XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC CHO CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU THỰC VẬT TƯỜNG AN ĐẾN NĂM 2025

85 213 0
  • Loading ...
1/85 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/11/2016, 09:58

Có nhiều cách tiếp cận khác nhau về chiến lược. “Chiến lược kinh doanh của một doanh nghiệp là một chương trình hành động tổng quát hướng tới việc thực hiện những mục tiêu của doanh nghiệp. Chiến lược không nhằm vạch ra một cách cụ thể làm cách nào để có thể đạt được nhưng mục tiêu đó vì đó là nhiệm vụ của vô số các chương trình hỗ trợ, các chiến lược chức năng khác. Chiến lược chỉ tạo ra các khung để hướng dẫn tư duy để hành động”. Mục đích của hoạch định chiến lược là tiềm kiếm những cơ hội và vươn lên vị thế cạnh tranh.Trong “Khái luận về quản trị chiến lược”, Fred R.Davidxácđinh: “Chiến lược là những phương tiện đạt tới những mục tiêu dài hạn. Các chiến lược kinh doanh có thể gồm: mở rộng địa bàn hoạt động, đa dạng hóa hoạt động, sở hữu hóa, phát triển sản phẩm, thâm nhập thị trường, cắt giảm chi tiêu, thanh lý và liên doanh ” .Gần đây đã xuất hiện quan điểm mới cho rằng, “chiến lược vừa là quá trình kế hoạch hóa vừa là quá trình bổ sung các vấn đề mới nổi lên”. XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC CHO CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU THỰC VẬT TƯỜNG AN ĐẾN NĂM 2025 MỤC LỤC CHƯƠNG I PHƯƠNG PHÁP LUẬN XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP I KHÁI QUÁT VỀ CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN DOANH NGIỆP 1.1 Khái niệm chiến lược doanh nghiệp 1.2 Vai trò xây dựng chiến lược doanh nghiệp 1.3 Các loại chiến lược phát triển doanh nghiệp II HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP 2.1 Quy trình hoạch định chiến lược phát triển doanh nghiệp 2.2 Công cụ hoạch định chiến lược 2.3 Nguyên tắc lựa chọn chiến lược 2.4 Đánh giá chiến lược chọn lựa 12 CHƯƠNG II GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU THỰC VẬT TƯỜNG AN 14 I THÔNG TIN CHUNG .14 1.1 Thông tin tổng quát 14 1.2 Quá trình hình thành phát triển .15 1.3 Định hướng phát triển 16 1.4 Ngành nghề địa bàn kinh doanh 19 II KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH TRONG BA NĂM GẦN NHẤT 24 CHƯƠNG III: XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC CHO CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU THỰC VẬT TƯỜNG AN ĐẾN NĂM 2025 .26 XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC CHO CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU THỰC VẬT TƯỜNG AN ĐẾN NĂM 2025 I PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ MÔI TRƯỜNG 26 Phân tích môi trường nội 26 1.1 Nguồn nhân lực 26 1.2 Khả tài 27 1.3 Nghiên cứu phát triển 29 1.4 Hoạt động marketing – Mix .30 1.5 Thương hiệu voi Tường An 32 1.6 Hoạt động quản trị 33 1.7 Trình độ lực sản xuất 36 Phân tích môi trường bên 37 2.1 Môi trường vĩ mô .37 2.1.1 Môi trường kinh tế 37 2.1.2 Dân số 41 2.1.3 Các yếu tố xã hội .42 2.1.4 Các yếu tố trị phủ 42 2.1.5 Môi trường tự nhiên .43 2.1.6 Môi trường công nghệ 43 2.1.7 Các yếu tố hội nhập 43 2.2 Môi trường vi mô 44 2.2.1 Tình hình cạnh tranh thị trường ngành 44 2.2.2 Người mua 47 2.2.3 Đối thủ cạnh tranh 48 2.2.4 Nguồn nguyên liệu 49 II PHÂN TÍCH TỔNG HỢP BẰNG CÁC MA TRẬN .53 Ma trận đánh giá yếu tố nội (IFE) 52 Ma trận đánh giá yếu tố bên (EFE) .56 Ma trận S.W.OT 59 Lựa chọn chiến lược thông qua ma trận QSPM 61 4.1 Cho nhóm SO 61 4.2 Cho nhóm ST 64 4.3 Cho nhóm WO 65 4.4 Cho nhóm WT 66 III XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC CHO CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU THỰC VẬT TƯỜNG AN ĐẾN NĂM 2025 67 Mục tiêu công ty Cổ phần Dầu Thực Vật Tường An đến năm 2025 67 1.1 Mục tiêu chiến lược 67 1.2 Các mục tiêu cụ thể 67 XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC CHO CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU THỰC VẬT TƯỜNG AN ĐẾN NĂM 2025 Các phương án chiến lược cho dầu Tường An 68 2.1 Các chiến lược tổng quát 68 2.1.1 Chiến lược phát triển sản phẩm .69 2.1.2 Chiến lược hội nhập phía sau 70 2.1.3 Chiến lược thâm nhập thị trường 71 2.1.4 Chiến lược hợp .71 DANH SÁCH THÀNH VIÊN NHÓM XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC CHO CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU THỰC VẬT TƯỜNG AN ĐẾN NĂM 2025 - Tạ Xuân Dũng Hồ Trung Dũng Đặng Thị Việt Hà Mai Xuân Thủy Vũ Hoàng Ái Thương DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu: - Fred R.David 2006 XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC CHO CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU THỰC VẬT TƯỜNG AN ĐẾN NĂM 2025 - Kỷ yếu diễn đàn kinh tế mùa thua năm 2014 - Báo cáo thường niên Công ty Cổ phần Dầu Thực Vật Tường - Bảng cáo bạch Công ty Cổ phần Dầu Thực Vật Tường An An năm Trang web: - http://www.gso.gov.vn/Default.aspx?tabid=217 http://www.usda.gov/wps/portal/usda/usdahome http://www.bvsc.com.vn/ http://www.who.int/en/ http://www.imf.org/external/index.htm http://www.tuongan.com.vn/vn/Home.aspx http://tinnhanhchungkhoan.vn/ https://vinaresearch.net/public/ CHƯƠNG I PHƯƠNG PHÁP LUẬN XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP I KHÁI QUÁT VỀ CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN DOANH NGIỆP 1.1 Khái niệm chiến lược doanh nghiệp Có nhiều cách tiếp cận khác chiến lược “Chiến lược kinh doanh doanh nghiệp chương trình hành động tổng quát hướng tới việc thực mục tiêu doanh nghiệp Chiến lược không nhằm vạch cách cụ thể làm cách XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC CHO CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU THỰC VẬT TƯỜNG AN ĐẾN NĂM 2025 để đạt mục tiêu nhiệm vụ vô số chương trình hỗ trợ, chiến lược chức khác Chiến lược tạo khung để hướng dẫn tư để hành động” Mục đích hoạch định chiến lược tiềm kiếm hội vươn lên vị cạnh tranh Trong “Khái luận quản trị chiến lược”, Fred R.Davidxácđinh: “Chiến lược phương tiện đạt tới mục tiêu dài hạn Các chiến lược kinh doanh gồm: mở rộng địa bàn hoạt động, đa dạng hóa hoạt động, sở hữu hóa, phát triển sản phẩm, thâm nhập thị trường, cắt giảm chi tiêu, lý liên doanh ” Gần xuất quan điểm cho rằng, “chiến lược vừa trình kế hoạch hóa vừa trình bổ sung vấn đề lên” 1.2 Vai trò xây dựng chiến lược doanh nghiệp - Thứ nhất, việc xây dựng chiến lược giúp doanh nghiệp thấy rõ mục đích hướng - Thứ hai là, trình quản trị chiến lược yêu cầu dự báo cụ thể biến đổi môi trường, nhờ nhà quản trị có khả nắm bắt tốt hộ, giảm thiểu nguy - Thứ ba là, nhờ trình quản trị chiến lược, định doanh nghiệp gắn với biến đổi môi trường, giúp daonh nghiệp chiếm vị chủ động việc làm thay đổi điều kiện tương lai để đạt mục tiêu đề - Thứ tư là, quản trị chiến lược tốt tiền đề đạt kết kinh doanh tốt.Tuy nhiên, quản trị chiến lược tốt điều kiện để thành công, mà cho phép giảm bớt rủi ro khả tận dụng hội 1.3 Các loại chiến lược phát triển doanh nghiệp 1.3.1 Căn vào phạm vi, chiến lược kinh doanh chia làm hai loại: - Một là, chiến lược chung hay gọi chiến lược tổng quát Các chiến lược nhằm vào vấn đề quan trọng nhất, bao trùm có ý nghĩa dài dạn, đinh vấn đề sống doanh nghiệp - Hai là, chiến lược phận Đây chiến lược cấp hai, gồm chiến lược sản phẩm, chiến lược giá, chiến lược phân phối, chiến lược hỗ trợ khách hàng Chiến lược chung chiến lược phận liên kết với thành hệ thống chiến lược kinh doanh doanh nghiệp 1.3.2 Phân loại căn vào hướng tiếp cận chiến lược: - Chiến lược tập trung vào nhân tố then chốt Tư tưởng đạo tập trung cho hoạt động có ý nghĩa định sản xuất kinh doanh - Chiến lược dựa ưu tương đối Tư tưởng đạo hoạch định chiến lược phân tích, so sánh sản phẩm hay dịch vụ doanh nghiệp so với đối thủ cạnh tranh - Chiến lược sáng tạo công Việc xây dựng chiến lược tiếp cận theo cách nhìn vào vấn đề coi phổ biến để đặt câu hỏi Từ có XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC CHO CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU THỰC VẬT TƯỜNG AN ĐẾN NĂM 2025 - thể có khám phá làm sở cho chiến lược kinh doanh doanh nghiệp Loại thứ tư, chiến lược khai thác mức độ tự Cách xây dựng chiến lược không nhắm vào nhân tố then chốt mà nhằm vào khai thac khả có nhân tố bao quanh nhân tố then chốt II HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP 2.1 Quy trình hoạch định chiến lược phát triển doanh nghiệp Theo Fred R.David, quy trình hoạch định chiến lược phân thành giai đoạn, với nhiều hoạt đọng, sơ đồ sau đây: Sơ đồ 1.1: Các giai đoạn hoạt động trình quản trị chiến lược CÁC GIAI ĐOẠN CÁC HOẠT ĐỘNG Hình thành chiến lược Thực nghiên cứu Hợp trực giác phân tíchĐưa định Thực thi chiến lược Thiết lập mục tiêu hàng năm Đề sách Phân phối nguồn tài nguyên Đánh giá chiến lược Xem xét yếu tố trong/ngoài Đo lường thành tíchĐiều chỉnh chiến lược cần XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC CHO CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU THỰC VẬT TƯỜNG AN ĐẾN NĂM 2025 ( Nguồn: Fred R.David 2006 ) 2.1.1 Giai đoạn hình thành chiến lược Hình thành chiến lược trfnh thiết lập nhiệm vụ kinh doanh, thực đieèu tra nghiên cứu để xác định yếu tố khuyết điểm bên bên ngoài, đề mục tiêu dài hạn lựa chọn chiến lược thay Đôi giai đoạn hình thành chiến lược gọi “lập kế hoạch chiến lược” Có nhiều kỹ thuật quản trị chiến lược cho phép đưa lựa chọn chiến lược Một số công cụ ma trận đánh giá yếu tố bên (EFE), ma trận đánh giá yếu tố bên (IFE), ma trận đánh giá hoạt động vị trí chiến lược (SPACE), ma trận nhóm tư vấn Boston (BCG), ma trận kế hoạch chiến lược định lượng (QSPM) 2.1.2 Giai đoạn thực thi chiến lược Thực thi chiến lược thường gọi giai đoạn hành động quản trị chiến lược Ba hoạt động thực thi chiến lược thiết lập mục tiêu hàng năm, đưa sách, phân phối nguồn tài nguyên Thực thi chiến lược đòi hỏi tính kỷ luật, tận tụy cá nhân Việc thực thi chiến lược thành công xoay quanh khả thúc đẩy nhân viên nhà quản trị 2.1.3 Đánh giá chiến lược Giai đoạn cuôis quản trị chiến lược đánh giá chiến lược Tất chiến lược Giai đoạn 1: GIAI ĐOẠN NHẬP VÀO chịu ảnh hưởng yếu tố bên trog bên vốn thường xuyên thay đổi Ba trậnchính đánh yếu giá yếugiai tố bên Ma trậnEFE hình Ma cạnh trận tranh giá yếusởtốcho bêncác IFE hoạtMa động đoạn là: (1)ảnh xem xét lạiđánh yếu tố chiến lược tại, (2) đo lường thành tích, (3) thực hoạt động điều chỉnh Gian đoạn đánh giá chiến lược cần thiết thành công không đảm bảo thành công cho tương lai Sự thành công tạo vấn đề khác, tổ có tư tưởng thỏa mãn phải trả giá tàn lụi Giai đoạn 2: GIAI ĐOẠN KẾT HỢP 2.2 Công cụ hoạch định chiến lược đánh giá điểm mạnh Ma trận – điểm vị tríyếu chiến – Cơ lược hộivà Ma – đánh Nguy trận giá nhóm (SWOT) hành tham động khảo (SPACE) Ma ý kiến trận Boston bên trong, (BCG) bên Ma trận chiến IE lược Có nhiều công cụ để hoạch định chiến lược, có rát nhiều loại chiến lược hoạch định Dưới quy trình hình thành chiến lược tổng quát bới công cụ phổ biến sử dụng cho hầu hết quy mô loại hình doanh nghiệp Sơ đồ 1.2: Khung phân tích hình thành chiến lược Giai đoạn 3: GIAI ĐOẠN QUYẾT ĐỊNH Ma trận hoạch định chiến lược có khả định lượng (QSPM) XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC CHO CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU THỰC VẬT TƯỜNG AN ĐẾN NĂM 2025 ( Nguồn: Fred R.David 2006 ) - Giai đoạn 1:tóm tắt thông tin nhập vào cần thiết cho việc hình thành chiến lược Giai đoạn 2: tập trung vào việc đưa chiến lược khả thi lựa chọn cách xếp, kết hợp yếu tố bên bên quan trọng Giai đoạn 3, gọi giai đoạn định, bao gồn kỹ thuật, ma trận hoạch định chiến lược có khả định lượng (QSPM) Ma trận QSPM biểu thị sức hấp dẫn tương đói chiến lược lựa chọn cung cấo sở khác quan cho việc lựa chiến lược riêng biệt Tất kỹ thuật trình hình thành chiến lược đòi hỏi kết hợp khả trực giác trình phân tích Nhằm phục vụ cho yêu cầu đề tài nghiên cứu, phần xin vào phân tích cụ thể công cụ : ma trận EFE, ma trận hình ảnh cạnh tranh, ma trận SWOT, ma trận hoạch định chiến lược có khả định lượng (QSPM) 2.2.1 Ma trận EFE ( Ma trận đánh giá yếu tố bên ngoài) Ma trận EFE cho phép nhà chiến lược tóm tắt đánh giá thông tin kinh tế, xã hội, văn hóa, nhân khẩu, địa lý, trị, luật pháp công nghệ cạnh tranh Có năm bước phát triển ma trận EFE XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC CHO CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU THỰC VẬT TƯỜNG AN ĐẾN NĂM 2025 - Bước 1: Lập danh mục yếu tố có vai trò định thành công nhận diện trình kiểm tra yếu tố từ bên ngoài; bao gồm tổng số từ 10 đến 20 yếu tố bao gồm vận hội mối đe dọa ảnh hưởng đến doanh nghiệp ngành kinh doanh doanh nghiệp - Bước 2: Phân loại tầm quan trọng từ 0,0 (không quan trọng) đến 1,0 (rất quan trọng) cho yếu tố Các hội thường có mức phân loại cao mối đe dọa , mối đe dọa nhận mức phân loại cao đặc biệt nghiêm trọng hay mang tính đe dọa Mức phân loại thích hợp xác định cách so sánh nhà cạnh tranh thành công với nhà cạnh tranh không thành công cách thảo luận yếu tố đạt trí nhóm Tổng số mức phân loại ấn định cho nhân tố phải - Bước 3: Phân loại từ đến cho yếu tố định thành công thấy cách thức mà chiến lược doanh nghiệp phản ứng với yếu tố này, phản ứng tốt, phản ứng trung bình, phản ứng trung bình phản ứng Các mức dựa hiệu chiến lược doanh nghiệp Như phân loại dựa doanh nghiệp, mức phân loại bước dựa theo ngành - Bước : Nhân tầm quan trọng biến số với loại để xác định số điểm tầm quang trọng - Bước 5: Cộng tổng số điểm tầm quan trọng cho biến số để xã định tổng số điểm quan trọng cho tổ chức Bất kể hội chủ yếu mối đe dọa bao gồm ma trận đánh giá nhân tố bên ngoài, tổng số điểm quan trọng cao mà tổ chức có 4,0 thấp 1,0 Tổng số điểm quan trọng trung bình 2,5 Tổng số điểm quan trọng cho thấy tổ chức phản ứng tốt với hội mối đe dọa môi trường họ Tổng số điểm cho thấy chiến lược đề không tận dụng hội tránh mối đe dọa bên 2.2.2 Ma trận IFE (Ma trận đánh giá yéu tố bên trong) Công cụ hình thành chiến lược tóm tắt đánh giá mặt mạnh yếu quan trọng phận kinh doanh chức năng, cung cấp sở để xác định đánh giá mối quan hệ phận Để phát triển ma trận IFE nhận xét trực giác cần thiết, mặt hình thức phương pháp khoa học phải diễn dịch thấy kỹ thuật hieẹu Tương tự ma trận EFE, ma trận IFE phát triẻn theo năm bước 10 XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC CHO CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU THỰC VẬT TƯỜNG AN ĐẾN NĂM 2025 g o i C h í n h s 22 41 21 21 c h v ĩ m ô 2S 33 93 93 93 ự t ă n g t r n g c ủ a n ề n k i 71 XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC CHO CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU THỰC VẬT TƯỜNG AN ĐẾN NĂM 2025 n h t ế L m p h t 3m 33 12 82 82 ứ c ổ n đ ị n h 4L 33 13 13 13 ã i s u ấ t n g â n h n g 72 XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC CHO CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU THỰC VẬT TƯỜNG AN ĐẾN NĂM 2025 m ứ c h ợ p l ý T h u n h ậ p q u 5ố 33 93 13 13 c d â n t ă n g 6S 43 13 13 13 ứ c m u a c ủ 73 XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC CHO CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU THỰC VẬT TƯỜNG AN ĐẾN NĂM 2025 a n g i d â n t ă n g H ỗ t r ợ c 7h 33 11 42 82 í n h p h ủ 8T 43 13 13 13 i ề m n ă n g t h ị 74 XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC CHO CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU THỰC VẬT TƯỜNG AN ĐẾN NĂM 2025 t r n g l n T h ị h i ế u n g 9ờ 31 53 13 13 i t i ê u d ù n g 1C 33 11 31 43 ô n g n g h ệ 75 XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC CHO CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU THỰC VẬT TƯỜNG AN ĐẾN NĂM 2025 s ả n x u ấ t p h t t r i ể n N g u n n h â n 1l 33 13 93 93 ự c d i d o T 2 2 ổ n g 76 XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC CHO CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU THỰC VẬT TƯỜNG AN ĐẾN NĂM 2025 c ộ n g đ i ể m s ố h ấ p d ẫ n Chọn chiến lược phát triển sản phẩm cho nhóm chiến lược SO TAS= 237.90 lớn 4.2 Cho nhóm ST Bảng 4.2 Ma trận QSPM cho nhóm ST 77 XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC CHO CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU THỰC VẬT TƯỜNG AN ĐẾN NĂM 2025 STT 10 11 12 13 Các chiến lược thay Phân Hội nhập Chiến lược loại phía sau Liên Doanh AS TAS AS TAS MA TRẬN QSPM CHO NHÓM ST Yếu tố bên Trình độ lao động đáp ứng yêu cầu sản xuất Tinh thần người lao động mức hợp lý Khả tài mạnh Thương hiệu mạnh Quan hệ tốt với đối tác Chất lượng sản phẩm tốt Sản phẩm đa dạng, phong phú Khả nghiên cứu phát triên sản phẩm tốt Kênh phân phối rộng khắp Mức giá bán hợp lý Thị phần đứng thứ Máy móc thiết bị đại Năng lực sản suất mạnh Yếu tố bên Tỉ giá hối đoái có xu hướng tăng Tính bất ổn thị trường chứng khoán Chính sách giảm thuế nhập dầu ăn Nguồn nguyên liệu nhập Các đối thủ mạnh tiềm Chi phí lượng tăng Tổng cộng điểm số hấp dẫn 3.60 10.80 1.60 4.80 3.40 10.20 1.60 4.80 3 3 3.80 2.20 3.60 1.60 1.60 11.40 6.60 10.80 4.80 6.40 3.20 3.60 3.00 3.00 2.40 9.60 10.80 9.00 9.00 9.60 2.60 7.80 3.00 9.00 3 3 1.60 1.60 2.00 3.80 3.80 6.40 4.80 6.00 11.40 11.40 3.00 1.40 3.00 3.20 3.00 12.00 4.20 9.00 9.60 9.00 2.20 4.40 1.40 2.80 1.20 2.40 1.20 2.40 2.40 1.80 1.40 1.40 2.80 2.80 1.40 1.40 1.80 3.60 2.00 4.00 1.40 2.80 1.20 127.20 2.40 124.80 Chọn chiến lược hội nhập phía sau cho nhóm chiến lược ST TAS=127.20 lớn 4.3 Cho nhóm WO Bảng 4.3: Ma trận QSPM cho nhóm WO 78 XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC CHO CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU THỰC VẬT TƯỜNG AN ĐẾN NĂM 2025 S Ma Trận QSPM cho nhóm T WO Phân T loại 5 1 Yếu tố bên Trình độ cán quản lý thiếu tính linh hoạt Cơ cấu tổ chức chồng chéo Hình thức mẫu mã , bao bì thiếu thu hút ấn tượng Chiến lược quảng cáo, tiếp thị, khuyến chưa tốt Nguyên liệu nhập Yếu tố bên Chính sách vĩ mô Sự tăng trưởng kinh tế Lạm phát mức ổn định Lãi suất ngân hàng mức hợp lý Thu nhập quốc dân tăng Sức mua người dân tăng Hỗ trợ phủ Tiềm thị trường lớn Thị hiếu người tiêu dùng Công nghệ sản xuất phát triển Nguồn nhân lực dồi Các chiến lược thay Chiến lược thâm nhập thị trường Chiến lược chỉnh đốn đơn giản AS TAS AS TAS 1.40 2.80 2.00 4.00 1.40 2.80 2.20 4.40 2.00 4.00 1.40 2.80 2.20 4.40 1.60 3.20 1.40 2.80 1.40 2.80 1.20 2.40 3.00 6.00 3.00 9.00 3.20 9.60 2.80 8.40 1.40 4.20 3.60 10.80 1.20 3.60 4 3.60 3.80 1.60 3.60 3.40 10.80 15.20 4.80 14.40 10.20 2.60 3.20 1.80 3.00 1.80 7.80 12.80 5.40 12.00 5.40 1.20 3.60 1.20 3.60 3.20 9.60 3.20 9.60 Tổng cộng điểm hấp dẫn 116.00 97.20 Chọn chiến lược thâm nhập thị trường cho nhóm chiến lược WO TAS=116.0 lớn 4.4 Cho nhóm WT Bảng 4.4: Ma trận QSPM cho nhóm WT STT 79 XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC CHO CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU THỰC VẬT TƯỜNG AN ĐẾN NĂM 2025 Trình độ cán quản lý thiếu tính linh hoạt Cơ cấu tổ chức chồng chéo Hình thức mẫu mã , bao bì thiếu thu hút ấn tượng Chiến lược quảng cáo, tiếp thị, khuyến chưa tốt Nguyên liệu nhập Tỉ giá hối đoái có xu hướng tăng Tính bất ổn thị trường chứng khoán Chính sách giảm thuế nhập dầu ăn Nguồn nguyên liệu nhập Các đối thủ mạnh tiềm Chi phí lượng tăng Chọn chiến lược hợp cho nhóm chiến lược WT TAS=42.60 lớn III XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC CHO CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU THỰC VẬT TƯỜNG AN ĐẾN NĂM 2025 Mục tiêu công ty Cổ phần Dầu Thực Vật Tường An đến năm 2025 1.1 Mục tiêu chiến lược Trong định hướng phát triển, Dầu Tường An đề mục tiêu có tính chiến lược sau: - Đưa thị trường sản phẩm cao cấp đáp ứng yêu cầu tốt cho sức khỏe người tiêu dùng, phù hợp cho nhóm đối tượng khách hàng khác 80 XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC CHO CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU THỰC VẬT TƯỜNG AN ĐẾN NĂM 2025 - Phát triển thị trường miền Bắc (Việt Nam): - - nay, thi6 trường miền Bắc, Tường An gặp phải cạnh tranh mạnh đối thủ giá cả, thương hiệu Phát triển thị trường phía Bắc Công ty coi hướng quan trọng nhằm tăng hiệu đầu tư, khai thác tối đa công suất máy móc thiết bị vừa đầu tư Bên cạnh mở rộng thị trường xuất khẩu, tạo đứng vững cho doanh nghiệp, giải công ăn việc làm cho người lao động, khấu hao nhanh để tái đầu tư,tăng sản lượng, doanh thu lợi nhuận Khai thác tối đa việc tạo sản phẩm với chất lượng ngày tốt hơn, bao bì mẫu mã thu hút Áp dụng ISO để đảm bảo chất lượng quy trình sản xuất tất sản phẩm công ty Mở rộng mạng lưới tiêu thụ, chiêu thức: thu hút nhà phân phối với việc tăng chiết khấu, tăng cường mại vụ tăng nhân viên bán hàng 1.2.Các mục tiêu cụ thể - Tăng sản lượng tiêu thụ nhằm lấy lại thị phần đạt mục tiêu đề 36% -37% thị phần - Tiếp tục triển khai tổ chức thực hạng mục đầu tư Nhà máy Dầu Vinh - Tăng công suất thông qua việc thực đầu tư dự án nhà máy Dầu Phú Mỹ di dời nhà máy dầu Tường An với tổng giá trị dự án 276.153 triệu đồng - Ngoài công ty đề kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 sau: Bảng 2.1: Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 TAC Nội Dung Sản phẩm tiêu thụ Doanh thu Lợi nhuận sau thuế Tỷ lệ chi trả cổ tức Các phương án chiến lược cho dầu Tường An 2.1 Các chiến lược tổng quát Những phân tích tính toán phần trước hình thành chiến lược cho Dầu Tường An sau: 81 XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC CHO CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU THỰC VẬT TƯỜNG AN ĐẾN NĂM 2025 • Chiến lược cho nhóm SO: - Chiến lược phát triển sản phẩm - Phát triển thị trường - Chiến lược hội nhập phía trước - Chiến lược đa dạng hóa hàng ngang • Chiến lược cho nhóm ST: - Chiến lược phát triển sản phẩm - Thu nhận Hội nhập phía sau • Chiến lược cho nhóm WO: - Chiến lược xâm nhập thị trường - Liên doanh - Phát triển khả hoạch định chiến - Hội nhập phía sau • Chiến lược cho nhóm WT: - Chiến lược suy giảm - Liên doanh - Hợp lược Tổng hợp chiến lược rút từ ma trận SWOT mà trận QSPM, đề suất cho Tường An chiến lược sau đây: - chiến lược phát triển sản phẩm chiến lược hội nhập phía sau chiến lược thâm nhập thị trường chiến lược hợp 2.1.1.Chiến lược phát triển sản phẩm Những năm qua, Dầu Tường An có kinh nghiệm ban đầu đa dạng hóa sản phẩm Hiện nay, Công ty có 17 sản phẩm xây dựng uy tín thị trường khẳng định thương hiệu Cooking Oil, dầu nành, dầu mè, margarin,…đặc biệt nhãn vàng Vio sản phẩm có chất lượng chất dinh dưỡng cao chiết xuất từ dầu gấc dành cho người, đặc biệt trẻ em người lớn tuổi, dòng sản phẩm việt nam Những năm tới nhu cầu người tiêu dùng ngày đa dạng, đặc biệt loại dầu ăn có hàm lượng chất dinh dưỡng cao dành cho người bệnh tim mạch, bơ dành cho người không muốn tăng cân,… Hướng ưu tiên sản phẩm phụ tận dụng nguyên liệu việc Tường An cho đời sản phẩm thạch dừa, sản phẩm dùng giải khát ưa chuộng Công ty cần tiếp tục khai thác tối đa ưu sản phẩm áp dụng quy trình ISO xuyên suốt để đảm bảo chất lượng quy trình sản xuất tất sản phẩm Dầu Tường An 82 XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC CHO CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU THỰC VẬT TƯỜNG AN ĐẾN NĂM 2025 Tuy nhiên để chiếm lĩnh thị phần vững giai đoạn kinh tế hội nhập ngày nay, việc trước tiên tìm khe hở thị trường, không gặp cạnh tranh Để tạo thị trường công ty phải tìm khác biệt hóa sản phẩm (vì dựa vào sản phẩm giống sản phẩm đối thủ bắt buộc Công ty phải gặp cạnh tranh) Theo số nghiên cứu giới, loại dầu thực vật dầu cọ, dầu oliu, dầu nành, dầu hạt cải, dầu bắp, dầu hướng dương, dầu gấc, dầu vừng, dầu hạt nho,…cung cấp nguồn lượng tinh khiết cần thiết chho thể, góp phần việc ngăn chặn ung thư Việc Công ty tung thị trường sản phẩm dầu VIO chiết xuất từ dầu gấc đánh dấu cho Tường An bước tiến công tác nghiện cứu thị trường phát triển sản phẩm Một hướng tư đa dạng hóa dịch vụ Dầu Tường An mở nhà hàng kinh doanh thực phẩm chay Ý tưởng vấn đề hấp dẫn Một nhà hàng vừa phục vụ ăn uống, vừa bán thực phẩm, vừa hướng dẫn người tiêu dùng cách thực ăn, nhận đón nhận công chúng Với đội ngũ nhân viên lành nghề tận tình, hình ảnh thương hiệu Tường An ngày phát triển 2.1.2 Chiến lược hội nhập phía sau Hiện nay, nguồn nguyên liệu sản xuất dầu ăn phụ thuộc đến 90% vào nguồn nguyên liệu nhập Nguyên nhân dầu cọ đậu nành hai loại hạt sử dụng nhiều (chiếm khoảng 60% cấu nguyên liệu sản xuất dầu thực vật Việt Nam) nước chủ động số loại có dầu vốn mạnh lạc, vừng quy mô nhỏ Khiến giá bán doanh nghiệp nước phụ thuộc chặt chẽ vào giá nguyên liệu giới, phụ thuộc nhiều vào tỉ giá, đặc biệt giá nguyên vật liệu đầu vào biến động mạnh thời gian vừa qua Điều khiến doanh nghiệp nước khó cạnh tranh lại doanh nghiệp sản xuất dầu ăn nước tạo thiếu bền vững nghành Chính nguyên nhân đó, Tường An cần tập trung đầu tư, phát triển nguồn nguyên liệu nước, phát triển loại dầu từ hạt vốn mạnh nguyên liệu nước nghiên cứu, phát triển công nghệ giúp làm giảm giá thành sản xuất dầu từ nguyên liệu Thêm vào đó, Tường An cần liên kết chặt chẽ với nông dân nhà khoa học để nghiên cứu trồng thử nghiệm phát triển loại lấy dầu cọ đậu nành theo mô hình công nghiệp “liên kết ba nhà” Làm điều tạo đứng vững cho Tường An thị trường nước giới 83 XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC CHO CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU THỰC VẬT TƯỜNG AN ĐẾN NĂM 2025 Tìm kiếm nguồn nguyên liệu nước thông qua việc liên kết với vùng nguyên liệu Hướng ưu tiên vùng đậu tương, đậu phộng Tây Nguyên, Thanh – Nghệ Tĩnh, Đồng Sông Cửu Long vùng Đức Hòa, Đức Huệ (Long An) Phát triển quan hệ với vùng trồng điều Đông Nam Bộ (Bình Phước, Tây Ninh, Bà Rịa- Vũng Tàu), phát triển quan hệ với vùng nguyên liệu dừa Tây Nam Bộ, duyên hải miền Trung Phương án phát triển quan hệ thông qua hợp đồng cung ứng – bao tiêu, đặt hàng đầu vụ có sách giá hợp lý,…Bên cạnh đó, để chủ động nguồn nguyên liệu cần tìm kiếm đối tác doanh nghiệp kinh doanh loại nông sản có dầu, …đặc biệt đối tác nước Trong thời gian tới, Tường An cần chủ động tìm kiếm nhà cung cấp nguyên liệu mới, giảm thiểu phụ thuộc vào nguồn cung từ Vocarimex Để tạo giá sản phẩm cạnh tranh 2.1.3 Chiến lược thâm nhập thị trường Mục tiêu thâm nhập thị trường với Dầu Tường An phải trì lấy lại thị phần Để thâm nhập thị trường, Dầu tường An cần thực chiến lược Marketing, đẩy mạnh quảng cáo tuyên truyền thông qua chương trình phục vụ khách hàng, tài trợ show truyền hình dạy nấu ăn, thi nấu ăn để quảng bá thương hiệu Về phía đại lý nhà phân phối ( chủ yếu hệ thống siêu thị,, doanh nghiệp)cần tăng sức hấp dẫn việc hỗ trợ bán hàng, giảm giá bán, tăng chiết khấu bán hàng,… Bên cạnh tăng cường nhân viên hệ thống bán hàng khu vực đô thị quan trọng TP.HCM, Cần Thơ, Hà Nội, Đà Nẵng 2.1.4 Chiến lược hợp Trong thời gian gần việc Kinh Đô mua lại, nắm giữ cổ phần đa số Vocarimex Và xuất thông tin tập đoàn Masan muốn thâu tóm Tường An Tạo hướng phát triển cho Tường An, việc kết hợp với công ty lớn khác, Tường An tạo ưu cạnh tranh lớn so với đối thủ, hai công ty công ty dẫn đầu hàng tiêu dùng Công ty tận dụng mạng lưới phận phối, lực tài chính, trình độ quản trị công ty để tạo ưu cạnh tranh, hoàn thành mục tiêu dẫn đầu thị trường nghành dầu ăn 84 XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC CHO CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU THỰC VẬT TƯỜNG AN ĐẾN NĂM 2025 85 [...]... hình chiến lược đặc biệt là chiến lược dịch chuyển Tùy theo mục tiêu phát triển của doanh nghiệp mad có hướng chọn lựa chiến lược nào phù hợp 17 XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC CHO CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU THỰC VẬT TƯỜNG AN ĐẾN NĂM 2025 CHƯƠNG II GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU THỰC VẬT TƯỜNG AN I THÔNG TIN CHUNG 1.1 Thông tin khái quát - Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU THỰC VẬT TƯỜNG AN - Tên viết tắt: Dầu. .. trả cổ tức 30,368,320,000 30,368,320,000 30,368,320,000 ( nguồn: phòng kế toán) Biểu đồ 1.1:Báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động SXKD của công ty qua các năm 2012-1014 ( ĐVT: triệu đồng) 29 XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC CHO CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU THỰC VẬT TƯỜNG AN ĐẾN NĂM 2025 - Báo cáo tài chính năm 2012 của Công ty Cổ phần Dầu Thực Vật Tường An ( biểu mẫu: - Báo cáo tài chính năm 2013 của Công ty Cổ phần Dầu Thực Vật. .. nghiệp, khách hang Horeca… 1.4.2 Giới thiệu về sản phẩm và các công nghệ sản xuất dầu ăn thực phẩm Sản phẩm tiêu dùng Dầu cooking oil Dầu Ngon Dầu Vạn Thọ Dầu OLITA Dầu Extra Virgin Olive Oil Dầu Canola 25 XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC CHO CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU THỰC VẬT TƯỜNG AN ĐẾN NĂM 2025 Dầu Mè Dầu Đậu Phộng Dầu Đậu Nành Dầu Dừa Công nghệ sản xuất Công nghệ tinh luyện dầu ăn tại Tường An được thực hiện theo... thực vật miền Nam (20/11/1977) 19 XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC CHO CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU THỰC VẬT TƯỜNG AN ĐẾN NĂM 2025 Năm 1984 Năm 1997 Năm 1998 Năm 2000 Năm 2002 Năm 2004 Năm 2005 Năm 2006 Năm 2008 Năm 2009 Nhà máy dầu Tường An là đơn vị thành viên của Liên hiệp các xí nghiệp dầu thực vật Việt Nam, hạch toán độc lập, có tư cách pháp nhân, được chủ động hoạt động sản xuất kinh doanh Lắp đặt dây chuyền chiết rót... yếu của Công ty - Trở thành một trong những công ty hàng đầu trong ngành dầu thực vật tại Việt Nam - Đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về dầu thực vật, nâng cao chất lượng sản phẩm đem lại dinh dưỡng và sức khỏe cho người tiêu dùng - Đảm bảo và nâng cao đời sống, thu nhập cho người lao động 21 XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC CHO CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU THỰC VẬT TƯỜNG AN ĐẾN NĂM 2025 1.3.2 Chiến lược ngắn hạn - Xây dựng phát... chính năm 2013 của Công ty Cổ phần Dầu Thực Vật Tường An ( biểu mẫu: - Báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty Cổ phần Dầu Thực Vật Tường An ( biểu mẫu: CHƯƠNG III: XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC CHO CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU THỰC VẬT TƯỜNG AN ĐẾN NĂM 2025 I PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ MÔI TRƯỜNG 1 Phân tích môi trường nội bộ 1.1 nguồn nhân lực Bảng 3.1.1 Thống kê nhân sự công ty đến ngày 31/12/2014 STT Diễn giải 1 Thạc sỹ 2... định đến việc lựa chọn một chiến lược d) Sự cam kết với chiến lược trước 15 XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC CHO CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU THỰC VẬT TƯỜNG AN ĐẾN NĂM 2025 Mặc dù sự cam kết với chiến lược trước của ban quản trị cấp cao khích lệ lựa chọn chiến lược, nó cũng có thể gây ra khó khăn Cam kết và theo đuổi một chiến lược đã định cho nhiều thời kỳ đặt kế hoạch có thể sinh ra sức ỳ làm giảm bớt các tác động của chiến. .. Tên viết tắt: Dầu Tường An - Tên tiếng Anh: Tuong An Vegetable Oil Joint Stock Company - Ngày thành lập: 20/11/1977, chuyển sang Công ty Cổ phần từ ngày 01/10/2004 - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0303498754 (số cũ4103002698) do SởKế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 27 tháng 09 năm 2004, 18 XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC CHO CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU THỰC VẬT TƯỜNG AN ĐẾN NĂM 2025 sửa đổi lần... a/ Chiến lược này có mâu thuẫn với chiến lược khác hay không? b/ Cơ cấu tổ chức hiện nay có phù hợp với chiến lược hay không? 3/ Chiến lược có thỏa đáng về tài nguyên nhân lực vật chất tài chính hay không? Những hậu quả tài chính cho việc cấp vốn cho chiến lược này là gì? 4/ Những rủi ra đi cùng với chiến lược có thể chấp nhận hay không? 16 XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC CHO CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU THỰC VẬT TƯỜNG AN. .. yếu của doanh nghiệp 4/ Liệt kê các điểm yếu cốt tử doanh nghiệp 5/ Kết hợp điểm mạnh – với cơ hội để tìm chiến lược WO 6/ Kết hợp điểm yếu với các cơ hội để tìm chiến lược WO 7/ Kết hợp điểm mạnh với mối đe dọa để tìm chiến lược ST 11 XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC CHO CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU THỰC VẬT TƯỜNG AN ĐẾN NĂM 2025 8/ Kết hợp điểm yếu với nguy cơ để tìm chiến lược WT 2.2.5 Ma trận hoạch định chiến lược có
- Xem thêm -

Xem thêm: XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC CHO CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU THỰC VẬT TƯỜNG AN ĐẾN NĂM 2025, XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC CHO CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU THỰC VẬT TƯỜNG AN ĐẾN NĂM 2025, XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC CHO CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU THỰC VẬT TƯỜNG AN ĐẾN NĂM 2025, PHƯƠNG PHÁP LUẬN XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP 1, II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH TRONG BA NĂM GẦN NHẤT 24, PHƯƠNG PHÁP LUẬN XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP, I. KHÁI QUÁT VỀ CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN DOANH NGIỆP, 1 Thông tin khái quát, II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH TRONG BA NĂM GẦN NHẤT, (Nguồn: Tổng cục thống kê Việt Nam )

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay