Nghiên cứu ảnh hưởng của phân nén và mật độ đến sinh trưởng, phát triển của giống ngô CP989 tại xã san thàng, thành phố lai châu, tỉnh lai châu

159 160 0
  • Loading ...
1/159 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/11/2016, 10:44

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM ĐINH THỊ ĐÀO NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA PHÂN NÉN VÀ MẬT ĐỘ ĐẾN SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN CỦA GIỐNG NGÔ CP989 TẠI THÀNH PHỐ LAI CHÂU - TỈNH LAI CHÂU LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC CÂY TRỒNG THÁI NGUYÊN - 2015 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM ĐINH THỊ ĐÀO NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA PHÂN NÉN VÀ MẬT ĐỘ ĐẾN SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN CỦA GIỐNG NGÔ CP989 TẠI THÀNH PHỐ LAI CHÂU - TỈNH LAI CHÂU Ngành: KHOA HỌC CÂY TRỒNG Mã số: 60.62.01.10 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC CÂY TRỒNG Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS TRẦN VĂN ĐIỀN THÁI NGUYÊN - 2015 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan rằng, số liệu kết nghiên cứu luận văn trung thực chưa sử dụng để bảo vệ học vị Tôi xin cam đoan rằng, giúp đỡ cho việc thực luận văn cảm ơn thông tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Thái Nguyên, tháng 10 năm 2015 Tác giả Đinh Thị Đào Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn ii LỜI CẢM ƠN Trong trình học tập thực đề tài từ năm 2014 đến năm 2015, nhận quan tâm giúp đỡ Ban Giám hiệu nhà trường, Phòng Quản lý Đào tạo, Khoa Nông học, thầy cô giáo sinh viên Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên; Lãnh đạo Thành ủy, HĐND - UBND thành phố Lai Châu; Phòng Kinh tế, Trạm khuyến nông thành phố Lai Châu; UBND xã San Thàng bà Nhân dân Thành Công xã San Thàng đồng nghiệp tạo điều kiện thuận lợi, giúp đỡ suốt thời gian học tập thực đề tài Tôi xin trân trọng cảm ơn giúp đỡ quý báu Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới thầy hướng dẫn khoa học: PGS.TS Trần Văn Điền - Hiệu trưởng Trường đại học nông lâm Thái Nguyên người thầy tận tình trực tiếp hướng dẫn thực đề tài giúp đỡ hoàn thành luận văn Luận văn khó tránh khỏi có thiếu sót, mong nhận ý kiến đóng góp đồng nghiệp, bạn đọc xin trân trọng cảm ơn Thái Nguyên, tháng 10 năm 2015 Tác giả Đinh Thị Đào Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT vi DANH MỤC CÁC BẢNG vii DANH MỤC CÁC HÌNH ix MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu đề tài 3 Ý nghĩa khoa học ý nghĩa thực tiễn đề tài Chương 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Cơ sở khoa học đề tài 1.2 Tình hình sản xuất ngô giới Việt Nam 1.2.1 Tình hình sản xuất ngô giới 1.2.2 Tình hình sản xuất ngô Việt Nam 1.2.3 Tình hình sản xuất ngô tỉnh Lai Châu 10 1.3 Tổng quan nghiên cứu phân bón cho ngô giới Việt Nam 11 1.3.1 Nghiên cứu phân bón cho ngô giới 11 1.3.2 Nghiên cứu phân bón cho ngô Việt Nam 13 1.3.3 Nghiên cứu phân chậm tan 20 1.4 Tổng quan nghiên cứu mật độ, khoảng cách trồng ngô giới Việt Nam 23 1.4.1 Nghiên cứu mật độ, khoảng cách trồng ngô giới 23 1.4.2 Nghiên cứu mật độ khoảng cách trồng ngô Việt Nam 25 1.5 Một số kết luận rút từ nghiên cứu tổng quan tài liệu 27 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn iv Chương 2: NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 29 2.1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 29 2.1.1 Đối tượng nghiên cứu 29 2.1.2 Phạm vi nghiên cứu 29 2.2 Nội dung nghiên cứu 29 2.3 Phương pháp nghiên cứu 29 2.3.1 Cách bố trí thí nghiệm 29 2.3.2 Quy trình kỹ thuật 30 2.3.3 Các tiêu theo dõi phương pháp theo dõi 31 2.4 Phân tích xử lý số liệu 37 Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 38 3.1 Ảnh hưởng mật độ lượng phân nén đến sinh trưởng, phát triển giống ngô CP989 38 3.1.1 Ảnh hưởng mật độ, lượng phân nén đến thời kỳ sinh trưởng phát triển giống ngô CP989 38 3.1.2 Ảnh hưởng mật độ, lượng phân nén đến chiều cao tốc độ tăng trưởng chiều cao ngô CP989 41 3.1.3 Ảnh hưởng mật độ, lượng phân nén đến đặc điểm hình thái, sinh lý của giống ngô CP989 45 3.1.4 Ảnh hưởng mật độ, lượng phân nén đến động thái diện tích giống ngô CP989 47 3.2 Ảnh hưởng mật độ lượng phân nén đến khả chống chịu (đổ, sâu bệnh) giống ngô CP 989 50 3.2.1 Ảnh hưởng mật độ, lượng phân nén đến mức độ nhiễm sâu bệnh hại giống ngô CP989 vụ Thu đông 2014, Xuân hè 2015 50 3.2.2 Ảnh hưởng mật độ, lượng phân nén đến khả chống chịu điều kiện bất thuận giống ngô CP989 vụ Thu Đông 2014, Xuân Hè 2015 52 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn v 3.3 Ảnh hưởng mật độ, lượng phân viên nén đến yếu tố cấu thành suất suất giống ngô CP989 53 3.3.1 Ảnh hưởng mật độ, lượng phân nén đến yếu tố cấu thành suất giống ngô CP989 53 3.3.2 Ảnh hưởng mật độ, lượng phân nén đến suất lý thuyết suất thực thu giống ngô CP989 57 3.4 Hiệu kinh tế 59 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 61 Kết luận 61 Kiến nghị 61 TÀI LIỆU THAM KHẢO 62 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn vi DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Các chữ viết tắt STT Ký hiệu Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Công thức phân bón (Đối chứng) Công thức phân bón P2 Công thức phân bón P3 Công thức phân bón P4 Đối chứng Đ/C Đơn vị tính ĐVT Mật độ 5,1 vạn cây/ha M1 Mật độ 5,7 vạn cây/ha M2 10 Mật độ 6,5 vạn cây/ha M3 11 Năng suất lý thuyết NSLT 12 Năng suất thực thu NSTT 13 FAO 14 Tổ chức nông lương thực giới Food and Agriculture Organization of the United Nations Trung bình 15 Vụ Thu đông 2014 TĐ14 16 Vụ Xuân hè 2015 XH15 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN Bộ NN & PTNT P1 (Đ/C) TB http://www.lrc.tnu.edu.vn vii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1.1 Tình hình sản xuất ngô giới giai đoạn 2004-2013 Bảng 1.2 Tình hình sản xuất ngô số châu lục giới năm 2013 Bảng 1.3 Tình hình sản xuất ngô Việt Nam giai đoạn 2004-2013 Bảng 1.5 Diện tích, suất, sản lượng ngô Lai Châu giai đoạn 2004-2014 10 Bảng 3.1 Ảnh hưởng mật độ, lượng bón phân nén đến thời kỳ sinh trưởng phát triển giống ngô CP989 39 Bảng 3.2 Ảnh hưởng mật độ, lượng phân nén đến tốc độ tăng trưởng chiều cao giống ngô CP989 vụ Thu Đông 2014 42 Bảng 3.3 Ảnh hưởng mật độ, lượng phân nén đến tốc độ tăng trưởng chiều cao giống ngô CP989 vụ Xuân Hè 2015 43 Bảng 3.4 Ảnh hưởng mật độ, lượng phân nén đến chiều cao chiều cao đóng bắp giống ngô CP989 vụ Thu đông 2014, Xuân hè 2015 46 Bảng 3.5 Ảnh hưởng mật độ, lượng phân nén đến số diện tích giống ngô CP989 vụ Thu đông 2014, Xuân hè 2015 48 Bảng 3.6 Ảnh hưởng mật độ, lượng phân nén đến mức độ nhiễm sâu bệnh hại giống ngô CP989 vụ Thu đông 2014, Xuân hè 2015 51 Bảng 3.7 Ảnh hưởng mật độ, lượng phân nén đến khả chống chịu điều kiện bất thuận giống ngô CP989 vụ Thu đông 2014, Xuân hè 2015 53 Bảng 3.8 Ảnh hưởng mật độ, lượng phân nén đến yếu tố cấu thành suất giống ngô CP989 vụ Thu đông 2014 54 Bảng 3.9 Ảnh hưởng mật độ, lượng phân nén đến yếu tố cấu thành suất giống ngô CP989 vụ Xuân hè 2015 55 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn viii Bảng 3.10 Ảnh hưởng mật độ, lượng phân nén đến suất lý thuyết suất thực thu giống ngô CP989 vụ Thu Đông 2014, Xuân Hè 2015 58 Bảng 3.11 Hiệu kinh tế mật độ, lượng phân nén giống ngô CP989 vụ Thu Đông 2014, Xuân Hè 2015 60 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 134 MEANS FOR EFFECT PBON$ PBON$ NOS 9 9 p1 p2 p3 p4 BAP/CAY 0.800000 0.777778 0.822222 0.777778 SE(N= 9) 0.219895E-01 5%LSD 18DF 0.653341E-01 MEANS FOR EFFECT MDO$*PBON$ MDO$ m1 m1 m1 m1 m2 m2 m2 m2 m3 m3 m3 m3 PBON$ p1 p2 p3 p4 p1 p2 p3 p4 p1 p2 p3 p4 NOS 3 3 3 3 3 3 BAP/CAY 0.766667 0.766667 0.766667 0.800000 0.800000 0.800000 0.800000 0.800000 0.833333 0.766667 0.900000 0.733333 SE(N= 3) 0.380870E-01 5%LSD 18DF 0.113162 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE BAPCAYXH 6/ 8/** 22:41 PAGE thiet ke o chinh o phu F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE so A|PBON$ GRAND MEAN |MDO$*PBO| (N= 36) | |N$ | NO | | | OBS | | | BAP/CAY 36 0.79444 0.3400 0.4454 0.2304 STANDARD DEVIATION C OF V |NLAI |MDO$ |Sai | | | | | | | | SD/MEAN | BASED ON BASED ON TOTAL SS RESID SS % 0.75383E-010.65969E-01 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN 8.3 0.0231 0.4553 http://www.lrc.tnu.edu.vn 135 Chiều dài bắp BALANCED ANOVA FOR VARIATE CDAIBAP FILE DAIBAPXH 6/ 8/** 22:51 PAGE thiet ke o chinh o phu VARIATE V004 CDAIBAP LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= NLAI 888908E-02 444454E-02 0.02 0.976 MDO$ 4.01055 2.00528 11.09 0.001 Sai so A 2.01111 502778 2.78 0.058 PBON$ 3.42305 1.14102 6.31 0.004 MDO$*PBON$ 4.91612 819353 4.53 0.006 * RESIDUAL 18 3.25333 180741 * TOTAL (CORRECTED) 35 17.6231 503516 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE DAIBAPXH 6/ 8/** 22:51 PAGE thiet ke o chinh o phu MEANS FOR EFFECT NLAI NLAI NOS 12 12 12 CDAIBAP 17.5750 17.5417 17.5750 SE(N= 12) 0.122726 5%LSD 18DF 0.364638 MEANS FOR EFFECT MDO$ MDO$ NOS 12 12 12 m1 m2 m3 CDAIBAP 17.5417 17.1667 17.9833 SE(N= 12) 0.122726 5%LSD 18DF 0.364638 MEANS FOR EFFECT Sai so A NLAI 1 2 3 MDO$ m1 m2 m3 m1 m2 m3 m1 m2 m3 NOS 4 4 4 4 CDAIBAP 17.7750 16.7500 18.2000 17.5500 17.2000 17.8750 17.3000 17.5500 17.8750 SE(N= 4) 0.212568 5%LSD 18DF 0.631571 - Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 136 MEANS FOR EFFECT PBON$ PBON$ NOS 9 9 p1 p2 p3 p4 CDAIBAP 17.3667 17.3222 18.0889 17.4778 SE(N= 9) 0.141712 5%LSD 18DF 0.421047 MEANS FOR EFFECT MDO$*PBON$ MDO$ m1 m1 m1 m1 m2 m2 m2 m2 m3 m3 m3 m3 PBON$ p1 p2 p3 p4 p1 p2 p3 p4 p1 p2 p3 p4 NOS 3 3 3 3 3 3 CDAIBAP 17.0000 17.3000 18.1667 17.7000 17.3667 17.2333 16.9333 17.1333 17.7333 17.4333 19.1667 17.6000 SE(N= 3) 0.245453 5%LSD 18DF 0.729275 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE DAIBAPXH 6/ 8/** 22:51 PAGE thiet ke o chinh o phu F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE so A|PBON$ GRAND MEAN |MDO$*PBO| (N= 36) | |N$ | NO | | | OBS | | | CDAIBAP 36 17.564 0.0580 0.0042 0.0058 STANDARD DEVIATION C OF V |NLAI |MDO$ |Sai | | | | | | | | SD/MEAN | BASED ON BASED ON TOTAL SS RESID SS 0.70959 0.42514 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN % 2.4 0.9764 0.0008 http://www.lrc.tnu.edu.vn 137 10 Đường kính bắp BALANCED ANOVA FOR VARIATE DKBAP FILE DKBAPXH 7/ 8/** 23: PAGE thiet ke o chinh o phu VARIATE V004 DKBAP LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= NLAI 888890E-02 444445E-02 0.12 0.892 MDO$ 1.35722 678611 17.58 0.000 Sai so A 136111 340278E-01 0.88 0.496 PBON$ 135555 451852E-01 1.17 0.349 MDO$*PBON$ 689444 114907 2.98 0.034 * RESIDUAL 18 695000 386111E-01 * TOTAL (CORRECTED) 35 3.02222 863492E-01 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE DKBAPXH 7/ 8/** 23: PAGE thiet ke o chinh o phu MEANS FOR EFFECT NLAI NLAI NOS 12 12 12 DKBAP 4.26667 4.26667 4.30000 SE(N= 12) 0.567238E-01 5%LSD 18DF 0.168535 MEANS FOR EFFECT MDO$ MDO$ NOS 12 12 12 m1 m2 m3 DKBAP 4.03333 4.29167 4.50833 SE(N= 12) 0.567238E-01 5%LSD 18DF 0.168535 MEANS FOR EFFECT Sai so A NLAI 1 2 3 MDO$ m1 m2 m3 m1 m2 m3 m1 m2 m3 NOS 4 4 4 4 DKBAP 4.12500 4.27500 4.40000 4.00000 4.25000 4.55000 3.97500 4.35000 4.57500 SE(N= 4) 0.982485E-01 5%LSD 18DF 0.291911 - Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 138 MEANS FOR EFFECT PBON$ PBON$ NOS 9 9 p1 p2 p3 p4 DKBAP 4.27778 4.17778 4.33333 4.32222 SE(N= 9) 0.654990E-01 5%LSD 18DF 0.194607 MEANS FOR EFFECT MDO$*PBON$ MDO$ m1 m1 m1 m1 m2 m2 m2 m2 m3 m3 m3 m3 PBON$ p1 p2 p3 p4 p1 p2 p3 p4 p1 p2 p3 p4 NOS 3 3 3 3 3 3 DKBAP 3.93333 3.93333 4.00000 4.26667 4.46667 4.20000 4.16667 4.33333 4.43333 4.40000 4.83333 4.36667 SE(N= 3) 0.113448 5%LSD 18DF 0.337070 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE DKBAPXH 7/ 8/** 23: PAGE thiet ke o chinh o phu F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE so A|PBON$ GRAND MEAN |MDO$*PBO| (N= 36) | |N$ | NO | | | OBS | | | DKBAP 36 4.2778 0.4962 0.3491 0.0337 STANDARD DEVIATION C OF V |NLAI |MDO$ |Sai | | | | | | | | SD/MEAN | BASED ON BASED ON TOTAL SS RESID SS 0.29385 0.19650 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN % 4.6 0.8917 0.0001 http://www.lrc.tnu.edu.vn 139 11 Hàng hạt/bắp BALANCED ANOVA FOR VARIATE HANG/BAP FILE HAGBAXH 8/8/** 22:12 PAGE VARIATE V004 HANG/BAP LN SOURCE OF VARIATION SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= NLAI 3.52667 1.76333 6.53 0.007 MDO$ 4.58000 2.29000 8.48 0.003 Sai so a 813333 203333 0.75 0.571 PBON$ 5.55000 1.85000 6.85 0.003 MDO$*PBON$ 6.54000 1.09000 4.04 0.010 * RESIDUAL 18 4.86000 270000 * TOTAL (CORRECTED) 35 25.8700 739143 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE HAGBAXH 8/8/** 22:12 PAGE MEANS FOR EFFECT NLAI NLAI NOS 12 12 12 DF HANG/BAP 13.7833 13.4000 14.1667 SE(N= 12) 0.150000 5%LSD 18DF 0.445672 MEANS FOR EFFECT MDO$ MDO$ NOS 12 12 12 m1 m2 m3 HANG/BAP 13.3000 13.9000 14.1500 SE(N= 12) 0.150000 5%LSD 18DF 0.445672 MEANS FOR EFFECT Sai so a NLAI 1 2 3 MDO$ m1 m2 m3 m1 m2 m3 m1 m2 m3 NOS 4 4 4 4 HANG/BAP 13.3000 13.9000 14.1500 13.1500 13.5000 13.5500 13.4500 14.3000 14.7500 SE(N= 4) 0.259808 5%LSD 18DF 0.771926 - Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 140 MEANS FOR EFFECT PBON$ PBON$ NOS 9 9 p1 p2 p3 p4 HANG/BAP 13.8000 13.6000 14.4000 13.3333 SE(N= 9) 0.173205 5%LSD 18DF 0.514618 MEANS FOR EFFECT MDO$*PBON$ MDO$ m1 m1 m1 m1 m2 m2 m2 m2 m3 m3 m3 m3 PBON$ p1 p2 p3 p4 p1 p2 p3 p4 p1 p2 p3 p4 NOS 3 3 3 3 3 3 HANG/BAP 13.2000 13.8000 13.4000 12.8000 14.4000 12.8000 14.8000 13.6000 13.8000 14.2000 15.0000 13.6000 SE(N= 3) 0.300000 5%LSD 18DF 0.891344 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE HAGBAXH 8/8/** 22:12 PAGE F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE so a|PBON$ GRAND MEAN |MDO$*PBO| (N= 36) | |N$ | NO | | | OBS | | | HANG/BAP 36 13.783 0.5710 0.0029 0.0098 STANDARD DEVIATION C OF V |NLAI |MDO$ |Sai | | | | | | | | SD/MEAN | BASED ON BASED ON TOTAL SS RESID SS 0.85973 0.51962 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN % 4.8 0.0074 0.0026 http://www.lrc.tnu.edu.vn 141 12 Hạt/hàng BALANCED ANOVA FOR VARIATE HAT/HANG FILE HHANGXH 7/ 8/** 23:27 PAGE thiet ke o chinh o p hu VARIATE V004 HAT/HANG LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= NLAI 180.055 90.0277 15.61 0.000 MDO$ 48.2222 24.1111 4.18 0.032 sai so A 2.11111 527778 0.09 0.981 PBON$ 48.3056 16.1019 2.79 0.069 MDO$*PBON$ 49.1111 8.18518 1.42 0.261 * RESIDUAL 18 103.833 5.76852 * TOTAL (CORRECTED) 35 431.639 12.3325 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE HHANGXH 7/ 8/** 23:27 PAGE thiet ke o chinh o p hu MEANS FOR EFFECT NLAI NLAI NOS 12 12 12 HAT/HANG 34.8333 29.5000 31.0833 SE(N= 12) 0.693333 5%LSD 18DF 2.05999 MEANS FOR EFFECT MDO$ MDO$ NOS 12 12 12 m1 m2 m3 HAT/HANG 30.4167 31.7500 33.2500 SE(N= 12) 0.693333 5%LSD 18DF 2.05999 MEANS FOR EFFECT sai so A NLAI 1 2 3 MDO$ m1 m2 m3 m1 m2 m3 m1 m2 m3 NOS 4 4 4 4 HAT/HANG 33.5000 34.7500 36.2500 28.5000 29.2500 30.7500 29.2500 31.2500 32.7500 SE(N= 4) 1.20089 5%LSD 18DF 3.56801 - Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 142 MEANS FOR EFFECT PBON$ PBON$ NOS 9 9 p1 p2 p3 p4 HAT/HANG 31.4444 30.3333 33.5556 31.8889 SE(N= 9) 0.800592 5%LSD 18DF 2.37868 MEANS FOR EFFECT MDO$*PBON$ MDO$ m1 m1 m1 m1 m2 m2 m2 m2 m3 m3 m3 m3 PBON$ p1 p2 p3 p4 p1 p2 p3 p4 p1 p2 p3 p4 NOS 3 3 3 3 3 3 HAT/HANG 30.0000 29.3333 31.3333 31.0000 33.3333 30.6667 32.3333 30.6667 31.0000 31.0000 37.0000 34.0000 SE(N= 3) 1.38667 5%LSD 18DF 4.11999 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE HHANGXH 7/ 8/** 23:27 PAGE thiet ke o chinh o p hu F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE so A|PBON$ GRAND MEAN |MDO$*PBO| (N= 36) | |N$ | NO | | | OBS | | | HAT/HANG 36 31.806 0.9809 0.0694 0.2610 STANDARD DEVIATION C OF V |NLAI |MDO$ |sai | | | | | | | | SD/MEAN | BASED ON BASED ON TOTAL SS RESID SS 3.5118 2.4018 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN % 7.6 0.0001 0.0318 http://www.lrc.tnu.edu.vn 143 13 M1000 hạt BALANCED ANOVA FOR VARIATE M100O FILE M1000XH 8/ 8/** 23: PAGE thiet ke o chinh o phu VARIATE V004 M100O LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= NLAI 45.5000 22.7500 0.26 0.778 MDO$ 591.500 295.750 3.36 0.056 Sai so A 483.500 120.875 1.38 0.282 PBON$ 360.556 120.185 1.37 0.284 MDO$*PBON$ 575.611 95.9352 1.09 0.405 * RESIDUAL 18 1582.33 87.9074 * TOTAL (CORRECTED) 35 3639.00 103.971 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE M1000XH 8/ 8/** 23: PAGE thiet ke o chinh o phu MEANS FOR EFFECT NLAI NLAI NOS 12 12 12 M100O 395.500 395.750 393.250 SE(N= 12) 2.70659 5%LSD 18DF 8.04167 MEANS FOR EFFECT MDO$ MDO$ NOS 12 12 12 m1 m2 m3 M100O 389.417 395.917 399.167 SE(N= 12) 2.70659 5%LSD 18DF 8.04167 MEANS FOR EFFECT Sai so A NLAI 1 2 3 MDO$ m1 m2 m3 m1 m2 m3 m1 m2 m3 NOS 4 4 4 4 M100O 396.750 393.000 396.750 385.750 397.250 404.250 385.750 397.500 396.500 SE(N= 4) 4.68795 5%LSD 18DF 13.9286 - Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 144 MEANS FOR EFFECT PBON$ PBON$ NOS 9 9 p1 p2 p3 p4 M100O 391.889 392.667 400.000 394.778 SE(N= 9) 3.12530 5%LSD 18DF 9.28572 MEANS FOR EFFECT MDO$*PBON$ MDO$ m1 m1 m1 m1 m2 m2 m2 m2 m3 m3 m3 m3 PBON$ p1 p2 p3 p4 p1 p2 p3 p4 p1 p2 p3 p4 NOS 3 3 3 3 3 3 M100O 381.000 394.333 391.333 391.000 397.333 390.000 398.667 397.667 397.333 393.667 410.000 395.667 SE(N= 3) 5.41318 5%LSD 18DF 16.0833 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE M1000XH 8/ 8/** 23: PAGE thiet ke o chinh o phu F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE so A|PBON$ GRAND MEAN |MDO$*PBO| (N= 36) | |N$ | NO | | | OBS | | | M100O 36 394.83 0.2816 0.2844 0.4049 STANDARD DEVIATION C OF V |NLAI |MDO$ |Sai | | | | | | | | SD/MEAN | BASED ON BASED ON TOTAL SS RESID SS 10.197 9.3759 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN % 2.4 0.7776 0.0563 http://www.lrc.tnu.edu.vn 145 14 Năng suất lý thuyết BALANCED ANOVA FOR VARIATE NSLTXH FILE NSLTXH 8/ 8/** 0: PAGE thi nghiem thiet ke o chinh o phu VARIATE V004 NSLTXH LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= NLAI 3.12971 1.56486 0.03 0.971 MDO$ 1223.29 611.645 11.71 0.001 Sai so A 104.249 26.0623 0.50 0.739 PBON$ 5763.99 1921.33 36.78 0.000 MDO$*PBON$ 1233.37 205.562 3.94 0.011 * RESIDUAL 18 940.171 52.2317 * TOTAL (CORRECTED) 35 9268.20 264.806 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE NSLTXH 8/ 8/** 0: PAGE thi nghiem thiet ke o chinh o phu MEANS FOR EFFECT NLAI NLAI NOS 12 12 12 NSLTXH 81.7025 82.1383 81.4217 SE(N= 12) 2.08630 5%LSD 18DF 6.19870 MEANS FOR EFFECT MDO$ MDO$ NOS 12 12 12 m1 m2 m3 NSLTXH 77.9975 77.2775 89.9875 SE(N= 12) 2.08630 5%LSD 18DF 6.19870 MEANS FOR EFFECT Sai so A NLAI 1 2 3 MDO$ m1 m2 m3 m1 m2 m3 m1 m2 m3 NOS 4 4 4 4 NSLTXH 79.0000 77.3700 88.7375 80.5575 75.9675 89.8900 74.4350 78.4950 91.3350 SE(N= 4) 3.61358 5%LSD 18DF 10.7365 - Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 146 MEANS FOR EFFECT PBON$ PBON$ NOS 9 9 p1 p2 p3 p4 NSLTXH 74.3600 71.9400 103.423 77.2933 SE(N= 9) 2.40905 5%LSD 18DF 7.15764 MEANS FOR EFFECT MDO$*PBON$ MDO$ m1 m1 m1 m1 m2 m2 m2 m2 m3 m3 m3 m3 PBON$ p1 p2 p3 p4 p1 p2 p3 p4 p1 p2 p3 p4 NOS 3 3 3 3 3 3 NSLTXH 61.8900 69.5300 98.1300 82.4400 78.8300 60.4700 97.1500 72.6600 82.3600 85.8200 114.990 76.7800 SE(N= 3) 4.17260 5%LSD 18DF 12.3974 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE NSLTXH 8/ 8/** 0: PAGE thi nghiem thiet ke o chinh o phu F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE so A|PBON$ GRAND MEAN |MDO$*PBO| (N= 36) | |N$ | NO | | | OBS | | | NSLTXH 36 81.754 0.7390 0.0000 0.0110 STANDARD DEVIATION C OF V |NLAI |MDO$ |Sai | | | | | | | | SD/MEAN | BASED ON BASED ON TOTAL SS RESID SS 16.273 7.2272 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN % 8.8 0.9710 0.0006 http://www.lrc.tnu.edu.vn 147 15 Năng suất thực thu BALANCED ANOVA FOR VARIATE NSTTXH FILE NSTTXH 8/ 8/** 0:31 PAGE thi nghiem thiet ke o chinh o phu VARIATE V004 NSTTXH LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= NLAI 50.6027 25.3013 0.98 0.395 MDO$ 411.266 205.633 7.99 0.003 Sai so A 221.270 55.3175 2.15 0.116 PBON$ 3186.35 1062.12 41.28 0.000 MDO$*PBON$ 1471.60 245.266 9.53 0.000 * RESIDUAL 18 463.175 25.7320 * TOTAL (CORRECTED) 35 5804.26 165.836 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE NSTTXH 8/ 8/** 0:31 PAGE thi nghiem thiet ke o chinh o phu MEANS FOR EFFECT NLAI NLAI NOS 12 12 12 NSTTXH 62.8842 64.0817 65.7742 SE(N= 12) 1.46435 5%LSD 18DF 4.35081 MEANS FOR EFFECT MDO$ MDO$ NOS 12 12 12 m1 m2 m3 NSTTXH 61.1675 62.6200 68.9525 SE(N= 12) 1.46435 5%LSD 18DF 4.35081 MEANS FOR EFFECT Sai so A NLAI 1 2 3 MDO$ m1 m2 m3 m1 m2 m3 m1 m2 m3 NOS 4 4 4 4 NSTTXH 62.1050 59.9525 66.5950 56.7125 66.5325 69.0000 64.6850 61.3750 71.2625 SE(N= 4) 2.53633 5%LSD 18DF 7.53582 - Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 148 MEANS FOR EFFECT PBON$ PBON$ NOS 9 9 p1 p2 p3 p4 NSTTXH 56.8633 58.2567 80.2667 61.6000 SE(N= 9) 1.69089 5%LSD 18DF 5.02388 MEANS FOR EFFECT MDO$*PBON$ MDO$ m1 m1 m1 m1 m2 m2 m2 m2 m3 m3 m3 m3 PBON$ p1 p2 p3 p4 p1 p2 p3 p4 p1 p2 p3 p4 NOS 3 3 3 3 3 3 NSTTXH 50.9400 56.2600 67.1300 70.3400 59.8800 51.7200 80.5300 58.3500 59.7700 66.7900 93.1400 56.1100 SE(N= 3) 2.92871 5%LSD 18DF 8.70161 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE NSTTXH 8/ 8/** 0:31 PAGE thi nghiem thiet ke o chinh o phu F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE so A|PBON$ GRAND MEAN |MDO$*PBO| (N= 36) | |N$ | NO | | | OBS | | | NSTTXH 36 64.247 0.1157 0.0000 0.0001 STANDARD DEVIATION C OF V |NLAI |MDO$ |Sai | | | | | | | | SD/MEAN | BASED ON BASED ON TOTAL SS RESID SS 12.878 5.0727 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN % 7.9 0.3953 0.0034 http://www.lrc.tnu.edu.vn [...]... dốc tại xã San Thàng, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu 3 Ý nghĩa khoa học và ý nghĩa thực tiễn của đề tài 3.1 Ý nghĩa khoa học của đề tài Kết quả nghiên cứu sẽ cung cấp dẫn liệu khoa học về ảnh hưởng của phân viên nén và mật độ khác nhau đến sinh trưởng, phát triển và năng suất giống ngô CP989 Qua kết quả nghiên cứu sẽ đưa ra các luận cứ về ảnh hưởng của phân viên nén và mật độ đến các chỉ tiêu về sinh. .. 3.1 Ảnh hưởng mật độ, lượng phân nén đến tốc độ tăng trưởng chiều cao cây của giống ngô CP989 vụ Thu đông 2014 44 Hình 3.2 Ảnh hưởng mật độ, lượng phân nén đến tốc độ tăng trưởng chiều cao cây của giống ngô CP989 vụ Xuân Hè năm 2015 44 Hình 3.3 Ảnh hưởng mật độ, lượng phân nén đến số lá của giống ngô CP989 vụ Thu đông 2014 và vụ Xuân Hè năm 2015 49 Hình 3.4 Ảnh hưởng mật độ, lượng phân nén đến. .. dạng viên nén là một giải pháp hữu ích Xuất phát từ thực tế trên học viên tiến hành chọn đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng của phân nén và mật độ đến sinh trưởng, phát triển của giống ngô CP989 tại xã San Thàng, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 3 2 Mục tiêu của đề tài Xác định được công thức phân nén và mật độ thích hợp cho giống ngô CP989 trên... sinh trưởng, phát triển và năng suất của giống ngô CP989 3.2 Ý nghĩa thực tiễn của đề tài Từ kết quả nghiên cứu đề xuất mật độ trồng và lượng phân nén thích hợp cho giống ngô lai CP 989, là tiền đề đưa các tiến bộ khoa học kỹ thuật mới vào sản xuất ngô Kết quả nghiên cứu góp phần từng bước xây dựng quy trình kỹ thuật thâm canh giống ngô lai CP989 tại xã San Thàng, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu. .. vì vậy việc nghiên cứu, đánh giá ảnh hưởng của phân nén và mật độ đến sinh trưởng, phát triển của ngô là rất cần thiết để đưa ra mật độ và lượng bón hợp lý nhằm tăng năng suất và sản lượng ngô 1.2 Tình hình sản xuất ngô trên thế giới và ở Việt Nam 1.2.1 Tình hình sản xuất ngô trên thế giới Ngô là cây ngũ cốc lâu đời và phổ biến nhất trên thế giới, không cây nào sánh kịp với cây ngô về tiềm năng năng... cây ngô là cây lương thực chính thì việc nâng cao năng suất ngô là nhiệm vụ cấp thiết của ngành nông nghiệp nói chung và tỉnh Lai Châu nói riêng Mật độ, khoảng cách và phương thức trồng có ảnh hưởng rất lớn đến quá trình sinh trưởng, phát triển và năng suất của ngô Nếu trồng với mật độ thấp thì cây sinh trưởng tốt, bắp to, tăng số hạt trên bắp nhưng số lượng cây ít, nên năng suất không tăng Nếu mật độ. .. được mật độ trồng ngô trên thế giới Mật độ trồng và khoảng cách giữa các hàng ngô là những vấn đề được nghiên cứu nhiều và sâu nhất trong các biện pháp canh tác cây ngô Mật độ gieo trồng có quan hệ mật thiết với năng suất ngô Tại vùng Simnic, Rumani trong 2 năm 2009 và 2010 các nghiên cứu về mật độ gieo trồng đã được tiến hành với các giống ngô lai Fundulea 475, Kamelias, Danubian, KWS 2376, Rapsodia và. .. suất và hiệu quả trong sản xuất ngô cần xác định loại phân bón, lượng bón và phương pháp bón phù hợp cho từng giống ở từng điều kiện cụ thể 1.4 Tổng quan nghiên cứu về mật độ, khoảng cách trồng ngô trên thế giới và Việt Nam 1.4.1 Nghiên cứu về mật độ, khoảng cách trồng ngô trên thế giới Tạo giống chịu mật độ cao là một trong những mục tiêu quan trọng của các nhà tạo giống ngô Bằng nhiều phương pháp người... hiệu quả kinh tế của từng công thức thí nghiệm cũng cho thấy việc sử dụng chế phẩm Komix đã làm tăng lãi thuần lên 19,7% và 13,3% tương ứng với bón phân nén với liều lượng cao và thấp và 16,5% trong trường hợp bón vãi (Nguyễn Văn Lộc và Nguyễn Tất Cảnh, 2009) [20] Nghiên cứu và phát triển công nghệ bón phân viên nén cho ngô tại Quảng Uyên tỉnh Cao Bằng đã cho thấy lượng phân viên nén thích hợp là 108N... nghiên cứu mật độ khác nhau để đưa ra mật độ thích hợp nhằm tăng năng suất giống ngô lai trong cùng điều kiện diện tích là rất cần thiết Ngoài mật độ thì phân bón cũng là một trong những yếu tố quan trọng góp phần nâng cao năng suất và chất lượng ngô trên đất dốc Thực tế cho thấy, việc sử dụng nhiều phân vô cơ tuy có làm tăng năng suất, sản lượng nhưng lại gây ảnh hưởng đến môi trường và sức khỏe của
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu ảnh hưởng của phân nén và mật độ đến sinh trưởng, phát triển của giống ngô CP989 tại xã san thàng, thành phố lai châu, tỉnh lai châu , Nghiên cứu ảnh hưởng của phân nén và mật độ đến sinh trưởng, phát triển của giống ngô CP989 tại xã san thàng, thành phố lai châu, tỉnh lai châu , Nghiên cứu ảnh hưởng của phân nén và mật độ đến sinh trưởng, phát triển của giống ngô CP989 tại xã san thàng, thành phố lai châu, tỉnh lai châu

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay