Đánh giá thực trạng hoạt động của văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện đoan hùng, tỉnh phú thọ giai đoạn 2011 2014

100 145 0
  • Loading ...
1/100 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/11/2016, 10:46

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM ––––––––––––––––––––––– ĐINH QUANG CHIẾN ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CỦA VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT HUYỆN ĐOAN HÙNG, TỈNH PHÚ THỌ GIAI ĐOẠN 2011-2014 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI THÁI NGUYÊN - 2015 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM ––––––––––––––––––––––– ĐINH QUANG CHIẾN ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CỦA VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT HUYỆN ĐOAN HÙNG, TỈNH PHÚ THỌ GIAI ĐOẠN 2011-2014 Chuyên ngành: Quản lý đất đai Mã số: 60.85.01.03 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS VŨ THỊ THANH THỦY THÁI NGUYÊN - 2015 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn i LỜI CAM ĐOAN Tôi Đinh Quang Chiến xin cam đoan rằng: - Các kết nghiên cứu Luận văn trực tiếp nghiên cứu hướng dẫn TS Vũ Thị Thanh Thủy trung thực, khách quan chưa sử dụng để bảo vệ học vị - Mọi giúp đỡ trình thực nghiên cứu viết Luận văn cảm ơn, Tất thông tin trích dẫn Luận văn ghi rõ nguồn gốc Thái Nguyên, ngày 12 tháng năm 2015 Tác giả luận văn Đinh Quang Chiến Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn ii LỜI CẢM ƠN Trong thời gia học tập trường làm đề tài nghiên cứu sở nhận giúp đỡ nhiệt tình thầy, cô giáo khoa Quản lý Tài Nguyên Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên, giúp đỡ tạo điều kiện ban lãnh đạo cán chuyên môn huyện Đoan Hùng - Tỉnh Phú Thọ giúp đỡ hoàn thành luận văn nghiên cứu Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới thầy, cô giáo giảng viên Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên tận tình giảng dậy, giúp đỡ thời gian học tập trường, đặc biệt hướng dẫn, bảo tận tình cô giáo TS Vũ Thị Thanh Thủy trực tiếp giúp đỡ suốt trình nghiên cứu, thực đề tài hoàn thành luận văn Qua xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới gia đình, bạn bè, đồng nghiệp thường xuyên giúp đỡ, tạo điều kiện dành cho động viên quý báu suốc trình học tập, nghiên cứu Một lần xin bày tỏ lòng biết ơn, lời cảm ơn chân thành tới tập thể, cá nhân tạo điều kiện giúp đỡ hoàn thành chương trình học tập Thái Nguyên, ngày 12 tháng năm 2015 Tác giả luận văn Đinh Quang Chiến Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn iii MỤC LỤC Lời cam đoan i Lời cảm ơn ii Mục lục iii Danh mục chữ viết tắt vii Danh mục bảng viii Danh mục hình ix MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu đề tài Chƣơng TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Đất đai, bất động sản 1.1.1 Đất đai 1.1.2 Bất động sản 1.2 Đăng ký đất đai, bất động sản 1.2.1 Khái niệm đăng ký đất đai, bất động sản 1.2.2 Cơ sở đăng ký đất đai, bất động sản 10 1.2.3 Đăng ký pháp lý đất đai, bất động sản 11 1.3 Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất 13 1.3.1 Khái quát hệ thống đăng ký đất đai Việt Nam 13 1.3.2 Cơ sở pháp lý tổ chức hoạt động VPĐK 18 1.3.3 Chức năng, nhiệm vụ, vai trò Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất 21 1.3.4 Mối quan hệ Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất với quan đăng ký đất đai quyền địa phương 24 1.4 Mô hình tổ chức đăng ký đất đai, bất động sản số nước 24 1.4.1 Cộng hòa Pháp: Đăng ký văn tự giao dịch 24 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn iv 1.4.2 Trung Quốc 26 1.5 Tình hình hoạt động Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất Việt Nam 29 1.5.1 Tình hình thành lập Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất phạm vi nước 29 1.5.2 Cơ cấu tổ chức văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất 29 1.5.3 Nguồn nhân lực Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất 30 1.5.4 Chức năng, nhiệm vụ Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất 31 1.5.5 Tình hình hoạt động của VPĐKQSDĐ 31 1.5.6 Đánh giá chung tình hình hoạt động VPĐKQSDĐ 33 1.6 Tình hình hoạt động Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh Phú Thọ 35 1.6.2 Về chức nhiệm vụ 36 1.6.3 Về nguồn nhân lực, phượng tiện, trang thiết bị Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất 36 Chƣơng NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 37 2.1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 37 2.1.1 Đối tượng nghiên cứu 37 2.1.2 Phạm vi nghiên cứu 37 2.2 Nội dung nghiên cứu 37 2.2.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội củă huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ 37 2.2.2 Thực trạng hoạt động Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện Đoan Hùng 37 2.2.3 Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu hoạt dộng Văn phòng đăng ký quyền sủ dụng đất 38 2.3 Phương pháp nghiên cứu 38 2.3.1 Phương pháp điều tra, khảo sát 38 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn v 2.3.2 Phương pháp phân tích, xử lý số liệu 39 2.3.3 Phương pháp kế thừa tài liệu có liên quan 39 2.3.4 Phương pháp chuyên gia 39 Chƣơng KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 40 3.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ 40 3.1.1 Điều kiện tự nhiên 40 3.1.2 Thực trạng phát triển kinh tế - xã hội 44 3.2 Hiện trạng sử dụng đất địa bàn huyện Đoan Hùng 50 3.2.1 Tình hình quản lý đất đai 53 3.2.3 Thị trường Bất động sản thị trường bất động sản địa phương 54 3.3 Thực trạng hoạt động Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất 54 3.3.1 Tổ chức máy Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất 55 3.3.2 Cơ chế hoạt động Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất 57 3.3.3 Kết hoạt động Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất 60 3.4 Nghiên cứu số số yếu tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất 78 3.4.1 Trình độ người dân 78 3.4.2 Nhu cầu người dân 78 3.4.3 Chính sách pháp luật đất đai 79 3.4.4 Chức năng, nhiệm vụ 79 3.4.5 Tổ chức, chế hoạt động 81 3.5 Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu hoạt động Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất 81 3.5.1 Giải sách pháp luật 81 3.5.2 Giải pháp tổ chức 82 3.5.3 Giải pháp nhân lực 82 3.5.5 Giải pháp đầu tư sở vật chất kỹ thuật 83 3.5.6 Giải pháp chế 83 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn vi KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 84 Kết luận 84 Đề nghị 85 TÀI LIỆU THAM KHẢO 86 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn vii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT CNTH : Công nghệ tin học ĐK : Đăng ký ĐKĐĐ : Đăng ký đất đai GCN : Giấy chứng nhận HSĐK : Hồ sơ đăng ký QSDĐ : Quyền sử dụng đất UBND : Ủy ban nhân dân TN&MT : Tài Nguyên Môi Trường TN&MT : Tài nguyên-Môi trường TN&BVMT : Tài nguyên bảo vệ môi trường VPĐK : Văn phòng đăng ký Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn viii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1.1 Tình hình thành lập VPĐK cấp 29 Bảng 1.2 Nguồn nhân lực VPĐK nước 30 Bảng 1.3 Nguồn nhân lực VPĐK tỉnh Phú Thọ năm 2014 36 Bảng 3.1: Một số tiêu phát triển kinh tế - xã hội huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ 45 Bảng 3.2: Kết sản xuất ngành nông nghiệp 46 Bảng 3.3: Hiện trạng sử dụng đất địa bàn huyện Đoan Hùng năm 2013 51 Bảng 3.4 Nguồn nhân lực Văn phòng đăng ký QSDĐ 57 Bảng 3.5 Tiến độ cấp giấy chứng nhận địa bàn huyện Đoan Hùng 61 Bảng 3.6 Tình hình giải hồ sơ chuyển nhượng, cho tặng, thừa kế QSDĐ Văn phòng đăng ký QSDĐ Đoan Hùng 62 Bảng 3.7 Tình hình giải trường hợp cấp đổi, cấp lại GCN QSDĐ Văn phòng đăng ký QSDĐ huyện Đoan Hùng 63 Bảng 3.8 Số lượng hồ sơ đăng ký chấp xoá chấp QSDĐ văn phòng đăng ký QSDĐ huyện Đoan Hùng tỉnh Phú Thọ 64 Bảng 3.10 Chỉnh lý biến động QSDĐ sau thực chuyển nhượng, cho tặng, thừa kế quyền sử dụng đất hộ gia đình, cá nhân huyện Đoan Hùng tỉnh Phú Thọ 67 Bảng 3.11 Chỉnh lý biến động đăng ký xoá chấp QSDĐ hộ gia đình, cá nhân huyện Đoan Hùng tỉnh Phú Thọ 69 Bảng 3.12 Tình hình lập hồ sơ địa huyện Đoan Hùng 71 Bảng 3.13 Mức độ ứng dụng Công nghệ tin học cán văn phòng đăng ký QSDĐ huyện Đoan Hùng 72 Bảng 3.14 Mức độ công khai thủ tục hành 73 Bảng 3.15 Đánh giá tiến độ giải hồ sơ VPĐK 74 Bảng 3.16 Tổng hợp ý kiến đánh giá mức độ hướng dẫn 75 Bảng 3.17 Trình độ hộ điều tra 78 Bảng 3.18 Nhu cầu thực thủ tục hành hộ 79 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 75 phận tiếp nhận hồ sơ Cán tiếp nhận hồ sơ phải người có lực tổng hợp, nắm vững sách pháp luật, nhạy bén có trách nhiệm cao với công việc đảm nhận Thái độ cán mức độ hướng dẫn cán người dân quan tâm, kết điều tra cho thấy có 96,40% ý kiến cho rằng, thái độ cán VPĐK tiếp làm việc với người dân đến giao dịch tận tình chu đáo lại số cho mức bình thường lý họ không am hiểu pháp luật Bảng 3.16 Tổng hợp ý kiến đánh giá mức độ hƣớng dẫn VPĐK huyện Đoan Hùng Tổng hợp ý kiến trả lời Đơn vị Tổng Tận tình, số hộ chu đáo điều tra Số Tỷ lệ Bình thƣờng Không tận tình Số Tỷ lệ lƣợng (%) lƣợng (%) Số Tỷ lệ lƣợng (%) Tổng cộng 150 120 80,00 22 14,66 5,33 Thị trấn Đoan Hùng 30 22 73,33 20,00 6.66 Quế Lâm 30 24 80,00 16,66 3,33 Hữu Đô 30 23 76,66 16,66 6,66 Hùng Long 30 24 80,00 1,0 1,0 Nghinh Xuyên 30 27 90,0 1,0 0 (Nguồn: Thu thập qua phiếu điều tra) Cùng với phát triển yêu cầu công việc đòi hỏi cán quản lý cán chuyên môn có nhận thức sâu, am hiểu pháp luật, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ nâng cao bước Vì vậy, biện pháp hướng dẫn, giải thích yêu cầu có liên quan cho người dân đến giao dịch ngày có triển vọng, người dân chấp nhận Có 80,00% 76 ý kiến đánh giá mức độ hướng dẫn cán đầy đủ, có trách nhiệm cao; 14,66% ý kiến đánh giá bình thường có 5,33 % đánh giá VPĐK huyện không hướng dẫn tận tình, chu đáo có 02 lý làm người dân không hài lòng quan Nhà nước yêu cầu bổ sung hồ sơ nhiều lần trả kết không hẹn Để mô hình VPĐK hoạt động có hiệu trước hết phải giải tốt vấn đề thẩm quyền trách nhiệm phân cấp Đồng thời, cán công chức Nhà nước phải có trách nhiệm trình độ chuyên môn, nghiệp vụ giỏi để đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ theo hướng chuyên nghiệp cải cách Luôn cập nhập sách điều luật 3.3.3.8 Các khoản lệ phí phải đóng Phí khoản lệ phí làm thủ tục hồ sơ vấn đề nhạy cảm phức tạp thủ tục khác có mức thu phí lệ phí khác thủ tục tình trạng giấy tờ liên quan khác có mức thu khác Trong giao dịch thực thủ tục xin câp Giấy chứng nhận, mức tiền nộp thuế thường cao so với thu nhập người dân Do điều kiện kinh tế khó khăn, nhiều trường hợp huyện thông báo đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận hộ thực Hiện khoản thu lệ phí trước bạ giảm xuống 0,5% thuế thu nhập từ hoạt động chuyển quyền sử dụng đất 2,5% Mức thu hợp lý hộ gia đình, cá nhân khu vực thị trấn, xã vùng cao cao so với thu nhập cuả người dân, nơi vậy, người dân thường không mặn mà với việc cấp giấy chứng nhận Dẫn đến tình trạng người dân mua bán ngầm với mà không làm thủ tục sang nhượng với Nhà nước Khi trả lời khoản lệ phí lệ phí phải nộp, có 85% ý kiến cho mức nộp lệ phí đăng ký chấp bảo lãnh cao Theo thông tư liên tịch số 33/2002/TTLT/BTC-BTP ngày 12/4/2004 Bộ Tài 77 Bộ Tư pháp mức lệ phí thu 80.000/lần đăng ký cao Pháp luật cho phép người vay ngân hàng thỏa thuận trách nhiệm đăng ký với tổ chức tín dụng Trong thực tế trách nhiệm yêu cầu đăng dụng coi nghĩa vụ bên chấp bảo lãnh Để làm thủ tục họ phải đến UBND xã, thị trấn chứng thực hợp đồng chấp bảo lãnh ký kết với ngân hàng sau đến VPĐK huyện để đăng ký giao dịch bảo đảm Những người đến giao dịch bảo đảm, chấp quyền sử dụng đất đa số người nông dân thiếu vốn để sản xuất, có diện tích sử dụng ít, vay khoản tiền không lớn Từ nhiều hộ gia đình, cá nhân phản ánh đóng khoản lệ phí số không nhỏ so với thu nhập họ việc phải lại nhiều nơi để làm thủ tục vay vốn gây khó khăn cho người có nhu cầu 3.3.3.9 Nhận xét Cải cách thủ tục hành quản lý đất đai có ý nghĩa quan trọng công tác quản lý Nhà nước đất đai, nội dung thực xử lý công việc VPĐKQSDĐ Tuy nhiên, áp dụng chế cho hiệu quả, thực tiến lại vấn đề cần quan tâm quy định pháp luật tổ chức thực Ý kiến người sử dụng đất có lần đến giao dịch đến VPĐK có nhận xét đánh giá tích cực mô hình Đa số người dân đến làm thủ tục hành cảm thấy lợi ích Những thông tin khách quan thu qua nghiên cứu xã hội học từ người sử dụng đất hưởng thụ lợi ích thay đổi cấu tổ chức ngành quản lý đất đai mang lại có ý nghĩa lớn việc đánh giá hiệu hoạt động mô hình VPĐK Những thông tin góp phần phát vấn đề có giá trị, kể ưu điểm nhược điểm tổ chức máy VPĐK Qua đưa giải pháp hoàn thiện, nâng cao hiệu hoạt động VPĐK 78 3.4 Nghiên cứu số số yếu tố ảnh hƣởng đến hiệu hoạt động Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất Từ kết thấy, hoạt động Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện nói chung VPĐKQSDĐ huyện Đoan Hùng đạt số kết quả, song thể nhiều điểm hạn chế mà chủ yếu số nguyên nhân sau: 3.4.1 Trình độ người dân Hằng ngày cán VPĐK quyền sử dụng đất tiếp nhận nhiều người dân đến làm việc phận “một cửa”.Do việc tìm hiểu trình độ người dân giúp ích nhiều cho công tác phục vụ Bảng 3.17 Trình độ hộ đƣợc điều tra ĐVT: Người Trình độ Số phiếu điều tra Đại học Thị trấn Đoan Hùng 50 28 Quế Lâm 30 10 Hữu Đô 20 Hùng Long Xã Cao Trung đẳng cấp THPT Khác 13 0 20 1 17 30 2 25 Nghinh Xuyên 20 Tổng 150 42 10 10 79 (Nguồn : Số liệu điều tra) Việc điều tra trình độ người dân đến giao dịch phận “một cửa” văn phòng đăng ký đa phần có trình độ từ THPT trở lên Điều phần giúp cán trực phận “một cửa” cán văn phòng đăng ký dễ dàng giải thích, hướng dẫn người dân chuẩn bị hồ sơ để giải công việc đặt hiệu cao nâng cao thái độ phục cán VPĐK quyền sử dụng đất 3.4.2 Nhu cầu người dân Để thấy rõ nhu cầu người dân thường gặp đăng ký cấp GCN QSDĐ lần đầu, chuyển nhượng, cho tặng, thừa kế QSDĐ cấp đổi, cấp lại GCN QSDĐ thông qua phiếu điều tra cho ta thấy 79 Bảng 3.18 Nhu cầu thực thủ tục hành hộ ĐVT: Người Xã Thị trấn Đoan Hùng Quế Lâm Hữu Đô Hùng Long Nghinh Xuyên Tổng Số phiếu điều tra 50 30 20 30 20 150 Cấp 26 Nhu cầu Chuyển Tặng quyền cho 21 13 10 11 10 12 48 50 Thừa Kế 0 10 Cấp đổi 16 (Nguồn : Số liệu điều tra) Nhu cầu làm thủ tục cho tặng quyền sử dụng đất chiếm đa số Do yêu cầu đất lớn việc chia tách đất cho anh em gia đình con, cháu riêng để tiện cho việc giao dịch đảm bảo thuận tiện 3.4.3 Chính sách pháp luật đất đai - Trên thực tế có nhiều văn pháp luật lĩnh vực đất đai, văn thay đổi, vậy, người dân có nhu cầu thực thủ tục hành đất đai thường không nắm vững chuẩn bị đầy đủ giấy tờ cần thiết, phải lại nhiều lần Hơn nữa, việc xác định nguồn gốc quyền sử dụng đất gặp nhiều vướng mắc, đến nhiều hồ sơ tồn đọng, chưa xác định xác nguồn gốc 3.4.4 Chức năng, nhiệm vụ - Theo quy định pháp luật, thành lập VPĐK, thủ tục tiếp nhận hồ sơ trả kết đăng ký quyền sử dụng đất làm theo chế “Một cửa” quy đinh Quyết định 181/2003/QĐ-TTg chuyển giao cho VPĐK thực Vì vậy, từ sau thời điểm thành lập, tổ chức đăng ký quyền sử dụng đất địa phương phải “khoác áo rộng” tình trạng công việc tải so với số lượng biên chế VPĐK trạng phổ biến - Do tổ chức hai cấp có sáu mảng chức nên hoạt động 80 VPĐK phức tạp, tổ chức người lại thiếu, chưa trang bị kỹ xử lý Chưa có biện pháp tích cực để khắc phục tượng chồng chéo, trùng lặp công việc, chí nhiều công đoạn không quy định Các tồn khứ để lại lớn chưa thể giải thời gian ngắn Đồng thời, tồn quan hệ rang buộc, phụ thuộc vào số hoạt động số đợn vị khác nên VPĐK không chủ động giải điểm công việc đảm trách theo mô hình cửa - Theo quy định pháp luật đất đai, việc đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu áp dụng thi hành từ có Luật Đất đai 1993, hầu hết người sử dụng đất thực nghĩa vụ đăng ký quyền sử dụng đất Đặc biệt với đất nông nghiệp giao ổn định cấp GCN theo Luật Đất đai 2003 hướng dẫn thi hành Luật nội dung HSĐK (gồm hồ sơ địa chính, sổ địa chính, sổ mục kê đất đai, sổ theo dõi biến động đất đai) có nhiều thay đổi nội dung so với trước Vì vậy, việc hoàn thành HSĐC theo quy định không địa phương thực hiện, HSĐC gốc chưa hoàn thiện, chưa đề cập đến tình trạng HSĐC lạc hậu, công tác quản lý đất đai lỏng lẻo, loại thuế lệ phí cao, dự báo biến động đất đai,…là nguyên nhân làm cho kế hoạch cấp GCN quận chưa hoàn thành, nơi có tốc độ đô thị hóa cao - Hệ thống liệu đất đai đặc biệt liệu không gian chưa đầy đủ, có độ xác không cao chưa chuẩn hóa cách trọn vẹn Trình độ tin học cán chuyên môn không đồng đều, lực phát triển phần mềm chưa mạnh Công nghệ số nhắc đến nhiều chưa khẳng định hệ thống quản lý Nhà nước nước ta Do chưa chuyên môn hóa, thiếu thông tin Hoặc thông tin biến động đất đai không theo dõi, cập nhật thường xuyên có thông tin không đầy đủ nên nhiều hạn chế thực chức cung câp thông tin 81 3.4.5 Tổ chức, chế hoạt động Người sử dụng đất đối tượng chịu tác động trực tiếp cải cách hành Qua mô hình này, người dân nhận hướng dẫn, giải thích tận tình Tuy nhiên, trình độ hiểu biết pháp luật đất đai người dân không đều, số phận chủ dụng chưa nhiệt tình hợp tác với cán chuyên môn việc hoàn thiện hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Hơn công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đất đai nói chung quy định pháp luật tổ chức đăng ký quyền sử dụng đất cấp địa phương nói riêng chưa coi trọng Nhận thức chủ thể tham gia quan hệ pháp luật đất đai vể tổ chức chưa sâu Dẫn đến tình trạng người dân thực thủ tục hành VPĐK phải bổ sung thông tin nhiều lần, kéo dài thời hạn giải thủ tục hành theo quy định pháp luật 3.5 Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu hoạt động Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất Từ thực trạng hoạt động VPĐKQSDĐ huyện Đoan Hùng đưa số giải pháp sau: 3.5.1 Giải sách pháp luật - Nâng cao trình độ truyên môn hướng dẫn tuyên truyền, phổ biến văn pháp luật có liên quan đến người sử dụng đất Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền hoạt động mô hình VPĐK Chủ trương cải cách hành quản lý đất đai Đảng Nhà nước Cũng quyền nghĩa vụ người sử dụng đất việc đăng ký quyền sử dụng đất Đồng thời nâng cao nhận thức, hiểu biết sách pháp luật đất đai đội ngũ cán bộ, công chức lao động công tác VPĐK thông qua việc bồi dưỡng, đào tạo, đào tạo lại kiến thức pháp luật cho thành viên - Phối hợp nâng cao công tác tra để tìm tồn tại, khiếm khuyết, mâu thuẫn đề xuất giải pháp khắc phục 82 3.5.2 Giải pháp tổ chức - Phải quy định rõ vai trò, trách nhiệm VPĐK đơn vị liên quan; mối quan hệ phối hợp đơn vị, khắc phục tình trạng vừa chồng chéo vừa sơ hở; quy trình làm việc cụ thể trình thực nhiệm vụ VPĐK đơn vị có liên quan - Phải quy định rõ trình tự thủ tục công việc, phân công trách nhiệm phận chức danh công chức, viên chức làm việc VPĐK tạo thành dây chuyền hoạt động trơn tru hiệu VPĐK quyền sử dụng đất liên tục nâng cao trình độ, kỹ chuyên môn, ý thức tinh thần phục vụ; đồng thời cập nhập thường xuyên thay đổi cho cán 3.5.3 Giải pháp nhân lực - Nhân lực hoạt động máy tổ chức VPĐK yêu cầu cấp bách nhằm đảm bảo hiệu hoạt động nâng cao tính chuyên nghiệp họa động nên cần phát triển điều cấp bách - Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán làm việc VPĐK Hiện số công chức, viên chức số mặt hạn chế trình độ, lực chuyên môn, kỹ thuật nghiệp vụ, phương pháp làm việc tinh thần trách nhiệm thiếu thực tế Vì vậy, giải pháp tăng cường đạo tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức VPĐK quan trọng Mục tiêu công tác đào tạo, bồi dưỡng cán phải đạt tạo đội ngũ cán có kiến thức chuyên môn, có tinh thần trách nhiệm, có khả chủ động giải công việc giao, động xử lý tình Đồng thời đội ngũ cán thường xuyên thực công tác tổng kết, đánh giá, phát vấn đề, đề xuất - Nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ nhân dân; việc đào tạo nâng cao lực đội ngũ cán địa cấp xã có ý nghĩa quan trọng quan hệ đất đai xác lập từ sở, biến động phát sinh đất cụ thể người cụ thể cần nâng cao lực đội ngũ cán phường 83 3.5.4 Giải pháp kỹ thuật, nghiệp vụ - Chọn cán vững chuyên môn để xử lý công việc liên quan theo tính chất công việc người dân đảm bảo tính xác nhanh chóng, bố trí công việc phù hợp với chuyên môn lực người nhằm tạo điều kiện cho công chức phát huy tốt khả - Yêu cầu nghiêm túc công việc giao quy trình thực chuyên môn, nghiệp vụ - Thực sách ban hành phải ngắn gọn dễ hiểu có tính kế thừa sách vào sống đồng thời biết sáng tạo vận dụng khoa học hoạt động VPĐKQSDĐ 3.5.5 Giải pháp đầu tư sở vật chất kỹ thuật - Đầu tư trang thiết bị phải đảm bảo đáp ứng phương tiện tối thiểu, bao gồm: thiết bị đo đạc phục vụ thành lập, chỉnh lý đồ địa sổ sách địa chính, thực chuẩn hóa liệu có chuẩn hóa quy trình thu thập, cập nhật thông tin đất đai, xây dựng công cụ phần mềm, hỗ trợ cho công tác thu thập cập nhật thông tin đất đai 3.5.6 Giải pháp chế - Thống nhận thức tâm hành động cách quán dịch vụ công với mục tiêu tạo thông thoáng hoạt động VPĐK - Hoàn thiện chế tài cho hoạt động VPĐK VPĐK thu giữ lại toàn khoản phí, lệ phí liên quan đến thủ tục hành đất đai Trường hợp hộ gia đình, cá nhân nộp phí, lệ phí UBND cấp xã (do quy định thủ tục nộp hồ sơ nhận kết xã ) nguồn thu trích phần (10 - 20%) để lại UBND cấp xã; toàn phần lại nộp VPĐK để sử dụng cho hoạt động VPĐK 84 KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ Kết luận Đoan Hùng huyện miền núi trình đô thị hóa nhanh, đất đai biến động phức tạp đòi hỏi phải có quan dịch vụ công đủ mạnh để hỗ trợ giải thủ tục hành liên quan đến quản lý, sử dụng đất đai, đáp ứng yêu cầu giao dịch quyền sử dụng đất thị trường bất động sản VPĐKQSDĐ huyện Đoan Hùng thành lập hoạt động theo phương châm lấy người sử dụng đất yêu cầu giao dịch xã hội trung tâm đối tượng phục vụ; thể mức độ công khai thủ tục hành chính, thời hạn thực thủ tục, thái độ mức độ hướng dẫn cán đạt tỷ lệ cao kết điều tra xã hội học người sử dụng đất (90% ) Tuy nhiên, điều kiện quy chế làm việc chưa hoàn thiện, phân công, phân cấp, phối hợp nội VPĐKQSDĐ huyện đơn vị liên quan khác thiểu chặt chẽ, đội ngũ cán chuyên môn từ cấp xã đến cấp huyện thiếu số lượng, hạn chế trình độ dẫn đến không tồn hoạt động VPĐK Kết hoạt động VPĐKQSDĐ tạo chuyển biến tiến độ kết thực cấp giấy chứng nhận địa bàn toàn huyện đạt kết tốt Huyện Đoan Hùng phấn đấu đến hết năm 2014 hoàn thành công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất toàn huyện Hoạt động VPĐK kết hợp đồng thời với nhiệm vụ cải cách thủ tục hành địa phương Tuy nhiên, tổ chức máy VPĐK chậm củng cố, việc quản ly điều hành hoạt động chưa sâu sát, trách nhiệm chưa phân định rõ ràng dẫn đến chồng chéo giải công việc Hạn chế: VPĐKQSDĐ Đoan Hùng chưa thực đồng việc đăng ký quyền sử dụng đất với việc lập hồ sơ địa Tại phường vãn sử dụng đồ địa đo đạc từ năm 1992, số lượng biến động nhiều nên sai xót diện tích thường xảy 85 Đề nghị - Kiện toàn tổ chức máy VPĐK quyền sử dụng đất, quy định chế hoạt động, quy chế phối hợp phòng ban thực thuật, nghiệp vụ - Tăng cường sở vật chất trang thiết bị kỹ thuật- công nghệ máy tính, máy in, hệ thống mạng phần mềm chuyên ngành… để tạo hạ tầng cho việc xây dựng sở liệu địa hệ thống thông tin đất đai quận - Kiểm tra, giám sát việc thực nghiệm vụ VPĐK quyền sử dụng đất để tìm hạn chế, đề xuất chế sách giải pháp cho kịp thời - Ban hành văn hướng dẫn địa phương kịp thời, mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành nhằm nâng cao trình độ cán chuyên môn Đào tạo, tập huấn cho cán địa xã, thị trấn nâng cao trình độ tin học quản lý hệ thống thông tin đất đai - Đầu tư kinh phí đo đạc đồ, hoàn thiện hồ sơ địa chính; đầu tư trang thiết bị máy móc cho quan quản lý đất đai cấp xã - Bổ sung hoàn thiện đội ngũ cán cấp xã giúp UBND cấp thực tốt chức quản lý Nhà nước đất đai nói chung quản lý hệ thống HSĐS nói riêng 86 TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Tài nguyên Môi trường, Bộ Nội vụ, Bộ tài (2015), Thông tư liên tịch số 15/2015/TTLT- BTNMT-BNV ngày 04/05/2015 hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tổ chức Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên Môi trường (2005), Thông tư liên tịch số 30/2005/TTLT/BTC-BTNMT ngày 18/04/2005 hướng dẫn việc luân chuyển hồ sơ người sử dụng đất thực nghĩa vụ tài Nguyễn Đình Bồng, Nguyễn Thanh Trà (2005), Quản lý thị trường bất động sản, NXB Nông nghiệp Nguyễn Đình Bồng, Tôn Gia Huyên (2007), Quản lý đất đai thị trường bất động sản, NXB Bản đồ Nguyễn Đình Bồng (2010), Hệ thống pháp luật quản lý Đất đai Thị trường bất động sản, Bài giảng, CH K19 Đại học Nông nghiệp Hà Nội Chính phủ (2004), Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 hướng dẫn thi hành Luật Đất đai 2003, Hà Nội Nguyễn Văn Chiến (2006), Nghiên cứu mô hình phương thức hoạt động tổ chức đăng ký đất đai số nước khu vực số nước phát triển, NXB Nông nghiệp Chính phủ (2014), Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2015 hướng dẫn thi hành Luật Đất đai, Hà Nội Chính phủ (2015), Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ban hành quy chế thực cửa, cửa liên thông quan hành địa phương, Hà Nội 10 Phòng TNMT huyện Đoan Hùng, Văn phòng ĐKQSDĐ(2014), Báo cáo số 113/BC-VPĐK việc “Điều tra, đánh giá, hoàn thiện chế hoạt động tăng cường lực tổ chức dịch vụ công đất đai huyện Đoan Hùng”, Phú Thọ 11 Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1995), Luật Đất đai năm 1993, NXB Tư pháp, Hà Nội 87 12 Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1999), Luật sửa đổi bổ sung số điều Luật Đất đai năm 1998, NXB Tư pháp, Hà Nội 13 Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2002), Luật sửa đổi bổ sung số điều Luật Đất đai năm 2001, NXB Tư pháp, Hà Nội 14 Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2004), Luật Đất đai năm 2003, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội 15 Đặng Anh Quân (2011), Hệ thống đăng ký đất đai theo pháp luật đất đai Việt Nam, NXB Nông nghiệp, Hà Nội 16 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2009), Bộ Luật Dân 2005, NXB Tư pháp, Hà Nội 17 Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2013), Luật đất đai 2013 NXB Tư pháp, Hà Nội 18 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2000), Hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1980, NXB Tư pháp, Hà Nội 19 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2000), Hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992, NXB Tư pháp, Hà Nội 20.Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2014), Hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013, NXB Tư pháp, Hà Nội 21 Tổng cục Quản lý đất đai (2014), “Báo cáo đánh giá tình hình hoạt động hệ thống Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp nước”, Hà Nội 22 Tổng cục Quản lý đất đai (2014), “Tài liệu hội thảo đăng ký đất đai Pháp”, Hà Nội 23 UBND huyện Đoan Hùng (2006), Quyết định số 47/QĐ-UB việc thành lập Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện Đoan Hùng 24 UBND huyện Đoan Hùng (2010), Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 kế hoạch sử dụng đất năm (2011 – 2015) 25 UBND huyện Đoan Hùng (2013), Báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội huyện Đoan Hùng năm 2013 định hướng năm 2014 26 Văn kiện Đại hội đại biểu Toàn quốc Đảng cộng sản Việt Nam lần thứ XI (2011), Nxb Chính trị Quốc gia PHIẾU ĐIỀU TRA (Xin Anh (Chị) vui lòng điền đầy đủ thông tin vào phiếu này) Ngày vấn ………./ /2015 I THÔNG TIN CHUNG CỦA CÁN BỘ ĐƢỢC ĐIỀU TRA Họ tên: ……………………………2.Tuổi: ……… 3.Giới tính: Nam/Nữ Địa :………………………………………………………………… Dân tộc:………………………………………………………………………………… Trình độ văn hóa cán (ghi rõ học hết lớp mấy) …………………………………… 1- Cấp 1, 2- Cấp 2, – Cấp 3; - Không biết chữ; – ĐH, CĐ, THCN CÂU HỎI: Câu hỏi 1: Trong giai đoạn 2011 – 2014 Năm địa phương anh(chị) có phản ảnh thủ tục liên quan đến cấp GCN QSD đất  Năm 2011  Năm 2012  Năm 2013  Năm 2014 Câu hỏi 2: Những khiếu nại liên quan đến thủ tục đất đai thường xuyên địa phương anh(chị)  Thời gian  Tranh chấp chuyển đổi quyền sử dụng đất  Tranh chấp chuyển nhượng QSD đất  Sự chậm trẽ cán  Tranh chấp đất thừa kế Câu hỏi3: Mức độ hài lòng người dân nơi địa phương anh(chị) làm việc %  10%  20%  30%  50% > 50% Câu hỏi 4: Anh(chị) gặp khó khăn thực thủ tục đât đai  Người dân không nắm rõ luật  Trình độ chuyên môn yếu  Mức độ hợp tác người dân  Sự thay đổi văn luật Câu hỏi 5: Bao nhiêu % đơn thư khiếu nại, phản ánh đất đai phải chuyển cấp  5%  10%  20%  30% Câu hỏi 6: Người dân có hiểu luật không viết đơn khiếu nại, tố cáo đến đất đai  có  không Câu hỏi 7: Việc thực thủ tục đất đai có thực trình tự hay không  có  không Câu hỏi 8: Trong giai đoạn công tác tra đất đai thực  Đầy đủ  Thiếu sót  Chưa Câu hỏi 9: Anh(chị) cho biết đánh giá chung hoạt động VP đăng ký huyện giai đoạn 2011-2014  Không tốt  Tạm  Rất tốt Câu hỏi 10: Anh(chị) có đề xuất nhằm nâng cao hoạt động VP đăng ký QSD đất …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… Người điều tra Người điều tra Xác nhận UBND xã Đinh Quang Chiến
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá thực trạng hoạt động của văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện đoan hùng, tỉnh phú thọ giai đoạn 2011 2014 , Đánh giá thực trạng hoạt động của văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện đoan hùng, tỉnh phú thọ giai đoạn 2011 2014 , Đánh giá thực trạng hoạt động của văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện đoan hùng, tỉnh phú thọ giai đoạn 2011 2014

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay