(TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ LỊCH SỬ) HƯƠNG ƯỚC CẢI LƯƠNG TỈNH BẮC NINH (19211944)

24 261 0
  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/11/2016, 10:16

(TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ LỊCH SỬ) HƯƠNG ƯỚC CẢI LƯƠNG TỈNH BẮC NINH (19211944)(TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ LỊCH SỬ) HƯƠNG ƯỚC CẢI LƯƠNG TỈNH BẮC NINH (19211944)(TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ LỊCH SỬ) HƯƠNG ƯỚC CẢI LƯƠNG TỈNH BẮC NINH (19211944)(TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ LỊCH SỬ) HƯƠNG ƯỚC CẢI LƯƠNG TỈNH BẮC NINH (19211944)(TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ LỊCH SỬ) HƯƠNG ƯỚC CẢI LƯƠNG TỈNH BẮC NINH (19211944) 1 MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Để biến Nghị định, Đạo dụ cải lương hương thành điều khoản hương ước làng xã, quyền thực dân ban hành mẫu hương ước chung bắt buộc xã thôn phải thực Những hương ước soạn thảo vào thời gian đó, theo yêu cầu quyền thực dân, mang tinh thần cải lương hương nhiều người gọi với tên hương ước cải lương Cho đến nay, xuất số nghiên cứu cụ thể hương ước Bắc Ninh chưa phản ánh đầy đủ sách cải lương hương thí điểm, đặc điểm hình thức, đời sống làng xã Bắc Ninh mặt trị, kinh tế, văn hóa, xã hội qua hương ước Những công trình công bố chưa nêu bật mặt tích cực hạn chế hương ước cải lương Bắc Ninh, kết đạt chưa cải lương hương Bởi vậy, cần phải nghiên cứu toàn diện hương ước cải lương Bắc Ninh để làm sáng tỏ vấn đề Đối với hương ước cải lương Bắc Ninh xây dựng khuôn mẫu thực dân Pháp ban hành công cụ để thực mục tiêu thực dân hương ước mang sắc thái riêng nhiều nội dung tích cực, tiến bộ, cần thiết cho trình xây dựng nông thôn Vì vậy, nghiên cứu thấu đáo đề tài hương ước cải lương tỉnh Bắc Ninh (1921-1944) có ý nghĩa định: Ý nghĩa khoa học: Thứ nhất, nghiên cứu hương ước cải lương tỉnh Bắc Ninh góp phần quan trọng vào việc làm sáng tỏ hoạt động trị, kinh tế, văn hóa, xã hội làng xã Bắc Ninh thời kì cải lương hương chính, giúp hiểu sâu sắc, toàn diện đời sống làng xã Bắc Ninh trước năm 1945 Thứ hai, nghiên cứu đề tài làm sáng tỏ mặt tích cực hạn chế hương ước Trên sở đó, đánh giá khách quan, toàn diện kết đạt chưa cải lương hương qua nguồn tài liệu Ý nghĩa thực tiễn Thứ nhất, học kinh nghiệm rút từ việc nghiên cứu hương ước cải lương tỉnh Bắc Ninh phục vụ hữu ích cho việc xây dựng hương ước nói riêng công xây dựng phát triển nông thôn nói chung Thứ hai, việc nghiên cứu đề tài góp phần làm sáng tỏ giai đoạn lịch sử Bắc Ninh - Lịch sử Bắc Ninh thời cận đại Vì đề tài nghiên cứu thành công nguồn tài liệu bổ sung cho công việc học tập, giảng dạy nghiên cứu Lịch sử Việt Nam cận đại trường phổ thông, cao đẳng đại học Với ý nghĩa đây, tác giả định lựa chọn đề tài “ Hương ước cải lương tỉnh Bắc Ninh (1921 - 1944) để tiếp tục nghiên cứu Đối tƣợng, phạm vi, mục tiêu, nhiệm vụ nghiên cứu 2.1 Đối tƣợng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu đề tài hương ước cải lương tỉnh Bắc Ninh lập thời gian Pháp tiến hành cải lương hương (1921-1944) 2 2.2 Phạm vi nghiên cứu Về không gian: Luận án giới hạn phạm vi nghiên cứu tỉnh Bắc Ninh, lúc gồm phủ huyện: phủ Từ Sơn, phủ Thuận Thành huyện Gia Lâm, Văn Giang, Gia Bình, Lương Tài, Quế Dương, Võ Giàng, Tiên Du, Yên Phong Về thời gian: Luận án tập trung nghiên cứu hương ước cải lương tỉnh Bắc Ninh lập vào thời gian từ năm 1921 đến năm 1944 Về nội dung: Luận án tập trung nghiên cứu nội dung hương ước cải lương đời sống xã hội Bắc Ninh lĩnh vực trị, kinh tế, văn hóa, xã hội 2.3 Mục tiêu nghiên cứu - Nhận diện trình từ cải lương hương thí điểm đến cải lương hương Bắc Kỳ, đời hương ước cải lương, từ cải lương hương thí điểm Bắc Ninh đến hương ước cải lương Bắc Ninh - Nghiên cứu tình hình trị, kinh tế, văn hóa, xã hội làng xã Bắc Ninh phản ánh qua nội dung hương ước cải lương - Nhìn nhận khái quát tính hai mặt hương ước cải lương tỉnh Bắc Ninh kết quả sách cải lương hương qua nguồn tài liệu 2.4 Nhiệm vụ nghiên cứu Luận án tập trung làm rõ vấn đề khoa học sau đây: - Phân tích nguyên nhân Pháp tiến hành cải lương hương thí điểm Bắc Kỳ, lý Pháp chọn Bắc Ninh tỉnh để tiến hành cải lương hương thí điểm Tìm hiểu khái quát hương ước Bắc Ninh đến năm 1920 để làm rõ sách cải lương hương thí điểm Pháp Bắc Ninh - Khái quát sách cải lương hương Pháp qua giai đoạn, đời hương ước cải lương - Nghiên cứu đặc điểm hình thức 141 hương ước cải lương tỉnh Bắc Ninh, góp phần vào việc đánh giá kết sách cải lương hương Bắc Ninh - Trên sở thông tin phản ánh hương ước phác họa nét đời sống làng xã Bắc Ninh giai đoạn trước năm 1945 Qua đánh giá mặt tích cực hạn chế hương ước cải lương Bắc Ninh, kết đạt chưa cải lương hương qua hương ước Nguồn tài liệu, phƣơng pháp nghiên cứu 3.1 Nguồn tài liệu Những vấn đề khoa học luận án giải sở khai thác xử lý từ nhiều nguồn tài liệu khác nhau: Toàn hương ước cải lương số hương ước chữ Hán Nôm (được lập vào thời gian trước năm 1921) tỉnh Bắc Ninh Bên cạnh Nghị định, Đạo dụ ban hành cải lương hương chính, tài liệu lưu trữ thư viện, trung tâm lưu trữ quốc gia, công trình nghiên cứu công bố có nội dung liên quan đến đề tài luận án 3.2 Phƣơng pháp nghiên cứu Để thực tốt đề tài luận án, tác giả kết hợp sử dụng nhiều phương pháp khác Phương pháp mô tả lịch sử, phương pháp lịch sử, phương pháp logic, phương pháp so sánh nhằm nghiên cứu có hệ thống hương ước cải lương Bắc Ninh Phương pháp sử liệu học phương pháp phê phán hương ước Phương pháp thống kê, thu thập, xử lý phân tích để làm rõ giá trị hình thức nội dung văn Đóng góp luận án Trên sở giải nhiệm vụ đặt ra, luận án có số đóng góp sau: - Tái trình từ cải lương hương Bắc Kỳ đến hương ước cải lương tỉnh Bắc Ninh Đưa kiến giải nguyên nhân Pháp tiến hành cải lương hương thí điểm Bắc Ninh Đánh giá sách cải lương hương thí điểm pháp Bắc Ninh - Phác thảo toàn diện diện mạo tổ chức xã hội, hoạt động trị, kinh tế, văn hóa, xã hội làng xã Bắc Ninh tác động sách cải lương hương - Kết nghiên cứu rõ mặt tích cực hạn chế hương ước cải lương Bắc Ninh kết cải lương hương Đó gợi ý học thiết thực cho việc xây dựng quy ước làng văn hóa công xây dựng nông thôn theo tinh thần Đảng Nhà nước Bố cục Luận án Ngoài phần Mở đầu, Kết luận, Tài liệu tham khảo Phụ lục, luận án chia làm chương, cụ thể: Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu Chương 2: Từ cải lương hương Bắc Kỳ đến hương ước cải lương Bắc Ninh Chương 3: Đời sống trị, kinh tế, văn hóa, xã hội làng xã Bắc Ninh qua hương ước cải lương Chương 4: Một số vấn đề rút từ việc nghiên cứu hương ước cải lương Bắc Ninh NỘI DUNG Chƣơng 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU 1.1.Các công trình nghiên cứu hƣơng ƣớc Trong công trình nghiên cứu hương ước, tác giả chia làm hướng nghiên cứu sau: Trước hết nhóm công trình nghiên cứu vấn đề chung chủa hương ước cổ làng xã đồng Bắc Bộ Có thể kể số công trình tiêu biểu Vũ Duy Mền Bùi Xuân Đính với Hương ước, khoán ước làng xã, hay Vũ Duy Mền với Hương ước cổ làng xã đồng Bắc Bộ,… Thứ hai, nhóm nghiên cứu vấn đề phản ánh hương ước hương ước theo địa bàn Chu Hồng Lâm với Tục lệ làng xã tỉnh Bắc Ninh Việt Nam đầu kỷ XX, hay Vũ Duy Mền với Hương ước với việc quản lý ruộng đất làng xã đồng Bắc Bộ,… Thứ ba, nhóm nghiên cứu so sánh hương ước cổ làng xã đồng Bắc Bộ mối quan hệ với luật làng Kanto Nhật Bản hương ước Triều Tiên Vũ Duy Mền với Hương ước làng xã Bắc Bộ với luật làng Kanto Nhật Bản, Phạm Thùy Vinh với đề tài Nghiên cứu so sánh văn hương ước chữ Hán Triều Tiên Việt Nam,… Thứ tư, nhóm công trình nghiên cứu hương ước cổ mối quan hệ với pháp luật nhà nước Bùi Xuân Đính với Lệ làng phép nước, Diệp Đình Hoa với Lệ làng ảnh hưởng pháp luật đại,… Thứ năm, nhóm công trình nghiên cứu vai trò hương ước việc quản lý làng xã việc xây dựng hương ước Bùi Xuân Đính với Hương ước quản lý làng xã, hay Chuyên đề hương ước: Kỷ yếu hội thảo khoa học hương ước tổ chức Hải Hưng từ 26-27/12/1995 Bộ Tư pháp Viện nghiên cứu khoa học Pháp lý,… Với nhiều góc độ, quan điểm đánh giá khác nhau, công trình cung cấp cho tác giả nhìn đa chiều hương ước, giá trị, vai trò hương ước lịch sử Ngoài ra, phải kể đến công trình sưu tầm, giới thiệu, phiên dịch hương ước, chủ yếu tập hợp phạm vi tỉnh như: Hương ước cổ Hà Tây, Hương ước Nghệ An, Tục lệ cổ truyền làng xã Việt Nam… Các công trình chủ yếu tập trung vào việc giới thiệu hương ước cổ, tục lệ thành văn tỉnh nước lưu lại, giúp tác giả nhận thức sâu sắc làng xã cổ truyền Việt Nam 1.2 Các công trình nghiên cứu hƣơng ƣớc cải lƣơng Tác giả phân chia công trình nghiên cứu hương ước cải lương làm nhóm nghiên cứu sau: Thứ nhất, nhóm công trình nghiên cứu giai đoạn cải lương hương thí điểm Đào Phương Chi với viết Bước đầu tìm hiểu cải lương hương tục thí điểm Bắc Kỳ qua số văn tục lệ chữ Nôm, hay Tỉnh Hà Đông nơi thí điểm sách Cải lương hương thời Pháp thuộc Nguyễn Thị Lệ Hà,… Thứ hai, nhóm công trình nghiên cứu chung hương ước cải lương Phan Đại Doãn Bùi Xuân Đính với Ba thời kì phát triển hương ước; Nghiêm Văn Thái với Hương ước Việt Nam thời kỳ cận đại,… Thứ ba, nhóm công trình nghiên cứu hương ước cải lương theo địa bàn Kho hương ước cải lương hương Bắc Kỳ Cao Văn Biền; Phạm Xuân Nam Cao Văn Biền với Mấy nét tình hình làng xã Bắc Ninh thời kỳ 1921-1945 qua hương ước,… Trong khoảng 10 năm trở lại đây, có nhiều luận án Tiến sĩ, luận văn Thạc sĩ, khóa luận tốt nghiệp lấy hương ước cải lương làm đề tài nghiên cứu nhiều bình diện khác bảo vệ thành công 1.3 Nhận xét rút từ công trình nghiên cứu trƣớc vấn đề luận án cần tiếp tục nghiên cứu Dưới nhiều góc độ nghiên cứu khác công trình giải số vấn đề sau: Nghiên cứu hương ước cổ, hương ước nhiều phương diện khác Riêng hương ước cải lương, công trình chủ yếu nghiên cứu trình cải lương hương thí điểm, đặc điểm chung hương ước cải lương hay nghiên cứu cụ thể hương ước cải lương số địa phương Tuy nhiên, chưa có công trình nghiên cứu cách hệ thống đầy đủ hương ước cải lương tỉnh nói chung tỉnh Bắc Ninh nói riêng, hay nghiên cứu mặt tích cực hạn chế hương ước cải lương, ứng xử làng xã kết sách cải lương hương Luận án kế thừa kết nghiên cứu hương ước cổ hương ước cải lương, giúp tác giả nhận thức sâu sắc sách cải lương hương chính, có nhìn toàn diện nghiên cứu đời sống xã hội làng xã Bắc Ninh, tính hai mặt hương ước kết sách cải lương hương Luận án giải vấn đề khoa học sau: - Làm rõ thêm sách cải lương hương thí điểm Bắc Kỳ, nguyên nhân Pháp tiến hành cải lương hương thí điểm Bắc Ninh, âm mưu Pháp cải lương hương chính, đời hương ước cải lương, việc thực cải lương hương thí điểm Bắc Ninh - Phân tích tình hình trị, kinh tế, văn hóa, xã hội Bắc Ninh qua nội dung hương ước cải lương - Đánh giá khách quan mặt tích cực hạn chế hương ước cải lương Bắc Ninh, kết thực cải lương hương qua văn Từ trường hợp cụ thể hương ước cải lương tỉnh Bắc Ninh, luận án góp phần nhận thức đầy đủ sách cải lương hương thí điểm Bắc Kỳ, giá trị hương ước cải lương sách cải lương hương Pháp Chƣơng 2: TỪ CẢI LƢƠNG HƢƠNG CHÍNH Ở BẮC KỲ ĐẾN HƢƠNG ƢỚC CẢI LƢƠNG BẮC NINH 2.1 Bối cảnh lịch sử Việt Nam đầu kỷ XX Sau hoàn thành bình định Việt Nam quân sự, thực dân Pháp bắt tay vào việc khai thác có quy mô với thuộc địa Đông Dương chủ yếu Việt Nam Để bóc lột triệt để nhân dân Việt Nam, quyền thực dân du nhập vào nước ta phương thức sản xuất tư chủ nghĩa lợi dụng quan hệ sản xuất phong kiến, tổ chức xã thôn có vai trò đặc biệt quan trọng Tuy nhiên sau Chiến tranh giới thứ nhất, thực dân Pháp tiến hành số cải cách nhằm đối phó với biến động xảy Những cải cách làm cho kinh tế, xã hội Việt Nam có chuyển biến sâu sắc đồng thời tạo điều kiện bên cần thiết cho phong trào dân tộc mới, tác động sâu sắc đến sách cai trị Pháp giai đoạn 2.2 Cải lƣơng hƣơng thí điểm Bắc Kỳ Bắc Ninh 2.2.1 Nguyên nhân Pháp tiến hành cải lƣơng hƣơng thí điểm Bắc Kỳ Sang đầu kỷ XX, trước thay đổi tình hình giới nước, thực dân Pháp bộc lộ rõ tham vọng muốn kiểm soát chặt chẽ quyền cai trị từ trung ương đến địa phương với cấp sở làng xã Vì vậy, thực dân Pháp buộc phải tiến hành cải tổ lại tổ chức xã thôn truyền thống Trong khoảng 40 năm (từ năm 1904 đến năm 1944) thực dân Pháp đưa văn lập quy mang tên “Việc tổ chức lại máy hành xã” ( Réorganization de I’ Adiministration communal) nhằm biến làng xã thành đơn vị hành sở thiết chế cai trị thuộc địa Việt Nam Đương thời gọi sách Cải lương hương Tuy nhiên, việc cải tổ máy quản lý làng xã tồn bền vững qua nhiều kỷ việc đơn giản Vì vậy, thực dân Pháp thực sách cải lương hương Nam Kỳ vào năm 1904 cải lương hương thí điểm số địa phương đồng sông Hồng, nhằm thăm dò phản ứng nhân dân rút kinh nghiệm trước tiến hành thức, đồng loạt sách cải lương hương toàn Bắc Kỳ vào năm 1921 6 2.2.2 Cải lƣơng hƣơng thí điểm Bắc Ninh 2.2.2.1 Lý Pháp tiến hành cải lương hương thí điểm Bắc Ninh Cho đến có nhiều công trình nghiên cứu đề cập đến giai đoạn thí điểm Theo đó, Bắc Ninh tỉnh Bắc Kỳ chọn làm nơi thí điểm cải lương hương lý sau Thứ nhất, Bắc Ninh có vị trí chiến lược quan trọng Do tiếp thu thực sách nhà nước sớm nơi khác, mặt khác gần với Hà Nội nên thực dân Pháp dễ dàng quản lý kiểm soát việc thực Thứ hai, trị - xã hội, Bắc Ninh có nhiều điều kiện để tiếp cận nhanh chóng với tình hình trị, xã hội đất nước Mặt khác, quy mô làng xã Bắc Ninh không lớn Vì vậy, việc triển khai sách cải lương hương thí điểm có nhiều điều kiện thuận lợi Thứ ba, kinh tế, Bắc Ninh có khả phong phú cho hoạt động kinh tế, giao lưu tiếp xúc với vùng, với nước từ sớm Sự giao lưu nhiều ảnh hưởng đến lối sống, suy nghĩ nhận thức cư dân địa Thứ tư, mặt lịch sử, văn hóa Các làng xã Bắc Ninh làng xã đặc trưng vùng đồng Bắc Bộ với bề dày truyền thống lịch sử, văn hóa, trình độ nhận thức tương đối Đó sở để thực dân Pháp rút kinh nghiệm để tiến hành cải lương hương toàn Bắc Kỳ 2.2.2.2 Khái quát hương ước Bắc Ninh đến năm 1920 * Hương ước Bắc Ninh trước kỉ XX Do có nhiều điều kiện thuận lợi nên Bắc Ninh có nhiều hương ước, khoán ước đời từ sớm Có thể kể tên số tiêu biểu văn điều lệ kỷ XV khắc bia Trăn Tân từ lệ; khắc vào bia đá “Điều lệ giáp thạch ký (1773) Hoặc Tam Bảo thị bi ký Văn khắc đá Tạo lập xã trạo độ tự bi (1817) Hay Trang Liệt, vào cuối kỷ XIX có Thập tộc tân ước (1880); Khoán lệ thôn Trần xã Nghi Vệ tu sửa năm 1899,… Những văn đa dạng hình thức nội dung Về tên gọi tùy theo ghi chép làng mà có tên gọi khác Từ lệ, Điều lệ, Tân ước, Khoán lệ… Về nội dung, tùy vào đặc điểm riêng địa phương làng xã Bắc Ninh thường soạn hương ước riêng vấn đề đời sống làng xã việc bảo đảm đời sống tâm linh, việc bảo vệ an ninh làng xã, quy ước sử dụng bến đò, chợ, quy ước việc liên quan đến chức dịch làng xã, quan hệ xã hội,… * Hương ước Bắc Ninh từ đầu kỉ XX đến năm 1920 Hiện nay, Viện Thông tin khoa học xã hội lưu giữ 36 hương ước Viện nghiên cứu Hán Nôm lưu giữ 17 tục lệ, khoán lệ chữ Hán Nôm Bắc Ninh có thời gian tạo lập từ đầu kỉ XX đến 1920 Các chủ yếu lập vào năm 1906-1907 đến năm 1920, với 48 (90,06%) Đặc biệt năm 1906-1907, có số lượng nhiều với 42 (79,02%) Như vậy, có lẽ cải lương hương thí điểm Bắc Ninh diễn vào khoảng năm 1906-1907 Tuy nhiên, sách không thực tất làng xã Bắc Ninh mà chủ yếu làng xã thuộc Phủ Từ Sơn, Thuận Thành Tác giả tiến hành khảo sát cụ thể nội dung số hương ước Bắc Ninh: Khoán lệ xã Tử Nê tổng Chi Nê huyện Tiên Du (1907), Bắc Ninh tỉnh Thuận Thành phân phủ Đê Kiều xã dân tục (1921-1913), Khoán lệ xã thôn tổng Nội Viên huyện Tiên Du, phủ Từ Sơn, hương ước thôn Nguyễn xã Cẩm Giang tổng Tam Sơn hương ước thôn Đa Hội tổng Yên Thường phủ Từ Sơn Nghiên cứu nội dung hương ước cho thấy lập thực yêu cầu quan trên: “Vâng tờ sức trên” có nhiều nội dung cải lương Đặc biệt hương ước thôn Nguyễn xã Cẩm Giang tổng Tam Sơn hương ước thôn Đa Hội tổng Yên Thường phủ Từ Sơn có cấu trúc nội dung tương đối giống nhau, có mục cải lương việc lập hội đồng sổ chi thu theo quy định quyền thực dân Các hương ước kế thừa nhiều nội dung hương ước trước lại phản ánh nhiều nội dung, bao quát nhiều vấn đề đời sống làng xã so với trước Cụ thể gồm nội dung sau: quy định bầu cử, quyền lợi, nhiệm vụ Lý, Phó trưởng; quy ước quản lý ngân sách, ruộng đất làng xã; quy định việc thực nghĩa vụ với nhà nước sưu thuế, binh lính, tạp dịch,…; quy định việc bảo vệ trật tự trị an làng xóm, việc canh phòng, có việc khẩn cấp; quy định việc kiện cáo, đón tiếp quan trên; quy định việc khao vọng, hôn lễ, tang ma, tế tự 2.3 Cải lƣơng hƣơng Bắc Kỳ đời hƣơng ƣớc cải lƣơng 2.3.1 Khái quát cải lƣơng hƣơng Bắc Kỳ 2.3.1.1 Cải lương hương Bắc Kỳ năm 1921 Cuộc cải lương hương Bắc Kỳ thực Nghị định số 1949 Thống sứ Bắc Kỳ Môngghiô ngày 12/8/1921 Điểm then chốt Nghị định năm 1921 giải thể Hội đồng kỳ mục quản lý làng xã nhiều kỷ thay Hội đồng tộc biểu (hay Giáp biểu) Đồng thời tăng cường vai trò Lý trưởng với tiêu chuẩn cụ thể Mặt khác để khắc phục nạn tham nhũng máy chức dịch làng xã cũ, Thống sứ Bắc Kỳ văn số 1950 ngày việc “ Lập sổ dự toán thu chi làng xã An Nam Bắc kỳ” Việc lập sổ chi thu áp dụng cho tất xã từ 500 đinh có khoản thuế nộp từ 2000 đồng trở lên 2.3.1.2 Cải lương hương Bắc Kỳ năm 1927 Đến năm 1927, Thống sứ Bắc Kỳ Nghị định lập lại Hội đồng kỳ mục bên cạnh Hội đồng tộc biểu với tư cách cố vấn giám sát máy quản trị làng xã Nhiệm vụ chức Hội đồng tộc biểu lần giống với Nghị định năm 1921 Điểm khác nhiệm kì kéo dài từ năm thành năm tiêu chuẩn để tham gia vào tộc biểu mở rộng Thực dân Pháp đưa số quy định Hội đồng kỳ mục, đặt thêm chức Chưởng bạ, Hộ lại nhằm quản lý chặt chẽ vấn đề nhân ruộng đất làng xã Văn năm 1927 mở rộng đối tượng làng phải lập ngân sách, không vào số đinh (500 dân đinh) mà vào mức thu ngân sách xã (500 đồng trở lên) 2.3.1.3 Cải lương hương Bắc Kỳ năm 1941 Theo đề nghị Thống sứ Bắc Kỳ, ngày 29/5/1941 vua Bảo Đại đạo Dụ số 31 với 50 điều khoản nhằm chấn chỉnh lại việc tổ chức quản lý công việc làng xã Theo đó, Hội đồng tộc biểu bị giải thể, Hội đồng kỳ mục củng cố để trở thành quan điều hành công việc làng xã, đứng đầu Tiên Thứ Hội đồng kỳ mục bao gồm tất dân đinh xã từ 21 tuổi trở lên với tiêu chuẩn năm 1927 mở rộng thêm quan lại, phận tân học, viên chức chức, người tham gia lực lượng quân đội Nam triều quyền thực dân Như vậy, nội dung ba cải lương hương Bắc Kỳ suốt 20 năm tổ chức lại máy quyền làng xã, nhằm biến thành công cụ hữu hiệu cho sách thống trị khai thác thuộc địa thực dân Pháp 2.3.2 Sự đời hƣơng ƣớc cải lƣơng Qua thời gian cai trị, thực dân Pháp hiểu sâu sắc hương ước có vai trò quan trọng sinh hoạt làng xã, tiến hành cải lương hương chính, Pháp lợi dụng truyền thống quản lý làng xã người Việt thông qua hương ước, cách biến điều khoản Nghị định cải lương hương thành điều khoản hương ước Vì vậy, quyền thực dân nghiên cứu công bố khuôn mẫu chung hương ước bắt buộc làng xã phải thực Từ năm 1921, hương ước tất làng xã Bắc Kỳ phải theo khuôn mẫu chung, theo yêu cầu quyền thực dân, theo tinh thần cải lương hương gọi hương ước cải lương Về đại thể, hương ước cải lương có cấu trúc giống chia làm hai phần: Hương ước mẫu năm 1921 gọi “Điều lệ tổng cục”, mẫu năm 1927 sau gọi Phần Chính trị… Phần thứ hai tục lệ riêng làng xã gọi Phần Tục lệ 2.4 Hƣơng ƣớc cải lƣơng Bắc Ninh 2.4.1 Phân bố số trang Hiện nay, Viện Thông tin Khoa học xã hội lưu giữ 141 hương ước Bắc Ninh lập thời gian từ năm 1921 đến năm 1944 Tuy nhiên phân bố hương ước huyện, phủ tỉnh không đồng Với 141 hương ước tổng số 599 xã số làng xã tỉnh có hương ước chiếm 23,5% Con số với phân bố không đồng hương ước huyện, phủ tỉnh Bắc Ninh cho thấy sách cải lương hương thực số làng xã Bắc Ninh Về số trang, hương ước cải lương tỉnh Bắc Ninh có tất 141 hương ước với tổng số trang 3225 trang, trung bình số trang hương ước 22,87 trang Nhưng số trang có chênh lệch lớn Qua trình nghiên cứu tác giả thống kê sau: Bảng 2.1 BẢNG THỐNG KÊ SỐ TRANG, SỐ HƢƠNG ƢỚC, TRUNG BÌNH SỐ TRANG CỦA MỖI HƢƠNG ƢỚC Ở CÁC HUYỆN, PHỦ, TỈNH BẮC NINH Số hƣơng Số trang trung bình mối STT Huyện, phủ Số trang ƣớc hƣơng ƣớc Từ Sơn 754 27 27,9 Yên Phong 653 28 23,3 Văn Giang 639 22 29 Quế Dương 344 11 31,2 Gia Bình 314 33 9,5 Thuận Thành 258 11 23,4 Tiên Du 184 30,6 Gia Lâm 55 55 Võ Giàng 24 12 Tổng 3225 141 22,87 Như vậy, số trang hương ước phủ, huyện hoàn toàn khác Điều cho thấy làng xã Bắc Ninh soạn thảo hương ước hoàn toàn theo mẫu mà quyền thực dân đưa Mỗi làng xã có phản ứng, mức độ thực sách cải lương hương khác 2.4.2 Hình thức văn 2.4.2.1 Nguyên liệu tạo lập văn Tất hương ước cải lương tỉnh Bắc Ninh thể giấy học sinh, màu nâu đóng thành Bên trong, hầu hết tờ ghi tên làng, xã, tổng, huyện, tỉnh sau đến nội dung hương ước Cũng có 16 làng ghi thêm năm lập tờ bìa hương ước 2.4.2.2 Chữ viết Trong tổng số 141 hương ước tỉnh Bắc Ninh có đánh máy, in typô 133 chép tay bút mực học sinh màu xanh đen, màu tím, màu xanh màu đen Các thông tin nội dung hương ước hầu hết chép tay hay in đánh máy chữ Quốc ngữ Một số thấy có chữ Pháp chữ Hán Nôm, dùng chủ yếu trang đầu trang cuối để ghi số thông tin thời gian, địa điểm, tên chức sắc tham gia soạn thảo hương ước Điều cho thấy thành phần tham gia soạn thảo hương ước đa dạng gồm người cựu học tân học 2.4.2.3 Niên đại Tỉnh Bắc Ninh có 96/141 hương ước có ghi năm lập chiếm 68,1%, hương ước năm lập chiếm nhiều với 45 chiếm 31,9% Qua khảo sát 96 có ghi năm lập cho thấy hương ước Bắc Ninh lập vào đợt cải lương hương chính: Đợt 1: bản; đợt 2: 17 bản; đợt 3: 76 Như vậy, hương ước cải lương Bắc Ninh chủ yếu lập vào đợt với 76 chiếm 53,9%, (đặc biệt năm 1942 có tới 40 bản) 2.4.2.4 Con dấu, chữ ký số nội dung khác Con dấu: Có 128 có dấu vị chức trách làng 13 dấu Tuy nhiên số dấu hương ước không giống nhau, có có dấu có lại có tới 2, 3, chí dấu Nhiều dấu Tiên Lý trưởng có 52 chiếm 41,6% tổng số có dấu Chữ ký: Có chữ ký 132 có chữ ký chiếm 93,6% Tuy nhiên, số lượng chữ ký hương ước khác Bản có chữ ký Tiên Lý trưởng có 22 bản, có 39 có từ chữ ký trở lên, nhiều 11 chữ ký có bản, 10 chữ ký có Còn lại 66 có từ đến chữ ký chiếm 64,8% Ngoài dấu chữ ký hương ước làng Đức Hiệp, Đại Tài, Nhân Nội có ấn thể thành phần tham gia lập hương ước đa dạng gồm người cựu học chữ Quốc ngữ người tân học Theo quy định quyền thực dân, hương ước việc phải có chữ ký chức dịch làng xã phải có dấu ấn chữ ký tri huyện sở có số có mục để quan Công sứ, Tổng đốc hay Tri huyện Thông phán, quan Chánh sứ, Bố Chánh ký duyệt Điều cho thấy làng xã Bắc Ninh thực theo yêu cầu thực dân Pháp quy trình soạn thảo hương ước 10 2.4.3 Cấu trúc văn Hương ước cải lương Bắc Ninh gồm phần Chính trị Tục lệ, có 64 có thêm phần: Mục đích lập sổ hương ước Phần mục đích lập hương ước thường chiếm khoảng ½ số trang với nội dung chủ yếu phân tích, giải thích lý ý nghĩa việc lập hương ước Mặc dù theo mẫu chung Pháp phần mở đầu có khác qua đợt cải lương hương Có thể phân chia phần mục đích lập hương ước làm loại: Loại thứ nhất, theo cấu trúc mẫu quyền thực dân với 53 (82,8%,) Loại thứ hai có 38 có phần mở đầu với danh từ nhân xưng “tôi”,“chúng tôi”, chí “chúng con” Ngay phần mở đầu nhiều làng xã thể đặc trưng riêng cách không theo mẫu chung -Phần Chính trị Tục lệ: Đối với gồm phần Chính trị Tục lệ riêng chia làm loại: Loại thứ nhất, có cấu trúc nội dung phần trị tục lệ giống nhau, theo quy định quyền thực dân (gồm 32 khoản với 91 điều có 38 bản) Loại thứ hai, cấu trúc nội dung phần trị tục lệ không theo cấu trúc mẫu, làng có cách ghi chép với nội dung khác (có 32 bản) Có 41 không chia phần trị tục lệ thành phần riêng biệt mà xen lẫn Thậm chí có 23 đơn liệt kê tục lệ làng Sự khác cho thấy làng xã có phản ứng riêng trước chủ trương cải lương hương thực dân Pháp Tiểu kết chƣơng 2: Trước tiến hành thức cải lương hương toàn xứ Bắc Kỳ vào năm 1921, Bắc Ninh thực dân Pháp chọn làm năm tỉnh thực sách cải lương hương thí điểm Hầu hết hương ước cải lương Bắc Ninh mang đặc điểm chung nguyên liệu, chữ viết, niên đại, cấu trúc văn dấu, chữ ký Bên cạnh điểm chung, hương ước thể đặc trưng riêng làng xã, phủ, huyện qua khác phân bố, số trang, niên đại, cấu trúc văn bản, số lượng dấu chữ ký Sự khác cho thấy, làng xã có phản ứng riêng trước chủ trương cải lương hương thực dân Pháp Chƣơng 3: ĐỜI SỐNG CHÍNH TRỊ, KINH TẾ, VĂN HÓA, XÃ HỘI CỦA LÀNG XÃ BẮC NINH QUA HƢƠNG ƢỚC CẢI LƢƠNG 3.1 Bộ máy quản lý làng xã Bộ máy hành làng xã Bắc Ninh (1921-1944) nhiều làng xã khác Bắc Kỳ tổ chức theo Nghị định, Đạo dụ ban hành đợt cải lương hương 3.1.1 Bộ máy quản lý làng xã từ 12/8/1921 đến trƣớc 25/2/1927 Với Nghị định năm 1921, máy quyền làng xã cổ truyền Bắc Ninh - Hội đồng kỳ mục bị giải thể, máy quyền làng xã đời gồm hai phận: Hội đồng tộc biểu phận hành dịch (bổ sung thêm Thư ký Thủ quỹ) Mặc dù diễn đợt cải lương hương máy quản lý làng xã Bắc Ninh có không đồng năm 1921 năm 1923, 1924 nhiều nội dung Tuy nhiên, máy quyền này, người Pháp nắm trọn quyền định 11 3.1.2 Bộ máy quản lý làng xã từ 25/2/1927 đến trƣớc ngày 23/5/1941 Bộ máy quản lý làng xã Bắc Ninh từ đầu năm 1927 năm 1941 thay đổi hoàn toàn so với giai đoạn 1921-1927 Ngoài hai phận Hội đồng tộc biểu phận hành dịch trước (có bổ sung thêm chức Chưởng bạ Hộ lại), máy quản lý làng xã có thêm Hội đồng kỳ mục với số tiêu chuẩn Pháp đưa Cả ba phận đặt kiểm soát chặt chẽ viên Công sứ người Pháp 3.1.3 Bộ máy quản lý làng xã từ ngày 23/5/1941 đến trƣớc năm 1945 Với Đạo dụ năm 1941 tổ chức quản lý cấp xã Bắc Kỳ, máy quản lý làng xã Bắc Ninh thay đổi hoàn toàn so với hai đợt trước: Hội đồng tộc biểu bị giải thể, máy quản trị nằm tay tổ chức Hội đồng kỳ mục với chế kỳ mục đương nhiên cổ truyền Tuy nhiên, số làng xã tồn hai tổ chức Hội đồng tộc biểu Hội đồng kỳ mục đợt 3.1.4 Lƣơng bổng lộ phí làm việc Mỗi làng xã có quy định khác việc trả lương cho chức dịch tùy thuộc vào đặc điểm kinh tế, phong tục làng xã, thể tính tự trị địa phương Về hình thức, hầu hết làng xã trả lương tiền Mặc dù số làng theo lệ cũ trả lương ruộng đất, hoa mầu Về đối tượng hưởng lương, làng quy định khác nhau, có làng quy định trả lương cho tất chức dịch có làng trả lương cho Lý trưởng Phó lý chức khác Các làng xã quy định việc cấp lộ phí làm việc xa Chủ yếu làng xã quy định km không cấp, km cấp lộ phí theo ngày Một số quy định cấp theo công việc phải lên phủ hay lên huyện, ngày cấp, 2, ngày cấp ngày 0$40… Tuy nhiên làng có mức trả khác Ngoài việc trả lương, chức dịch khen thưởng, đãi vị thứ mãn khóa Một số làng quy định đãi vị thứ giống cho tất lý dịch số làng đãi vị thứ theo chức vụ 3.2 Ngân sách làng xã 3.2.1 Sổ chi thu Việc lập sổ chi thu làng xã Bắc Ninh biến đổi qua đợt cải lương hương Các làng xã có hương ước lập vào đợt ghi chép chi thiết, cụ thể sổ chi thu quy định rõ khoản tiền thu vào, khoản tiền chi tiêu việc thực hành sổ chi thu với số lượng điều tương đối nhiều từ 14 đến 17 điều Các làng xã có hương ước lập vào đợt 2; đợt số không ghi năm lập đưa ba điều theo mẫu chung quyền thực dân đưa Ngoài ra, có nhiều làng xã đưa quy định việc lập sổ chi thu ngắn gọn, không quy định phải có đồng ý quan Công sứ thể tính tự trị địa phương 3.2.2 Việc sƣu thuế Đối với làng soạn hương ước theo cấu trúc mẫu, hầu hết có nội dung giống gồm từ đến điều Các làng soạn hương ước vào đợt quy định chung cho loại thuế làng soạn vào đợt 2, đợt theo cấu trúc mẫu quy định cụ thể loại thuế Nhưng làng thống có hai loại thuế chánh ngạch bắt buộc thuế đinh thuế điền Ngoài hai loại thuế chánh ngạch trên, hầu hết làng soạn theo cấu trúc mẫu có 12 quy định việc thu thuế nhà ở, thuế trâu bò, thuế ngoại canh, thuế hoa mầu làng có quy định thu với loại mức thu khác nhau… 3.3 Ruộng đất công làng xã Trong đợt 1, thực dân Pháp đưa quy định quân điền thổ việc kê khai số ruộng làng mục đích sử dụng, đợt đợt 3, quyền thực dân bắt làng xã không kê khai số lượng, mục đích sử dụng mà chia nhỏ làm nhiều loại khác với nguyên tắc sử dụng khác 3.3.1 Công điền, công thổ quân phân Theo làng xã có quy định việc quân cấp công điền, công thổ diện tích công điền, công thổ làng không Mặc dù gọi công điền công thổ quân phân thực tế, số ruộng sử dụng với nhiều mục đích khác nhau: Thứ dùng để chia cho dân đinh làng từ 18 đến 60 tuổi, theo hạn năm lần Thứ hai để cúng vào thần từ, phật tự lo tiết lễ năm nên để quân cấp cho dân đinh Ngoài hai hình thức trên, số làng xã đem công điền công thổ đấu cỗ, cho thuê để chi tiêu việc công dân để chia cho dân đinh Ngoài công điền công thổ để quân phân, làng có số ruộng đất hồ ao công dân Đối với loại ruộng đất hồ ao công dân hầu hết làng không đem quân cấp mà cho bán đấu giá cho thuê để lấy tiền chi tiêu việc công dân 3.3.2 Bản xã công điền công thổ Về số lượng, giống công điền công thổ, xã công điền công thổ làng xã không nhau, có làng lên tới vài chục mẫu: làng Thất Giang tổng Phú lương huyện Quế Dương nhiều 74 mẫu sào 14 thước,… Nhưng có làng làng Thiền Xuyên tổng Phong Xá huyện Yên Phong Về mục đích sử dụng, làng thống dùng số ruộng để lo tiết lễ hàng năm làng xã hình thức khác Có thể đem bán hủy vụ số ruộng để lấy tiền chi vào tiết lễ giao số ruộng cho cá nhân hay tổ chức chuyên lo tiết lễ làng quản lý 3.4 Việc trì an ninh trật tự 3.4.1 Việc canh phòng Các làng xã thống việc canh phòng để giữ tính mạng tài sản chung dân làng nghĩa cụ tất trai đinh làng, trừ người làm việc công sở, người đương học, chức sắc, khoa mục, người tàn tật, người nghèo tuần Việc tuần canh giao cho Trương tuần hay Xã đoàn việc cắt tuần tộc biểu Lý trưởng (ở đợt 1) Hương hội định (đợt 2, đợt 3) Các làng thống việc canh phòng chia làm hai công việc cụ thể canh phòng làng canh phòng đồng 3.4.2 Việc cấp cứu Về làng thống có việc khẩn cấp hỏa hoạn, cướp giật, đê vỡ, cháy nhà… tất người làng trừ người già yếu tất phải ứng cứu Ngược lại cấp cứu mà bị thương hay tàn tật làng cấp tiền trợ cấp thưởng thứ Tuy nhiên, mức tiền thưởng làng không giống 3.4.3 Việc gian lậu Việc gian lậu chủ yếu làng xã nêu hương ước lập năm 1921, 13 làng soạn hương ước theo cấu trúc mẫu số làng không theo cấu trúc mẫu Tên gọi có khác qua năm Tuy nhiên làng quy định, Lý, Phó trưởng, Xã đoàn phải thường xuyên khám xét làng để cấm việc gian lậu cấm rượu lậu, thuốc phiện, mở sòng đánh bạc, cấm chứa kẻ gian đánh bạc… 3.4.4 Việc bảo vệ tài sản làng Mỗi làng có cách ghi chép khác việc quản trị công sản làng Đợt 1, làng chủ yếu ghi chép trách nhiệm người tài sản làng, nguyên tắc việc sử dụng tài sản làng Đợt 2, đợt làng soạn theo cấu trúc mẫu quy định giống Theo công sản làng chủ yếu tài sản mang tính tín ngưỡng, tâm linh gồm đình, chùa, miếu, đền…Theo yêu cầu quyền thực dân làng phải kê rõ số tài sản địa phương Một số làng xã không theo quy định quyền thực dân mà ghi chép theo cách riêng làng 3.5 Ngụ cƣ kí táng 3.5.1 Ngụ cƣ Các làng xã Bắc Ninh đưa nhiều tiêu chí khác người ngụ cư làng Ngoài người ngụ cư muốn vào làng coi trai làng phải chuẩn bị lễ vật nộp cho làng khoản tiền định để sung công Người ngụ cư làng đồng ý cho vào làng phải thực nghĩa vụ, trách nhiệm với làng trai nội Khi ngụ cư làng mà vi phạm tục lệ hay đạo đức không tốt bị đuổi khỏi làng Mặc dù phải nộp tiền, chuẩn bị lễ vật để vào làng phải thực nghĩa vụ trách nhiệm với làng người ngụ cư bị phân biệt đối xử phương diện kinh tế, trị tinh thần 3.5.2 Kí táng Cũng giống phần ngụ cư, làng lệ khác việc kí táng Mặc dù làng xã Bắc Ninh thống thủ tục hành phải trình Hương lí Sau phải sửa lễ yết thần nộp tiền đất, tiền kiến cốt cho làng Lễ yết thần số tiền làng định Các làng xã Bắc Ninh thường phân chia kí táng theo loại ruộng để hài cốt Có hai loại ruộng để kí táng ruộng đất công (ruộng làng xã) ruộng đất tư ( ruộng riêng cá nhân) Với cách phân chia có hai nhóm làng Nhóm thứ quy định loại ruộng tương ứng với số tiền phải nộp khác Nhóm thứ hai, quy định người xin kí táng ruộng đất công ruộng đất tư phải nộp tiền chuẩn bị lễ thần Một số làng phân chia kí táng theo loại táng hay cát táng, loại tương ứng với số tiền khác 3.6 Việc vệ sinh, môi trƣờng, xây dựng 3.6.1 Việc vệ sinh, môi trƣờng Để giữ vệ sinh làng đưa điều cấm dân làng Những vi phạm vào điều cấm trên, bị làng phạt tiền Các làng xã đưa số biện pháp để giữ vệ sinh làng sức khỏe cho người 3.6.2 Việc xây dựng Ngoài làng quy định việc vệ nông, sửa sang đường sá, cầu cống Mặc dù làng có quy định khác thống phải giao cho người hay nhóm người trông nom việc vệ nông, đường sá, cầu cống làng 14 3.7 Một số nội dung khác 3.7.1 Sự kiện cáo (quan tụng) Liên quan đến việc kiện cáo có làng Thổ Khối, Xuân Hòa, Quế Tân số làng soạn hương ước theo cấu trúc mẫu thực dân Pháp có đề cập đến vấn đề hương ước Các làng thống việc kiện cáo làng chia làm hai việc việc hộ (việc dân sự) việc hình (việc thương sự) Làng Thổ Khối làng Quế Tân (1942) quy định Hội đồng có quyền hòa giải việc hình việc hộ làng soạn theo cấu trúc mẫu quy định việc hình không thuộc quyền hòa giải Hội Như vậy, đợt 2, đợt vai trò máy quản lý làng xã bị hạn chế 3.7.2 Cắt lính tạp dịch Các làng xã có hương ước soạn vào đợt điều khoản quy định việc cắt lính tạp dịch Các làng xã soạn vào đợt 2, đợt theo cấu trúc mẫu quy định cụ thể việc cắt lính tạp dịch Một số làng không soạn hương ước theo cấu trúc mẫu, đề cập đến nội dung không chi tiết Đối với việc cắt lính, làng thống có giấy sức gọi lính thời Lý trưởng phải báo với viên Chánh hương hội họp hội đồng Các làng soạn theo cấu trúc mẫu quy định nguyên tắc cắt lính theo họ Nhưng số làng không theo mẫu, quy định cắt lính theo đinh gia đình Đối với việc tạp dịch, làng thống có lệnh quan bắt tráng hay làng có việc cần bắt tráng, Hương hội tùy theo số tráng cần dùng mà cắt theo họ Tuy nhiên, người có khoa mục, chức sắc, làm việc công sở hay lính ngũ, người có cấp từ tiểu học Pháp Việt, người trừ tạp dịch, hương chức làng phu tráng 3.7.3 Việc lễ nghi Việc lễ nghi hay giao thiệp làng ghi hương ước giống Các làng soạn theo mẫu quy định cụ thể việc đón tiếp Nhưng dù theo mẫu chung hay không theo mẫu chung làng thống nhất, có quan đến, tất thành viên Hội đồng chức dịch xã phải đón tiếp đình cách lễ phép 3.7.4 Việc giáo dục Các làng thống hàng năm làm sổ dự toán thu chi trích số tiền định để chi dùng việc học bao gồm tiền trả hương sư tiền trợ cấp cho học trò nghèo hay học trò học hành tới Các làng soạn theo mẫu có thêm quy định việc chọn hương sư Một số làng quy định việc cho học nghĩa vụ cha mẹ, độ tuổi học hầu hết từ đến tuổi, việc xử phạt gia đình không cho em học 3.8 Về phong tục Phần tục lệ, đợt thực dân Pháp đưa tiểu mục để làng xã tự khai tục lệ mà không ban hành văn mẫu phần trị Những thay đổi đời sống phong tục, tập quán làng xã qua đợt cải lương hương rõ rệt Có thể nói phần tục lệ phần thể rõ nét đặc trưng văn hóa riêng làng xã 3.8.1 Hôn lễ Trong việc hỉ, làng quy định lệ “chiết can” tiền cheo thành hai loại là: cheo nội cheo ngoại Mỗi làng có quy định khác loại cheo đa số quy 15 định cheo ngoại phải nộp nhiều cheo nội Ngoài hai loại cheo trên, số làng nhắc đến cheo “hàng tổng”, “hàng giáp” hay “hàng huyện” Ở Bắc Ninh có hình thức nộp cheo sau: Thứ nhất, làng yêu cầu vừa nộp tiền vừa nộp lễ vật Thứ hai, nộp cheo cách nộp tiền để sung vào quỹ làng Thứ ba, nộp cheo vật để đãi làng Một số làng quy định độ tuổi kết hôn: 18 tuổi với trai 16 tuổi với gái Các làng thống cấm tục dây, đóng cửa, ném đồ vật làm ngăn cản lễ cưới 3.8.2 Tang ma Tùy tục lệ làng mà việc tang ma chia thành hạng ma khác theo tiêu chuẩn điều kiện khác Ở Bắc Ninh có số cách chia hạng ma, thể tính đẳng cấp sau: Thứ nhất, chia hạng ma theo số tiền lễ vật phải nộp Thứ hai, chia hạng ma theo vị khách mà gia chủ mời đến để làm lễ tế Thứ ba, chia hạng ma theo loại tế khác Việc phân chia thể tính đẳng cấp Tuy nhiên tính cộng đồng tồn làng xã, thể qua hình thức trợ tang Một số làng quy định việc cắt đô tùy theo giáp quy định cấm việc ăn uống đám tang, khuyến khích tổ chức đám tang đơn giản, gọn nhẹ, tốn 3.8.3 Khao vọng Nhiều làng cho phép đối tượng khao vọng chuyển sang hình thức nộp tiền vào công quỹ làng xã Số tiền nộp nhiều hay quy định làng tùy thuộc vào loại khao vọng 3.8.3.1 Vọng lão Các làng xã Bắc Ninh có hình thức vọng lão sau: Thứ nhất, khao lão cách làm lễ đãi làng Thứ hai, khao lão cách nộp tiền vọng dân Thứ ba, khao lão cách vừa phải sửa lễ vừa phải nộp tiền vọng dân Một số làng thể “ưu đãi” người có nhiêu, vị thứ, giữ chức dịch làng hay lính vọng lão Theo quy định làng người làm lễ khao vọng với dân hưởng số quyền lợi miễn trừ phu dịch, giao làm cai đám dự tiết lễ quanh năm… không khao không quyền lợi 3.8.3.2 Vọng chức, vọng khoa Qua hương ước cho thấy làng xã Bắc Ninh có cách phân chia việc vọng chức, vọng khoa sau: Thứ làng đưa mức khao vọng chung tất đối tượng Thứ hai, làng xã phân chia mức khao theo chức vụ, phẩm hàm, cấp Ngoài số làng đưa quy định việc khao vọng người làm việc mãn khóa, người thăng chức phải khao làng người có chức vụ, đỗ đạt 3.8.4 Lệ bán thứ làng, vị thứ lệ kính biếu 3.8.4.1 Lệ bán thứ làng Qua quy định cho thấy, làng xã Bắc Ninh việc bán thứ chủ yếu lấy tiền quỹ để tiêu dùng hay làm việc công ích cho làng Tuy nhiên giá chung cho chức mà làng quy định số tiền khác cho chức vụ Cũng giống người có chức vụ, phẩm hàm, đỗ đạt, người mua danh phải làm lễ khao vọng nộp tiền vọng cho dân, để làng công nhận chức danh 3.8.4.2 Vị thứ đình trung lệ kính biếu Về vị thứ làng xã Bắc Ninh phân chia theo tập quán sau: Thứ 16 nhất, làng xã kết hợp tập quán thiên thiên tước vương tước phân chia vị thứ thành nhiều nóc, nhiều hạng khác hay nhiều loại thứ khác Thứ hai, làng xã kết hợp tập quán thiên thiên tước vương tước trọng thiên tước hơn, người đỗ khoa trường ngồi chiếu Một số phân chia vị thứ theo truyền thống trọng thiên tước, người nhiều tuổi ngồi trên, tuổi ngồi Tương ứng với vị thứ phần biếu Những người có chức tước phẩm hàm, vị cao niên muốn có chỗ ngồi đẹp phần biếu, trước người phải có “ giấy thông hành” lễ khao vọng Các làng xã Bắc Ninh có cách phân chia lệ kính biếu sau: Thứ nhất, nhóm làng chia lệ kính biếu theo tập quán vương tước, theo phần biếu tương ứng với phẩm hàm, chức sắc, khoa mục,… người biếu Thứ hai, số làng chia lệ kính biểu theo tập quán thiên tước người nhiều tuổi, thượng lão làng chia phần nhiều sau đến kỳ mục,chức dịch làng 3.8.5 Lệ vào hƣơng ẩm Các làng xã Bắc Ninh không ghi chép chi tiết trình vào hương ẩm qua hương ước rút số nhận xét việc vào hương ẩm sau: Thứ nhất, độ tuổi vào hương ẩm làng có quy định khác Thứ hai, lễ vật vào hương ẩm, làng đưa quy định riêng, có làng yêu cầu nộp lễ vật cau, trầu có làng yêu cầu vừa phải nộp tiền vừa phải nộp cau… 3.8.6 Tiết lễ Cũng giống nhiều nội dung khác, làng có cách ghi chép khác tiết lễ Nhưng khái quát lại làng xã đưa số quy định tiết lễ sau: Thứ nhất, kinh phí chi cho tiết lệ năm, hầu hết làng dành số ruộng định gọi “ruộng thần từ phật tự” để dùng vào tiết lễ Thứ hai, làng đưa quy định riêng tiết lệ Theo tiết lệ đối tượng phụ trách cách thức thực khác Thứ ba, chủ tế quy định tiết lễ, người thuộc hàng “ khoa mục chức sắc, kỳ cựu làng làm xung làm tế chủ cho trọng thể” Thứ tư, số lượng, tên gọi, ngày tổ chức tiết lệ năm làng không giống Các tiết lễ làng xã diễn phong phú, làng có tiết lệ, cách ghi chép, quy định riêng tạo nên đa dạng sinh hoạt văn hóa Tiểu kết chƣơng 3: Cấu trúc nội dung hương ước cải lương Bắc Ninh gồm hai phần trị tục lệ, phản ánh tương đối đầy đủ đời sống xã hội làng xã Bắc Ninh Phần trị chủ yếu gồm nội dung trị, kinh tế, xã hội, văn hóa phần thể rõ biến đổi trị, kinh tế làng xã qua đợt cải lương hương Sự biến đổi có lẽ thể rõ qua máy quản lý làng xã vấn đề ngân sách làng xã Với nội dung khác nhìn chung thay đổi chủ yếu thể cách thức ghi chép, cấu trúc nội dung điều khoản Phần tục lệ gồm phong tục, tập quán làng xã, làng có quy định, cách thức ghi chép với quy định khác hình thức, mục đích, số lượng… thể đặc trưng văn hóa làng xã Tuy nhiên thay đổi qua đợt cải lương hương không nhiều Ở Bắc Ninh có số lượng lớn làng xã không soạn hương ước theo cấu trúc mẫu quyền thực dân Điều làm cho hoạt động làng xã Bắc Ninh phản ánh đầy đủ, toàn diện qua hương ước cải lương 17 Chƣơng MỘT SỐ VẤN ĐỀ RÚT RA TỪ VIỆC NGHIÊN CỨU HƢƠNG ƢỚC CẢI LƢƠNG BẮC NINH 4.1 Mặt tích cực hạn chế hƣơng ƣớc cải lƣơng BắcNinh 4.1.1 Mặt tích cực 4.1.1.1 Tính dân chủ Phải thừa nhận rằng, hương ước cải lương Bắc Ninh có số quy định mang tính dân chủ so với chế độ phong kiến chuyên chế Tính dân chủ thể trước hết chế tuyển cử Hội đồng tộc biểu, quy chế làm việc Hội đồng, công khai, minh bạch quản lý ngân sách tài sản làng xã 4.1.1.2 Tính giáo dục Trong hương ước có nhiều quy định kế thừa hương ước cổ có tác dụng giáo dục người dân ý thức trách nhiệm giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường, bảo vệ sức khỏe, bảo vệ tài sản cộng đồng Các quy định hương ước canh phòng có tác động lớn đến nhận thức người dân trách nhiệm việc bảo vệ trật tự trị an làng xóm, tinh thần cộng đồng Những quy định phong hóa, luân lý hương ước giáo dục người dân thực nếp sống luân thường quy định nhà nước, khuyến khích việc làm cao làng xóm 4.1.1.3 Hạn chế hủ tục Trong quy định hương ước hạn chế hủ tục việc ăn uống, thực hành tiết kiệm hội họp tục lệ làng xã Các hương ước theo cấu trúc mẫu quy định: hội họp xong phải giải tán ngay, cấm không ngồi lâu mà bày tửu phiếm hội bàn việc bổ thuế, dùng trầu nước mà cấm không bày cỗ bàn Ngoài ra, hương ước hạn chế bớt việc ăn uống linh đình tốn dịp cưới xin, tang ma, khao vọng thay việc nộp tiền “chiết can” cho vào công quỹ làng, khuyến khích tổ chức đơn giản, gọn nhẹ, tốn 4.1.2 Mặt hạn chế 4.1.2.1 Tính khuôn mẫu Chính khuôn mẫu chung hương ước tạo cứng nhắc, không phù hợp với tập quán làng xã Mặt khác mục đích thực dân Pháp ban hành hương ước mẫu giúp người dân bãi bỏ hủ tục, giúp người dân có sống văn minh mà công cụ để thực sách cải lương hương Đó nguyên nhận tạo chống đối làng xã Vì nói hạn chế lớn nguyên nhân làm cho hương ước cải lương chưa thực rộng rãi làng xã tính khuôn mẫu phục vụ ý đồ trị - mục đích thực dân nhà nước bảo hộ 4.1.2.2 Tính đẳng cấp Trong quy định hương ước tồn quy định thể tính đẳng cấp, bất bình đẳng Điều thể rõ qua tục lệ Tính đẳng cấp, bất bình đẳng thể qua phân biệt đối xử dân cư dân ngụ cư hay làng phân 18 chia việc tang ma, việc khao vọng thành hạng khác qua quy định vị thứ đình trung lệ kính biếu 4.1.2.3 Một số tục lệ cổ Trong hương ước số tục lệ nặng nề, tốn cần phải bỏ Thứ quy định làng lệ vào hương ẩm Thứ hai, lệ khao vọng tồn phổ biến làng quê gánh nặng tất người Mỗi người lên lão có phẩm hàm, chức vụ hay thăng chức, mãn khóa phải khao vọng Nếu không khao vọng không làng công nhận không hưởng quyền lợi Một số làng quy định mức tiền nộp chiết can, tổ chức tiết lễ… nặng nề ảnh hưởng lớn đến ngân sách làng xã gia định 4.2 Kết cải lƣơng hƣơng qua văn hƣơng ƣớc cải lƣơng Bắc Ninh 4.2.1 Những kết đạt đƣợc 4.2.1.1 Về máy quản lý làng xã Qua đợt cải lương hương máy quản lý làng xã bị biến đổi theo hướng tăng cường quản lý thực dân Pháp, hạn chế bớt quyền lực làng xã Tính độc lập làng xã với máy quản trị bị sách cải lương hương công liên tục Với Nghị định năm 1921, người Pháp loại bỏ người lẫn thể chế chế độ phong kiến tạo nên khỏi quyền quản trị làng xã, tạo dựng máy quyền xã thôn cách thực chế tuyển cử chịu giám sát chặt chẽ người Pháp Đến năm 1927, Thống sứ Bắc Kỳ Nghị định lập lại Hội đồng kỳ mục bên cạnh Hội đồng tộc biểu với tư cách cố vấn giám sát máy quản lý trị làng xã Công sứ người Pháp kiểm soát giám sát chuyển biến hoạt động hai tổ chức Với Đạo dụ năm 1941, Hội đồng tộc biểu bị giải thể, Hội đồng kỳ mục tổ chức hợp thức việc quản trị làng xã Cũng với Đạo dụ thực dân Pháp đạt mục đích đưa đám người họ đào tào lên nắm quyền quản trị nông thôn làm thay đổi máy quản lý làng xã truyền thống - Hội đồng kỳ mục Thông qua thay đổi tiêu chuẩn để tham gia vào máy quản lý làng xã, thực dân Pháp tạo dựng cho đội ngũ tay sai đắc lực, phục vụ cho quyền thực dân Trước hết, thực dân Pháp biến Lý trưởng phận chức dịch nói chung thành công cụ đắc lực việc đạo điều khiển nông thôn Nhằm tổ chức quản lý nông thôn có hiệu quả, thực dân Pháp công khai đưa giai cấp địa chủ phong kiến “tân học hóa” lên cương vị thống trị khắp miền nông thôn nước ta để thay cho tầng lớp nho học sĩ địa chủ hóa trước Điều thể rõ qua quy định tiêu chuẩn để tuyển lựa vào chế quản lý xã, đặc biệt vào phận nghị xã Thông qua vừa khai thác, tận dụng tài lớp người này, vừa xây dựng củng cố chỗ dựa xã hội vững cho quyền thuộc địa nông thôn 4.2.1.2 Ngân sách, tài sản làng xã Đánh giá mức độ kiểm soát thực dân Pháp hoạt động làng xã có nhiều ý kiến khác Nhưng theo tác giả với cải lương hương thực dân 19 Pháp kiểm soát toàn hoạt động làng xã mức độ định quyền thuộc địa cải cách việc quản lý ngân sách, tài sản làng xã theo hướng tăng cường kiểm soát quyền thực dân hương thôn Để quản lý ngân sách làng xã, quyền thực dân yêu cầu làng phải lập sổ chi thu Theo đó, toàn hoạt động ngân sách hàng xã, phải chịu kiểm soát trực tiếp thường xuyên tất cấp quyền từ phủ, huyện Công sứ chủ tỉnh Ở Bắc Ninh có 69 hương ước có (48,9%) quy định việc lập sổ chi thu thực hành sổ chi thu tuân theo quy định phủ, 70 kê rõ tiền lương hương chức xã tiền lộ phí hương lý việc quan… Chính quyền thuộc địa yêu cầu làng phải lập sổ biên rõ công sản làng có gì, phải kê rõ số lượng ruộng, mục đích cách thức sử dụng số tài sản hương ước 4.2.1.3 Quản lý hương ước Theo tác giả với sách cải lương hương chính, với đời hương ước cải lương người Pháp trực tiếp quản lý việc soạn thảo hương ước làng xã Tính độc lập làng xã qua việc soạn thảo hương ước không nguyên vẹn trước Để biến điều khoản Nghị định cải lương hương thành lệ làng để người dân biết bắt buộc phải thực hiện, quyền thực dân nghiên cứu công bố khuôn mẫu chung hương ước bắt buộc làng xã phải thực Như làng xã không quyền lập hương ước trước Nói cách khác, nhà nước nắm quyền quản lý trực tiếp việc soạn thảo hương ước Với Bắc Ninh, hương ước cải lương có cấu trúc mẫu gồm 91 điều 32 khoản chia làm phần trị tục lệ với trật tự, nội dung điều khoản giống Mặt khác, việc quản lý quyền thực dân hương ước thực chặt chẽ Ngoài yêu cầu nội dung hương ước không trái với quy định nhà nước, hương ước làng khai báo phải có dấu chữ ký chức dịch làng xã phải nộp lên quyền cấp sở cấp xét duyệt Vì vậy, hương ước cải lương phải có đủ chữ ký Lý trưởng, Chánh hương hội thiết phải có dấu ấn chữ ký của tri huyện sở 4.2.2 Những điều chƣa làm đƣợc 4.2.2 Việc soạn hương ước Theo tác giả hương ước cải lương hình thức để làng xã thể phản ứng trước sách cải lương hương quyền thực dân Sự phản ứng làng xã trước sách cải lương hương thể phân bố số trang không đồng đều, khác số lượng, đối tượng ký tên, đóng dấu Thậm chí có nhiều chữ ký dấu chức dịch quan sở Đặc biệt phần cấu trúc nội dung thể rõ phản ứng làng xã trước sách cải lương hương Hương ước cải lương Bắc Ninh có 87 không theo cấu trúc nội dung quyền thực dân, 14 theo cấu trúc mẫu không chép đầy đủ nội dung theo văn mẫu 20 Ngoài hương ước cải lương viết chữ quốc ngữ theo mẫu, Bắc Ninh có hương ước làng Thọ Trai (Bắc Ninh) với tiêu đề Thọ Trai thôn hương ước (1927) viết chữ Hán Nôm không theo cấu trúc mẫu Không thế, Bắc Ninh có 23 (chiếm 16,31%) liệt kê tục lệ làng xã theo truyền thống trước Đây chứng cho thấy phản ứng làng xã trước chủ trương cải lương thực dân Pháp; đồng thời thể tồn dai dẳng, sức sống bền bỉ tục lệ truyền thống 4.2.2.2 Bộ máy quản lý làng xã Qua ba lần cải cách, mặt máy quản lý làng xã Bắc Ninh bị biến dạng thay đổi mặt khác qua lần cải cách, máy quản lý làng xã truyền thống bước quay trở lại mặt hình thức Chỉ sau năm vắng bóng máy quản lý truyền thống - Hội đồng kỳ mục, thực dân Pháp hoàn toàn điều hành hoạt động làng xã với tổ chức Hội đồng tộc biểu phải lập lại Hội đồng kỳ mục bên cạnh Hội đồng tộc biểu Và sau 20 năm tiến hành với nhiều nỗ lực cố gắng cuối (năm 1941) phải quay lại điểm xuất phát ban đầu cải lương với trở lại Hội đồng kỳ mục - quan điều hành công việc làng xã 4.2.2.3 Quản lý hoạt động làng xã *Mặt hành làng xã Một số làng xã Bắc Ninh tìm cách trì cách thức quản lý truyền thống Trong hương ước thấy quy định bầu cử Lý trưởng theo truyền thống - dân bầu theo quy định quyền thực dân Đặc biệt có 45 hương ước quy định tổ chức, cách thức bầu Hội đồng tộc biểu Hội đồng kỳ mục theo nghị định quan Thống sứ Bắc Kỳ Vào năm 1941, theo quy định Hội đồng tộc biểu bị giải thể nhiều làng xã Bắc Ninh (13 làng xã) tồn tổ chức bên cạnh Hội đồng kỳ mục theo Nghị định năm 1927 Như vậy, Bắc Ninh có làng xã không chịu tổ chức máy quản trị theo sách cải lương hương *Ngân sách làng xã Qua khảo sát, cho thấy việc thực quy định quyền thực dân nhiều làng xã mang tính hình thức Có nhiều làng xã, lập hương ước theo cấu trúc mẫu lại không kê cụ thể nội dung theo yêu cầu có tên điều khoản lại không chép hương ước: Về sổ chi thu có 10 (chiếm 7,09%); quân cấp công điền thổ có 20 (chiếm 14,18%); ruộng thần từ phật tự, hậu điền có 25 (chiếm 17,73%)… không ghi cụ thể làng có Với việc kê khai không đầy đủ, cụ thể quyền thực dân hoàn toàn quản lý ngân sách tài sản làng xã 4.3 Hƣơng ƣớc cải lƣơng - kế thừa hƣơng ƣớc cổ Mặc dù đời vào thời gian Pháp tiến hành cải lương hương chính, theo yêu cầu quyền thực dân hương ước cải lương có kế thừa hương ước cổ hình thức nội dung 21 Về hình thức, hương ước cải lương kế thừa mục lý hay ý nghĩa việc lập hay bổ sung hương ước hương ước cổ Hương ước cải lương Bắc Ninh có 64 có phần mở đầu nêu lý do, ý nghĩa việc lập hương ước theo tinh thần cải lương hương 38 có phần mở đầu theo cách thức hương ước trước năm 1921 Ngoài ra, hương ước cải lương kế thừa số yêu cầu mặt hình thức hương ước cổ cuối hương ước phải ghi rõ ngày, tháng, năm soạn, họ tên chức danh, chữ ký, ấn người tham gia lập hương ước Về nội dung, hương ước cải lương kế thừa số nội dung liên quan đến đời sống làng xã hương ước cổ như: hình thức tập hợp người theo địa vị xã hội bao gồm thiết chế lồng vào là: dân hàng xã, Hội đồng kỳ mục (trong đợt đợt cải lương hương có thêm Hội đồng tộc biểu) Hội đồng chức dịch; tinh thần giữ gìn trật tự trị an, an ninh thôn xóm, bảo vệ sản xuất nông nghiệp, bảo vệ môi trường, bảo vệ tài sản làng, trách nhiệm cộng đồng; quy định việc bảo đảm nghĩa vụ với nhà nước Thậm chí hương ước cải lương kế thừa tính đẳng cấp, tượng phân hạng cấp, bậc dân hàng xã nhiều tục lệ hương ước trước Tiểu kết chƣơng 4: Mặc dù đời cải lương hương công cụ để Pháp thực ý đồ thực dân hương ước cải lương Bắc Ninh ẩn chứa nhiều giá trị tích cực hạn chế Vì cần phải kế thừa phát huy cách chọn lọc giá trị Cuộc cải tổ máy hành làng xã mà đương thời gọi cải lương hương thực Bắc Ninh vào năm 20 kỉ XX mang lại kết định bao gồm đạt chưa Vì cần phải đánh giá vấn đề cách khoa học, toàn diện khách quan Hương ước cải lương nguồn tài liệu quan trọng để đánh giá vấn đề Tuy soạn thảo theo văn mẫu quyền thực dân hương ước cải lương có kế thừa hương ước cổ nội dung hình thức, tư tưởng, nội dung tiến hạn chế cần phải kế thừa phát huy KẾT LUẬN Qua trình nghiên cứu đề tài tác giả rút số nhận xét sau: Hương ước cải lương tỉnh Bắc Ninh (1921-1944) cụ thể hóa Nghị định, Đạo dụ ban hành cải lương hương Vì tác động lớn đến đời đời sống trị, kinh tế, văn hóa, xã hội làng xã Bắc Ninh giai đoạn 1921-1944 Nội dung hương ước cải lương Bắc Ninh, đặc biệt phần trị, kinh tế thể đầy đủ sách cải lương hương thực dân Pháp 20 năm Trong cải lương hương chính, quyền thuộc địa khôn khéo đưa luật pháp nhà nước bảo hộ vào hương ước làng xã Với sách cải lương hương chính, với đời hương ước cải lương người Pháp trực tiếp quản lý việc soạn thảo hương ước làng xã Tính độc lập làng xã qua việc soạn thảo hương ước không trước Những quy định hương ước gương phản chiếu đầy đủ thay 22 đổi mặt làng xã Bắc Ninh trước sách cải lương hương quyền thực dân Qua đợt cải lương hương chính, cấu trúc nội dung hương ước cải lương Bắc Ninh có thay đổi, hoạt động làng xã có biến đổi Sự thay đổi nhiều nhất, rõ nội dung máy quản lý làng xã sổ chi thu Đối với nội dung khác, thay đổi qua đợt không nhiều, chủ yếu cách trình bày, cấu trúc nội dung điều khoản hương ước Mọi thay đổi chủ yếu nhằm hạn chế bớt vai trò quản lý làng xã, tăng cường vai trò nhà nước bảo hộ Ở mức độ đó, thay đổi làm cho máy quản trị xã thôn truyền thống bị biến đổi theo hướng tăng cường quản lý thực dân Pháp, hạn chế bớt quyền lực làng xã Tính độc lập làng xã với máy quản trị bị sách cải lương hương công liên tục Những thay đổi tiêu chuẩn để tham gia vào máy quản lý làng xã giúp thực dân Pháp tạo dựng cho đội ngũ tay sai đắc lực, phục vụ cho quyền thực dân Bên cạnh đó, thực dân Pháp tiến hành số cải cách việc quản lý ngân sách, tài sản làng xã theo hướng tăng cường kiểm soát quyền thực dân hương thôn Thông qua kiểm soát số hoạt động làng xã, kể nguồn tài chính, hoạt động văn hóa, sinh hoạt cộng đồng Phần phong tục mục đích cải lương hương nên qua đợt cải lương hương thay đổi không rõ, nhiều tục lệ cổ tồn Tuy nhiên phải thừa nhận với quy định hương ước cải lương, số phong tục, tập quán làng xã thay đổi so với trước Tính độc lập, tự trị làng xã Việt Nam truyền thống nhiều bị phá vỡ biến dạng Hương ước cải lương Bắc Ninh nói riêng hương ước cải lương nói chung công cụ để nhà nước bảo hộ thực âm mưu thực dân Để thực cải lương hương chính, thực dân Pháp lợi dụng mạnh hương ước để đưa điều khoản Nghị định cải lương hương vào nội dung hương ước buộc làng xã phải thực Vì vậy, hương ước cải lương phần mà quyền thực dân quan tâm phần trị Khi nghiên cứu hương ước, cho thấy nội dung đợt cải lương hương thể rõ phần này, mục đích cải lương hương Nếu bỏ qua mục đích phục vụ ý đồ thực dân, khách quan mà đánh giá thay đổi quy định phần mang nhiều nội dung tiến bộ, dân chủ, ẩn chứa nhiều giá trị giáo dục… phần phong tục Còn phần phong tục, thay đổi chủ yếu dựa tinh thần giảm bớt hủ tục bỏ bớt việc ăn uống tốn thay việc nộp tiền chiết can, bỏ số hình phạt hà khắc,… Điều cho thấy tục lệ cổ ảnh hưởng sâu sắc làng xã Mọi thay đổi cải lương hương chính, hay soạn thảo hương ước chủ yếu làm cho đời sống làng xã có biến đổi theo hướng tăng cường quản lý quyền thực dân Mặt khác biến đổi mang lại tiến định cho làng xã số mặt Hương ước cải lương Bắc Ninh vừa mang đặc điểm chung vừa thể đặc trưng quản lý riêng làng xã Để “thể chế hóa” chủ trương cải lương, thực dân Pháp 23 cho soạn thảo hương ước mẫu để làng thống vận dụng vào điều kiện cụ thể làng Trong thời gian diễn cải lương hương với đợt cải cách, nhân dân Bắc Ninh phải lập hương ước theo cấu trúc mẫu quyền thực dân Điều làm cho hương ước cải lương có tính khuôn mẫu Hương ước cải lương Bắc Ninh có cấu trúc mẫu chung gồm 32 khoản với 91 điều Vì lập theo cấu trúc mẫu quyền thuộc địa nên phần trị hương ước không giống cấu trúc nội dung mà quy định cụ thể điều, khoản, khác tiểu tiết nhỏ số tài sản công, số ruộng đất, số tiền thưởng, tiền lương trả cho hương chức, tiền thu sương túc… Tuy nhiên, nghiên cứu kĩ quy định khoản, thấy khác làng xã, thể đặc trưng quản lý riêng xã thôn Sự khác số tiền trả cho hương chức, số tiền thưởng cho người có công với làng, hay số lượng tài sản làng xã, hay thời hạn thưởng phạt làng… mà thể quy định hình thức thưởng, phạt khác trường hợp, mục đích sử dụng công điền công thổ quân phân, hình thức quản lý sử dụng ruộng đất hồ ao công dân, cách chi trả lương cho chức dịch tuần phiên làng xã,… Tính tự trị làng xã thể sâu sắc phần phong tục Ở nội dung làng đưa quy định khác nhau, với cách ghi chép khác nhau, tùy vào phong tục tập quán làng Tuy nhiên, nhiều quy định thể tính đẳng cấp, bất bình đẳng Hương ước cải lương Bắc Ninh hình thức để làng xã thể phản ứng trước sách cải lương hương quyền thực dân Sau ba đợt cải lương hương chính, máy quản lý làng xã truyền thống - Hội đồng kỳ mục bước quay trở lại phát huy vai trò làng xã 20 năm trước Ngoài ra, Bắc Ninh có 88 hương ước cải lương không theo cấu trúc mẫu tỉnh 32 khoản với 91 điều; có 45 quy định bầu Hội đồng tộc biểu hay Hội đồng kỳ mục theo quy định nhà nước bảo hộ; 13 hương ước lập vào đợt ba theo cấu trúc đợt hai có quy định bầu Hội đồng tộc biểu; nhiều điều khoản hương ước theo cách thức quản lý làng xã quy định bầu Lý trưởng, bầu Tiên chỉ, quy định lập sổ chi thu, hay việc số làng xã không kê khai đầy đủ nội dung theo quy định quyền thực dân về: Tiền lương cấp cho hương chức, số tài sản, ruộng đất làng xã , hay việc số hương ước dù theo cấu trúc mẫu quyền thực dân kê khai thêm quy định làng, chí có liệt kê lại tục lệ làng… Đó chứng thể ứng xử làng xã trước sách cải lương hương Đồng thời khẳng định thực dân Pháp không hoàn toàn thành công việc quản lý làng xã Vì vậy, hương ước cải lương Bắc Ninh nguồn tài liệu quan trọng để đánh giá kết thực cải lương hương Hương ước cải lương Bắc Ninh có không đồng không thống nhất, thể mức độ thực chủ trương cải lương hương làng xã khác 24 Các hương ước có không đồng phân bố huyện, phủ tỉnh, không đồng số trang hương ước, không đồng dấu chữ ký, không đều số lượng điều khoản, không thống cách thức ghi chép, điều khoản, cấu trúc nội dung, số lượng hương ước lập vào đợt cải lương hương không nhau,… Sự không đồng không thống hương ước chứng thể phản ứng, mức độ thực sách cải lương hương làng xã khác Mặc khác thể trình độ, nhận thức, quan niệm người giao nhiệm vụ soạn thảo hương ước làng không giống Hương ước cải lương Bắc Ninh đời sách cải lương hương quyền thực dân, coi công cụ phục vụ đắc lực cho mục tiêu thực dân có kế thừa hương ước cổ nội dung hình thức, tư tưởng, nội dung tiến hạn chế, nguồn tư liệu lịch sử quan trọng, có giá trị nghiên cứu nhiều phương diện Những kết đạt chưa sách cải lương hương việc tổ chức quản lý làng xã Bắc Kỳ nói chung Bắc Ninh nói riêng 20 năm nhiều để lại cho gợi ý học thiết thực công xây dựng phát triển nông thôn theo tinh thần Đảng Nhà nước Những mặt tích cực hạn chế rút từ hương ước cải lương tỉnh Bắc Ninh giá trị không thay mà cần kế thừa phát huy cách chọn lọc bối cảnh đất nước Mặc dù tác giả cố gắng lực thân, điều kiện hạn chế khuôn khổ luận án tiến sĩ nên luận án chưa sâu nghiên cứu khác hương ước cải lương tỉnh Bắc Ninh với tỉnh khác đồng Bắc Bộ Ngoài ra, trình làm luận án tác giả chưa có hội thực địa địa bàn tỉnh, chưa vấn nhân chứng có liên quan Đó gợi ý, định hướng để tác giả tiếp tục nghiên cứu
- Xem thêm -

Xem thêm: (TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ LỊCH SỬ) HƯƠNG ƯỚC CẢI LƯƠNG TỈNH BẮC NINH (19211944), (TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ LỊCH SỬ) HƯƠNG ƯỚC CẢI LƯƠNG TỈNH BẮC NINH (19211944), (TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ LỊCH SỬ) HƯƠNG ƯỚC CẢI LƯƠNG TỈNH BẮC NINH (19211944)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay