Áp dụng chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp tư nhân nghiên cứu trường hợp ở huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ

117 224 0
  • Loading ...
1/117 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/11/2016, 10:19

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ & QTKD ĐỖ MẠNH HÙNG ÁP DỤNG CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP Ở HUYỆN THANH SƠN - TỈNH PHÚ THỌ LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TẾ THÁI NGUYÊN - 2015 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ & QTKD ĐỖ MẠNH HÙNG ÁP DỤNG CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP Ở HUYỆN THANH SƠN - TỈNH PHÚ THỌ Chuyên ngành: Quản lý kinh tế Mã số: 60.34.04.10 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học: GS Đỗ Đức Bình THÁI NGUYÊN - 2015 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu khoa học riêng hướng dẫn GS Đỗ Đức Bình Các nội dung luận văn chưa công bố công trình nghiên cứu nào, số liệu sử dụng luận văn trung thực Các tài liệu tham khảo có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng Thái Nguyên , tháng năm 2015 Người thực luận văn Đỗ Mạnh Hùng Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn ii LỜI CẢM ƠN Tôi xin chân thành cảm ơn GS Đỗ Đức Bình tận tình hướng dẫn, động viên giúp suốt trình thực luận văn Tôi xin cảm ơn thầy, cô giáo khoa kinh tế - Trường Đại học kinh tế QTKD Thái Nguyên cung cấp cho kiến thức, phương pháp tiếp cận toàn diện thời gian qua Tôi xin cảm ơn quan tâm, tạo điều kiện Lãnh đạo UBND huyện Thanh Sơn, đơn vị thuộc UBND huyện Thanh Sơn giúp đỡ nhiệt tình cung cấp số liệu phục vụ cho mục đích nghiên cứu luận văn Thái Nguyên , tháng năm 2015 Người thực luận văn Đỗ Mạnh Hùng Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC NHỮNG TỪ VIẾT TẮT vii DANH MỤC BẢNG viii MỞ ĐẦU 1.Tính cấp thiết đề tài Mục đích nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu 3.2 Phạm vi nghiên cứu Ý nghĩa khoa học luận văn Kết cấu luận văn Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ CÁC CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN 1.1 Doanh nghiệp tư nhân 1.2 Vai trò DNTN phát triển kinh tế địa phương 1.3 Chính sách hỗ trợ phát triển DNTN địa bàn huyện 1.3.1 Khái niệm sách hỗ trợ phát triển DNTN 1.3.2 Vai trò sách hỗ trợ với phát triển DNTN 1.3.3 Nội dung sách chủ yếu để hỗ trợ phát triển DNTN: 1.4 Các nhân tổ ảnh hưởng đến sách hỗ trợ Doanh nghiệp tư nhân địa bàn huyện 13 1.4.1 Các nhân tố khách quan 13 1.4.2 Nhân tố môi trường ngành 16 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn iv 1.4.3 Các nhân tố chủ quan (nhân tố bên doanh nghiệp) 18 1.5 Bài học kinh nghiệm sách hỗ trợ phát triển DNTN địa bàn số tỉnh 25 1.5.1 Chính sách phát triển DNTN tỉnh Đồng Nai 25 1.5.2 Chính sách phát triển DNTN tỉnh Bình Dương 28 Chương PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 30 2.1 Câu hỏi nghiên cứu 30 2.2 Phương pháp nghiên cứu 30 2.2.1 Phương pháp thu thập số liệu 30 2.2.2 Phương pháp xử lý số liệu 31 2.2.3 Phương pháp phân tích số liệu 31 2.3 Hệ thống tiêu nghiên cứu 31 Chỉ tiêu tổng hợp đánh giá hiệu phát triển du lịch phát triển kinh tế xã hội 31 Chương THỰC TRẠNG CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN THANH SƠN33 3.1 Khái quát đặc điểm kinh tế xã hội huyện Thanh Sơn 33 3.1.1 Đặc điểm tự nhiên 33 3.1.2 Kinh tế - xã hội 34 3.2 Thực trạng phát triển doanh nghiệp tư nhân huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ 36 3.2.1 Số lượng doanh nghiệp tư nhân huyện Thanh Sơn 36 3.2.2 Quy mô doanh nghiệp tư nhân thông qua vốn đăng kí kinh doanh DN địa bàn huyện Thanh Sơn 37 3.2.3 Quy mô doanh nghiệp thông qua số lao động làm việc DN tư nhân huyện Thanh Sơn 40 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn v 3.2.4 Trình độ quản lý DN chủ doanh nghiệp tư nhân huyện Thanh Sơn 41 3.3 Thực trạng sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp tư nhân địa bàn huyện Thanh Sơn 42 3.3.1 Chính sách thuế 42 3.3.2 Chính sách tín dụng 44 3.3.3 Chính sách khuyến khích đầu tư 46 3.3.4 Chính sách tài trợ 49 3.3.5 Chính sách thị trường xuất nhập 51 3.3.6 Chính sách đất đai 54 3.3.7 Hỗ trợ đào tạo 57 3.4 Nhân tố ảnh hưởng đến sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp tư nhân địa bàn huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ 60 3.4.1 Nhân tố khách quan 60 3.4.2 Nhân tố chủ quan 62 3.5 Đánh giá chung sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp tư nhân địa bàn huyện Thanh Sơn - tỉnh Phú Thọ 67 3.5.1 Những điểm hợp lý 67 3.5.2 Những điểm bất cập việc sách hỗ trợ phát triển DNTN địa bàn huyện Thanh Sơn - tỉnh Phú Thọ 69 3.6 Nguyên nhân bất cập sách tài hỗ trợ doanh nghiệp tư nhân 73 3.6.1 Xuất phát điểm kinh tế thấp 73 3.6.2 Cơ chế sách kinh tế vĩ mô cho doanh nghiệp tư nhân chưa hình thành rõ nét 73 3.6.3 Việc tổ chức thực nhiều bất cập 74 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn vi 3.6.4 Chưa có máy quản lý, đạo thống doanh nghiệp tư nhân 74 3.6.5 Các DNTN thường thiếu thông tin hiểu biết cần thiết thị trường 75 Chương GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN THANH SƠN 76 4.1 Quan điểm, phương hướng mục tiêu phát triển doanh nghiệp tư nhân địa bàn huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ 76 4.1.1 Quan điểm hoàn thiện sách hỗ trợ doanh nghiệp tư nhân 76 4.1.2 Phương hướng hoàn thiện sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp tư nhân 77 4.2 Các giải pháp nhằm hoàn thiện sách hỗ trợ phát triển DNTN 80 4.2.1 Nhóm giải pháp tổ chức quản lý hiệu sử dụng sách hỗ trợ 80 4.2.2 Nhóm giải pháp hoàn thiện sách hỗ trợ 87 KẾT LUẬN 102 TÀI LIỆU THAM KHẢO 104 PHỤ LỤC 105 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn vii DANH MỤC NHỮNG TỪ VIẾT TẮT CCN : Cụm công nghiệp DN : Doanh nghiệp DNN&V : Doanh nghiệp nhỏ vừa DNTN : Doanh nghiệp tư nhân GTGT : Giá trị gia tăng HĐND : Hội đồng nhân dân HTX : Hợp tác xã KCN : Khu công nghiệp KTTN : Kinh tế tư nhân NLN : Nông lâm nghiệp SXKD : Sản xuất kinh doanh TNDN : Thu nhập doanh nghiệp TNHH : Trách nhiệm hữu hạn UBND : Ủy ban nhân dân VNĐ : Việt Nam đồng Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn viii DANH MỤC BẢNG Bảng 3.1: Số lượng doanh nghiệp tư nhân giai đoạn 2011 - 2014 37 Bảng 3.2 Vốn đăng kí kinh doanh doanh nghiệp tư nhân huyện Thanh Sơn 38 Bảng 3.3 Vốn đăng kí kinh doanh bình quân/số lượng doanh nghiệp tư nhân địa bàn huyện Thanh Sơn 39 Bảng 3.4 Số lao động doanh nghiệp tư nhân huyện Thanh Sơn 40 Bảng 3.5 Trình độ quản lý doanh nghiệp tư nhân địa bàn huyện Thanh Sơn năm 2014 41 Bảng 3.6 Kết điều tra sách hỗ trợ thuế cho doanh nghiệp tư nhân 43 Bảng 3.7 Tình hình vay vốn DNTN địa bàn huyện 44 Bảng 3.8 Kết điều tra sách hỗ trợ tài vốn cho doanh nghiệp 45 Bảng 3.9 Kết điều tra doanh nghiệp sách khuyến khích đầu tư49 Bảng 3.10 Kết điều tra sách hỗ trợ tài vốn tài trợ cho doanh nghiệp 50 Bảng 3.11 Kết điều tra hỗ trợ thị trường, xuất nhập cho doanh nghiệp tư nhân 54 Bảng 3.12 Kết điều tra sách hỗ trợ đất, mặt sản xuất địa điểm kinh doanh cho doanh nghiệp 57 Bảng 3.13: Tình hình lao động doanh nghiệp tư nhân huyện Thanh Sơn 58 Bảng 3.14 Kết điều tra sách hỗ trợ đào tạo nâng cao lực quản trị kinh doanh kỹ thuật cho doanh nghiệp 59 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 93 đại hoá hệ thống dịch vụ thông tin tín dụng để giúp cho DNTN dễ dàng tiếp cận Tăng cường hỗ trợ cho vay vốn từ quỹ quốc gia việc làm cho DNTN có tình trạng lao động thất nghiệp chưa có việc làm, sử dụng nhiều lao động nữ, lao động người tàn tật - Cho phép tổ chức Ngân hàng Nhà nước triển khai dịch vụ đánh giá tín dụng thành lập công ty, văn phòng tín dụng nhân dân nâng cao khả tiếp cận DN với thị trường vốn.Bên cạnh đó, cần có sách có tính phân loại cụ thể lãi suất, dư nợ, lĩnh vực hoạt động Trên sở đó, ngân hàng phải phân loại khách hàng để xem xét, DN cần đưa vốn vào, DN chưa làm đòi vốn, DN có nhiều vốn có cho thêm không gượng cần giãn ra, chí không cho vay Để hỗ trợ tốt cho DNTN việc tiếp cận vốn, quyền huyện Thanh Sơn cần tập trung làm tốt việc như: - Phối hợp, kêu gọi tổ chức tài phi ngân hàng cho thuê tài chính, công ty vốn đầu tư mạo hiểm, công ty bảo hiểm nhân thọ nhằm tăng cường nguồn tài trợ dài hạn cho DNTN Tự hóa thị trường tài thông qua biện pháp tự hóa lãi suất tiền gửi cho vay, bãi bỏ dần chương trình tín dụng ưu đãi trợ cấp tín dụng, thành lập Ngân hàng Phát triển DNNVV Ngân hàng Phát triển DNNVV hoạt động theo mô hình ngân hàng thương mại giúp cho DNTN tiếp cận dễ dàng thị trường tín dụng thức - Hình thành công ty tư vấn đánh giá xếp hạng độ tín dụng DN tính khả thi dự án Các công ty hoạt động độc lập với tổ chức tín dụng Khi DN muốn vay vốn có bảo lãnh tín dụng, phải có báo cáo đánh giá xếp hạng tính khả thi dự án công ty tư vấn thực Từ đó, hình thành trung tâm tín dụng tư nhân nhằm thu thập Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 94 lưu trữ thông tin tất cá nhân DNNVV có lịch sử giao dịch tín dụng với ngân hàng Đặc biệt thông tin lưu trữ không giới hạn khoản vay lớn, trung tâm cung cấp thông tin lịch sử toán người vay nhiều dịch vụkhác công cụ xử lý đơn xin cấp tín dụng, hệ thống chấm điểm tín dụng… Để xây dựng thành công mô hình sở liệu thống kê DNTN gặp nhiều khó khăn số liệu thống kê tài DNNVV không minh bạch, hệ thống thống kê nước yếu kém, cần phải có hợp tác chặt chẽ ngân hàng quan chức Theo đó, Chính quyền quan liên quan phải có biện pháp mạnh để DN hoạt động theo chuẩn mực tài kế toán Với tình hình nay, công tác đào tạo hỗ trợ cho DNTN nâng cao trình độ tài chính, kế toán xây dựng hệ thống thống kê xác, đầy đủ quan trọng - Thúc đẩy hoạt động thị trường cho thuê tài chính, tổ chức tuyên truyền cho DN lợi ích loại hình tín dụng này, xây dựng hoàn chỉnh khung pháp lý cho hoạt động cho thuê tài theo hướng tạo điều kiện thuận lợi công ty cho thuê tài triển khai nhiều hoạt động cho thuê tài khác đảm bảo thuận lợi, dễ dàng cho DNTN việc tiếp cận nguồn tài Một số điều chỉnh sau tháo gỡ phần khó khăn, vướng mắc thị trường cho thuê tài chính: + Cho phép công ty tài tham gia thị trường liên ngân hàng, tiếp xúc với tổ chức đầu tư quốc tế tiếp nhận nguồn vốn tài trợ phủ phi phủ để tạo nguồn vốn trung dài hạn lớn hơn, ổn định cho đầu tư + Nới rộng điều chỉnh giới hạn cho vay công ty cho thuê tài Hiện nay, theo quy định số vốn đầu tư cho DN vay không 30% vốn điều lệ công ty Điều khiến cho việc huy động Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 95 nguồn vốn khả tích lũy công ty cho thuê tài khó khăn + Đảm bảo quyền thu hồi tài sản bên thuê vi phạm hợp đồng công ty cho thuê tài Tăng cường tuyên truyền phổ biến rộng rãi hoạt động công ty cho thuê tài Áp dụng hỗ trợ lãi suất sau đầu tư thuê tài nhằm đảm bảo công dự án sử dụng hình thức cho thuê tài dự án sử dụng hình thức vay trung hạn + Nâng cao vai trò hiệp hội, câu lạc giám đốc tổ chức chuyên môn phát triển DNTN Một số hiệp hội ngành hàng, tổ chức chuyên môn tích cực hoạt động hiệu vai trò hạn chế Các hiệp hội, câu lạc chuyên ngành cần nâng cao chất lượng hiệu hoạt động tổ chức sinh hoạt, giao lưu, giới thiệu kinh nghiệm nước quốc tế, cập nhật thông tin ngành hoạt động kinh doanh nhằm tạo điều kiện cho DNTN phát triển 4.2.2.3 Chính sách đất đai Nhằm giải vấn đề mặt cho sản xuất - kinh doanh cho DN nói chung DNTN nói riêng, Luật Đất đai 2003 Nghị định hướng dẫn Chính phủ số 180/2004/NĐ-CP, 181/2004/NĐ-CP, 188/2004/NĐ-CP quy định số vấn đề cụ thể Nhưng đến nay, việc thực quy định Luật Đất đai 2003, luật đất đai sửa đổi Nghị định hướng dẫn triển khai gặp nhiều khó khăn Để tạo điều kiện cho DNTN việc tiếp cận đất sử dụng quyền sử dụng đất làm tài sản chấp, cầm cố vay vốn từ tổ chức tín dụng, thời gian tới cần tập trung vào giải pháp sau: - Cần lập quy hoạch, kế hoạch chi tiết sử dụng đất, quy hoạch khu, cụm công nghiệp cho DNTN Công khai rộng rãi quy hoạch mặt cho DN thuê làm văn phòng, xây dựng nhà xưởng sản xuất Đồng thời công bố Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 96 công khai quyền nghĩa vụ quy hoạch mặt để DN biết trước định Thiết lập hệ thống quan đăng ký đất nướcnhằm đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khuyến khích đăng ký giao dịch đất Cải cách thủ tục hành chính, đơn giản hoá thủ tục đầu tư; cấp giấy chứng nhận đầu tư, cho thuê đất, cấp phép xây dựng Cụ thể hóa sách đền bù, giải tỏa, thuê đất, cấp quyền sử dụng đất sở đơn giản, bình đẳng, phù hợp với quy định pháp luật Bên cạnh đó, Nhà nước cần tạo khung pháp lý hợp lý DNTN, chẳng hạn như: Cho phép dùng giá trị quyền sử dụng đất để góp vốn liên doanh với tổ chức cá nhân, giảm phí tiền sử dụng chuyển mục đích sử dụng đất, giảm phiền hà thủ tục thuê đất đai… Công bố rộng rãi danh mục dự án đầu tư theo hướng xã hội hoá; thực đấu thầu dự án có sử dụng đất, đấu giá quyền sử dụng đất, công khai, minh bạch, tạo điều kiện cho DNTN thuộc thành phần kinh tế tham gia đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, dịch vụ Thống kê thu hồi đất hoang hoá, sử dụng không mục đích để tạo quỹ đất cho DN thuê Thực chất đẩy mạnh triển khai thực Luật Đất đai Nghị định hướng dẫn Luật Hỗ trợ DNTN có sở sản xuất kinh doanh gây ô nhiễm di dời khỏi đô thị, khu dân cư thông qua việc cho phép chuyển quyền sử dụng đất từ đất sản xuất sang đất đất thương mại nhằm mục đích bán trang trải chi phí di chuyển Ban hành quy định chuyển nhượng tài sản quyền sở hữu đất Việc toán bồi thường cho đối tượng sử dụng đất nhà đầu tư nước nước mua phải tuân thủ theo hệ thống định giá thống minh bạch cho phép phản ánh giá trị thị trường Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 97 4.2.2.4 Chính sách đào tạo phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển DNTN Nghiên cứu đổi nội dung, chương trình phương thức đào tạo trường đại học, cao đẳng dạy nghề, theo hướng gắn với yêu cầu hoạt động sản xuất, kinh doanh dịch vụ, cung cấp cho người học kiến thức chuyên môn, kỹ hành nghề ý thức trách nhiệm; đưa nhanh công nghệ thông tin vào nội dung đào tạo quản lý trình đào tạo; khuyến khích liên kết trường đại học, cao đẳng dạy nghề với DN để nâng cao khả thực hành học viên sau tốt nghiệp Triển khai có hiệu kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực cho DNTN phê duyệt Tăng cường đào tạo cán quản lý DNTN, mở lớp quản trị DN ngắn hạn cho chủ DN, bồi dưỡng cho họ kiến thức quản lý DN đại, hạch toán kinh doanh thông lệ thương mại quốc tế, giúp họ nhận thức rõ môi trường điều kiện kinh doanh trình hội nhập kinh tế toàn cầu; Có sách khuyến khích DN đào tạo nguồn nhân lực hình thức đào tạo theo địa chỉ, đào tạo chỗ, tổ chức dạy nghề, truyền nghề cho cư dân nông thôn để có đội ngũ công nhân kỹ thuật, nhân viên nghiệp vụ có tay nghề.Thực xã hội hoá công tác đào tạo nhằm thu hút nguồn lực, đa dạng hoá loại hình đào tạo; khuyến khích hỗ trợ tổ chức, cá nhân mở trường, trung tâm đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho DNTN Củng cố, xếp lại đầu tư trường công nhân kỹ thuật, dạy nghề địa phương - Các quan quản lý nhà nước cần hạn chế tối đa việc cung cấp dịch vụ trực tiếp, khuyến khích nhà cung cấp dịch vụ nước tham gia thực Chương trình - Nghiên cứu, điều chỉnh lại mức chi cho sát với thực tế Xây dựng chế riêng cho Chương trình khoản chi, chi cho giảng viên Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 98 Xem xét việc áp dụng chế khoán tổng kinh phí ngân sách trung ương hỗ trợ cho lớp học theo chuyên đề số lượng học viên để linh hoạt bù đắp chi phí - Nghiên cứu, điều chỉnh chương trình đào tạo nguồn nhân lực theo phương thức lồng ghép kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực cho DNNVV vào kế hoạch kinh tế- xã hội hàng năm địa phương giao chung kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm - Mở rộng phạm vi đa dạng hoá nội dung đào tạo, bổ sung thêm chuyên đề quản lý kỹ thuật, khoa học công nghệ, xúc tiến thương mại ; bổ sung chuyên đề hội nhập kinh tế quốc tế; tổ chức lớp học theo chuyên đề phù hợp với thực tế kinh doanh DNTN 4.2.2.5 Chính sách khoa học công nghệ Sự lạc hậu công nghệ nhân tố hạn chế khả cạnh tranh DNTN tiến trình phát triển Do vậy, Chính quyền huyện cần có sách vừa khuyến khích vừa tạo áp lực cần thiết để DN tích cực đổi công nghệ Bên cạnh việc xây dựng hệ thống sách khuyến khích DN đổi công nghệ như: miễn giảm thuế cho phần lợi nhuận dùng để tái đầu tư mở rộng sản xuất, đổi công nghệ, miễn giảm thuế thiết bị ngoại nhập để đổi công nghệ, khuyến khích khấu hao nhanh, bảo vệ sở hữu công nghệ, chống hàng giả Nhà nước nên có quy định thời gian, thời hiệu cụ thể cần thay công nghệ, bao gồm công nghệ ngành thuộc nhóm sản phẩm cạnh tranh với sản phẩm nước cúng xuất Do hạn chế quy mô nguồn vốn, DNTN tự nghiên cứu phát triển công nghệ mà phải dựa vào tổ chức tư vấn Vì vậy, cần có sách khuyến khích trung tâm nghiên cứu khoa học - công nghệ, DN lớn có lực chế tạo, nghiên cứu ứng dụng giúp DNTN đổi công nghệ Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 99 Khuyến khích việc hợp tác chia sẻ công nghệ DNTN có quy mô khác nhau, phát triển có hiệu chương trình nghiên cứu có khả ứng dụng thương mại Khuyến khích DNTN đổi công nghệ, hỗ trợ việc áp dụng công nghệ mới, tiến khoa học kỹ thuật vào sản xuất, đăng ký sở hữu công nghiệp, nhãn hiệu hàng hoá Phát triển hệ thống thông tin khoa học công nghệ tiên tiến, hình thành trung tâm liệu khoa học, công nghệ tạo điều kiện cho DNTN chủ động lựa chọn công nghệ mới, đầu tư phục vụ phát triển sản xuất kinh doanh Gắn hoạt động nghiên cứu khoa học với sản xuất kinh doanh DN, tăng cường liên kết hợp tác sở nghiên cứu, trường đại học sở sản xuất DNTN để có điều kiện áp dụng nhanh kết nghiên cứu Xúc tiến phát triển thị trường khoa học công nghệ thông qua việc tổ chức Hội Chợ công nghệ thiết bị địa bàn huyện Hoạt động kỳ chợ kết nối quan hệ cung cầu, hỗ trợ thúc đẩy hoạt động giao dịch, tiếp xúc, thương thảo, thoả thuận điều kiện mua bán, cung cấp chuyển giao công nghệ thiết bị theo yêu cầu, tiến tới ký hợp đồng bảng ghi nhớ Chợ công nghệ thiết bị xem giải pháp cần thiết để tạo môi trường gắn kết nhà khoa học nhà quản lý với nhà kinh doanh, sản xuất, quan nhà nước đóng vai trò hỗ trợ thúc đẩy phát triển, góp phần tạo lập thị trường công nghệ Tiến tới xây dựng Chợ công nghệ thiết bị mạng, coi công cụ hữu hiệu nhằm xúc tiến chuyển giao công nghệ, kết nghiên cứu cho DNTN quảng bá, tuyên truyền thành khoa học công nghệ 4.2.2.6 Chính sách xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường Chính quyền huyện cần hỗ trợ DNTN thông tin dự báo thị trường, xúc tiến thương mại, phát triển thương hiệu, tạo điều kiện thuận lợi để DN tiếp cận với thông tin thị trường thương mại giới, thông tin đối tác thương mại đầu tư, hệ thống tiêu chuẩn chất lượng vệ sinh an toàn Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 100 thực phẩm quốc tế ; xây dựng phát triển số trung tâm thương mại, sàn giao dịch, trung tâm kiểm tra chất lượng, tạo điều kiện cho DNTN, DN nhỏ nông nghiệp, làng nghề, trung tâm công nghiệp nhỏ tham gia hội chợ xúc tiến thương mại, tham gia thương mại điện tử, tiếp cận thường xuyên với thị trường tỉnh, nước giới để quảng bá hàng hóa tiêu thụ sản phẩm Trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế, biến động thường xuyên thị trường giới có tác động lớn tới thị trường nước tới DN, đặc biệt lĩnh vực hàng nông sản Huyện Thanh Sơn cần sớm xây dựng hệ thống dự báo giá thị trường, cung cấp thông tin, dự báo kịp thời cho người sản xuất để chủ động sản xuất - kinh doanh Đồng thời, cần có sách xây dựng quỹ bảo hiểm, hỗ trợ giá cho ngành hàng (phù hợp với cam kết quốc tế) nông sản, thủy sản, công nghiệp chế biến ; điều phối kịp thời có hiệu loại quỹ để hỗ trợ cho hoạt động sản xuất - kinh doanh DNTN có biến động lớn giá thị trường Thực sách khuyến khích DNTN thông qua liên kết thầu phụ, hợp đồng gia công để tăng cường liên kết DNTN với DN lớn không phân biệt sở hữu thành phần kinh tế, đặc biệt tổng công ty, tập đoàn với DNTN Đổi phương thức sử dụng quỹ xúc tiến thương mại, chuyển hướng sang hoạt động hỗ trợ xây dựng thương hiệu, xúc tiến thương mại cho sản phẩm có khả cạnh tranh; quảng cáo, xúc tiến thị trường nước ngoài; xoá bỏ hạn chế tổ chức tham dự triển lãm, hội chợ nước quốc tế; cải tiến chế độ cấp hộ chiếu thị thực cho doanh nhân nước nước để rút ngắn thời gian chi phí.Tổ chức mạng lưới thông tin quốc gia, tăng cường lực trung tâm thông tin thuộc bộ, ngành phục vụ chung cho DN thuộc thành phần Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 101 kinh tế Nâng cao vai trò Hiệp hội ngành nghề việc cung cấp thông tin chuyên ngành cho DN thành viên hiệp hội.Tăng cường lực cho cán thương mại ngoại giao nước thu thập phân tích thông tin thương mại đầu tư, hình thành sở liệu dùng chung cho DN không phân biệt thành phần kinh tế.Nâng cao lực trung tâm trọng tài quốc tế; kiện toàn tổ chức nâng cao lực cán kinh tế giải tranh chấp liên quan đến hợp đồng kinh tế hỗ trợ DN giải vấn đề hội nhập tranh chấp thương mại, Thực biện pháp để đảm bảo chế định hợp đồng có hiệu lực hiệu quả, hình thành công cụ cho nhà kinh doanh DN thực hoạt động kinh doanh thương trường Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 102 KẾT LUẬN Chính sách hỗ trợ phát triển DNTN địa bàn huyện đòi hỏi tất yếu tác động trực tiếp tới phát triển địa phương, ảnh hưởng đến phát triển kinh tế ổn định xã hội nước Cùng với tiến trình phát triển kinh tế nước tới năm 2020 nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng đại kinh tế tư nhân lại cần củng cố địa vị kinh tế quốc dân Các DNTN cần phải nỗ lực vươn lên để khẳng định vai trò quan trọng kinh tế quốc dân thể tiên phong ứng dụng khoa học công nghệ kinh doanh có hiệu Để làm điều định cần phải có biện pháp, sách phù hợp nhằm tạo động lực cho DNTN phát triển Qua trình thu thập thông tin, tìm hiểu phân tích thực trạng DNTN, đánh giá khía cạnh nhu cầu DNTN để giúp họ phát triển bền vững Đánh giá nguyên nhân hạn chế phát triển DNTN nay, luận văn số nguyên nhân như: Mục tiêu chủ doanh nghiệp thường trọng đến tối đa hóa lợi nhuận; Các DNTN đa phần có số vốn đầu tư quy mô nhỏ vừa manh mún, nhỏ lẻ, loại hình DNTN giai đoạn đầu hình thành nên gặp nhiều khó khăn khác quan lẫn chủ quan, thiếu thực tế kinh nghiệm quản lý; hệ thống pháp luật tiền lương nhiều hạn chế, thiếu sót; Nhà nước chưa có biện pháp quản lý kiểm tra, quản lý chồng chéo; tổ chức công đoàn chưa thành lập hoạt động hầu hết DNTN; định mức lao động DNTN cao…; việc tuyển dụng bố trí chưa phù hợp với trình độ người lao động, với nhiều yếu tố khách quan trình độ người quản lý lãnh đạo, tâm lý tập quán kinh doanh, trả lương không mang tính cạnh tranh công bằng, Dẫn đến hiệu sản xuất kinh doanh nên đạt hiệu chưa cao đặc biệt thân doanh nghiệp lẫn người lao động chưa đánh Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 103 giá vai trò, tác động sách nhà nước trình phát triển doanh nghiệp Trên sở phân tích đánh giá thực trạng sách hỗ trợ cho DNTN luận văn đề xuất số quan điểm nhằm tăng cường khả hỗ trợ cho cac DNTN tạo động lực cho DNTN phát triển Trong đòi hỏi phối hợp từ Trung ương đến địa phương, quan trọng nội doanh nghiệp, hoạt động quản trị kinh doanh doanh nghiệp với thân người lao động Nhà nước cần tạo môi trường pháp lý bình đẳng, doanh nghiệp cần chủ động hoạt động kinh doanh để tạo động lực Các giải pháp từ phía Nhà nước trì sở pháp lý bình đẳng cho thành phần kinh tế kinh doanh, đảm bảo quyền bình đẳng DN Tiếp tục đạo cải tổ DNTN theo hướng đại hiệu quả, quan tâm đến khu vực kinh tế quan trọng này, định hướng đầu tư có trọng điểm; xây dựng thực sách cách đồng ngành, cấp quản lý Nhà nước; xây dựng hệ thống trợ giúp pháp lý cho DNTN Từ thân chủ doanh nghiệp phấn đấu tự học tập để nâng cao trình độ chuyên môn, ngoại ngữ, vi tính để tăng khả thích ứng với thay đổi môi trường; phát triển kỹ quản lý giải vấn đề nhanh hiệu quả, giải tỏa căng thẳng để tinh thần thoải mái, chủ động lập mục tiêu cụ thể cho doanh nghiệp, nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh./ Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 104 TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ kế hoạch đầu tư (1998), Định hướng chiến lược sách phát triển DNTT Việt Nam đến năm 2010, Hà Nội Bộ kế hoạch đầu tư (2002), “Đưa nghị trung ương (khóa IX) Đảng vào sống”, Tạp chí kinh tế dự báo, số 347 (3), tr1 Chi cục thống kê huyện Thanh Sơn (2012, 2013, 2014), Niên giám thống kê huyện Thanh Sơn, NXB Thống kê Nguyễn Cúc (1997), Chính sách hỗ trợ phát triển DNTN Việt Nam, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội Phạm Văn Linh (2002), “Phát triển kinh tế tư nhân - thực trạng giải pháp”, Tạp chí kinh tế phát triển, số 373, tr 7,8 Dương Thi ̣Bình Minh (2005), Tài chính công, NXB Tài chiń h, Hà Nô ̣i Trần Văn Ngọc (2012), Chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp tư nhân huyện Lục Ngạn - tỉnh Bắc Giang, Luận văn thạc sĩ kinh tế Nguyễn Ngọc Phương (2013), Giải pháp hỗ trợ phát triển doanh nghiệp tư nhân huyện Thanh Liêm - tỉnh Hà Nam, Luận văn thạc sĩ kinh tế UBND huyê ̣n Thanh Sơn (2012- 2014), Báo cáo tình hình thực hiê ̣n nhiê ̣m vụ kinh tế - xã hội các năm 2012 - 2014 10 UBND huyê ̣n Thanh Sơn (2014), Tài liệu giáo dục li ̣ch sử ̣a phương huyê ̣n Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ 11 UBND tỉnh Phú Thọ (4/2015), Báo cáo thực trạng giải pháp phát triển DNTN Phú Thọ, Tài liệu tham gia hội thảo DNTN tỉnh Phú Thọ 12 Website: http://www.gdt.gov.vn http://www.phutho.gov.vn Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 105 PHỤ LỤC PHIẾU ĐIỀU TRA Để đánh giá sách hỗ trợ tỉnh huyện Thanh Sơn tới phát triển doanh nghiệp tư nhân làm sở cho việc điều tra nghiên cứu làm báo cáo khóa luận tốt nghiệp Anh/chị vui lòng điền phiếu khảo sát Xin lưu ý, câu trả lời sai, câu trả lời có giá trị giữ bí mật tuyệt đối Họ tên: Số điện thoại: I THÔNG TIN CÔNG TY Tên công ty: Số năm hoạt động công ty: Ít năm  3- năm  - 10 năm  Trên 10 năm  Số lượng người lao động Less than 20  20 - 50  50 - 100  Trên 100  II HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI Anh chị đánh dấu X vào ô mà lựa chọn Các giá trị từ đến tương đương với mức độ đồng ý mức độ hài lòng tăng dần Ý nghĩa giá trị sau: Rất không đồng ý Rất không hài lòng Không đồng ý Không hài lòng Tương đối đồng ý Tương đối hài lòng Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN Đồng ý Hài lòng Rất đồng ý Rất hài lòng http://www.lrc.tnu.edu.vn 106 III BẢNG KHẢO SÁT Anh/Chị đánh giá sách hỗ trợ tỉnh Phú Thọ huyện Thanh Sơn Công ty? TT I Mức độ đánh giá Các tiêu chí Chính sách hỗ trợ tín dụng 5 5 Có chương trình hỗ trợ tài vốn cho doanh nghiệp tư nhân Các chương trình tín dụng ưu đãi đầu tư nhằm hỗ trợ cho việc phát triển doanh nghiệp tư nhân phù hợp Có hỗ trợ lãi xuất sau đầu tư cho doanh nghiệp tư nhân Dễ dàng tìm kiếm thông tin ngân hàng, tổ chức cho vay vốn tín dụng Khả vay vốn để phát triển doanh nghiệp tư nhân dễ dàng vay vốn thuận lợi Số lượng vốn vay nhiều đủ để phát triển đầu tư Lãi suất vay vốn cho đầu tư phát triển doanh nghiệp phù hợp Thời gian vay vốn dài hạn II Chính sách khuyến khích đầu tư Các thông tin liên quan tới phát triển doanh nghiệp, thị trường, đầu tư sách sẵn có cập nhật Thông tin pháp luật, thủ tục thuế dễ dàng tìm kiếm Chính sách ưu đãi riêng cho doanh nghiệp tư nhân III Chính sách tài trợ Trợ giá xuất Bao tiêu sản phẩm Hỗ trợ công nghệ IV Chính sách thị trường xuất nhập Tỉnh, huyện thường xuyên tổ chức chương trình xúc tiến thương mại Có doanh nghiệp tìm kiếm thị trường thông qua việc cho phép tham gia chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 107 Mức độ đánh giá TT Các tiêu chí Các biện pháp bảo hộ doanh nghiệp tư nhân việc xuất V Cung cấp thông tin thị trường, giá cả, cạnh tranh Chính sách đất đai Có hỗ trợ mặt địa điểm kinh doanh Các thủ tục hành để hoàn thiện giấy tờ đất đai gọn nhẹ, 5 dễ dàng, thuận lợi Công tác hỗ trợ đền bù, giải phóng mặt nhanh chóng Có mặt bằng, địa điểm cho doanh nghiệp VI Chính sách hỗ trợ đào tạo Có chương trình đào tạo tập huấn kỹ quản trị doanh nghiệp Có chương trình, dự án đào tạo khóa khởi doanh nghiệp Các khóa đào tạo, chương trình tập huấn bổ ích Tình, thành phố thường xuyên tổ chức gặp gỡ doanh nghiệp để trao đổi nhằm nâng cao lực cho doanh nghiệp Chi phi phí khóa đào tạo quản trị doanh nghiệp, khởi doanh nghiệp lớn VII Chính sách thuế Thủ tục khai báo, nộp thuế dễ dàng, minh bạch Các sách ưu đãi thuế cho doanh nghiệp tư nhân Có mức thuế riêng cho loại hình kinh doanh doanh nghiệp tư nhân Công tác tập huấn, triển khai thuế doanh nghiệp tư nhân triển khai phù hợp Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn [...]... DNTN nghiên cứu trường hợp ở huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ: - Các chính sách hỗ trợ về vốn - Chính sách hỗ trợ về mặt bằng kinh doanh - Chính sách hỗ trợ về thuế thu nhập Doanh nghiệp - Chính sách tài trợ cho doanh nghiệp - Chính sách xuất nhập khẩu - Chính sách hợp tác kinh tế quốc tế - Chính sách đào tạo nguồn nhân lực 3.2 Phạm vi nghiên cứu - Phạm vi về không gian: nghiên cứu tại huyện Thanh Sơn - tỉnh. .. tư nhân trên địa bàn huyện Thanh Sơn, Phú Thọ - Đề xuất các giải pháp nhằm góp phần phát triển các Doanh nghiệp tư nhân thực hiện các chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp tư nhân của huyện Thanh Sơn - tỉnh Phú Thọ Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 3 3 Đối tư ng nghiên cứu và Phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tư ng nghiên cứu Đối tư ng nghiên cứu của đề tài là các chính sách hỗ trợ. .. chính sách hỗ trợ đối với DNTN trên địa bàn huyện Thanh Sơn - tỉnh Phú Thọ Chương 4 Giải pháp hoàn thiện chính sách hỗ trợ phát triển các DNTN trên địa bàn huyện Thanh Sơn - tỉnh Phú Thọ Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 5 Chương 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ CÁC CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN 1.1 Doanh nghiệp tư nhân Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp. .. phát triển doanh nghiệp tư nhân tại huyện Thanh Sơn Thông qua kết quả nghiên cứu, đề tài sẽ đề xuất một số giải pháp nhằm phát triển doanh nghiệp tư nhân và thực hiện cách chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp tư nhân tại huyện Thanh Sơn, Phú Thọ Bên cạnh đó, đề tài co thể được sử dụng làm tài liệu tham khảo cho các nhà hoạch định kinh tế của huyện Thanh Sơn trong việc phát triển doanh nghiệp tư nhân. .. - tỉnh Phú Thọ 2.2 Mục tiêu cụ thể Mục tiêu chung của đề tài được cụ thể hóa thông qua các mục tiêu sau: - Hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp tư như nhân - Đánh giá thực trạng các chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp tư nhân trên địa bàn huyện Thanh Sơn, Phú Thọ - Phân tích các yếu tố ảnh hưởng tới các chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp tư. .. tỉnh Phú Thọ - Phạm vi về thời gian: Đề tài nghiên cứu các chính sách hỗ trợ phát triển DNTN trên địa bàn huyện Thanh Sơn từ năm 2012 - 2014 - Phạm vi về nội dung: Các chính sách hỗ trợ DNTN tại huyện Thanh Sơn - tỉnh Phú Thọ 4 Ý nghĩa khoa học của luận văn Đề tài góp phần làm rõ hơn cơ sở lý luận về các chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp tư nhân và các yếu tố ảnh hưởng đến chính sách hỗ trợ phát. .. mỗi doanh nghiệp là một việc làm hết sức ý nghĩa và thiết thực 2 Mục đích nghiên cứu 2.1 Mục đích chung Thông qua việc phân tích, đánh giá thực trạng của việc thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển loại hình doanh nghiệp tư nhân huyện Thanh Sơn đề tài sẽ đề xuất một số giải pháp góp phần phát triển các Doanh nghiệp tư nhân thực hiện các chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp tư nhân của huyện Thanh. .. cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp - Chủ sở hữu duy nhất của doanh nghiệp tư nhân là một cá nhân Và Mỗi cá nhân chỉ được quyền thành lập một doanh nghiệp tư nhân - Chủ doanh nghiệp tư nhân là đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp Chủ doanh nghiệp tư nhân có toàn quyền quyết định đối với tất cả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. .. doanh nghiệp phải đồng thời thực hiện nhiều nhiệm vụ khác nhau: - Nhiệm vụ đầu tiên của bộ máy quản trị doanh nghiệp và xây dựng cho doanh nghiệp một chiến lược kinh doanh và phát triển doanh nghiệp Nếu xây dựng cho doanh nghiệp một chiến lược kinh doanh và phát triển doanh nghiệp Nếu xây dựng được một chiến lược kinh doanh và phát triển doanh nghiệp hợp lý (phù hợp với môi trường kinh doanh, phù hợp. .. hỗ trợ cho sự phát triển của DNTN để đạt tới những mục tiêu nhất định trong chiến lược phát triển Kinh tế - Xã hội trong một giai đoạn cụ thể 1.3.2 Vai trò của các chính sách hỗ trợ với sự phát triển DNTN Sự tồn tại và phát triển của khối doanh nghiệp tư nhân khu vực kinh tế tư nhân đã góp phần không nhỏ trong sự nghiệp phát triển kinh tế đất nước Bên cạnh những mặt thuận lợi, các doanh nghiệp tư nhân
- Xem thêm -

Xem thêm: Áp dụng chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp tư nhân nghiên cứu trường hợp ở huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ, Áp dụng chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp tư nhân nghiên cứu trường hợp ở huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ, Áp dụng chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp tư nhân nghiên cứu trường hợp ở huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay