Lựa chọn bài tập nâng cao hiệu quả giai đoạn tàn cuộc với thế cờ còn hai tượng cho nam đội tuyển cờ vua trường trung học phổ thông bắc đông quan thái bình

52 164 0
  • Loading ...
1/52 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/11/2016, 10:33

TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI KHOA GIÁO DỤC THỂ CHẤT VŨ THỊ HƢỜNG LỰA CHỌN BÀI TẬP NÂNG CAO HIỆU QUẢ GIAI ĐOẠN TÀN CUỘC VỚI THẾ CỜ CÒN HAI TƢỢNG CHO NAM ĐỘI TUYỂN CỜ VUA TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG BẮC ĐÔNG QUAN - THÁI BÌNH KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HÀ NỘI - 2016 TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI KHOA GIÁO DỤC THỂ CHẤT VŨ THỊ HƢỜNG LỰA CHỌN BÀI TẬP NÂNG CAO HIỆU QUẢ GIAI ĐOẠN TÀN CUỘC VỚI THẾ CỜ CÒN HAI TƢỢNG CHO NAM ĐỘI TUYỂN CỜ VUA TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG BẮCĐÔNG QUAN - THÁI BÌNH KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Chuyên Ngành: Sƣ phạm GDTC Hƣớng dẫn khoa học TS HÀ MINH DỊU HÀ NỘI - 2016 LỜI CAM ĐOAN Tên là: Vũ thị Hƣờng Sinh viên lớp: K38A GDTC - Trƣờng ĐHSP Hà Nội Tôi xin cam đoan đề tài “Lựa chọn tập nâng cao hiệu giai đoạn tàn với cờ tượng cho Nam đội tuyển cờ vua trường THPT Bắc Đông Quan - Thái Bình” công trình nghiên cứu riêng Đề tài không trùng với kết nghiên cứu tác giả khác Các kết nghiên cứu mang tính thời cấp thiết thực tế khách quan trƣờng THPT Bắc Đông Quan - Thái Bình Hà Nội, ngày … tháng… năm 2016 Sinh viên VŨ THỊ HƯỜNG DANH MỤC VIẾT TẮT ĐHSP Đại học Sƣ phạm GDTC Giáo dục thể chất HLV Huấn luyện viên NTN Nhóm thực nghiệm NXB Nhà xuất STN Sau thực nghiệm TDTT Thể dục thể thao TTN Trƣớc thực nghiệm THPT Trung học phổ thông TĐTL Trình độ tập luyện MỤC LỤC ĐẶT VẤN ĐỀ CHƢƠNG 1.TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1 Những vấn đề đánh giá trình độ tập luyện vận động viên 1.1.1 Khái niệm trình độ tập luyện quan điểm nghiên cứu trình độ tập luyện thể dục thể thao 1.1.2 Khái niệm trình độ tập luyện vận động viêncờ vua quan điểm nghiên cứu trình độ tập luyện vận động viêncờ vua 11 1.1.2.1 Khái niệm trình độ tập luyện vận động viêncờ vua 11 1.1.2.2 Đánh giá trình độ tập luyện vận động viên cờ vua 12 1.2 Đặc điểm tâm - sinh lý lứa tuổi THPT 15 1.2.1.Đặc điểm tâm lí học sinh THPT 15 1.2.2 Đặc điểm sinh lí học sinh THPT 16 1.3 Đặc điểm hoạt động tập luyện thi đấu môn cờ vua 17 1.3.1 Các phương pháp, phương tiện giảng dạy - huấn luyện môn cờ vua 19 1.3.2 Cơ sở lý luận trình hình thành kỹ kỹ xảo môn cờ vua 22 1.4 Cơ sở lý luận tình (thế cờ) hai Tƣợng tàn 23 CHƢƠNG NHIỆM VỤ- PHƢƠNG PHÁP - TỔ CHỨC NGHIÊN CỨU 25 2.1 Nhiệm vụ nghiên cứu 25 2.2 Phƣơng pháp nghiên cứu 25 2.2.1.Phương pháp phân tích tổng hợp tài liệu 25 2.2.2.Phương pháp vấn, tọa đàm 25 2.2.3 Phương pháp quan sát sư phạm 26 2.2.4 Phương pháp kiểm tra sư phạm 26 2.2.5 Phương pháp thực nghiệm sư phạm 26 2.2.6 Phương pháp toán thống kê 27 2.3 Tổ chức nghiên cứu 28 2.3.1 Thời gian nghiên cứu: 28 2.3.2 Đốitượng nghiên cứu 28 2.3.3 Địa điểm nghiên cứu 28 CHƢƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 29 3.1 Nghiên cứu lựa chọn số tập nhằm nâng cao hiệu giai đoạn tàn với cờ hai tƣợng cho Nam đội tuyển cờ vua trƣờng THPT Bắc Đông Quan - Thái Bình 29 3.1.1 Nghiên cứu lựa chọn test đánh giá nâng cao giai đoạn tàn với cờ hai Tượng cho Nam đội tuyển cờ vua trường THPT Bắc Đông Quan Thái Bình 33 3.2 Ứng dụng đánh giá hiệu tập lựa chọn đối tƣợng nghiên cứu 35 3.2.1.Tổ chức thực nghiệm sư phạm 35 3.2.2 Kết phân tích kết nghiên cứu 36 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC BẢNG BIỂU BẢNG Bảng 3.1 Nội dung Kết vấn nâng cao hiệu giai đoạn tàn Trang 31 với cờ Tƣợng (n=30) Bảng 3.2 Tính thông báo test đối tƣợng nghiên cứu 33 (n=20) Bảng 3.3 Kết kiểm tra trƣớc thực nghiệm nhóm đối 36 chứng nhóm thực nghiệm (𝑛𝐴 =𝑛𝐵 =10) Bảng 3.4 Kết kiểm tra thực nghiệm nhóm đối 37 chứng nhóm thực nghiệm (𝑛𝐴 =𝑛𝐵 =10) Bảng 3.5 Kết kiểm tra sau thực nghiệm nhóm đối chứng thực nghiệm(𝑛𝐴 =𝑛𝐵 =10) 38 ĐẶT VẤN ĐỀ Ngày nay, ngƣời vừa mục tiêu giáo dục vừa động lực cho phát triển kinh tế xã hội Giáo dục đóng vai trò trung tâm chiến lƣợc phát triển nguồn nhân lực, chiến lƣợc đƣợc thể nghị Đảng nhà nƣớc, tiêu biểu nghị 08/N/TW năm 2011 tăng cƣờng lãnh đạo đảng, tạo bƣớc phát triển mạnh mẽ thể dục, thể thao đến năm 2020[7] Nghị nêu rõ: “Mục tiêu tiếp tục hoàn thiện máy tổ chức, đổi quản lý, nâng cao chất lƣợng đội ngũ cán thể dục, thể thao; tăng cƣờng sở vật chất, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, công nghệ làm tảng phát triển mạnh mẽ vững nghiệp thể dục thể thao; đến năm 2020, phấn đấu 90% học sinh, sinh viên đạt tiêu chuẩn rèn luyện thân thể; trƣờng học, xã, phƣờng, thị trấn, khu công nghiệp có đủ sở vật chất thể dục, thể thao phục vụ việc tập luyện nhân dân; trình độ số môn thể thao trọng điểm đƣợc nâng cao ngang tầm Châu Á giới; bảo đảm điều kiện để sẵn sàng đăng cai tổ chức thành công kiện thể thao lớn Châu giới” Trong năm qua dƣới lãnh đạo Đảng Nhà nƣớc, bƣớc đầu đƣờng công nghiệp hóa, đại hóa, đất nƣớc ta đạt đƣợc thành tựu quan trọng kinh tế - trị - an ninh - xã hội Sự phát triển đất nƣớc tạo thời cho TDTT phát triển Cờ vua môn thể thao có tiềm triển vọng to lớn thể thao Việt Nam Tuy cờ vua môn thể thao đƣợc phát triển nƣớc ta (đƣợc phát triển mạnh từ năm 1980, năm giáo dục đào tạo đƣa cờ vua vào giảng dạy trƣờng đại học) nhƣng cờ vua trở thành nhu cầu sinh hoạt thể thao văn hóa tầng lớp nhân dân đặc biệt tầng lớp thiếu niên học sinh Sở dĩ có đƣợc phổ biến rộng rãi nhƣ môn cờ vua với đặc trƣng hoạt động trí tuệ nên đòi hỏi tố chất thể lực nhƣng lại có yêu cầu cao ý chí, tính thông minh, óc sáng tạo ngƣời chơi Những phẩm chất lại vốn truyền thống bốn nghìn năm xây dựng đất nƣớc giữ vững dân tộc ta Hiện nƣớc ta cờ vua có tốc độ phát triển nhanh hầu hết tỉnh ngành có phong trào cờ vua phát triển rộng rãi đặc biệt Hà Nội, Thành Phố Hồ Chí Minh, Thừa Thiên Huế, Hải Phòng, Quảng Ninh….Có nhiều VĐV cờ vua mang lại nhiều vinh quang cho Tổ Quốc Chính ngành TDTT xác định cờ vua môn thể thao mũi nhọn ngành Thể thao nƣớc ta đƣợc đầu tƣ quan tâm phát triển Nói đến làng cờ vua Việt Nam không nhắc đến đại kiện tƣớng nhƣ: Đào Thiên Hải đạt danh hiệu đại kiện tƣớng năm 1995 đạt kiện tƣớng Việt Nam (3lần vô địch giải quốc tế khu vực, huy chƣơng bạc ASIAN, huy chƣơng vàng Seagames, 12 lần vô địch quốc gia), Từ Hoàng Thông (2 lần đạt giải Á quân trẻ Châu Á năm 1991 1992, huy chƣơng vàng Đông Nam Á năm 2011, huy chƣơng vàng bạc Seagames năm 2003 2005, lần vô địch quốc gia), Nguyễn Anh Dũng (huy chƣơng vàng giải vô địch cờ vua U20 châu Á năm 1993, đạt huy chƣơng vàng Seagames 2005 (Philippinnes) với nội dung cờ chớp cá nhân nam, cờ nhanh đồng đội nam, cờ tiêu chuẩn đồng đội nam, vô địch quốc gia năm1993, 1995, 1997, 2005, 2006, huy chƣơng vàng đại hội thể dục thể thao toàn quốc năm 1995) đại kiện tƣớng Nguyễn Ngọc Trƣờng Sơn (huy chƣơng vàng giải Châu Á, vô địch HD bank năm 2014 ) đại kiện tƣớng Lê Quang Liêm (vô địch giới Châu Á nội dung cờ chớp 2013,Vô địch Aeroflot mở rộng 2010 2011, vô địch HD Bank 2013, huy chƣơng vàng Seagames 2011) có cô bé Nguyễn Lê Cẩm Hiền tuổi trở thành nhà vô địch giới lứa tuổi nữ nhỏ tuổi làng cờ vua Việt Nam giành chức vô địch cờ vua trẻ giới 2015 TP Halkidik - Hy Lạp Mặc dù cờ vua Việt Nam thu đƣợc kết to lớn nhƣ nhƣng thực tiễn công tác đào tạo trƣờng nƣớc ta nhiều vấn đề bất cập nhƣ: Còn hạn chế tài liệu tham khảo, tài liệu giảng dạy; sở vật chất, trình tập luyện cần phải có biện pháp thích hợp làm tăng hiệu trình giảng dạy, tập luyện cho đội tuyển cờ vua Trong cần đặc biệt trọng đến việc nâng cao hiệu giai đoạn tàn với cờ hai Tƣợng cho nam đội tuyển cờ vua Trong cờ vua, hai Tƣợng có sức mạnh ghê gớm đặc biệt cờ có giao tranh cảhai cánh Nhƣợc điểm lớn tƣợng không kiểm soát đƣợc ô khác màu nên hai Tƣợng nhƣợc điểm đƣợc khắc phục đáng kể Đành đánh giá trận nhân tố khác quan trọng không nhƣ vị trí vua, đứng quân cấu trúc tốt…Song hội thƣờng nghiêng bên hai Tƣợng Trƣờng THPT Bắc Đông Quan - Thái Bình trƣờng có phong trào TDTT phát triển, nhà trƣờng trọng vào việc phát triển thể chất cho học sinh giúp nâng cao thể chất cho em Nhà trƣờng đạt thành tích tốt giải thể thao cho lứa tuổi học sinh nhƣ giải Hội khỏe Phù Đổng cao thi huyện, thi tỉnh môn điền kinh, cờ vua Qua quan sát tình hình tập luyện thi đấu em đội tuyển cờ vua trƣờng THPT Bắc Đông Quan - Thái Bình, nhận thấy kỹ chơi cờ hai Tƣợng hạn chế Điều xuất phát từ nhiều nguyên nhân, song việc đầu tƣ thời gian tập luyện em chƣa đủ, việc sử dụng tập đơn điệu hiệu Để nâng cao việc hình thành kỹ chơi cho đội tuyển trƣờng THPT Bắc Đông Quan Thái Bình có nhiều hƣớng Xuất phát từ lý tiến hành nghiên cứu đề tài: 31 Bảng 3.1 Kết vấn nâng cao hiệu giai đoạn tàn với cờ Tƣợng (n = 30) Kết vấn theo tỷ lệ % xếp theo mức độ quan trọng Rất quan Quan trọng Cần Số ngƣời lựa chọn trọng tập stt I II / Ý nghĩa việc nâng cao hiệu quai đoạn tàn với cờ Tƣợng N 20 % n 66,7 % 12 60 N % n % 30 10 Các tập nhằm nâng cao hiệu giai đoạn tàn với cờ Tƣợng Tƣợng chống Tƣợng trung 18 60 30 14 78 44 11,1 2 11,1 22,2 Thi đấu với tình cho trƣớc (30 phút / ván ) 14 17 15 16 10 46,7 56,7 50 53,3 26,7 33,3 12 13 10 12 5 86 77 67 75 63 50 14,3 17,6 26,7 18,8 25 30 1 1 14,3 5,88 6,67 6,25 12,5 20 Thi đấu với tình cho trƣớc (5 phút / ván ) 19 63,3 15 79 15,8 5,26 Tƣợng chống Tƣợng tàn Tƣợng chống Tƣợng + Mã tàn Tƣợng chống Tƣợng + Mã trung Tƣợng chống Mã trung Tƣợng chống Mã tàn Bài tập thi đấu cờ nhanh 3 32 Từ kết thu đƣợc bảng 3.1 cho thấy: Hầu kiến cho rằng, việc nâng cao giai đoạn tàn với cờ hai tƣợng quan trọng VĐV cờ vua trẻ Trong chín tập đƣợc đƣa để lựa chọn sử dụng có sáu tập có số ý kiến chọn lựa từ 70% trở lên, tập: Hai Tƣợng chống hai Tƣợng trung cuộc; Hai Tƣợng chống tƣợng + Mã trung cuộc; Hai Tƣợng chống Tƣợng + Mã tàn cuộc; Hai Tƣợng chống hai Mã trung cuộc; Hai Tƣợng chống hai Mã tàn cuộc; Thi đấu với tình cho trƣớc (5 phút/ván) Và đại đa số ý kiến lựa chọn tập xếp chúng mức độ từ quan trọng trở lên việc nâng cao giai đoạn tàn với cờ hai Tƣợng cho Nam đội tuyển cờ vua trƣờng THPT Bắc Đông Quan Thái Bình Dựa sở lý luận thực tiễn trên, đồng thời để có lựa chọn tập ứng dụng trình huấn luyện, kết hợp với nguyên tắc lựa chọn sau: Nguyên tắc 1: Các tập lựa chọn phải đảm bảo định hƣớng phát triển theo yêu cầu chuyên môn đòi hỏi Nguyên tắc 2: Việc lựa chọn tập phải đảm bảo độ tin cậy mang tính thông tin cần thiết đối tƣợng cần nghiên cứu Nguyên tắc 3: Các tập phải có tiêu đánh giá cụ thể hình thức tập luyện phù hợp với điều kiện thực tiễn Nguyên tắc 4: Những tập lựa chọn phải đƣợc nâng dần từ dễ đến khó, cần thiết phải thƣờng xuyên đổi nhiệm vụ theo xu hƣớng chung tăng dần tốc độ khó tập cờ Từ việc thực chiếu hết đơn đến phân tích tổng hợp đánh giá, lập kế hoạch chơi thực đòn phối hợp Các tập đƣợc lựa chọn phải đƣợc xếp từ tập có số lƣợng 33 quân tăng số quân lên Việc tăng dần vừa tăng dần độ phức tạp tập, vừa phải đáp ứng đƣợc nguyên tắc vừa sức Nguyên tắc 5: Chú ý lựa chọn tập cho phù hợp Các thử nên giới hạn từ hai đến ba nƣớc cờ dự bị độ sâu biến không 10 nƣớc với nhánh đơn năm nƣớc với nhánh đa nhánh phức Trên sở lý luận, thực tiễn kinh nghiệm huấn luyện, đồng thời vào nguyên tắc lựa chọn tập, xác định bƣớc đầu nhóm tập để đƣa vào tập luyện nhằm nâng cao giai đoạn tàn với cờ Tƣợng cho Nam đội tuyển cờ vua trƣờng THPT Bắc Đông Quan Thái Bình 3.1.1 Nghiên cứu lựa chọn test đánh giá nâng cao giai đoạn tàn với cờ hai Tượng cho Nam đội tuyển cờ vua trường THPT Bắc Đông Quan - Thái Bình Để nâng cao giai đoạn tàn với cờ hai Tƣợng đối tƣợng nghiên cứu tiến hành lựa chọn đƣợc test thông qua sở sau: Phân tích sở lý luận có liên quan Điều tra thực tiễn việc sử dụng test đơn vị (thông qua hình thức vấn trực tiếp) Xác định hệ số tƣơng quan test đối tƣợng nghiên cứu Qua việc nghiên cứu, phân tích nguồn tài liệu chuyên môn, nhƣ qua vấn trực tiếp giáo viên, HLV Cờ vua, xác định đƣợc test sử dụng nâng cao giai đoạn tàn với cờ hai Tƣợng cho Nam đội tuyển cờ vua trƣờng THPT Bắc Đông Quan - Thái Bình Đề tài tiến hành xác định hệ số tƣơng quan test với thành tích thi đấu học sinh chuyên sâu Trong đại lƣợng “x” kết thực test (theo thang điểm 10), đại lƣợng y kết thi đấu (điểm) đạt đƣợc theo 34 hệ thụy sỹ chín ván đối tƣợng nghiên cứu Kết thu đƣợc nhƣ trình bày bảng 3.2 Bảng 3.2 Tính thông báo test đối tượng nghiên cứu (n=20) TT Test R Test phân tích, đánh giá, lập kế hoạch (điểm ) 0.84 Test lựa chọn phƣơng án nảy sinh (điểm) 0.3 Test tính toán phƣơng án (điểm) 0.79 Test thi đấu cờ nhanh 30 phút/ván (điểm) 0.51 Test thi đấu theo tình cho trƣớc 5’ (điểm) 0.72 Test thi đấu theo tình cho trƣớc 30‟ (điểm) 0.27 Từ kết bảng 3.2 cho thấy có ba test ( test 1,3,5) đảm bảo tính thông báo độ tin cậy đối tƣợng nghiên cứu Các test đƣợc lựu chọn sử dụng trình nghiên cứu, ba test lại (test 2,4,6) không đảm bảo tính thông báo đối tƣợng nghiên cứu nên loại bỏ Nhƣ vậy, thông qua việc điều tra thực tiễn (chính việc xây dựng tính khả thi hệ thống test lựa chọn) tính hệ thống tƣơng quan test đƣợc lựa chọn đối tƣợng nghiên cứu) Chúng lựu chọn đƣợc ba test để nâng cao hiệu giai đoạn tàn với cờ hai Tƣợng cho Nam đội tuyển cờ vua trƣờng THPT Bắc Đông Quan - Thái Bình Nội dung test nhƣ sau: 1.Test phân tích, đánh giá, lập kế hoạch (điểm) Nhằm đánh giá lực phân tích, đánh giá, lập kế hoạch chơi tình hai Tƣợng 2.Test tính toán phƣơng án (điểm) 35 Nhằm đánh giá lực tính toán, thực kế hoạch cờ hai Tƣợng xác định Cách thực hai test nhƣ sau: Chuẩn bị: Xếp cờ lên bàn cờ treo (vị trí hai quân Vua xếp cuối cùng), bấm đồng hồ Yêu cầu đối tƣợng kiểm tra, xác định lời giải ghi lời giải vào biên kiểm tra 10 phút Đánh giá: Lời giải đúng, trọn vẹn thời gian 10 phút: đƣợc điểm, phút đƣợc điểm, phút đƣợc điểm, phút đƣợc điểm, phút đƣợc điểm từ phút trở xuống đƣợc 10 điểm Với lời giải nhƣng không trọn vẹn (thiếu phƣơng án phụ): thiếu phƣơng án trừ điểm Thiếu hụt nƣớc trừ 0.5 điểm Lời giải sai trừ điểm, lời giải điểm 3.Test thi đấu theo tình cho trƣớc phút (điểm) Nhằm đánh giá lực vận dụng kiến thức đƣợc trang bị vào thực tiễn ván đấu theo tình cho trƣớc 3.2 Ứng dụng đánh giá hiệu tập lựa chọn đối tƣợng nghiên cứu 3.2.1.Tổ chức thực nghiệm sư phạm Để tiến hành xác định hiệu tập nhằm nâng cao giai đoạn tàn với cờ hai Tƣợng cho Nam đội tuyển cờ vua trƣờng THPT Bắc Đông Quan - Thái Bình, đề tài tiến hành thực nghiệm sƣ phạm thời gian tuần, tuần buổi, với buổi 90 phút, thời gian dành cho việc thực huấn luyện khai 50 đến 60 phút buổi tập Tham gia vào trình thực nghiệm 20 em Nam đội tuyển Nam cờ vua trƣờng THPT Bắc Đông Quan - Thái Bình đƣợc chia làm hai nhóm thực nghiệm đối chứng, nhóm gồm 10 em Số em đƣơc học tập tập luyện nội dung nhƣ chƣơng trình, tiến hành huấn 36 luyện trƣờng Ở hai nhóm tiến hành kiểm tra thời điểm: Trƣớc, giữa, (sau 28 tiết) thông qua test lựa chọn (phụ lục 3.2) Các test lần kiểm tra có mục đích yêu cầu giống nhƣng cờ cụ thể khác 3.2.2 Kết phân tích kết nghiên cứu Nhƣ trình bày trên, trình thực nghiệm, tiến hành kiểm tra ba lần hai nhóm đối chứng thực nghiệm: Trƣớc thực nghiệm, thực nghiệm (sau 28 tiết) Nội dung test lần kiểm tra đƣợc trình bày phần phụ lục a Kết kiểm tra thời điểm trƣớc thực nghiệm hai nhóm đối chứng thực nghiệm đƣợc trình bày bảng 3.3 Bảng 3.3 Kết kiểm tra trƣớc thực nghiệm hai nhóm đối chứng nhóm thực nghiệm (𝒏𝑨 =𝒏𝑩 =10) Nhóm TT ĐC TEST (𝒏𝑨 =10) X nhóm TN ( 𝒏𝑩 = 10)  t (t05=2,101) P 0,5 1,36 >0.05 1,66 >0.05 1,57 >0.05 X Test phân tích, đánh giá, lập kế hoạch 5,3 5,6 5,1 5,5 5,4 5,8 (điểm) Test tính toán phƣơng án (điểm) 0,54 Test thi đấu theo tình (điểm) cho trƣớc 0,57 37 Từ kết bảng 3.1 cho thấy: Sự khác biệt kết thực test nhóm ý nghĩa( t tính < t bảng = 2.101 ngƣỡng xác xuất p > %) Hay nói cách khác thời điểm trƣớc thực nghiệm nâng cao hiệu giai đoạn tàn với cờ hai Tƣợng hai nhóm đối chứng thực nghiệm tƣơng đƣơng b Kết kiểm tra thực nghiệm Sau 28 tiết ứng dụng tập nhằm nâng cao hiệu giai đoạn tàn với cờ hai Tƣợng cho đối tƣợng nghiên cứu, tiến hành kiểm tra hai nhóm đối chứng thực nghiệm Kết thu đƣợc trình bày bảng 3.4 Bảng3.4 Kết kiểm tra thực nghiệm hai nhóm đối chứng thực nghiệm(𝒏𝑨 =𝒏𝑩 =10) Nhóm ĐC TT TEST Test phân tích, đánh giá, lập kế hoạch (điểm) Test tính toán phƣơng án (điểm) Test thi đấu theo tình cho trƣớc (điểm) (𝒏𝑨 =10) NhómTN (𝒏𝑩 =10) X X 5,9 6,6 6,1 6,4 5,8 6,2 t  0,63 0,54 0,63 (t05=2,101) P 2,49 0.05 1,43 >0.05 Từ kết thực nghiệm bảng 3.4 cho thấy rằng: Nếu xét số trung bình (x) kết thực test hai nhóm đối chứng thực nghiệm gia tăng, song gia tăng hai nhóm thực nghiệm cao nhóm đối chứng Tuy nhiên, test dẫn tới khác biệt có ý nghĩa 38 kết nhóm thực nghiệm nhóm đối chứng Các test lại chƣa dẫn tới khác biệt có ý nghĩa ngƣỡng xác xuất thống kê cần thiết Điều cho thấy tập nhằm nâng cao hiệu qua giai đoạn tàn với cờ hai Tƣợng cho đối tƣợng nghiên cứu bƣớc đầu thể tính hiệu quả, nhiên thời gian ngắn gọn nên chƣa dẫn tới khác biệt toàn diện hai nhóm C Kết kiểm tra cuối thực nghiệm Từ kết kiểm tra thực nghiệm tiếp tục ứng dụng tập lựa chọn nhóm thực nghiệm Sau 42 tiết thực nghiệm, tiến hành kiểm tra hai nhóm đối chứng thực nghiệm (với test phụ lục 3.3) Kết thu đƣợc cụ thể nhƣ trình bày bảng 3.5 Bảng 3.5 Kết kiểm tra sau thực nghiệm hai nhóm đối chứng thực nghiệm(𝒏𝑨 =𝒏𝑩 =10) TT TEST Nhóm Nhóm ĐC TN (𝑛𝐴 =10) (𝑛𝐵 =10)  t (t05=2,101) p X X 7,1 7,8 0,68 2,31 [...]... Nâng cao hiệu quả giai đoạn tàn cuộc với thế cờ còn hai Tượng cho Nam đội tuyển cờ vua trường THPT Bắc Đông Quan - Thái Bình Mục đích nghiên cứu của đề tài: Lựa chọn một số bài tập có hiệu quả nhằm nâng cao hiệu quả giai đoạn tàn cuộc với thế cờ còn hai Tƣợng cho Nam đội tuyển cờ vua trƣờng THPT Bắc Đông Quan - Thái Bình Giả thiết khoa học: Nếu lựa chọn đƣợc bài tập nhằm nâng cao hiệu quả giai đoạn. .. thế cờ còn hai tƣợng cho Nam đội tuyển cờ vua trƣờng THPT Bắc Đông Quan - Thái Bình Xuất phát từ kết quả phỏng vấn và quan sát trên, đề tài đã tiến hành lựa chọn các bài tập nhằm nâng cao hiệu quả giai đoạn tàn cuộc với thế cờ còn haiTƣợng cho Nam đội tuyển cờ vua trƣờng THPT Bắc Đông Quan - Thái Bình Chúng tôi đã tiến hành phỏng vấn (bằng phiếu hỏi) các HLV về các bài tập đƣợc sử dụng nhằm nâng cao hiệu. .. hiệu quả giai đoạn tàn cuộc với thế cờ còn hai Tƣợng cho Nam đội tuyển c vua tại các địa phƣơng nhƣ: Một số trƣờng THPT, trung tâm TDTT quận, huyện tại Hà Nội, Thái Bình Kết quả chúng tôi thu đƣợc nhƣ sau: Các bài tập đƣợc sử dụng nhằm nâng cao hiệu quả giai đoạn tàn cuộc với thế cờ còn hai Tƣợng cho Nam đội tuyển trƣờng THPT Tây Tiền Hải, Trƣờng THPT Bắc Đông Quan, Trƣờng THPT Bắc Duyên Hà tỉnh Thái Bình, ... nhóm bài tập: hai Tƣợng chống hai Tƣợng trong trung cuộc; hai Tƣợng chống tƣợng + Mã trong tàn cuộc; Hai Tƣợng chống Tƣợng + Mã trong trung cuộc; Hai Tƣợng chống hai Mã trong trung cuộc; Thi đấu với tình huống cho trƣớc (5 phút/ván) Các bài tập đƣợc sử dụng nhằm nâng cao hiệu quả giai đoạn tàn cuộc với thế cờ còn hai Tƣợng cho Nam đội tuyển cờ vua tại trung tâm TDTT TP Hà Nội Gồm các nhóm bài tập: Hai. .. giai đoạn tàn cuộc với thế cờ còn hai Tƣợng trong môn cờ vua Đối tƣợng khách thể: 20 em trong đội tuyển Nam cờ vua trƣờng THPT Bắc Đông Quan -Thái Bình đƣợc chia làm hai nhóm: Đối chứng và thực nghiệm 2.3.3 Địa điểm nghiên cứu Trƣờng ĐHSP Hà Nội 2 Trƣờng THPT Bắc Đông Quan - Thái Bình 29 CHƢƠNG 3 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 3.1 Nghiên cứu lựa chọn một số bài tập nhằm nâng cao hiệu quả giai đoạn tàn cuộc với thế. .. hiệu quả những bài tập đó trong thực tiễn công tác giảng dạy 2.2.5 Phương pháp thực nghiệm sư phạm Phƣơng pháp này đƣợc sử dụng nhằm ứng dụng các bài tập đã lựa chọn vào quá trình huấn luyện cho Nam đội tuyển cờ vua trƣờng THPT Bắc Đông Quan Thái Bình Từ đó xác định hiệu quả của các bài tập này chƣơng trình này trong việc nâng cao hiệu quả giai đoạn tàn cuộc với thế cờ còn hai tƣợng cho đối tƣợng nghiên... cũng nhƣ các giáo viên cờ vua lâu năm có kinh nghiệm từ đó chắc chắn hơn nữa việc lựa chọn bài tập nâng cao 26 hiệu quả giai đoạn tàn cuộc với thế cờ còn hai Tƣợng cho Nam đội tuyển cờ vua trƣờng THPT Bắc Đông Quan - Thái Bình 2.2.3 Phương pháp quan sát sư phạm Quan sát sƣ phạm là phƣơng pháp thu thập thông tin về quá trình giáo dục trên cơ sở tự giác trực tiếp các hoạt động sƣ phạm cho ta những tài liệu... quyết hai nhiệm vụ nghiên cứu sau: Nhiệm vụ 1: Lựa chọn bài tập nhằm nâng cao hiệu quả kỹ năng chơi tàn cuộc với thế cờ còn hai Tƣợng cho Nam đội tuyển cờ vua trƣờng THPT Bắc Đông Quan - Thái Bình Nhiệm vụ 2: Ứng dụng và đánh giá hiệu quả các bài tập đã lựa chọn trên đối tƣợng nghiên cứu 2.2 Phƣơng pháp nghiên cứu 2.2.1.Phương pháp phân tích và tổng hợp tài liệu Sử dụng phƣơng pháp này chính là việc thông. .. dục thế hệ trẻ tốt hơn 2.2.4 Phương pháp kiểm tra sư phạm Phƣơng pháp này chúng tôi sử dụng trong việc ứng dụng các bài tập đã lựa chọn vào thực tiễn giảng dạy nhằm xác định ảnh hƣởng của những bài tập đó đến việc nâng cao hiệu quả kỹ năng chơi tàn cuộc với thế cờ còn hai Tƣợng cho Nam đội tuyển cờ vua trƣờng THPT Bắc Đông Quan - Thái Bình Từ đó, đƣa ra những kết luận chính xác và khách quan về hiệu quả. .. tham gia vào quá trình thực nghiệm là 20 em trong đội tuyển Nam cờ vua trƣờng THPT Bắc Đông Quan - Thái Bình và đƣợc chia làm hai nhóm đối chứng và thực nghiệm Nhóm A (nhóm đối chứng) gồm 10 em trong đội tuyển Nam tập theo các bài tập do giáo viên trƣờng THPT Bắc Đông Quan- Thái Bình Nhóm B (nhóm thực nghiệm) gồm 10 em trong đội tuyển Nam tập theo các bài tập do chúng tôi biên soạn 27 2.2.6 Phương pháp
- Xem thêm -

Xem thêm: Lựa chọn bài tập nâng cao hiệu quả giai đoạn tàn cuộc với thế cờ còn hai tượng cho nam đội tuyển cờ vua trường trung học phổ thông bắc đông quan thái bình, Lựa chọn bài tập nâng cao hiệu quả giai đoạn tàn cuộc với thế cờ còn hai tượng cho nam đội tuyển cờ vua trường trung học phổ thông bắc đông quan thái bình, Lựa chọn bài tập nâng cao hiệu quả giai đoạn tàn cuộc với thế cờ còn hai tượng cho nam đội tuyển cờ vua trường trung học phổ thông bắc đông quan thái bình

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay