Nghiên cứu bài tập nâng cao năng lực di chuyển cho đội tuyển cầu lông nam trường trung học phổ thông Yên Lạc 2 Vĩnh Phúc

74 142 0
  • Loading ...
1/74 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/11/2016, 10:52

TRƯỜNG ĐẠI HỌC sư PHẠM HÀ NỘI KHOA GIÁO DỤC THẺ CHẤT KIM ĐÌNH HANH NGHIÊN CỨU BÀI TẬP NÂNG CAO NĂNG Lực DI CHUYỂN CHO ĐỘI TUYỂN CẦU LÔNG NAM TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG YÊN LẠC - VĨNH PHÚC KHÓA LUẬN TÓT NGHIỆP ĐẠI HỌC Chuyên ngành : Sư phạm GDTC Hướng dẫn khoa học ThS.NGUYỄN THỊ THU HỒNG HÀ NỘI - 2016 LỜI CAM ĐOAN Tôi tên là: Kim Đình Hanh ■ Sinh viên: Lớp K38A- Khoa GDTC Tôi cam đoan công trình nghiên cứu riêng tôi, vấn đề đưa bàn luận, nghiên cứu ừong đề tài chưa công bố ừong công trình Tôi tự chịu ừách nhiệm trước Hội đồng khoa học công trình nghiên cứu Xin cảm ơn! Hà Nội, ngày tháng năm 2016 Sinh viên Kim Đình Hạnh DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT CLB ĐC Câu lạc Đối chứng ĐHTT Đại hội thể thao GDTC Giáo dục thể chất GV HKPĐ Giáo viên Hội khỏe phù HLV Huấn luyện viên NLDC Năng lực di chuyển NXB Nhà xuất s SL Giây Số lần TDTT Thể dục thể thao TG TN Thời gian Thực nghiệm TT TTCB Thứ tự Tư chuẩn bị VĐV Vận động viên MỤC LỤC DANH MỤC ĐẢT VẤN ĐỀ • CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN cứu 1.1 Quan điểm Đảng Nhà nước Thể dục thể thao TRANG 5 1.2 Lịch sử phát triển môn cầu lông 1.2.1 Nguồn gốc môn cầu lông 1.2.2 Sự phát triển môn cầu lông giới 1.2.3 Một số giải thi đấu cầu lông giới 1.2.3.1.Cup Thomas 1.2.3.2 Cup Uber 1.2.3.3 Giải cầu lông vô địch giới 1.2.3.4 CupXudỉman 1.3 Sự phát triển cầu lông Việt Nam 1.4 Đặc điểm công tác huấn luyện đội tuyển cầu lông nam trường 11 THPT Yên Lạc - Vĩnh Phúc 1.4.1 Huấn luyện thể lực 11 1.4.2 Huấn luyện kỹ thuật 11 1.4.3 Huấn luyện chiến thuật 12 12 1.5 Đặc điểm tâm, sinh lý lứa tuổi học sinh Trung học Phổ thông (THPT) 1.5.1 Đặc điểm sinh lý lứa tuổi 13 1.5.2 Đặc điểm tâm lý lứa tuổi 14 1.6: Đặc điểm môn cầu lông 16 1.6.1 Khái niệm lực di chuyển 16 1.6.2 Tầm quan trọng lực di chuyển 16 17 1.6.3 Kỹ thuật di chuyển 1.6.3.1 Dì chuyển đơn bước 17 1.6.3.2 Di chuyển đa bước (nhiều bước) 19 1.6.3.3 Di chuyển bước nhảy 20 1.6.3.4 Các phương pháp luyện tập 21 CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP VÀ TỔ CHỨC NGHIÊN cứu 23 2.1 Nhiệm vụ nghiên cứu 23 2.2 Phương pháp nghiên cứu 23 2.2.1 Phương pháp phân tích tổng hợp tài liệu 23 2.2.2 Phương pháp quan sát sư phạm 23 2.2.3 Phương pháp vấn tọa đàm 24 2.2.4 Phương pháp kiểm tra sư phạm 24 2.2.5 Phương pháp thực nghiệm sư phạm 25 2.2.6 Phương pháp toán học thống kê 25 2.3 Tổ chức nghiên cứu 26 2.3.1 Đối tượng nghiên cứu 26 2.3.2 Địa điểm nghiên cứu 2.3.3 Thời gian nghiên cứu 26 27 CHƯƠNG 3: KÉT QUẢ NGHIÊN cứu 28 3.1 Đánh giá thực trạng hiệu lực di chuyển đội tuyển cầu lông nam trường THPT Yên Lạc - Vĩnh Phúc 28 3.1.1 Thực trạng sở vật chất phục vụ công tác giảng dạy giáo dục 28 thể chất 3.1.2 Thực trạng công tác quản lý trình độ chuyên môn đội ngũ 29 giáo viên thể dục thể thao trường THPT Yên Lạc - VTnh Phúc 3.1.3 Thực trạng kết thi đấu số giải đội tuyển nam Cầu lông trường THPT Yên Lạc - Vĩnh Phúc 31 DANH MỤC BẢNG, BIỂU 3.1.4 Kế hoạch huấn luyện cho đội tuyển nam cầu lông trường THPT 32 Yên Lạc - Vĩnh Phúc 3.1.5 Đánh giá thực trạng lực di chuyển đội tuyển cầu lông 33 nam trường THPT Yên Lạc - Vĩnh Phúc 3.2 Lựa chọn, đánh giá tập nâng cao lực dỉ chuyển cho 35 đội tuyển cầu lông nam trường THPT Yên Lạc - Vĩnh Phúc 3.2.1 Lựa chọn tập nâng cao lực di chuyển cho đội 35 tuyển cầu lông nam trường THPT Yên Lạc - Vĩnh Phúc 3.2.1.1 Những để lựa chọn tập 35 3.2.1.2 Các nguyên tẳc lựa chọn tập 35 3.2.1.3 Phỏng vẩn lựa chọn tập nâng cao lực dì chuyển cho 36 đội tuyển cầu lông nam trường THPT Yên Lạc - Vĩnh Phúc 3.2.1.4 Nghiên cứu lựa chọn test đánh giá lực di chuyển đội 39 tuyển cầu lông nam trường THPT Yên Lạc - Vĩnh Phúc 3.2.2 ứng dụng đánh giá hiệu tập nâng cao 41 lực di chuyển cho đội tuyển cầu lông nam trường THPT Yên Lạc Vĩnh Phúc 3.2.2.1 Tổ chức thực nghiệm 41 3.2.2.2 Kết trước thực nghiệm 41 3.2.2.3 Xây dựng tiến trình thực nghiệm 42 3.2.2.4 Kết kiểm tra sau thực nghiệm 44 3.2.2.5 Chất lượng chuyên môn thông qua hoạt động thi đấu, giao lưu KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 49 TÀI LIỆU THAM KHẢO 51 STT Bảng 3.1 NỘI DUNG Thực trạng sở vật chất, dụng cụ, ừang thiết bị phục vụ TRANG 28 tập luyện càu lông trường THPT Yên Lạc - Vĩnh Phúc Bảng 3.2 Thực trạng đội ngũ giáo viên TDTT trường THPT 30 Yên Lạc - VTnh Phúc (n = 6) Bảng 3.3 Kết thi đấu số giải cầu lông đội tuyển Cầu 32 lông nam trường THPT Yên Lạc - Vĩnh Phúc Bảng 3.4 Kết kiểm tra di chuyển đánh cầu cao sâu vào ô 34 đội tuyển cầu lông nam trường THPT Yên Lạc - Vĩnh Phúc Bảng 3.5 Kết vấn lựa chọn tập nâng cao lực di 36 chuyển cho đội tuyển cầu lông nam trường THPT Yên Lạc - Vĩnh Phúc (n = 20) Bảng 3.6 Kết vấn lựa chọn test đánh giá lực di 40 chuyển đội tuyển càu lông nam trường THPT Yên Lạc - VTnh Phúc (n = 20) Bảng 3.7 Kết vấn lựa chọn test đánh giá lực di 42 chuyển đội tuyển cầu lông nam trường THPT Yên Bảng 3.8 Bảng 3.9 Lạc - VTnh Phúc (n = 20) Tiến hành thực nghiệm Kết kiểm tra sau thực nghiệm nhóm đối chứng 43 44 nhóm thực nghiệm (nA= nB = 10 VĐV) Bảng 3.10 Kết giải đấu bật đội tuyển cầu lông tham gia trước sau thực nghiệm 49 Biểu đồ 3.1 DANH MỤC BẢNG, BIỂU Mức độ phân chia thời gian tập luyện theo chưomg trình 33 Biểu đồ 3.2 cũ Nhảy dây ừong vòng phút, tính số lần 46 Biểu đồ 3.3 Di chuyển tiến - lùi vòng phút, tính số lần 47 Biểu đồ 3.4 Di chuyển ngang sân đon ừong vòng phút, thủi số lần 48 46 -63,9- 64 63.5 63 62.5 ầmh 62 □ TN 61,30 ■ ĐC 61.5 61 60.5 60 59.5 Ĩ-J Trước thực nghiệm Sau thực nghiệm Biểu đồ 3.2 Nhảy dây vòng phút, tỉnh sổ lần 47 38.5 38 37.5 37 Trước thực nghiệm Sau thực nghiệm Biêu đô 3.3 Di chuyên tiên - lùi vòng phút, tính sô lân 48 Trước thực nghiệm Sau thực nghiệm X f> Biêu đô 3.4 Di chuyên ngang sân đơn vòng phút, tính sô lân 49 3.2.2.5 Chất lượng chuyên môn thông qua hoạt động thi đẩu, giao lưu Thông qua giải đấu khu vực xã, huyện, HKPĐ huyện HKPĐ toàn tỉnh kết lấy so sánh trước sau ứng dụng biện pháp vào đội tuyển cầu lông nam trường THPT Yên lạc - Vĩnh Phúc (Bảng 3.10) Dựa vào bảng thành tích thấy cải thiện thành tích đáng kể qua giải trường Trước đội tuyển cầu lông nam trường THPT Yên Lạc - Vĩnh Phúc ứng dụng biện pháp thành tích đạt thấp, có giải thi Sau đội tuyển càu lông ứng dụng tiến hành thực biện pháp thành tích nâng lên đáng kể, trường có giải số giải nhì giải giải thi đấu Điều chứng tỏ phát triển mặt sau tiến hành ứng dụng biện pháp vào đội tuyển cầu lông nam trường THPT Yên Lạc - Vĩnh Phúc Bảng 3.10: Kết giải đấu nồi bật đội tuyển cầu lông tham gia trước sau thực nghiệm TT Giải đấu Trước thực nghiệm Sau thực nghiệm Nhất Nhì Ba Nhất Nhì Ba Giải HKPĐ huyện 1 2 Giải thị xã mở rộng 0 1 Giải HKPĐ toàn tính Giải trường THPT 0 0 0 1 0 toàn tỉnh Trước ứng dụng tập nâng cao NLDC số lượng VĐV tham gia số lượng giải: Nhì 1/ giải đấu; Ba 2/4 giải đấu 50 Sau ứng dụng tập nâng cao NLDC tiến hành thực tập số lượng VĐV tham gia nhiều số lượng giải: Nhất 3/4 giải đấu; Nhì 4/4 giải đấu; Ba 1/4 giải đấu Điều chứng tỏ phát triển không NLDC mà nâng cao kỹ - chiến thuật sau tiến hành ứng dụng bào tập vào đội tuyển cầu lông nam trường THPT Yên Lạc - Vĩnh Phúc có hiệu Qua thấy vai trò tác dụng tập luyện môn cầu lông không để giải trí, nâng cao sức khỏe mà say mê tập luyện, tinh thần đoàn kết gắn bó VĐV đội tuyển cầu lông nam trường THPT Yên Lạc - Vĩnh Phúc mở rộng mối quan hệ với đội tuyển cầu lông nam nhà trường 51 KÉT LUẬN VÀ KIÉN NGHỊ * Kết luân Thực trạng công tác huấn luyện phát triển NLDC cho đội tuyển nam Cầu lông trường THPT Yên Lạc - Vĩnh Phúc giáo viên chuyên môn quan tâm Tuy nhiên kế hoạch huấn luyện, thời gian phân bổ, đặc biệt tập sử dụng để nâng cao tố chất nhiều hạn chế số lượng, chưa đa dạng phong phú Đây nguyên nhân ảnh hưởng tới phát triển NLDC đội tuyển Đề tài lựa chọn test đánh giá NLDC cho đội tuyển nam cầu lông trường THPT Yên Lạc - Vĩnh Phúc test sau: - Test 1: Nhảy dây vòng phút, tính số - Test 2: Di chuyển tiến - lùi vòng phút, tính số lần - Test 3: Di chuyển ngang sân đon vòng phút, tính số lần Thông qua kết kiểm tra cho thấy NLDC đội tuyển nam cầu lông trường THPT Yên Lạc - Vĩnh Phúc nhiều hạn chế Đề tài lựa chọn tập huấn luyện NLDC cho đội tuyển nam cầu lông trường THPT Yên Lạc - Vĩnh Phúc Cụ thể tập sau: Bài tập nhảy dây phút tính số lần Bài tập di chuyển tiến - lùi phút Bài tập di chuyển ngang phút Bài tập 400m Bài tập bật cóc Bài tập di chuyển theo tín hiệu Bài tập gánh tạ 20kg đứng lên ngồi xuống Thông qua trình thực nghiệm sư phạm kết thu phương pháp toán học thống kê Đề tài thu kết test ttl'nh> 52 thảng = 2.101 ngưỡng xác suất p < 0,05 Điều khẳng định khác biệt nhóm có ý nghĩa đồng thời chứng tỏ tập phát triển NLDC cho đề tài lựa chọn có hiệu tập mà giáo viên Nhà trường sử dụng * Kiến nghị Kết nghiên cứu đề tài làm tài liệu tham khảo cho giáo viên Nhà trường Đề tài nghiên cứu lựa chọn tập phát triển NLDC cho số đối tượng đội tuyển nam cầu lông trường THPT Yên Lạc - Vĩnh Phúc Rất mong quan tâm tác giả để nghiên cứu xây dựng số tập phát triển NLDC cho đội tuyển cầu lông DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Ban chấp hành trung ương Đảng khóa III năm 1961 Chỉ thị 17/BBT - TW, công tác TDTT thời kỳ đổi Chỉ thị 36 - CT/TW, công tác TDTT thời kỳ đổi Giáo trình cầu lông, NXB TDTT Hà Nội Lê Bửu, Dương Nghiệp Chí, Nguyễn Hiệp (1983), Lỷ luận phương pháp huấn luyện thể thao, sở TDTT Thành phố HCM Lưu Quang Hiệp, Phạm Thị Uyên (1995), Sinh lỷ học TDTT, NXB TDTT, Hà Nội Nguyễn Hạc Thúy, Nguyễn Quý Bình (2000), Huấn luyện thể lực cho vận động viên cầu lông, NXB TDTT, Hà Nội Nguyễn Toán (1998), Cơ sở lý luận phương pháp đào tạo VĐV, NXB TDTT, Hà Nội Nguyễn Toán, Phạm Danh Tốn (2000), Lý luận phương pháp thể dục thể thao, NXB TDTT, Hà Nội 10 Nguyễn Đức Văn (2000), Phương pháp thống kê TDTT, NXB TDTT, Hà Nội 11 Nghị Trung ương Khóa VIII giáo dục đào tạo năm 2000 12 Nguyễn Hạc Thúy (1955), Những yêu tố kỹ thuật cầu lông nâng cao, NXBTDTT Hà Nội 13 Nguyễn Xuân Sinh (1999), Phương pháp nghiên cứu khoa học TDTT, NXBTDTT Hà Nội 14 Nguyễn Đức Văn (1987), Phương pháp thống kê TDTT, NXB TDTT Hà Nội 15 Nguyễn Toán, Phạm Danh Tốn (1996), Lí luận phương pháp TDTT, NXB TDTT Hà Nội 16 Phạm Ngọc Viễn (1991), Tâm ĩỷ học TDTT, NXB TDTT Hà Nội 17 Trần Văn Vinh, Đào Chí Thành (1988), Giáo trình cầu lông, NXB TDTT Hà Nội 18 Trần Văn Vinh, Đào Chí Thành (1998), Giáo trình cầu Lông, NXB TDTT, Hà Nội 19 Trịnh Trung Hiếu, Nguyễn Sĩ Hà (1994), Huấn luyện thể thao TDTT, NXB TDTT Hà Nội PHỤ LỤC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG ĐHSP HÀ NỘI Độc lập - Tự - Hạnh phúc KHOA GDTC PHIẾU PHỎNG VẤN Kính eửi: Đe góp phần nâng cao hiệu công tác giảng dạy huấn luyện môn Cầu lông, mong thầy, cô nghiên cứu kỹ câu hỏi cho câu trả lời việc đánh dấu (x) vào ô cần thiết Ý kiến đóng góp thầy, cô giúp có thông tin cần thiết bổ ích việc lựa chọn áp dụng tập phát triển lực di chuyển đội tuyển nam cầu lông trường THPT Yên Lạc - Vĩnh Phúc Chúng mong giúp đỡ thày, cô Xin thầy, cô cho biết sơ lược thân Họ tên: .tuổi: Trình độ chuyên môn: Chức vụ: Đơn vị công tác: Thâm niên công tác: Cách trả lời Xin thầy, cô đánh dấu (x) vào ô tương ứng có thiếu sót xin thầy, cô bổ sung vào phần cuối câu hỏi Câu 1: Theo thầy, cô yếu tố sau đây, yếu tố ảnh hưởng tới khả phát triển NLDC đội tuyển nam cầu lông trường THPT Yên Lạc - Vĩnh Phúc, (điền vào ô 1: quan ừọng, 2: quan ừọng, 3: không quan trọng) Độ lõm cung bàn chân Trọng lượng thể □ □□ □ □□ Độ dài gân A sin Chiều cao đứng Sức nhanh Sức mạnh Sức bền Khéo léo Khả phối họp vận động Câu 2: Theo thầy, cô tập sau tập có tác dụng nâng phát triển NLDC cho đội tuyển nam cầu lông trường THPT Yên Lạc Vĩnh Phúc, (điền vào ô : quan trọng, quan trọng, không quan trọng) Bài tập phát triển thể lực Gánh tạ bật nhảy đổi chân (30 - 40) trọng lượng thể Nhảy dây tốc độ □□ □ □□ □ Đứng lên ngồi xuống hai chân Gánh tạ trọng lượng nhỏ chạy đạp sau Tại chỗ bật với chạm vào vật cao Tại chỗ bật nhảy hai chân co đeo bao cát Gánh tạ trọng lượng nhỏ bước bục Gánh tạ đứng lên ngồi xuống liên tục Lăng tạ ante 0,5kg liên tục 20” tốc độ cao 10 Chạy đạp sau lên dốc 11 Bài tập bật bục 12 Bật cóc 20m 13 Nhảy lò cò chân 15m 14 Đứng lên ngồi xuống chân Bài tập kỹ thuật 15 Di chuyển lên xuống I II II I 16 Nhảy dây 30” □□□ 17 Chạy xuất phát cao cu cu cu 18 Di theo tín hiệu I II II I 19 Gánh tạ 20kg đứng lên ngồi xuống I II II I 20 Gập bụng tối đa cc EC EC 21 Nằm sấp chống đẩy cc EC EC 22 Tại chỗ bật nhảy đập cầu n 23 lên xuống II—I Di chuyến I—II— , r V 3Om chuyển ũ □□ □ ũ 24 Bài tập thi đấu Câu 3: Theo thầy, cô test sau thích hợp để kiểm tra hiệu tập phát triển NLDC cho đội tuyển nam càu lông trường THPT Yên Lạc - Vĩnh Phúc: Di chuyển đập cầu ngang sân phút Q Nhảy dây 30” □ Nằm sấp chống đẩy cc Di chuyển lên xuống EC Di chuyển bật nhảy đập cầu khắp sân có người phục vụ cu Còn tập, test mà thày, cô cho cần thiết, xin đồng chí bổ sung theo mức độ kể Xin trân trọng cảm ơn! NGƯỜI ĐƯỢC PHỎNG VẤN (Ký tên) NGƯỜI PHỎNG VẤN (Ký tên)
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu bài tập nâng cao năng lực di chuyển cho đội tuyển cầu lông nam trường trung học phổ thông Yên Lạc 2 Vĩnh Phúc, Nghiên cứu bài tập nâng cao năng lực di chuyển cho đội tuyển cầu lông nam trường trung học phổ thông Yên Lạc 2 Vĩnh Phúc, Nghiên cứu bài tập nâng cao năng lực di chuyển cho đội tuyển cầu lông nam trường trung học phổ thông Yên Lạc 2 Vĩnh Phúc

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay