Ứng dụng chế phẩm phối hợp Chitosan – Nano bạc trong quá trình bảo quản vải thiều Bắc Giang.

74 375 1
  • Loading ...
1/74 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/11/2016, 10:06

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NGUYỄN THỊ THU HOÀI “ỨNG DỤNG CHẾ PHẨM PHỐI HỢP CHITOSAN - NANO BẠC TRONG BẢO QUẢN VẢI THIỀU BẮC GIANG ” KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chuyên ngành : Công nghệ Sau thu hoạch Khoa : CNSH - CNTP Khóa học : 2011 - 2015 Thái Nguyên, năm 2015 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NGUYỄN THỊ THU HOÀI “ỨNG DỤNG CHẾ PHẨM PHỐI HỢP CHITOSAN - NANO BẠC TRONG BẢO QUẢN VẢI THIỀU BẮC GIANG” KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo Chuyên ngành Khoa Lớp Khóa học Giáo viên hƣớng dẫn : Chính quy : Công nghệ Sau thu hoạch : CNSH - CNTP : K43 - CNSTH : 2011 - 2015 : ThS Lƣơng Hùng Tiến Thái Nguyên, năm 2015 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan số liệu kết nghiên cứu luận văn hoàn toàn trung thực chưa sử dụng để bảo vệ học vị Trong trình thực đề tài hoàn thiện luận văn giúp đỡ cám ơn trích dẫn luận văn ghi rõ nguồn gốc Sinh viên Nguyễn Thị Thu Hoài ii LỜI CẢM ƠN Lời xin chân thành cảm ơn ban giám hiệu Nhà trường Đại Học Nông Lâm Thái Nguyên, phòng ban liên quan, Ban chủ nhiệm khoa CNSH & CNTP, toàn thể thầy cô khoa CNSH & CNTP, thầy cô giáo khác giảng dạy, hướng dẫn để có kiến thức ngày hôm Trong suốt thời gian thực tập phòng thí nghiệm khoa CNSH & CNTP, bên cạnh nỗ lực thân, nhận giúp đỡ thầy cô giáo môn để hoàn thành tốt khóa luận Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc chân thành tới Ths Lương Hùng Tiến – giảng viên khoa CNSH & CNTP – Trường Đại Học Nông Lâm Thái Nguyên, người hướng dẫn tận tình giúp đỡ nhiều trình thực khóa luận Ngoài ra, trình thực khóa luận nhận nhiều động viên giúp đỡ từ gia đình, bạn bè, người thân bạn tập thể lớp Tôi xin chân thành cảm ơn tất giúp đỡ quý báu Trong suốt trình thực báo cáo, làm việc nỗ lực song tránh khỏi thiếu sót Tôi mong nhận đóng góp thầy cô, bạn bè để báo cáo hoàn thiện Thái Nguyên, ngày 27 tháng năm 2015 Sinh viên Nguyễn Thị Thu Hoài iii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1: Thành phần hóa học thịt vải [24] Bảng 2.2: Hàm lượng chitin có số động vật giáp xác [16] 25 Bảng 2.3: Số nguyên tử bạc đơn vị thể tích [21] 30 Bảng 2.4: Số nguyên tử lượng bề mặt hạt nano bạc [20] 34 Bảng 4.1: Sự biến đổi chất khô tổng số vải chế độ tiền xử lý khác (Đv: 0Bx) .43 Bảng 4.2: Sự biến đổi hàm lượng acid hữu tổng số chế độ tiền xử lý khác trình bảo quản vải (Đv: %) 44 Bảng 4.3: Ảnh hưởng chế độ tiền xử lý tới tỷ lệ hư hỏng vải trình bảo quản (Đv: %) 45 Bảng 4.4: Sự thay đổi nồng độ chế phẩm chitosan - nano bạc tới hàm lượng chất khô tổng số trình bảo quản vải (Đv: 0Bx) 46 Bảng 4.5: Sự thay đổi hàm lượng acid hữu tổng số vải nồng độ chế phẩm chitosan - nano bạc trình bảo quản (Đv: %) .47 Bảng 4.6: Sự thay đổi số L, a, b vải nồng độ chế phẩm chitosan - nano bạc trình bảo quản 48 Bảng 4.7: Ảnh hưởng nhiệt độ tới hàm lượng chất khô tổng số trình bảo quản vải (Đv: %) .49 Bảng 4.8: Ảnh hưởng nhiệt độ tới hàm lượng acid hữa tổng số trình bảo quản vải (Đv: %) 50 Bảng 4.9 Ảnh hưởng nhiệt độ tới tỷ lệ hư hỏng trình bảo quản vải (Đv: %) .51 Bảng 4.10: Ảnh hưởng nhiệt độ tới hàm lượng đường tổng số trình bảo quản vải (Đv: %) .52 iv DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 2.1: Cấu trúc hóa học chitin .26 Hình 2.2: Cấu trúc hóa học chitosan 26 Hình 2.3: Hiện tượng cộng hưởng plasmon hình cầu 32 Hình 2.4 : Ảnh UV- VIS hạt nano bạc [10] 34 v DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT BQ : Bảo quản CD : Chế độ CT : Công thức ĐC : Đối chứng vi MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục đích - yêu cầu đề tài .2 1.2.1 Mục đích 1.2.2 Yêu cầu 1.3 Ý nghĩa khoa học ý nghĩa thực tiễn 1.3.1 Ý nghĩa khoa học 1.3.2 Ý nghĩa thực tiễn .3 PHẦN TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Giới thiệu chung vải 2.1.1 Nguồn gốc phân bố vải .4 2.1.2 Đặc điểm thực vật vải 2.1.3 Công dụng giá trị kinh tế vải 2.2 Tình hình sản xuất, tiêu thụ vải nước nước .11 2.2.1 Tình hình sản xuất vải giới 11 2.2.2 Tình hình sản xuất vải nước 13 2.3 Những diễn biến xảy trình bảo quản vải 15 2.3.1 Hô hấp .15 2.3.2 Hiện tượng thoát nước 15 2.3.3 Thối hỏng 16 2.3.4 Sự thay đổi sắc tố 16 2.3.5 Biến đổi hóa học 16 2.3.6 Hiện tượng nâu hóa vỏ vải .17 2.4 Bảo quản vải 21 2.4.1 Công nghệ bảo quản vải tươi môi trường khí cải biến .21 2.4.2 Bảo quản phương pháp xử lý nhiệt 22 2.4.3 Công nghệ bảo quản hóa chất 23 2.5 Tổng quan chitosan .24 vii 2.5.1 Nguồn gốc Chitin chitosan 24 2.5.2 Cấu trúc hóa học chitosan 25 2.5.3 Đặc tính kháng vi sinh vật chitosan yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động kháng khuẩn chitosan 26 2.5.4 Ứng dụng chitosan 28 2.6 Giới thiệu chung nano bạc .29 2.6.1 Giới thiệu công nghệ nano 29 2.6.2 Giới thiệu bạc kim loại .30 2.6.3 Giới thiệu hạt nano bạc .31 PHẦN ĐỐI TƢỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 37 3.1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 37 3.1.1 Đối tượng 37 3.1.2 Phạm vi nghiên cứu 37 3.2 Địa điểm thời gian nghiên cứu 37 3.3 Thiết bị, dụng cụ hóa chất nghiên cứu 37 3.3.1 Thiết bị, dụng cụ nghiên cứu 37 3.3.2 Hóa chất nghiên cứu 37 3.4 Nội dung nghiên cứu 38 3.5 Phương pháp nghiên cứu tiêu theo dõi 38 3.5.1 Phương pháp bố trí thí nghiệm 38 3.5.2 Phương pháp theo dõi .40 3.5.3 Phương pháp xử lý số liệu .42 PHẦN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN .43 4.1 Kết nghiên cứu ảnh hưởng chế độ tiền xử lý tới trình bảo quản vải thiều .43 4.1.1 Ảnh hưởng chế độ tiền xử lý tới hàm lượng chất khô tổng số vải bảo quản 43 4.1.2 Ảnh hưởng chế độ tiền xử lý tới hàm lượng acid hữu tổng số vải trình bảo quản 44 viii 4.1.3 Ảnh hưởng chế độ tiền xử lý tới tỷ lệ hư hỏng vải trình bảo quản 45 4.2 Kết nghiên cứu ảnh hưởng nồng độ chế phẩm chitosan - nano bạc tới trình bảo quản vải .46 4.2.1 Ảnh hưởng nồng độ chế phẩm tới hàm lượng chất khô tổng số trình bảo quản vải 46 4.2.2 Ảnh hưởng nồng độ chế phẩm tới hàm lượng acid hữu tổng số trình bảo quản vải .47 4.2.3 Ảnh hưởng nồng độ chế phẩm chitosan - nano bạc tới biến đổi màu sắc vỏ vải sau ngày bảo quản 48 4.3 Nghiên cứu ảnh hưởng nhiệt độ tới thời gian bảo quản vải 49 4.3.1 Ảnh hưởng nhiệt độ tới hàm lượng chất khô tổng số trình bảo quản vải .49 4.3.2 Ảnh hưởng nhiệt độ tới hàm lượng acid hữa tổng số trình bảo quản vải 50 4.3.3 Ảnh hưởng nhiệt độ tới tỷ lệ hư hỏng trình bảo quản vải 51 4.3.4 Ảnh hưởng nhiệt độ tới hàm lượng đường tổng số trình bảo quản vải .51 PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 55 5.1 Kết luận 55 5.2 Kiến nghị 55 TÀI LIỆU THAM KHẢO 56 50 nhiệt độ (25 - 300C) tăng lên 16,5 Bx, nhiệt độ (10 – 120C) tăng lên 15,9 Bx nhiệt độ (3 – 50C) tăng 15,7 Bx Tiếp tục theo dõi kết sau 30 ngày bảo quản nhiệt độ (3 – 50C) tăng lên 16,1 Bx, nhiệt độ (10 – 120C) tăng lên 16,9 Bx, công thức nhiệt độ (25 – 300C) bị hư hỏng sau 17 ngày bảo quản Như nhiệt độ (3 – 50C) nhiệt độ cho kết tốt thí nghiệm 4.3.2 Ảnh hưởng nhiệt độ tới hàm lượng acid hữa tổng số trình bảo quản vải Tiến hành theo dõi thay đổi hàm lượng acid hữa tổng số khoảng nhiệt độ khác Kết thể bảng 4.8: Bảng 4.8: Ảnh hƣởng nhiệt độ tới hàm lƣợng acid hữa tổng số trình bảo quản vải (Đv: %) Ngày Sau ngày Sau ngày Sau ngày Sau 10 ngày Sau 20 ngày Sau 30 ngày Các khoảng nhiệt độ Nhiệt độ Nhiệt độ Nhiệt độ 0 25 – 30 C 10 – 12 C – 50C 0,58a 0,58a 0,58a 0,54b 0,57a 0,57a 0,51b 0,55a 0,54a 0,50b 0,53a 0,53a _ 0,49b 0,52a _ 0,48b 0,51a (ghi chú: - hư hỏng hoàn toàn) LSD 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 Từ bảng 4.8 cho ta thấy nhiệt độ (25 – 300C) hàm lượng acid giảm nhiều xuống 0,50%, nhiệt độ (10 – 120C) giảm xuống 0,53%, nhiệt độ (3 – 50C) giảm xuống 0,53% sau 10 ngày bảo quản Sau 30 ngày bảo quản nhiệt độ (10 – 120C) giảm xuống 0,48%, nhiệt độ (3 – 50C) giảm xuống 0,51%, nhiệt độ (25 – 300C) bị hư hỏng sau 17 ngày bảo quản Sự khác biệt ảnh hưởng nhiệt độ Nhiệt độ cao làm tăng trình hô hấp thúc đẩy trình sinh lý, sinh hóa xảy nhanh làm tiêu tốn lượng acid có thành phần vải Nhiệt độ thấp hạn chế trình sinh lý, sinh hóa nên lượng acid bị Như nhiệt độ tốt nhiệt độ khoảng – 50C 51 4.3.3 Ảnh hưởng nhiệt độ tới tỷ lệ hư hỏng trình bảo quản vải Tỷ lệ hư hỏng để đánh giá chất lượng phương pháp bảo quản vải Một phương pháp bảo quản tốt giảm tối thiểu tổn thất vải Kết thay đổi tỷ lệ hư hỏng theo nhiệt độ thể bảng 4.9: Bảng 4.9: Ảnh hƣởng nhiệt độ tới tỷ lệ hƣ hỏng trình bảo quản vải (Đv: %) Các khoảng nhiệt độ Nhiệt độ Nhiệt độ Nhiệt độ 25 – 300C 10 – 120C – 50C Sau ngày 0,00a 0,00a 0,00a 0,05 Sau ngày 15,00b 0,00a 0,00a 0,05 Sau ngày 26,67b 15,00ab 11,67a 0,05 Sau 10 ngày 36,67c 23,33b 15,33a 0,05 Sau 20 ngày _ 41,67b 31,67a 0,05 Sau 30 ngày _ 58,33b 50,00a 0,05 Ngày LSD (ghi chú: - số hư hỏng hoàn toàn) Theo bảng 4.9 ta thấy nhiệt độ khác ảnh hưởng khác tới tỷ lệ hư hỏng Tỷ lệ hư hỏng nhiệt độ (25 – 300C) tăng cao 36,67%, nhiệt độ (10 – 120C) 23,33% tăng thấp nhiệt độ (3 – 50C) 15,33% sau 10 ngày bảo quản Sau 30 ngày bảo quản nhiệt độ (3 – 50C) tăng lên 50,00%, nhiệt độ (10 – 120C) tăng 58,33%, nhiệt độ (25 – 300C) số hư hỏng 50% sau 15 ngày bảo quản sau 17 ngày số hư hỏng hoàn toàn Nhiệt độ thấp ức chế hoạt động vi sinh vật gây thối, mốc nhiệt độ thấp hư hỏng vải thấy Vì nhiệt độ (3 – 50C) khoảng nhiệt độ tốt thí nghiệm 4.3.4 Ảnh hưởng nhiệt độ tới hàm lượng đường tổng số trình bảo quản vải Đường thành phần quan trọng tiêu định đến chất lượng vải Hàm lượng đường cao cho vải có vị hài hòa tiến hành theo dõi hàm lượng đường tổng số trình bảo quản vải để đánh giá 52 hiệu phương pháp bảo quản Kết thay đổi hàm lượng đường theo nhiệt độ thể bảng 4.10 sau: Bảng 4.10: Ảnh hƣởng nhiệt độ tới hàm lƣợng đƣờng tổng số trình bảo quản vải (Đv: %) Các khoảng nhiệt độ Nhiệt độ Nhiệt độ Nhiệt độ 25 – 300C 10 – 120C – 50C Sau ngày 15,43a 15,43a 15,43a 0,05 Sau ngày 15,29b 15,35ab 15,37a 0,05 Sau ngày 15,23c 15,31b 15,35a 0,05 Sau 10 ngày 15,20b 15,29a 15,31a 0,05 Sau 15 ngày 14,59c 15,17b 15,27a 0,05 Sau 30 ngày _ 13,16b 13,49a 0,05 Ngày LSD (ghi chú: - vải hư hỏng hoàn toàn) Từ kết bảng 4.10 cho ta thấy sau 15 ngày bảo quản, khoảng nhiệt độ 25 – 300C hàm lượng đường tổng số giảm nhiều xuống 14,59%, nhiệt độ từ 10 – 120C giảm nhẹ xuống 15,17% khoảng nhiệt độ từ – 50C giảm xuống 15,27% Sự khác biệt ảnh hưởng nhiệt độ Nhiệt độ cao làm tăng trình hô hấp thúc đẩy trình sinh lý, sinh hóa xảy nhanh làm tiêu tốn nhiều lượng đường có vải Nhiệt độ thấp hạn chế qúa trình sinh lý, sinh hóa nên lượng đường bị Như nhiệt độ tốt thí nghiệm khoảng nhiệt độ từ – 50C Kết luận: từ kết thí nghiệm trên, thấy nhiệt độ khoảng từ – 50C kết hợp với nồng độ chế phẩm chitosan (1,0%) – nano bạc (0,78125ppm) chế độ chần sơ (400C 30 phút) cho kết tốt Điều nồng độ, nhiệt độ thấp ức chế trình sinh lý, sinh hóa, ức chế hoạt động vi sinh vật làm giảm khả gây hư hỏng, giữ tối đa chất lượng cho vải 53 Một số hình ảnh vải trình bảo quản THÍ NGHIỆM (Sau ngày bảo quản) Mẫu ĐC Mẫu vải thí nghiệm Mẫu CD6 THÍ NGHIỆM (Sau ngày bảo quản) ĐC CT14 Mẫu vải thí nghiệm CT15 CT16 54 THÍ NGHIỆM (Vải bảo quản nhiệt độ từ – 50C ) Sau ngày bảo quản Mẫu vải thí nghiệm Sau 25 ngày bảo quản Thiết bị đo nhiệt độ độ ẩm trình bảo quản vải 55 PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận Từ kết nghiên cứu, rút kết luận sau: Các chế độ tiền xử lý khác ảnh hưởng tới trình bảo quản vải Chế độ tiền xử lý tốt chế độ chần 400C 30 phút Nồng độ chế phẩm tốt cho bảo quản vải 1,0% chitosan – 0,78125ppm nano bạc Nhiệt độ thấp nhiệt độ tốt để giữ tối đa chất lượng vải bảo quản Khi kết hợp khoảng nhiệt độ từ – 50C + chế phẩm chitosan (1,0%) – nano bạc (0,78125ppm) + chế độ chần sơ (400C 30 phút) bảo quản vải kéo dài tới 25 – 30 ngày 5.2 Kiến nghị Tiếp tục ứng dụng nồng độ chế phẩm chitosan - nano bạc bảo quản vải quy mô lớn Tiếp tục nghiên cứu với nồng độ chitosan cao vải Sử dụng chế phẩm chitosan - nano bạc để bảo quản cho giống khác 56 TÀI LIỆU THAM KHẢO I Tiếng việt Đào Thị Vân Anh (2009), Nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến nâu hóa vỏ vải sau thu hoạch biện pháp hạn chế biến màu vỏ bảo quản vải, Luận văn Thạc sỹ khoa học Nông nghiệp, Trường Đại học Nông Nghiệp Hà Nội Đỗ Xuân Bình (2003), Điều tra nguyên nhân nghiên cứu số biện pháp khắc phục tượng hoa không ổn định hàng năm vải Lục Ngạn, Bắc Giang Luận văn Thạc sỹ khoa học Nông nghiệp, Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên Ngô Thế Dân (2002), Kinh nghiệm trồng vải thiều Lục Ngạn Nxb Nông nghiệp Hà Nội Nguyễn Mạnh Dũng (2001), Bảo quản, chế biến giải pháp phát triển ổn định vải, nhãn, Nxb Nông nghiệp Hà Nội Nguyễn Văn Dũng- Nguyễn Mạnh Hải- Đào Quang Nghị (2005), Điều tra, tuyển chọn giống vải chín sớm miền Bắc Việt Nam Kết nghiên cứu Viện Nghiên cứu rau giai đoạn 2000- 2005 Phan Thu Hà (2006), “ Nghiên cứu thực trạng tiêu dùng nhu cầu vải tươi thị trường Hà Nội” Luận án Thạc sỹ kinh tế, Đại học Nông nghiệp Hà Nội Nguyễn Hoàng Hải “Các hạt nano kim loại (metallic nanoparticles)” Trung tâm Khoa học Vật liệu, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội Bùi Văn Hạnh (2008), Báo cáo hội nghị bàn biện pháp tiêu thụ vải thiều năm 2008, VP UBND tỉnh Bắc Giang, Tháng 05/2008 Nguyễn Mạnh Hiếu (2003), Nghiên cứu Công nghệ bảo quản vải phương pháp lạnh đông nhanh dạng rời, Luận văn Thạc sĩ công nghệ thực phẩm, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội 10, Nguyễn Ngọc Tú (2009), Nghiên cứu gel nước thông minh nhạy pH lai nano bạc, Khóa luận tốt nghiệp đại học quy, Trang 8-9 11 Trần Thế Tục (1998), Hỏi đáp nhãn vải, Nxb Nông nghiệp Hà Nội 12 Trần Thế Tục (2004), 100 câu hỏi vải, Nxb Nông Nghiệp 2004 57 13 Trần Thế Tục, Ngô Hồng Bình (1999), “ Kỹ thuật trồng vải” Nxb Nông nghiệp Hà Nội 14 Trần Thế Tục- Ngô Hồng Bình (2002), “ Kỹ thuật trồng vải” Nxb Nông Nghiệp 15 Trần Linh Thước, 2009 Phương pháp phân tích vi sinh vật nước, thực phẩm mỹ phẩm, NXB giáo dục 16 Trang Sĩ Trung, Nghiên cứu tinh chitosan từ phế liệu tôm, Tạp chí Khoa học – Công nghệ thủy sản – số 01/2008 II Tiếng anh 17 Batten, D J, 1989, Maturity criteria for litchi Food Quality preference, (1), pp, 149- 155 18 Chen, W, Wu, Z, Ji And Su, M, 2001 Postharvest research and handing of litchi in china- a review Acta Horticultural, (558), pp 321-329 19 Donglin, Zhang, Peter C Quantick, John M Grigor, 2000, “Changes in phenolic compouds in litchi (Litchi chinensis sonn) fruit during postharvest storage”, Postharvest Biology and Technology (19), pp, 165- 172 20 Nikolaj L.Kildeby, Ole z.andersen, Ramus E.roge, Tomlarsen, Rene Petrsen, Jacob F.Riis, SilverNanopraticle, (2005) 4,14, 15, 16 21 Schuzczyk Henryk, Pomoell Harri, Wulff Marketta, Saynatjok Elina et al.“Chitosan-based pharmaceuticals for reduction of cholesterol and lipid contents” C.A, Vol 132, N023 , 2000, p.1170(313724P, Finland) 22 Tongdee, S C 1998, Postharvest technology of fresh lychee commercial perspecttives from ThaiLand Yearbook of the SouthAfrican Litchi Growers’ Association (9), pp, 37-43 23 Underhill, S.J.R, and Critchley, 1995 Cellular localiation of polyphenol oxidase and perpxidase activity in litchi chinensis Sonn pericarp Aust, J Plant Phys 22 627 – 632 24 USDA National Nutrient Database Standard Reference, Release 22 (2009) “ Nutrient values and weights are for edible portion (lischis, raw)” 25 Zhaoqi Zhang, Xuequn Pang, Zuoliang, Yueming Jiang, 2001 Role of anthocyanin degradation in litchi pericarp browning Journal of the Science of Food and Agriculture 58 Các tài liệu tham khảo từ internet 26 Hội nghị bàn biện pháp tiêu thụ vải thiều năm 2008 http://www.bacgiang.gov.vn/xuctiendautu/Vietnamese/C1867/default.asp? Newid=5952 27 Hội nghị bàn biện pháp tiêu thụ vải thiều năm 2009 http://www.bacgiang.gov.vn/xuctiendautu/Vietnamese/C1867/default.asp? Newid=5952 28 Litchi chinensis http://vi.wikipedia.org/wiki PHỤ LỤC Thí nghiệm 1: Ảnh hưởng chế độ tiền xử lý tới bảo quản vải Sau ngày bảo quản: Hàm lượng chất khô tổng số (Bx) BX Subset for alpha = 0.05 CD a Duncan N 15.3000 15.7000 15.9000 15.9000 3 16.1000 16.1000 16.1000 16.1000 15.7000 16.3000 16.9000 Sig .051 068 068 1.000 Means for groups in homogeneous subsets are displayed a Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000 Hàm lượng acid hữu tổng số ACID Subset for alpha = 0.05 CD a Duncan N 4700 4900 4900 4900 4900 5100 5100 3 5233 5300 Sig Means for groups in homogeneous subsets are displayed a Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000 .5700 110 116 1.000 Tỷ lệ hư hỏng HONG Subset for alpha = 0.05 CD a Duncan N 15.0000 16.6667 20.0000 23.3333 3 23.3333 25.0000 36.6667 Sig .063 1.000 Means for groups in homogeneous subsets are displayed a Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000 Sau ngày bảo quản: Hàm lượng chất khô tổng số Bx Subset for alpha = 0.05 CD a Duncan N 3 15.9000 16.3000 16.5000 3 16.6333 17.1000 17.3000 Sig 18.3000 1.000 Means for groups in homogeneous subsets are displayed .069 236 1.000 Hàm lượng acid hữu tổng số ACID Subset for alpha = 0.05 CD a Duncan N 3300 3900 4400 3 4500 4700 4900 4400 4900 5400 Sig 1.000 052 069 052 Means for groups in homogeneous subsets are displayed a Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000 Tỷ lệ hư hỏng HONG Subset for alpha = 0.05 CD a Duncan N 21.6667 28.3333 28.3333 31.6667 31.6667 3 33.3333 33.3333 35.0000 36.6667 Sig Means for groups in homogeneous subsets are displayed a Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000 58.3333 053 161 1.000 Thí nghiệm 2: Nghiên cứu ảnh hưởng nồng độ chế phẩm chitosan - nano bạc đến màu sắc vải bảo quản Sau ngày bảo quản Chỉ số L L Subset for alpha = 0.05 CT a Duncan N 16 3 31.9433 14 32.0933 15 32.2533 13 33.6700 12 33.6967 11 ĐC Sig 35.1967 38.0100 583 960 1.000 1.000 Means for groups in homogeneous subsets are displayed a Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000 Chỉ số a a Subset for alpha = 0.05 CT a Duncan 16 N 20.3833 15 20.4133 14 20.6100 13 12 24.0833 11 25.1000 ĐC Sig 22.2467 26.3900 738 Means for groups in homogeneous subsets are displayed a Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000 25.1000 1.000 129 060 Chỉ số b b Subset for alpha = 0.05 CT a Duncan N 15 19.3767 14 19.4033 16 19.6033 13 20.6333 12 11 ĐC 3 20.6333 21.8933 21.8933 22.9767 22.9767 24.0833 Sig .069 052 089 083 Means for groups in homogeneous subsets are displayed a Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000 Thí nghiệm 3: Nghiên cứu ảnh hưởng nhiệt độ tới vải bảo quản Sau ngày bảo quản Hàm lượng chất khô tổng số (Bx) BX Subset for alpha = 0.05 NHIETDO a Duncan N 3 15.6000 15.6000 Sig Means for groups in homogeneous subsets are displayed a Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000 16.1000 094 1.000 Hàm lượng acid hữu tổng số ACID Subset for alpha = 0.05 NHIETDO a Duncan N 3 5500 3 5400 5100 Sig 1.000 094 Means for groups in homogeneous subsets are displayed a Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000 Tỷ lệ hư hỏng HONG Subset for alpha = 0.05 NHIETDO a Duncan N 3 11.6667 15.0000 15.0000 26.6667 Sig .094 089 Means for groups in homogeneous subsets are displayed a Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000 Hàm lượng đường tổng số DUONG Subset for alpha = 0.05 NHIETDO a Duncan N 1 3 3 Sig 15.2333 15.3100 15.3533 1.000 1.000 1.000 [...]... chitosan - nano bạc trong bảo quản trái cây nói chung và vải thiều nói riêng vẫn còn mới lạ, vì vậy chúng tôi tiến hành thực hiện đề tài : Ứng dụng chế phẩm phối hợp chitosan – nano bạc trong quá trình bảo quản vải thiều Bắc Giang” 1.2 Mục đích - yêu cầu của đề tài 1.2.1 Mục đích Ứng dụng chế phẩm phối hợp chitosan - nano bạc trong bảo quản vải thiều 1.2.2 Yêu cầu + Nghiên cứu các chế độ tiền xử lý vải trước... + Việc nghiên cứu ứng dụng chế phẩm phối hợp chitosan – nano bạc trong bảo quản vải là cơ sở cho những nghiên cứu tiếp theo để ứng dụng rộng rãi hơn 1.3.2 Ý nghĩa thực tiễn Nâng cao khả năng bảo quản vải để giảm những tổn thất sau thu hoạch, kéo dài thời gian bảo quản nhằm nâng cao giá thành của sản phẩm Ngoài ra còn làm đa dạng về các phương pháp bảo quản trái cây nói chung và vải thiều nói riêng 4... định trong các loại dung môi khác nhau hay các polymer tự nhiên như chitosan, cellulose [7] Phối hợp chitosan - nano bạc sẽ tạo ra chế phẩm có tính kháng khuẩn, ổn định, an toàn, thân thiện với môi trường để sử dụng trong bảo quản các loại quả sau thu hoạch nhằm gia tăng thời gian bảo quản, nâng cao chất lượng cảm quan, tăng thu nhập cho nông dân Tuy nhiên việc nghiên cứu sử dụng chế phẩm phối hợp chitosan. .. sẽ cho hiệu quả bảo quản cao hơn, thời gian bảo quản dài hơn so với bảo quản ở nhiệt độ thường Khi đựng vải trong các túi chất dẻo có đục lỗ, thành phần khí trong túi dần dần bị biến đổi trong quá trình bảo quản nhờ quá trình hô hấp của quả Nồng độ khí oxy (O2) sẽ giảm dần còn nồng độ khí cacbonic (CO2) tăng dần sẽ ức chế quá trình hô hấp của quả Khi sự hô hấp bị ức chế thì các quá trình biến đổi vật... Hà Và Chí Linh Sản lượng vải toàn tỉnh đạt gần 50.000 tấn, bằng khoảng 70% so với năm 2008 Mặc dù sản lượng giảm, nhưng giá vải thiều năm 2009 cao hơn so với năm 2008 Vải thu hoạch sớm giá từ 12.000 – 20.000 đồng/kg, vải chính vụ từ 6.000 – 8.000 đồng/kg (năm 2008, giá từ 2.000 – 3.000 đồng/ kg) 2.3 Những diễn biến chính xảy ra trong quá trình bảo quản vải Trong quá trình bảo quản thường xảy ra các biến... nghệ bảo quản trong môi trường khí quyển cải biến) Người ta cũng có thể tạo ra môi trường có thành phần khí quyển thay đổi (bằng khí tự sinh hay nhân tạo) với thể tích của một kho hoặc một contenơ để bảo quản quả vải tươi Trong trường hợp này có thể xếp trong sọt, trên giàn bảo quản chứ không nhất thiết phải đựng trong các túi màng mỏng Việc hạ thấp nhiệt độ trong quá trình bảo quản sẽ cho hiệu quả bảo. .. xử lý các loại hóa chất nói trên có thể bảo quản được 7 ngày trong điều kiện nhiệt độ thường và bảo quản 20 - 30 ngày trong điều kiện nhiệt độ thấp mà vẫn giữ được các giá trị thương phẩm Mặc dù quy trình xử lý đơn giản, chi phí không cao và có tác dụng khá tốt trong quá trình bảo quản vải, nhãn tươi nói riêng và rau quả nói chung nhưng các sản phẩm sau bảo quản thường vẫn còn lưu lại mùi hóa chất... diphenone trong quả vải Kết quả của phản ứng enzym và phi enzym (giữa các 19 ortho - diphenone, ortho - diquinone) tạo ra các sắc tố sẫm màu làm hàm lượng anthocyanin giảm xuống Bao gói quả vải trong bao bì chất dẻo và bảo quản ở nhiệt độ 50C kết hợp với xử lý hóa chất sau thu hoạch có tác dụng chống biến màu vỏ quả vải và có thể bảo quản tới 5 tuần Màu đỏ của vỏ quả vải bị mất dần đi trong suốt quá trình bảo. .. thích hợp với khí hậu nóng hơn còn các giống chín muộn thích hợp với khí hậu mát hơn Phân loại theo phẩm chất của quả gồm có: vải chua (vải ta), vải nhỡ và vải thiều Trong đó giống vải được ưa chuộng nhất là vải thiều Vải chua: cây mọc khỏe, quả to, hạt to, tỷ lệ ăn được chiếm khoảng 50 – 60%, là loại chín sớm (cuối tháng 4 đầu tháng 5) Vải chua ra hoa, đậu quả đều, năng suất ổn định, ăn có vị chua Vải. .. công nghệ bảo quản nhằm kéo dài thời hạn tồn trữ đồng thời duy trì chất lượng thương phẩm của vải Kết quả nghiên cứu cho thấy vải sau khi xử lý theo quy trình mới có thể bảo quản được trên 1 tháng ở nhiệt độ 40C, tỷ lệ quả thương phẩm đạt trên 95%, chất lượng tốt, màu sắc tự nhiên, hấp dẫn người tiêu dùng Quy trình công nghệ xử lý và bảo quản mới đã được ứng dụng thử nghiệm liên tục trong 3 vụ vải 2003
- Xem thêm -

Xem thêm: Ứng dụng chế phẩm phối hợp Chitosan – Nano bạc trong quá trình bảo quản vải thiều Bắc Giang., Ứng dụng chế phẩm phối hợp Chitosan – Nano bạc trong quá trình bảo quản vải thiều Bắc Giang., Ứng dụng chế phẩm phối hợp Chitosan – Nano bạc trong quá trình bảo quản vải thiều Bắc Giang.

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay