu Mân, 2010 Bệnh virus thực vật Việt Nam Nhà xuất Nông nghiệp: 252 trang Waite, G K., 1999 New evidence further incriminates honey bees as vectors of litchi erinose mite Aceria litchii (Acari: Eriophyiidae) Experimental and Applied Acarology, 23 (2): 145-147 Waite, G.K & Gerson, U., 1994 The predator guild associated with Aceria litchii (Acari: Eriophyidae) in Australia and China Entomophaga, 39 (34): 275-280 Waite, G.K & Hwang, J.S., 2002 Pests of litchi and longan Peña, J.E., Sharp, J.L and Wysoki, M (eds) Tropical Fruit Pests and Pollinators: Biology, Economic Importance, Natural Enemies and Control Wallingford, UK: CABI Publishing: 331-359 Waite, G.K., 1999 New evidence further incriminates honey bees as vectors of litchi erinose mite Aceria litchii (Acari: Eriophyidae) Experimental and Applied Acarology, 23 (2): 145-147 Wallis, F.M., 1973 Ultrastructural histopathology of cabbage leaves infected with Xanthomonas campestris Physiol Plant Pathol., 3: 371-378 Walter, D.E & Krantz, G.W., 2009 Collecting, rearing and preparing specimens Trong: A manual of acarology (Eds: G.W Krantz D.E Walter) Third edi., Texas Tech Uni Press, Lubbock, Texas: 83-96 Walton, V.M., Dreves, A.J., Gent, D.H., James, D.G., Martin, R.R., Chambers, U & Skinkis, P.A., 2007 Relationship between rust mites Calepitrimerus vitis (Nalepa), bud mites Colomerus vitis (Pagenstecher) (Acari: Eriophyidae) and short shoot syndrome in Oregon vineyards International Journal Acarology, 33 (4): 307-318 Wei, B & Ming, G., 2004 Lethal effect of Beauveria bassiana, Metarhizium anisopliae, and Paecilomyces fumosoroseus on the eggs of Tetranychus 182 cinnabarinus (Acari: Tetranychidae) with a description of a mite egg bioassay system Biology Control: 165-173 Weisburg, W.G., Barns, S.M., Pelletier, D.A & Lane, D.J., 1991 16S ribosomal DNA amplification for phylogenetic study Journal of Bacteriology, 173 (2): 697-703 Wong, K.C., 2000 Longan production in Asia FAO/Regional Office for Asia and the Pacific RAP pulication Yang, L & Deng, G.R., 2001 Research on several pest of longan, litchi Guangxi plant protection, 14 (1): 26-28 Ye, X., Chen, J & Chong, K., 1990 Partial purification of a filamentous virus from longan (Dimocarpus longana Lour.) Witches‟ Broom disease trees Chinese Journal of Virology, 6: 284-286 Zhang, Q & Zhang, Q., 1999 Investigation of the occurrence of longan witch‟s broom diseaes and its control South China Fruits, 28 (1): 24 Zhang, Z., Schwartz, S., Wagner, L & Miller, W., 2000 A greedy algorithm for aligning DNA sequences Journal Comput Biology, (1-2): 203-14 Zheng, L., Wayper, P.J., Gibbs, A.J., Fourment, M., Rodoni, B.C & Gibbs, M.J., 2008 Accumulating variation at conserved sites in potyvirus genomes is driven by species discovery and affects degenerate primer design PLoS One, (2): 1586 Zhu, W.S., Huang, H.Y., Huang, T.L., Lei, H.D & Jiang, Y.H., 1994 The Handbook of Diseases and Pests of Fruits in Southern China Beijing, China: Agricultural Press: 258 Zreik, L, Bové, J.M & Garnier, M., 1998 Phylogenetic characterization of the bacterium-like organism associated with marginal chlorosis of strawberry and proposition of a Candidatus taxon for the organism, 'Candidatus phlomobacter fragariae' International Journal Systematic Bacteriology, 1: 257-261 183 CÁC CÔNG TRÌNH CÔNG BỐ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CỦA DỰ ÁN Trần Thị Mỹ Hạnh, Nguyễn Dương Tuyến, Lương Thị Duyên, Nguyễn An Đệ, Nguyễn Văn Hòa, 2012 Nghiên cứu đặc điểm sinh học phổ ký chủ NLN Eriophyes sp (Acari: Eriophyidae) nhãn Tạp chí Nông nghiệp phát triển nông thôn "Chuyên đề phát triển Nông nghiệp bền vững" tháng 11/2012: 189-192 Trần Thị Mỹ Hạnh, Nguyễn Thị Kim Thoa, Nguyễn Văn Hòa, 2012 Nghiên cứu biện pháp phòng trừ sinh học NLN (Eriophyes sp.) nhãn Tạp chí Nông nghiệp phát triển nông thôn "Chuyên đề phát triển Nông nghiệp bền vững" tháng 11/2012: 193-198 Trần Thị Mỹ Hạnh, Nguyễn Dương Tuyến, Lương Thị Duyên, Nguyễn An Đệ, Nguyễn Văn Hòa, 2012 Nghiên cứu vai trò, đặc điểm sinh học NLN (Eriophyes sp.) bệnh CR nhãn Tạp chí Khoa học công nghệ nông nghiệp Việt Nam (36): 59-64 Trần Thị Mỹ Hạnh, Nguyễn Dương Tuyến, Lương Thị Duyên, Nguyễn Thành Hiếu, Nguyễn Văn Hòa, 2012 Nghiên cứu biện pháp quản lý NLN (Eriophyes sp.) bệnh CR nhãn tỉnh phía Nam Tạp chí Khoa học công nghệ nông nghiệp Việt Nam (36): 65-69 Trần Thị Mỹ Hạnh, Nguyễn Dương Tuyến, Nguyễn Văn Hòa, 2012 Nghiên cứu giải pháp quản lý bệnh CR nhãn Hội thảo quốc gia-Bệnh hại thực vật Việt Nam-Lần thứ 11, 20-23/4/2012 Nhà xuất Nông nghiệp: 309-316 Trần Thị Mỹ Hạnh, Nguyễn Thành Hiếu, Nguyễn Văn Hòa, Nguyễn Văn Huỳnh, 2014 Sự phân bố, phổ ký chủ thiên địch NLN E dimocarpi Kuang (Acari: Eriophyidae) nhãn tỉnh Tiền Giang Tạp chí Nông nghiệp PTNT 20: 29-34 Trần Thị Mỹ Hạnh, 2014 Nghiên cứu ứng dụng biện pháp quản lý tổng hợp NLN-tác nhân truyền bệnh CR nhãn tỉnh phía Nam Tuyển tập kết nghiên cứu đề tài thuộc dự án Khoa học công nghệ Nông nghiệp Nhà xuất Nông nghiệp: 313-321 Trần Thị Mỹ Hạnh, Nguyễn Thành Hiếu, Đào Thị Bé Bảy, Nguyễn Văn Hòa, Trịnh Xuân Hoạt, 2016 Kết đánh giá mức độ mẫn cảm với chổi rồng giống nhãn Đồng sông Cửu Long Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam 14 (6): 843-851 184 [...]... nghiệp và PTNT, 2010), đã có 7 tỉnh ĐBSCL đã công bố dịch CR Do bệnh CR hại nhãn mới được ghi nhận tại Việt Nam, nên nhiều vấn đề liên quan đến bệnh như tác nhân gây bệnh, môi giới truyền bệnh và biện pháp quản lý hiệu quả vẫn chưa được nghiên cứu và hiểu rõ Vì vậy, luận án Nghiên cứu hội chứng Chổi Rồng trên cây nhãn (Dimocarpus longan Lour.) và biện pháp quản lý tổng hợp tại Đồng bằng sông Cửu Long ... hình quản lý bệnh CR trên nhãn tại xã Hiệp Đức (A) cây nhãn sau cắt tỉa; (B) cây nhãn ở cơi đọt non 1; (C) cây nhãn ở cơi đọt non 2; (D) cây nhãn ra hoa; (E) cây nhãn đậu trái; (F) trái nhãn lớn 161 Hình 4.41: Mô hình quản lý bệnh CR tại xã Hòa Khánh (A) cây nhãn sau cắt tỉa; (B) cây nhãn ở cơi đọt non 1; (C) cây nhãn ở cơi đọt non 2; (D) cây nhãn ở cơi đọt non 3; (E) cây nhãn ra hoa; (F) cây nhãn. .. năng mẫn cảm và chống chịu của các giống nhãn tại các tỉnh ĐBSCL đối với bệnh CR Xây dựng được quy trình và mô hình quản lý tổng hợp hiệu quả NLN và bệnh CR trên cây nhãn tại ĐBSCL 3 Chƣơng 2 TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Giới thiệu về cây nhãn 2.1.1 Nguồn gốc và phân bố Cây nhãn Dimocarpus longan Lour thuộc họ Bồ hòn (Sapindaceae) là cây nhiệt đới lẫn á nhiệt đới Nhiều nhà nghiên cứu cho rằng cây nhãn có nguồn... Nghiên cứu sản phẩm sinh học trong việc quản lý hiệu quả NLN, đồng thời xây dựng hoàn thiện quy trình và thực hiện mô hình quản lý hiệu quả NLN và bệnh CR trên nhãn tại các tỉnh ĐBSCL và được thực hiện từ tháng 01/2011 đến tháng 11/2015 1.4.3 Những đóng góp mới của luận án Luận án đã nghiên cứu được nhiều số liệu liên quan đến tác nhân gây bệnh, phương thức lan truyền và cách gây hại của bệnh CR trên nhãn. .. CR trên cây nhãn tại các tỉnh ĐBSCL 1.4.2 Phạm vi nghiên cứu Nghiên cứu tác nhân gây bệnh CR trên nhãn chủ yếu tập trung tác nhân sinh học, vai trò của NLN E dimocarpi đối với bệnh CR trên nhãn tại các tỉnh ĐBSCL Đánh giá tính chống chịu với bệnh CR của 14 giống nhãn, các giống nhãn được đánh giá gồm 8 giống nhãn địa phương ở phía Nam, 2 giống nhãn phía Bắc, 2 giống nhãn nhập nội và 2 dòng nhãn lai Nghiên. .. 2.2 Nghiên cứu về bệnh Chổi Rồng trên nhãn 2.2.1 Ký chủ và phân bố Ký chủ của bệnh CR là cây nhãn Dimocarpus longan Lour (DOA, 2003; Qui, 1941) và cây vải Litchi chinensis (Chen và ctv., 1992; Koizumi, 1995) Trên thế giới, bệnh CR trên nhãn được ghi nhận đầu tiên tại Trung Quốc và được báo cáo ở các nước khác như Brazil, Đài Loan, Hồng Kông và Thái Lan (So và Zee, 1972; Menzel và ctv., 1989; Zhu và. .. (nguồn: Cục Bảo vệ thực vật, 2015) 8 2.2.3 Triệu chứng bệnh Chổi Rồng trên nhãn Triệu chứng bệnh CR được ghi nhận trên chồi non, lá và hoa (Chen và Xu, 2001; Menzel và ctv., 1989) So và Zee (1972), Kuang (1997) và Zhang và Zhang (1999) đã mô tả triệu chứng bệnh CR là ngọn và phát hoa co cụm lại, lá non và phát hoa trên chồi nhiễm CR sinh trưởng kém, biến dạng, co cụm và có màu vàng nâu Trên chồi, những... rất nhỏ, khả năng kháng thuốc rất cao nên việc quản lý chỉ dựa vào thuốc hóa học sẽ không bền vững Ngoài ra, sản phẩm của đề tài sẽ mang 2 lại ích lợi thiết thực cho nông dân sẽ được tham quan và học quy trình quản lý tổng hợp bệnh CR cũng như mô hình quản lý thực tế 1.4 Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu 1.4.1 Đối tƣợng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu chính của đề tài là bệnh CR và NLN E dimocarpi là... trong vườn nhãn điều tra tại tỉnh Tiền Giang và Vĩnh Long, 2011 80 Bảng 4.6: Tỷ lệ (%) số hộ điều tra có tỉa cành và vệ sinh vườn nhãn tại tỉnh Tiền Giang và Vĩnh Long, 2011 81 Bảng 4.7: Hiệu quả và tỷ lệ (%) số hộ điều tra sử dụng biện pháp quản lý bệnh CR tại tỉnh Tiền Giang và Vĩnh Long, 2011 81 Bảng 4.8: Thiệt hại năng suất do bệnh CR gây ra trên nhãn theo sự đánh giá của... dimocarpi phân bố trên các tầng lá và hướng của cây nhãn vào thời điểm mùa mưa ở điều kiện ngoài vườn nhãn tại Tiền Giang, tháng 7-8/2013 115 Bảng 4.24: Mật số NLN E dimocarpi trên cơ thể bọ xít nhãn và ong trên các vườn nhãn thu thập tại tỉnh Tiền Giang và Vĩnh Long, 2012 118 Bảng 4.25: Khả năng tự phát tán của NLN E dimocarpi trên cây nhãn con trong điều kiện phòng thí nghiệm tại Bộ môn BVTV,
- Xem thêm -

Xem thêm: (Luận án tiến sĩ ngành bảo vệ thực vật) Nghiên cứu hội chứng chổi rồng trên cây Nhãn (Dimocarpus longan Lour.) và biện pháp quản lý tổng hợp tại Đồng bằng sông Cửu Long, (Luận án tiến sĩ ngành bảo vệ thực vật) Nghiên cứu hội chứng chổi rồng trên cây Nhãn (Dimocarpus longan Lour.) và biện pháp quản lý tổng hợp tại Đồng bằng sông Cửu Long, (Luận án tiến sĩ ngành bảo vệ thực vật) Nghiên cứu hội chứng chổi rồng trên cây Nhãn (Dimocarpus longan Lour.) và biện pháp quản lý tổng hợp tại Đồng bằng sông Cửu Long

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay