cau hoi bhyt

3 153 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/11/2016, 10:09

Kho tài liệu miễn phí diễn đàn Ketnooi.com BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc CÂU HỎI Phần Chính sách Bảo hiểm y tế ( Dùng cho thí sinh ôn tập thi tuyển vào ngành BHXH Việt Nam ) Câu Hãy nêu khái niệm Bảo hiểm y tế, Quỹ BHYT, nguồn hình thành quỹ BHYT Việt Nam? Câu Luật BHYT quy định việc sử dụng Quỹ BHYT nào? Câu Chính sách bảo hiểm y tế Việt Nam thực dựa nguyên tắc nào? Câu Luật BHYT Việt Nam ban hành nào? Cơ quan thực chức quản lý nhà nước BHYT? Cơ quan có chức tổ chức thực sách BHYT? Câu Chức quản lý nhà nước BHYT Bộ Y tế bao gồm nội dung gì? Câu Bộ Tài có trách nhiệm quản lý nhà nước BHYT? Câu Trách nhiệm Ủy ban nhân dân cấp BHYT? Câu Trách nhiệm BHXH Việt Nam tổ chức thực sách BHYT? Câu Hãy nêu quyền hạn BHXH Việt Nam tổ chức thực sách bảo hiểm y tế ? Câu 10 Hãy nêu hành vi nghiêm cấm hoạt động BHYT Câu 11 Hãy nêu nhóm đối tượng có trách nhiệm tham gia BHYT theo qui định Luật BHYT? Câu 12 Hãy nêu trách nhiệm quyền hạn người sử dụng lao động thực chế độ BHYT người lao động? Câu 13 Hãy nêu trách nhiệm quyền hạn người tham gia BHYT? Câu 14 Căn vào mức lương để qui định mức đóng BHYT bắt buộc BHYT tự nguyện? Câu 15 Hiện tại, đối tượng phải thực mức đóng BHYT 4,5% mức tiền lương, tiền công tháng người lao động? Trách nhiệm đóng nhóm đối tượng quy định nào? Câu 16 Hiện tại, đối tượng phải thực mức đóng BHYT 4,5% mức lương tối thiểu? Kho tài liệu miễn phí diễn đàn Ketnooi.com Câu 17 Mức đóng BHYT người hưởng lương hưu, trợ cấp sức lao động tháng; người hưởng trợ cấp thất nghiệp; Học sinh, sinh viên quy định nào? Câu 18 Nêu nhóm đối tượng ngân sách nhà nước hỗ trợ 100% mức đóng BHYT Câu 19 Nêu nhóm đối tượng ngân sách nhà nước hỗ trợ phần mức đóng BHYT? Câu 20 Trường hợp giảm trừ mức đóng BHYT giảm trừ nào? Câu 21 Luật BHYT quy định việc cấp thẻ BHYT thời hạn sử dụng thẻ BHYT? Câu 22 Hãy nêu quy định đổi, cấp lại thẻ BHYT Câu 23 Thẻ bảo hiểm y tế bị thu hồi, tạm giữ trường hợp nào? Câu 24 Hãy nêu phạm vi quyền lợi người tham gia BHYT? Câu 25 Các trường hợp không thuộc phạm vi quyền lợi người tham gia BHYT? Câu 26 Hãy nêu khái niệm chi trả chi phí khám chữa bệnh Mức đồng chi trả chi phí KCB quy định nào? Câu 27 Trường hợp quỹ BHYT toán 100%, 95%, 80% chi phí sử dụng dịch vụ KCB thông thường? Câu 28 Hãy nêu phạm vi hưởng người có thẻ BHYT sử dụng dịch vụ kỹ thuật cao chi phí lớn: Câu 29.Thế sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế? Nêu loại sở khám chữa bệnh BHYT? Câu 30 Hãy nêu quy định Luật BHYT trách nhiệm quyền hạn sở khám bệnh, chữa bệnh BHYT? Câu 31 Hãy nêu quy định Luật BHYT đăng ký khám chữa bệnh ban đầu người tham gia BHYT? Câu 32 Thủ tục khám chữa bệnh BHYT quy định nào? Câu 33 Hãy nêu phương thức toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế? Câu 34 Theo Luật BHYT, toán chi phí KCB BHYT có hình thức nào? Kho tài liệu miễn phí diễn đàn Ketnooi.com Câu 35 Thế toán trực tiếp chi phí KCB? Những trường hợp quan BHYT toán trực tiếp? Câu 36 Khi toán trực tiếp chi phí KCB, người đề nghị cần có giấy tờ gì? Câu 37 Người có thẻ BHYT khám chữa bệnh quy định phải tự toán với bệnh viện chi phí nào? Câu 38 Giám định BHYT gì? Hãy nêu nội dung công tác giám định BHYT theo quy định Luật BHYT? Câu 39 Quỹ khám bệnh, chữa bệnh Bảo hiểm xã hội tỉnh quản lý sử dụng nào? Câu 40 Hãy nêu tranh chấp cách thức giải tranh chấp BHYT?
- Xem thêm -

Xem thêm: cau hoi bhyt , cau hoi bhyt , cau hoi bhyt

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay