Mẫu đơn đề nghị xét tiếp tục học

2 198 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/11/2016, 10:02

(Kèm theo Thông tư liên tịch số: 09 /2013/TTLT-BGDĐT-BTC-BNV ngày 11 tháng 3 năm 2013 của Liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ TIỀN ĂN TRƯA NĂM HỌC… (Dùng cho cha mẹ hoặc người giám hộ trẻ em học tại các cơ sở giáo dục mầm non) Kính gửi: (Tên cơ sở giáo dục mầm non) Họ và tên (1): Là cha/mẹ (hoặc người giám hộ, người đang nhận nuôi) của em (2): Hiện đang học tại lớp: Trường: Thuộc đối tượng (3):  Có cha mẹ thường trú tại các xã biên giới  Có cha mẹ thường trú tại các xã núi cao  Có cha mẹ thường trú tại các xã hải đảo  Có cha mẹ thường trú tại các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn  Mồ côi cả cha lẫn mẹ không nơi nương tựa  Bị tàn tật, khuyết tật có khó khăn về kinh tế  Cha mẹ thuộc diện hộ nghèo Căn cứ vào Quyết định số 60/2011/QĐ-TTg ngày 26 tháng 10 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ, tôi làm đơn này đề nghị được xem xét để được cấp tiền hỗ trợ ăn trưa cho em: . (2) theo quy định và chế độ hiện hành. , ngày tháng năm . Người làm đơn (Ký tên và ghi rõ họ tên) (1) Ghi họ, tên cha mẹ (hoặc người giám hộ, người đang nhận nuôi trẻ đối với trẻ em mồ côi hoặc bị bỏ rơi chưa có người giám hộ) của trẻ em học tại cơ sở giáo dục mầm non. (2) Ghi tên trẻ em năm tuổi đang học mẫu giáo. (3) Cha mẹ (hoặc người giám hộ) của trẻ em đánh dấu vào ô tương ứng. TRƯỜNG ĐẠI HỌC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG ĐÀO TẠO Độc lập – Tự – Hạnh phúc - ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐƯỢC TIẾP TỤC HỌC TẬP Kính gửi: Ban giám hiệu Trường Đại học Tôi tên: Ngày sinh: ./ / Sinh viên lớp: MSSV: Ngành: Khoa: Hệ đào tạo: Liên hệ: ĐT: Đã tạm dừng học thời gian từ: Học kỳ ./năm đến học kỳ /năm Quyết định tạm dừng học số: ./ ngày tháng năm Hồ sơ liên quan: Nay em làm đơn kính gửi Ban Giám Hiệu Phòng Đào tạo xem xét, chấp thuận cho em tiếp tục đăng ký học trường Trong chờ đợi chấp thuận nhà trường, em xin chân thành cảm ơn , ngày tháng năm Ý KIẾN PHÒNG ĐÀO TẠO Kính đơn PHIẾU HẸN CẤP QUYẾT ĐỊNH TIẾP TỤC HỌC TẬP Họ tên sinh viên: Ngày sinh: ./ / Lớp: MSSV: Ngày hẹn nhận QĐ tiếp tục học tập: / / , ngày tháng năm Phòng Đào tạo Mẫu số 3 kèm theo Thông tư số 24 /2007/TT-BLĐTBXH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ TỬ TUẤT Đối với người được cử đi công tác, học tập, làm việc có thời hạn ở nước ngoài đã chết sau khi về nước nhưng thân nhân chưa được hưởng trợ cấp tuất Kính gửi :……………………………………… Tên tôi là ………………………… Số CMTND……………… …………. Hộ khẩu thường trú : ……………………………………………….… .…… là thân nhân (nêu rõ mối quan hệ thân nhân với người lao động):……………………………… của ông (bà) ………………… ………Sinh ngày : …………… …….…… Được cử đi (hợp tác lao động, học tập, thực tập, làm chuyên gia ):…………………………. tại (tên đơn vị, tổ chức và tên nước) …………………………………………… Đơn vị cử đi : ………………………………………………………………. Cơ quan chủ quản (Bộ, ngành) : ….………………………………… ….…. Thời hạn làm việc ghi trong Quyết định của đơn vị cử đi: từ………. đến…… . Thời điểm về nước : ngày .tháng năm . Lý do về nước : …………………………… ……….……… ………… Được chuyển trả về đơn vị: . Ông (bà) đã từ trần ngày tháng năm . Từ khi về nước đến khi từ trần, ông (bà)…………………………………. chưa được giải quyết trợ cấp thôi việc, chế độ bảo hiểm xã hội. Tôi xin cam đoan lời khai trên đây của tôi là đúng sự thật. Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về lời khai của mình. Đề nghị . lập hồ sơ và làm thủ tục giải quyết chế độ tử tuất đối với ông (bà) . ./. ……, ngày… tháng…… năm ……. ……, ngày… tháng…… năm ……. Xác nhận của UBND xã, phường nơi cư trú Người viết đơn (Ký, đóng dấu) (Ký và ghi rõ họ tên) Ghi chú: - Mẫu này áp dụng đối với thân nhân của người lao động đã chết sau khi về nước nhưng thân nhân chưa được hưởng trợ cấp tuất; - Uỷ ban nhân dân xã, phường xác nhận mối quan hệ của người viết đơn với người lao động. Download từ website T ư Vấn Luật – Công ty Bắc Việt Luật CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc ÐƠN XIN XÉT TỐT NGHIỆP Kính gửi: Ban Giám hiệu ………… Tôi tên: Mã số sinh viên : . Chuyên ngành đào tạo: …… Khoá: Ngày sinh: … /……/……………. Nơi sinh: ……………………………………….Kèm theo 02 ảnh 3x4) Huyện: Tỉnh ……………………… Hộ khẩu trước khi vào trường: Xã (phường, thị trấn) . Huyện (quận, thị xã, thành phố) .Tỉnh/Thành phố…………………. Điện thoại liên lạc (nếu có): Trong thời gian qua tôi đã hoàn thành các học phần còn bị nợ sau: TT Tên môn học Mã số MH Điểm Học kỳ Năm học 1 - 2 - 3 - 4 - - Nay tôi làm đơn này xin được xét tốt nghiệp bổ sung, rất mong được sự chấp thuận của Ban Giám hiệu. Xin chân thành cảm ơn. …., ngày … tháng … . năm ………. Người làm đơn (Ký tên, ghi rõ họ tên) ĐƠN ĐỀ NGHỊ Xét phong tặng danh hiệu Nghệ nhân Phú Yên ngành thủ công mỹ nghệ Kính gửi: - Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên (qua Sở Công Thương); - (ghi tên đơn vị đang công tác, làm việc). Tôi tên là:…………………………; Sinh ngày:…./ /….…. ; Giới tính: Giấy CMND số: , ngày cấp: , nơi cấp: Chổ ở hiện nay: ………………………………………………………………… Điện thoại liên hệ: ĐT di động: Email: Nghề nghiệp, chức vụ hiện nay: ……………………………………………… Thuộc ngành thủ công mỹ nghệ: Nơi làm việc, hành nghề hiện nay:……………………………………………… Sau khi nghiên cứu Quy chế xét phong tặng danh hiệu Nghệ nhân Phú Yên ngành thủ công mỹ nghệ ban hành kèm theo Quyết định số 24/2012/QĐ-UBND ngày 25/9/2012 của UBND tỉnh Phú Yên; Tôi tự thấy bản thân đảm bảo đủ điều kiện, tiêu chuẩn quy định tại Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 24/2012/QĐ-UBND và làm đơn đề nghị ……………… (ghi tên đơn vị đang công tác, làm việc) xem xét, đề nghị UBND tỉnh phong tặng danh hiệu “Nghệ nhân Phú Yên ngành thủ công mỹ nghệ” cho tôi. Tôi xin cam đoan: 1. Các hồ sơ cá nhân gởi kèm theo Đơn này là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác của hồ sơ kê khai theo quy định pháp luật. 2. Nghiêm túc thực hiện các quy định trong Quy chế xét phong tặng danh hiệu Nghệ nhân Phú Yên ngành thủ công mỹ nghệ do UBND tỉnh ban hành. 3. Thực hiện đầy đủ thủ tục theo hướng dẫn và yêu cầu của Hội đồng xét phong tặng danh hiệu nghệ nhân các cấp. 4. Nếu vi phạm những điều cam kết trên tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Hội đồng và trước pháp luật./. ………, ngày …. tháng …. năm 20…. Người làm đơn (Ký và ghi rõ họ tên) Họ và tên:……………………… Xác nhận của UBND xã/phường/thị trấn (Xác nhận Ông, bà: ………………. hiện đang cư trú tại , bản thân chấp hành tốt đường lối chính sách và pháp luật của Nhà nước ở địa phương) Vấn đề cần lưu ý (nếu có): CHỦ TỊCH (Ký tên, đóng dấu) Họ và tên:………………………. (Ban hành kèm theo Quyết định số 57 /2011/QĐ-UBND ngày 29 tháng12 năm 2011 của UBND tỉnh An Giang) Mẫu số 01 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ĐƠN ĐỀ NGHỊ Xét tặng danh hiệu nghệ nhân/thợ giỏi/ngành nghề thủ công mỹ nghệ tỉnh An Giang Kính gửi: Tôi tên: năm sinh: Địa chỉ thường trú: Đơn vị công tác: Điện thoại: ; Fax: ; Email: Căn cứ các tiêu chuẩn về danh hiệu nghệ nhân/thợ giỏi ngành nghề thủ công mỹ nghệ tỉnh An Giang tại Quyết định số /2011/QĐ-UBND ngày……tháng… năm.….của UBND tỉnh An Giang về ban hành Quy định tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục và hồ sơ xét tặng danh hiệu nghệ nhân, thợ giỏi ngành nghề thủ công mỹ nghệ tỉnh An Giang. Tôi nhận thấy mình đã đạt các tiêu chuẩn của một nghệ nhân /thợ giỏi. Tôi làm đơn này gửi đến Hội đồng các cấp xét duyệt và công nhận thành tích cho tôi. Tôi xin chân thành cảm ơn./. ,ngày tháng năm Kính đơn (Ký và ghi rõ họ tên)
- Xem thêm -

Xem thêm: Mẫu đơn đề nghị xét tiếp tục học, Mẫu đơn đề nghị xét tiếp tục học, Mẫu đơn đề nghị xét tiếp tục học

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay