181 cau trac nghiem ke toan hanh chinh su nghiep

19 266 0
  • Loading ...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/11/2016, 10:08

Kho tài li u c a di n đàn Ketnooi.com CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MƠN: KẾ TỐN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP Câu Hàng tháng kế tốn ghi nhận trước khoản lãi mua trái phiêú dài hạn, kế tốn phản ánh: A Nợ TK 138/Có TK 515 B Nợ TK 3118/ Có TK 5118 C Nợ TK 3118/ Có TK 531 D Nợ TK 221/ Có TK 3318,111,112 Câu Phản ánh số lãi nhận định kỳ đầu tư chứng khốn dài hạn A Nợ TK 111/ Có TK 531 B Nợ TK 221/ Có TK 511 C Nợ TK 221/ Có TK 515http://raovatonline.vn/ D Tất Câu Đối với trái phiếu ngắn hạn nhận lãi đáo hạn cuối kỳ kế tốn phản ánh A Nợ TK 111/ Có TK 3118, 531, 121 B Nợ TK 111/ Có TK 3118, 221 C Nợ TK 111/ Có TK 531, 121 D Nợ TK 111, Có TK 531, 221 Câu Khi bán chứng khốn ngắn hạn lời kế tốn phản ánh A Nợ TK 111/ Có TK 531, 121 B Nợ TK 111/ Có TK 515, 121 C Nợ TK 111/ Có TK 5118, 121 D Tất trường hợp Câu Khi bán chứng khốn ngắn hạn lỗ kế tốn phản ánh A Nợ TK 631/ Có TK 531,121 B Nợ TK 631,111/ Có TK 121 C Nợ TK 631/ Có TK 5118, 121 D Tất trường hợp Câu Khi bán chứng khốn d ài hạn lời kế tốn phản ánh A Nợ TK 111/ Có TK 531,221 B Nợ TK 111, Có TK631/ 121 C Nợ TK 631/ Có TK 5118, 121 D Tất trường hợp Câu Phản ánh thu chi từ lý nhượng bán tài sản cố định kế tốn sử dụng tài khoản A 5118 B 4218 C 4111 D 3111 Tài liệu miễn phí đầy đủ tất tài liệu website tài liệu lớn : http://raovatonline.vn/new/112Tai-Lieu.html Kho tài li u c a di n đàn Ketnooi.com Câu Doanh thu bán sản phẩm, hàng hố đơn vị hành nghiệp Có hoạt động sản xuất kinh doanh kế tốn ghi nhận vào tài khoản A 631 B 632 C 531 D 511 Câu Trị giá thực tế nhập kho hàng hố đơn vị hành nghiệp sử dụng cho hoạt động sản xuất kinh doanh A Là giá mua bao gồm thuế +chi phi thu mua B Là giá mua khơng bao gồm thuế C Là giá mua khơng bao gồm thuế +chi phi thu mua D Tất Câu 10 Đối với cơng cụ dụng cụ Có giá trị sử dụng lâu bền thu hồi, báo hỏng phản ánh vào A Có TK 005 B Nợ TK 008 C Nợ TK 0091 D Nợ TK 0092 Câu 11 Ngày 4/10 GBN 0031 Chi trả lương lao động hợp đồng tiền gửi: 50.000 Nợ TK 334/Có TK 112 Nợ TK 661/Có TK 334 Nợ TK 662/Có TK 112 Nợ TK 335/Có TK 112 Ngày 8/10 GBC 0231 Thu nợ khách hàng A TGNH 750.000 A Nợ TK 331/ Có TK 112 B Nợ TK 112/ Có TK 3111 C Nợ TK 112/ Có TK 331 D Nợ TK 112/ Có TK 3118 A B C D Câu 12 Câu 13 Ngày 9/10 GBN 0032, PC 322 Cấp kinh phí cho ĐV cấp TGKB 120.000, tiền mặt 80.000 A Nợ TK 342/ Có TK 112,111 B Nợ TK 335/Có TK 112,111 C Nợ TK 661/ Có TK 112,111 D Nợ TK 341/ Có TK 112,111 Câu 14 A B C D Ngày 11/10 PT 102 Thu phí, lệ phí tiền mặt 30.000 Nợ TK 111/Có TK 5111 Nợ TK 111/Có TK 3332 Nợ TK 111/ Có TK 332 Nợ TK 111/Có TK 5118 Câu 15 Ngày 13/10 GBC 234Ngân hàng gửi giấy báo có số tiền lý tài sản cố định khách hàng trả 72.000 A Nợ TK 112/ Có TK 3111 B Nợ TK 112/ Có TK 5118 C Nợ TK 112/ Có TK 3311 D Nợ TK 112/ Có TK 3118 Câu 16 Ngày 15/10 Số thu phí, lệ phí phải nộp cho NSNN 800.000 Tài liệu miễn phí đầy đủ tất tài liệu website tài liệu lớn : http://raovatonline.vn/new/112Tai-Lieu.html Kho tài li u c a di n đàn Ketnooi.com A B C D Nợ TK 5118/ Có TK 3332 Nợ TK 3332/ Có TK 1111 Nợ TK 5111/ Có TK 3332 Nợ TK 5111/ Có TK 111 Ngày 20/10 PC 00323 Nộp tiền mặt cho Ngân sách Nhà nước số thu, lệ phí phải nộp A B C D Nợ TK 5118/ Có TK 3332 Nợ TK 3332/ Có TK 1111 Nợ TK 5111/ Có TK 3332 Nợ TK 5111/ Có TK 111 Ngày 23/10 GBN235 Nhận lệnh chi tiền TGKB 720.000 cho hoạt động thường Câu 17 800.000 Câu 18 xun A B C D Câu 19 A B C D Nợ TK 661/Có TK 112 Nợ TK 662/ Có TK 112 Nợ TK 331/Có TK 112 Nợ TK 635/ Có TK 112 Ngày 24/10 PC 324Chi tạm ứng tiền mặt cho viên chức A 5.000 cơng tác Nợ TK 312/ Có TK 111 Nợ TK 141/ Có TK 111 Nợ TK 334/ Có TK 111 Nợ TK 313/ Có TK 111 Ngày 26/10 Nhận viện trợ 200.000 tổ chức M TGKB, ĐV chưa có chứng từ ghi Câu 20 thu, ghi chi A Nợ TK 112/ Có TK 521 B Nợ TK 112/ Có TK 461 C Nợ TK 112/ Có TK 5111 D Nợ TK 112/ Có TK 5118 Câu 21 Ngày 27/10 PT 103 Rút TGKB quỹ tiền mặt để chi theo chi theo lệnh chi 720.000 A Nợ TK 111/ Có TK 112 B Nợ TK 111/ Có TK 461 C Nợ TK 111/ Có TK 5118 D Nợ TK 111/ Có TK 661 Câu 23 Ngày 2/6 Rút dự tốn KPHĐTX mua 5.000kg vật liệu A giá 2, thuế GTGT 10%, chi phí vận chuyển bốc dỡ 0,1/kg trả tiền gửi ngân hàng, Biết vật liệu sử dụng cho hoạt động thường xun A Nợ TK 152/ Có TK 461 Nợ TK 661/ Có TK 112 B Nợ TK 152, 3113/ Có TK 461 Nợ TK 661/ Có TK 112 C Nợ TK 152, 3113/ Có TK 112 Nợ TK 661/ Có TK 112 D Nợ TK 152, 1331/ Có TK 461 Nợ TK 661/ Có TK 112 Câu 24 Ngày 4/6 ĐV mua 500 l Nhiên liệu C, giá bao gồm thuế 10% 11, chiết khấu thương mại ĐV hưởng 0.5/l, trả tiền mặt nhiên liệu mua dùng cho đơn vị hành nghiệp A Nợ TK 152, 111/ Có TK 3311 B Nợ TK 152, 1331, 111/ Có TK 3311 C Nợ TK 152, 3113, 111/ Có TK 3311 D Nợ TK 152, 111/ Có TK 3318 Câu 25 Ngày 7/6 ĐV xuất 7.000kg ngun liệu A, dùng cho HĐTX 5.000, dự án 1.000, đơn đặt hàng nhà nước 1.000 A Nợ TK 661,662,635/ Có TK 152 Tài liệu miễn phí đầy đủ tất tài liệu website tài liệu lớn : http://raovatonline.vn/new/112Tai-Lieu.html Kho tài li u c a di n đàn Ketnooi.com B Nợ TK 631/ Có TK 152 C Nợ TK 631/ Có TK 461 D Nợ TK 531/ Có TK 152 Câu 26 Ngày 10/6 Nhân viên A tốn tạm ứng số tiền mua ngun liệu B, nhập kho 8.000 kg giá chưa thuế 1,4 thuế GTGT 10% số tiền thừa nhập quỹ tiền mặt.Biết ngun vật liệu sử dụng đơn vị hành nghiệp A Nợ TK 152,3113,111/ Có TK 312 B Nợ TK 152, 111/ Có TK 312 C Nợ TK 152,3113/ Có TK 141 D Nợ TK 152,111/ Có TK 141 Câu 27 Ngày 16/12 rút dự tốn kinh phí hoạt động thường xun trả người bán ngun liệu D A Nợ TK 3311/ Có TK 461 B Nợ TK 3311/ Có TK 111 C Nợ TK 3311/ Có TK 112 D Nợ TK 3311/ Có TK 661 Câu 29 Ngày 18/12 xuất 300 cơng cụ dụng cụ M cho dự án X A Nợ TK 6622/ Có TK 153 B Nợ TK 462/ Có TK 153 C Nợ TK 662/ Có TK 643 D Nợ TK 661/ Có TK 153 Câu 30 Ngày 20/12 bán hết hàng hố A lại kho cho cơng ty N, giá bán 14, thuế 10%, tháng sau cơng ty N trả tiền A Nợ 3111/ Có TK 531, 33311 B Nợ TK 3111 / Có TK 531 C Nợ TK 3111/ Có TK 511,33311 D Nợ TK 3111/ Có TK 631 Câu 31 Ngày 5/12 ĐV tiến hành nhượng bán thiết bị A cho cơng ty M với giá15.000 thu tiền gửi, ngun giá TS 75.000, giá trị hao mòn lũy kế 65.000, chi nhượng bán tiền mặt 4.000 phần chênh lệch Thu lớn chi phép bổ sung quỹ phát triển nghiệp.biết tài sản mua nguồn vốn kinh doanh A Nợ TK 466,214/ Có TK 211; Nợ TK 112/ Có TK 5118; Nợ TK 5118/ Có TK 111; Nợ TK 5118/Có TK 4314 B Nợ TK 5118,214/ Có TK 211; Nợ TK 112/ Có TK 5118; Nợ TK 5118/ Có TK 111; Nợ TK 5118/Có TK 4314 C Nợ TK 3118,214/ Có TK 211; Nợ TK 112/ Có TK 5118; Nợ TK 5118/ Có TK 111; Nợ TK 5118/Có TK 4314 D Nợ TK 3111,214/ Có TK 211; Nợ TK 112/ Có TK 5118; Nợ TK 5118/ Có TK 111; Nợ TK 421/Có TK 4314 Câu 32 Ngày 7/12 ĐV tiếp nhận ĐV cấp TSCĐ hữu hình dùng cho hoạt động thường xun trị giá 25.000, chi phí vận chuyển ĐV trả tiền mặt 700 A Nợ TK 211/ Có TK 466 ; Nợ TK 211/ Có TK 111 B Nợ TK 211/ Có TK 461; Nợ TK 661/ Có TK 111 C Nợ TK 211/ Có TK 461,111 Nợ TK 661/Có TK 466 D tất Câu 33 Khấu trừ lương khoản tiền điện, điện thoại phải thu cán bộ, cơng chức nhà tập thể 1.200 A Nợ TK 334/ Có TK 3118 B Nợ TK 334/ Có TK 1111 Tài liệu miễn phí đầy đủ tất tài liệu website tài liệu lớn : http://raovatonline.vn/new/112Tai-Lieu.html Kho tài li u c a di n đàn Ketnooi.com C Nợ TK 334/ Có TK 3318 D Nợ TK 3318/ Có TK 334 Câu 34 A B C D Khấu trừ lương viên chức khoản Nợ phải thu: 300 Nợ TK 334/ Có TK 3118 Nợ TK 334/ Có TK 1111 Nợ TK 334/ Có TK 3318 Nợ TK 3318/ Có TK 334 Câu 35 A B C D Khấu trừ lương viên chức tiền tạm ứng: 600 Nợ TK 334/ Có TK 3118 Nợ TK 334/ Có TK 312 Nợ TK 334/ Có TK 3318 Nợ TK 3318/ Có TK 334 Câu 36 Lương koản phụ cấp khác phải trả tháng ghi chi hoạt động thường xun 20.000 A Nợ TK 334/ Có TK 111 B Nợ TK 661/ Có TK 334 C Nợ TK 334,335/ Có TK 111 D Nợ TK 661/ Có TK 334,335 Câu 37 Ngày 3/7 Xuất quỹ tiền mặt cho ĐV bạn mượn 20.000 A Nợ TK 3118/Có TK 111 B Nợ TK 3111/ Có TK 111 C Nợ TK 3113/ Có TK 111 D Nợ TK 312/ Có TK 111 Câu 38 Ngày 10/7 Các khoản phải thu lãi tín phiếu, kho bạc xác định 8.000 A Nợ TK 3118/ Có 531 B Nợ TK 131/ Có TK 531 C Nợ TK 131/ Có TK 515 D Nợ TK 3118/ Có TK 511 Câu 39 Ngày 13/7 Rút TGKB ứng trước tiền cho người bán hóa chất Z 50.000 theo hợp đồng A Nợ TK 3318/ Có TK 112 B Nợ TK 3311/ Có TK 112 C Nợ TK 3313/ Có TK 112 D Nợ TK 3111/ Có TK 112 Câu 40 Ngày 29/6 Nhận tiền BHXH cấp bù chi TGKB 18.000 A Nợ TK 112/ Có TK 3332 B Nợ TK 112/ Có TK 332 C Nợ TK 112/ Có TK 3383 D Nợ TK 3383/ Có TK 112 Câu 41 Ngày 29/6Rút TGKB quỹ tiền mặt để chi trả khoản khác cho lao động 1.433.000 để chi trả học bổng sinh viên 850.000 A Nợ TK 334, 335/ Có TK 111 B Nợ TK 111/ Có TK 112 C Nợ TK 661/ Có TK 334, 335 D Nợ TK 661/ Có TK 111 Câu 42 Thanh tốn hồn tạm ứng anh C mua ngun liệu nhập kho 83.000, lại nhập quỹ 3.000 Tài liệu miễn phí đầy đủ tất tài liệu website tài liệu lớn : http://raovatonline.vn/new/112Tai-Lieu.html Kho tài li u c a di n đàn Ketnooi.com A Nợ TK 152, 111/ Có TK 312 B Nợ TK 152, 111/ Có TK 141 C Nợ TK 152,111/ Có TK 331 D Nợ TK 152/ Có TK 111 Câu 43 Thanh tốn hồn tạm ứng cho anh A cơng tác, số tiền 19.900, trừ lương tháng số tiền anh A tạm ứng chi chưa hết A Nợ TK 334/ Có TK 312 B Nợ TK 661,334/ Có TK 312 C Nợ TK 334/ Có TK 141 D Nợ TK 334/Có TK 111 Câu 44 Anh B hồn chứng từ đề tài khoa học nghiệm thu 36.000, ghi chi thường xun A Nợ TK 661/Có TK 312 B Nợ TK 414/ Có TK 312 C Nợ TK 661/ Có TK 141 D Nợ TK 465/ Có TK 5112 Câu 66 Ngày 02/2/N xuất kho sản phẩm để bán cho cơng ty Y, giá xuất kho 86.000, giá bán 99.000 thuế GTGT 10%, tháng sau cơng ty Y tốn A Nợ TK 3111/ Có TK 531,33311 Nợ TK 531/Có TK 155 B Nợ TK 131/ Có TK 531,33311 Nợ TK 531/ Có TK 155 C Nợ TK 3111/ Có TK 531, 33311 Nợ TK 631/ Có TK 155 D Nợ TK 3111/ Có TK 531, 33311 Nợ TK 632/ Có TK 155 Câu 67 Ngày 05/2/N nhận tiền cơng ty X trả nợ kỳ trước tiền gửi ngân hàng: 300 A Nợ TK 112/ Có TK 3111 B Nợ TK 112/ Có TK 131 C Nợ TK 112/ Có TK 331 D Nợ TK 131/ Có TK 112 Câu 68 Ngày 10/2/N thu bồi thường giá trị tài sản phát thiếu theo định xử lý tiền mặt: 40, trừ dần vào lương phải trả viên chức: 60 A Nợ TK 111,334/ Có TK 3111 B Nợ TK 111,334/ Có TK 3118 C Nợ TK 111,334/ Có TK 3113 D Nợ TK 111,334/ Có TK 331 Câu 69 Giá trị khối lượng cơng việc theo đơn đặt hàng Nhà nước hồn thành nghiệm thu tốn theo giá tốn: 200 E Nợ TK 661/Có TK 5112 F Nợ TK 414/ Có TK 5112 G Nợ TK 661/ Có TK 5112 H Nợ TK 465/ Có TK 5112 Câu 70 A B C D Các khoản chi hoạt động tốn khơng duyệt y phải thu hồi: 20 Nợ TK 3118/ Có TK 661 Nợ TK 3111/ Có TK 461 Nợ TK 3113/ Có TK 461 Nợ TK 331/ Có TK 661 Câu 71 A B C D Vay tiền đơn vị X mua hàng hố nhập kho, số tiền: 8.000 Nợ TK 152/ Có TK 342 Nợ TK 152/ Có TK 3312 Nợ TK 152/ Có TK 3318 Nợ TK 152/ Có TK 3311 Tài liệu miễn phí đầy đủ tất tài liệu website tài liệu lớn : http://raovatonline.vn/new/112Tai-Lieu.html Kho tài li u c a di n đàn Ketnooi.com Câu 72 Số thuế thu nhập doanh nghiệp q II/N đơn vị phải nộp NSNN: 3.000 A Nợ TK 421/ Có TK 3334 B Nợ TK 821/ Có TK 3334 C Nợ TK 3334/ Có TK 111 D Nợ TK 421/ Có TK 111 Câu 73 Các khoản thuế xuất nhập tiêu thụ đặc biệt đơn vị phải nộp bán sản phẩm hang hố chịu thuế Xuất nhập thuế tiêu thụ đặc biệt: 4.000 A Nợ TK 5111/ Có TK 3332 B Nợ TK 531/ Có TK 3337 C Nợ TK 5118/ Có TK 3332 D Nợ TK 3332/ Có TK 1111 Câu 74 Thuế GTGT đầu vào phát sinh khấu trừ: 12.000 A Nợ TK 33311/ Có TK 1331 B Nợ TK 33311/ Có TK 3112 C Nợ TK 33311/ Có TK 3113 D Nợ TK 33311/ Có TK 3118 Câu 75 A B C D Chuyển tiền gửi ngân hàng nộp thuế GTGT: 4.000 nộp thuế TNDN: 3.000 Nợ TK 33311, 3334/ Có TK 1121 Nợ TK 3311, 3334/ Có TK 1121 Nợ TK 3111, 3334/ Có TK 1121 Nợ TK 3318, 3334/ Có TK 1121 Câu 76 tiền mặt A B C D Dịch vụ điện nước cho quản lý dự án 22.500, thực dự án 50.000 trả Câu 77 Dịch vụ th văn phòng quản lý dự án phải trả trả tiền mặt 27.500 A B C D Câu 78 nhân A B C D Câu 79 nhân Nợ TK 6611,6612/ Có TK 111 Nợ TK 6621,6622/ Có TK 111 Nợ TK 6611,6612/ Có TK331 Nợ TK 6621,6622/ Có TK 112 Nợ TK 6611,6612/ Có TK 111 Nợ TK6622/ Có TK 111 Nợ TK 6611/ Có TK331 Nợ TK 6621/ Có TK 111 Ngun vật liệu thiếu phát kiểm kê, chưa xác định ngun Nợ TK 3118/Có TK 152 Nợ TK 131/Có TK 152 Nợ TK 331/ Có TK 152 Nợ TK 131/Có TK 3118 Ngun vật liệu thừa phát kiểm kê, chưa xác định ngun Tài liệu miễn phí đầy đủ tất tài liệu website tài liệu lớn : http://raovatonline.vn/new/112Tai-Lieu.html Kho tài li u c a di n đàn Ketnooi.com A Nợ TK 152/Có TK 3318 B Nợ TK 152/Có TK 411 C Nợ TK 152/ Có TK 461 D Nợ TK 131/Có TK 331 Câu 80 Khi xuất cơng cụ dụng cụ loại phân bổ làm nhiều lần kế tốn phản ánh E Nợ TK 142/Có TK153 Nợ TK 627,641,642/Có TK 142 F Nợ TK 142/ Có TK 153 Nợ TK 631/ Có TK 142 G Nợ TK 643/ Có TK 153 Nợ TK 661,662,631,635/ Có TK 643 H Nợ TK 643/Có TK 153 Nợ TK 627,641,642/ Có TK 643 Câu 81 Khi thực khoản phải trả học bổng cho sinh viên kế tốn ghi: I Nợ TK 66121/Có TK 335 J Nợ TK 334/ Có TK 111 K Nợ TK 334/ Có TK 332 L Nợ TK 46121/ Có TK 111 83 Chi phi thu mua ngun vật liệu, cơng cụ dụng cụ dùng cho hoạt động hành nghiệp kế tốn phản ánh: M Nợ TK 661,662,631,635/ Có TK 111,112,331 N Nợ TK 152/ Có TK 111,112,331 O Nợ TK 241/ Có TK 111,112,331 P Tẩt trường hợp 84 Chi phi mua sản phẩm đơn vị hành nghiệp dùng cho hoạt động sản xuất kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khấu trừ Q Nợ TK 661,662,631,635/ Có TK 111,112,331 R Nợ TK 155/ Có TK 111,112,331 S Nợ TK 241/ Có TK 111,112,331 T Tẩt trường hợp 85 Chênh lệch thu, chi q trình lý tài sản cố định thuộc ngân sách nhà nước hạch tốn vào A TK 5118 B TK 421 C TK 431,333 D TK 431,333,5118 86 Chênh lệch thu, chi q trình lý tài sản cố định thuộc nguồn vốn kinh doanh hạch tốn vào A TK 5118 B TK 421 C TK 431,333 D TK 421,5118 87 Tài sản cố định thuộc ngân sách nhà nước kiểm kê cuối kỳ phát thừa kế tốn phản ánh A Nợ TK 211/Có TK 466 B Nợ TK 211/Có TK 3318 C Nợ TK 211/Có TK 461,462 D Nợ TK 211/ Có TK 411 Tài liệu miễn phí đầy đủ tất tài liệu website tài liệu lớn : http://raovatonline.vn/new/112Tai-Lieu.html Kho tài li u c a di n đàn Ketnooi.com 88 Tài sản cố định thuộc nguồn vốn kinh doanh kiểm kê cuối kỳ phát thừa kế tốn phản ánh A Nợ TK 211/Có TK 466 B Nợ TK 211/Có TK 3318 C Nợ TK 211/Có TK 461,462 D Nợ TK 211/ Có TK 411 89 Kế tốn phản ánh trị giá tài sản thiếu tài sản thuộc ngân sách nhà nước cấp A Nợ TK 3118/Có TK 5118 B Nợ TK 3118/ Có TK 211 C Nợ TK 3118/ Có TK 411 D Nợ TK 3118 / Có TK 431 90 Các đơn vị hành nghiệp sử dụng định để hạch tốn A Quyết định số 15/ ngày 20/3/2006 B Quyết định số 19 ngày 20/3/2006 C Quyết định số 19 ngày 30/3/2006 D Quyết định số 1141 ngày 11/5/2004 91 Giá trị lại tài sản cố định bị thiếu, thuộc nguồn vốn kinh doanh phản ánh A Nợ TK 3118, Nợ TK 214 / Có TK 211 B Nợ TK 3118/ Có TK 411 C Nợ TK 3118, Nợ TK 214 / Có TK 411 D Nợ TK 3118/ Có TK 511 92 Khoản vật tư tạm ứng cho cơng nhân viên chức thực hoạt động đơn vị kế tốn ghi A Nợ TK 342/ Có TK 152, 153 B Nợ TK 3118/ Có TK 152, 153 C Nợ TK 312/ Có TK 152, 153 D Nợ TK 661/ Có TK 152, 153 93 Bán hàng chưa thu tiền khách hàng , kế toán phản ánh: U Nợ TK 311/ Có TK 511, Có TK 3331 V Nợ TK 3111/ Có TK 531, Có TK 33311 W Nợ TK 3113, Nợ TK 3113/ Có TK 531 X Nợ TK 3118, Nợ TK 3113/ Có TK 511 94 Khách hàng ứng trước tiền mua hàng cho đơn vị, kế tốn phản ánh: A Nợ TK 111,112/ Có TK 331 B Nợ TK 111,112/ Có TK 131 C Nợ TK 111,112/ Có TK 3111 D Nợ TK 111,112/ Có TK 312 95 Mua ngun vật liệu dùng cho hoạt dộng hành nghiệp, kế tốn phản ánh: A Nợ TK 152, 133/ Có TK 111,112 B Nợ TK 152, 3113/ Có TK 111,112 C Nợ TK 152 / Có TK 111,112 D Nợ TK 311 / Có TK 111,112 Tài liệu miễn phí đầy đủ tất tài liệu website tài liệu lớn : http://raovatonline.vn/new/112Tai-Lieu.html Kho tài li u c a di n đàn Ketnooi.com 96 Mua ngun vật liệu dùng cho hoạt động sản xuất kinh doanh nộp thuế gtgt theo phương pháp khấu trừ kế tốn phản ánh: A Nợ TK 152, 133/ Có TK 111,112 B Nợ TK 152, 3113/ Có TK 111,112 C Nợ TK 152,33311 / Có TK 111,112 D Nợ TK 3113 / Có TK 111,112 97 Tài khoản 336 tạm ứng kinh phi tài khoản A Dùng để phản ánh khoản tạm ứng đơn vị B Dùng để tạm ứng đơn vị hành với ngân hàng C Khơng Có số dư D Tuỳ trường hợp cụ thể’ 98 Tạm ứng kinh phi để tốn Nợ cho nhà cung cấp , kế tốn ghi: A Nợ TK 3311/Có TK 312 B Nợ TK 3311/Có TK 441 C Nợ TK 3311/ Có TK 336 D Tất sai 99 Khi đơn vị tốn tiền tạm ứng với kho bạc nhà nước vào giấy để nghị kho bạc tốn tạm ứng giấy rút dự tốn A Nợ TK 336/ Có TK 461 B Nợ TK 336/ Có TK 441 C Nợ TK 336/ Có TK 465 D Tất 100 Tạm ứng kinh phi dự án để hoạt động kế tốn phản ánh A Nợ TK 111/ Có TK 336 B Nợ TK 152/ Có TK 336 C Nợ TK 6622/ Có TK 336 D Tất 101 Chi trả Tiền học bổng cho sinh viên phản ánh A Nợ TK 335/ Có TK 111 B Nợ TK 661/ Có TK 111 C Nợ TK 661/ Có TK 335 D Nợ TK 661/Có TK 334 102 Chi tiền mặt cho đối tượng vay theo dự án tín dụng kế tốn ghi: A Nợ TK 1211/Có TK 111 B Nợ TK 2218/Có TK 111 C Nợ TK 3131/Có TK 111 D Nợ TK 3118/Có TK 111 103 Tiền lãi vay thu từ dự án tín dụng phản ánh A Nợ TK 111,112/ Có TK 5111 B Nợ TK 111,112/ Có TK 462 C Nợ TK 111,112/ Có TK 531 D Nợ TK 111,112/ Có TK 5118 104 Đến hạn trả đối tượng vay theo dự án tín dụng chưa tốn , kế tốn phản ánh A Nợ TK 3132/Có TK 3131 B Nợ TK 3133/ Có TK 3131 Tài liệu miễn phí đầy đủ tất tài liệu website tài liệu lớn : http://raovatonline.vn/new/112Tai-Lieu.html Kho tài li u c a di n đàn Ketnooi.com C Nợ TK3133/ Có TK 3132 D Nợ TK 421/ Có TK 3131 105 Đến hạn tốn đối tượng vay theo dự án tín dụng khả trả Nợ kế tốn phản ánh: A Nợ TK 462/Có TK 3131 B Nợ TK 3133/ Có TK 3132 C Nợ TK 3133/ Có TK 3131 D Nợ TK 421/ Có TK 3131 106 Khi hồn thành dự án tín dụng , khoản tiền vay phép bổ sung nguồn kinh phi hoạt động kế tốn phản ánh: A Nợ TK 111,112/ Có TK 461 B Nợ TK 313/ Có TK 461 C Nợ TK 462/ Có TK 461 D Nợ TK 5118/Có TK 461 107 Giá trị khối lượng xây dựng hồn thành đến cuối năm thuộc nguồn kinh phi hoạt động kế tốn xử lý: A Nợ TK 461/ Có TK 2141 B Nợ TK 661/ Có TK 2141 C Nợ TK 3373/ Có TK 2141 D Nợ TK 661/ Có TK 3373 108 Khi cơng tác xây dựng dở dang thuộc nguồn kinh phi hoạt động đưa vào sử dụng hồn thành bàn giao kế tốn kết chuyển tăng nguồn kinh phi hình thành tài sản cố định sau: A Nợ TK 661/ Có TK 466 B Nợ TK 661, 3373/ Có TK 466 C Cả hai D Cả hai sai 109 Giá trị khối lượng xây dựng hồn thành đến cuối năm thuộc hoạt động sản xuất kinh doanh kế tốn phản ánh A Chuyển sang tài khoản 3373 B Chuyển sang tài khoản 441 C Số dư cuối năm tài khoản 2412 D Ghi nhận tăng tài sản cố định 110 Giá trị khối lượng sửa chữa lớn tscđ thuộc nguồn kinh phi đầu tư xây dựng hồn thành đến cuối năm kế tốn phản ánh A Số dư cuối năm tài khoản 2413 B Kết chuyển sang tài khoản 441 C Ghi nhận tăng tài sản cố định D Chuyển sang tài khoản 3372 111 Tài khoản 341 sử dụng đơn vị dự tốn cấp A Đúng B Sai 112 Xuất kho ngun vật liệu thuộc nguồn kinh phi hoạt động tồn kho năm trước để sử dụng kế tốn phản ánh: A Nợ TK 661/ Có TK 3371 B Nợ TK 661/ Có TK 152 Tài liệu miễn phí đầy đủ tất tài liệu website tài liệu lớn : http://raovatonline.vn/new/112Tai-Lieu.html Kho tài li u c a di n đàn Ketnooi.com C Nợ TK 3371/ Có TK 152 D Nợ TK 4611/ Có TK 152 113 Cơng cụ dụng cụ thuộc nguồn kinh phi hoạt động tồn kho cuối năm xử lý: A Nợ TK 153/ Có TK 3371 B Nợ TK 153/ Có TK 661 C Nợ TK 153/ Có TK 461 D Nợ TK 661/ Có TK 3371 114 Đơn vị cấp nhận vật liệu đưa vào sử dụng cho hoạt động thường xun kế tốn phản ánh: A Nợ TK 631/Có TK 461 B Nợ TK 152/ Có TK 461 C Nợ TK 621/ Có TK 461 D Tất trường hợp 115 Khi nhận viện trợ tài sản cố định mà chưa Có chứng từ ghi thu, ghi chi kế tốn phản ánh: A Nợ TK 211/ Có TK 521 B Nợ TK 211, 3113/ Có TK 521 C Nợ TK 211, 3113/ Có TK 461 D Tất trường hợp 116 Mua tài sản cố định dùng cho hoạt động phúc lợi kế tốn phản ánh A Nợ TK 211/ Có TK 431 Nợ TK 4312/Có TK 466 B Nợ TK 211/ Có TK 111 Nợ TK 431/Có TK 466 C Nợ TK 211/ Có TK 331 Nợ TK 431/ Có TK 466 D Tất trường hợp 117 Khoản thiệt hại bị thiếu hụt tài sản cố định thuộc ngân sách nhà nước tiến hành xố bỏ kế tốn phản ánh: A Nợ TK 5118/ Có TK 3118 B Nợ TK 466/ Có TK 3118 C Nợ TK 411/ Có TK 3118 D Tất trường hợp 118 Khấu hao tài sản cố định thuộc nguồn vốn kinh doanh kế tốn phản ánh A Nợ TK 466/ Có TK 214 B Nợ TK 631/ Có TK 214 C Nợ TK 643/ Có TK 214 D Nợ TK 631/ Có TK 214 119 Khấu hao tài sản cố định thuộc nguồn ngân sách nhà nước kế tốn phản ánh A Nợ TK 466/ Có TK 214 B Nợ TK 631/ Có TK 214 C Nợ TK 643/ Có TK 214 D Nợ TK 631/ Có TK 214 120 Khấu hao tài sản cố định thuộc nguồn ngân sách nhà nước sử dụng cho hoạt động sản xuất kinh doanh kế tốn phản ánh A Nợ TK 466/ Có TK 214 Tài liệu miễn phí đầy đủ tất tài liệu website tài liệu lớn : http://raovatonline.vn/new/112Tai-Lieu.html Kho tài li u c a di n đàn Ketnooi.com B Nợ TK 631/ Có TK 431,333 C Nợ TK 643/ Có TK 214 D Nợ TK 631/ Có TK 214 121 Khi tạm ứng kho bạc để tiến hành hoạt động xây dựng kế tốn phản ánh A Nợ TK 2412/ Có TK 336 B Nợ TK 2412/ Có TK 312 C Nợ TK 2412/ Có TK 441 D Nợ TK 2412/ Có TK 3311 122 Chi phi sửa chữa lớn phát sinh năm thuộc kinh phi hoạt động hồn thành kết chuyển A Nợ TK 3372/ Có TK 2413 B Nợ TK 661/ Có TK 2413 C Nợ TK 461/ Có TK 461 D Nợ TK 661/ Có TK 3372 123 Giá trị khối lượng sửa chữa lớn tài sản cố định hồn thành đến cuối năm thuộc nguồn kinh phi hoạt động kế tốn xử lý: A Nợ TK 661/ Có TK 2413 B Nợ TK 3372/Có TK 2413 C Nợ TK 661/ Có TK 3372 D Nợ TK 461/ Có TK 2413 124 Được đơn vị cấp tốn hộ số tiền vận chuyển vật liệu dùng cho hoạt động thường xun , kế tốn phản ánh A Nợ TK 152/ Có TK 3318 B Nợ TK 152/ Có TK 342 C Nợ TK 661/ Có TK 3318 D Nợ TK 661/ Có TK 342 125 Đối với khoản phi lệ phi đơn vị cấp nộp lên cho cấp A Nợ TK 342/ Có TK 661 B Nợ TK 342/ Có TK 5118 C Nợ TK 661/ Có TK 342 D Tất sai 126 Được cấp tốn hộ tiền vận chuyển hàng bán kế tốn phản ánh: A Nợ TK 155, 3113/ Có TK 3318 B Nợ TK 155, 3113/ Có TK 341 C Nợ TK 155, 3113/ Có TK 342 D Nợ TK 631, 3113/ Có TK 342 127 Trả hộ tiền mua vật liệu cho cấp kế tốn ghi: A Nợ TK 152/ Có TK 342 B Nợ TK 3318/ Có TK 111,112 C Nợ TK 342/ Có TK 152 D Nợ TK 342/ Có TK 111,112 128 Khi vay để mua sắm tài sản cố định dùng vào hoạt động hành nghiệp trả quỹ sau kế tốn thực bút tốn kết chuyển A Nợ TK 431/ Có TK 466 B Nợ TK 431/ Có TK 441 C Nợ TK 3312/ Có TK 466 Tài liệu miễn phí đầy đủ tất tài liệu website tài liệu lớn : http://raovatonline.vn/new/112Tai-Lieu.html Kho tài li u c a di n đàn Ketnooi.com D Nợ TK 661/ Có TK 466 129 Tài khoản 341 vào cuối năm A Có số dư Nợ B Có số dư Có C Khơng Có số dư D Tuỷ trường hợp vụ thể 130 Rút kinh phi hoạt động để cấp kinh phi cho cấp kế tốn phản ánh A Nợ TK 341/ Có TK 461 B Nợ TK 341/ Có TK 112 C Có TK 008 D Câu a c 131 thu khoản thu hộ, chi hộ cho cấp kế tốn phản ánh A Nợ TK 111, 112/ Có TK 342 B Nợ TK 111,112/ Có TK 441 C Nợ TK 111,112/ Có TK 462 D Tất 132 Tài khoản 466 sử dụng đơn vị hành nghiệp A Đúng B Sai 133 Khi nhận thơng báo nguồn kinh phí dự tốn chi theo đơn đặt hàng nhà nước kế tốn ghi nhận A Tài khoản 008 B Tài khoản 009 C Tài khoản 004 D Tự mở tài khoản riêng để theo dõi 134 Bút tốn Nợ TK 111/Có TK 461 phát biểu A Được cấp kinh phi hoạt động tiền mặt B Được biếu tặng tiền mặt C Thu hồi phi tiền mặt D Tất 135 Rút dự tốn kinh phi hoạt động để tốn tạm ứng với kho bạc nhà nước kế tốn phản ánh A Nợ TK 336/ Có TK 112; Có TK 008 B Nợ TK 336/ Có TK 461 C Nợ TK 312/ Có TK 112 D Nợ TK 336/ Có TK 461 ; Có TK 008 136 Vay ngắn hạn mua ngun vật liệu nhập kho để dùng cho hoạt động sản xuất kinh doanh kế tốn phản ánh: A Nợ TK 152,133/ Có TK 311 B Nợ TK 152, 3113/ Có TK 311 C Nợ TK 152, 133/ Có TK 3312 D Tất sài 137 Tài khoản 008 sử dụng đơn vị hành nghiệp A Đúng B Sai Tài liệu miễn phí đầy đủ tất tài liệu website tài liệu lớn : http://raovatonline.vn/new/112Tai-Lieu.html Kho tài li u c a di n đàn Ketnooi.com 138 Tài khoản 642 sử dụng đơn vị hành nghiệp A Đúng B Sai 139 Tài khoản 465 sử dụng đơn vị hành nghiệp A Đúng B Sai 140 Nguồn kinh phi hoạt động vào cuối năm xử lý: A Nợ TK 4612 / Có TK 4611 B Nợ TK 4612/ Có TK 6612 C Nợ TK 4612 / Có TK 4613 D Nợ TK 4611/ Có TK 4612 141 Khi tốn chi hoạt động để ghi giảm nguồn kinh phi kế tốn phản ánh A Nợ TK 4612/ Có TK 6612 B Nợ TK 4612/ Có TK 6611 C Nợ TK 4611/ Có TK 4612 Nợ TK 6611/ Có TK 6612 D Nợ TK 4611/ Có TK 6611 Có TK 008 142 Rút kinh phi hoạt động cấp cho cấp kế tốn phản ánh: A Nợ TK 461/ Có TK 111,112 B Nợ TK 341/ Có TK 111,112 C Nợ TK 341/ Có TK 461 D Nợ TK 461/ Có TK 341 143 Tài khoản 009 đối ứng với A Tài khoản 462 B Tài khoản 441 C Khơng đối ứng với tài khoản D Chỉ đối ứng với tài khoản loại 144 Khi rút dự tốn chi chương trình dự án kế tốn phải ghi đơn bên Nợ TK 009 A Đúng B Sai 145 Khi hồn thành đơn đặt hàng bàn giao nghiệm thu kế tốn phải kết chuyển A Nợ TK 465/ Có TK 635 B Nợ TK 465/ Có TK 5112 C Nợ TK 635/ Có TK 5112 D Cả b c 146 Khi nhận viện trợ tài sản cố định để thực dự án kế tốn phải thực bút tốn kết chuyển A Nợ TK 211/ Có TK 466 B Nợ TK 662/ Có TK 462 C Nợ TK 662/ Có TK 466 D Nợ TK 462/ Có TK 466 147 Hao mòn tài sản cố định dùng cho chương trình dự án phản ánh: A Nợ TK 662/ Có TK 214 B Nợ TK 462/ Có TK 214 C Nợ TK 466/ Có TK 214 D Nợ TK 214/ Có TK 211 Tài liệu miễn phí đầy đủ tất tài liệu website tài liệu lớn : http://raovatonline.vn/new/112Tai-Lieu.html Kho tài li u c a di n đàn Ketnooi.com 148 Rút kinh phi theo đơn đặt hàng để chi cho đơn đặt hàng kế tốn phản ánh A Nợ TK 635/ Có TK 465 B Nợ TK 635/ Có TK 112 C Nợ TK 635/ Có TK 111 D Nợ TK 111,112/ Có TK 5112 149 Thuế thu nhập cá nhân mà đơn vị thu hộ cho nhà nước kế tốn phản ánh: A Nợ TK 334/ Có TK 333 B Nợ TK 661,662 / Có TK 333 C Cả hai câu D Cả hai câu sai 150 Khoản thù lao thu hộ thuế thu nhập cá nhân mà đơn vị hưởng ghi vào A Tài khoản 461 B Tài khoản 5111 C Tài khoản 5112 D Tài khoản 5118 151 Bút tồn Nợ TK 431/ Có TK 466 phản ánh nội dung kết chuyển A Mua tài sản cố định dùng cho hoạt động hành nghiệp B Mua tài sản dùng cho hoạt động phúc lợi chung C Mua tài sản dùng cho hoạt động sản xúât kinh doanh D Câu a b 152 Tài khoản 413 dùng để A Phản ánh chênh lệch tỷ giá hối đối phát sinh hoạt động HCSN B Phản ánh chênh lệch tỷ giá hối đối phát sinh hoạt động kinh doanh C Cả a b D Cả a b sai 153 Khi đánh giá lại chênh lệch tài khoản Có gốc ngoại tệ thuộc hoạt động sản xuất kinh doanh k ỳ chênh lệch tỷ giá hối đối phản ánh vào A Tài khoản 531 B Tài khoản 631 C Tài khoản 531 631 D Tài khoản 413 154 Khi đánh giá lại số dư tài khoản Có gốc ngoại tệ thuộc hoạt động sản xuất kinh doanh vào cuối năm chênh lệch tỷ giá hối đối phản ánh vào A Tài khoản 531 B Tài khoản 631 C Tài khoản 531 631 D Tài khoản 413 155 Mua tài sản cố định dùng cho hoạt động hành nghiệp A Nợ TK 211/Có TK 3311 B Nợ TK 211,3113/Có TK 331 C Nợ TK 211,3113/Có TK 311 Tài liệu miễn phí đầy đủ tất tài liệu website tài liệu lớn : http://raovatonline.vn/new/112Tai-Lieu.html Kho tài li u c a di n đàn Ketnooi.com D Cả 156 Tài khoản 466 phản ánh phần giá trị lại tài sản cố định dùng cho hoạt động hành nghiệp A Đúng B Sai 157 Mối quan hệ đối ứng tài khoản 461 462 theo chế độ quản lý tài đơn vị hành nghiệp phản ánh nội dung : A Chuyển kinh phí dự án thành kinh phí hoạt động B Chuyển kinh phí hoạt động thành kinh phí dự án C Câu a b D Câu a b sai 158 Khi chuyển nguồn kinh phí dự án thành nguồn kinh phí hoạt động kê tốn phải ghi : A Nợ TK 008 B Có TK 009 C Cả a b D Cả a b sai 159 Nhận vốn góp liên doanh tiền mặt kế tốn phản ánh : A Nợ TK 111/ Có TK 461 B Nợ TK 111/ Có TK 462 C Nợ TK 111/ Có TK 411 D Tất sai 160 Khi đơn vị đem tài sản góp vốn Có phát sinh chênh lệch đánh giá lại kế tốn phản ánh vào : A Tài khoản 412 B Tài khoản 531 C Tài khoản 631 D Tài khoản 531, 631 161 Tài khoản 412 sử dụng để điều chỉnh giá trị tải sản vào cuối năm A Đúng B Sai 162 Tài khoản 511 sử dụng A Các đơn vị hành nhà nước B Các đơn vị nghiệp C Các đơn vị nghiệp Có thu D Cả a,b,c 163 Tài khoản 5112 sử dụng tất đơn vị hành nghiệp A Đúng B Sai 164 Khoản thu phi, lệ phi để lại cho đơn vị để trang trải cho việc thu phi, lệ phi phản ánh: A Nợ TK 5111/ Có TK 431 B Nợ TK 5111/ Có TK 421 C Nợ TK 5111/ Có TK 461 D Nợ TK 5111/ Có TK 661 Tài liệu miễn phí đầy đủ tất tài liệu website tài liệu lớn : http://raovatonline.vn/new/112Tai-Lieu.html Kho tài li u c a di n đàn Ketnooi.com 165 Giá trị lại tài sản cố định thuộc nguồn vốn kinh doanh lý, nhượng bán phản ánh vào: A Tài khoản 631 B Tài khoản 5118 C Tài khoản 531 D Tài khoản 411 166 Khi đơn vị tiếp nhận viện trợ ngun vật liệu để thực dự án kế tốn phản ánh : A Nợ TK 152/ Có TK 462 B Nợ TK 152/ Có TK 521 C Cả hai D Cả hai sai 167 Khi tiếp nhận viện trợ ngoại tệ đê thực dự án chưa Có chứng từ thu chi qua ngân sách kế tốn phản ánh : A Nợ TK 1112,1122/ Có TK 462 B Nợ TK 1112, 1122,413/ Có TK 462 C Nợ TK 1112,1122/ Có TK 462, 413 D Cả sai 168 Khi tốn chi theo đơn đặt hàng nhà nước kế tốn phản ánh : A Nợ TK 465/ Có TK 635 B Nợ TK 5112/ Có TK 635 C Nợ TK 465/ Có TK 5112 D Tất sai 169 Tài khoản 661 cuối năm khơng Có số dư A Đúng B Sai 170 Bảng cân đối tài khoản đơn vị hành nghiệp bao gồm tài khoản : A Tài khoản loại 1->4 B Tài khoản 1->6 C Tài khoản loại 1->4 tài khoản loại D Tài khoản loại 1->6 tài khoản loại 171 Báo cáo tài lập đơn vị hành nghiệp A Báo cáo ln chuyển tiền tệ B Báo cáo chi tiết kinh phí hoạt động C Thuyết minh báo cáo tài D Cả b c 172 Tại đơn vị hành nghiệp khơng Có báo cáo tài phản ánh tình hình kết hoạt động kinh doanh A Đúng B Sai 173 Có báo cáo tài đơn vị hành nghiệp phải Có xác nhận kho bạc nhà nước nơi đơn vị giao dịch A 10 B C D Tài liệu miễn phí đầy đủ tất tài liệu website tài liệu lớn : http://raovatonline.vn/new/112Tai-Lieu.html Kho tài li u c a di n đàn Ketnooi.com 174 Đơn vị hành nghiệp phải lập báo cáo tài sau : A Bảng cân đối tài khoản B Báo cáo chi tiết kinh phí hoạt động C Báo cáo chi tiết kinh phi dự án D Cả 175 Bảng cân đối kế tốn khơng lập đơn vị hành nghiệp » A Khơng cần thiết cho đơn vị đối tượng sử dụng B Dơn vị khơng đủ khả để lập C Do thực khơng đẩy đủ ngun tắc sở dồn tích D Do khơng đủ 10 loại tài khoản doanh nghiệp 176 Tài khoản 412 sử dụng để phản ánh chênh lệch giá A Đi góp vốn B Nhận góp vốn liên doanh C Khi Có định đánh giá lại nhà nước D Cả 177 Giá vốn hàng bán hoạt động sản xuất kinh doanh đơn vị h ành nghiệp phản ánh A Tài khoản 631 B Tài khoản 531 C Tài khoản 5118 D Cả a b 178 Xuất kho thành phẩm để bán kế tốn phản ánh : A Nợ TK 631/ Có TK 155 B Nợ TK 531/ Có TK 155 v Nợ tk 111,3111/Có tk 531,33311 C Nợ TK 5118/ Có TK 155 D Tất sai 179 Khi tốn chi hoạt động kế tốn phản ánh: A Nợ TK 6612/ Có TK 6611 B Nợ TK 4612/ Có TK 6612 C Nợ TK 4611/ Có TK 6611 D Nợ TK 6611/ Có TK 6612 180 Trong chi dự án khơng Có khoản chi phi khấu hao tài sản cố định A Đúng B Sai 181 Trong báo cáo tài sau báo cáo khơng lập đơn vị hành nghiệp A Bảng cân đối tài khoản B Bảng cân đối kế tốn C Thuyết minh báo cáo tài D Báo cáo tình hình tăng giảm tài sản cố định Tài liệu miễn phí đầy đủ tất tài liệu website tài liệu lớn : http://raovatonline.vn/new/112Tai-Lieu.html [...]...Kho tài li u c a di n đàn Ketnooi.com C Nợ TK3133/ Có TK 3132 D Nợ TK 421/ Có TK 3131 105 Đến hạn thanh toán nhưng đối tượng vay theo dự án tín dụng mất khả năng trả Nợ kế toán phản ánh: A Nợ TK 462/Có TK 3131 B Nợ TK 3133/ Có TK 3132 C Nợ TK 3133/ Có TK 3131 D Nợ TK 421/ Có TK 3131 106 Khi hoàn thành dự án tín dụng , khoản tiền vay được phép bổ sung nguồn kinh phi hoạt động kế toán phản... Được đơn vị cấp dưới thanh toán hộ số tiền vận chuyển vật liệu dùng cho hoạt động thường xuyên , kế toán phản ánh A Nợ TK 152/ Có TK 3318 B Nợ TK 152/ Có TK 342 C Nợ TK 661/ Có TK 3318 D Nợ TK 661/ Có TK 342 125 Đối với các khoản phi lệ phi đơn vị cấp dưới nộp lên cho cấp trên A Nợ TK 342/ Có TK 661 B Nợ TK 342/ Có TK 5118 C Nợ TK 661/ Có TK 342 D Tất cả đều sai 126 Được cấp trên thanh toán hộ tiền vận... TK 5111/ Có TK 661 Tài liệu miễn phí đầy đủ tất cả tài liệu trên website tài liệu lớn : http://raovatonline.vn/new/112Tai-Lieu.html Kho tài li u c a di n đàn Ketnooi.com 165 Giá trị còn lại của tài sản cố định thuộc nguồn vốn kinh doanh khi thanh lý, nhượng bán được phản ánh vào: A Tài khoản 631 B Tài khoản 5118 C Tài khoản 531 D Tài khoản 411 166 Khi đơn vị tiếp nhận viện trợ bằng nguyên vật liệu... toán phản ánh: A Nợ TK 661/ Có TK 3371 B Nợ TK 661/ Có TK 152 Tài liệu miễn phí đầy đủ tất cả tài liệu trên website tài liệu lớn : http://raovatonline.vn/new/112Tai-Lieu.html Kho tài li u c a di n đàn Ketnooi.com C Nợ TK 3371/ Có TK 152 D Nợ TK 4611/ Có TK 152 113 Công cụ dụng cụ thuộc nguồn kinh phi hoạt động tồn kho cuối năm được xử lý: A Nợ TK 153/ Có TK 3371 B Nợ TK 153/ Có TK 661 C Nợ TK 153/ Có... 431/ Có TK 466 B Nợ TK 431/ Có TK 441 C Nợ TK 3312/ Có TK 466 Tài liệu miễn phí đầy đủ tất cả tài liệu trên website tài liệu lớn : http://raovatonline.vn/new/112Tai-Lieu.html Kho tài li u c a di n đàn Ketnooi.com D Nợ TK 661/ Có TK 466 129 Tài khoản 341 vào cuối năm A Có số dư Nợ B Có số dư Có C Không Có số dư D Tuỷ trường hợp vụ thể 130 Rút kinh phi hoạt động để cấp kinh phi cho cấp dưới kế toán phản... toán Nợ TK 111/Có TK 461 được phát biểu A Được cấp kinh phi hoạt động bằng tiền mặt B Được biếu tặng bằng tiền mặt C Thu hồi phi bằng tiền mặt D Tất cả đều đúng 135 Rút dự toán kinh phi hoạt động để thanh toán tạm ứng với kho bạc nhà nước kế toán phản ánh A Nợ TK 336/ Có TK 112; Có TK 008 B Nợ TK 336/ Có TK 461 C Nợ TK 312/ Có TK 112 D Nợ TK 336/ Có TK 461 ; Có TK 008 136 Vay ngắn hạn mua nguyên vật... khoản 008 sử dụng ở mọi đơn vị hành chính sự nghiệp A Đúng B Sai Tài liệu miễn phí đầy đủ tất cả tài liệu trên website tài liệu lớn : http://raovatonline.vn/new/112Tai-Lieu.html Kho tài li u c a di n đàn Ketnooi.com 138 Tài khoản 642 được sử dụng ở mọi đơn vị hành chính sự nghiệp A Đúng B Sai 139 Tài khoản 465 được sử dụng ở mọi đơn vị hành chính sự nghiệp A Đúng B Sai 140 Nguồn kinh phi hoạt động vào... 462/ Có TK 214 C Nợ TK 466/ Có TK 214 D Nợ TK 214/ Có TK 211 Tài liệu miễn phí đầy đủ tất cả tài liệu trên website tài liệu lớn : http://raovatonline.vn/new/112Tai-Lieu.html Kho tài li u c a di n đàn Ketnooi.com 148 Rút kinh phi theo đơn đặt hàng để chi cho đơn đặt hàng được kế toán phản ánh A Nợ TK 635/ Có TK 465 B Nợ TK 635/ Có TK 112 C Nợ TK 635/ Có TK 111 D Nợ TK 111,112/ Có TK 5112 149 Thuế thu... TK 3311 B Nợ TK 211,3113/Có TK 331 C Nợ TK 211,3113/Có TK 311 Tài liệu miễn phí đầy đủ tất cả tài liệu trên website tài liệu lớn : http://raovatonline.vn/new/112Tai-Lieu.html Kho tài li u c a di n đàn Ketnooi.com D Cả 3 đều đúng 156 Tài khoản 466 phản ánh phần giá trị còn lại của tài sản cố định dùng cho hoạt động hành chính sự nghiệp A Đúng B Sai 157 Mối quan hệ đối ứng giữa tài khoản 461 và 462 theo... động sản xuất kinh doanh kế toán phản ánh A Nợ TK 466/ Có TK 214 Tài liệu miễn phí đầy đủ tất cả tài liệu trên website tài liệu lớn : http://raovatonline.vn/new/112Tai-Lieu.html Kho tài li u c a di n đàn Ketnooi.com B Nợ TK 631/ Có TK 431,333 C Nợ TK 643/ Có TK 214 D Nợ TK 631/ Có TK 214 121 Khi tạm ứng kho bạc để tiến hành hoạt động xây dựng cơ bản kế toán phản ánh A Nợ TK 2412/ Có TK 336 B Nợ TK 2412/
- Xem thêm -

Xem thêm: 181 cau trac nghiem ke toan hanh chinh su nghiep , 181 cau trac nghiem ke toan hanh chinh su nghiep , 181 cau trac nghiem ke toan hanh chinh su nghiep

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay