(LUẬN ÁN TIẾN SĨ NGÀNH KHOA HỌC CÂY TRỒNG) ẢNH HƢỞNG CỦA KALI VÀ CANXI TRÊN NĂNG SUẤT, PHẨM CHẤT KHOAI LANG TÍM NHẬT (Ipomoea batatas (L.) Lam) Ở TỈNH VĨNH LONG

173 220 0
  • Loading ...
1/173 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/11/2016, 10:44

(LUẬN ÁN TIẾN SĨ NGÀNH KHOA HỌC CÂY TRỒNG) ẢNH HƢỞNG CỦA KALI VÀ CANXI TRÊN NĂNG SUẤT, PHẨM CHẤT KHOAI LANG TÍM NHẬT (Ipomoea batatas (L.) Lam) Ở TỈNH VĨNH LONG(LUẬN ÁN TIẾN SĨ NGÀNH KHOA HỌC CÂY TRỒNG) ẢNH HƢỞNG CỦA KALI VÀ CANXI TRÊN NĂNG SUẤT, PHẨM CHẤT KHOAI LANG TÍM NHẬT (Ipomoea batatas (L.) Lam) Ở TỈNH VĨNH LONG(LUẬN ÁN TIẾN SĨ NGÀNH KHOA HỌC CÂY TRỒNG) ẢNH HƢỞNG CỦA KALI VÀ CANXI TRÊN NĂNG SUẤT, PHẨM CHẤT KHOAI LANG TÍM NHẬT (Ipomoea batatas (L.) Lam) Ở TỈNH VĨNH LONG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ LÊ THỊ THANH HIỀN ẢNH HƢỞNG CỦA KALI VÀ CANXI TRÊN NĂNG SUẤT, PHẨM CHẤT KHOAI LANG TÍM NHẬT (Ipomoea batatas (L.) Lam) Ở TỈNH VĨNH LONG LUẬN ÁN TIẾN SĨ NGÀNH KHOA HỌC CÂY TRỒNG MÃ SỐ NGÀNH: 62 62 01 10 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ LÊ THỊ THANH HIỀN ẢNH HƢỞNG CỦA KALI VÀ CANXI TRÊN NĂNG SUẤT, PHẨM CHẤT KHOAI LANG TÍM NHẬT (Ipomoea batatas (L.) Lam) Ở TỈNH VĨNH LONG LUẬN ÁN TIẾN SĨ NGÀNH KHOA HỌC CÂY TRỒNG MÃ SỐ NGÀNH: 62 62 01 10 CÁN BỘ HƢỚNG DẪN: GS.TS NGUYỄN BẢO VỆ 2016 LỜI CẢM TẠ Xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến GS.TS Nguyễn Bảo Vệ tận tình hƣớng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi lời khuyến khích quý báu việc nghiên cứu để hoàn thành luận án TS Lê Vĩnh Thúc giúp đỡ hoàn chỉnh luận án Xin chân thành biết ơn Hội đồng đánh giá luận án cấp sở Đã dành nhiều thời gian để đọc đóng góp nhiều ý kiến quý báu cho luận án đƣợc hoàn thiện Xin chân thành cám ơn - Ban Giám hiệu Trƣờng Đại học Cần Thơ - Ban Chủ nhiệm Khoa Nông nghiệp Sinh học Ứng dụng - Ban Chủ nhiệm Khoa Sau đại học - Phòng Quản lý Khoa học Trƣờng Đại học Cần Thơ - Các Phòng Ban chức khác Trƣờng Đại học Cần Thơ - Quý Thầy, Cô, anh chị em Bộ môn Khoa học Cây trồng - Ban Giám đốc Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn tỉnh Vĩnh Long - KS Bùi Văn Tùng, PGS.TS Trần Văn Hâu, ThS Trƣơng Thị Minh Tâm, ThS Nguyễn Thị Thanh Thủy, ThS Nguyễn Linh Phi Xin trân trọng ghi nhớ Tất đóng góp chân tình, động viên, giúp đỡ nhiệt tình bè bạn anh em mà liệt kê hết trang cảm tạ nầy Trân trọng nhớ ơn động viên, hỗ trợ mẹ, chồng trai suốt thời gian học tập nghiên cứu Kính dâng! Cha mẹ suốt đời gian khổ nuôi dạy khôn lớn nên ngƣời Lê Thị Thanh Hiền i TÓM TẮT Đề tài “Ảnh hƣởng kali canxi suất, phẩm chất khoai lang Tím Nhật (Ipomoea batatas (L.) Lam) tỉnh Vĩnh Long” đƣợc thực nhằm (i) Tìm hạn chế kỹ thuật bón phân nông dân; Quan hệ suất củ khoai lang với Ktđ, Catđ đất; (ii) Xác định liều lƣợng bón K liều cao, bón Ca cho khoai lang; (iii) Tìm biện pháp xử lý CaCl2 trƣớc sau thu hoạch cho khoai lang Tím Nhật trồng huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long Đề tài thực điều tra 60 hộ dân kỹ thuật bón phân; Khảo sát 20 mẫu Ktđ, Catđ đất; Kts, Cats củ, suất củ tƣơng ứng với 20 ruộng lấy mẫu đất đầu vụ thí nghiệm (TN) đƣợc thực huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long Trƣờng Đại học Cần Thơ từ năm 2011-2014 Ba thí nghiệm đƣợc bố trí theo kiểu khối hoàn toàn ngẫu nhiên, lần lặp lại, diện tích lô thí nghiệm 35 m2 là: TN bón K gồm nghiệm thức (NT) từ NT1 đến NT5 bón (100 N + 80 P2O5) kg/ha kết hợp liều lƣợng K (0, 100, 150, 200, 250 kg K2O/ha), NT6 NT7 bón (250 K2O + 80 P2O5) kg/ha kết hợp với liều lƣợng N (125 187 kg N/ha); TN bón Ca gồm NT bón (100 N + 80 P2O5 + 200 K2O) kg/ha kết hợp với liều lƣợng Ca (0, 100, 200, 300, 400 kg CaO/ha); TN số lần phun CaCl2 gồm NT, NT bón (100 N + 80 P2O5 + 200 K2O) kg/ha, từ NT1 đến NT5 kết hợp với số lần phun CaCl2 0,4% 0, 1, 2, 3, lần/vụ NT6 kết hợp bón 200 kg CaO/ha Đối với thí nghiệm nồng độ thời gian ngâm CaCl2 đƣợc bố trí theo kiểu thừa số nhân tố (nồng độ CaCl2 thời gian ngâm), hoàn toàn ngẫu nhiên, lần lặp lại, gồm 12 nghiệm thức nồng độ CaCl2 (0, 1, 3, 5%) kết hợp với thời gian ngâm (20, 40, 60 phút), khối lƣợng củ khoai lang lô thí nghiệm 10 kg củ thƣơng phẩm có khối lƣợng củ tƣơng đƣơng Giống khoai lang Tím Nhật đƣợc sử dụng thí nghiệm Kết nghiên cứu cho thấy: (i) Giống khoai lang Tím Nhật đƣợc trồng phổ biến (chiếm tỷ lệ 98,3%) Số lần bón phân vụ khoai lang nhiều (phổ biến từ 7-8 lần/vụ) Lƣợng phân nông dân bón cho vụ khoai lang trung bình (100 N + 80 P 2O5 + 100 K2O) kg/ha chƣa đủ Năng suất củ khoai lang hàm lƣợng Ktđ đất có tƣơng quan chặt với hệ số tƣơng quan r=0,87** Năng suất củ khoai lang hàm lƣợng Catđ đất có tƣơng quan chặt với hệ số tƣơng quan r=0,711**; (ii) Bón 200 kg K2O/ha cho suất củ thƣơng phẩm 30,8 tấn/ha, tăng 57,9% so với ĐC không bón K, tăng 31,6% so với ĐC bón theo nông dân (100 kg K20/ha) Lợi nhuận tăng thêm so với ĐC không bón K 109 triệu đồng/ha so với ĐC bón theo nông dân 72 triệu đồng/ha thời điểm thí nghiệm Nâng cao phẩm chất củ: tăng hàm lƣợng đƣờng tổng số, tinh bột, hàm lƣợng anthocyanin (0,490%) Kéo dài thời gian bảo quản (TGBQ) thêm tuần so với ii không bón K; (iii) Bón 200 kg CaO/ha cho suất củ thƣơng phẩm 33,3 tấn/ha Năng suất củ thƣơng phẩm tăng thêm với ĐC không bón Ca có hệ số ảnh hƣởng mức cao Lợi nhuận tăng thêm so với ĐC không bón Ca 25,2 triệu đồng/ha thời điểm thí nghiệm Nâng cao phẩm chất củ: tăng hàm lƣợng đƣờng tổng số, tinh bột, hàm lƣợng anthocyanin (0,515%) Kéo dài TGBQ thêm tuần so với không bón Ca; (iv) Trƣớc thu hoạch, phun CaCl2 0,4%, phun lần/vụ (phun thời điểm 60, 75, 90 105 NSKT) nâng cao phẩm chất củ: tăng hàm lƣợng anthocyanin (0,528%) Kéo dài TGBQ thêm tuần so với không phun CaCl2; (v) Sau thu hoạch, xử lý củ với dung dịch CaCl2 1% 20 phút kéo dài TGBQ thêm tuần so với xử lý nƣớc Từ khoá: Anthocyanin, Canxi, Kali, Khoai lang Tím Nhật iii SUMMARY The study “Effects of potassium and calcium on yield and quality of Japanese Purple sweet potato (Ipomoea batatas (L.) Lam) in Vinh Long province” was carried out to (i) Find out limitations of fertilization technique of farmers; The relationship between sweet potato tubers yield with K and Ca exchange in soil; (ii) To determine high-rate of K, Ca application; (iii) To find out the method of pre-harvest and post-harvest CaCl2 supply for sweet potato cultivated in Binh Tan district, Vinh Long province This study investigated 60 farmers about fertilization technique; Surveyed 20 samples of K and Ca exchange in soil and K total, Ca total in tubers, the quality of tubers corresponding with 20 fields sampling in early harvest; Four experiments were conducted in Binh Tan district, Vinh Long province and Can Tho University from 2011 to 2014 Three experiments were arranged randomized complete block design with three replications, each replication was 35 m2 (1) Experiment: K application consisted of treatments; the first to fifth treatments were applied (100 N + 80 P2O5)kg.ha-1 combined rates of K application (0, 100, 150, 200, 250 kg K2O.ha-1), the last two treatments were applied (250 K2O + 80 P2O5)kg.ha-1 combined with rates of N (125 and 187 kg N.ha-1) Experiment: Ca application included treatments which were applied (100 N-80 P2O5- 200 K2O)kg ha-1 combined with rates of Ca (0, 100, 200, 300 and 400 kg CaO.ha-1) Experiment: CaCl2 spray includes treatments, the first to fifth treatments were applied (100 N+80 P2O5+200 K2O)kg.ha-1 combined with CaCl2 0.4% spray (0, 1, 2, and times/crop) The experiment of immersing time and concentration in CaCl2, it was arranged under two factorial experiment in a complete randomized design with three replications, including 12 treatments using 10 kg of tubers for each replications; sweet potatoes immersed in CaCl2 solution (0, 1, and 5%) in 20, 40 and 60 minutes Japanese Purple sweet potatoes were used in the experiment The study results show that: (i) Japanese Purple sweet potato was commonly cultivated (98.3%) Farmers used fertilizer formula (100 N+80 P2O5+100 K2O)kg.ha-1 and applied 7-8 times/crop Tuber yield and K exchange concentrations in soil had high correlation (r=0.87**) Tuber yield and Ca exchange in soil had high correlation (r=0,711**); (ii) Commercial tuber yield was 30.8 tonnes ha-1 as apply 200 kg K2O.ha-1, up to 57.9% (no use K) and 31.6% (using 100 kg K2O.ha-1) Net profit increased 109 million (no use K) and 72 million.ha-1 (according to farmers) at the same time The qualities of sweet potato such as increasing sugar content, starch and anthocyanin (0.490%) were improved Prolonged weeks more storage compared with no K application (iii) iv Commercial tuber yield was 33.3 tonnes.ha-1 as apply 200 kg CaO.ha-1 Tuber yield increased with no Ca application had high coefficient of influence Net profit increased 25.2 million.ha-1 more than no Ca application at the same time The qualities of sweet potato such as increasing sugar content, starch and anthocyanin (0.515%) were improved Prolonged weeks more for storage compared with no Ca application (iv) Pre-harvest, spraying CaCl2 0.4% four times/crop at 60 day after planting and 15 day/times, improved quality of sweetpotato: increased anthocyanin (0.528%) (v) Post-harvest, sweet potatoes immersed in CaCl2 1% in 20 minutes lasted 2-week storage time more than water Keywords: Anthocyanin, Calcium, Japanese Purple Sweet Potato, Potassium v CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng tôi, số liệu, kết nêu luận án trung thực chƣa đƣợc công bố công trình khác Tác giả luận án Lê Thị Thanh Hiền vi MỤC LỤC Nội dung Trang Lời cảm tạ i Tóm tắt ii Summary iv Lời cam đoan vi Mục lục vii Danh sách bảng x Danh sách hình xvii Chữ viết tắt xviii Chƣơng 1: GIỚI THIỆU Chƣơng 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Sơ lƣợc khoai lang 2.1.1 Đặc điểm khoai lang 2.1.2 Thời kỳ sinh trƣởng phát triển khoai lang 2.1.3 Yêu cầu điều kiện ngoại cảnh khoai lang 2.2 Thành phần dinh dƣỡng khoai lang 2.2.1 Hàm lƣợng chất khô củ 2.2.2 Hàm lƣợng chất xơ thô củ 2.2.3 Hàm lƣợng tinh bột củ 2.2.4 Hàm lƣợng đƣờng tổng số củ 2.2.5 Hàm lƣợng protein thô củ 2.2.6 Hàm lƣợng vitamin, caroten, khoáng dƣỡng chất khác 2.3 Vai trò K, số kết nghiên cứu ảnh hƣởng K 10 trồng 2.3.1 Vai trò K trồng 10 2.3.2 Một số kết nghiên cứu ảnh hƣởng K trồng 11 2.3.3 Triệu chứng thiếu K khoai lang 14 2.3.4 Các dạng phân bón có chứa K 15 2.4 Vai trò Ca, số kết nghiên cứu ảnh hƣởng Ca 15 trồng 2.4.1 Vai trò Ca trồng 15 2.4.2 Một số kết nghiên cứu ảnh hƣởng Ca trồng 19 2.4.3 Triệu chứng thiếu Ca khoai lang 24 2.4.4 Các dạng phân bón có chứa Ca 24 2.5 Sự tƣơng tác vài dinh dƣỡng khoáng trồng 24 2.6 Tiêu chuẩn đánh giá chất lƣợng củ khoai lang đáp ứng 25 yêu cầu thị trƣờng vii Chƣơng 3: PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 26 3.1 Phƣơng tiện nghiên cứu 26 3.1.1 Địa điểm nghiên cứu 26 3.1.2 Thời gian nghiên cứu 28 3.1.3 Giống phân bón 29 3.2 Phƣơng pháp nghiên cứu 29 3.2.1 Điều tra trạng canh tác khoai lang 29 huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long 3.2.2 Khảo sát trạng dƣỡng chất Ktđ, Catđ đất Kts, Cats 29 củ khoai lang huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long 3.2.3 Thí nghiệm ảnh hƣởng liều lƣợng bón K đến suất, 30 phẩm chất thời gian bảo quản củ khoai lang 3.2.4 Thí nghiệm ảnh hƣởng liều lƣợng bón Ca đến phẩm chất 30 thời gian bảo quản củ khoai lang 3.2.5 Thí nghiệm ảnh hƣởng số lần phun CaCl2 đến phẩm chất 31 thời gian bảo quản củ khoai lang 3.2.6 Thí nghiệm ảnh hƣởng nồng độ thời gian ngâm CaCl2 đến 33 thời gian bảo quản củ khoai lang 3.3 Kỹ thuật canh tác 34 3.4 Chỉ tiêu theo dõi 34 3.4.1 Sự sinh trƣởng suất 34 3.4.2 Phẩm chất củ lúc thu hoạch 36 3.4.3 Thời gian bảo quản củ 38 3.5 Xử lý số liệu 40 Chƣơng 4: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 41 4.1 Hiện trạng canh tác khoai lang huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long 41 4.1.1 Thông tin chung hộ dân canh tác khoai lang 41 4.1.2 Kỹ thuật trồng khoai lang 44 4.1.3 Kỹ thuật bón phân cho khoai lang 46 4.1.4 Sâu bệnh hại, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật 49 4.1.5 Thu hoạch, suất hiệu kinh tế 50 4.1.6 Phẩm chất củ bên 51 4.2 Dƣỡng chất Ktđ, Catđ đất Kts, Cats củ khoai lang 51 huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long 4.2.1 Dƣỡng chất K canh tác khoai lang 51 4.2.2 Dƣỡng chất Ca canh tác khoai lang 53 4.3 Ảnh hƣởng liều lƣợng bón K đến sinh trƣởng, 55 suất, phẩm chất thời gian bảo quản củ khoai lang 4.3.1 Sự sinh trƣởng suất 55 viii Davenport, J.R and E.M Bentley, 2001 Do potassium fertilizer form, source and time of application influence potato yield and quality in the Columbia Basin Am.J Potato Res 78: 311-318 Davoodi, M G., P Vijayanand, S G Kulkarni and K.V.R Ramana, 2007 Effect of different pre-treatments and dehydration methods on quality characteristics and storage stability of tomato powder LWT, 40, 1832– 1840 Degrasse, L., 2003 Sweet potato The Tropical Agriculturalist Malaysia: Macmillan Publishers Ltd Devendra, K., J.S Minhas and B.P Singh, 2007 Calcium as a supplementary nutrient for potatoes grown under heat stress in sub-tropics Potato J 34 (3-4):159-163 Dierolf, T., T Fairhurst and E Mutert, 2001 A Tool Kit for Acid Upland Soil Fertility Management in Southeast Asia, p 113-116 Đinh Thế Lộc, 1989 Ảnh hƣởng số biện pháp kỹ thuật đến việc tăng suất khoai lang vùng đồng sông Hồng Nhà xuất Nông nghiệp Số 3, tr 149-154 Đinh Thế Lộc, Võ Nguyên Quyền, Bùi Thế Hùng Nguyễn Thế Hùng, 1997 Cây khoai lang Giáo trình Cây Lƣơng thực, tập Đại học nông nghiệp I, Nhà xuất Nông nghiệp, Hà Nội Dkhil, B B., M Denden and S Aboud, 2011 Foliar potasium fertilzation and its efect on growth, yield and quality of potato grown under loam-sandy soil and semi-arid conditons Int’l J Agric Res 6(7): 593-60 Đỗ Ánh, 2002 Độ phì nhiêu đất dinh dƣỡng trồng Nhà xuất Nông nghiệp 89 trang Đỗ Thị Thanh Ren, 2004 Lƣu huỳnh, canxi, magiê Giáo trình phì nhiêu đất phân bón Khoa Nông nghiệp Sinh học Ứng dụng, Đại học Cần Thơ Dole, J.M and H.F Wilkins, 2005 Floriculture Principles and Species Prentice-Hall Inc., USA, pp: 1023 Droby, S., C Wilson, M Wisniewski and A El Ghaouth, 2001 Bio-logically based technology for the control of postharvest diseases of fruit and vegetables In: Wilson, C.L., Droby, S (Eds.), Mi-crobial Food Contamination CRC Press, Boca Raton, DC, USA, pp 187-205 Du, Q., L Chao-zhou, Q Shu-hao, Z Jun-lian, B Jiang-ping, L Yu-hui, W L Y Bin, Y Hong-yu and W Di, 2013 Effects of CaCl2 concentrations on the yield, quality and physiological disorder of potato microtubers Journal of Plant Nutrition and Fertilizer, 2013, 19(6): 1502-1509 Dua, V.K., 2014 Nutrient management in potato production Central Potato Research Institute, Shimla (HP) 171 001 pages Dubois, M., K.A Gillis, J.K Hamilton, P.An Refers and F Smith 1956 Colorimetrie Method for Determination of Sugars & Related Analytical Chemistry vol 28, no March 1956 Đƣờng Hồng Dật, 2005 Cây khoai tây kỹ thuật thâm canh tăng suất Nxb Lao động - Xã hội Hà Nội 139 Edison, S., 2002 Proceedings of the first international conference on sweet potato food and health for the future Central Tuber Crops Research Institute Acta horticulturae 583, August 2002, pp 233 Edmunds, B., M Boyette, C Clark, D Ferrin, T Smith and G Holmes, 2008 Postharvest Handling of Sweet Potatoes North Carolina Cooperative Extension Service 53pp El-Baky, A., M.M He, A.A Ahmed, M.A El-Nemr and M.F Zaki, 2010 Effect of Potassium Fertilizer and Foliar Zinc Application on Yield and Quality of Sweet Potato Research Journal of Agriculture & Biological Sciences 6(4): 386-394 © 2010, INSInet Publication Elham, Z., E.Z Abd El-Motty, H Mohamed, El-Shiekh, M Mohamed and F Shahin, M.I.F Fawzy, 2007 Effect of preharvest calcium and boric acid treatments on characteristics and storability of "Canino" apricot fruits Res J Agric & Biol Sci., 3(5): 430-439 Elske van de Fliert, Ann R Braun Nguyễn Thị Kim Oanh, 2001 Quản lý dịch hại tổng hợp khoai lang Trung tâm khoai tây quốc tế Văn phòng khu vực Đông Nam Châu Á & Thái Bình Dƣơng Trang 12-31 El-Zohiri, S.S.M and H.E Asfour, 2009 Effects of foliar sprays of potassium, magnisium and calcium on yield and storage ability of potato Fac.of Agric., Fayoum Univ., 21-23 Dec.,2009 14 pages Erika, P., 2004 A study on effect of Calcium - Magnesium - Phosphorus fertilizer on potato tuber (Solanum tuberosum L.) and on physicochemical properties of potato flour during storage Cuvillier Verlag Gottingen pp.140 Ernest, T., 2010 Developing Appropriate storage technology for sweet potatoes in the Coastal Savannah Zone of Ghana University of Cape Coast Erturk, E and D.H Picha, 2002 Modified atmosphere packaging of fresh-cut sweet potatoes Acta Horticulture, 583: 223-230 Fageria, V.D., 2006 Plant Nutrient Interaction @ 2014 CANNA All rights reserved Source: http://www.criticalelements.com.au/health.html, accessed on October 22nd 2014 Feagley, S.E and L.B Fenn,1998 Using Soluble Calcium to Stimulate Plant Growth Texas A&M University Bulletin L-5212 Fenn, L.B, R.M Taylor, and C.M Burks 1993 Influence of plant age on calcium stimulated ammonium absorption by radish and onion J Plant Nutr 16:1161-1177 13 Sinnes, A.C 1979 All about fertilizers, soils and water Ordio Books, 575 Market Street, San Francisco, CA Fenn, L.B., R.M Taylor, M.L Binzel, and C.M Burks, 1991 Calcium stimulation of ammonium absorption in onion Agron J 83:840-843 Ferguson, I.B and C.B Watkins, 1989 Bitter pit in apple fruit Hort Rev 11:289-355 Fuleki, T and F.J Francis, 1968 Quantitative Methods for Anthocyanins Determination of total anthocyanin and degradation Index for Cranberry Juice, J Food Science, Vil.33, 1968 140 Gautam, I P., M D Sharma, B.B Khatri, R B Thapa and K Shrestha, 2013 Storability and Chips Quality of Chemical Treated Potatoes under Ordinary Condition Journal of Basic & Applied Sciences, 2013 Volume George, M.S., G Lu and W Zhou, 2002 Genotypic variation for potassium uptake and utilization efficiency in sweet potatoe (Ipomoea batatas L.) Field crops research 77: 7–15 Geraldson, C M., 1985 Potassium nutrition of vegetable crop In Munson: potassium in Agriculture (Ed: R.S Munson) ASA-CSSA-SSSA, Madison, WI., pp: 915-927 Gerasopoulos, D and D.G Richardson, 1999 Storage Temperature and Fruit Calcium Alter the Sequence of Ripening Events of „d‟Anjou‟ Pears Hortscience 34 (2): 316-318 Gomez, K A And A A Gomez, 1984 Statistical procedures for agricultural research Second Edison ISBN: 978-0-471-87092-0 704 pages An international rice research institude book A Wiley-Interscience Publication Gould, K, K M Davies and C Winefield, 2008 Anthocyanins: Biosynthesis, Functions, and Applications Springer Science & Business Media Pages 115 Grewal, J.S., S.P Trehan and R.C Sharma, 1991 Phosphorus and potassium nutrition of potato Technical Bulletin No 31 Central Potato Research Institute, Shimla, India p 43 Hagenimana, V., R.E Simard and L.P Vézina, 1994 Distribution of amylases within sweet potato (Ipomoea batatas L.) root tissues Journal of Agricultural and Food Chemistry 40: 1777-1783 Hans, W H., 1999 Plant biochemistry & molecularbiology ISBN 19 850180.3 Harteminka, A.E., M Johnston, J.N O‟Sullivan and S Poloma, 2000 Nitrogen use efficiency of taro and sweet potato in the humid lowlands of Papua New Guinea Agriculture, Ecosystems and Environment 79: 271280 Hepler, P.K., 1985 Calcium and Plant Development Annual Review of Plant physiol 36: 397-439 Hirschi, K.D., 2004 The calcium conundrum Both versatil nutrient and specific signal Plant Physiol., 136: 2438-2442 Ho, L.C and P.J White, 2005 A cellular hypothesis for the induction of blossom-end rot intomato fruit Ann Bot 95:571-581 Hoàng Kim, 2010 Bài giảng Cây Lƣơng thực (4 Cây khoai lang) Trƣờng Đại học Nông Lâm Hồ Chí Minh Nxb Nông nghiệp công nghệ thực phẩm 279 trang Hoàng Kim, Trần Ngọc Quyên Nguyễn Thị Thủy, 1990 Chọn tạo giống khoai lang, sắn thích hợp với vùng sinh thái miền Nam Nhà xuất Nông nghiệp công nghệ thực phẩm số 9, tr 538-544 Hoàng Minh Tấn, Nguyễn Quang Thạch Trần Văn Phẩm, 2000 Giáo trình sinh lý thực vật Nhà xuất Nông nghiệp Hà Nội, tr 214-223 141 Holb, I.J., B Balla, A Vámos and J.M Gáll, 2012 Influence of preharvest calcium appli-cations, fruit injury, and storage atmospheres on postharvest brown rot of apple Postharvest Biol Technol 67, 29-36 Houba, V.J.G., J.J Van Der Lee and I Novazamsky, 1995 Soil and plant analysis Part 5B Soil analysis procedures Sixth edition Deparment of Soil Science and Plant Nutrition Wageningen Agricultural University Hussain, P.R, M.A Dar, R.S Meena, M.A Mir, F Shafi and A.M Wani, 2008 Changes in quality of apple (Malus domestica) cultivars due to gamma irradiation and storage conditions J Food Sci Technol 45(1):44– 449 IARC, 1994 Acrylamide Monographs on the evaluation of carcinogenic risks to humans: Some industrial chemicals 60: 389-433 Ibrahim, M.N.M and M.D.S Liyanage, 1984 Efficiency of calcium carbide and leaves of Croton aromaticus and Arerrhea nilinbi in breaking dormancy of Dioscorea yams Cocos., 2: 1-9 Imas, P and S K Bansal, 1999 Intergrated nutrition management in potato Pro Symp Global potato Meet, Central plant Res Inst, December, New Delhi Imas, P., 2013 Potassium-The Quality Element in Crop Production International Potash Institute (IPI) pp: 36 Isaac, O and B.K Maalekuu, 2013 Effect of some postharvest treatments on the quality and shelf life of three cultivars of carrot (Daucus carota L.) during storage at room temperature American journal of food and nutrition 2013, 3(2):64-72 Izumi, H and A.E Watada, 1994 Calcium treatments affect storage quality of shredded carrots J Food Sci.1994; 59:106-109 Jiang, Y.M and F Chen, 1995 A study on polyamine change and browning of fruit during cold storage of litchi (Litchi chinensis Sonn.) Postharvest Biol Techol., 5: 245-250 Jones, B.J.Jr., 2003 Plant Mineral Nutrition In: Agronomic Handbook – Manegement of Crops, soil and Their Fertilizer CRC press, Washington D.C USA pp: 291-334 Juven, B.J and M.D Pierson, 1996 Antibacterial effects of hydrogen peroxide and methods for its detection and quantitation J Food Prot 59(11):1233-41 Kader, A.A., 1986 Potential applications of ionizing radiation in post harvest handling of fresh fruits and vegetables Food Technol 1986; 6:117-121 Kandil, A.A., A.N Attia, M.A Badawi, A.E Sharief and W.A.E Abido, 2011 Influence of water stress and organic and inorganic fertilization on quality, storability and chemical analysis of potato (Solanum tuberosum L) Journal of Applied Sciences Research, (3): 187-199 Karabulut, O.A., S.Lurie and S Droby, 2001 Evaluation of the useof sodium bicarbonate, potassium sorbate and yeast antagonistsfor decreasing postharvest decay of sweet cherries Postharvest Biol Technol 23, 233236 142 Karlsson, B.H., J.P Palta and P.M Crump, 2006 Enhancing tuber calcium concentration may reduce incidence of blackspot bruise injury in potatoes Hort Science 41:1213-1221 Kavvadias, V., C Paschalidis, G Akrivos and D Petropoulos, 2012 Nitrogen and potassium fertilization response of potato (Solanum tuberosum L.) cv Spunta Soil Sci Plant Anal 43: 1-2, 176-189 Kazemi, M., 2013 Foliar Application of Salicylic Acid and Calcium on Yield, Yield Component and Chemical properties of Strawberry Bull Env Pharmacol Life Sci., Vol (11) October 2013: 19-23 Kazemi, M., 2014 Effect of Foliar Application of Humic Acid and Calcium Chloride on tomato growth Bull Env.Pharmacol Life Sci., Vol (3) February 2014: 41-46 Kheinhen, Z.M., 2000 Tip on how to recognize and minimize the occurrence of blossom – end rot, tip burn and Internal brown spot Veg.Net (16): 4-6 Korb, N., C Jones and J Jacobsen, 2005 Nutrient Management Module No Potassium cycling, testing, and fertilizer recommendations Nutrient Management Module No Montana State University Extension service 4449-5 Kratzke, M.G and J.P Palta 1986 Calcium accumulation in potato tubers: Role of the basal roots HortScience 21:1022-1024 Lê Doãn Diên, Ngô Xuân Mạnh, Vũ Thị Thƣ, Nguyễn Ngọc Tâm, Nguyễn Đặng Hùng, 1990 Nghiên cứu chất lƣợng dinh dƣỡng đậu đỗ có củ miền Bắc Việt Nam Báo cáo nghiệm thu Đề án 02A - 09 thuộc chƣơng trình nhà nƣớc 02A, tr 58 - 65 Lê Văn Căn, 1978 Giáo trình Nông Hóa Nhà xuất Nông nghiệp Hà Nội Lê Văn Hoà Nguyễn Bảo Toàn, 2005 Giáo trình sinh lý thực vật Khoa Nông nghiệp Sinh học Ứng dụng, Đại học Cần Thơ 318 trang Legge, R.L., E Thompson, J.E Baker and M Lieberman, 1982 The effect of calcium on the fluidity and phase properties of microsomal membranes isolated from postclimacteric Golden Delicious apples Plant Cell Physiols 23: 161-169 Legocka, J and S Nowicka, 2014 Calcium variously mediates the effect of cytokinin on chlorophyll and LHCPII during greening in Barley leaves and accumulation cucumber cotyledons Acta Biologica Cracoviensia Series Botanica 56/2: 27-34 Lester, G E and M A Grusak, 1999 Postharvest Application of Calcium and Magnesium to Honeydew and Netted Muskmelons: Effects on Tissue Ion Concentrations, Quality and Senescence J Amer Soc Hort Sci., 124 (5): 545-552 Lester, G E and M A Grusak, 2000 Postharvest application of chelated and nonchelated calcium dip treatments to commercially grown honey dew melons: effects on peel attribute tissue calcium concentration, quality, and consumer preference following storage Hortic Technol., v 11, pp 561566 143 Lewicki, P., 1998 Effect of pre-drying treatment, drying and rehydration on plant tissue properties: a review International Journal of Food Properties, 1, 1-22 Lewthwaite, S.L., C.M Triggs and K.H Sutton, 2000 Preliminary study on sweet potato growth: II Sugar composition of developing storage roots Agronomy New Zealand 30, 2000 Pages 151-159 Lima, C.L.C., 2000 Uso de ceras e cálcio, associados ou não, na conservação pós-colheita de frutos da pinheira (Annona squamosa L.) armazenados ao ambiente ou sob refrigeração 119 f Tese Lin, K.H., Y.K Chiou, S.Y Hwang, L.F.O Chen and H F Lo, 2008 Calcium chloride enhances the antioxidative system of sweet potato (Ipomoea batatas) under flooding stress Ann Appl Biol 152, 157–168 10.1111/j.1744-7348.2007.00211 Liu, H.J., C Shi, H Zhang, Z Wang and S Chai, 2013 Effect of potassium on yield, photosynthate distribution, enzymes' activity and ABA content in storage roots of sweet potato (Ipomoea batatas Lam.) Australian J Crop Sci 7(6): 735-743 Lopez-Nicolas, J., R.B Martinez and F Garcia-Carmona, 2000 Effect of Calcium on the oxidation of linoleic acid by pototo (Solanum tuberosum Var Desiree) Tuber 5-Lipoxygenase J Agric Food Chem 48: 292-296 Lu, J.W., F Chen, Y.S Xu, W Yun-Fan and L Dong-Bi, 2001 Sweet potato response to potassium Better Crops International Vol 15 No 15:10-12 China Madani, B., M.T.M Mohamed, A R Biggs, J Kadir, Y Awang, A Tayebimeigooni and T.R Shojaei, 2013 Effect of pre-harvest calcium chloride applications on fruit calcium level and post-harvest anthracnose disease of papaya Crop Protection 55 (2014) 55-60 Madani, B., M.T.M Mohamed, C.B Watkins, J Kadir, Y Awang and T.R Shojaei, 2014 Preharvest calcium chloride sprays affect ripening of Eksotika ll‟papaya fruits during cold storage Scientia Horticulturae 171(2014)6-13 Mai Thạch Hoành Nguyễn Công Vinh, 2003 Giáo trình giống kỹ thuật thâm canh có củ Nhà xuất Nông nghiệp 213 trang Mai Thạch Hoành, 2004 Giáo trình có củ Nhà xuất Nông nghiệp 120 trang Marschner, H., 1995 Functions of mineral nutrients: macronutirents, pp 299312 In: H Marschner (ed.) Mineral nutrition of higher plants 2nd Edition Academic Press, N.Y Martin, F.W and S.N Deshpande, 1985 Sugars and Starches in a non-sweet potato compared to those of conventional cultivates, J.Agric Univ Pureto Rico, 69, 3, p 401-406 Mengel, K., 1997 Impact of potassium on crop yield and quality with regard to economical and ecological aspects Proceedings of the Regional Workshop of the International Potash Institute held at Bornova, Izmir, Turkey, 26-30 May 1997 IP I, Bern, Switzerland., pp: 157-174 144 Metson, A.L., 1961 Methods of chemical analysis for soil survey samples New Zealand Dept Sci Lnd Res Soil Bur Bull 12 Govt printer, wellingtin, New Zealand Mini White Paper, 2000 Sweet potato in Japan, Ver 2.1 http://www.jrt.gr.jp Accessed on 12/10/2013 Modisane, P.C., 2007 Yield and quality of potatoes as affected by calcium nutrion, temperature and humidity Master of agricultural thesis of the University of Pretoria Moline, H E., 1994 Preharvest management for postharvest biological control Pages 57 – 62 In: Biological Control of Postharvest diseases – Theory and Practice C L Wilson and M E Wisniewski, eds CRC Press, Boca Raton, Florida, the United States of America Morrison, T.A., R Pressey and S J Kays, 1993 “Changes in α- and βAmylase during Storage of Sweet Potato Lines with Varying Starch Hydrolysis” Journal of the American Society of Horticultural Science, Vol 118, No 2, 1993, pp 236-242 Mukherjee, A., S.K Naskar, S Edison and M Dasgupta, 2006 Response of organe flesh sweet potato genotypes for salinity stress In: 14th Triennial Symposium of International Society of Tropical root Crops, 20-26 November 2006, Central Tuber Crops Research Institute, Thiruvananthapuram, India, pp 151-152 Naradisorn, M., 2013 Effect of calcium nutrition on fruit quality and postharvest diseases ISSN:2249-5347 International Journal of Science Innovations and Discoveries IJSID, 2013, (1), 8-13 Nedunchezhiyan, M and R.C Ray, 2010 Sweet potato growth, development production and utilization: overview In Ray RC, Tomlins KI (Eds) Sweet potato: Post Harvest Aspects in Food, Nova Science Publishers Inc, New York, pp 1-26 Ngô Thị Đào Vũ Hữu Yêm, 2005 Giáo trình đất phân bón Nhà xuất Đại học sƣ phạm 418 trang Ngô Xuân Mạnh, 1996 Nghiên cứu tiêu phẩm chất số biện pháp chế biến nhằm nâng cao hiệu sử dụng khoai lang Luận án TS khoa học nông nghiệp Hà Nội Ngô Xuân Mạnh, Nguyễn Đặng Hùng Đinh Thế Lộc, 1994 Phẩm chất củ khoai lang trồng vụ đông đồng Bắc Bộ Báo cáo hội nghị khoa học toàn quốc công nghệ sinh học hoá sinh phục vụ sản xuất đời sống Nhà xuất Nông nghiệp Hà Nội Nguyễn Bá Lộc, Trƣơng Văn Lung, Võ Thị Mai Hƣơng, Lê Thị Hoa Lê Thị Trĩ, 2011 Giáo trình Sinh Lý Thực Vật Đại học sƣ phạm Thái Nguyên Trang 47 Nguyễn Bảo Vệ Nguyễn Huy Tài, 2010 Dinh dƣỡng khoáng trồng Nhà xuất Nông nghiệp 204 trang Nguyễn Công Tạn, Vũ Văn Định, Đỗ Thanh Tân Trần Việt Tiệp, 2014 Phát triển mạnh trồng khoai lang siêu cao sản chất lƣợng cao để sản xuất ethanol, tinh bột, thực phẩm làm giàu cho nông dân Viện nghiên cứu phát triển công nghệ nông lâm nghiệp Thành Tây 64 trang 145 Nguyễn Minh Thủy, Dƣơng Thị Phƣợng Liên, Nhan Minh Trí Nguyễn Chí Linh, 2013 Giáo trình Kỹ thuật sau thu hoạch nông sản Nhà xuất Đại học Cần Thơ 277 trang Nguyễn Nhƣ Hà, 2006 Giáo trình bón phân cho trồng Nhà xuất Nông nghiệp Hà Nội Nguyễn Quang Thạch, Nguyễn Mạnh Khải Trần Hạnh Phúc, 1999 Ethylene ứng dụng trồng trọt Nhà xuất Nông nghiệp 74 trang Nguyễn Thị Lang, 2014 Tuyển chọn giống khoai lang xây dựng vùng sản xuất giống khoai lang tỉnh Vĩnh Long, giai đoạn 2012-2014 Đề tài Nghiên cứu khoa học cấp tỉnh Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Thị Thanh, 2011 Ảnh hƣởng phân đạm kali đến sinh trƣởng suất khoai lang vụ Xuân Hè thành phố Pleiku, Gia Lai Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh Luận văn cuối khóa, 80 trang Nguyễn Xuân Lai, Hoàng Đình Định Nguyễn Thị Nhiệm, 2011 Nghiên cứu xây dựng quy trình thâm canh tổng hợp khoai lang vùng ĐBSCL Báo cáo đề tài cấp Bộ, Viện lúa đồng sông Cửu Long, tr 59-104 Niên giám thống kê huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh long, 2013 Nhà xuất Nguyễn Văn Thảnh, tỉnh Vĩnh Long Niên giám thống kê tỉnh Vĩnh Long, 2012 Nhà xuất Nguyễn Văn Thảnh, tỉnh Vĩnh Long Niên giám thống kê tỉnh Vĩnh Long, 2013 Nhà xuất Nguyễn Văn Thảnh, tỉnh Vĩnh Long Niên giám thống kê tỉnh Vĩnh Long, 2014 Nhà xuất Văn Hoá Dân Tộc Njiti,V., Q Xia, L.S.Tyler, L.D Stewart, A.T.Tenner, C Zhang, D Alipoe, F Chukwuma and M Gao, 2013 Influence of Prohexadione Calcium on sweet potato Growth and Storage Root Yield Hort Science January 2013vol 48 no 1: 73-76 Njoku, J C., D A Okpara and J E Asiegbu, 2001 Growth and yield response of sweet potato to inorganic nitrogen and potassium in a tropical Ultisol Nigerian Agricultual Journal, 32, 30-41 Oki, T., M Masuda, S Furuta, Y Nishiba, N Terahara and I Suda, 2002 Involvement of anthocyanins and other phenolic compounds in radicalscavenging activity of purplefleshed sweet potato cultivars J Food Sci 67(5):1752-6 Omran, M.S, M Taysee, M.M El-Shinnawi and M.M El-Sayed, 1991 Effect of macro - and micro-nutrients application on yield and nutrients content of potatoes Egypt J Soil Sci., 31: 27- 42 Oner, M.E and P.N Walker, 2011 Effect of Processing and Packaging Conditions on Quality of Refrigerated Potato Strips Journal of Food Science Volume 76, Issue 1, pages S35–S40, January/February 2011 Ossom, E.M and R.L Rhykerd, 2007 Effects of lime on weed species diversity and yield of sweet potato [Ipomoea batatas (L.) Lam.] in Swaziland International Journal of Agriculture & Biology 9(5): 755-758 O'Sullivan, J.N., 2000 Integrated Nutrient Management Research on Sweet Potato at Hobu Morobe Province Krebs cycle in taro plants The 146 University of Queensland Australian Centre for International Agricultural Research O'Sullivan, J.N., C.J Asher and F.P.C Blarmly, 1997 Nutrient disorders of sweet potato Deparment of agriculture The University of Queensland Australian Centre for International Agricultural Research Canberra ACIAR Monograph No 48, 136p Ozgen, S and P.J Palta, 2004 Supplemental Calcium application influences potato tuber number and size Hort science 40 (1): 102-105 Ozgen, S., B.H Karlsson and P.J Palta, 2006 Response of Potatoes (cv Russet Burbank) to Supplemental Calicum Applications unders Field conditions: Tuber Calcium yield and Incidence of internal Brown spot Amer J of Potatoes Res (2006) 83: 195-2004 Ozgen, S., P.J Palta and M.D Kleinhenz, 2003 Influence of supplemental calcium fertilization on potato tuber size and tuber number Dept of Horticulture and Crop Science University of Wisconsin, USA Acta Hort 619, ISHS 2003 Publication supported by Can Int Dev Agency (CIDA) Palmer, J.K, 1982 Carbohydrates in sweet potato In: sweet potato R.L Villareal and T.D Griggs (eds), sweet potato, proceeding of the international symposium, AVRDC, Shanhua, Taiwan, pp 135-140 Palou, L., J Usall, J.A Munoz, J.L Smilanick and I Vinas, 2002 Hotwater, sodium carbonate, and sodium bicarbonate for the control of postharvest green and blue mold of clementine mandarins Postharvest Biol Technol 24, 93–96 Palta, P.J., 1996 Role of calcium in plant responses to stresses: Linking basic research to the solutions of practical problems HortScience 31:51-57 Peng, Z.H., J Li, Y Guan and G Zhao, 2013 Effect of carriers on physicochemical properties, antioxidant activities and biological components of spray-dried purple sweet potato flours LWT Food Science and Technology, 51, 348-355 Perrenoud, S., 1993 Fertilizing for High Yield Potato IPI Bulletin nd Edition International Potash Institute, Basel, Switzerland Phạm Thị Thanh Nhàn (Trƣờng Đại học Sƣ phạm, Đại học Thái Nguyên), Nguyễn Hữu Cƣờng, Lê Trần Bình (Viện Công nghệ sinh học), 2011 Tách chiết phân tích hàm lƣợng anthocyanin từ mẫu thực vật khác Tạp chí Sinh học Tháng 12-2011, 33(4): 79-85 Phillips, W.D and T.J Chilton, 1996 Biology, Revised Edition, Oxford University Press, pp 30-46 Philpott, P., K Gould, K Markham, L Lewthwaite and L Ferguson, 2003 Enhanced colorationreveals high antioxidant potential in new sweetpotato cultivars J Sci Food Agric 83:1076-82 Phùng Quốc Tuấn Ngô Thị Đào, 2004 Giáo trình trồng trọt (Tập một) Đất trồng-phân bón-giống Nhà xuất Giáo dục Picchioni, G A., A.E Watada, W.S Conway, B Whitaker and C.E Sams, 1998 Postharvest Calcium Infiltration Delays Membrane Lipid Catabolism in Apple Fruit J Agric Food Chem., 46: 2452-2457 147 Picha, D.H., 1987 Carbohydrate changes in sweet potatoes during curing and storage Journal of the American Society for Horticultural Science, 112(1), 89-92 Pornthip, S., 1986 Effect of potassium fertilizer on yield of two sweet potato cultivars Agricultural Research Center Training, Thailand 3p Purcell, A.E and W.M Walter, 1982 Nitrogen, potassium, sulfur fertilization, and protein content of sweet potato roots J Amer Soc Hort Sci 107 (3): 425-427 QCVN 01-143: 2013/BNNPTNT, 2013 Qui chuẩn kỹ thuật quốc gia khảo nghiệm đồng ruộng hiệu lực thuốc kích thích sinh trƣởng lúa Cục Bảo Vệ Thực Vật biên soạn Vụ Khoa học Công nghệ Môi trƣờng trình nộp Bộ Nông nghiệp & PTNT ban hành Thông tƣ số 32/2013/TT-BNNPTNT, ngày 14/6/2013 QCVN 01-38: 2010/BNNPTNT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia phƣơng pháp điều tra phát dịch hại trồng Cục Bảo vệ thực vật trình duyệt, Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn ban hành Thông tƣ số 71/2010/TT-BNNPTNT, ngày 10/12/2010 Qureshi, K.M., S Chughtai, U S Qureshi and N.A Abbasi, 2013 Impact of exogenous application of salt and growth regulators on growth and yield of strawberry Department of Horticulture, PMAS-Arid Agriculture University Rawalpindi, Pakistan Pak J Bot., 45(4): 1179-1185, 2013 Rab, A and I Haq, 2012 Foliar application of calcium chloride and borax influences plant growth, yield, and quality of tomato (Lycopersicon esculentum Mill.) fruit Turk J Agric For 36 (2012): 695-701 Rabie, A.R., 1996 Effect of some cultural practices on potato production for processing M.Sc Thesis, Cairo University, Egypt Rev 33, 407-426 Ray, R.C and V Ravi, 2005 Post Harvest spoilage of sweet potato in Tropics and control measures Critical Reviews in Food Science and Nutrition 45: 23-64 Ray-Tucker, M., 1999 Essential plant nutrients: Their presence in North Carolina soils and role in plant nutrition State Archives “North Carolina‟, pp 1-9 Reesa, D., Q E A Van Oirschot, R Amour, E Rwiza, R Kapinga and T Carey, 2003 Cultivar variation in keeping quality of sweet potatoes Postharvest Biology and Technology, 28: 313–325 Rengel, Z., 1992 The role of calcium in salt toxicity Plant Cell Environ 15, 625-632 Rengel, Z., P.M Damon and I Cakmak, 2008 Crops and genotypes differ in efficiency of potassium uptake and use Physiologia Plantarum 133(4):624- 636 Rohani, M Y., M Z Zaipun and M Norhayati, 1997 Effect of modified atmosphere on the storage life and quality of "Eksotika" papaya J Trop Agric Food Sci 25: 103-113 Roy, S., 1999 Changes in the ultrastructure of the epicuticuler wax and postharvest calcium uptake in apples Hort Sci 34:121-124 148 Roy, S., W S Conway, J G Buta, A E Watada, C E Sams and W P Wergin, 1996 Surfactants affect calcium uptake from postharvest treatment of 'Golden Delicious' apples J Amer Soc Hort Sci 121:11791184 Saltveit, M.E., 2005 Influence of heat shocks on the kinetics of chilling induced ion leakage from tomato pericarp discs, Postharvest Biol Technol 36: 87-92 Samara, N R., A M Mansour, M N Touky and M E Tarabih, 2008 Prepostharves treatments on peach fruits grown under deser conditions J Agric Sci Mansoura Univ 31(12): 7835-7846 Sams, C.E., 1999 Preharvest factors affecting postharvest texture Postharvest Biology and Technology 15: 249-254 Sangakkara, U.R., M Frehner and J Nosberger, 2000 Effect of soil moisture and potassium fertilizer on shoot water potential, photosynthesis and partitioning of carbon in mungbean and cowpea J Agron Crop Sci., 185: 201–7 Saraf, N., 2013 Enhancement of Catalase Activity under Salt Stress in Germinating Seeds of Vigna Haq and Radiate Asian Journal of Biomedical and Pharmaceutical Sciences 3(17) 2013, 6-8 Senanayake, S.A., K.K.D.S Ranaweera, A Gunaratne and A Bamunuarachchi, 2013 Comparative analysis of nutritional quality of five differentcultivars of sweet potatoes [Ipomea batatas (L.) Lam] in Sri Lanka Food Science & Nutrition 2013; 1(4): 284-291 Shakamoto, S and J.C Bowkamp, 1985 Industrial products from sweet potato In: Bowkamp J.C (ed), sweet potato products: A natural resource for tropics CRC Press Inc., Boca Raton Sci Cult , 41,10 pp 504 - 505 Shirzadeh, E., V Rabiei and Y Sharafi, 2011 Effect of calcium chloride (CaCl2) on postharvest quality of apple fruits Afr J Agr Res 2011;6:5139-43 Siddiq, S., M Yaseen, M Arshad and N Ahmed, 2012 Effect of calcium carbide on photosynthetic characteristics, growth and yield of tomato cultivars Pak J Agri Sci., 49: 505-510 Siddiqui, S and F Bangerth, 1995 Differential effect of calcium and strontium on flesh firmness and properties of cell walls in apples J Hort Sci 70(6):949-953 Sideman, B., 2013 Varieties, cultural practices, and post-harvest management of sweet potatoes for New England University of New Hampshire (UNH) Cooperative Extension, 38 Academic Way, Durham, NH 03824 Published in the proceedings of the New England Veg & Fruit Conference, Dec 2013 becky.sideman@unh.edu Silva, J.A and R Uchida, 2000 Plant Nutrient Management in Hawaii‟s Soils, Approaches for Tropical and Subtropical Agriculture College of Tropical Agriculture and Human Resources, University of Hawaii at Manoa Simmons, K.E and K.A Kelling, 1987 Potato responses to calcium application on several soil types Amer Potato J 64:119-136 149 Simone, S., H W Alexxander, C Pierre and V C Pierre, 2000 Calcium deficiency in potato (Solanum tuberosum ssp Tuberosum) leaves and its effects on the pectic composition of the apoplastic fluid Physiologia plantarum 109: 44-50 ISSN 0031-9317 Printed in Ireland Smilanick, J.L., D A Margosan, F Mlikota, J Usall and I.F Michael, 1999 Control of citrus green mold by carbonate and bicarbonatesalts and the influence of commercial postharvest practices ontheir efficacy Plant Dis 83, 139-145 Sokoto, M.B., M.D Magaji and A Sing, 2007 Growth and yield of irrigated sweet potato (Ipomoea batatas Lam.) as influenced by intra-row spacing and potassium Journal of Plant Sciences 2(1): 54-60 Spillman, A., 2003 Calcium - rich potato It's in their genes Syngenta, potato Genebank, ARS National Program: 301 Suda, I., S Furuta, Y Nishiba, O Yamakawa, K Matsugano and K Sugita, 1997 Reduction of liver injury induced by carbon tetrachloride in rats administered purple sweet potato juice J Jpn Soc Food Sci Technol 44:315-8 Suda, I., T Oki, M Masuda, M Kobayashi, Y Nishiba and S Furuta, 2003 Review: physiological functionality of purple-fleshed sweet potatoes containing anthocyanins and their utilization in foods JARQ 37(3):167– 173 Sudha, 2012 Effect of different concentrations of metal ions on alpha amylase production by Bacillus amyloliquefaciens Research in Biotechnology, 3(4): 67-71 Sugar, D., T.L Righetti, E.E Sanchez and H Khemira, 1992 Management of nitrogen and calcium in pear tree for enhancement of fruit resistance to postharvest decay HortTechnol 2:382-387 Sulaiman, H., O Sasaki, T Shimotashiro, N Chishaki and S Inanaga, 2004a Effect of Calcium and its distribution in cell wall components of sweet potato (Ipomoea batatas Lam) tuberous root Pakistan Journal of biological sciences 7: 485-489 Sulaiman, H., O Sasaki, T Shimotashiro, N Chishaki and S Inanaga, 2004b Effect of Calcium contrentation on the shape of sweet potato tuber root Plant Pro Sci (2): 1991-1994 Sulaiman, H., O Sasaki, T Shimotashiro, N Chishaki and S Inanaga, 2003 Effect of Calcium application on the growth of Sweet Potato (Ipomoea batatas Lam) plant Pakistan Journal of Biological Sciences (17): 15191531 ISSN 1028-8880 © 2003 Asian Network for Scientific Information Takahasi, H., T.K Scott and H Suge, 1992 Stimulation of root elongation and curvature by calcium Plant physiol 98: 246-252 Tawfik, A.A., 2001 Potassium and calcium nutrition improve potato production in drip – irrigated sandy soil African crop science journal, vol 9(1):147-155 Taylor, M.D and S.J Locascio, 2004 Blossom-end rot: A calcium deficiency Journal Plant Nutrient 27:123-139 150 TCVN 4329:2007 Phƣơng pháp xác định hàm lƣợng xơ thô – Phƣơng pháp có lọc trung gian Tiêu chuẩn Việt Nam Teow, C., V.D Truong , R McFeeters, R Thompson, K Pacota and G Yencho, 2007 Antioxidant activities, phenolic and β-carotene contents of sweet potato genotypes with varying flesh colours Food Chem 103:82938 Terahara, N., I Konczak, H Ono, M Yoshimoto and O Yamakawa, 2004 Characterization of acylated anthocyanins in callus induced from storage root of purple-fleshed sweet potato (Ipomoea batatas L.) J Biomed Biotechnol 5:279-86 Teshome-Abdissa, M and R Nigussie-Dechassa, 2012 Yield and yield component of swet potato as afected by Farmyard manure and Phosphorus application: in the case of Adami Tulu District, Central Rift Valey of Ethiopia Basic Research Journal of Agricultural Science and Review 1(2): 31-42 Thomidis, T., T Sotiropoulos, N Karagiannidis, C Tsipourdis, I Papadakis, D Almaliotis and N Boulgarakis, 2007 Efficacy of three calcium products for control of peach brown rot Hort Tech 17:234-237 Tian, S.P., Q Fan, Y Xu and A.L Jiang, 2002 Effects of calcium chloride on biocontrol activity of yeast antagonists against the postharvest fungal pathogen Rizopus stolonifer Plant Pathol 51: 352-358 Torre, M., A R Rodriguez and F Saura-Calixto, 1992 Study of the interactions of calcium ions with lignin, cellulose, and pectin J Agric Food Chem., 1992, 40 (10), pp 1762-1766 Trần Thị Ba, Trần Thị Kim Ba Phạm Hồng Cúc, 1999 Giáo trình trồng rau Trƣờng Đại học Cần Thơ Nhà xuất Nông nghiệp Trần Thị Kim Ba, 2008 Giáo trình Hoa màu Khoa Nông nghiệp SHƢD Trƣờng Đại học Cần Thơ Nhà xuất Nông nghiệp Traynor, M., 2006 Sweet potato production guide for the Top End Deparment of primary industry, fisheries and mines, pp 6-7 Trehan, S.P and J.S Grewal, 1990 Effect of time and level of potassium application on tuber yield and potassium composition of plant tissue and tubers of two cultivars In Potato production, marketing, storage and processing Indian Agriccultual Reseach Institute (IARI) New Delhi Trehan, S.P., S.K Pandey and S.K Bansal, 2009 Potassium nutrition of potato crops The Indian Scenario e-ife No 19: pp 2-9 Trehan, S.P., S.K Roy and R.C Sharma, 2001 Potato variety differences in nutrient deficiency symptoms and responses to NPK Better Crops Int, 15; 18-21 Trịnh Xuân Ngọ Đinh Thế Lộc, 2004 Cây có củ kỹ thuật thâm canh (Quyển Cây khoai lang) Nhà xuất Lao động xã hội Truong Van Den, C.J Bienman and J.A Marlet, 1986 Simple sugar oligo sacharides and starch determination in raw and cook potato, J Agric Food Chem, 34,3, pp 421-425 151 Umamaheswarappa, P and K.S Krishnappa, 2004 Effect of Nitrogen, phosphorus and potassium cucumber cv Poinsette grown in dry region of southern India University extension service Trop.Sci., 44: 174-176 Umar, S and M Moinuddin, 2001 The effect of sources and rates of potassium application on potato yield and economic returns Better crop International 15: 13-15 Usherwood, N.R., 1985 The role of potassium in crop quality In Munson: Potassium in Agriculture (Ed: R.S Munson) ASA-CSSA-SSSA, Madison, W.I., pp: 489-513 Usten N.H., A.L Yokas and H Saygili, 2006 Influence of potassium and calcium level on severity of tomato pith necrosis and yield of greenhouse tomatoes ISHS Acta Hortic 808: 345-350 Uwah, D.F., U.L Undie, N.M John and G.O Ukoha, 2013 Growth and Yield respone of improved sweet potato (Ipomoea batatas Lam) varieties to different ratesof potassium fertilizer in Calabar, Nigeria Journal of agricultural Science; vol 5, No 7; 2013 ISSN 1916-9752 E-ISSN 19169760 Published by Canadian Center of Science and Education Villareal, R.L., S.C Tsou, H.F Lo and S.C Chiu, 1998 Sweet potato tips as vegetables Sweet Potato: Proceedings of the First International Symposium In: Villareal R.L., Griggs T.D., eds AVRDC: Shanhua, Taiwan; pp 313-320 Võ Thị Gƣơng, Đỗ Thị Thanh Ren, Ngô Ngọc Hƣng Nguyễn Mỹ Hoa, 2004 Giáo trình Phì nhiêu đất Bộ môn Khoa học đất Quản lý đất đai Khoa Nông nghiệp Sinh học ứng dụng Đại học Cần Thơ Vũ Đan Thanh, 1994 Kết chọn lọc giống khoai lang Kết nghiên cứu khoa học 1991-1994 Viện Cây lƣơng thực-cây thực phẩm Nxb Nông nghiệp 143 trang Vũ Đình Hòa, 1996 Hệ số di truyền suất hàm lƣợng chất khô khoai lang Kết nghiên cứu trồng trọt 1995- 1996 Nhà xuất Nông nghiệp, tr 88-91 Vũ Hữu Yêm, 2004 Giáo trình trồng trọt (Tập 1: đất trồng, phân bón, trồng) Nhà xuất Nông nghiệp Hà Nội Vũ Hữu Yêm, Phùng Quốc Tuấn Ngô Thị Đào, 2005 Giáo trình trồng trọt (Tập 1: đất trồng, phân bón, trồng) Nhà xuất Giáo dục Vũ Tuyên Hoàng, 1990 Kết chọn tạo giống khoai lang theo phƣơng pháp để nâng cao hiệu chọn lọc dòng có suất chất lƣợng tốt Thông tin KHKT 1988-1990 Nhà xuất Nông nghiệp Vũ Tuyên Hoàng, Nguyễn Thế Yên Mai Thạch Hoành, 1994 Kết chọn lọc giống khoai lang 143 Kết nghiên cứu khoa học 1991–1994 Viện CLT – CTP Nhà xuất Nông nghiệp Walker, M.E and A.S Csinos, 1980 Effect of gypsum on yield, grade and incidence of pod rot in five peanut cultivars Peanut Sci 7:109-113 Wallingford, W., 1980 Function of potassium in plants In: Potassium for Agriculture Potash and Phosphate Inst., Atlanta Georgia., pp: 10-27 152 Walter, W.M and S.C Palma, 1996 Effect of long-term storage on cell wall neutral sugar and galacturonic acid of tropical sweet potato cultivars Published in Journal of Agricultural and Food Chemistry, 278-281 Walter, W.M., 1990 Sweet potato for space missions a new opproach for marketing In proceeding of the eigh symp of the intern Society for tropical root crops, Oct., 30 – Nov.5 1988, Bangkok, Thailand Walkley, A and I A Black 1934 An Examination of Degtjareff Method for Determining Soil Organic Matter and a Proposed Modification of the Chromic Acid Titration Method Soil Sci 37:29-37 White, P J and M R Broadly, 2003 Calcium in plants Ann Bot 92(4): 487511 White, P.J 2000 Calcium channels in higher plants Biochimica et Biophysica Acta, 1465: 171-189 Wilson, L G., M D Boyette and E A Estes, 1999 Postharvest handling and cooling of fresh fruit, vegetables, and flowers for small farms Department of Horticultural Science Horticulture Information Leaflet 800 4/95-Author Reviewed 7/99 Win, K., G.A Berkowitz and M Henninger, 1991 Antitranspirant induced increases in leaf anfd water potential increases tuber calcium and decrease tuber necrosis in water- stressed potato plants Plant Physiol 96: 116-120 Wisniewski, M., S Droby, E Chalutz and Y Eilam, 1995 Effects of Ca2+ and Mg2+ on Botrytis cinerea and Penicillium expansum in vitro and on the biocontrol activity of Candida oleophila Plant Pathol 44, 1016-1024 Woolfe, J.A., 1992 Sweet potato: an untapped food resource New York: Cambridge university press Xu, W., H Peng, T Yang, B Whitaker, L Huang, J Sun and P Chen, 2014 Effect of calcium on strawberry fruit flavonoid pathway gene expression and anthocyanin accumulation Plant Physiol Biochem 2014 Sep;82:28998 doi: 10.1016/j.plaphy.2014.06.015 Epub 2014 Jul Yang, H.Q and Y.L Jie, 2005 Uptake and transport of calcium in plants 2005 Jun; 31(3):227-34 Yen, D.E., 1982 Sweet potato in historical perspective In villa real, R.L anf T.D Grigg (eds), sweetpotato proceedings of the First International Symosium, AVDC, Shanhua, Tainan, pp 17-33 Yoshimoto, M., S Okuno, M Yoshinaga, O Yamakawa, M Yamaguchi and J Yamada, 1999 Antimutagenicity of sweet potato (Ipomoea batatas) roots Biosci Biotechnol Biochem 63(3):536-41 Zhang, Z., C.C Wheatley and H Corke, 2002 Biochemical changes during storage of sweet potato roots differing in dry matter content Post-harvest Biology and Technology, 24: 317-325 Zhitian, Z., C.W Christopher and H Corke, 2002 Biochemical changes during storage of sweet potato roots differing in dry matter content, Postharvest Biology and Technology, 24: 317-325 153 [...]... Tân, tỉnh Vĩnh Long Năng suất củ, năng suất củ thƣơng phẩm và tỷ lệ năng suất củ thƣơng phẩm khoai lang Tím Nhật của thí nghiệm liều lƣợng bón Ca tại huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long Năng suất củ thƣơng phẩm khoai lang Tím Nhật tăng thêm so với không bón Ca (ĐC) của thí nghiệm liều lƣợng bón Ca tại huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long Thu nhập, lợi nhuận khoai lang Tím Nhật tăng thêm so với không bón Ca (ĐC) của. .. 4.28 Số củ/dây, số củ thƣơng phẩm/ dây và tỷ lệ củ thƣơng phẩm khoai lang Tím Nhật của thí nghiệm liều lƣợng bón K tại huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long Khối lƣợng củ/dây, khối lƣợng củ thƣơng phẩm/ dây khoai lang Tím Nhật của thí nghiệm liều lƣợng bón K tại huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long Năng suất củ, năng suất củ thƣơng phẩm và tỷ lệ năng suất củ thƣơng phẩm khoai lang Tím Nhật của thí nghiệm liều lƣợng... tỉnh Vĩnh Long Chiều dài dây khoai lang Tím Nhật (cm) ở 60, 75, 90, 105, 120 và 130 ngày sau khi trồng của thí nghiệm số lần phun CaCl2 tại huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long Số lá/dây khoai lang Tím Nhật ở 60, 75, 90, 105, 120 và 130 ngày sau khi trồng của thí nghiệm số lần phun CaCl2 tại huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long Số nhánh/dây khoai lang Tím Nhật ở 60, 75, 90, 105, 120 và 130 ngày sau khi trồng của. .. CaCl2 tại huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long Năng suất củ, năng suất củ thƣơng phẩm và tỷ lệ năng suất củ thƣơng phẩm khoai lang Tím Nhật của thí nghiệm số lần phun CaCl2 tại huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long Năng suất củ thƣơng phẩm khoai lang Tím Nhật tăng thêm so với không phun (ĐC1) của thí nghiệm số lần phun CaCl2 tại huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long Thu nhập, lợi nhuận khoai lang Tím Nhật tăng thêm so với... Tân, tỉnh Vĩnh Long Số lá/dây khoai lang Tím Nhật ở 14, 28, 42, 56, 70, 84 và 130 ngày sau khi trồng của thí nghiệm liều lƣợng bón Ca tại huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long Số nhánh/dây khoai lang Tím Nhật ở 14, 28, 42, 56, 70, 84 và 130 ngày sau khi trồng của thí nghiệm liều lƣợng bón Ca tại huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long Khối lƣợng dây (tƣơi, khô) và hàm lƣợng nƣớc trong dây khoai lang Tím Nhật của thí... huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long Độ cứng của thịt củ khoai lang Tím Nhật (kgf/mm2) ở các tuần sau thu hoạch của thí nghiệm liều lƣợng bón Ca tại huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long Tỷ lệ giảm độ cứng của thịt củ khoai lang Tím Nhật (%) ở các tuần sau thu hoạch của thí nghiệm liều lƣợng bón Ca tại huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long Độ Brix của củ khoai lang Tím Nhật (0Brix) ở các tuần sau thu hoạch của thí nghiệm... tăng năng suất củ Bên cạnh đó, khoai lang nhu cầu Ca cao vào giai đoạn tạo củ, đất có pH thấp và nông dân không bón Ca Kết quả năng suất củ khoai lang năm sau thấp hơn năm trƣớc (Niên giám thống kê tỉnh Vĩnh Long, 2013), màu tím của củ nhạt và củ mau hƣ hỏng trong thời gian bảo quản mà nguyên nhân có thể do thiếu K và Ca Do đó đề tài Ảnh hƣởng của kali và canxi trên năng suất, phẩm chất khoai lang Tím. .. hoạch của thí nghiệm số lần phun CaCl2 tại huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long Số mầm/củ khoai lang Tím Nhật ở các tuần sau thu hoạch của thí nghiệm số lần phun CaCl2 tại huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long Độ cứng của thịt củ khoai lang Tím Nhật (kgf/mm2) ở các tuần sau thu hoạch của thí nghiệm số lần phun CaCl2 tại huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long Tỷ lệ giảm độ cứng của thịt củ khoai lang Tím Nhật (%) ở các... củ khoai lang Tím Nhật (%) ở các tuần sau khi ngâm của thí nghiệm nồng độ và thời gian ngâm CaCl2 4.93 Tỷ lệ củ khoai lang Tím Nhật nẩy mầm (%) ở các tuần sau khi ngâm của thí nghiệm nồng độ và thời gian ngâm CaCl2 4.94 Số mầm/củ khoai lang Tím Nhật ở các tuần sau khi ngâm của thí nghiệm nồng độ và thời gian ngâm CaCl2 4.95 Độ cứng của thịt củ khoai lang Tím Nhật (kgf/mm2) ở các tuần sau khi ngâm của. .. huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long Khối lƣợng dây (tƣơi, khô) và hàm lƣợng nƣớc trong dây khoai lang Tím Nhật của thí nghiệm số lần phun CaCl2 tại huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long Số củ/dây, số củ thƣơng phẩm/ dây và tỷ lệ củ thƣơng phẩm khoai lang Tím Nhật của thí nghiệm số lần phun CaCl2 tại huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long Khối lƣợng củ/dây, khối lƣợng củ thƣơng phẩm/ dây khoai lang Tím Nhật của thí nghiệm
- Xem thêm -

Xem thêm: (LUẬN ÁN TIẾN SĨ NGÀNH KHOA HỌC CÂY TRỒNG) ẢNH HƢỞNG CỦA KALI VÀ CANXI TRÊN NĂNG SUẤT, PHẨM CHẤT KHOAI LANG TÍM NHẬT (Ipomoea batatas (L.) Lam) Ở TỈNH VĨNH LONG, (LUẬN ÁN TIẾN SĨ NGÀNH KHOA HỌC CÂY TRỒNG) ẢNH HƢỞNG CỦA KALI VÀ CANXI TRÊN NĂNG SUẤT, PHẨM CHẤT KHOAI LANG TÍM NHẬT (Ipomoea batatas (L.) Lam) Ở TỈNH VĨNH LONG, (LUẬN ÁN TIẾN SĨ NGÀNH KHOA HỌC CÂY TRỒNG) ẢNH HƢỞNG CỦA KALI VÀ CANXI TRÊN NĂNG SUẤT, PHẨM CHẤT KHOAI LANG TÍM NHẬT (Ipomoea batatas (L.) Lam) Ở TỈNH VĨNH LONG

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay