Tài liệu ôn thi tuyển dụng giáo viên mầm non 2016

80 276 1
  • Loading ...
1/80 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/11/2016, 10:23

Tài liệu ôn thi tuyển dụng giáo viên mầm non 2016 Tài liệu ôn thi tuyển dụng giáo viên mầm non 2016 Tài liệu ôn thi tuyển dụng giáo viên mầm non 2016 Tài liệu ôn thi tuyển dụng giáo viên mầm non 2016 Tài liệu ôn thi tuyển dụng giáo viên mầm non 2016 Tài liệu ôn thi tuyển dụng giáo viên mầm non 2016 Tài liệu ôn thi tuyển dụng giáo viên mầm non 2016 Tài liệu ôn thi tuyển dụng giáo viên mầm non 2016 Tài liệu ôn thi tuyển dụng giáo viên mầm non 2016 Tài liệu ôn thi tuyển dụng giáo viên mầm non 2016 Tài liệu ôn thi tuyển dụng giáo viên mầm non 2016 Tài liệu ôn thi tuyển dụng giáo viên mầm non 2016 Tài liệu ôn thi tuyển dụng giáo viên mầm non 2016 Tài liệu ôn thi tuyển dụng giáo viên mầm non 2016 Tài liệu ôn thi tuyển dụng giáo viên mầm non 2016 Tài liệu ôn thi tuyển dụng giáo viên mầm non 2016 Tài liệu ôn thi tuyển dụng giáo viên mầm non 2016 Tài liệu ôn thi tuyển dụng giáo viên mầm non 2016 1 cng hng dn ụn thi tuyn dng giỏo viờn mm non 2016 ( Ti liu c tng hp t mt s phũng ban, s ni v ng thỏp v ninh bỡnh) Ti liu gm Phn: Phn 1: hng dn ụn son giỏo ỏn Phn 2: Mt s bn, ngh nh ca nh nc v quy ch xột tuyn, chun ca viờn chc giỏo dc lm tham kho quỏ trỡnh thi I Hng dn son giỏo ỏn: i tng: Tr mu giỏo 4-5 tui LNH VC PHT TRIN NGễN NG Tit: TH I.Mc ớch, yờu cu *Kin thc: - Tr hiu ni dung bi th, hiu ngha mt s t khú - Tr cm nhn õm iu bi th v tr li c cỏc cõu hi theo ni dung bi th *K nng - Rốn k nng c th din cm cho tr - Din t rừ rng mch lc, phỏt trin ngụn ng cho tr *Thỏi : - Giỏo dc o c thụng qua bi th II Chun b: * dựng ca cụ: Tranh nh, mụ hỡnh, ri Phự hp vi bi dy * dựng ca tr: Chun b dựng phự hp vi bi dy 1 - B trớ thi gian, khụng gian, a im cho tr hot ng phự hp - Ni dung tớch hp phự hp III.T chc hot ng Gõy hng thỳ vo bi - Cú th s dng cỏc hỡnh thc khỏc (trũ chi, cõu , hỏt, ng dao) nhm thu hỳt tr vo bi; dn dt gii thiu bi ( tờn bi th, tờn tỏc gi) Bi mi * Cụ c mu - Ln 1: Th hin c õm iu, ng iu ca bi th, kt hp iu b, c ch, cỏc ng tỏc minh ho - Cú th dn dt gii thiu li tỏc phm, tỏc gi - Ln 2: Kt hp dựng trc quan ( tranh nh, mụ hỡnh.) * m thoi, ging gii, trớch dn lm rừ ni dung bi th: - S dng cõu hi ngn ngn hi theo ý chớnh ca bi th sau mi ý trớch dn th minh ho giỳp tr hiu rừ v ni dung v cm nhn c tớnh cht, ng iu ca bi th - Kt hp ging gii t khú - Giỏo dc o c theo ni dung bi th * Cụ c li bi th ln cho tr nghe * Dy tr c th din cm - Dy tr c theo cụ tng cõu n ht bi + c c lp: -3 ln + T c: t + Nhúm: 2-3 nhúm + Cỏ nhõn: 1-2 tr ( chn chỏu c tt c cho c lp nghe) - Cụ chỳ ý sa sai, ng viờn khuyn khớch tr c th din cm 2 - Thay i t th c th ( ngi, ng), hỡnh thc c (c ni tip, c to, c nh ) cho phự hp, thu hỳt trung chỳ ý ca tr vo gi hc Kt thỳc Bng hỡnh thc nh nhng, linh hot (cú th s dng trũ chi, bi hỏt) phự hp kt thỳc tit hc Tit: TRUYN I Mc ớch, yờu cu: *Kin thc: - Tr hiu ni dung cõu truyn, bit cỏc nhõn vt truyn - Tr nm c trỡnh t, din bin ca cõu truyn, tr li c cỏc cõu hi theo ni dung truyn *K nng - Th hin cm xỳc bit lng nghe cụ k truyn - Phỏt trin kh nng tng tng v phỏt trin ngụn ng núi mch lc cho tr *Thỏi : - Giỏo dc o c thụng qua cõu truyn II Chun b: * dựng ca cụ: tranh nh, mụ hỡnh, ri ( phự hp bi dy) * dựng ca tr: - B trớ thi gian, khụng gian, a im cho tr hot ng phự hp - Ni dung tớch hp phự hp III.T chc hot ng: Gõy hng thỳ 3 - Bng cỏc hỡnh thc khỏc (cú th dựng trũ chi, cõu , hỏt, ng dao) nhm thu hỳt v dn dt vo bi dy ( gii thiu bi dy) Bi mi * Cụ k truyn din cm: - Ln 1: Th hin c ging iu, ng iu ca cỏc nhõn vt truyn - Ln 2: Kt hp s dng dựng trc quan * m thoi, ging gii, trớch dn lm rừ ni dung: - S dng cõu hi trũ chuyn giỳp tr hiu cỏc ý chớnh ca truyn v giỏo viờn trớch dn mỡnh cỏc ý chớnh giỳp tr hiu ni dung cõu truyn - Trớch dn: Ngn gn, lm rừ ý on cn trớch dn (Khuyn khớch tr mụ phng hng ng v tớnh cỏch ca nhõn vt0 - Ging gii t khú (gn gi, d hiu) - Kt hp giỏo dc o c cho tr * Cụ k li truyn ln 3: Cú th kt hp dy tr k li truyn cựng cụ (Cho tr ng bt chc cụ v cho tng chỏu nhc li ging cụ mt vi on ip khỳc hoc on i thoi) Kt thỳc Cú th kt thỳc bng hỡnh thc nh nhng, linh hot ( trũ chi, bi hỏt) phự hp vi ni dung cõu truyn LNH VC PHT TRIN THM M Tit: M NHC Ni dung trng tõm: Dy hỏt Ni dung kt hp: Nghe hỏt, Trũ chi õm nhc I.Mc ớch yờu cu * Kin thc: - Tr thuc li bi hỏt, hiu ni dung bi hỏt 4 - Tr hỏt ỳng giai iu bi hỏt * K nng - Tr bit hỏt rừ li, ỳng nhc.Tr cm nhn õm iu bi hỏt, th hin c tớnh cht ca bi hỏt - Tr nghe hỏt v hng ng cựng cụ (nhỳn nhy, lm ng tỏc ) Tr bit cỏch chi trũ chi * Thỏi - Giỏo dc o c cho tr thụng qua dung bi hỏt II Chun b * dựng ca cụ: n, o c, bng hỡnh, video( phự hp vi ni dung bi) * dựng ca tr: - B trớ thi gian, khụng gian, a im cho tr hot ng phự hp - Ni dung tớch hp phự hp III.T chc hot ng Gõy hng thỳ - Bng cỏc hỡnh thc khỏc ( trũ chi, cõu , hỏt, ng dao) thu hỳt n dt tr vo bi ( gii thiu bi hỏt, tỏc gi) Dy tr hỏt * Cụ hỏt mu: - Hỏt mu ln 1: Khụng dựng n, hỏt ỳng nhc, rừ li kt hp c ch iu b - Cú th gii thiu li tờn tỏc phm, tỏc gi - Hỏt mu ln 2: Cụ hỏt cú kt hp n * Ging ni dung bi hỏt: Ging ni dung bi hỏt ngn gn, d hiu (cú th núi thờm v tớnh cht, õm iu bi hỏt.) * Dy tr hỏt 5 Tu thuc bi tr thuc hay cha thuc dy ( Nu bi ó thuc cụ cho tr hỏt theo Cụ c bi; nu bi hỏt cha thuc, cụ dy tr tng cõu) - Tp th: Ln1: Khụng n Ln 2-3: Hỏt cú n( cụ chỳ ý lng nghe, sa sai cho tr) - T (2-3 ln) - Nhúm (2-3 nhúm) - Cỏ nhõn ( 1-2 tr) Cụ chỳ ý thay i hỡnh thc, t th (ngi, ng), hỏt i ỏp, hỏt to, hỏt nh Nu tr hỏt sai li, cụ c li li cõu hỏt cho tr nghe rừ hỏt ỳng hn - Giỏo dc o c phự hp ni dung bi hỏt - C lp hỏt mt ln Nghe hỏt (Ni dung kt hp) - Cụ gii thiu tờn bi hỏt, tờn tỏc gi hoc tờn ln iu dõn ca - Cụ hỏt cho tr nghe ln kt hp ng tỏc c ch iu b - Ging ni dung bi hỏt túm tt ni dung ngn gn, d hiu ( vi bi khú ging ni dung cụ cú th núi v tớnh cht ln iu dõn ca ) - Cụ hỏt ln 2: Kt hp vi n - Hỏt ln 3: Kt hp mỳa (cú th hỏt ln tu di bi hỏt di, ngn m hỏt my ln cho phự hp) khuyn khớch tr hng ng cựng cụ Trũ chi õm nhc (Ni dung kt hp) - Cụ gii thiu tờn trũ chi - Núi rừ lut chi, cỏch chi ( núi ngn ngn, d hiu) - Chi mu 1-2 ln - C lp (t, nhúm) chi, khuyn khớch c lp tham gia ( Cụ chỳ ý bao quỏt tr chi v s lý cỏc tỡnh hung) Kt thỳc 6 Hỡnh thc nh nhng, linh hot, phự hp ni dung bi LNH VC PHT TRIN THM M Tit: M NHC Ni dung trng tõm : Nghe hỏt Ni dung kt hp: Dy hỏt hoc ng theo nhc,Trũ chi I.Mc ớch yờu cu: * Kin thc: - Tr hiu ni dung, õm iu, tớnh cht bi nghe hỏt * K nng - Tr cm nhn c giai iu bi hỏt, bit hng ng cựng cụ ( nhỳn nhy, lc l, v tay theo nhp iu bi hỏt.) - Tr hỏt ỳng nhc ( hoc ) ng theo nhc hn nhiờn vui v.Tr bit cỏch chi trũ chi * Thỏi : - Giỏo dc o c cho tr phự hp ni dung bi hỏt II Chun b * dựng ca cụ: n, o c, bng hỡnh, video( phự hp vi ni dung bi) * dựng ca tr: - B trớ thi gian, khụng gian, a im cho tr hot ng phự hp - Ni dung tớch hp phự hp 7 III.T chc hot ng Gõy hng thỳ vo bi - Bng cỏc hỡnh thc khỏc nh: trũ chi, cõu , hỏt, ng dao dn dt tr vo bi (Gii thiu tờn bi hỏt hoc ln iu dõn ca) Nghe hỏt: ( nờn dnh thi gian thớch ỏng cho phn trng tõm) - Cụ hỏt ln 1: Kt hp ng tỏc, c ch, iu b (khụng dựng n) - Ging ni dung bi hỏt ngn gn, d hiu (cú th núi tớnh cht, giai iu ca bi hỏt) Kt hp giỏo dc o c - Hỏt ln 2: Cụ hỏt cú kt hp n - Hỏt ln 3: Kt hp mỳa - Ln 4- 5: Cú th cho tr nghe bng, hoc nhc khụng li (khuyn khớch tr hng ng cựng cụ) Dy tr hỏt (hoc ng theo nhc) - Gii thiu li bi hỏt (hoc ng) - Cụ v tr hỏt (hoc ng) ln - Cụ v tr hỏt (hoc ng) ln - T chc cỏc hỡnh hỏt ( hoc ng) bng cỏc hỡnh thc khỏc (Tp th, t, nhúm, cỏ nhõn) thu hỳt s tham gia hng thỳ ca tr Trũ chi õm nhc (Ni dung kt hp) - Cụ gii thiu tờn trũ chi - Núi lut chi, cỏch chi ( rừ ý, ngn gn, d hiu) - Chi th 1-2 ln - C lp (t, nhúm) chi, khuyn khớch c lp tham gia ( Cụ chỳ ý bao quỏt tr chi v s lý cỏc tỡnh hung) Kt thỳc Bng hỡnh thc nh nhng, linh hot, phự hp ni dung bi 8 LNH VC PHT TRIN THM M Tit: M NHC Ni dung trng tõm : Vn ng theo nhc Ni dung kt hp: Nghe hỏt, Trũ chi õm nhc I Mc ớch yờu cu * Kin thc: - Tr bit ng cỏc ng tỏc hoc mỳa minh ho theo ni dung bi hỏt - Bit nghe v cm nhn ni dung bi nghe hỏt - Tr bit cỏch chi trũ chi õm nhc * K nng: - Tr hỏt ỳng li, ỳng nhc bi hỏt ,vn ng minh ho theo li bi hỏt mt cỏch hn nhiờn, vui ti phự hp Bit hng ng cựng cụ nghe hỏt - Chi ỳng lut ca trũ chi * Thỏi : - Giỏo dc o c cho tr phự hp ni dung bi hỏt II Chun b: * dựng ca cụ: + dựng: n, o c, bng hỡnh, video + Chun b ng tỏc minh ho * dựng ca tr: - B trớ thi gian, khụng gian, a im cho tr hot ng phự hp - Ni dung tớch hp phự hp III.T chc hot ng: Gõy hng thỳ - Bng cỏc hỡnh thc khỏc nhm thu hỳt tr ( trũ chi, cõu , ng dao) dn dt tr vo bi 9 10 Vn ng theo nhc (Ni dung trng tõm) - Cụ cho tr nghe n ( hoc sng õm la) tr nhn bi hỏt ó hc - Cụ v tr cựng hỏt li bi hỏt ln *Cụ lm mu: - Cụ lm mu ln 1: Cụ hỏt ng theo nhc - Cụ lm mu ln 2: Cụ phõn tớch ng tỏc (cõu hỏt ng vi ng tỏc minh ho) - Cụ ng theo nhc ln *Tr ng theo nhc: - Tp th: Ln 1: Khụng n Ln 2-3: Vn ng theo nhc cú n (cụ chỳ ý quan sỏt, sa sai cho tr Nu tr sai ng tỏc, cụ cú th hng dn li tng ng tỏc cho tr) - T (2-3 ln) - Nhúm (2-3 nhúm) - Cỏ nhõn ( 1-2 tr) - C lp ng mt ln Nghe hỏt (Ni dung kt hp) - Cụ gii thiu tờn bi hỏt, tờn tỏc gi hoc tờn ln iu dõn ca - Cụ hỏt cho tr nghe ln kt hp ng tỏc c ch iu b - Gii thiu ni dung bi hỏt (tớnh cht ln iu dõn ca, vi bi khú cụ ging ni dung bi hỏt cho tr hiu Kt hp giỏo dc o c cho tr phự hp vi bi hỏt) - Cụ hỏt ln 2: Kt hp vi n - Ln 3: (cú th hỏt ln tu di bi hỏt di, ngn m hỏt my ln cho phự hp) khuyn khớch tr hng ng cựng cụ Trũ chi õm nhc (Ni dung kt hp) - Cụ gii thiu tờn trũ chi 10 10 66 Hiu bit v dinh dng, an ton thc phm v giỏo dc dinh dng cho tr; h Cú kiến thức v mt s bnh thng gp tr, cỏch phũng bnh v x lý ban u Kin thc c s chuyờn ngnh Bao gm cỏc tiờu sau: g Kin thc v phỏt trin th cht; f Kin thc v hot ng vui chi; g Kin thc v to hỡnh, õm nhc v hc; h Cú kin thc mụi trng t nhiờn, mụi trng xó hi v phỏt trin ngụn ng Kiến thức phng phỏp giỏo dc tr la tui mm non Bao gm cỏc tiờu sau: e Cú kin thc v phng phỏp phỏt trin th cht cho tr; f Cú kin thc v phng phỏp phỏt trin tỡnh cm xó hi v thm m cho tr; g Cú kin thc v phng phỏp t chc hot ng chi cho tr; h Cú kin thc v phng phỏp phỏt trin nhn thc v ngụn ng tr Kiến thức phổ thông trị, kinh tế, văn hóa xã hội liên quan đến giỏo dc mm non Bao gm cỏc tiờu sau: e Cú hiu bit v chớnh tr, kinh t, hoỏ xó hi v giỏo dc ca a phng ni giỏo viờn cụng tỏc; f Cú kiến thức giáo dục bảo vệ môi trờng, giỏo dc an ton giao thụng, phòng chống mt s t nn xó hi; g Cú kiến thức phổ thông tin học, ngoại ngữ tiếng dân tộc nơi giáo viên công tác; h Cú kin thc s dng mt s phng tin nghe nhỡn giỏo dc iu Cỏc yờu cu thuc lĩnh vực kỹ s phạm e Lp k hoch chm súc, giỏo dc tr Bao gm cỏc tiờu sau: e f g 66 Lp k hoch chm súc, giỏo dc tr theo nm hc th hin mc tiờu v ni dung chm súc, giỏo dc tr ca lp mỡnh ph trỏch; Lp k hoch chm súc, giỏo dc tr theo thỏng, tun; Lp k hoch hot ng mt ngy theo hng tớch hp, phát huy tớnh tớch cc ca tr; 66 67 Lp k hoch phi hp vi cha m ca trẻ thc hin mc tiờu chm súc, giỏo dc tr Kỹ tổ chức thực hoạt động chăm sóc sức khoẻ cho trẻ Bao gm cỏc tiờu sau: h Bit tổ chức mụi trng nhúm, lp m bo v sinh v an ton cho tr; f Bit t chc gic ng, ba n m bo v sinh, an ton cho tr; g Bit hng dn tr rốn luyn mt s k nng t phc v; h Bit phũng trỏnh v x trớ ban u mt s bnh, tai nn thng gp i vi tr K nng tổ chc cỏc hot ng giỏo dc trẻ Bao gm cỏc tiờu sau: e Bit t chc cỏc hot ng giỏo dc tr theo hng tớch hp, phỏt huy tớnh tớch cc, sỏng to ca tr; f Bit tổ chức môi trờng giáo dục phù hợp với điều kiện nhóm, lớp; g Bit sử dng hiu qu dựng, chi (k c dựng, chi t lm) v cỏc nguyờn vt liu vo vic t chc cỏc hot ng giỏo dc tr; h Bit quan sỏt, ỏnh giỏ tr v cú phng phỏp chm súc, giỏo dc tr phự hp K nng qun lý lp hc Bao gm cỏc tiờu sau: e Đm bo an ton cho tr; f Xõy dng v thc hin k hoch qun lý nhúm, lp gn vi k hoch hot ng chm súc, giỏo dc tr; g Qun lý v s dng cú hiu qu h s, s sỏch cỏ nhõn, nhúm, lp; h Sp xp, bo qun dựng, chi, sn phm ca tr phự hp vi mc ớch chm súc, giỏo dc K nng giao tip, ng x vi tr, ng nghip, ph huynh cộng đồng Bao gồm tiêu chí sau: e e f g h 67 Cú k nng giao tip, ng x vi tr cách gn gi, tỡnh cm; Cú k nng giao tip, ng x vi ng nghip cách chõn tỡnh, ci m, thng thn; Gn gi, tụn trng v hp tỏc giao tip, ng x vi cha m tr; Giao tip, ng x vi cng ng tinh thần hp tỏc, chia s 67 68 Chng III TIấU CHUN XP LOI, QUY TRèNH NH GI, XP LOI GIO VIấN MM NON iu Tiờu chun xp loi cỏc tiờu chớ, yờu cu, lnh vc ca Chun 1.Tiờu chun xp loi cỏc tiờu ca Chun c im ti a l 10; d Mc : Tt (9 -10); Khỏ (7 - 8); Trung bỡnh (5 - 6); Kộm (di 5) Tiờu chun xp loi cỏc yờu cu ca Chuẩn a im ti a l 40; b Mc : Tt (36 - 40); Khỏ (28 - 35); Trung bỡnh (20 - 27); Kộm (di 20) Tiờu chun xp loi cỏc lnh vc ca Chun a im ti a l 200; b Mc : Tt (180 - 200); Khỏ (140 - 179); Trung bỡnh (100 - 139); Kộm (di 100) iu Tiờu chun xp loi chung cui nm hc Loi Xut sc: l nhng giỏo viờn t loi tt lnh vc phm cht chớnh tr, o c, li sng; kin thc v k nng s phm; Loi Khỏ: l nhng giỏo viờn t t loi khỏ tr lờn lnh vc phm cht chớnh tr, o c, li sng; kin thc v k nng s phm; Loi Trung bỡnh: l nhng giỏo viờn t t loi trung bỡnh tr lờn lnh vc phm cht chớnh tr, o c, li sng; kin thc v k nng s phm, ú khụng cú lnh vc no xp di loi trung bỡnh; Loi Kộm: l nhng giỏo viờn cú mt lnh vc xp loi kộm hoc vi phm mt cỏc trng hp sau: f Xỳc phm danh d, nhõn phm, xõm phm thõn th ngi khỏc, an ton tớnh mng ca tr; g Xuyờn tc ni dung giỏo dc; h ẫp buc trẻ hc thờm thu tin; i Nghin ma tuý hoc tham gia ỏnh bc v cỏc t nn xó hi khỏc; 68 68 69 Vng mt khụng cú lý chớnh ỏng trờn 60% tng s thi lng hc bi dng chớnh tr, chuyờn mụn, nghip v hoc trờn 60% cỏc cuc sinh hot chuyờn mụn nh k j iu 10 Quy trỡnh ỏnh giỏ xp loi nh k vo cui nm hc, hiu trng nh trng tin hnh t chc ỏnh giỏ, xp loi giỏo viờn mm non C th nh sau: e Cn c vo ni dung tng tiờu chớ, yờu cu ca Chun, giỏo viờn t ỏnh giỏ, xp loi theo cỏc tiờu chun quy nh ti iu 8, iu ca bn ny; f T chuyờn mụn v ng nghip tham gia nhn xột, gúp ý kin v ghi kt qu ỏnh giỏ vo bn ỏnh giỏ, xp loi ca giỏo viờn g Hiu trng thc hin ỏnh giỏ, xp loi: - Xem xột kt qu t ỏnh giỏ, xp loi ca giỏo viờn v nhng ý kin úng gúp ca t chuyờn mụn; cn thit cú th tham kho thụng tin phn hi t ng nghip, ph huynh v cng ng; - Thụng qua th Lónh o nh trng, i din Chi b, Cụng on, Chi on, cỏc t trng hoc trng chuyờn mụn ỏnh giỏ, xp loi; - Trng hp cn thit cú th trao i vi giỏo viờn trc quyt nh ỏnh giỏ, xp loi phự hp vi iu kin v hon cnh thc t ca giỏo viờn; - Ghi nhn xột, kt qu ỏnh giỏ, xp loi tng lnh vc v kt qu ỏnh giỏ, xp loi chung vo bn đánh giỏ, xp loi ca tng giỏo viờn; - Cụng khai kt qu ỏnh giỏ giỏo viờn trc th nh trng h Trong trng hp cha ng ý vi kt lun ca hiu trng, giỏo viờn cú quyn khiu ni vi Hi ng trng Nu cha cú s thng nht, giỏo viờn cú quyền khiu ni c quan cú thm quyn xem xột, quyt nh Trong trng hp giỏo viờn c ỏnh giỏ gn sỏt với mc tt, khỏ hoc trung bỡnh, vic xem xột nõng mc hay gi nguyờn da trờn s phn u ca mi giỏo viờn, hiu trng nh trng quyt nh nhng trng hp c th v chu trỏch nhim v quyt nh ú Chng IV T CHC THC HIN iu 11 Trỏch nhim s giỏo dc v o to 69 69 70 Giỏm c s giỏo dc v o to cn c vo Quy nh ny ch o t chc ỏnh giỏ, xp loi giỏo viờn mm non hng nm a phng v bỏo cỏo kt qu thc hin v B Giỏo dc v o to Cn c kt qu ỏnh giỏ, xp loi giỏo viờn mm non, tham mu vi chớnh quyn a phng xõy dng quy hoch o to, bi dng, s dng cú hiu qu i ng giỏo viờn mm non ca a phng iu 12 Trỏch nhim ca phũng giỏo dc v o to Trng phũng giỏo dc v o to cn c vo Quy nh ny ch o t chc ỏnh giỏ, xp loi giỏo viờn mm non hng nm a phng v bỏo cỏo kt qu thc hin v s giỏo dc v o to Cn c kt qu ỏnh giỏ, xp loi giỏo viờn, tham mu vi u ban nhõn dõn qun, huyn xõy dng quy hoch o to, bi dng, s dng cú hiu qu i ng giỏo viờn mm non ca a phng; xut ch , chớnh sỏch i vi giỏo viờn mm non c ỏnh giỏ tt v nng lc ngh nghip iu 13 Trỏch nhim ca hiu trng nh trng Hiu trng nh trng cú trỏch nhim hng dn giỏo viờn mm non, t ỏnh giỏ v t chc ỏnh giỏ, xp loi tng giỏo viờn theo quy nh ca bn ny v bỏo cỏo kt qu thc hin v phũng giỏo dc v o to Cn c kt qu ỏnh giỏ, xp loi giỏo viờn mm non, tham mu vi phũng giỏo dc v to, chớnh quyn a phng cú cỏc bin phỏp qun lý, bi dng, nõng cao nng lc ngh nghip i ng giỏo viờn mm non ca trng Phn I nh hng ụn thi phn kin thc chung: nh hng ni dung ụn thi v Chun ngh nghip giỏo viờn mm non v iu l trng mm non (theo cụng s 836/HDLS-SGDT-SNV ngy 19/6/2014 ca Liờn S Giỏo dc v o to, Ni v hng dn vic Tuyn 70 70 71 dng giỏo viờn tiu hc v hp ng giỏo viờn mm non nm 2014 thụng qua thi tuyn) Chun ngh nghip giỏo viờn mm non (Quy nh ti Quyt nh s 02/2008/Q-BGDT ngy 22/1//2008 ca B GD&T), trung ụn Chng 2.Cỏc yờu cu ca chun ngh nghip GVMN, gm cỏc iu 5, 6, v Chng 3.Tiờu chun xp loi, qui trỡnh ỏnh giỏ v xp loi GVMN, gm cỏc iu 8, 9,10 iu l trng mm non (Quy nh ti Quyt nh s 14 /2008/QBGDT ngy 07/4/2008 ca B GD&T), trung ụn Chng Chng trỡnh v cỏc hot ng nuụi dng, chm súc, giỏo dc tr em, gm cỏc iu 24, 26 v Chng Giỏo viờn v nhõn viờn, gm cỏc iu 34, 35, 37, 39, 40 Phn II Ni dung ụn thi (c th): A Chun ngh nghip giỏo viờn mm non: Gm lnh vc, 15 yờu cu (tiờu chun), 60 tiờu I Cỏc yờu cu ca chun ngh nghip GVMN: Cỏc yờu cu thuc lnh vc phm cht chớnh tr, o c, li sng 1.1.Nhn thc t tng chớnh tr, thc hin trỏch nhim ca mt cụng dõn, mt nh giỏo i vi nhim v xõy dng v bo v T quc Bao gm cỏc tiờu sau: - Tham gia hc tp, nghiờn cu cỏc Ngh quyt ca ng, ch trng chớnh sỏch ca Nh nc; - Yờu ngh, tn ty vi ngh, sn sng khc phc khú khn hon thnh nhim v; - Giỏo dc tr yờu thng, l phộp vi ụng b, cha m, ngi ln tui, thõn thin vi bn bố v bit yờu quờ hng; - Tham gia cỏc hot ng xõy dng bo v quờ hng t nc gúp phn phỏt trin i sng kinh tế, hoỏ, cng ng 1.2.Chp hnh phỏp lut, chớnh sỏch ca Nh nc Bao gm cỏc tiờu sau: - Chp hnh cỏc quy nh ca phỏp lut, ch trng, chớnh sỏch ca ng v Nh nc; 71 71 72 - Thc hin cỏc quy nh ca a phng; - Giỏo dc tr thc hin cỏc quy nh trng, lp, ni cụng cng; - Vận động gia đình ngời xung quanh chấp hành chủ trơng sách, pháp luật Nhà nớc, quy định địa phơng 1.3 Chp hnh cỏc quy nh ca ngnh, quy nh ca trng, k lut lao ng Gm cỏc tiờu sau: - Chp hnh quy nh ca ngnh, quy nh ca nh trng; - Tham gia úng gúp xõy dng v thc hin ni quy hot ng ca nh trng; - Thc hin cỏc nhim v c phõn cụng; - Chp hnh k lut lao ng, chu trỏch nhim v cht lng chm súc, giỏo dc tr nhúm lp c phõn cụng 1.4 Cú o c, nhõn cỏch v li sng lnh mnh, sỏng ca nh giỏo; cú ý thc phn u lờn ngh nghip Bao gm cỏc tiờu sau: - Sng trung thc, lnh mnh, gin d, gng mu, c ng nghip, ngi dõn tớn nhim v tr yờu quý; - T hc, phn u nõng cao phm cht o c, trỡnh chớnh tr, chuyờn mụn, nghip v, kho mnh v thng xuyờn rốn luyn sc kho; - Khụng cú biu hin tiờu cc cuc sng, chm súc, giỏo dc tr; - Khụng vi phm cỏc quy nh v cỏc hnh vi nh giỏo khụng c lm 1.5 Trung thc cụng tỏc, on kt quan h vi ng nghip; tn tỡnh phc v nhõn dõn v tr Bao gm cỏc tiờu sau: - Trung thc bỏo cỏo kt qu chm súc, giỏo dc tr v quỏ trỡnh thc hin nhim v c phõn cụng; - on kt vi mi thnh viờn trng; cú tinh thn hp tỏc vi ng nghip cỏc hot ng chuyờn mụn nghip v; - Cú thỏi ỳng mc v ỏp ng nguyn vng chớnh ỏng ca cha m tr em; - Chm súc, giỏo dc tr bng tỡnh thng yờu, s cụng bng v trỏch nhim ca mt nh giỏo Cỏc yờu cu thuc lnh vc kin thc: 72 72 73 2.1 Kin thc c bn v giỏo dc mm non Bao gm cỏc tiờu sau: - Hiu bit c bn v c im tõm lý, sinh lý trẻ lứa tuổi mầm non; - Cú kin thc v giỏo dc mm non bao gm giỏo dc ho nhp tr tn tt, khuyt tt; - Hiu bit mc tiờu, ni dung chng trỡnh giỏo dc mm non; - Cú kin thc v ỏnh giỏ s phỏt trin ca tr 2.2 Kin thc v chm súc sc kho tr la tui mm non Bao gm cỏc tiờu sau: - Hiu bit v an ton, phũng trỏnh v x lý ban u cỏc tai nn thng gp tr; - Cú kin thc v v sinh cỏ nhõn, v sinh mụi trng v giỏo dc k nng t phc v cho tr; - Hiu bit v dinh dng, an ton thc phm v giỏo dc dinh dng cho tr; - Cú kin thc v mt s bnh thng gp tr, cỏch phũng bnh v x lý ban u 2.3 Kin thc c s chuyờn ngnh Bao gm cỏc tiờu sau: - Kin thc v phỏt trin th cht; - Kin thc v hot ng vui chi; - Kin thc v to hỡnh, õm nhc v hc; - Cú kin thc mụi trng t nhiờn, mụi trng xó hi v phỏt trin ngụn ng 2.4 Kin thc v phng phỏp giỏo dc tr la tui mm non Bao gm cỏc tiờu sau: - Cú kin thc v phng phỏp phỏt trin th cht cho tr; - Cú kin thc v phng phỏp phỏt trin tỡnh cm xó hi v thm m cho tr; - Cú kin thc v phng phỏp t chc hot ng chi cho tr; - Cú kin thc v phng phỏp phỏt trin nhn thc v ngụn ng tr 2.5 Kin thc ph thụng v chớnh tr, kinh t, hoỏ, xó hi liờn quan n giỏo dc mm non Bao gm cỏc tiờu sau: 73 73 74 - Cú hiu bit v chớnh tr, kinh t, hoỏ xó hi v giỏo dc ca a phng ni giỏo viờn cụng tỏc; - Cú kin thc v giỏo dc bo v mụi trng, giỏo dc an ton giao thụng, phũng chng mt s t nn xó hi; - Cú kin thc ph thụng v tin hc, ngoi ng hoc ting dõn tc ni giỏo viờn cụng tỏc; - Cú kin thc v s dng mt s phng tin nghe nhỡn giỏo dc Cỏc yờu cu thuc lnh vc k nng s phm: 3.1 Lp k hoch chm súc, giỏo dc tr Bao gm cỏc tiờu sau: - Lp k hoch chm súc, giỏo dc tr theo nm hc th hin mc tiờu v ni dung chm súc, giỏo dc tr ca lp mỡnh ph trỏch; - Lp k hoch chm súc, giỏo dc tr theo thỏng, tun; - Lp k hoch hot ng mt ngy theo hng tớch hp, phỏt huy tớnh tớch cc ca tr; - Lp k hoch phi hp vi cha m ca trẻ thc hin mc tiờu chm súc, giỏo dc tr 3.2 K nng t chc thc hin cỏc hot ng chm súc sc kho cho tr Bao gm cỏc tiờu sau: - Bit t chc mụi trng nhúm, lp m bo v sinh v an ton cho tr; - Bit t chc gic ng, ba n m bo v sinh, an ton cho tr; - Bit hng dn tr rốn luyn mt s k nng t phc v; - Bit phũng trỏnh v x trớ ban u mt s bnh, tai nn thng gp i vi tr 3.3 K nng t chc cỏc hot ng giỏo dc tụer Bao gm cỏc tiờu sau: - Bit t chc cỏc hot ng giỏo dc tr theo hng tớch hp, phỏt huy tớnh tớch cc, sỏng to ca tr; - Bit t chc mụi trng giỏo dc phự hop vi iu kin ca nhúm, lp; - Bit s dng hiu qu dựng, chi (k c dựng, chi t lm) v cỏc nguyờn vt liu vo vic t chc cỏc hot ng giỏo dc tr; 74 74 75 - Bit quan sỏt, ỏnh giỏ tr v cú phng phỏp chm súc, giỏo dc tr phự hp 3.4 K nng qun lý lp hc Bao gm cỏc tiờu sau: - m bo an ton cho tr; - Xõy dng v thc hin k hoch qun lý nhúm, lp gn vi k hoch hot ng chm súc, giỏo dc tr; - Qun lý v s dng cú hiu qu h s, s sỏch cỏ nhõn, nhúm, lp; - Sp xp, bo qun dựng, chi, sn phm ca tr phự hp vi mc ớch chm súc, giỏo dc 3.5 K nng giao tip, ng x vi tr, ng nghip, ph huynh vi cng ng Bao gm cỏc tiờu sau: - Cú k nng giao tip, ng x vi tr mt cỏch gn gi, tỡnh cm; - Cú k nng giao tip, ng x vi ng nghip cách chõn tỡnh, ci m, thng thn; - Gn gi, tụn trng v hp tỏc giao tip, ng x vi cha m tr; - Giao tip, ng x vi cng ng trờn tinh thn hp tỏc, chia s II Tiờu chun xp loi, quy trỡnh ỏnh giỏ v xp loi GVMN: 1.Tiờu chun xp loi cỏc tiờu chớ, yờu cu, lnh vc ca Chun 1.1.Tiờu chun xp loi cỏc tiờu ca Chun - im ti a l 10; - Mc : Tt (9 -10); Khỏ (7 - 8); Trung bỡnh (5 - 6); Kộm (di 5) 1.2 Tiờu chun xp loi cỏc yờu cu ca Chun - im ti a l 40; - Mc : Tt (36 - 40); Khỏ (28 - 35); Trung bỡnh (20 - 27); Kộm (di 20) 1.3 Tiờu chun xp loi cỏc lnh vc ca Chun - im ti a l 200; - Mc : Tt (180 - 200); Khỏ (140 - 179); Trung bỡnh (100 - 139); Kộm (di 100) Tiờu chun xp loi chung cui nm hc: 75 75 76 - Loi Xut sc: l nhng giỏo viờn t loi tt lnh vc phm cht chớnh tr, o c, li sng; kin thc v k nng s phm; - Loi Khỏ: l nhng giỏo viờn t t loi khỏ tr lờn lnh vc phm cht chớnh tr, o c, li sng; kin thc v k nng s phm; - Loi Trung bỡnh: l nhng giỏo viờn t t loi trung bỡnh tr lờn lnh vc phm cht chớnh tr, o c, li sng; kin thc v k nng s phm, ú khụng cú lnh vc no xp di loi trung bỡnh; - Loi Kộm: l nhng giỏo viờn cú mt lnh vc xp loi kộm hoc vi phm mt cỏc trng hp sau: Xỳc phm danh d, nhõn phm, xõm phm thõn th ngi khỏc, an ton tớnh mng ca tr; Xuyờn tc ni dung giỏo dc; ộp buc tr hc thờm thu tin; Nghin ma tuý hoc tham gia ỏnh bc v cỏc t nn xó hi khỏc; Vng mt khụng cú lý chớnh ỏng trờn 60% tng s thi lng hc bi dng chớnh tr, chuyờn mụn, nghip v hoc trờn 60% cỏc cuc sinh hot chuyờn mụn nh k Quy trỡnh ỏnh giỏ xp loi: 3.1 nh k vo cui nm hc, hiu trng nh trng tin hnh t chc ỏnh giỏ, xp loi giỏo viờn mm non C th nh sau: - Cn c vo ni dung tng tiờu chớ, yờu cu ca Chun, giỏo viờn t ỏnh giỏ, xp loi theo cỏc tiờu chun quy nh ti iu 8, iu ca bn ny; - T chuyờn mụn v ng nghip tham gia nhn xột, gúp ý kin v ghi kt qu ỏnh giỏ vo bn ỏnh giỏ, xp loi ca giỏo viờn - Hiu trng thc hin ỏnh giỏ, xp loi: + Xem xột kt qu t ỏnh giỏ, xp loi ca giỏo viờn v nhng ý kin úng gúp ca t chuyờn mụn; cn thit cú th tham kho thụng tin phn hi t ng nghip, ph huynh v cng ng; + Thụng qua th Lónh o nh trng, i din Chi b, Cụng on, Chi on, cỏc t trng hoc trng chuyờn mụn ỏnh giỏ, xp loi; + Trng hp cn thit cú th trao i vi giỏo viờn trc quyt nh ỏnh giỏ, xp loi phự hp vi iu kin v hon cnh thc t ca giỏo viờn; + Ghi nhn xột, kt qu ỏnh giỏ, xp loi tng lnh vc v kt qu ỏnh giỏ, xp loi chung vo bn ỏnh giỏ, xp loi ca tng giỏo viờn; + Cụng khai kt qu ỏnh giỏ giỏo viờn trc th nh trng 76 76 77 + Trong trng hp cha ng ý vi kt lun ca hiu trng, giỏo viờn cú quyn khiu ni vi Hi ng trng Nu cha cú s thng nht, giỏo viờn cú quyền khiu ni c quan cú thm quyn xem xột, quyt nh 3.2 Trong trng hp giỏo viờn c ỏnh giỏ gn sỏt vi mc tt, khỏ hoc trung bỡnh, vic xem xột nõng mc hay gi nguyờn da trờn s phn u ca mi giỏo viờn, hiu trng nh trng quyt nh nhng trng hp c th v chu trỏch nhim v quyt nh ú B iu l trng mm non: I Chng trỡnh v cỏc hot ng nuụi dng, chm súc, giỏo dc tr Hot ng nuụi dng, chm súc, giỏo dc tr em - Vic nuụi dng, chm súc, giỏo dc tr c tin hnh thụng qua cỏc hot ng theo quy nh ca chng trỡnh giỏo dc mm non - Hot ng nuụi dng, chm súc tr bao gm: chm súc dinh dng; chm súc gic ng; chm súc v sinh; chm súc sc kho v m bo an ton - Hot ng giỏo dc tr bao gm: hot ng chi; hot ng hc; hot ng lao ng; hot ng ngy hi, ngy l - Hot ng giỏo dc ho nhp tr khuyt tt nh trng, nh tr tuõn theo Quy nh v giỏo dc tr em tn tt, khuyt tt B Giỏo dc v o to ban hnh - Vic nuụi dng, chm súc, giỏo dc tr cũn thụng qua hot ng tuyờn truyn ph bin kin thc khoa hc v nuụi dng, chm súc, giỏo dc tr em cho cỏc cha m tr v cng ng ỏnh giỏ kt qu nuụi dng, chm súc, giỏo dc tr em - Kim tra nh k sc kho tr em: hai ln mt nm hc - Theo dừi biu tng trng ca tr em: tr di 24 thỏng tui mt thỏng cõn tr mt ln; tr trờn 24 thỏng tui mt quý cõn tr mt ln - ỏnh giỏ s phỏt trin ca tr em: cn c quy nh v chun phỏt trin tr em theo tui B Giỏo dc v o to ban hnh Tr em khuyt tt hc ho nhp c ỏnh giỏ s tin b da vo mc tiờu k hoch giỏo dc cỏ nhõn II Giỏo viờn: Giỏo viờn 77 77 78 Giỏo viờn cỏc c s GDMN l ngi lm nhim v nuụi dng, chm súc, giỏo dc tr em nh trng, nh tr, nhúm tr, lp mu giỏo c lp Nhim v ca giỏo viờn - Bo v an ton sc kho, tớnh mng ca tr em thi gian tr em nh trng, nh tr, nhúm tr, lp mu giỏo c lp - Thc hin cụng tỏc nuụi dng, chm súc, giỏo dc tr em theo chng trỡnh giỏo dc mm non: lp k hoch chm súc, giỏo dc; Xõy dng mụi trng giỏo dc, t chc cỏc hot ng nuụi dng, chm súc, giỏo dc tr em; ỏnh giỏ v qun lý tr em; Chu trỏch nhim v cht lng nuụi dng, chm súc, giỏo dc tr em; Tham gia cỏc hot ng ca t chuyờn mụn, ca nh trng, nh tr, nhúm tr, lp mu giỏo c lp - Trau di o c, gi gỡn phm cht, danh d, uy tớn ca nh giỏo; Gng mu, thng yờu tr em, i x cụng bng v tụn trng nhõn cỏch ca tr em; Bo v cỏc quyn v li ớch chớnh ỏng ca tr em; on kt, giỳp ng nghip - Tuyờn truyn ph bin kin thc khoa hc nuụi dy tr em cho cha m tr Ch ng phi hp vi gia ỡnh tr thc hin mc tiờu giỏo dc tr em - Rốn luyn sc khe; Hc hoỏ; Bi dng chuyờn mụn nghip v nõng cao cht lng nuụi dng, chm súc, giỏo dc tr em - Thc hin cỏc ngha v cụng dõn, cỏc quy nh ca phỏp lut v ca ngnh, cỏc quy nh ca nh trng, quyt nh ca Hiu trng Quyn ca giỏo viờn - c m bo cỏc iu kin thc hin nhim v nuụi dng, chm súc, giỏo dc tr em - c o to nõng cao trỡnh , bi dng chuyờn mụn, nghip v, c hng lng, ph cp v cỏc ch khỏc theo quy nh ca phỏp lut c c i hc nõng cao trỡnh chuyờn mụn, nghip v - c hng mi quyn li v vt cht, tinh thn v c chm súc, bo v sc kho theo ch , chớnh sỏch quy nh i vi nh giỏo - c bo v nhõn phm, danh d - c thc hin cỏc quyn khỏc theo quy nh ca phỏp lut Hnh vi, ngụn ng ng x, trang phc ca giỏo viờn 78 78 79 - Hnh vi, ngụn ng ng x ca giỏo viờn phi ỏp ng yờu cu giỏo dc i vi tr em - Trang phc ca giỏo viờn gn gng, sch s phự hp vi hot ng nuụi dng, chm súc, giỏo dc tr em Cỏc hnh vi giỏo viờn khụng c lm - Xỳc phm danh d, nhõn phm, xõm phm thõn th tr em v ng nghip; - Xuyờn tc ni dung giỏo dc; - B gi; B bui dy; Tu tin ct xộn chng trỡnh nuụi dng, chm súc giỏo dc; - i x khụng cụng bng i vi tr em; - ẫp buc tr hc thờm thu tin; - Bt xộn khu phn n ca tr em; Lm vic riờng ang t chc cỏc hot ng nuụi dng, chm súc, giỏo dc tr em Thnh viờn T trng Nguyn Th Phng Tho: V Th Ngc Nguyn Th Kim Thoa: 79 79 80 80 80
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu ôn thi tuyển dụng giáo viên mầm non 2016, Tài liệu ôn thi tuyển dụng giáo viên mầm non 2016, Tài liệu ôn thi tuyển dụng giáo viên mầm non 2016

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay