Đánh giá thực trạng và giải pháp đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho các tổ chức sự nghi p, c ng lập trên địa bàn thành phố hà nội từ năm 2010 đến na

97 146 0
  • Loading ...
1/97 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/11/2016, 10:44

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM ĐINH QUANG TUẤN ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP ĐẨY NHANH TIẾN ĐỘ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT CHO CÁC TỔ CHỨC SỰ NGHIỆP, CÔNG LẬP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI TỪ NĂM 2010 ĐẾN NAY LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI Thái Nguyên, năm 2015 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM ĐINH QUANG TUẤN ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP ĐẨY NHANH TIẾN ĐỘ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT CHO CÁC TỔ CHỨC SỰ NGHIỆP, CÔNG LẬP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI TỪ NĂM 2010 ĐẾN NAY Ngành: Quản lý đất đai Mã số: 60 85 01 03 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Ngọc Nông Thái Nguyên, năm 2015 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan: Đ côn tr n n C c số i u v t n đƣ c côn i n cứu ri n ết qu n i n cứu n u tron ố tron côn tr n u nv n trun t c v c ƣa oa ọc n o trƣ c đ Tôi xin cam đoan r n c c t ôn tin tr c n tron u n v n đ u đ đƣ c c rõ n uồn ốc / Thái Nguyên, tháng 10 năm 2015 Tác giả luận văn Đinh Quang Tuấn Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn ii LỜI CẢM ƠN Để o n t n đ t i tốt n m c n n n đƣ c s ƣ n i p n , n o i s nỗ c p ấn đấu n t n, n n i t t n , c u đ o c c t ầ , cô i o v s đ n i t t n c c c n ộ V n p n Đ n i p đất đai – S T i n u n v ôi trƣ n t n p ố H Nội Em xin tỏ s c m ơn s u s c t i i o vi n ƣ n N u n N ọc Nôn đ t n t n suốt qu tr n t t ầ đ u ƣ n ƣ n nc n đ Em uôn in n n côn sức v t o u i n Đ n đ o t o, Trƣ n đ i ọc Nôn đất đai – S T i n u n v i pđ n côn ao m tron qu tr n t an Gi m i u N m Em xin tr n trọn c m ơn c c t ầ , cô i o tron n n m tron n m trƣ n , c c t ầ , cô i o trƣ n Đ i ọc Nôn P i o PGS TS n, t o u i n tốt n ất i p đ c i n u n v n đến na tv nt ầ oa qu n T i n u n, m Thái Nguyên, c c c n ộ V n p n ôi trƣ n t n p ố H Nội đ n i t t n c i n u nv nn / Thái Nguyên, tháng 10 năm 2015 Tác giả luận văn Đinh Quang Tuấn Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn iii MỤC LỤC Ở ĐẦU .1 Đặt vấn đ .1 ục ti u đ t i 21 ục ti u tổn qu t đ t i .3 22 ục ti u cụ t ể đ t i 23 Ýn ĩa đ tài: 231Ýn ĩa tron ọc t p v n 232Ýn ĩa tron t i n cứu oa ọc c ti n .4 C ƣơn TỔNG QUAN TÀI IỆU 1.1 Cơ s 111 N oa ọc đ t i .5 n qu địn p p u t v đ n đất đai v cấp Giấ c ứn n n QSD đất 1 N u n t c cấp GCNQSDĐ, qu n s c un v t is n n i n v i đất 10 Cơ s p p đ t i .11 P p u t đất đai 11 122 ộ u t D n s (2005) 12 123 u t ổ sun sửa đổi số u u t đầu tƣ x n n (2009) 13 Tr n t , t ủ tục cấp GCNQSD đất c o tổ c ức đan sử ụn đất (Đi u 137, N ị đin 181/NĐ-CP) 13 Cơ s t c ti n đ t i 26 131 Tn n n i n cứu v cấp Giấ c ứn n n qu n sử ụn đất v qu n 132 Tn đai đất đai tr n t ế i i 26 n cấp Giấ c ứn n n qu n sử ụn đất v qu n đất Vi t Nam 27 133 Tn n cấp Giấ c ứn n n qu n sử ụn đất v qu n đất đai t i T n p ố H Nội 28 134 Đ n i c un v tổn quan: 32 C ƣơn ĐỐI TƢỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 33 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn iv Đối tƣ n n i n cứu .33 2 P m vi n i n cứu 33 221 V ôn 222 V t ian n i ian n 2.3 Nội un n i n cứu 33 i n cứu 33 i n cứu 33 Đi u i n t n i n, in tế, x 232 T c tr n t n qu n s côn un n côn t c cấp Giấ c ứn n n qu n sử ụn đất, v t is n p tr n địa ội t n p ố H Nội .33 c n i n v i đất c o c c tổ c ức s n n t n p ố H Nội V n p n Đ n t uộc S T i n u n v i i u qu t c i n số i i p p đẩ n an tiến độ cấp Giấ c ứn n n qu n sử ụn đất, qu n s c n i n v i đất c o c c tổ c ức s n t n p ố H Nội V n p n Đ n P ƣơn p p n đất đai H Nội ôi trƣ n t n p ố H Nội 33 3 Đ xuất c c i i p p v đ n s n i p, i p côn un p tr n địa v t i n đất đai H Nội .34 i n cứu 34 P ƣơn p p u tra t u t p số i u .34 P ƣơn p p t ốn P ƣơn p p ế t , so s n .35 ac ct i i uc i n quan 35 4 P ƣơn p p c u n ia 35 C ƣơn ẾT QUẢ NGHIÊN CỨU .36 Đi u i n t n i n, in tế x ội t n p ố H Nội 36 1 Đi u i n t n i n 36 Đặc điểm in tế x T n trƣ n 32 Đ n n ội 39 in tế v c u ển ịc cấu in tế .39 i c un v đặc điểm t n i n, in tế, x ội uv c i n cứu 46 321 N n t u n i: .46 322 N n n, 3 Sơ ƣ c t n n c ế: 47 n qu n sử ụn đất t n p ố H Nội 49 3 Cơ cấu sử ụn đất T n p ố H Nội 49 332 Tn n iến độn đất đai T n p ố H Nội: 50 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn v 34 Đ n i c un v côn t c qu n , sử ụn đất 52 341 N n mặt t c c c: 52 342 N n 3.5 T c tr n côn t c đ n qu n s côn n c ế, t iếu s t: 53 un đất đai, cấp Giấ c ứn n n qu n sử ụn đất, v t is n p tr n địa c n i n v i đất c o c c tổ c ức s n n t n p ố H Nội 54 Số ƣ n tổ c ức sử ụn đất tr n địa 352 Tn tr n địa 353 i p, n t n p ố H Nội: .54 n nộp sơ v cấp Giấ c ứn n n c o c c tổ c ức n T n p ố H Nội: 56 ết qu đ n , cấp GCN c o c c tổ c ức tr n địa nt n p ố H Nội iai đo n 2010-2013: 58 354 ết qu đ n tr n địa , cấp GCN c o c c tổ c ức s n i p, côn p n t n p ố H Nội: 60 3.6 P n t c n n t u n i, n v n u n n n tồn t i tron qu tr n cấp Giấ c ứn n n qu n sử ụn đất, qu n s i n v i đất c o c c tổ c ức s n i p, côn un p tr n địa v t is n c n n t n p ố H Nội 66 Gi i p p đẩ n an tiến độ cấp Giấ c ứn n n qu n sử ụn đất, qu n s un côn v t is n p tr n địa c n i n v i đất c o c c tổ c ức s n i p, n t n p ố H Nội 68 3.7.1 Gi i p p côn n địa c n 68 3.7.2 Gi i p p sách .70 3.7.3 Gi i p p tu n tru n, i o ục 71 3.7.4 Gi i p p n n cao n uồn n n 3.7.5 Gi i p p c V n p n đ n 71 c .72 ẾT UẬN VÀ IẾN NGHỊ 74 ết u n 74 iến n ị: 76 TÀI IỆU THA HẢO 78 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn vi DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT ĐS Đ ĐĐ : ất độn s n : Đ n đất đai GCNQSDĐ : Giấ c ứn n n qu n sử ụn đất HSĐC : Hồ sơ địa c n VPĐ : V np n đ n UBND : Uỷ an n n ĐĐC QSDĐ : n n đồ địa c n : Qu n sử ụn đất Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn vii DANH MỤC BẢNG n 1: T Đ n c tr n tr n độ c n ộ V n p n đất đai H Nội .30 n 2: ết qu t tr n địa c i nđ n t ế c ấp c o c c tổ c ức n t n p ố H Nội t n m 2010 - 2013 31 n 3: ết qu t c i n cun cấp t ôn tin địa c n c o Cục t uế t n p ố H Nội để t c i n n ĩa vụ t i c n t n m 2010- 2013 32 n 3.1: Di n t c c c o i đất c n t n p ố H Nội n m 2014 49 n 3.2: Hi n tr n sử ụn v iến độn đất đai t n p ố H Nội iai đo n 2010 – 2014 .51 n 3: Số ƣ n tổ c ức đan sử ụn đất t i c c qu n ( u n, t ị x ) tr n địa n t n p ố H Nội đến n m 2013 55 n 4: T n n nộp sơ v cấp Giấ c ứn n n c o c c tổ c ức sử ụn đất t i c c qu n ( u n, t ị x ) tr n địa n 5: ết qu đ n H Nội t o đơn vị n t n p ố H Nội đến n m 2013 56 , cấp GCN c o c c tổ c ức tr n địa nt n p ố n c n cấp qu n, u n, t ị x đến n m 2013 57 n 6: ết qu đ n , cấp GCN c o c c tổ c ức tr n địa n t n p ố H Nội iai đo n 2010 - 2013 58 n 7: ết qu đ n , cấp GCN c o c c tổ c ức t i tr n địa n t n p ố H Nội t n m 2010 - 2013 59 n 8: ết qu cấp GCN c o c c tổ c ức tr n địa nt n p ố H Nội đến n m 2013 .60 n 9: ết qu đ n , cấp GCN c o c c tổ c ức tr n địa n t n p ố H Nội đến n m 2013 .61 n 10: ết qu cấp GCN c o c c tổ c ức s n thành p ố H Nội t o đơn vị i p côn n tr n địa n n c n cấp qu n, u n, t ị x đến n m 2013 62 n 11: Số ƣ n GCN đ cấp c o c c tổ c ức s n i p, côn c u nn p tr n địa pt o n T n p ố H Nội đến n m 2013 .63 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn viii n 12: Di n t c đ cấp GCN c o c c tổ c ức s n i p, côn c u nn n tr n địa n 13: tr n địa n T n p ố H Nội đến n m 2013 .64 ức độ t ỏa m n u cầu it c i n c c t ủ tục n c n n t n p ố H Nội VPĐ đất đai H Nội .65 n 14: t i địa pt o ức độ ƣ n n c n ộ it c i n c c t ủ tục n t n p ố H Nội VPĐ đất đai H Nội 65 n 15: T i độ c n ộ c u n môn n c n tr n địa it c i n c c t ủ tục n t n p ố H Nội VPĐ đất đai H Nội .65 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 71 xin t o t u n qu n o c rƣ m r , tốn t côn tr n t iến tr c, c i ian, in p m i cần t đƣ n đỏ đối v i i i đƣ n đỏ, v c iv n i tổ c ức tiến c i n vi c t o t u n qu o c n t ủ tục n x n iến tr c, c i i u đất đ 3.7.3 Giải pháp tuyên truyền, giáo dục -V np xu n t n Đ n đất đai, S T i n u n v c i n tu n tru n, p ổ iến c c c n s c p p u t v đất đai tr n c c p ƣơn ti n t ôn tin đ i c n p sử ụn đất qua đ n ôi trƣ n cần t ƣ n n tiếp c n v i n i p c o vi c t ơn… c i n nc n đ i p c o c c tổ c ức s n n c n s c p p u t đất đai m i, ai, đ n n n m cần t đến vi c ai, đ n đất tr n địa n để c t ể n m i p, công đƣ c t c i n đầ đủ, c i n p t c c iấ t đất đai t i c c tổ c ức s n i p, côn t đƣ c t n n i n quan p sử ụn iến độn đất đai n n m tron qu tr n sử ụn đất đai c c tổ c ức - T ƣ n xu n c n n uổi iao ƣu, t p uấn trao đổi in n v i c c T n , T n p ố tr c t uộc Trun ƣơn i m c tr n c nƣ c i p đẩ n an côn t c cấp Giấ c ứn n n qu n sử ụn đất c o c c tổ c ức nói c un v đối v i c c tổ c ức s n i p, côn p tr n địa n T n p ố nói riêng 3.7.4 Giải pháp n ng cao ngu n nh n lực Văn phòng đăng ký Tron côn t c đ n đội n ũ c n ộ t đ oV np n Đ n , cấp Giấ c ứn n n c o c c tổ c ức vai tr c i n côn vi c vô cùn quan trọn , v v n cần t ƣ n xu n tổ c ức c c đ t t p uấn, n n cao tr n độ c u n môn, tin t ần tr c n i m c o đội n ũ c n ộ V n p n n m đ p ứn đƣ c côn vi c đ ra… n c n đ cần p i ổ sun t m số ƣ n đội n ũ c n ộ c c u n môn, p ẩm c ất đ o đức n m đ p ứn đƣ c ối ƣ n côn vi c đ C n đối, ố tr đ m o in p t i n n i m vụ cấp iấ c ứn n n qu n sử ụn đất t o qu địn Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn c iểm 72 điểm, m rõ tr c n i m t p t ể, c n n, n ất đứn đầu đối v i n trƣ n n đơn vị pc n ộ ôn p i n o nt n tr c n i m n ƣ i ế o c ; xử n i mc c , s c n i u đối v i tổ c ức, c n n it c i n c c t ủ tục cấp iấ c ứn n n qu n sử ụn đất 3.7.5 Giải pháp khác nc n n - n t ƣ n xu n t ôn ụn đất, địn ôi trƣ n cần o tr c tiếp t i t n tổ c ức s n i p, côn ẩn trƣơn ặc i i p p tr n, S T i n u n v p sử o n tất t ủ tục cấp iấ c ứn n n QSDĐ t o qu c, S T i n u n v i ip pt o ƣ n t u n ôi trƣ n cần t c c c triển n i u i, đẩ n an tiến độ cấp iấ c ứn n n, đ n ị c c tổ c ức t u đất, đƣ c iao đất c t u ti n, sử ụn đất p i đến cấp c ứn n n t o qu địn n u nv ôi trƣ n Nếu iến n ị c c ôn đến n t ức xử cấp iấ , S T i , tr n U ND t n p ố qu ết địn - N a t đầu n m, S cần tổ c ức c c uổi iao an v i U ND c c qu n, u n, t ị x , đối t o i v i c c tổ c ức s n i p, côn v côn t c cấp GCN; c ủ độn r so t c c trƣ n ốc p ức t p, n, vƣ n m c, tổn iến ộ T i n u n v i n Tiếp tục tổ c ức t p p sử ụn đất p sử ụn đất c n uồn o c o U ND T n p ố, xin ôi trƣ n , C n p ủ để c đ o, ƣ n c c i n ịc vụ côn tr c tu ến mức độ tron cấp Giấ c ứn n n qu n sử ụn đất c o c c tổ c ức s n i p, côn địa nt p nT n p ố -H n t n S T in u nv c c trƣ n n ôi trƣ n cần iểm tra, r so t, t ốn p c ƣa đƣ c cấp iấ c ứn n n qu n sử ụn đất; x ế o c triển c i tiết t o t n t n , iao c ti u t n v i số iấ c ứn n n p i o n t n c i nc ot n Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN ộ p n c u n môn; c ủ http://www.lrc.tnu.edu.vn 73 độn p ối p v i U ND c c qu n, u n, t ị x n m c c t n n, vƣ n m c để ịp t - tru n, v n độn đo n vi n, ội vi n v n n c i n vi c n n qu n sử ụn đất v c ấp t o qu địn ; p ối n đầ đủ n ội c c cấp t c c c tu n n iểu rõ v qu n đ n i, n ĩa cấp iấ c ứn ĩa vụ n ƣ i sử ụn đất p v i c n qu n c c cấp i i qu ết ịp t c c vụ vi c tran c ấp, n i i i qu ết t o t ẩm qu n… ặt tr n tổ quốc, c c đo n t ể c n trị - x vụ n ƣ i sử ụn đất, t n ,n i, ứt điểm iếu n i, tố c o v đất đai n a t c s Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 74 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận 1) Lu t Đất đai 2003, tiếp đ u t Đất đai n m 2013 đƣ c Quốc ội a XIII ỳ ọp t ứ t ôn qua n n 01 t n n m 2014 cùn t 29 t n 11 n m 2013, c t ốn c c v n i u ct n qu địn , ƣ n n c i n côn t c cấp Giấ c ứn n n qu n sử ụn đất n i c un , cấp Giấ c ứn n n qu n sử ụn đất c o c c tổ c ức sử ụn đất n i ri n đ t n ƣ cn c n t u n c n o n t i n i p c o côn t c qu n i, i u qu 2) T n p ố H Nội đ t p trun c quan n , sử ụn đất n c n đ oc cS , an ngành c o n t i n c c c ế c n s c tron qu n i n đất đai, đẩ n an côn t c cấp Giấ c ứn n n c o n ƣ i sử ụn đất nói chung côn t c cấp Giấ c ứn n n c o c c tổ c ức s n i p, côn p tr n địa n T n p ố n i ri n 3) T ôn qua vi c t c i n đ t i: “Đánh giá thực trạng giải pháp đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất cho tổ chức nghi p, c ng lập địa bàn Thành phố Hà Nội từ năm 2010 đến nay” m đ tổn t ốn v u tra đƣ c ết qu cụ t ể n ƣ sau: - Đối v i côn t c đ n đất, qu n s địa p, un đất đai, cấp Giấ c ứn n n qu n sử ụn v t is n c n i n v i đất c o c c tổ c ức tr n n t n p ố H Nội: Đến n m 2013, tr n địa 19,247 t ửa đất, v i tổn quan N i ntc n T n p ố c 9,831 tổ c ức sử ụn ần 43,923 a Tron đ c 3,861 đơn vị nƣ c; 905 đơn vị t uộc U ND x qu n tế; 106 đơn vị quốc p n ; 196 đơn vị an nin Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN ; 4,763 tổ c ức in C tổn số 8,427 Giấ c ứn http://www.lrc.tnu.edu.vn 75 n n đ đƣ c cấp c o 5,245 tổ c ức sử ụn đất đ nộp sơ đủ u i n cấp GCN Ri n iai đo n t n m 2010 đến n m 2013 đ cấp đƣ c 3,024 Giấ c ứn n n, v i i n t c 2,424.0 a c o c c tổ c ức sử ụn đất tr n địa n T n p ố H Nội - Đối v i côn t c đ n đất, qu n s n i p, côn un đất đai, cấp Giấ c ứn n n qu n sử ụn v t is n p tr n địa c n i n v i đất c o c c tổ c ức s n t n p ố H Nội: T n đến n m 2013 đ cấp đƣ c 1,877 GCN v i i n t c c o c c tổ c ức s n i p, côn c iếm 17.73% tổn p, c iếm 22.3% tổn số GCN đ cấp v i n t c đất đ đƣ c cấp c o c c tổ c ức sử ụn đất ết qu cấp GCN c o c c tổ c ức s n i p, côn t n p ố H Nội t o đơn vị n tr n địa n tr n địa u cầu it c i n c c t ủ tục n T n p ố H Nội V n p n Đ n cầu u cầu pt oc u n pt oc u n n T n p ố H Nội đến n m 2013 ức độ t ỏa m n đƣ c n n T n p ố H Nội đến n m 2013 Di n t c đ cấp GCN c o c c tổ c ức s n i p, côn n p tr n địa n c n cấp qu n, u n, t ị x đến n m 2013 Số ƣ n GCN đ cấp c o c c tổ c ức s n i p, côn n 3,893.5 a 74%, mức độ n t ƣ n n c n tr n địa đất đai v i mức độ đ p ứn 22% v c ƣa đ p ứn đƣ c u 4% ức độ ƣ n n c n ộ VPĐ t ủ tục v i mức đầ đủ 100%, mức đất đai H Nội ôn đầ đủ mức n c n mức t n t n c u đ o ôn t n t n c u đ o ết qu t c i nc c it c i nc c 0% T i độ c n ộ c u n môn VPĐ đất đai H Nội t ủ tục it 54%, mức n t ƣ n 44%, 2% c i n cun cấp t ôn tin địa c n c o Cục t uế t n p ố H Nội để t c i n n ĩa vụ t i c n t n m 2010 – 2013 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN 38,844 trƣ n http://www.lrc.tnu.edu.vn p 76 Kiến nghị: - Đối v i U ND T n p ố H Nội: T ƣ n xu n c p n t c c v n ộT in u nv địa n p p qu m i C n p ủ, ôi trƣ n , đồn t ic ƣ n n T n p ố H Nội để s m đƣa c c v n ịp t ic đ oc cS , iến tr c, S X an n n cụ t ể, p ù n p ụn v o sốn n c i n quan n ƣ S Qu n , Cụ T uế, S T i c n p ối ết T in u nv ôi trƣ n n m t o n Giấ c ứn n n n n c o c c tổ c ức s n iao đất, c o t u đất Đặc i t pv i n o c p c ặt c ẽ v i S n tron côn t c cấp i p, côn c c tổ c ức s n p đƣ c N i p, côn nƣ c p t c ủ vè t ic n T ƣ n xu n r so t, i m t c c t ủ tục n c n rƣ m r , ôn cần t iết đối v i côn t c cấp Giấ c ứn n n qu n sử ụn đất, đặc i t c c t ủ tục i n quan đến côn t c cấp Giấ c ứn n n c o c c tổ c ức s n i p, côn p i n na đ ôn c n p ù H n n m ổ sun n uồn in p c n , s p t i u đất đai tr n địa c i n đo đ c p mi n p - Đối v i S T i n u n v c o côn t c x n sơ địa n T n p ố n ƣ: ổ sun n uồn in n đồ, p sơ đ n tổ c ức s n i p, côn p , cấp Giấ c ứn n n c o c c tr n to n địa n T n p ố H Nội ôi trƣ n H Nội, V n p n đ n đất đai H Nội: o c o ịp t ôi trƣ n n n i, đầ đủ v i U ND T n p ố, v i ộ T i n u n v n vƣ n m c tron côn t c cấp Giấ c ứn n n cho c c tổ c ức s n i p, côn p sử ụn đất tr n địa n T n p ố T ƣ n xu n t p uấn, n n cao tr n độ c u n môn đối v i đội n ũ c n ộ tr c tiếp t c i nđ n , cấp Giấ c ứn n n qu n sử ụn đất Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 77 uôn tổ c ức t c i n ịc vụ côn tr c tu ến i n quan đến vi c đ n , cấp Giấ c ứn n n c o c c tổ c ức s n T n p ố ịp t i p, côn p tr n địa n mức độ i đầu tƣ s v t c ất, c ế độ m vi c p ù n i p vụ đối v i đội n ũ c n ộ t c i n vi c đ n n n c o c c tổ c ức s n i p, côn p T ƣ n xu n iểm tra, xử n i m c c trƣ n , s c n i u đối v i tổ c ức s n i p, côn p p v i c u n môn , cấp Giấ c ứn pc n ộ it p i n c i n c c t ủ tục cấp Giấ c ứn n n qu n sử ụn đất - Đối v i U ND cấp qu n, u n, t ị x : C đ oc cp n t ửa đất đ c an c u n môn ai, p sơ trƣ c đối v i c c n đồ i n tr n , c u ển ồ sơ v s T i n u n v trƣ n để t ẩm địn tr n U ND T n p ố qu ết địn iao đất, c o t u đất v cấp Giấ c ứn n n c o c c tổ c ức s n i p, côn qu n ôi p t uộc qu n U ND cấp qu n, u n, t ị x C đ o U ND c c p ƣ n , x , t ị trấn x c n n ran tran c ấp t ửa đất, p ối u n, t ị x n i p, côn ai, p tr n địa pv ic cp n i i, t n tr n an c u n môn qu n, p sơ đối v i c c t ửa đất c c tổ c ức s n c u ển v S T i n u n v ôi trƣ n - Đối v i U ND c c p ƣ n , x , t ị trấn: P ối p v i c c p n an c u n môn qu n, u n, t ị x ai, p sơ đối v i c c t ửa đất c c tổ c ức s n i p, côn qu n qu n T in u nv U ND cấp qu n, u n, t ị x tr n địa p t uộc n c u ển v S ôi trƣ n Xác nh n v ran i i, t n tr n tran c ấp t ửa đất, t o u i n c o c c tổ c ức s n i p, côn p đ n tr n địa n o nc n sơ t o qu địn Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 78 TÀI LIỆU THAM KHẢO Mác - Ăn n to n t p - T p 25, p ần II - Trang 248; ộ T i n u n v ôi trƣ n , ộ Nội vụ (2004), Th ng t li n tích số 38/2004/TTLT-BTNMT- NV h ớng dẫn v chức nhiệm vụ qu n h n v tổ chức c a văn phòng ăng ký qu n sử dụng ộ T i c n , t ộT in u nv ôi trƣ n (2005), Th ng t li n tịch số 05/2005/TTLT-BTP-BTNMT ng 16 2005 h ớng dẫn việc ăng ký ch p b o lãnh qu n sử dụng ộ T i n u n v t t i s n gắn li n với t ôi trƣ n , ộ Tƣ P p (2006), Th ng t li n tịch số 03/2006/TTLT-BTP-BTNMT ngày 13/6/2006, Sửa ổi bổ sung m t số qu ịnh c a Th ng t li n tịch số 05 2005 TT T T - TN T h ớng dẫn việc ăng ký ch p b o lãnh qu n sử dụng với t ộ T i n u n v ng t t i s n gắn li n 21 10 2009 qu ôi trƣ n (2009), Th ng t số: 17 2009 TT-BTNMT ịnh v Gi chứng nh n qu n sử dụng sở hữu nh v t i s n kh c gắn li n với ộ T i n u n v t ôi trƣ n (2009), Th ng t số 20 2009 TT-BTNMT ng 22 10 2009 c a Gi chứng nh n qu n sử dụng gắn li n với t qu n T i ngu n v i tr ng u ịnh bổ sung v t qu n sở hữu nh v t i s n kh c t ộ T i n u n v ôi trƣ n , ộ Nội vụ (2010), Th ng t li n tịch số 05/2010/TTLT/BTNMT- NV ng 13 2010 h ớng dẫn chức nhiệm vụ v tổ chức c a V Đ v tổ chức ph t triển quỹ ộ T i n u n v t ôi trƣ n , ộ Tƣ Pháp (2011), Th ng t li n tịch số 20/2011/TTTL-BTP- TN T ng 18 11 2011 c a Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN T ph p v http://www.lrc.tnu.edu.vn T i 79 ngu n v i tr ng h ớng dẫn việc ăng ký ch p qu n sử dụng t i s n gắn li n với ộ T i n u n v ng t t ôi trƣ n (2014): Th ng t số: 24/2014/TT-BTNMT 19 2014 Quy ịnh v th nh phần hồ sơ ịa chính; hồ sơ n p thực th tục ăng ký nh n qu n sử dụng 10 ộ T i n u n v Ph p lu t t t i s n gắn li n với t c p Gi chứng t ôi trƣ n inh nghiệm n ớc ngo i v u n lý v t th ng 2012 11 C n p ủ (2004), Nghị ịnh số 181 2004 NĐ-CP ngày 29/10/2004 v h ớng dẫn thi h nh u t Đ t 12 C n p ủ (2009), Nghị ịnh số: 88 2009 NĐ-C ng Chính ph V c p Gi chứng nh n qu n sử dụng v t i s n kh c gắn li n với t qu n sở hữu nh t 13 C n p ủ (2013), Nghị qu ết số 06 N -C ho ch sử dụng 19 10 2009 c a ng 19 01 2013 v qu t ến năm 2020 v kế ho ch sử dụng t năm ầu ký 2011-2015 c a Th nh phố H N i 14 C n p ủ (2014), Nghị ịnh số 43 NĐ-C ng y 15/5/2014 Qu tiết thi h nh m t số i u c a hành ngày 15/5/2014 ng i u t Đ t Chính ph ban ợc Nh n ớc giao phép chu ển mục ích sử dụng ịnh chi t cho thu t cho t ể thực dự n ầu t 15 C n p ủ (2014), Th ng b o số: 204 T -V C ng 19 2014 v kết lu n c a hó Th t ớng Chính ph Ho ng Trung H i t i cu c họp gi tình hình c p Gi chứng nh n qu n sử dụng v t i s n kh c gắn li n với 16 Hội đồn N n t ng n T n t qu n sở hữu nh 06 2014 p ố H Nội (2012), Nghị qu ết số: 10/2012/NQ-HĐND ng 13 2012 v 2020 kế ho ch sử dụng t năm 2011 - 2015 th nh phố H N i Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN nh u ho ch sử dụng t ến năm http://www.lrc.tnu.edu.vn 80 17 Quốc ội (1992), Hiến ph p n ớc c ng hòa xã h i ch nghĩa Việt Nam năm năm 1992 18 Quốc ội (2003), u t Đ t 2003 19 Quốc ội (2005): u t dân năm 2005 uốc h i (2009): u t ổ sun sửa đổi số u u t đầu tƣ x n n 2009 20 Quốc ội (2014), u t Đ t 2013 21 S T i n u n & ôi trƣ n H Nội (2012), o c o kết qu kiểm k t năm 2012 tr n ịa b n th nh phố H N i 22 S T i n u n & ôi trƣ n H Nội (2012), o c o tình hình c p gi chứng nh n theo Chỉ thị số 05 CT-TTg v Nghị qu ết số 30 2012 H-13 tr n ịa b n b n th nh phố H N i 23 S T i n u n & ôi trƣ n H Nôị o c o kết qu ăng ký c p Gi chứng nh n cho c c tổ chức nghiệp c ng l p tr n ịa b n Th nh phố H N i năm 2010 năm 2011 năm 2012 năm 2013 24 Tổn cục Qu n đất đai (2009), “ oc o nh gi tình hình ho t c a hệ thống Văn phòng ăng ký qu n sử dụng ng t c c c p c n ớc” H N i 25 Tổn cục Qu n đất đai (2009), “T i liệu h i th o ăng ký t h p” H N i 26 Ủ an n n n T n p ố H Nội (2008), u ết ịnh số 818 Đ-UBND, ngày 18/9/2008 v việc th nh l p Văn phòng Đăng ký 27 U ND T n p ố H Nội (2010), ng t H N i u ết ịnh số: 18 2010 Đ-UBND 10 2010 c a U ND th nh phố H N i v việc ban h nh qu c p Gi chứng nh n qu n sử dụng kh c gắn li n với gắn li n với t; ăng ký biến ịnh v t qu n sở hữu nh v t i s n ng v sử dụng t sở hữu t i s n t cho c c tổ chức tr n ịa b n th nh phố H N i Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 81 28 U ND T n p ố H Nội (2012), ế ho ch số 78 H-UBND ngày 24 2012 c a U ND th nh phố H N i việc c p Gi sử dụng chứng nh n qu n t qu n sở hữu nh v t i s n kh c gắn li n với t cho c c tổ chức tr n ịa b n Th nh phố H N i 29 U ND T n p ố H Nội (2015), chứng nh n qu n sử dụng li n với t o c o Tình hình v kết qu c p Gi t qu n sở hữu nh v t i s n kh c gắn thị tr n ịa b n th nh phố H N i ng 30 V n p n Đ n đất đai H Nội 15 2015 o c o kết qu c ng t c năm 2010 năm 2011 năm 2012 năm 2013 31 http://www.diaoconline.vn Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn PHIẾU ĐIỀU TRA, KHẢO SÁT (Công tác cấp GCN tổ chức nghiệp, công lập sử dụng đất địa bàn Thành phố Hà Nội) I THÔNG TIN CHUNG VỀ TỔ CHỨC - T n tổ c ức: - Địa c trụ s c n : - T ôn tin i n n ƣ i n p iếu Họ t n: Đơn vị côn t c: V n p n Đ n đất đai H Nội - S TN& T H Nội C ức vụ: II CÔNG TÁC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QSD ĐẤT 1- N uồn ốc sử ụn đất ( i t o qu ết địn , c ): NN c o t u đất tr ti n t u đất n n m NN công nh n quy n sử dụn đất NN giao đất không thu ti n sử dụn đất NN giao đất có thu ti n sử dụn đất 2- H n t ức sử ụn đất: C o t u đất tr ti n t u đất hàng Giao đất không thu ti n sử n m dụn đất C o t u đất tr ti n thuê Giao đất có thu ti n sử đất lần cho c th i gian thuê dụn đất 3- Di n t c đất đan sử ụn : .m2 4- Địa điểm t ửa đất: 5- ục đ c sử ụn : 6- T i ian đƣ c iao đất, t u đất : ……… n m 7- Đơn vị đ p đồn t u đất (trƣ n p đƣ c n nƣ c c o t u đất) c ƣa? Đ Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN C ƣa http://www.lrc.tnu.edu.vn 8- Đơn vị đ đƣ c cấp Giấ c ứn n n qu n sử ụn đất, qu n s v t i s n n i n tr n đất (GCNQSDĐ) c ƣa? Đ đƣ c cấp 9- T n un C ƣa đƣ c cấp n sử ụn đất: Sử dụng k ôn mục đ c ghi GCN Sử dụng k ôn mục đ c ghi GCN Để bị lấn chiếm, thất thoát 10- Đơn vị c ặp n tron vi c t n Rất C ƣa đƣa v o sử dụng Đang có tranh chấp c i n t ủ tục xin cấp GCN Có chút khó Không gặp n 11- T o ôn ( ), C o đơn vị khác thuê sử dụng toàn phần di n tích ôn ? n nn oc n Đơn vị tron vi c xin cấp GCN o đ u? Do trình t , thủ tục rƣ m rà Do sách pháp lu t v đất đai uôn t a đổi Do cán thụ lý hồ sơ Do n tron vi c l p n hồ sơ Do ph i có s phối h p Do quy ho c ôn đồng nhi u (không phù h p quy ho ch) ban, ngành Lý khác (xin vui lòng nêu cụ thể t i n ƣ i) Lý khác: 12- Đơn vị ôn ( ) c t c i n đủ c c qu địn v o v môi trƣ n không ? Đ c C đ n i t c động môi trƣ n (ĐT ) Đ c cam ết b o v môi Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN Th c hi n tốt Th c hi n c ƣa tốt Th c hi n tốt http://www.lrc.tnu.edu.vn trƣ ng (BVMT) C ƣa t Th c hi n c ƣa tốt c hi n thủ tục v BVMT theo qu định 13- Đ i i n quan n nƣ c c t ƣ n xu n iểm tra, t an tra vi c sử ụn đất đơn vị ôn ( ) ôn ? Không bao gi T ƣ ng xuyên Luôn Th nh tho ng T ƣ ng xuyên 14- Đơn vị ôn ( ) đ quan qu n n nƣ c t an tra, iểm tra v vi c sử ụn đất ao n i u ần tron iai đo n 2010-2013 ? ần 15- Ôn ( ) t đ n iấ c ứn n n: i i u qu sử ụn đất đơn vị Rất hi u qu Hi u qu i đƣ c cấp Ít hi u qu Không có hi u qu 16- T o ôn ( ) i u qu đơn vị : Th c hi n quy n, n ĩa vụ T n oan t u c o đơn vị, Nâng đơn vị sử dụn đất cao đ i sống cho cán bộ, công nhân viên Góp phần phát triển kinh tế- xã Ổn địn , n t m đầu tƣ, p t triển hội t nh s n xuất Thu n l i công tác Qu n đất đai đƣ c tốt ơn chấp, b o lãnh Sử dụn đất tiết ki m, hi u qu Hi u qu c: 17- T o ôn ( ), N nƣ c n n ƣu ti n côn t c cấp iấ c ứn n n? m để đẩ n an tiến độ Gi m b t thủ tục hành N nƣ c hỗ tr kinh phí Đ o t o, nâng cao chất ƣ ng cán T n cƣ ng công tác thanh, kiểm qu n n nƣ c tra Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn Tuyên truy n phổ biến pháp lu t Ổn định sách pháp lu t đất đai Hƣ ng d n cụ thể, trình t th c Quy ho c đồng (các cấp, hi n ngành) T n cƣ ng s phối h p gi a Đẩy nhanh th i gian th c hi n quan an, n n thẩm định hồ sơ cấp giấy P ƣơn n c: 18- Theo ông (bà) th i gian gi i thủ tục hành v cấp giấy chứng nh n t i S T i n u n v ôi trƣ n n ƣ t ế nào? Rất n an c n Rất c m Bình t ƣ ng Ph i sửa đổi Đ xuất (Ph i sửa đổi c ): 19- Ông (bà) đ n i n ƣ t ế v vi c cấp giấy chứng nh n cho tổ chức hi n t i t n p ố ? Rất p K ôn p lý C ƣa h p lý Ph i sửa đổi Đ xuất (Ph i sửa đổi c ): Xin tr n trọn c m ơn Ôn / đ cun cấp t ôn tin Ngƣời điều tra Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN Ng th ng năm 2015 Đại diện tổ chức đƣợc điều tra http://www.lrc.tnu.edu.vn
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá thực trạng và giải pháp đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho các tổ chức sự nghi p, c ng lập trên địa bàn thành phố hà nội từ năm 2010 đến na , Đánh giá thực trạng và giải pháp đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho các tổ chức sự nghi p, c ng lập trên địa bàn thành phố hà nội từ năm 2010 đến na , Đánh giá thực trạng và giải pháp đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho các tổ chức sự nghi p, c ng lập trên địa bàn thành phố hà nội từ năm 2010 đến na

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay