(TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ NGỮ VĂN HÀ NỘI) KẾT TỬ LẬP LUẬN TRONG TIẾNG VIỆT

26 176 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/11/2016, 10:02

(TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ NGỮ VĂN HÀ NỘI) KẾT TỬ LẬP LUẬN TRONG TIẾNG VIỆT(TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ NGỮ VĂN HÀ NỘI) KẾT TỬ LẬP LUẬN TRONG TIẾNG VIỆT(TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ NGỮ VĂN HÀ NỘI) KẾT TỬ LẬP LUẬN TRONG TIẾNG VIỆT(TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ NGỮ VĂN HÀ NỘI) KẾT TỬ LẬP LUẬN TRONG TIẾNG VIỆT(TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ NGỮ VĂN HÀ NỘI) KẾT TỬ LẬP LUẬN TRONG TIẾNG VIỆT(TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ NGỮ VĂN HÀ NỘI) KẾT TỬ LẬP LUẬN TRONG TIẾNG VIỆT BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI NGUYỄN THỊ THU TRANG KẾT TỬ LẬP LUẬN TRONG TIẾNG VIỆT Chuyên ngành: Ngôn ngữ Việt Nam Mã số: 62 22 01 02 TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ NGỮ VĂN HÀ NỘI - NĂM 2016 Công trình hoàn thành tại: TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI Người hướng dẫn khoa học: GS.TS Bùi Minh Toán Phản biện 1: GS.TS Hoàng Trọng Phiến Trường Đại học KHXH&NV - ĐHQG Hà Nội Phản biện 2: GS.TS Nguyễn Đức Tồn Viện Ngôn ngữ học Phản biện 3: PGS.TS Nguyễn Văn Lộc Trường ĐHSP - Đại học Thái Nguyên Luận án bảo vệ trước Hội đồng chấm luận án cấp Trường họp Trường Đại học Sư phạm Hà Nội vào hồi … … ngày … tháng… năm… Có thể tìm hiểu luận án tại: - Thư viện Quốc gia Việt Nam - Thư viện Trường Đại học Sư phạm Hà Nội MỞ ĐẦU Lí chọn đề tài 1.1 Mặc dù đời từ sớm sang nửa sau kỷ XX lý thuyết lập luận quan tâm thích đáng Mở đầu cho thời kỳ Khảo luận lập luận - Tu từ học Perelman, Olbrechts - Tyteca Toulmin (1958) Tiếp đó, lập luận có bước phát triển nhanh chóng, trở thành “môn học kỷ 21” [Nguyễn Đức Dân] đối tượng nghiên cứu Dụng học (Pragmatics) Ở Việt Nam, khoảng hai thập niên gần đây, lập luận thu hút ngày nhiều quan tâm giới nghiên cứu Đây hướng cần thiết bối cảnh xã hội đại với xu hướng dân chủ hóa ngày phát triển 1.2 Kết tử yếu tố ngôn ngữ thực chức liên kết thành phần lập luận Cùng với tác tử, kết tử xếp vào nhóm dẫn lập luận (argumentative instructions) mà “hễ xuất dẫn tất người cộng đồng phải thống lập luận nghe phải hiểu tổ chức lập luận cho phù hợp với chúng” [Đỗ Hữu Châu] Do đó, để góp phần tạo nên lập luận chặt chẽ giàu sức thuyết phục nhận biết, lĩnh hội trọn vẹn lập luận đa dạng loại hình diễn ngôn, việc tìm hiểu hoạt động chức kết tử thực cần thiết 1.3 Tiếng Việt có số lượng phong phú yếu tố ngôn ngữ đảm trách chức kết tử lập luận Tuy nhiên, nay, việc khảo sát tìm hiểu đối tượng chưa mang tính bao quát toàn diện Thực tiễn đặt nhiệm vụ nghiên cứu kết tử tiếng Việt với tư cách hệ thống, không tập trung phương diện tổ chức - kiến tạo dạng cấu trúc hình thức mà quan tâm đến khả dẫn nhập thành phần lập luận biểu thị quan hệ lập luận Ngoài ra, việc so sánh - đối chiếu lập luận có kết tử lập luận vắng kết tử hướng cần triển khai, hứa hẹn cung cấp minh chứng khách quan vai trò kết tử lập luận tiếng Việt Xuất phát từ lí trên, lựa chọn vấn đề Kết tử lập luận tiếng Việt làm đề tài nghiên cứu luận án Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 2.1 Mục đích nghiên cứu Mục đích nghiên cứu luận án hệ thống hóa kết tử lập luận tiếng Việt; khẳng định vai trò kết tử lập luận tiếng Việt thông qua việc phân tích lí giải chức chúng dạng lập luận giản đơn so sánh lập luận có kết tử lập luận vắng kết tử; qua đó, cung cấp gợi dẫn hữu ích cho người nói (viết) người đọc (nghe) trình tạo lập lĩnh hội lập luận 2.2 Nhiệm vụ nghiên cứu Đề tài xác định nhiệm vụ nghiên cứu sau: - Nghiên cứu số vấn đề lý thuyết lập luận, đặc biệt kết tử lập luận - Nhận diện, thống kê phân loại kết tử lập luận tiếng Việt - Phân tích chức kết tử lập luận tiếng Việt dạng lập luận giản đơn - Bước đầu so sánh, đối chiếu lập luận có kết tử lập luận vắng kết tử nhằm khẳng định vai trò kết tử lập luận tiếng Việt Đối tượng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu luận án hệ thống kết tử lập luận tiếng Việt 3.2 Phạm vi nghiên cứu Trong luận án, kết tử lập luận tiếng Việt khảo sát chủ yếu phạm vi tác phẩm văn chương, nghị luận hội thoại đời thường Luận án tập trung phân tích, lý giải chức kết tử lập luận tiếng Việt dạng lập luận giản đơn Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp miêu tả - Phương pháp phân tích diễn ngôn - Các thủ pháp: thống kê, phân loại; thay thế, cải biến; mô hình hóa Đóng góp luận án 5.1 Về lý luận Kết nghiên cứu luận án góp phần củng cố làm sâu sắc thêm lý thuyết lập luận - đặc biệt mảng lý thuyết kết tử lập luận - Ngữ dụng học 5.2 Về thực tiễn Kết nghiên cứu sử dụng làm tài liệu học tập, tham khảo giáo viên phổ thông, giảng viên sinh viên chuyên ngành Ngữ văn; cung cấp dẫn hữu ích tạo lập lĩnh hội lập luận nhằm nâng cao chất lượng hiệu giao tiếp; hỗ trợ cho công tác biên soạn từ điển, sách công cụ… Bố cục luận án Ngoài phần Mở đầu, Kết luận, Tài liệu tham khảo Phụ lục, nội dung luận án trình bày chương: Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu sở lý luận Chương 2: Kết tử hai vị trí tiếng Việt Chương 3: Kết tử ba vị trí tiếng Việt Chương TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN 1.1 Tổng quan tình hình nghiên cứu 1.1.1 Nghiên cứu kết tử lập luận nói chung Bước sang năm 70 kỷ XX, Ducrot Anscombre phát triển hệ thống lý thuyết lập luận mang tên Radical Argumentativism Thông qua nghiên cứu này, lý thuyết kết tử lập luận quan tâm đặc biệt có bước phát triển Chính Ducrot đưa luận điểm quan trọng có ý nghĩa khẳng định giá trị từ phương diện lập luận là: Từ thay đổi giá trị theo định hướng lập luận chúng (“Words change their value according to their argumentative orientation”) Sau Ducrot Anscombre, Moeschler (1985) người có đóng góp việc phát triển lý thuyết kết tử lập luận việc đề xuất tiêu chí phân loại kết tử Theo đó, dựa tiêu chí cấu trúc, phân biệt kết tử hai vị trí (KT2VT) kết tử ba vị trí (KT3VT) Dựa tiêu chí chức năng, kết tử chia thành kết tử dẫn nhập luận kết tử dẫn nhập kết luận Các kết tử đồng thời từ định hướng lập luận nhóm KT3VT tiếp tục phân chia thành kết tử đồng hướng kết tử nghịch hướng Những nội dung lý thuyết đưa vào nhiều công trình dẫn luận Ngữ dụng học, mở đường cho nhiều nghiên cứu chuyên sâu kết tử lập luận ngôn ngữ cụ thể Ở Việt Nam, lý thuyết chung kết tử lập luận trình bày số công trình nghiên cứu Đỗ Hữu Châu, Nguyễn Đức Dân, Trần Thế Hùng… 1.1.2 Nghiên cứu kết tử lập luận tiếng Việt Kết tử tiếng Việt đề cập đến số công trình, nghiên cứu lập luận văn chương Tuy nhiên, mức độ chuyên sâu, phải kể đến số luận văn thạc sĩ Đỗ Hữu Châu hướng dẫn trường Đại học Sư phạm Hà Nội từ năm 1994 đến năm 2000 tác giả như: Trần Thị Lan, Nguyễn Minh Lộc, Kiều Tập, Kiều Tuấn Ngoài ra, kết tử lập luận tiếng Việt quan tâm tìm hiểu qua số báo khoa học đăng tải tạp chí chuyên ngành, kỷ yếu hội nghị, hội thảo website Ngũ Thiện Hùng, Võ Thị Ánh Ngọc… Lịch sử vấn đề cho thấy hệ thống kết tử lập luận tiếng Việt chưa nghiên cứu với tư cách đối tượng riêng biệt chuyên khảo Các nghiên cứu tiếp sau cần tập trung làm rõ chức kết tử, đưa miêu tả lý giải thỏa đáng tương hợp kết tử với lập luận sử dụng kết tử Thêm vào đó, vai trò kết tử cần minh chứng khẳng định sở so sánh, đối chiếu lập luận có kết tử lập luận vắng kết tử 1.2 Cơ sở lý luận 1.2.1 Khái niệm “lập luận” Trong luận án, lập luận dùng để hành động đưa lí lẽ nhằm dẫn dắt người nghe đến kết luận mà người nói muốn đạt tới sản phẩm hành động lập luận gồm thành phần luận (LC), kết luận (KL) quan hệ lập luận 1.2.2 Các thành phần lập luận 1.2.2.1 Luận Trong luận án, thuật ngữ luận dùng tương đương với lí lẽ, yếu tố làm cầu nối LC với KL gọi lẽ thường Luận khái niệm tương đối phát ngôn LC lập luận lại KL lập luận khác; phát ngôn chấp nhận LC người nói người nghe có giá trị LC với hai đối tượng Vị trí thường gặp LC trước theo sau KL Trong lập luận gồm nhiều LC, LC trước, theo sau bao quanh KL Trong lập luận có KL mở rộng (R = r1, r2, r3 …), LC trước, theo sau KL thành phần Khi lập luận mở rộng LC KL, LC trước, theo sau, giữa, bao quanh xen kẽ với phần KL LC thường xuất tường minh, dạng hàm ẩn (là hành động ngôn từ gián tiếp bị khiếm diện) 1.2.2.2 Kết luận Luận án sử dụng thuật ngữ luận theo cách hiểu Đỗ Hữu Châu Theo đó, kết luận điều suy sở lí lẽ - LC mà người nói (viết) đưa vào lập luận Trong lập luận, KL có độ tin cậy hơn, “có thể đem để tranh cãi bàn luận” [Trần Thế Hùng] Do đó, hoàn toàn tạo phản lập luận hướng đến KL trái ngược với KL khẳng định trước Vị trí thường gặp KL theo sau trước LC Trong lập luận gồm nhiều LC, KL theo sau, trước LC Trong lập luận có KL mở rộng (R = r1, r2, r3…), KL theo sau, trước bao quanh LC Khi lập luận mở rộng LC KL, KL theo sau, trước, giữa, bao quanh xen kẽ với LC KL diện tường minh bị hàm ẩn (là hành động ngôn từ gián tiếp dạng khiếm diện) 1.2.3 Quan hệ lập luận 1.2.3.1 Hướng lập luận Ở lập luận giản đơn gồm nhiều LC đồng hạng, LC có quan hệ định hướng lập luận Nếu LC hướng đến KL chung (ví dụ: p q hướng đến r), LC đồng hướng Nếu LC hướng đến KL trái chiều (ví dụ: p hướng đến - r, q hướng đến r), LC nghịch hướng 1.2.3.2 Hiệu lực lập luận Trong lập luận có LC đồng hướng, LC lớp lập luận phân biệt hiệu lực theo thang độ Trong lập luận có LC nghịch hướng, LC hướng đến KL có hiệu lực lập luận, ngược lại, LC không hướng đến KL hiệu lực lập luận 1.2.4 Các dạng lập luận Lập luận chia thành dạng theo nhiều cách khác nhau: (1) lập luận đơn lập luận phức; (2) lập luận giản đơn lập luận phức tạp… Lập luận giản đơn dạng lập luận gồm LC KL gồm LC đồng hạng (ngang tính khái quát, không phân biệt lớn bé) KL Lập luận giản đơn chia thành ba kiểu: lập luận tối giản (gồm KL LC), lập luận đồng hướng (gồm KL LC đồng hạng, đồng hướng), lập luận nghịch hướng (gồm KL LC đồng hạng, nghịch hướng) 1.2.5 Lẽ thường lập luận Topos (số nhiều: topoȉ) thuật ngữ Aristote, sau Ducrot dùng để gọi tên lẽ thường - chân lí thông thường có tính chất kinh nghiệm nguyên lí dùng làm sở để tạo nên lập luận đời thường Theo Ducrot, lẽ thường có ba đặc tính là: tính khái quát, tính chung tính thang độ Lẽ thường phân chia thành nhiều loại khác nhau: thời cổ đại, lẽ thường chia thành lẽ thường nội lẽ thường khách quan 1.2.6 Kết tử lập luận 1.2.6.1 Khái niệm “kết tử lập luận” a Các định nghĩa kết tử lập luận Kết tử lập luận (tiếng Anh: argumentative connector) tác Platin, Nguyễn Đức Dân, Đỗ Hữu Châu… định nghĩa Trên sở phân tích định nghĩa kết tử lập luận nêu trên, luận án đến số nhận định sau: (i) Kết tử lập luận không thực chức liên kết LC với KL mà nối kết LC với (ii) Trong luận án, khái niệm phát ngôn (utterance) hiểu “câu thực hóa ngữ cảnh giao tiếp cụ thể” [Nguyễn Văn Hiệp] Một lập luận nhiều phát ngôn tạo nên nằm trọn vẹn phát ngôn Do đó, kết tử cần giải thích yếu tố liên kết thành phần lập luận (không phải liên kết phát ngôn tạo thành lập luận hoàn chỉnh) (iii) Có lập luận bắt buộc phải có kết tử có lập luận mà kết tử vắng mặt bị lược bỏ Do đó, kết tử lập luận yếu tố định nội dung mệnh đề có phải LC hay KL lập luận hay không Xuất phát từ lí trên, luận án quan niệm kết tử lập luận yếu tố ngôn ngữ thực chức liên kết thành phần lập luận b Phân biệt kết tử lập luận tác tử lập luận Tác tử lập luận (tiếng Anh: argumentative operator) định nghĩa thống yếu tố tác động vào phát ngôn để tạo tiềm lập luận xác định cho phát ngôn Trên sở đó, suy luận số đặc tính tác tử lập luận phân biệt với kết tử lập luận sau: (i) Phạm vi tác động tác tử nằm trọn vẹn phát ngôn Khác với tác tử, phạm vi tác động kết tử nhiều phát ngôn (ii) Tác tử X độc lập với nội dung miêu tả P’ vốn phát ngôn chứa Khác với tác tử, kết tử không độc lập với nội dung mệnh đề mà dẫn nhập (iii) Tác tử thường tình thái từ quán ngữ tình thái kết tử thường quan hệ từ tổ hợp từ có chức liên kết câu, đoạn văn, văn c Các yếu tố ngôn ngữ thực chức kết tử lập luận - Các từ: vì, nếu, nên, thì, giá, hễ, nhưng, mà, song… - Các tổ hợp từ: đó, vậy, ra, nữa, thêm vào đó… - Các cặp từ tổ hợp từ: đã…lại còn, chẳng những…mà còn… 1.2.6.2 Phân loại kết tử lập luận a Theo tiêu chí chức Dựa tiêu chí chức năng, kết tử lập luận phân chia thành hai nhóm gồm: kết tử dẫn nhập luận kết tử dẫn nhập kết luận Để thống phân chia, kết tử dẫn nhập KL cần giải thích loại kết tử đưa nội dung (hay hành động ngôn từ) vào làm KL cho lập luận; chức cần hiểu khả dẫn nhập, nối kết Việc nhận diện hai nhóm kết tử chủ yếu dựa vào dấu hiệu hình thức vị trí xuất kết tử trước mệnh đề làm LC hay KL cần vào logic ngữ nghĩa tính hoàn chỉnh lập luận b Theo tiêu chí cấu trúc Theo lý thuyết truyền thống, dựa tiêu chí cấu trúc, phân biệt KT2VT KT3VT Nghiên cứu cho thấy việc phân loại kết tử theo tiêu chí cấu trúc, cần lưu ý ba điểm sau: (i) Về chất, việc phân loại kết tử theo cấu trúc dựa chi phối kết tử với số lượng thành phần lập luận tối thiểu (không phải số lượng phát ngôn tối thiểu) cần huy động để hoàn chỉnh lập luận Theo đó, KT2VT loại kết tử chi phối lập luận hoàn chỉnh tối thiểu gồm LC KL; phân biệt với KT2VT, KT3VT loại kết tử chi phối lập luận hoàn chỉnh tối thiểu gồm hai LC KL (không thể hoán đổi là: LC hai KL) Từ vị trí thuật ngữ kết tử hai vị trí kết tử ba vị trí hiểu tương đương với thành phần LC hay KL lập luận (ii) KT2VT KT3VT chi phối số lượng thành phần lập luận tối thiểu cần huy động để hoàn chỉnh lập luận Do đó, lập luận sử dụng KT2VT hay KT3VT mở rộng thành phần: thêm vào vị trí LC (hơn một) LC bổ sung, đồng hướng với LC trước; thêm vào vị trí KL (hơn một) KL thành phần (iii) Trong hợp lập luận xuất KT2VT KT3VT, chi phối tổ chức lập luận tối thiểu thuộc KT3VT, KT2VT c Theo tiêu chí khả định hướng lập luận Theo Đỗ Hữu Châu, dựa tiêu chí khả biểu quan hệ định hướng lập luận, kết tử chia thành hai nhóm là: kết tử đồng hướng kết tử nghịch hướng Chúng đồng quan điểm với Moeschler: việc phân loại áp dụng với nhóm KT3VT, với toàn hệ thống kết tử Để thống nhất, luận án dùng thuật ngữ kết tử ba vị trí đồng hướng để gọi tên nhóm KT3VT biểu thị quan hệ đồng hướng LC; dùng thuật ngữ kết tử ba vị trí nghịch hướng để gọi tên nhóm KT3VT biểu thị quan hệ nghịch hướng LC 1.2.6.3 Các chức kết tử lập luận Mặc dù chưa trình bày cụ thể lý thuyết kết tử lập luận chức kết tử suy luận gồm: (i) Chức dẫn nhập thành phần: kết tử có khả đưa nội dung (hay hành động ngôn từ) làm LC KL cho lập luận Khi đó, kết tử dấu hiệu biểu thị nội dung khái quát quan hệ ngữ nghĩa thành phần (ii) Chức nối kết thành phần: kết tử có khả liên kết LC với nối LC với KL Nhờ đó, tổ chức lập luận trở nên chặt chẽ; lập luận sử dụng kết tử diện khác loại hình diễn ngôn (iii) Chức biểu thị quan hệ lập luận: kết tử có khả đánh dấu hướng hiệu lực LC với KL Nhờ đó, quan hệ lập luận hiển minh, sáng rõ so với lập luận vắng kết tử Chương KẾT TỬ HAI VỊ TRÍ TIẾNG VIỆT 2.1 Nhóm kết tử hai vị trí tiếng Việt Theo kết nghiên cứu luận án, tiếng Việt có 125 yếu tố ngôn ngữ thực chức KT2VT Xét cấu tạo, đa phần KT2VT có cấu tạo tổ hợp từ (84 kết tử), lại từ (41 kết tử) Dựa tiêu chí chức năng, KT2VT tiếng Việt chia thành hai tiểu nhóm: KT2VT dẫn nhập LC (87 kết tử) KT2VT dẫn nhập KL (38 kết tử) 2.1.1 Kết tử hai vị trí dẫn nhập luận Dựa đặc điểm ngữ pháp - ngữ nghĩa, 87 KT2VT dẫn nhập LC tiếng Việt nhận diện từ nhóm (I) đến nhóm (XIV) tổng hợp qua bảng sau: Bảng 2.1 Bảng thống kê KT2VT dẫn nhập LC tiếng Việt Nhóm KT2VT dẫn nhập LC tiếng Việt vì, do, bởi, tại, nhờ, vì, do, vì, chưng, lẽ, lẽ I vì, bởi, do, tại, nhờ II số là, số vì, số bởi, số do, nguyên là, nguyên vì, nguyên III bởi, nguyên do, nguyên do, nguyên vì, chả là, chẳng là, chả vì, chả bởi, chả chẳng qua, chẳng qua là, chẳng qua vì, chẳng qua bởi, chẳng qua IV vì, chẳng qua bởi, chẳng qua nếu, mà, V mà VI VII giá, giá mà, giá như, VIII giả sử, giả thử, giả phỏng, giả dụ, giá sử, giá thử, giá phỏng, giá dụ, thử, phải lỡ, lỡ mà, lỡ như, lỡ ra, nhỡ, nhỡ mà, nhỡ ra, ngộ, ngộ nhỡ, vô phúc IX bằng, nhược X thảng hoặc, giả, XI XII ví, ví bằng, ví thử, ví dù, ví như, ví phỏng, ví dầu, ví chăng, ví mà XIII hễ, mà, động XIV miễn, miễn là, 10 (i) KT2VT dẫn nhập KL xuất vị trí mở đầu phát ngôn (phần phát ngôn) làm KL (ii) Với đặc điểm ngữ nghĩa vốn có, KT2VT dẫn nhập KL sở nhận diện nội dung khái quát KL quan hệ ngữ nghĩa thành phần lập luận: KL thường mang ý nghĩa kết quả, hệ hệ luận vốn nảy sinh từ nguyên nhân, điều kiện, giả thiết tiền đề tương ứng LC (iii) KL dẫn nhập tường minh hàm ẩn (là hành động ngôn từ gián tiếp dạng khiếm diện) KT2VT dẫn nhập KL có vai trò quan trọng dẫn nhập KL hàm ẩn dạng khiếm diện toàn bộ: kết tử bị lược bỏ, người nghe (đọc) tiếp nhận phát ngôn (phần phát ngôn) bị bỏ lửng hoàn toàn với tư cách KL hàm ẩn lập luận 2.2.1.2 Trong lập luận đồng hướng a Dẫn luận luận (i) Trong lập luận đồng hướng, KT2VT dẫn nhập LC thực chức dẫn nhập LC theo ba cách là: (1) KT2VT dẫn nhập LC xuất lần để dẫn nhập LC đồng hướng theo sau; (2) KT2VT dẫn nhập LC sử dụng lặp lại để dẫn nhập LC theo sau; (3) KT2VT dẫn nhập LC sử dụng để dẫn nhập LC đầu tiên, xuất thêm kết tử (cùng nhóm khác nhóm) thích hợp để dẫn nhập LC bổ sung (ii) Khi tham gia lập luận đồng hướng, KT2VT dẫn nhập LC dù xuất hay nhiều lần có tác dụng đánh dấu quan hệ ngữ nghĩa khái quát tất LC đồng hướng KL: LC thường nhóm nguyên nhân điều kiện, giả thiết làm nảy sinh kết hay hệ tương ứng KL (iii) LC dẫn nhập thường tường minh hàm ẩn (là hành động gián tiếp dạng khiếm diện) KT2VT dẫn nhập LC có vai trò quan trọng dẫn nhập LC bổ sung dạng khiếm diện toàn bộ: kết tử bị lược bỏ, người nghe (đọc) tiếp nhận phát ngôn (phần phát ngôn) bị bỏ lửng hoàn toàn với tư cách LC bổ sung lập luận b Dẫn nhập kết luận (i) Các KT2VT dẫn nhập KL xuất vị trí mở đầu phát ngôn (phần phát ngôn) đóng vai trò KL lập luận, đánh dấu ranh giới LC đồng hướng trước với KL theo sau (ii) Với đặc điểm ngữ nghĩa vốn có, KT2VT dẫn nhập KL có tác dụng dẫn nội dung khái quát KL quan hệ ngữ nghĩa thành phần: KL thường mang nội dung kết quả, hệ hệ luận nảy sinh từ nguyên nhân, điều kiện, giả thiết hay tiền đề tương ứng phần LC 11 (iii) KL dẫn nhập thường dạng tường minh bị hàm ẩn (là hành động ngôn từ gián tiếp bị khiếm diện) KT2VT dẫn nhập KL có vai trò quan trọng dẫn nhập KL dạng khiếm diện toàn bộ: kết tử dấu hiệu cho biết tồn KL hàm ẩn chưa nêu rõ, buộc người nghe (đọc) phải suy luận dựa vào ngữ cảnh 2.2.1.3 Trong lập luận nghịch hướng a Dẫn nhập luận Các KT2VT dẫn nhập LC huy động lập luận nghịch hướng thực chức dẫn nhập nội dung (hoặc hành động ngôn từ) làm LC có hiệu lực với KL (i) Để thực chức trên, KT2VT dẫn nhập LC xuất trước phát ngôn (phần phát ngôn) nêu LC có hiệu lực lập luận (ii) Trong lập luận nghịch hướng, KT2VT dẫn nhập LC biểu thị quan hệ ngữ nghĩa LC có hiệu lực KL, biểu thị quan hệ ngữ nghĩa LC nghịch hướng với hay LC hiệu với KL (iii) Các LC mang hiệu lực dạng tường minh hàm ẩn (là hành động ngôn từ gián tiếp bị khiếm diện) KT2VT dẫn nhập LC có vai trò quan trọng dẫn nhập LC hàm ẩn dạng khiếm diện toàn Thậm chí, LC có hiệu lực hàm ẩn dạng khiếm diện phận, kết tử khó bị lược bỏ b Dẫn nhập kết luận (i) Các KT2VT dẫn nhập KL xuất vị trí mở đầu phát ngôn phần phát ngôn đóng vai trò KL lập luận nghịch hướng (ii) Trong lập luận nghịch hướng, KT2VT dẫn nhập KL đánh dấu quan hệ ngữ nghĩa LC có hiệu lực KL (iii) KL dẫn nhập tường minh dạng hàm ẩn (là hành động ngôn từ gián tiếp dạng khiếm diện) Trên thực tế, tác động từ phía người nghe (và) ý định chủ quan người nói, phát ngôn chứa lập luận bị bỏ lửng vị trí Tuy nhiên, KT2VT dẫn nhập KL xuất hiện, dấu hiệu cho biết tồn KL hàm ẩn mà người nghe (đọc) cần suy luận dựa vào ngữ cảnh 2.2.2 Nối kết thành phần lập luận 2.2.2.1 Trong lập luận tối giản Bảng 2.3 Hoạt động thực chức nối kết KT2VT lập luận tối giản Cách thức KT2VT sử dụng Phạm vi nối kết 12 nối kết Nối LC Các cặp KT2VT vì…nên, trước với bởi…cho nên, nếu…thì, KL theo sau hễ…thì… Các KT2VT dẫn nhập KL (trừ sở dĩ, mà) nên, cho nên, thì, vậy, thì, Nối KL Các KT2VT dẫn nhập LC trước với vì, bởi, nếu, miễn LC sau Các cặp KT2VT sở dĩ… vì/ vì/ bởi/ do… LC KL thường nằm phát ngôn, lượt lời Tùy vào kết tử, LC KL nằm (hơn một) phát ngôn, lượt lời LC KL nằm (hơn một) phát ngôn, lượt lời LC KL nằm phát ngôn, lượt lời Trong lập luận tối giản có LC xuất sau KL, KT2VT phát huy tối đa vị trí, vai trò chúng việc liên kết - tổ chức thành phần lập luận Ở dạng lập luận tối giản có LC trước KL, KT2VT có vị trí, vai trò mờ nhạt hơn: KT2VT lược bỏ mà không ảnh hưởng đến tổ chức lập luận 2.2.2.2 Trong lập luận đồng hướng Bảng 2.4 Hoạt động thực chức nối kết KT2VT lập luận đồng hướng Cách thức nối kết Nối LC đồng hướng trước với KL theo sau KT2VT sử dụng Tổ hợp gồm KT2VT dẫn nhập LC KT2VT dẫn nhập KL vì…nên, vì…vì…nên, nếu…thì, nếu…nếu…thì… Các KT2VT dẫn nhập KL (trừ sở dĩ, mà) nên, cho nên, thì, thì… Nối KL Các KT2VT dẫn nhập LC trước với vì, bởi, nếu, như… LC đồng hướng Các cặp KT2VT sở dĩ… theo sau vì/ vì/ bởi… Phạm vi nối kết Các LC KL thường nằm phát ngôn, lượt lời Tùy kết tử, LC KL nằm (hơn một) phát ngôn, lượt lời Các LC KL nằm (hơn một) phát ngôn, (hơn một) lượt lời Các LC KL nằm phát ngôn, lượt lời 13 Khi LC đồng hướng trước KL, KT2VT KT3VT đồng hướng lược bỏ: trật tự xếp trước sau phát ngôn phần phát ngôn có giá trị phương tiện liên kết thành phần lập luận Khi LC đồng hướng sau KL, bản, KT2VT dẫn nhập LC khó lược bỏ phần phát ngôn nêu LC KL diễn đạt trọn vẹn nội dung tình 2.2.2.3 Trong lập luận nghịch hướng Bảng 2.5 Hoạt động thực chức nối kết KT2VT lập luận nghịch hướng Cách thức nối kết Nối LC có hiệu lực trước với KL theo sau KT2VT sử dụng Cặp KT2VT vì…nên, nếu…thì… Các KT2VT dẫn nhập KL (trừ sở dĩ, mà) nên, cho nên, thì, thì… Nối KL Các KT2VT dẫn nhập trước với LC vì, bởi, nếu… LC có hiệu Cặp KT2VT sở dĩ… vì/ lực sau vì/ bởi… Phạm vi nối kết LC có hiệu lực KL thường nằm phát ngôn, lượt lời Tùy kết tử mà LC có hiệu lực KL nằm (hơn một) phát ngôn, lượt lời LC có hiệu lực KL nằm (hơn một) phát ngôn, lượt lời LC có hiệu lực KL nằm phát ngôn, lượt lời So với lập luận tối giản lập luận đồng hướng, lập luận nghịch hướng, KT2VT lược bỏ cách dễ dàng Ngay nhóm KT2VT dẫn nhập LC vì, bởi, vì… vốn thực chức nối LC có hiệu lực nguyên nhân theo sau với KL kết trước không huy động Tuy nhiên, KT2VT dẫn nhập LC nếu, mà… lược bỏ LC có hiệu lực giả thiết điều kiện theo sau KL hệ 2.2.3 Biểu thị quan hệ lập luận 2.2.3.1 Trong lập luận tối giản KT2VT biểu thị quan hệ lập luận khái quát thành phần p r lập luận tối giản: p hướng đến r, có hiệu lực với r mà xảy theo hướng ngược lại (p hướng đến - r, có hiệu lực với - r) Trên thực tế, KT2VT thường dẫn quan hệ ngữ nghĩa tình nêu p r theo kiểu nhân - quả, điều kiện - giả thiết - hệ quả, tiền đề - hệ luận Về chất, A (được nêu p) B (được nêu r) thiết lập theo nguyên tắc chung: A có trước B, A kéo theo B Khi đó, p (chứa A) hướng đến có hiệu lực định với r (chứa B) 14 Ngoài diện KT2VT, thêm vào có mặt số dấu hiệu ngôn ngữ khác (nếu có) để đánh giá hướng hiệu lực p với r: - Dấu hiệu ngôn ngữ có tác dụng nhấn mạnh, khẳng định hiệu lực LC với KL: trợ từ xuất trước KT2VT dẫn nhập LC vì, bởi, tại, để nhấn mạnh p nguyên nhân làm nảy sinh kết r - Dấu hiệu ngôn ngữ làm suy giảm triệt tiêu hiệu lực LC với KL: (1) Những yếu tố ngôn ngữ có lẽ, có thể, hình như, nghe đâu… xuất phía trước KT2VT dẫn nhập LC vì, bởi, vì… tác nhân làm thay đổi hiệu lực p với r, khiến hiệu lực p với r bị giảm (2) Các quán ngữ phủ định như: không phải, (chả phải)… xuất trước vì, bởi, vì… có tác dụng bác bỏ nội dung tiền giả định: p’ LC - lí lẽ hướng đến r Theo đó, nội dung đưa sau (thường sau nhưng, mà, song) LC - lí lẽ (p) có hiệu lực với KL (r) 2.2.3.2 Trong lập luận đồng hướng KT2VT biểu thị quan hệ đồng hướng xuất dạng tổ hợp gồm hai (hơn hai) KT2VT dẫn nhập LC KT2VT dẫn nhập KL (KT2VT dẫn nhập KL không xuất hiện): đánh dấu p1, p2… hướng đến r chung, theo đó, chúng có hiệu lực lập luận với r Tổ hợp KT2VT lập luận đồng hướng (vì…vì, vì…vì…nên, nếu…nếu, nếu…nếu…thì…) thường biểu thị quan hệ nhân - quả, điều kiện, giả thiết - hệ tình nêu LC KL Về chất, A1 (được nêu p1), A2 (được nêu p2)… B (được nêu r) thiết lập theo nguyên tắc chung: A1, A2… có trước B A1, A2… kéo theo B Khi đó, p1 (chứa A1), p2 (chứa A2)… hướng đến có hiệu lực với r (chứa B) Trong lập luận đồng hướng, LC sau thường có hiệu lực mạnh LC trước Ngoài ra, dựa vào diện (nếu có) số yếu tố ngôn ngữ (thường xuất KT2VT dẫn nhập LC) như: chính, quan trọng là, là, chủ yếu là… để xác định LC có hiệu lực mạnh lập luận 2.2.3.3 Trong lập luận nghịch hướng Lập luận nghịch hướng huy động KT2VT để dẫn nhập, nối kết q r Khi đó, KT2VT có chức dẫn quan hệ lập luận q r: q hướng đến r, theo đó, q có hiệu lực với r So sánh cho thấy KT3VT nghịch hướng KT2VT hoàn toàn khác khả biểu thị quan hệ thành phần lập luận nghịch hướng: KT3VT nghịch hướng biểu thị quan hệ nghịch hướng LC p q; KT2VT biểu thị quan hệ lập luận LC có hiệu lực q KL r 15 KT2VT thường dẫn quan hệ ngữ nghĩa tình A (được nêu LC có hiệu lực q) tình B (được nêu KL r) theo kiểu nhân - quả, điều kiện, giả thiết - hệ tiền đề - hệ luận Các tình vốn thiết lập theo nguyên tắc chung là: A có trước B, A kéo theo B Khi đó, q (chứa A) trở thành LC hướng đến có hiệu lực với r (chứa B) mà xảy theo hướng ngược lại: q (chứa A) không hướng đến hiệu lực với r (chứa B) Chương KẾT TỬ BA VỊ TRÍ TIẾNG VIỆT 3.1 Nhóm kết tử ba vị trí tiếng Việt Theo kết khảo sát luận án, tiếng Việt có 87 yếu tố ngôn ngữ thực chức KT3VT Xét cấu tạo, đa phần KT3VT có cấu tạo tổ hợp từ (54 kết tử), tiếp đến từ (26 kết tử) cặp từ tổ hợp từ (7 kết tử) Dựa tiêu chí khả định hướng lập luận, KT3VT phân chia thành hai tiểu nhóm: KT3VT đồng hướng (48 kết tử) KT3VT nghịch hướng (39 kết tử) 3.1.1 Kết tử ba vị trí đồng hướng Dựa đặc điểm ngữ nghĩa - ngữ pháp, 48 KT3VT đồng hướng nhận diện từ nhóm (I) đến nhóm (XI) tổng hợp qua bảng sau: Bảng 3.1 Bảng thống kê KT3VT đồng hướng tiếng Việt Nhóm I II III IV V VI VII VIII IX X XI Các KT3VT đồng hướng tiếng Việt vả, vả lại, với lại, vả chăng, vả dĩ, nữa, mà, mà lại lại, lại còn, lại nữa, lại thêm ra, bên cạnh đó, thêm nữa, thêm vào huống, hồ, chi, gì, nữa, thứ nhất, thứ hai, là, hai là, hai nữa, hai phần, phần khác, phần, phần nữa, phần nữa, thứ nữa, thứ ngay, cả, đến, chí chẳng những…mà còn, không những…mà còn, không chỉ…mà đã…lại, đã…lại còn, vừa…vừa, vừa…lại vừa 3.1.2 Kết tử ba vị trí nghịch hướng Dựa đặc điểm ngữ nghĩa - ngữ pháp, 39 KT3VT nghịch hướng nhận diện từ nhóm (I) đến nhóm (V) tổng hợp qua bảng sau: 16 Bảng 3.2 Bảng thống kê KT3VT nghịch hướng tiếng Việt Nhóm I II III VI VI VI Các KT3VT nghịch hướng tiếng Việt tuy, dù, dẫu, dầu, mặc dù, là, rằng, dù cho, cho dù, dù là, dù rằng, là, nhưng, mà, song, vậy, thế, dù vậy, dù thế, vậy, thế, vậy, thật ra, thực ra, hóa ra, té ra, mà, mà, mà, mà, nhưng, nhưng, mà, mà 3.2 Chức kết tử ba vị trí tiếng Việt 3.2.1 Dẫn nhập thành phần lập luận KT3VT thực chức dẫn nhập LC, không dẫn nhập KL Do đó, việc tìm hiểu chức dẫn nhập thành phần KT3VT thực chất xem xét hoạt động đưa nội dung (hay hành động ngôn từ) làm LC cho lập luận 3.2.1.1 Trong lập luận đồng hướng Lập luận đồng hướng thường xuyên huy động KT3VT đồng hướng sử dụng KT3VT nghịch hướng (i) Khi thực chức dẫn nhập LC cho lập luận đồng hướng, hoạt động KT3VT đồng hướng có đặc điểm bật sau: - Một số kết tử (một là, hai là, hai nữa…) phải tương hợp với vị trí xuất LC lập luận; số khác (vả, vả lại, hồ…) dẫn nhập LC bổ sung - miễn LC - Một số kết tử (và, vả lại, với lại, chi, nữa…) thường dẫn nhập LC theo sau; số khác (đã…lại, đã…lại còn, chẳng những…mà còn…) dẫn nhập đồng thời hai LC đồng hướng cho lập luận - Một số KT3VT đồng hướng chuyên đôi với nhau, tạo thành cặp: thứ đôi với thứ hai; với hai là, hai nữa, hai là; phần, phần đôi với phần khác, phần nữa…; kết tử phần, phần sử dụng lặp lại để dẫn nhập LC (ii) Các KT3VT đồng hướng có tác dụng dẫn số đặc điểm nội dung khái quát quan hệ ngữ nghĩa LC lập luận - Các KT3VT đồng hướng đánh dấu nội dung nêu LC đồng hướng vốn thuộc phạm trù thuộc phạm trù hoàn toàn khác - KT3VT đồng hướng có khả biểu thị quan hệ ngữ nghĩa khái quát tình nêu LC đồng hướng theo kiểu bổ sung, kèm 17 thêm sắc thái so sánh, nhấn mạnh, liệt kê, đồng thời… với mức độ đậm nhạt khác (iii) LC dẫn nhập thường diện tường minh hàm ẩn (là hành động ngôn từ gián tiếp bị khiếm diện) Trong trường hợp KT3VT đồng hướng bị lược bỏ, LC khiếm diện toàn không tồn 3.2.1.2 Trong lập luận nghịch hướng a Nhóm KT3VT nghịch hướng (i) Trong lập luận nghịch hướng, LC phân bố hai phận: (1) phận LC không hướng đến KL, hiệu lực với KL; (2) phận LC hướng đến KL, có hiệu lực với KL Đa số KT3VT nghịch hướng thực chức dẫn nhập LC có hiệu lực (25 kết tử, chiếm gần 2/3 toàn nhóm); số KT3VT nghịch hướng dẫn nhập LC hiệu lực chiếm số lượng (14 kết tử, chiếm 1/3 toàn nhóm) Trong lập luận nghịch hướng, hai loại kết tử xuất vị trí hoàn toàn khác nhau: - Kết tử (vốn đại diện cho nhóm tuy, dù, dầu, mặc dù…) xuất vị trí mở đầu thuộc phần mở đầu phần phát ngôn nêu LC hiệu lực p - Kết tử (vốn đại diện cho nhóm kết tử nhưng, song, mà) xuất hai vị trí: (1) mở đầu phát ngôn (phần phát ngôn) nêu LC có hiệu lực q ; (2) gián cách phát ngôn (phần phát ngôn) nêu LC có hiệu lực q qua KL r - Với KT3VT khác vậy, thế, mà, mà, thật ra, thực ra…, chúng dẫn nhập LC có hiệu lực nối tiếp sau gián cách với LC qua KL Lập luận nghịch hướng huy động KT3VT nghịch hướng theo ba cách khác là: (1) huy động cặp KT3VT nghịch hướng để dẫn nhập p q; (2) huy động KT3VT nghịch hướng để dẫn nhập LC hiệu lực p; (3) huy động KT3VT nghịch hướng để dẫn nhập LC có hiệu lực q Về bản, lập luận nghịch hướng cần tối thiểu KT3VT nghịch hướng để dẫn nhập LC tổ chức lập luận Trong trường hợp KT3VT nghịch hướng không sử dụng để dẫn nhập p q, lập luận nghịch hướng tồn xuất phụ từ vẫn/ vốn yếu tố dẫn quan hệ nghịch nhân - p r - Lập luận nghịch hướng mở rộng phận LC có hiệu lực (P = p1, p2, p3 ) phận LC có hiệu lực (Q = q1, q2, q3 ) Khi đó, phận LC hiệu lực, kết tử tuy/ dù/ vốn sử dụng để dẫn nhập p1 sử dụng để dẫn nhập p2, p3… Trái lại, kết tử nhưng/ song/ mà không sử dụng lặp lại để dẫn nhập LC mở rộng q2, q3 18 (ii) Với đặc trưng ngữ nghĩa vốn có, KT3VT nghịch hướng cho biết quan hệ đối lập, tương phản ngữ nghĩa nội dung p q quan hệ nghịch nhân - nội dung p r (iii) Khi lập luận sử dụng KT3VT nghịch hướng tuy, dù, mặc dù… để dẫn nhập LC hiệu lực p, p dạng tường minh Trái lại, KT3VT nghịch hướng nhưng, song, mà, nhưng, mà… dẫn nhập q tường minh hàm ẩn Ngoại trừ trường hợp xuất phụ từ cũng/ vốn yếu tố dẫn quan hệ nghịch nhân quả, lập luận nghịch hướng cần KT3VT nghịch hướng để tổ chức lập luận Do đó, vai trò KT3VT nghịch hướng khẳng định dù q hàm ẩn hay tường minh Khi dẫn nhập q hàm ẩn dạng khiếm diện, KT3VT nghịch hướng dấu hiệu dẫn tồn r hàm ẩn khiếm diện q b Nhóm KT3VT đồng hướng (i) KT3VT đồng hướng xuất hai phận: phận LC có hiệu lực mở rộng (P = p1, p2, p3…) (và) phận LC hiệu lực mở rộng (Q = q1, q2, q3…) Trong hai vị trí xuất kể trên, KT3VT đồng hướng sử dụng phổ biến phận LC có hiệu lực nhằm gia tăng lí lẽ phục vụ cho KL (ii) Trong lập luận nghịch hướng, KT3VT đồng hướng thường dẫn đặc điểm quan hệ ngữ nghĩa LC đồng hướng theo kiểu bổ sung, kèm thêm sắc thái so sánh, nhấn mạnh, liệt kê,… (iii) Trong lập luận nghịch hướng, phận LC hiệu lực thường dạng tường minh LC có hiệu lực tường minh hàm ẩn Khi LC có hiệu lực (q2, q3…) dẫn nhập KT3VT đồng hướng dạng hàm ẩn, hành động ngôn từ gián tiếp dạng khiếm diện Các KT3VT đồng hướng có vai trò quan trọng dẫn nhập LC bổ sung dạng khiếm diện: cho biết tồn LC hàm ẩn mà người nói (viết) chưa nêu rõ ra, buộc người nghe (đọc) phải suy luận Trong trường hợp kết tử bị lược bỏ, lập luận nghịch hướng LC bổ sung - thường LC quan trọng có hiệu lực mạnh với KL 3.2.2 Nối kết thành phần lập luận 3.2.2.1 Trong lập luận đồng hướng Bảng 3.4 Hoạt động thực chức nối kết KT3VT đồng hướng lập luận đồng hướng KT3VT đồng hướng Phạm vi nối kết sử dụng Nối LC trước Tất kết tử Tùy vào kết tử, LC nối với LC bổ sung thuộc nhóm KT3VT kết nằm (nhiều) Cách thức nối kết 19 xuất nối sau Nối LC trước với LC bổ sung xuất gián cách qua KL đồng hướng phát ngôn, (nhiều) lượt lời Các KT3VT đồng Các LC nối kết nằm hướng như: vả, vả lại, (hơn một) phát ngôn, vả dĩ, vả chăng, với (hơn một) lượt lời lại, mà Trong lập luận đồng hướng, KT3VT đồng hướng giúp LC liên kết chặt chẽ để hướng KL chung Trong trường hợp KT3VT đồng hướng bị lược bỏ KT2VT không huy động, kết nối thành phần hoàn toàn phụ thuộc vào quan hệ ngữ nghĩa LC mức độ phổ quát lẽ thường huy động Trong trường hợp lập luận đồng hướng sử dụng KT2VT, LC nối kết phải xuất nối tiếp Khi LC đồng hướng xuất gián cách qua KL, lập luận buộc phải huy động KT3VT đồng hướng thích hợp để nối kết LC 3.2.2.2 Trong lập luận nghịch hướng a KT3VT nghịch hướng Bảng 3.5 Hoạt động thực chức nối kết KT3VT nghịch hướng lập luận nghịch hướng Cách thức KT3VT nghịch Phạm vi nối kết nối kết hướng sử dụng Nối LC Các cặp KT3VT - Các LC nối tiếp nằm nghịch hướng phát ngôn, lượt lời hiệu lực tuy…nhưng, - Các LC xuất gián cách nằm trước với LC tuy…song, mặc (nhiều) phát ngôn, có hiệu lực dù…nhưng… (nhiều) lượt lời xuất nối Các KT3VT nghịch Các LC nối kết nằm tiếp hướng dẫn nhập LC (nhiều) phát ngôn, (nhiều) gián cách có hiệu lực như: lượt lời qua KL nhưng, song, mà, nhưng, mà… Trong lập luận nghịch hướng, bản, KT3VT nghịch hướng cần huy động để gắn kết hai phận LC nghịch hướng với Lập luận huy động thêm KT2VT (hoặc) KT3VT đồng hướng thích hợp 20 kết tử hoạt động phạm vi hoàn toàn khác: KT2VT dùng để nối LC có hiệu lực KL; KT3VT đồng hướng dùng để nối kết LC định hướng lập luận mà gắn kết LC hướng đến KL trái chiều b KT3VT đồng hướng Bảng 3.6 Hoạt động thực chức nối kết KT3VT đồng hướng lập luận nghịch hướng Cách thức nối kết KT3VT đồng hướng Phạm vi nối kết sử dụng Nối LC xuất Một số KT3VT đồng Các LC nối kết có nối tiếp hướng thường gặp là: lại, thể nằm (nhiều) phận LC hiệu mà lại, mà phát ngôn thường lực lượt lời Nối LC xuất Nối LC nối tiếp Các LC nối kết có nối tiếp gián cách nhau: tất KT3VT thể nằm (nhiều) qua KL đồng hướng phát ngôn, phận LC có hiệu lực Nối LC gián cách (nhiều) lượt lời lập luận nhau: vả, vả lại, vả dĩ, vả chăng, với lại, mà Trong lập luận nghịch hướng, KT3VT đồng hướng giúp LC đồng hướng thuộc phận LC - có hiệu lực hiệu lực liên kết với chặt chẽ Đặc biệt, lập luận dạng này, KT2VT thay chức KT3VT đồng hướng để nối kết LC chúng thực lập luận đồng hướng Khi LC đồng hướng xuất nối tiếp nhau, bản, KT3VT đồng hướng bị lược bỏ Tuy nhiên, LC bổ sung có hiệu lực xuất gián cách qua KL, diện KT3VT đồng hướng vô cần thiết để nối kết LC 3.2.3 Biểu thị quan hệ lập luận 3.2.3.1 Trong lập luận đồng hướng (i) KT3VT đồng hướng dấu hiệu cho biết LC hướng đến KL chung; LC sau lí lẽ bổ sung, củng cố thêm cho lí lẽ trước để dẫn dắt, thuyết phục người đọc tới KL chung toàn lập luận Như trình bày, KT3VT đồng hướng vốn từ ngữ biểu thị quan hệ bổ sung tình A, B, C… nêu p1, p2, p3,… lập luận Khi đó, p1 (chứa A), p2 (chứa B), p3 (chứa C)… LC đồng hướng, dẫn đến KL chung 21 (ii) KT3VT đồng hướng dấu hiệu nhận diện hiệu lực LC lập luận lẽ, mặt ngữ nghĩa, KT3VT đồng hướng thường từ ngữ mang ý nghĩa so sánh, đánh giá với mức độ đậm nhạt khác nhau: tình B nêu p2 đánh giá cao thấp tình A nêu p1 sở tác dụng tình C r Theo đó, p2 (chứa B) có hiệu lực mạnh p1 (chứa A) r (chứa C) Ngoài diện kết tử trên, dựa vào từ ngữ so sánh hơn, (nếu có) quan trọng hơn, cả, hết, hết… để xác định LC có hiệu lực mạnh lập luận 3.2.3.2 Trong lập luận nghịch hướng (i) Trong lập luận dạng này, KT3VT nghịch hướng biểu thị quan hệ nghịch hướng p q: p hướng đến - r, q hướng đến r (p → - r, q → r) KT3VT nghịch hướng vốn từ ngữ biểu thị quan hệ đối lập, tương phản tình nêu LC lập luận: tình A nêu p tình B nêu q thường đối lập, trái ngược xét phương diện tác dụng tình C r Do đó, p (chứa A) q (chứa B) không hướng đến KL (chứa C) chung Trong trường hợp lập luận nghịch hướng mở rộng thành phần, KT3VT đồng hướng xuất để dẫn nhập LC bổ sung Khi đó, chúng dấu hiệu cho biết quan hệ đồng hướng LC thuộc phận LC (hoặc có hiệu lực không) - quan hệ đồng hướng khái quát, bao trùm toàn LC lập luận (ii) Trong lập luận nghịch hướng, KT3VT dấu hiệu xác định hiệu lực LC: KT3VT nghịch hướng tuy, dù, dẫu, dầu, mặc dù, mặc dầu, là, rằng, dù cho, cho dù, dù là… đánh dấu LC hiệu lực lập luận; ngược lại, KT3VT nghịch hướng như: nhưng, mà, song, nhưng, mà, vậy… dẫn LC có hiệu lực lập luận với KL Ngoài ra, KT3VT đồng hướng sử dụng để mở rộng phận LC đánh dấu hiệu lực LC phận ấy: có hiệu lực, hiệu lực với KL KẾT LUẬN Kết tử lập luận tiếng Việt sớm thu hút quan tâm nhiều nhà Việt ngữ học đối tượng nghiên cứu giới hạn số trường hợp cụ thể nội dung chủ yếu xoay quanh chi phối kết tử với cấu trúc hình thức lập luận Lựa chọn vấn đề nghiên cứu hệ thống kết tử tiếng Việt với chức chúng lập luận, luận án đến số kết luận chủ yếu sau: 22 Luận án thống kê 212 yếu tố ngôn ngữ thường xuyên thực chức kết tử lập luận tiếng Việt Trong đó, 125 yếu tố ngôn ngữ (41 quan hệ từ, 84 tổ hợp từ cố định) đảm trách chức KT2VT Dựa tiêu chí chức năng, KT2VT chia hai tiểu nhóm gồm: KT2VT dẫn nhập LC (87 kết tử), KT2VT dẫn nhập KL (38 kết tử) Luận án thống kê 87 yếu tố ngôn ngữ (26 từ có chất từ loại quan hệ từ, tình thái từ phụ từ; 54 tổ hợp từ cố định; cặp từ tổ hợp từ) thực chức KT3VT Dựa tiêu chí khả định hướng lập luận, KT3VT chia hai tiểu nhóm gồm: KT3VT đồng hướng (48 kết tử) KT3VT nghịch hướng (39 kết tử) Kết khảo sát cho thấy phong phú, đa dạng yếu tố ngôn ngữ thực chức kết tử lập luận, đặc biệt KT2VT tiếng Việt Luận án làm sáng tỏ chức KT2VT dạng lập luận giản đơn có tham gia loại kết tử Kết nghiên cứu cho thấy KT2VT xuất lập luận tối giản, lập luận đồng hướng lập luận nghịch hướng để dẫn nhập, nối kết biểu thị quan hệ lập luận Về bản, đặc trưng hoạt động thực chức KT2VT phân tích lý giải từ đặc điểm vốn có ngữ nghĩa ngữ pháp yếu tố ngôn ngữ làm kết tử Về mặt ngữ nghĩa, KT2VT thường biểu thị quan hệ nhân - quả, điều kiện giả thiết - hệ quan hệ tiền đề - hệ luận tình nêu LC KL Theo đó, LC vốn mang ý nghĩa nguyên nhân, điều kiện, giả thiết tiền đề hướng đến có hiệu lực với KL vốn mang ý nghĩa kết quả, hệ hệ luận tương ứng Về mặt ngữ pháp, KT2VT vốn phương tiện liên kết phạm vi câu câu (đoạn văn, văn bản) Khi vế câu, câu đoạn hay đoạn văn đóng vai trò LC hay KL, phương tiện liên kết nêu thực chức kết tử lập luận Tùy vào loại KT2VT huy động mà phạm vi nối kết giới hạn nhiều phát ngôn Trong hội thoại, phạm vi liên kết KT2VT thu hẹp lượt lời mở rộng lượt lời nhân vật giao tiếp Khi thực chức nối kết LC với KL nằm lượt lời khác nhau, KT2VT góp phần tạo nên mạch lạc liên kết hội thoại Qua việc phân tích so sánh hoạt động KT2VT dạng lập luận giản đơn, luận án đến khẳng định: KT2VT có vị trí quan trọng lập luận tối giản - dạng lập luận thường xuyên huy động KT2VT sử dụng kết tử nhóm KT3VT KT2VT tham gia tổ chức lập luận đồng hướng hoạt động hạn chế, linh hoạt thông thường, chúng không hoạt động độc lập mà phối hợp KT3VT đồng hướng thích hợp khác Khi đó, KT3VT đồng hướng yếu tố định tổ chức lập luận hoàn chỉnh tối thiểu gồm hai LC đồng hướng KL Trong nhiều 23 trường hợp, có mặt KT3VT đồng hướng mà KT2VT vắng mặt bị lược bỏ Ngoài ra, KT2VT xuất lập luận nghịch hướng để dẫn nhập LC có hiệu lực lập luận (hoặc) KL Tuy nhiên, xuất hiển nhiên KT3VT nghịch hướng mà KT2VT vắng mặt bị lược bỏ Chức KT3VT gồm dẫn nhập, nối kết biểu thị quan hệ thành phần tìm hiểu dạng lập luận giản đơn có tham gia loại kết tử gồm lập luận đồng hướng lập luận nghịch hướng Về bản, đặc trưng hoạt động thực chức KT3VT phân tích lý giải từ đặc điểm vốn có ngữ nghĩa ngữ pháp kết tử Các KT3VT đồng hướng thường biểu thị quan hệ bổ sung, kèm thêm sắc thái so sánh, nhấn mạnh, liệt kê… tình nêu LC lập luận Khi tình A nêu p1 tình B nêu p2… nằm quan hệ bổ sung với nhau, p1 p2 trở thành LC đồng hướng, dẫn đến KL chung Thêm nữa, p2 mạnh p1 hiệu lực lập luận với r tình A B nằm quan hệ so sánh kém… Khác với KT3VT đồng hướng, KT3VT nghịch hướng lại biểu thị quan hệ tương phản, nghịch đối tình nêu thành phần lập luận Khi tình A nêu p nằm quan hệ đối lập hay tương phản với tình B nêu q, p q trở thành LC nghịch hướng, dẫn đến KL trái chiều Khi tình A nêu p nằm quan hệ nghịch nhân - với tình B nêu r, A không hướng đến hiệu lực với r Về mặt ngữ pháp, KT3VT vốn từ ngữ thực chức liên kết phạm vi câu câu (đoạn văn, văn bản) Khi đó, phạm vi nối kết LC thu hẹp mở rộng cách tương ứng: nhiều phát ngôn, nhiều lượt lời Khi KT3VT nối kết LC nằm (nhiều) lượt lời (nhiều) nhân vật giao tiếp khác nhau, chúng góp phần tạo nên liên kết mạch lạc hội thoại Qua phân tích so sánh hoạt động KT3VT dạng lập luận giản đơn, luận án đến khẳng định: KT3VT đồng hướng hoạt động linh hoạt, thường xuyên có vai trò quan trọng lập luận đồng hướng Trong hoạt động dẫn nhập, nối kết thành phần, KT3VT đồng hướng dấu hiệu ổn định, rõ ràng thể quan hệ đồng hướng LC lập luận Mặc dù vậy, lập luận đồng hướng huy động KT2VT vắng mặt toàn kết tử KT3VT đồng hướng xuất lập luận nghịch hướng với chức dẫn nhập LC bổ sung thuộc phận LC hiệu lực lập luận (và) phận LC có hiệu lực lập luận Tuy nhiên, chức KT3VT đồng hướng bị giới hạn lại: phạm vi phận LC định hướng 24 lập luận với KL Khác với KT3VT đồng hướng, KT3VT nghịch hướng hoạt động dạng lập luận nghịch hướng Khi đó, KT3VT nghịch hướng vắng mặt dấu hiệu ổn định, rõ ràng thể quan hệ nghịch hướng LC lập luận Thông qua nghiên cứu kết tử lập luận tiếng Việt, luận án cung cấp nguồn minh chứng phong phú xác đáng góp phần khẳng định chất dụng học lập luận khác biệt lập luận lôgic lập luận đời thường Trong lập luận đời thường, LC hay KL thường dạng tường minh bị hàm ẩn - hành động gián tiếp hay dạng khiếm diện LC hay KL không thiết phải diễn đạt phát ngôn trần thuyết mà phát ngôn thực hành động tuyên bố, cầu khiến, cam kết biểu cảm Lập luận đời thường xuất nhiều loại hình diễn ngôn: diễn ngôn độc thoại, đơn thoại hội thoại Trong hội thoại, lập luận nằm nhiều lượt lời, sản phẩm cá nhân nhiều người đối thoại đóng góp Do tương tác nhân vật hội thoại, phát ngôn trình bày chuyển thành LC hay KL lập luận xác định vốn chủ ý ban đầu người nói Khi LC hay KL bị hàm ẩn, nội dung thành phần suy luận dễ dàng dựa vào lượt lời trước người lập luận hay người đối thoại Một lập luận tối giản vốn Sp1 tạo lập phát triển thành lập luận đồng hướng, tiếp nhận với tư cách sản phẩm tập thể người đối thoại Sp2, Sp3… chủ động đóng góp thêm LC - lí lẽ bổ sung để tăng cường hiệu thuyết phục lập luận dẫn dắt hội thoại đến đích chung Trong thực tế giao tiếp, lập luận nghịch hướng dạng lập luận vốn thường người tạo lập nhằm mục đích phản bác lại quan điểm - nằm nhiều lượt lời nhiều nhân vật giao tiếp hội thoại xảy tượng chen ngang, cướp lời Khi Sp2 xen vào lượt lời Sp1 trình bày với quan điểm Sp1, lập luận hướng đến KL mà Sp1 mong muốn Khi Sp2 chủ ý phát ngôn không với tư tưởng hay quan điểm Sp1, lập luận chuyển hướng đến KL mà Sp2 mong muốn Sp1 không Đây tượng thú vị, cho thấy khác biệt lập luận hội thoại với lập luận diễn ngôn đơn thoại hay độc thoại Với kết nghiên cứu trên, luận án công trình nghiên cứu mang tính chất hệ thống kết tử lập luận tiếng Việt, góp phần khẳng định sâu sắc vai trò kết tử việc tổ chức lĩnh hội lập luận Đề tài tiếp tục phát triển thêm theo hướng so sánh, đối chiếu sâu hoạt động kết tử tiểu nhóm loại hình diễn ngôn khác nhau, đặc biệt hội thoại
- Xem thêm -

Xem thêm: (TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ NGỮ VĂN HÀ NỘI) KẾT TỬ LẬP LUẬN TRONG TIẾNG VIỆT, (TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ NGỮ VĂN HÀ NỘI) KẾT TỬ LẬP LUẬN TRONG TIẾNG VIỆT, (TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ NGỮ VĂN HÀ NỘI) KẾT TỬ LẬP LUẬN TRONG TIẾNG VIỆT

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay