CẨM NANG THI CÔNG CHỨC môn TIN học trắc nghiệm, hỏi đáp

57 155 0
  • Loading ...
1/57 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/11/2016, 10:09

Kho tài liệu miễn phí diễn đàn Ketnooi.com CẨM NANG THI CÔNG CHỨC MÔN TIN HỌC PHẦN I BỘ 130 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM VÀ ĐÁP ÁN – TIN HỌC VĂN PHÒNG 1) Để kết thúc việc trình diễn PowerPoint, ta bấm: a) Phím 10 b) Phím ESC c) Phím Enter d) Phím Delete 2) Trong bảng tính Excel, ô A2 có sẵn giá trị số 25 ; Tại ô B2 gõ vào công thức =SQRT(A2) nhận kết quả: a) b) c) #VALUE! d) #NAME! 3) Trong soạn thảo Word, muốn trình bày văn dạng cột (dạng thường thấy trang báo tạp chí), ta thực hiện: a) Insert - Column b) View - Column c) Format - Column d) Table - Column 4) Bạn hiểu B-Virus ? a) Là loại virus tin học chủ yếu lây lan vào ổ đĩa B: b) Là loại virus tin học chủ yếu lây lan vào trữ điện c) Là loại viurs tin học chủ yếu lây lan vào mẫu tin khởi động (Boot record ) d) Là loại virus tin học chủ yếu lây lan vào tệp WinWord Excel 5) Trong soạn thảo Winword, công dụng tổ hợp phím Ctrl - O là: a) Mở hồ sơ b) Đóng hồ sơ mở c) Mở hồ sơ có d) Lưu hồ sơ vào đĩa 6) Để máy tính làm việc được, hệ điều hành cần nạp vào: a) Ram b) Bộ nhớ c) Chỉ nạp vào nhớ chạy chương trình ứng dụng d) Tất sai 7) Khi soạn thảo văn Word, muốn phục hồi thao tác vừa thực bấm tổ hợp phím: a) Ctrl – Z b) Ctrl – X c) Ctrl - V d) Ctrl - Y 8) Trong làm việc với Word, tổ hợp phím tắt cho phép chọn tất văn soạn thảo: a) Ctrl + A b) Alt + A c) Alt + F d) Ctrl + F 9) Trong bảng tính Excel, ô A2 có sẵn giá trị chuỗi "Tin hoc" ;ô B2 có giá trị số 2008 Tại ô C2 gõ vào công thức =A2+B2 nhận kết quả: a) #VALUE! b) Tin hoc c) 2008 d) Tin hoc2008 10) Dưới góc độ địa lí, mạng máy tính phân biệt thành: a) Mạng cục bộ, mạng diện rộng, mạng toàn cầu b) Mạng cục bộ, mạng diện rộng, mạng toàn cục c) Mạng cục bộ, mạng toàn cục, mạng toàn cầu d) Mạng diện rộng, mạng toàn cầu, mạng toàn cục 11) Trong soạn thảo Winword, công dụng tổ hợp phím Ctrl - H : a) Tạo tệp văn b) Chức thay soạn thảo c) Định dạng chữ hoa d) Lưu tệp văn vào đĩa 12) Khi làm việc với Excel, tổ hợp phím cho phép đưa trỏ ô (ô A1) bảng tính ? a) Shift+Home b) Alt+Home c) Ctrl+Home d) Shift+Ctrl+Home 13) Khi làm việc vơi Windows, muốn khôi phục lại đối tượng xóa Recycle Bin, ta thực hiện: a) Chọn đối tượng, chọn File - Copy b) Chọn đối tượng, chọn File - Open c) Chọn đối tượng, chọn File - Restore d) Chọn đối tượng, chọn File - Move To Folder 14) Trong làm việc với Excel, để nhập vào công thức tính toán cho ô, trước hết ta phải gõ: a) Dấu chấm hỏi (?) b) Dấu (= ) c) Dấu hai chấm (: ) d) Dấu đô la Kho tài liệu miễn phí diễn đàn Ketnooi.com ($) 15) Khi làm việc với PowerPoint, muốn thiết lập lại bố cục (trình bày văn bản, hình ảnh, biểu đồ, ) Slide, ta thực : a) Format - Slide Layout b) View - Slide Layout c) Insert - Slide Layout d) File - Slide Layout 16) Phát biểu sau đúng? a) Biểu đồ cột thích hợp để so sánh liệu có nhiều cột b) Biểu đồ hình tròn thích hợp để mô tả tỉ lệ giá trị liệu so với tổng thể c) Biểu đồ đường gấp khúc dùng so sánh liệu dự đoán xu tăng hay giảm liệu d) Cả câu 17) Trong chế độ tạo bảng (Table) phần mềm Winword, muốn tách ô thành nhiều ô, ta thực hiện: a) Table - Cells b) Table - Merge Cells c) Tools - Split Cells d) Table - Split Cells 18) Trong bảng tính Exce, ô tính có kí hiệu #####, điều có nghĩa gì? a) Chương trình bảng tính bị nhiễm virus b) Công thức nhập sai Excel thông báo lỗi c) Hàng chứa ô có độ cao thấp nên không hiển thị hết chữ số d) Cột chứa ô có độ rộng hẹp nên không hiển thị hết chữ số 19) Trong soạn thảo Winword, muốn định dạng văn theo kiểu danh sách, ta thực hiện: a) File - Bullets and Numbering b) Tools - Bullets and Numbering c) Format - Bullets and Numbering d) Edit - Bullets and Numbering 20) Trong chế độ tạo bảng (Table) phần mềm Winword, để gộp nhiều ô thành ô, ta thực : Chọn ô cần gộp, chọn menu lệnh : a) Table - Merge Cells b) Tools - Split Cells c) Tools - Merge Cells d) Table - Split Cells 21) Khi làm việc với Windows, muốn xem tổ chức tệp thư mục đĩa, ta sử dụng : a) My Computer Windows Explorer b) My Computer Recycle Bin c) Windows Explorer Recycle Bin d) My Computer hoăc My Network Places 22) Trong mạng máy tính, thuật ngữ LAN có ý nghĩa gì? a) Mạng cục b) Mạng diện rộng c) Mạng toàn cầu d) Một ý nghĩa khác 23) Trong Excel, ô A2 có giá trị chuỗi TINHOC Tại ô B2 gõ công thức =RIGHT(A2,3) nhận kết ? a) b) HOC c) TIN d) Tinhoc 24) Trong soạn thảo Winword, công dụng tổ hợp phím Ctrl - S là: a) Xóa tệp văn b) Chèn kí hiệu đặc biệt c) Lưu tệp văn vào đĩa d) Tạo tệp văn 25) Trong Windows, xóa file folder lưu Recycle Bin, muốn xóa hẳn file folder ta bấm tổ hợp phím ? a) Shift_Del b) Alt_Del c) Ctrl_Del d) Cả câu sai 26) Trong làm việc với Excel, muốn lưu bảng tính thời vào đĩa, ta thực a) Window - Save b) Edit - Save c) Tools - Save d) File - Save 27) Khi làm việc với PowerPoint, muốn trình diễn tài liệu soạn thảo, ta thực : a) File - View Show b) Window - View Show c) Slide Show - View Show d) Tools - View Show 28) Khi làm việc với PowerPoint, để chèn thêm Slide mới, ta thực hiện: a) Edit - New Slide b) File - New Slide c) Slide Show - New Slide d) Insert - New Slide 29) Trong soạn thảo văn Word, tổ hợp phím Ctrl + V thường sử dụng để : Kho tài liệu miễn phí diễn đàn Ketnooi.com a) Cắt đoạn văn b) Dán đoạn văn từ Clipboard c) Sao chép đoạn văn d) Cắt chép đoạn văn 30) Trong kết nối mạng máy tính cục Cáp mạng gồm loại? a) b) c) d) 31) Khi làm việc với Word xong, muốn thoát khỏi, ta thực a) View - Exit b) Edit - Exit c) Window - Exit d) File - Exit 32) Trong Windows, để thiết đặt lại hệ thống, ta chọn chức năng: a) Control Windows b) Control Panel c) Control System d) Control Desktop 33) Trong soạn thảo văn Word, muốn tắt đánh dấu chọn khối văn (tô đen), ta thực hiện: a) Bấm phím Enter b) Bấm phím Space c) Bấm phím mũi tên di chuyển d) Bấm phím Tab 34) Em sử dụng chương trình Windows để quản lí tệp thư mục? a) Microsoft Office b) Accessories c) Control Panel d) Windows Explorer 35) Trong Windows, muốn tạo thư mục mới, ta thực : a) Edit - New, sau chọn Folder b) Tools - New, sau chọn Folder c) File - New, sau chọn Folder d) Windows - New, sau chọn Folder 36) Trên hình Word, dòng có chứa hình : tờ giấy trắng, đĩa vi tính, máy in, , gọi là: a) Thanh công cụ định dạng b) Thanh công cụ chuẩn c) Thanh công cụ vẽ d) Thanh công cụ bảng đường viền 37) Trong soạn thảo Word, để chèn tiêu đề trang (đầu trang chân trang), ta thực hiện: a) Insert - Header and Footer b) Tools - Header and Footer c) View - Header and Footer d) Format - Header and Footer 38) Trong Windows, muốn tìm kiếm tệp hay thư mục, ta thực hiện: a) File - Search b) Windows - Search c) Start - Search d) Tools - Search 39) Trong windows, cửa sổ Explore, để chọn lúc file folder nằm liền kề danh sách ? a) Giữ phím Ctrl nháy chuột vào mục muốn chọn danh sách b) Giữ phím Alt nháy chuột vào mục muốn chọn danh sách c) Nháy chuột mục đầu, ấn giữ Shift nháy chuột mục cuối d) Giữ phím Tab nháy chuột vào mục muốn chọn danh sách 40) Khi làm việc với PowerPonit, muốn thay đổi thiết kế Slide, ta thực a) Format - Slide Design b) Tools - Slide Design c) Insert - Slide Design d) Slide Show - Slide Design 41) Câu sau sai? Khi nhập liệu vào bảng tính Excel thì: a) Dữ liệu kiểu số thẳng lề trái b) Dữ liệu kiểu kí tự thẳng lề trái c) Dữ liệu kiểu thời gian thẳng lề phải d) Dữ liệu kiểu ngày tháng thẳng lề phải 42) Bạn hiểu Virus tin học lây lan cách nào? a) Thông qua người sử dụng, dùng tây ẩm ướt sử dụng máy tính b) Thông qua hệ thống điện - sử dụng nhiều máy tính lúc c) Thông qua môi trường không khí - đặt máy tính gần d) Các câu sai 43) Trong bảng tính Excel, ô A2 có sẵn giá trị số không (0); Tại ô B2 gõ vào công thức =5/A2 nhận kết quả: a) b) c) #VALUE! d) #DIV/0! 44) Trong dạng địa sau đây, địa địa tuyệt đối? Kho tài liệu miễn phí diễn đàn Ketnooi.com a) B$1:D$10 b) $B1:$D10 c) B$1$:D$10$ d) $B$1:$D$10 45) Trong WinWord, để soạn thảo công thức toán học phức tạp, ta thường dùng công cụ : a) Microsoft Equation b) Ogranization Art c) Ogranization Chart d) Word Art 46) Hệ điều hành : a) Phần mềm ứng dụng b) Phần mềm hệ thống c) Phần mềm tiện ích d) Tất 47) Trong Winword, để chép đoạn văn vào Clipboard, ta đánh dấu đoạn văn ; sau : a) Chọn menu lệnh Edit - Copy b) Bấm tổ hợp phím Ctrl - C c) Cả câu a b d) Cả câu a b sai 48) Trong WinWord, để thuận tiện lựa chọn kích thước lề trái, lề phải, ; ta khai báo đơn vị đo : a) Centimeters b) Đơn vị đo bắt buộc Inches c) Đơn vị đo bắt buộc Points d) Đơn vị đo bắt buộc Picas 49) Trong bảng tính Excel, điều kiện hàm IF phát biểu dạng phép so sánh Khi cần so sánh khác sử dụng kí hiệu nào? a) # b) c) >< d) & 50) Trong soạn thảo Winword, để tạo bảng (Table), ta thực : a) Tools - Insert Table b) Insert - Insert Table c) Format - Insert Table d) Table - Insert Table 51) Các hệ điều hành thông dụng thường lưu trữ : a) Trong CPU b) Trong RAM c) Trên nhớ d) Trong ROM 52) Trong soạn thảo văn Word, muốn tạo ký tự to đầu dòng đoạn văn, ta thực : a) Format - Drop Cap b) Insert - Drop Cap c) Edit - Drop Cap d) View - Drop Cap 53) Điều không nói điều kiện làm việc nghề Tin học văn phòng? a) Làm việc nhà b) Ảnh hưởng thị lực c) Ảnh hưởng cột sống d) Tiếp xúc với độc hại 54) Trong soạn thảo Winword, công dụng tổ hợp Ctrl - F : a) Tạo tệp văn b) Lưu tệp văn vào đĩa c) Chức tìm kiếm soạn thảo d) Định dạng trang 55) Internet phát triển ngày nhanh ; theo bạn, thời điểm Việt Nam thức gia nhập Internet : a) Cuối năm 1999 b) Cuối năm 1998 c) Cuối năm 1997 d) Cuối năm 1996 56) Trong soạn thảo Winword, muốn định dạng lại trang giấy in, ta thực hiện: a) File - Properties b) File - Page Setup c) File - Print d) File - Print Preview 57) Bạn hiểu Virus tin học ? a) Tất b) Là chương trình máy tính người tạo ra, c) Có khả tự dấu kín, tự chép để lây lan, d) Có khả phá hoại sản phẩm tin học 58) Trong soạn thảo Winword, muốn chuyển đổi hai chế độ gõ : chế độ gõ chèn chế độ gõ đè; ta bấm phím: a) Insert b) Tab c) Del d) CapsLock 59) Khi làm việc với WinWord (Excel), lưu tệp vào đĩa, tệp ? a) Luôn thư mục OFFICE b) Luôn thư mục My Documents Kho tài liệu miễn phí diễn đàn Ketnooi.com c) Bắt buộc thư mục WINWORD (EXCEL ) d) Cả câu sai 60) Trong bảng tính Excel, ô A2 có sẵn liệu dãy kí tự "Tin hoc van phong" ; Tại ô B2 gõ vào công thức =LOWER(A2) nhận kết quả? a) TIN HOC VAN PHONG b) Tin hoc van phong c) tin hoc van phong d) Tin Hoc Van Phong 61) Trong Windows, sử dụng chương trình máy tính bỏ túi ? a) Excel b) Calculator c) WinWord d) Notepad 62) Trong bảng tính Excel, ô A2 gõ vào công thức =IF(3>5,100,IF(562.9”) a 60 b c 62.9 d Bảng số liệu sau dù ng cho câu 70 – 83 A B C D E F Tên Bậc lương C Vụ Mã KT Tạm ứng Lương Thái 273 TP A 50000 300000 Hà 310 PP C 45000 160000 Vân 330 NV B 50000 200000 Ngọc 450 CN D 35000 100000 Uyên 270 TK A 25000 300000 70 Khi ta nhập công thức : =MID(A3,1,2)&MID(A6,1,2) kết : a HUy b HaUy c Hà Uy d Hà U 71 Khi ta nhập công thức : = VLOOKUP(310,A1:F6,2,0) kết : a 310 b pp c 45000 d Báo lỗi công thức sai 72 Khi ta nhập công thức : = CHOOSE(“TP”,C2:C6,0) kết : a b c TP d Báo lỗi công thức sai 73 Cho biết kết công thức sau : = LEFT(F1,(LEN(D1)-3)) a Lư b Lưo c Lươ d Báo lỗi công thức sai 74 Cho biết kết nhập công thức sau: = PRODUCT(INDFX(A1:F6,5,6),3) a 75000 b 300000 c 100000 d 75 Khi ta nhập công thức : = “Bạn tên ”&LEFT(A3)&MID(C1,3,1)&RIGHT(A6,1) kết : a Bạn tên Hun b Bạn tên Hu c Bạn tên Hù n d Bạn tên Hù 76 Kết công thức: = HLOOKUP(B2,B2:F6,2,0) gì: a 273 b 310 77 Cho công thức : = ROUND(E2,-3) cho kết : a 50 b 500 c 5000 d 50000 78 Khi ta nhập công thức sau: MATCH(15000,F2:F6,-1) cho kết : a b c d 79 Để tính tổng tiền tạm ứng người có Mã KT “A” ta phải gõ công thức : a = SUMIF(D2D6,”A”,E2E6) c = SUMIF(AF:F6,DI=”A”E2:E6) b = SUMIF(D2D6,DI=”A”E2:E6) d = SUMIF(A1:F6,”A”,E2:E6) 80 Khi ta nhập công thức : = DSUM(A1:F6,5,B8:B9) kết mây ô B8, B9 kiện nào: a 75000 b.95000 c 100000 d.205000 81 Muốn biết bạn tên Thái giữ chức vụ gì, ta phải gõ hà m nà o? Kho tài liệu miễn phí diễn đàn Ketnooi.com a = VLOOKUP(A2,A1:F6,3,1) b = VLOOKUP(A2,A300:F6,3,1) c = VLOOKUP(A2,A2:F6,3,0) d = VLOOKUP(A2,A1:F6,3,) 82 Cho biết kết công thức sau: = SUMPRODUCT(B2:B6) a Là tổng tích từ B2 đến B6 b Là tích từ B2 đến B6 c Là tổng từ B2 đến B6 d Tất sai 83 Khi gõ công thức : = EXP(F5) kết : a e100000 b 1000000e c Ln100000 d Tất sai 84 Nếu ô B4 có kiện 28/02/96 ô C4 có kiện 09/03/96 công thức : = INT((C4-B4/7) có kết bao nhiêu? a b c d 85 Trong hà m t i chính, Type có giá trị ta lờ không viết công thức: a -1 b c d Tất sai 86 Khi chọn mục Edit/Paste Special mục Comments dù ng để: a Chép định dạng c Chép bề rộng ô b Chép giá trị ô d Chép ghi 87 Chức Data/Consolidate Reference dù ng để xác định liệu dù ng để thống kê thông qua địa Điều quan trọng field phạm vi nà y phải : a Là field mà ta dù ng để phân nhóm thống kê b Là field mà ta cần tính c Là field có chứa liệu kết hợp d Là field có phạm vi liệu 88 Trước tạo bảng Pivot Table, ta phải kiểm tra lại xem bảng tính : a Đã sort theo thứ tự chưa b Đã có vù ng tổng hợp chưa c Đã tiêu chuẩn sở liệu chưa d Không cần thêm 89 Auto Filter không thực điều sau đây: a Trích theo tên bắt đầu b Trích theo kiểu And giữ a kiểu logic c Theo mẫu tin sở liệu d Theo mệnh đề On giữ a fieldname 90 Trong Excel hàm chứa tối đa đối số a 15 b 30 c 45 d 50 D MICROSOFT POWER POINT: 91 Dạng sau dùng để xem slide a Normal view c outline view b Slide show d slide view 92 Bạn đổi mà u slide theo cách tốt sau đây: a Chọn format/background b Nhấp o nút fill color drawing c Chọn format/slide design d Chọn format/objects 93 Phần mở rộng power point gì? a PPP b PPF c POP d POW 94 Các slide presentation xem dạng khác nhau: Kho tài liệu miễn phí diễn đàn Ketnooi.com a b c d 95 Slide color scheme a màu chuẩn power point c màu b Chèn màu vào slide d tên slide 96 Nghi thức chuyển tập tin thông qua trườ ng mạng : a http b html c www d fpt 97 Phần history mạng internet dù ng để: a Liệt kê trang web dù ng khứ b Liệt kê địa mail dù ng c Liệt kê tên trang web d Liệt kê số ngườ i sử dụng mạng internet 98 Web site a ngôn ngữ siêu văn b Là hình thức trao đổi thông tin dạng thư thông qua hệ thống mạng máy tính c file tạo word, excel, power point…rồi chuyển sang dạng HTML d Tất câu sai 99 Khi thấy tên zone địa mail org có nghĩa a Thuộc lĩnh vực phủ b Thuộc lĩnh vực giáo dục c Thuộc lĩnh vực cung cấp thông tin d Thuộc tổ chức khác 100 Các thông số sử dụng internet mail địa mail, địa hồi âm, server chuyển thư đi, tên truy cập hộp thư : a Server quản lý hộp thư b Server tìm kiếm c Server Browser d Tất sai E 20 CÂU VỀ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU Câu 1: Chức hệ QTCSDL a Cung cấp cách tạo lập CSDL b Cung cấp cách cập nhật liệu, tìm kiếm kết xuất thông tin c Cung cấp công cụ kiểm soát điều khiển việc truy cập vào CSDL d Các câu Câu 2: Thành phần hệ QTCSDL: a Bộ quản lý tập tin xử lí truy vấn b Bộ truy xuất liệu bộ quản lý tập tin c Bộ quản lý tập tin truy xuất liệu d Bộ xử lý truy vấn truy xuất liệu Câu 3: Ngôn ngữ định nghĩa liệu bao gồm lệnh cho phép a Nhập, sửa, xóa liệu b Khai báo cấu trúc kiểu liệu c Khai báo cấu trúc d Khai báo kiểu, cấu trúc liệu ràng buộc liệu Câu 4: Ngôn ngữ thao tác liệu ngôn ngữ không cho phép a Tìm kiếm liệu b Kết xuất liệu c Cập nhật liệu d Phát ngăn chận truy cập không phép Câu 5:Ngôn ngữ định nghĩa liệu bao gồm lệnh cho phép a Mô tả đối tượng lưu trữ CSDL b Đảm bảo tính độc lập liệu c Khai báo kiểu, cấu trúc, ràng buộc liệu CSDL Kho tài liệu miễn phí diễn đàn Ketnooi.com d Phục hồi liệu từ lỗi hệ thống Câu 6: Để thực thao tác liệu, ta sử dụng : a Ngôn ngữ định nghĩa liệu b Ngôn ngữ thao tác liệu Câu 7: Ngôn ngữ thao tác liệu bao gồm lệnh cho phép a Khai báo kiểu, cấu trúc, ràng buộc liệu CSDL b Nhập, sửa xóa liệu c Cập nhật, liệu d Câu b c Câu 8: Hãy cho biết loại thao tác CSDL a Thao tác cấu trúc liệu b Thao tác nội dung liệu c Thao tác tìm kiếm, tra cứu thông tin, kết xuất báo cáo d Cả ba câu Câu 9:Trong công ty có hệ thống mạng nội để sử dụng chung CSDL, em giao quyền tổ chức nhân sự, em có định phân công nhân viên đảm trách 03 vai trò: người QTCSDL, vừa nguời lập trình ứng dụng, vừa người dùng không? a Không b Không thể c Được d Không nên Câu 10: Người có vai trò quan trọng vấn đề phân quyền hạn truy cập sử dụng CSDL mạng máy tính a Người dùng cuối b Người lập trình c Nguời quản trị CSDL d Cả ba người Câu 11: Người có vai trò quan trọng vấn đề sử dụng phần mềm ứng dụng phục vụ nhu cầu khai thác thông tin a Người lập trình b Người dùng cuối c Người QTCSDL d Cả ba người Câu 12: Người tạo phần mềm ứng dụng đáp ứng nhu cầu khai thác thông tin từ CSDL a Người lập trình ứng dụng c Người QTCSDL b Người dùng cuối d Cả ba người Câu 13: Điểm khác biệt CSDL hệ QTCSDL a.CSDL chứa hệ QTCSDL b.CSDL phần mềm máy tính, hệ QTCSDL liệu máy tính c.Hệ QTCSDL phần mềm máy tính, CSDL liệu máy tính d.Các câu sai Câu 14: CSDL hệ QTCSDL giống điểm a.Đều lưu lên nhớ máy tính b.Đều phần mềm máy tính c.Đều phần cứng máy tính d.Đều lưu lên nhớ máy tính Câu 15: Cho biết phương tiện để đảm bảo việc chia sẻ CSDL thực a Máy tính b Hệ QTCSDL c CSDL d Máy tính phương tiện kết nối mạng máy tính Câu 1:Cơ sở liệu (CSDL) là: a Tập hợp liệu có liên quan với theo chủ đề lưu máy tính điện tử để đáp ứng nhu cầu khai thác thông tin nhiều người b Tập hợp liệu có liên quan với theo chủ đề ghi lên giấy c Tập hợp liệu chứa đựng kiểu liệu: ký tự, số, ngày/giờ, hình ảnh chủ thể Kho tài liệu miễn phí diễn đàn Ketnooi.com d Tập hợp liệu có liên quan với theo chủ đề lưu giấy để đáp ứng nhu cầu khai thác thông tin nhiều người Câu 2: Hãy nêu ưu điểm sử dụng CSDL máy tính điện tử: a Gọn, nhanh chóng b Gọn, thời (Cập nhật đầy đủ, kịp thời ) c Gọn, thời sự, nhanh chóng d Gọn, thời sự, nhanh chóng, nhiều nguời sử dụng chung CSDL Câu 3: Hoạt động sau có sử dụng CSDL a Bán hàng b Bán vé máy bay c Quản lý học sinh nhà trường d Tất Câu 4: Hệ quản trị CSDL là: a Phần mềm dùng tạo lập CSDL b Phần mềm để thao tác xử lý đối tượng CSDL c Phần mềm dùng tạo lập, lưu trữ khai thác CSDL d Phần mềm dùng tạo lập, lưu trữ CSDL Câu 5: Các thành phần hệ CSDL gồm: a CSDL, hệ QTCSDL b CSDL, hệ QTCSDL, người c Con người, CSDL, phần mềm ứng dụng d Con người, phần mềm ứng dụng, hệ QTCSDL, CSDL Câu 6: Các yêu cầu hệ CSDL a Tính cấu trúc, tính toàn vẹn b Tính không dư thừa, tính quán c Tính độc lập, tính chia sẻ liệu, tính an toàn bảo mật thông tin d Các câu Câu 7: Hãy chọn câu mô tả tương tác thành phần hệ CSDL: Cho biết: Con ngườià1, Cơ sở liệu à2, Hệ QTCSDL à3, Phần mềm ứng dụng à4 a 2à1à3à4 b 1à3à4à2 c 1à3à2à4 d 1à4à3à2 Câu 8: Phân biệt CSDL hệ QTCSDL a CSDL tập hợp chứa liệu liên quan với chứa thông tin vấn đề đó, lưu máy tính CSDL hệ quản trị CSDL tạo Hệ quản trị CSDL phần mềm dùng tạo lập: CSDL, dùng quản trị khai thác CSDL b CSDL tập hợp chứa liệu liên quan với chứa thông tin vấn đề CSDL hệ quản trị CSDL tạo Hệ quản trị CSDL phần mềm dùng tạo lập: CSDL, dùng quản trị khai thác CSDL c CSDL tập hợp liệu có liên quan với nhau, hệ quản trị CSDL chương trình để quản lý khai thác CSDL d Tất sai Câu 9: Chức hệ QTCSDL a Cung cấp cách tạo lập CSDLvà công cụ kiểm soát, điều khiển việc truy cập vào CSDL b Cung cấp cách cập nhật liệu, tìm kiếm kết xuất thông tin c Cung cấp cách khai báo liệu d câu a b Câu 10: Thành phần hệ QTCSDL: a Bộ quản lý tập tin xử lí truy vấn b Bộ truy xuất liệu bộ quản lý tập tin c Bộ quản lý tập tin truy xuất liệu d Bộ xử lý truy vấn truy xuất liệu Câu 11:Ngôn ngữ định nghĩa liệu bao gồm lệnh cho phép a Mô tả đối tượng lưu trữ CSDL Kho tài liệu miễn phí diễn đàn Ketnooi.com b Đảm bảo tính độc lập liệu c Khai báo kiểu, cấu trúc, ràng buộc liệu CSDL d Khai báo kiểu liệu CSDL Câu 12: Ngôn ngữ thao tác liệu ngôn ngữ không cho phép a Hỏi đáp CSDL b Truy vấn CSDL c Thao tác đối tượng CSDL d Định nghĩa đối tượng lưu trữ CSDL Câu 13: Ngôn ngữ điều khiển liệu bao gồm lệnh cho phép a Mô tả đối tượng lưu trữ CSDL b Đảm bảo tính độc lập liệu c Phát ngăn chặn truy cập không phép d Phục hồi liệu từ lỗi hệ thống Câu 14: Để thực thao tác liệu, ta sử dụng : a Ngôn ngữ định nghĩa liệu b Ngôn ngữ thao tác liệu Câu 15: Ngôn ngữ thao tác liệu bao gồm lệnh cho phép a Khai báo kiểu, cấu trúc, ràng buộc liệu CSDL b Nhập, sửa xóa liệu c Cập nhật liệu d Câu b c Câu 16: Hãy cho biết loại thao tác CSDL a Thao tác cấu trúc liệu b Thao tác nội dung liệu c Thao tác tìm kiếm, tra cứu thông tin, kết xuất báo cáo d Cả ba câu Câu 17:Trong công ty có hệ thống mạng nội để sử dụng chung CSDL, em giao quyền tổ chức nhân sự, em có định phân công nhân viên đảm trách 03 vai trò:là người QTCSDL, vừa nguời lập trình ứng dụng, vừa người dùng không? a Không b Không thể c Được d Không nên Câu 18: Người có vai trò quan trọng vấn đề phân quyền hạn truy cập sử dụng CSDL mạng máy tính a Người dùng cuối b Người lập trình c Nguời quản trị CSDL d Cả ba người Câu 19: Người có vai trò quan trọng vấn đề sử dụng phần mềm ứng dụng phục vụ nhu cầu khai thác thông tin a Người lập trình b Người dùng cuối c Người QTCSDL d Cả ba người Câu 20: Người tạo phần mềm ứng dụng đáp ứng nhu cầu khai thác thông tin từ CSDL a Người lập trình ứng dụng b Người dùng cuối c Người QTCSDL d Cả ba người PHẦN V BỘ ĐỀ (20 CÂU/ĐỀ) TRẮC NGHIỆM TIN HỌC VĂN PHÒNG I Đề thi trắc nghiệm tin mã 155 Câu Trong MS Powerpoint, để xoá slide tập tin trình diễn (Presentation) ta thực bước sau: A Chọn Slide / Edit / Delete Slide B Chọn Slide / ấn phím Delete C Cả câu A, B D Cả câu A, B sai Câu Để lưu nội dung trang web xem, ta thực : Kho tài liệu miễn phí diễn đàn Ketnooi.com A File / Save B Edit / copy C File / Save As D Insert / page Câu Muốn in phần chọn văn trước hết ta chọn File/Print, vùng Page range chọn: A Selection B All C Pages D Current page Câu Để thực định dạng đường viền cho bảng liệu nằm tập tin danh sách lớp, chọn bảng liệu đó, nhấn chuột vào thực đơn lệnh Format - Cells Trong hộp thoại Format Cells, chọn thẻ A Font B Pattern C Border D Alignment Câu Để hiển thị thông tin chi tiết đầy đủ Folder File ta thực hiện: A Chọn menu View >Thumbnail B Chọn menu View >Details C Chọn menu View > List D Chọn menu View > Icons Câu Trong MS Powerpoint, loại hiệu ứng sau dùng để bật (nhấn mạnh) đối tượng trình chiếu: A Entrance B Motion Paths C Exit D Emphasis Câu Trong MS Powerpoint, lựa chọn sau dùng để tạo hiệu ứng xuất hiện các slide : A Slide Show/Action Settings B Slide Show /Slide Transition C Slide Show/Custom Shows D Slide Show/Custom Animation Câu Phần mở rộng mặc định tập tin dùng Microsoft Powerpoint là: A DOC B PPT C TXT D XLS Câu Khi làm việc với PowerPoint, muốn thiết lập lại bố cục (trình bày văn bản, hình ảnh, biểu đồ ) Slide, ta thực hiện: A Insert -> Slide Layout B File -> Slide Layout C Format -> Slide Layout D View -> Slide Layout Câu 10 Trong MS Powerpoint, loại hiệu ứng sau dùng để di chuyển đối tượng trình chiếu: A Emphasis B Exit C Entrance D Motion Paths Câu 11 Địa $AC$3 địa A Tuyệt đối B Tương đối C Biểu diễn sai D Hỗn hợp Câu 12 Trong MS Powerpoint, lựa chọn sau dùng để tạo hiệu ứng hoạt hình cho đối tượng : A Slide Show / Slide Transition B Slide Show / Custom Animation C Slide Show / Custom Shows D Slide Show / Action Settings Câu 13 Trong soạn thảo Word, muốn chia văn thành nhiều cột , ta thực hiện: A View - Column B Table - Column C Insert - Column D Format Column Câu 14 Trong MS Excel, muốn nhờ chương trình giúp đỡ vấn đề đó, bạn chọn mục số mục sau A Vào thực đơn Tools, chọn Help B Vào thực đơn Help, chọn Microsoft Excel Help C Vào thực đơn Help, chọn About Microsoft Excel D Vào thực đơn Edit, chọn Guide Câu 15 Để xem nhanh trang bảng tính trước in, bạn sử dụng thao tác A Vào menu View, chọn Zoom B Vào menu File, chọn Web Page Preview C Vào menu File, chọn Print D Vào menu File, chọn Print Preview Câu 16 Trong soạn thảo văn Word, công dụng tổ hợp phím Ctrl + O là: A Đóng hồ sơ mở B Mở hồ sơ C Lưu hồ sơ vào đĩa D Mở hồ sơ có Câu 17 Trong MS Powerpoint, để chép slide tập tin trình diễn (Presentation), ta chọn slide thực : Kho tài liệu miễn phí diễn đàn Ketnooi.com A Ấn tổ hợp phím Ctrl-V C Edit / Copy B Edit / Cut D Cả câu Câu 18 Trong MicroSoft Word , để đánh số trang tự động, ta thực hiện: A Insert / Page Number B View / Page Number C Tools / Page Number D Cả câu sai Câu 19 Khi soạn thảo văn Word, muốn phục hồi thao tác vừa thực bấm tổ hợp phím: A Ctrl - X B Ctrl - Y C Ctrl - Z D Ctrl - V Câu 20 Khi làm việc với HĐH Windows, để chọn đồng thời nhiều đối tượng liên tiếp, ta dùng chuột kết hợp với phím: A Shift B Tab C Alt D ESC II Đề thi trắc nghiệm tin học A – Mã 189 Câu Để thay đổi độ rộng cột excel, ta thực : A Edit / Columns Width B Fortmat / Columns / Width C Tools / Columns Width D View / toolbar / Columns / Width Câu Trong MS Powerpoint, loại hiệu ứng sau dùng để di chuyển đối tượng trình chiếu: A Exit B Motion Paths C Entrance D Emphasis Câu Để thay đổi vai trò nút trái nút phải chuột, ta thực : A Chọn Start / Control Panel / mouse / buttons / switch primary and secondary buttons B Chọn Start / Control Panel / mouse / pointer options C Chọn Start / Control Panel / mouse / pointer D Cả câu sai Câu Khi làm việc với PowerPoint, muốn thiết lập lại bố cục (trình bày văn bản, hình ảnh, biểu đồ ) Slide, ta thực hiện: A Insert -> Slide Layout B Format -> Slide Layout C View -> Slide Layout D File -> Slide Layout Câu Trong MS Powerpoint, lựa chọn sau dùng để tạo hiệu ứng hoạt hình cho đối tượng : A Slide Show / Slide Transition B Slide Show / Action Settings C Slide Show / Custom Animation D Slide Show / Custom Shows Câu Trong phát biểu sau, phát biểu A Bảng tính gồm 24 cột 10 dòng, 24 cột tương ứng với 24 chữ 10 dòng 10 giá trị có B Bảng tính có 24 cột Các cột đánh số thứ tự từ A,B, ,Y,Z C Bảng tính có đến 256 cột Các cột đánh thứ tự chữ A,B,C Z,AA, AB,AC D Bảng tính lên đến 512 cột Các cột đánh số thứ tự từ A,B, ,Y,Z,AA, AB,AC Câu Để lựa chọn vùng liền kề bảng tính, bạn cần sử dụng chuột kết hợp với phím A Ctrl Shift B Alt C Ctrl D Shift Câu Phần mở rộng mặc định tập tin dùng Microsoft Powerpoint là: A DOC B TXT C XLS D PPT Câu Trong MS Powerpoint, để chèn thêm trang (slide) vào tập tin trình diễn (Presentation) ta dùng lệnh: A Insert / New Slide B Insert / Slide Number C File / New D Insert / Slides from files Kho tài liệu miễn phí diễn đàn Ketnooi.com Câu 10 Trong MS Powerpoint, loại hiệu ứng sau làm biến đối tượng trình chiếu: A Exit B Entrance C Emphasis D Motion Paths Câu 11 Trong MS Powerpoint, loại hiệu ứng sau dùng để bật (nhấn mạnh) đối tượng trình chiếu: A Exit B Emphasis C Motion Paths D Entrance Câu 12 Để thực định dạng đường viền cho bảng liệu nằm tập tin danh sách lớp, chọn bảng liệu đó, nhấn chuột vào thực đơn lệnh Format - Cells Trong hộp thoại Format Cells, chọn thẻ A Alignment B Border C Pattern D Font Câu 13 Trong MS Powerpoint, để xoá slide tập tin trình diễn (Presentation) ta thực bước sau: A Chọn Slide / Edit / Delete Slide B Chọn Slide / ấn phím Delete C Cả câu A, B D Cả câu A, B sai Câu 14 Khi làm việc với HĐH Windows, để chọn đồng thời nhiều đối tượng liên tiếp, ta dùng chuột kết hợp với phím: A Alt B Shift C ESC D Tab Câu 15 Để lưu nội dung trang web xem, ta thực : A Insert / page B Edit / copy C File / Save As D File / Save Câu 16 Muốn hiển thị che dấu số công cụ Word, việc cần thực nhấn chuột vào thực đơn lệnh nào? A Insert B File C Tools D View Câu 17 Trong MS Word, muốn gõ số (như H2O) chọn lệnh Format > Font chọn: A Subscript B Strikethrough C Superscript D Double Strikethrough Câu 18 Khi khởi động máy tính phần chương trình chạy trước? A Chương trình gõ dấu tiếng Việt B Chương trình Word Excel C Hệ điều hành Windows D Chương trình diệt virus máy tính Câu 19 Khi sử dụng Microsoft PowerPoint để trình diễn, muốn trở lại slide trước ta phải ấn phím: A PgUp B Enter C PgDn D Esc Câu 20 Trong MS Powerpoint, để chép slide tập tin trình diễn (Presentation), ta chọn slide thực : A Edit / Copy B Edit / Cut C Ấn tổ hợp phím Ctrl-V D Cả câu III Đề thi trắc nghiệm tin học A – Mã 223 Câu Để chọn toàn ô bảng tính tổ hợp phím bạn chọn: A Nhấn tổ hợp phím Ctrl + A B Nhấn tổ hợp phím Ctrl + Alt +Space C Nhấn tổ hợp phím Ctrl + All D Cả ba cách Câu Trong MS Powerpoint, để chèn thêm trang (slide) vào tập tin trình diễn (Presentation) ta dùng lệnh: A File / New B Insert / New Slide C Insert / Slide Number D Insert / Slides from files Câu Muốn hiển thị công cụ Tables and Borders hình làm việc Word ta chọn lệnh: A File/Toolbars B View/Toolbars C Table/Draw Tables D Table/Insert Table Câu Để lựa chọn vùng liền kề bảng tính, bạn cần sử dụng chuột kết hợp với phím Kho tài liệu miễn phí diễn đàn Ketnooi.com A Ctrl B Alt C Ctrl Shift D Shift Câu Trong MS Powerpoint, để xoá slide tập tin trình diễn (Presentation) ta thực bước sau: A Chọn Slide / Edit / Delete Slide B Chọn Slide / ấn phím Delete C Cả câu A, B D Cả câu A, B sai Câu Khi sử dụng Microsoft PowerPoint để trình diễn, muốn chấm dứt chế độ trình diễn ta phải: A Nhấn phím Break B Nhấn phím Esc C Nhấn phím Space Bar D Nhấn phím Enter Câu Khi làm việc với HĐH Windows, để chọn đồng thời nhiều đối tượng liên tiếp, ta dùng chuột kết hợp với phím: A ESC B Shift C Tab D Alt Câu Trong soạn thảo văn Word, công dụng tổ hợp phím Ctrl + O là: A Mở hồ sơ có B Mở hồ sơ C Lưu hồ sơ vào đĩa D Đóng hồ sơ mở Câu Phần mở rộng tập tin thường thể hiện: A Ngày/giờ thay đổi tập tin lần sau B Kích thước tập tin C Kiểu tập tin D Tên thư mục chứa tập tin Câu 10 Để định dạng liệu cột Điểm kiểu số có chữ số phần thập phân, ta chọn cột liệu, nhắp chuột vào thực đơn lệnh Format, chọn: A Cells B Conditional Formatting C AutoFormat D Column Câu 11 Để thay đổi độ rộng cột excel, ta thực : A Edit / Columns Width B Tools / Columns Width C View / toolbar / Columns / Width D Fortmat / Columns / Width Câu 12 Trong MS Excel, hàm dùng để đếm ô rỗng danh sách: A COUNTIF B COUNTBLANK C COUNT D COUNTA Câu 13 Trong MS Powerpoint, để slide tự động gọi slide sau giây, ta vào menu Slide Show / Silde Transition, sau kích chuột vào nút: A Play B Slide Show C On Mouse Click D Automatically after Câu 14 Phần mở rộng mặc định tập tin dùng Microsoft Powerpoint là: A XLS B TXT C PPT D DOC Câu 15 Trong MS PowerPoint để định chế độ trình chiếu lặp lại nhiều lần, ta sử dụng menu Slide Show chọn: A Setup Show / Loop continuously until 'Esc' B Setup Show / Show without narration C Custom Show D Setup Show / Show without animation Câu 16 Muốn in phần chọn văn trước hết ta chọn File/Print, vùng Page range chọn: A Selection B All C Current page D Pages Câu 17 Khi sử dụng Microsoft PowerPoint để trình diễn, muốn trở lại slide trước ta phải ấn phím: A Esc B Enter C PgUp D PgDn Câu 18 Trong MS Powerpoint, để chép slide tập tin trình diễn (Presentation), ta chọn slide thực : A Ấn tổ hợp phím Ctrl-V B Edit / Cut C Edit / Copy D Cả câu Kho tài liệu miễn phí diễn đàn Ketnooi.com Câu 19 Thuật ngữ dùng để thành phần Excel ? A WorkSpace B WorkBook C WorkSheet D WorkDocument Câu 20 Bạn bôi đen hàng Excel Lệnh số lệnh sau cho phép chèn thêm hàng vào vị trí phía hàng chọn A Vào thực đơn Insert, chọn Columns B Vào thực đơn Insert, chọn Object C Vào thực đơn Insert, chọn Rows D Vào thực đơn Insert, chọn Cells IV Đề thi trắc nghiệm tin học A Mã 257 Câu Khi nhấp chọn nút công cụ Microsolf Word, ta có kết quả: A Trang thời in raB Toàn văn in C Phần văn chọn in D Trang chứa trỏ văn in Câu Trong MS Powerpoint, loại hiệu ứng sau dùng để bật (nhấn mạnh) đối tượng trình chiếu: A Exit B Emphasis C Motion Paths D Entrance Câu Trong MS Powerpoint, loại hiệu ứng sau dùng để di chuyển đối tượng trình chiếu: A Motion Paths B Entrance C Exit D Emphasis Câu Để thay đổi vai trò nút trái nút phải chuột, ta thực : A Chọn Start / Control Panel / mouse / buttons / switch primary and secondary buttons B Chọn Start / Control Panel / mouse / pointer options C Chọn Start / Control Panel / mouse / pointer D Cả câu sai Câu Trong MS Powerpoint, để chép slide tập tin trình diễn (Presentation), ta chọn slide thực : A Edit / Cut B Edit / Copy C Ấn tổ hợp phím Ctrl-V D Cả câu Câu Để tính tổng ô từ A1 đến A7, công thức A =SUM(A1):SUM(A7) B =SUM(A1- A7) C =SUM(A1:A7) D =SUM(A1);SUM(A7) Câu Khi sử dụng Microsoft PowerPoint để trình diễn, muốn trở lại slide trước ta phải ấn phím: A PgUp B Enter C PgDn D Esc Câu Trong MS Powerpoint, để chèn thêm trang (slide) vào tập tin trình diễn (Presentation) ta dùng lệnh: A Insert / Slide Number B File / New C Insert / Slides from files D Insert / New Slide Câu Trong Excel, bạn cho dòng chữ ô hiển thị theo kiểu A Theo chiều nghiêng B Theo chiều nằm ngang C Theo chiều thẳng đứng D Cả kiểu Câu 10 Trong soạn thảo văn Word, công dụng tổ hợp phím Ctrl + O là: A Mở hồ sơ B Mở hồ sơ có C Đóng hồ sơ mở D Lưu hồ sơ vào đĩa Câu 11 Khi soạn thảo văn Word, muốn phục hồi thao tác vừa thực bấm tổ hợp phím: A Ctrl - Y B Ctrl - V C Ctrl - Z D Ctrl – X Câu 12 Biểu tượng biểu diễn cho folder: A B C D Câu 13 Khi sử dụng Microsoft PowerPoint để trình diễn, muốn chấm dứt chế độ trình diễn ta phải: Kho tài liệu miễn phí diễn đàn Ketnooi.com A Nhấn phím Enter B Nhấn phím Break C Nhấn phím Esc D Nhấn phím Space Bar Câu 14 Trong MS Excel, hàm dùng để đếm ô rỗng danh sách: A COUNTIF B COUNT C COUNTBLANK D COUNTA Câu 15 Trong MS Powerpoint, để slide tự động gọi slide sau giây, ta vào menu Slide Show / Silde Transition, sau kích chuột vào nút: A Slide Show B On Mouse Click C Play D Automatically after Câu 16 Để lưu nội dung trang web xem, ta thực : A File / Save B Insert / page C File / Save As D Edit / copy Câu 17 Trong MS PowerPoint để định chế độ trình chiếu lặp lại nhiều lần, ta sử dụng menu Slide Show chọn: A Setup Show / Loop continuously until 'Esc' B Custom Show C Setup Show / Show without narration D Setup Show / Show without animation Câu 18 Trong MS Powerpoint, lựa chọn sau dùng để tạo hiệu ứng hoạt hình cho đối tượng : A Slide Show / Custom Animation B Slide Show / Slide Transition C Slide Show / Custom Shows D Slide Show / Action Settings Câu 19 Trong soạn thảo Word, muốn chia văn thành nhiều cột , ta thực hiện: A Insert - Column B View - Column C Table - Column D Format Column Câu 20 Để lựa chọn vùng liền kề bảng tính, bạn cần sử dụng chuột kết hợp với phím A Ctrl B Ctrl Shift C Alt D Shift Đáp án mã đề: 155 01 C; 02 C; 03 A; 04 C; 05 B; 06 D; 07 B; 08 B; 09 C; 10 A; 11 A; 12 B; 13 D; 14 B; 15 D; 16 D; 17 C; 18 D; 19 C; 20 A; Đáp án mã đề: 189 01 B; 02 D; 03 A; 04 B; 05 C; 06 C; 07 D; 08 D; 09 A; 10 C; 11 B; 12 B; 13 C; 14 B; 15 C; 16 D; 17 A; 18 C; 19 A; 20 A; Đáp án mã đề: 223 01 A; 02 B; 03 C; 04 D; 05 C; 06 B; 07 B; 08 A; 09 C; 10 A; 11 D; 12 B; 13 D; 14 C; 15 A; 16 A; 17 C; 18 D; 19 D; 20 C; Đáp án mã đề: 257 01 B; 02 B; 03 D; 04 A; 05 B; 06 C; 07 A; 08 D; 09 D; 10 B; 11 C; 12 B; 13 C; 14 C; 15 D; 16 C; 17 A; 18 A; 19 D; 20 D; Kho tài liệu miễn phí diễn đàn Ketnooi.com TT Phím tắt Tác dụng Ctrl+1 Giãn dòng đơn (1) Ctrl+2 Giãn dòng đôi (2) Ctrl+5 Giãn dòng 1,5 Ctrl+0 (zero) Tạo thêm độ giãn dòng đơn trước đoạn Ctrl+L Canh dòng trái Ctrl+R Canh dòng phải Ctrl+E Canh dòng Ctrl+J Canh dòng chữ dàn bên, thẳng lề Ctrl+N Tạo file 10 Ctrl+O Mở file có 11 Ctrl+S Lưu nội dung file 12 Ctrl+P In ấn file 13 F12 Lưu tài liệu với tên khác 14 F7 Kiểm tra lỗi tả tiếng Anh 15 Ctrl+X Cắt đoạn nội dung chọn (bôi đen) 16 Ctrl+C Sao chép đoạn nội dung chọn 17 Ctrl+V Dán tài liệu 18 Ctrl+Z Bỏ qua lệnh vừa làm 19 Ctrl+Y Khôi phục lệnh vừa bỏ (ngược lại với Ctrl+Z) 20 Ctrl+Shift+S Tạo Style (heading) -> Dùng mục lục tự động 21 Ctrl+Shift+F Thay đổi phông chữ 22 Ctrl+Shift+P Thay đổi cỡ chữ 23 Ctrl+D Mở hộp thoại định dạng font chữ 24 Ctrl+B Bật/tắt chữ đậm 25 Ctrl+I Bật/tắt chữ nghiêng 26 Ctrl+U Bật/tắt chữ gạch chân đơn 27 Ctrl+M Lùi đoạn văn vào tab (mặc định 1,27cm) 28 Ctrl+Shift+M Lùi đoạn văn lề tab 29 Ctrl+T Lùi dòng dòng đầu đoạn văn vào tab 30 Ctrl+Shift+T Lùi dòng dòng đầu đoạn văn lề tab 31 Ctrl+A Lựa chọn (bôi đen) toàn nội dung file 32 Ctrl+F Tìm kiếm ký tự 33 Ctrl+G (hoặc F5) Nhảy đến trang số 34 Ctrl+H Tìm kiếm thay ký tự 35 Ctrl+K Tạo liên kết (link) Kho tài liệu miễn phí diễn đàn Ketnooi.com 36 Ctrl+] Tăng cỡ chữ 37 Ctrl+[ Giảm cỡ chữ 38 Ctrl+W Đóng file 39 Ctrl+Q Lùi đoạn văn sát lề (khi dùng tab) 40 Ctrl+Shift+> Tăng cỡ chữ 41 Ctrl+Shift+< Giảm cỡ chữ 42 Ctrl+F2 Xem hình ảnh nội dung file trước in 43 Alt+Shift+S Bật/Tắt phân chia cửa sổ Window 44 Ctrl+ (enter) Ngắt trang 45 Ctrl+Home Về đầu file 46 Ctrl+End Về cuối file 47 Alt+Tab Chuyển đổi cửa sổ làm việc 48 Start+D Chuyển hình Desktop 49 Start+E Mở cửa sổ Internet Explore, My computer 50 Ctrl+Alt+O Cửa sổ MS word dạng Outline 51 Ctrl+Alt+N Cửa sổ MS word dạng Normal 52 Ctrl+Alt+P Cửa sổ MS word dạng Print Layout 53 Ctrl+Alt+L Đánh số ký tự tự động 54 Ctrl+Alt+F Đánh ghi (Footnotes) chân trang 55 Ctrl+Alt+D Đánh ghi dòng trỏ 56 Ctrl+Alt+M Đánh thích (nền màu vàng) di chuyển chuột đến xuất thích 57 F4 Lặp lại lệnh vừa làm 58 Ctrl+Alt+1 Tạo heading 59 Ctrl+Alt+2 Tạo heading 60 Ctrl+Alt+3 Tạo heading 61 Alt+F8 Mở hộp thoại Macro 62 Ctrl+Shift++ Bật/Tắt đánh số (x2) 63 Ctrl++ Bật/Tắt đánh số (o2) 64 Ctrl+Space (dấu cách) Trở định dạng font chữ mặc định 65 Esc Bỏ qua hộp thoại 66 Ctrl+Shift+A Chuyển đổi chữ thường thành chữ hoa (với chữ tiếng Việt có dấu không nên chuyển) 67 Alt+F10 Phóng to hình (Zoom) 68 Alt+F5 Thu nhỏ hình 69 Alt+Print Screen Chụp hình hộp thoại hiển thị hình 70 Print Screen Chụp toàn hình hiển thị 71 Ngoài để sử dụng Menu bạn kết hợp phím Alt+ký tự gạch chân xử lý văn nhanh chóng, hiệu Kho tài liệu miễn phí diễn đàn Ketnooi.com không tổ hợp phím tắt [...]... tính Excel, tại ô A2 có sẵn dữ liệu là kí tự Tin học van phong” ; Tại ô B2 gõ vào công thức = LOWER(A2) thì nhận được kết quả : - TIN HỌC VAN PHONG - Tin học van phong - tin học van phong - Tin Học Van Phong 7 Các kiểu dữ liệu thông dụng của Excel là: - Kiểu chuỗi, kiểu văn bản, kiểu ngày tháng - Kiểu chuỗi, kiểu số, kiểu lôgic, kiểu ngày tháng, kiểu công thức Kho tài liệu miễn phí của diễn đàn Ketnooi.com... mở các mail có tệp lạ đính kèm - Tất cả đáp án trên đều đúng 11 Bạn hiểu B – Virus là gì Kho tài liệu miễn phí của diễn đàn Ketnooi.com - Là một loại virus tin học chủ yếu lây lan vào ổ đĩa B - Là một loại virus tin học chủ yếu lây lan vào các bộ trữ điện - Là một loại virus tin học chủ yếu lây lan vào các mẫu tin khởi động (Boot record) - Là một loại virus tin học chủ yếu lây lan vào tệp của WinWord... Cả hai đáp án đều dúng - Cả hai đáp án đều sai 7 Nhiện vụ chủ yếu của khối xử lý trung tâm CPU là ? - Thực hiện các phép toán số học và logic - Quyết định các thao tác mà chương trình đòi hỏi - Cả 2 đáp án trên đều đúng - Cả 2 đáp án trên đều sai 8 Phần mềm là gì ? - Là các thi t bị ngoại vi ghép nối đến máy vi tính - Là các chương trình có thể chạy trên máy vi tính - Cả 2 đáp án đều sai - Cả 2 đáp án... quận Ngô Quyền hiện tại cung cấp dịch vụ công cấp mấy trên mạng internet A Cấp 1 B Cấp 2 C Cấp 3 D Cấp 4 30 Website quận Ngô Quyền có bao nhiêu website thành phần? A 32 B 33 C.34 D.35 PHẦN III BỘ 100 CÂU HỎI THI TRẮC NGHIỆM TIN HỌC VĂN PHÒNG I Câu hỏi MS Word 1 Trong soạn thảo văn bản Word 2003, công dụng của tổ hợp phím Ctrl - H là: - Tạo tệp văn bản mới - Chức năng thay thế soạn thảo - Định dạng... tính RAM có nghĩa là gì ? - Bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên - Bộ nhớ chỉ đọc - Bộ xử lý thông tin - Cả 3 câu đều sai 18.Bạn hiểu Macro Virus là gì ? - Là loại virus tin học chủ yếu lây lan vào các mẫu tin khởi động (Boot record) - Là một loại virus tin học chủ yếu lây lan vào các bộ trữ điện - Là một loại virus tin học chủ yếu lây lan vào tệp của WinWord và Excel - Tất cả đều đúng 19 Khi làm việc trong... Preview Tinhoc Tần suất sử dụng TIN HOC VAN PHONG Data - Filter - AutoFilter Giữ phím Ctrl và nháy chuột vào từng mục muốn chọn trong danh sách SUMIF Format - Font Table - Insert Columns Các câu a và b đều đúng Tự nhân bản Slide Show - Custom Animation, rồi chọn Add Effect Ctrl+End Slide Show - Custom Animation, rồi chọn Remove Ctrl-Page Up ; Ctrl- Page Down PHẦN II BỘ 150 CÂU HỎI THI TRẮC NGHIỆM TIN HỌC... trang web có chứa flash và nhiều hình ảnh sinh động - Thông tin không linh hoạt và không thân thi n với người dùng - Khả năng trao đổi thông tin không phụ thuộc tốc độ đường truyền 24 Theo bạn, công nghệ 3G nghĩa là gì? - Là công nghệ cho phép truyền cả dữ liệu thoại và ngoài thoại - Là công nghệ cho phép liên lạc giữa 3 máy tính cùng lúc - Là công nghệ sử dụng đường truyền 3 chiều - Chỉ sử dụng với 3... Chỉ chạy được một chương trình - Chỉ chạy được hai chương trình - Tất cả các câu đều sai 3 Thao tác nhấp chuột phải vào biểu tượng của tệp tin và chọn Properties là để: - Xem thuộc tính tệp tin - Sao chép tệp tin - Xoá tệp tin - Đổi tên tệp tin 4 Để đọc được tập tin có định dạng (*.PDF) ta sử dụng những phần mềm nào sau đây : - Foxit reader - Powerpoint - MS Word - Logmein 5 Bộ nhớ truy nhập ngẫu nhiên... www.ngoquyen.gov.vn là chuyên trang: - Cung cấp tin tức kinh tế, chính trị và âm nhạc về quận Ngô Quyền - Cung cấp các dịch vụ hành chính công và thông tin quận Ngô Quyền - Quản lý và điều hành việc chuyển nhận văn bản - Tất cả các chức năng trên 55 Để theo dõi thông tin văn bản đã gửi trên phần mềm “chuyển, nhận văn bản” ta chọn mục nào? - Theo dõi thông tin văn bản - Theo dõi văn bản - Xử lý văn bản... Khi chèn hình ảnh, tùy chọn nào cho phép hình ảnh nằm trên văn bản: A In Line With Text B In Front Of Text C Square D Tight 90 Phát biểu nào sai khi nói về chức năng Mail Merge trong Word? A Phải có hai tệp tin: tệp tin dữ liệu và tệp tin chính B Tệp tin dữ liệu có thể được tạo bằng Word hoặc Excel C Mail Merge có thể gửi và nhận thư điện tử giống Gmail D Mail Merge thường được sử dụng để tạo thư mời
- Xem thêm -

Xem thêm: CẨM NANG THI CÔNG CHỨC môn TIN học trắc nghiệm, hỏi đáp , CẨM NANG THI CÔNG CHỨC môn TIN học trắc nghiệm, hỏi đáp , CẨM NANG THI CÔNG CHỨC môn TIN học trắc nghiệm, hỏi đáp

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay