(TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC) DẠY HỌC THỐNG KÊ Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẢNH SÁT NHÂN DÂN THEO HƯỚNG GẮN VỚI THỰC TIỄN NGHỀ NGHIỆP

27 168 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/11/2016, 09:57

(TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC) DẠY HỌC THỐNG KÊ Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẢNH SÁT NHÂN DÂN THEO HƯỚNG GẮN VỚI THỰC TIỄN NGHỀ NGHIỆP(TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC) DẠY HỌC THỐNG KÊ Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẢNH SÁT NHÂN DÂN THEO HƯỚNG GẮN VỚI THỰC TIỄN NGHỀ NGHIỆP(TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC) DẠY HỌC THỐNG KÊ Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẢNH SÁT NHÂN DÂN THEO HƯỚNG GẮN VỚI THỰC TIỄN NGHỀ NGHIỆP(TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC) DẠY HỌC THỐNG KÊ Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẢNH SÁT NHÂN DÂN THEO HƯỚNG GẮN VỚI THỰC TIỄN NGHỀ NGHIỆP BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI VÕ THỊ HUYỀN DẠY HỌC THỐNG KÊ Ở TRƢỜNG ĐẠI HỌC CẢNH SÁT NHÂN DÂN THEO HƢỚNG GẮN VỚI THỰC TIỄN NGHỀ NGHIỆP Chuyên ngành: Lý luận Phƣơng pháp dạy học môn Toán Mã số: 62 14 01 11 TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC HÀ NỘI – 2016 Công trình hoàn thành tại: TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI Người hướng dẫn khoa học: TS Đặng Thị Thu Thủy TS Chu Cẩm Thơ Phản biện 1: PGS.TS Đỗ Tiến Đạt - Viện KHGD Việt Nam Phản biện 2: PGS.TS Cao Thị Hà - Trƣờng ĐHSP - Đại học Thái Nguyên Phản biện 3: TS Nguyễn Hắc Hải - Trƣờng ĐHSP Hà Nội (Theo Quyết định thành lập Hội đồng chấm luận án tiến sĩ cấp Trường số /QĐ-ĐHSPHN, ngày tháng năm 2016) Luận án bảo vệ trước Hội đồng chấm luận án cấp Trường họp Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Vào hồi … … ngày … tháng … năm … Có thể tìm hiểu luận án tại: Thư viện Thư viện Quốc gia, Hà Nội Thư viện Trường Đại học Sư phạm Hà Nôi MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Trong kỷ nguyên kinh tế tri thức hội nhập quốc tế, yêu cầu nguồn nhân lực có khả cạnh tranh ngày trở nên thiết hết Nguồn nhân lực định thành công hay thất bại quốc gia Nhận thức bối cảnh đó, Điều 40 Luật Giáo dục năm 2005 có nêu: “Phương pháp đào tạo trình độ cao đẳng, trình độ đại học phải coi trọng việc bồi dưỡng ý thức tự giác học tập, lực tự học, tự nghiên cứu, phát triển tư sáng tạo, rèn luyện kĩ thực hành, tạo điều kiện cho người học tham gia nghiên cứu, thực nghiệm, ứng dụng” Bên cạnh đó, chiến lược phát triển kinh tế báo cáo Đại hội Đảng lần thứ XI rõ: “Phát triển giáo dục quốc sách hàng đầu Đổi bản, toàn diện giáo dục Việt Nam theo hướng chuẩn hoá, đại hoá, xã hội hoá, dân chủ hóa hội nhập quốc tế, đó, đổi chế quản lý giáo dục, phát triển đội ngũ giáo viên cán quản lý khâu then chốt Tập trung nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, coi trọng giáo dục đạo đức, lối sống, lực sáng tạo, kĩ thực hành, khả lập nghiệp” Như vậy, đào tạo theo nhu cầu xã hội khẳng định quan điểm để định hướng phát triển đánh giá chất lượng giáo dục - đào tạo Điều đặt yêu cầu cho hệ thống giáo dục nói chung hệ thống giáo dục đại học nói riêng phải có thay đổi để giữ vững vị trí then chốt việc đảm bảo chất lượng đào tạo nguồn nhân lực cho đất nước Quá trình đào tạo đại học phải giúp sinh viên(SV) hình thành phát triển lực sống thực, bối cảnh thực SV tốt nghiệp đại học phải nhanh chóng hoà nhập, thích ứng đáp ứng đòi hỏi thực tiễn nghề nghiệp Trong giáo dục đại học, yêu cầu trình dạy học phải ý đến hoạt động nghề nghiệp SV Bởi thế, việc tăng cường dạy học lý thuyết gắn với thực tiễn có liên quan đến ngành nghề SV sau cần thiết Nó giúp cho SV có điều kiện tiếp xúc, làm quen với thuật ngữ liên quan đến ngành nghề, giúp SV hiểu rõ việc, tượng xảy tương lai tượng xã hội, tự nhiên khác Đổi giáo dục đại học nói chung đổi phương pháp dạy học bậc đại học nói riêng theo hướng gắn với thực tiễn nghề nghiệp người học đáp ứng nhu cầu xã hội yêu cầu cấp bách hệ thống giáo dục đại học nước ta nhằm nâng cao chất lượng hiệu đào tạo đại học Tuy nhiên, việc đổi phương pháp dạy học đại học nói chung số hạn chế định, chưa phát huy tính chủ động sáng tạo người học việc dạy học người thầy chưa làm cho SV thấy tính thực tiễn môn học, chưa gắn việc truyền đạt kiến thức lý thuyết với thực tiễn nghề nghiệp người học, môn khoa học SV học tập nội dung thường có tâm lý coi nhẹ, không thấy ứng dụng thực tiễn nghề nghiệp môn học nên không chủ động, tích cực nghiên cứu Về chất lượng SV tốt nghiệp trường Cảnh sát nhân dân(CSND), Hội thảo khoa học “Đào tạo, bồi dưỡng đạo đức kĩ nghề nghiệp điều tra viên tiến trình cải cách tư pháp”, nhiều cán có thâm niên làm việc lực lượng CSND đưa ý kiến em trang bị kiến thức bản, đầy đủ chuyên môn lúng túng giải công tác thực tế, chưa biết vận dụng kiến thức học vào thực tiễn công tác nên khả hoàn thành nhiệm vụ không cao, phải thời gian đào tạo, bồi dưỡng thực tế vài năm đáp ứng yêu cầu Hiện nay, có nhiều công trình nghiên cứu vấn đề nâng cao chất lượng dạy học môn học khác bậc đại học Đối với môn Thống kê, số công trình tiêu biểu nghiên cứu vấn đề cụ thể như: dạy học Thống kê gắn với nghiên cứu khoa học SV dạy học Thống kê theo hướng tăng cường vận dụng toán học vào thực tiễn, Tuy nhiên, chưa có công trình nghiên cứu vấn đề dạy học Thống kê theo hướng gắn với thực tiễn nghề nghiệp cho SV Trường Đại học Cảnh sát nhân dân(CSND) Trong đó, Thống kê ngày trở nên quan trọng thực tiễn công tác người CSND Thống kê giúp trang bị cho người học kĩ thu thập, phát xử lý số liệu thống kê để hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn, giúp người học phát triển khả tư duy, đánh giá đưa nhận định xác khoa học Do đó, Thống kê phải học phần giúp SV trường Đại học CSND thấy hữu ích đời sống thực tiễn công việc chuyên môn Đồng thời thông qua dạy học Thống kê phải góp phần phát triển lực người học khả giải vấn đề mà người CSND thường bắt gặp thực tiễn công tác có liên quan đến Thống kê Với nhận thức trên, hy vọng dạy học Thống kê Trường Đại học CSND theo hướng gắn với thực tiễn nghề nghiệp hướng nghiên cứu hứa hẹn góp phần thu hẹp khoảng cách đào tạo sử dụng, lý thuyết thực hành trình đào tạo cán sĩ quan Trường Đại học CSND Do đó, chọn đề tài “Dạy học Thống kê Trường Đại học Cảnh sát nhân dân theo hướng gắn với thực tiễn nghề nghiệp” Mục đích nghiên cứu luận án Đề xuất số biện pháp dạy học Thống kê Trường Đại học Cảnh sát nhân dân theo hướng gắn với thực tiễn nghề nghiệp Khách thể đối tƣợng nghiên cứu 3.1 Khách thể nghiên cứu: Chương trình, nội dung, phương pháp dạy học Thống kê Trường Đại học Cảnh sát nhân dân 3.2 Đối tượng nghiên cứu: Quá trình dạy học Thống kê theo hướng gắn với thực tiễn nghề nghiệp Trường Đại học Cảnh sát nhân dân Giả thuyết khoa học Nếu đề xuất vận dụng số biện pháp sư phạm dạy học Thống kê theo hướng gắn với thực tiễn nghề nghiệp cho sinh viên Trường Đại học CSND trang bị cho sinh viên kiến thức Thống kê mà góp phần phát triển lực nghề nghiệp cho sinh viên Trường Đại học CSND Nội dung nghiên cứu 5.1 Năng lực nghề nghiệp cảnh sát nhân dân, vai trò Thống kê thực tiễn nghề nghiệp người Cảnh sát nhân dân yêu cầu dạy học Thống kê theo hướng gắn với thực tiễn nghề nghiệp cho sinh viên Trường Đại học Cảnh sát nhân dân 5.2 Tìm hiểu thực trạng dạy học Thống kê Trường Đại học Cảnh sát nhân dân theo hướng gắn với thực tiễn nghề nghiệp 5.3 Đề xuất số biện pháp dạy học Thống kê Trường Đại học Cảnh sát nhân dân theo hướng gắn với thực tiễn nghề nghiệp 5.4 Tiến hành thực nghiệm sư phạm nhằm kiểm nghiệm kết tác động biện pháp dạy học Thống kê Trường Đại học Cảnh sát nhân dân theo hướng gắn với thực tiễn nghề nghiệp Phạm vi đề tài - Đề tài tập trung nghiên cứu biện pháp dạy học Thống kê theo hướng gắn với thực tiễn nghề nghiệp cho SV hệ liên thông quy, hệ quy Trường Đại học CSND - Đối tượng khảo sát: Giảng viên(GV) dạy môn Thống kê xã hội học; SV trải qua công tác thực tiễn hoàn thành xong môn Thống kê xã hội học Trường Đại học CSND - Tổ chức thực nghiệm sư phạm số tiết thuộc môn Thống kê xã hội học Trường Đại học CSND Các phƣơng pháp nghiên cứu Để giải nhiệm vụ nghiên cứu trên, sử dụng phương pháp nghiên cứu sau: 7.1 Phương pháp nghiên cứu lý luận Tìm hiểu kết nghiên cứu có liên quan đến đề tài nước nước nhằm phân tích, đánh giá, tổng hợp tiếp thu cách có chọn lọc nguồn thông tin khoa học phục vụ trực tiếp cho việc nghiên cứu đề tài 7.2 Phương pháp quan sát - điều tra - Dự quan sát biểu GV SV (nhận thức, thái độ, hành vi) hoạt động dạy học Thống kê - Phỏng vấn, sử dụng phiếu điều tra GV SV về: + Nhận thức GV giảng dạy Thống kê SV trải qua thực tiễn công tác CSND vai trò Thống kê thực tiễn nghề nghiệp CSND + Nhận thức GV dạy học Thống kê theo hướng gắn với thực tiễn nghề nghiệp; + Cách thức, quy trình dạy học Thống kê GV theo hướng gắn với thực tiễn nghề nghiệp + Các yếu tố ảnh hưởng đến hứng thú kết học tập Thống kê SV 7.3 Phương pháp thực nghiệm sư phạm Triển khai thực nghiệm sư phạm số tiết dạy Thống kê theo hướng gắn với thực tiễn nghề nghiệp Trường Đại học CSND Thực nghiệm sư phạm tiến hành hai nhóm SV (nhóm thực nghiệm nhóm đối chứng) nhằm kiểm chứng tính khả thi hiệu biện pháp đề xuất Đóng góp luận án 8.1 Giá trị lý luận - Phân tích vai trò Thống kê thực tiễn nghề nghiệp người CSND - Làm rõ yêu cầu dạy học Thống kê Trường Đại học CSND theo hướng gắn với thực tiễn nghề nghiệp 8.2 Giá trị thực tiễn - Bổ sung hệ thống tập Thống kê gắn với thực tiễn nghề nghiệp cho sinh viên Trường Đại học CSND - Nâng cao chất lượng dạy học Thống kê Trường Đại học CSND Những vấn đề đƣa bảo vệ - Dạy học theo hướng gắn với thực tiễn nghề nghiệp xu hướng tất yếu Trường Đại học CSND cần thiết dạy học Thống kê theo hướng gắn với thực tiễn nghề nghiệp - Thống kê có vai trò quan trọng thực tiễn nghề nghiệp người CSND, đặc biệt phát triển khả tư duy, suy luận tính xác công tác CSND, phát triển khả xử lý trình bày số liệu thống kê - Những biện pháp đề xuất có tính khả thi mang lại hiệu 10 Cấu trúc luận án Luận án gồm chương: Chương 1: Cơ sở lý luận thực tiễn Chương 2: Biện pháp dạy học Thống kê Trường Đại học Cảnh sát nhân dân theo hướng gắn với thực tiễn nghề nghiệp Chương 3: Thực nghiệm sư phạm Ngoài luận án có phần Mở đầu, Kết luận, Danh mục tài liệu tham khảo Phụ lục CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 1.1 Tổng quan vấn đề nghiên cứu 1.1.1 Các nghiên cứu liên quan nước Trên giới, việc nghiên cứu triển khai đào tạo gắn với thực tiễn nghề nghiệp người học, cụ thể đào tạo theo hướng tiếp cận lực thực (competency based - approach) tiến hành từ sớm số nước như: Hoa Kỳ, Anh, Pháp,… Đối với Thống kê, có nhiều công trình nghiên cứu vấn đề dạy học nội dung trường đại học đào tạo nghề gắn thực tiễn công tác người học, điển nghiên cứu tác giả M.Artaud, Susan Miles,… Qua nghiên cứu công trình khoa học giới vấn đề dạy học Thống kê theo hướng gắn với thực tiễn nghề nghiệp cho thấy: Đào tạo theo hướng gắn với thực tiễn nghề nghiệp xu hướng nhiều quốc gia, nhiều nhà khoa học quan tâm nghiên cứu nhiều góc độ khác ứng dụng vào trình dạy học trường đại học Trong đó, việc dạy học Thống kê gắn với thực tiễn để đáp ứng yêu cầu công tác người học đề cập Tuỳ theo đặc điểm quốc gia mà lý thuyết thay đổi cho phù hợp Các nghiên cứu tập trung việc nghiên cứu vấn đề lý luận chung dạy học Thống kê theo hướng hình thành số kĩ năng, giúp người học có chủ động khả thích ứng công việc tương lai 1.1.2 Các nghiên cứu liên quan nước Ở Việt Nam, trước đây, việc dạy học gắn với thực tiễn nghề nghiệp quan tâm triển khai áp dụng dạy học Tuy nhiên, phải đến năm cuối kỷ XX đầu kỷ XXI, có số công trình nghiên cứu cách việc đổi phương pháp dạy học theo hướng tích cực, phát huy tính chủ động, sáng tạo người học, ví dụ số luận án tiến sĩ tác giả: Phạm Văn Trạo, Phan Thị Tình, Ngô Tất Hoạt, Nguyễn Chiến Thắng, Đỗ Thị Trinh,… Khái quát kết nghiên cứu, thấy vấn đề dạy học nói chung dạy học Thống kê nói riêng theo hướng phát triển lực hay gắn với thực tiễn nghề nghiệp mối quan tâm lớn Nhà nước, Bộ Giáo dục Đào tạo định hướng đổi giáo dục Những kết nghiên cứu nhà khoa học góp phần hình thành nên tảng lý luận quan trọng vấn đề dạy học Thống kê theo hướng gắn với thực tiễn nghề nghiệp thông qua nhiều phương pháp giảng dạy tích cực Tuy nhiên, nghiên cứu vấn đề tương đối mẻ trình tiếp tục bổ sung, hoàn thiện Cho đến chưa có đề tài trực tiếp nghiên cứu cách hệ thống vấn đề dạy học Thống kê Trường Đại học CSND theo hướng gắn với thực tiễn nghề nghiệp 1.2 Đào tạo gắn với thực tiễn nghề nghiệp lực lƣợng Cảnh sát số nƣớc giới Trong mục này, tiến hành phân tích, tổng hợp tình hình đào tạo sỹ quan Cảnh sát điều tra Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, Vương quốc Anh Liên bang Nga 1.3 Năng lực nghề nghiệp CSND 1.3.1 Năng lực lực nghề nghiệp 1.3.1.1 Năng lực Là hệ thống thuộc tính cá nhân người, khả hoàn thành tốt hoạt động cá nhân, tổ hợp thuộc tính tâm lý phức hợp gồm kiến thức, kĩ năng, kinh nghiệm nghệ thuật thái độ chủ thể đối tượng trình hoạt động 1.3.1.2 Nghề nghiệp Là dạng lao động đòi hỏi người trình đào tạo chuyên biệt, có kiến thức, kĩ năng, kĩ xảo chuyên môn định, có phẩm chất, đạo đức phù hợp với yêu cầu dạng lao động tương ứng 11 KẾT LUẬN CHƢƠNG Trong Chương này, trình bày vấn đề sau: - Tìm hiểu số công trình nước vấn đề dạy học gắn với thực tiễn nghề nghiệp Các tác giả có cách nhìn đề xuất số biện pháp dạy học gắn với thực tiễn nghề nghiệp -Tham khảo, phân tích tài liệu để đưa số yêu cầu lực nghề nghiệp cần thiết thực tiễn công tác người CSND - Tổ chức khảo sát, đánh giá thực trạng dạy học Thống kê Trường Đại học CSND theo hướng gắn với thực tiễn nghề nghiệp - Trên sở làm rõ vai trò Thống kê giảng dạy Trường Đại học CSND số tài liệu tham khảo khác, thấy rằng, để thực dạy học Thống kê theo hướng gắn với thực tiễn nghề nghiệp, cần phải đáp ứng yêu cầu sau đây: Thứ nhất: Đưa tập thực tiễn gắn với thực tế công tác ngành CSND vào trình dạy học Thống kê Thứ hai: Phát huy vai trò Thống kê thực tiễn nghề nghiệp CSND trình dạy học Thứ ba: Rèn luyện cho sinh viên sử dụng Thống kê công cụ để giải tình thực tế gặp phải công tác người CSND Thứ tư: Sinh viên cần tiếp cận thực hành nhiệm vụ thực tế người CSND có liên quan đến Thống kê trình học tập Trường Đại học CSND 12 CHƢƠNG BIỆN PHÁP DẠY HỌC THỐNG KÊ Ở TRƢỜNG ĐẠI HỌC CSND THEO HƢỚNG GẮN VỚI THỰC TIỄN NGHỀ NGHIỆP 2.1 Định hƣớng biện pháp 2.1.1 Định hướng 1: Hệ thống biện pháp sư phạm xây dựng sở đảm bảo nội dung chương trình giúp sinh viên nắm kiến thức Thống kê vững vàng 2.1.2 Định hướng 2: Hệ thống biện pháp sư phạm cần bám sát yêu cầu dạy học Thống kê Trường Đại học Cảnh sát nhân dân theo hướng gắn với thực tiễn nghề nghiệp 2.2 Biện pháp dạy học Thống kê Trƣờng Đại học CSND theo hƣớng gắn với thực tiễn nghề nghiệp 2.2.1 Biện pháp 1: Tăng cường liên hệ thực tiễn gắn với đặc thù nghề nghiệp người Cảnh sát nhân dân trình dạy học Thống kê Trường Đại học Cảnh sát nhân dân 2.2.1.1 Mục đích, ý nghĩa Góp phần vào việc rèn luyện kĩ suy luận, phán đoán, tư lôgic tiến hành biện pháp điều tra kĩ định có pháp lý tình đột xuất công tác điều tra thông qua việc tự tìm hiểu để giải toán thống kê mang tính thực tiễn cao 2.2.1.2 Cách thức thực - Thứ nhất, việc liên hệ thực tiễn đưa vào giảng thông qua câu hỏi, cách đặt vấn đề hay tập nhỏ nhằm gợi động học tập cho SV xây dựng lý thuyết cho học - Thứ hai, liên hệ thực tiễn tiến hành hoạt động thực hành tập, kiểm tra tiết ôn tập với nội dung định để củng cố cho nội dung lý thuyết mà SV học - Thứ ba, sử dụng tình thực tiễn có liên quan đến thống kê thực giảng dạy vấn đề liên môn 13 2.2.2 Biện pháp Tăng cường rèn luyện trí nhớ có sở khoa học, kích thích tư sinh viên thông qua rèn luyện sử dụng đồ tư trình dạy học Thống kê 2.2.2.1 Mục đích, ý nghĩa Biện pháp giúp SV rèn luyện khả ghi nhớ, phát triển tư sáng tạo ứng dụng phương pháp vào trình học tập, làm việc, từ góp phần phát triển kĩ suy luận, phán đoán, tư lôgic tiến hành biện pháp điều tra; kĩ tiến hành biện pháp điều tra nhanh chóng, xác, khách quan, trung thực kĩ sử dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác 2.2.2.2 Cách thức thực Thứ nhất, tăng cường rèn luyện trí nhớ cho SV trình giảng dạy thống kê - Những nội dung có liên quan đến kiến thức mà SV học trước học cần GV hệ thống lại - GV thiết kế học cần ý đến việc kế thừa tri thức cũ SV học nhà trường phổ thông - Lựa chọn toán điển hình, qua khai thác, tập luyện, củng cố thêm kiến thức cũ - Tạo mô hình toán học cụ thể dựa sở có mối liên hệ chặt chẽ với kiến thức học từ khái quát nên tri thức có tính trừu tượng cao Thứ hai, giới thiệu sử dụng đồ tư giảng dạy nhằm kích thích tư sáng tạo SV Ví dụ: Trong phần xác suất có nhiều nội dung khác bao gồm: Phép thử biến cố; Định nghĩa xác suất; Các công thức tính xác suất GV hướng dẫn SV sử dụng đồ tư phần mềm I MindMap để hệ thống khái niệm, tính chất chương 14 Quy trình thiết kế đồ tư giấy (bảng, bìa, ) tiến hành theo bước sau: - Chọn hình ảnh trung tâm hay từ khóa then chốt; - Vẽ nhánh cấp một; Vẽ nhánh cấp 2, cấp 3, hoàn thiện đồ tư 2.2.3 Biện pháp 3: Thường xuyên tập luyện cho sinh viên vận dụng Thống kê hoạt động thu thập, xử lý số liệu đánh giá thực đề tài nghiên cứu khoa học 2.2.3.1 Mục đích, ý nghĩa Biện pháp nhằm giúp SV hình thành kĩ định có pháp lý tình đột xuất công tác điều tra; kĩ phát hiện, thu thập, nghiên cứu xử lý thông tin phục vụ công tác tham mưu định điều tra tội phạm kĩ sử dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác 2.2.3.2 Cách thức thực - Xác định rõ liệu cần thu thập, thứ tự ưu tiên chúng - Phương pháp thu thập liệu ban đầu - Xây dựng kế hoạch điều tra thống kê - Tùy theo mục đích nội dung nghiên cứu để suy luận hình thức thu thập liệu; lựa chọn loại dụng cụ, nhân lực thời điểm thích hợp để điều tra - Tập luyện cho SV nhận biết tính đại diện mẫu, kích thước mẫu sao, cách xử lý, trình bày tính toán đặc trưng mẫu để kết luận rút cho tổng thể hoàn toàn đáng tin cậy Ví dụ: Trong trình thực đề tài “Hoạt động lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm trật tự xã hội Công an tỉnh Lâm Đồng điều tra ban đầu vụ án trộm cắp tài sản”, GV hướng dẫn SV vận dụng kiến thức thống kê để phân tích, đánh giá, nhận định tình hình tội phạm trộm cắp tài sản địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn từ năm 2010 đến năm 2014 Dựa việc phân tích số liệu thống kê lập bảng, biểu thống kê, SV rút đặc điểm đối tượng nghiên cứu sau: Tình hình tội phạm trộm cắp tài sản; Tỷ lệ tội phạm trộm cắp tài sản so với tội phạm khác; 15 Mức độ nghiêm trọng tình hình tội phạm trộm cắp tài sản năm qua; Kết điều tra tội phạm trộm cắp tài sản 2.2.4 Biện pháp 4: Rèn luyện lực mô hình hóa cho sinh viên nhằm giải vấn đề thực tế công tác Cảnh sát nhân dân đặt có liên quan đến Thống kê Quy trình bốn bước để tổ chức cho SV phát triển lực mô hình hóa thông qua tiếp cận tình thực tiễn nghề nghiệp, xây dựng toán thực tế sử dụng công cụ toán học để giải mô tả Hình 2.2 Hình 2.2 Sơ đồ bước giải tình thực hành nghề nghiệp công cụ toán học - Bước 1: Xuất phát từ tình thực tế nghề nghiệp thiết kế toán - Bước 2: Xây dựng mô hình toán học tình - Bước 3: Giải toán - Bước 4: Phân tích biểu thị kết toán thực tiễn 2.2.4.1 Mục đích, ý nghĩa - Giúp SV nâng cao lực phân tích giải vấn đề thực tiễn, rèn luyện thao tác tư toán học - Nâng cao tinh thần hợp tác học tập, tăng cường tính độc lập tự tin cho SV thông qua trao đổi nhóm - Tăng cường tính liên môn học tập môn học khác 16 2.2.4.2 Cách thức thực Thứ nhất, GV đưa vấn đề Thứ hai, GV hướng dẫn SV nghiên cứu vấn đề Thứ ba, GV hướng dẫn SV giải vấn đề Thứ tư, Hướng dẫn SV vận dụng tương tự cho vấn đề khác Như vậy, trước hết GV đưa một vài ví dụ thực tiễn, cho SV nghiên cứu giải vấn đề Sau SV đề xuất tình huống, vấn đề tương tự Ví dụ: Tình đánh giá hiệu phương pháp cai nghiện ma túy Methadone áp dụng địa Thành phố Hồ Chí Minh Bước 1: Xuất phát từ tình hình cai nghiện, GV đặt toán sau: Tại họp đánh giá hiệu công tác cai nghiện cho đối tượng nghiện ma túy giai đoạn 2014-2015 Công an Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức, đại diện Sở Y tế cho biết: Năm 2013, TP Hồ Chí Minh có 49% số người nghiện ma túy sau cai nghiện, trả địa phương có dấu hiệu tái nghiện trở lại Đến cuối năm 2015, sau năm áp dụng hình thức cai nghiện Methadone, kết điều tra cho thấy số 1250 người cai nghiện khảo sát có khoảng 510 người tái nghiện trở lại Với mức ý nghĩa 1%, cán tham mưu cho lãnh đạo họp liên tịch trên, đồng chí đưa ý kiến đánh giá hiệu phương pháp cai nghiện Methadone nói Bước 2: Xây dựng mô hình toán học tình Ở đây, muốn biết tỷ lệ người nghiện ma túy Thành phố Hồ Chí Minh, cần dùng đến công cụ xác suất thống kê để xử lý số liệu thực tế thu thập sau dùng công thức cụ thể tính toán đánh giá tỷ lệ người chưa cai nghiện ma túy sau năm điều trị Methadone Từ đưa kết luận tác dụng phương pháp cai nghiện Để đánh giá tỷ lệ người chưa cai nghiện ma túy sau năm điều trị Methadone từ số liệu trên, sử dụng công thức kiểm định giả thiết theo tỷ lệ để giải 17 Bước 3: Lời giải toán Kiểm định: Gọi tỷ lệ tái nghiện trước áp dụng phương pháp điều trị Methadome p = 0,49 Ta cần kiểm định giả thiết Ho: p = 0,49 với đối thiết: H1: p ≠ 0,49 Ta có: U0  Với   1 f  p0 n p0 (1  p0 )  0,01 1  0,995 2  0, 408  0, 49 1250 0, 49.(1  0, 49)  5, 7994 tra bảng ta có: U = U(0,995) =2,576 Do Uo = 5,7994; U = 2,576 nên ta có Uo > U Vậy ta chấp nhận H1 bác bỏ Ho với mức ý nghĩa 1% - Bước 4: Phân tích biểu thị kết toán Như vậy, sau năm điều trị Methadone, tỉ lệ người chưa cai nghiện thành công 40,8% tức việc cai nghiện ma túy sau phương pháp Methadone mang lại hiệu định với mức ý nghĩa 1% 2.2.5 Biện pháp 5: Tăng cường vận dụng phương pháp dạy học theo dự án Thống kê Trường Đại học Cảnh sát nhân dân 2.2.5.1 Mục đích, ý nghĩa Dạy học theo dự án giúp SV Đại học CSND phát triển kĩ tiến hành biện pháp điều tra nhanh chóng, xác, khách quan, trung thực; kĩ phát hiện, thu thập, nghiên cứu xử lý thông tin phục vụ công tác tham mưu định điều tra tội phạm; kĩ giao tiếp, thuyết trình kĩ hợp tác 2.2.5.2 Cách thức thực Những nội dung môn Thống kê xã hội học giảng dạy theo phương pháp dạy học theo dự án: “Những khái niệm xác suất”; “Lý thuyết mẫu”; “Bài toán kiểm định giả thiết”; “Tương quan hàm hồi quy tuyến tính” Việc lựa chọn dự án học tập theo nội dung thông thường 18 GV giới thiệu, định hướng, cung cấp thông tin thông qua ví dụ lĩnh vực thực tiễn khác Ví dụ: Đối với nội dung môn Thống kê xã hội học giảng dạy Trường Đại học CSND, thực dạy học theo “dự án nắm vững kiến thức ứng dụng vào thực tiễn” áp dụng dự án “Nghiên cứu tai nạn giao thông năm 2015”,… Giới thiệu dự án: Tiến trình dạy học theo dự án: Bước 1: Xác định chủ đề mục đích dự án Bước 2: Xây dựng kế hoạch thực Bước 3: Thu thập thông tin Bước Thực dự án Bước 5: Trình bày sản phẩm dự án Bước 6: Đánh giá dự án 2.3 Kết luận Chƣơng Chương trình bày hai định hướng xây dựng biện pháp dạy học Thống kê Trường Đại học CSND theo hướng gắn với thực tiễn nghề nghiệp Trên sở định hướng đó, luận án đề xuất năm biện pháp dạy học Thống kê Trường Đại học CSND theo hướng gắn với thực tiễn nghề nghiệp bao gồm: Tăng cường liên hệ thực tiễn gắn với đặc thù nghề nghiệp người CSND trình giảng dạy Thống kê Trường CSND; Tăng cường rèn luyện trí nhớ có sở khoa học, kích thích tư SV thông qua rèn luyện sử dụng đồ tư trình dạy học Thống kê; Thường xuyên tập luyện cho SV vận dụng Thống kê hoạt động thu thập, xử lý số liệu đánh giá thực đề tài nghiên cứu khoa học; Rèn luyện lực mô hình hóa cho SV nhằm giải vấn đề thực tế công tác CSND đặt có liên quan đến thống kê; Tăng cường vận dụng phương pháp dạy học theo dự án Thống kê trường Đại học CSND 19 CHƢƠNG THỰC NGHIỆM SƢ PHẠM 3.1 Mục đích, nội dung, đối tƣợng, phƣơng pháp thực nghiệm sƣ phạm 3.1.1 Mục đích thực nghiệm sư phạm - Kiểm nghiệm giả thuyết khoa học - Bước đầu đánh giá tính khả thi hiệu biện pháp đề xuất luận án 3.1.2 Nội dung thực nghiệm sư phạm - Tiến hành dạy TN biện pháp luận án nêu chương nội dung sau: + Đối với nội dung “Những khái niệm xác suất”, tiến hành thực giảng dạy theo biện pháp biện pháp + Đối với nội dung “Lý thuyết mẫu”, “Bài toán kiểm định giả thiết”, “Tương quan hàm hồi quy tuyến tính”, tiến hành thực giảng dạy theo biện pháp 1, biện pháp 3, biện pháp biện pháp - Tiến hành đánh giá kết thu sau dạy thực nghiệm để kiểm tra: Mức độ tiếp thu kiến thức môn Thống kê xã hội học dựa điểm kiểm tra hết môn vào cuối kỳ học lực hoàn thành công tác thực tiễn thông qua thực dự án học tập GV giao cho SV thực 3.1.3 Đối tượng thực nghiệm - SV đại học quy trường - SV liên thông quy trường 3.1.4 Phương pháp thực nghiệm Đợt 1: Thực nghiệm thăm dò tác động Thực nghiệm thực vào tháng 08/2014 Đợt 2: Thực nghiệm tác động Thực nghiệm thực vào tháng 4-5/2016 3.1.5 Đánh giá định lượng 20 3.1.5.1 Đánh giá mặt định lượng Tiêu chí : Kết học tập SV Tiêu chí 2: Mức độ phát triển kĩ nghề nghiệp SV thông qua thực dự án học tập - Phương pháp xử lý số liệu: xử lý theo phương pháp thống kê, chủ yếu sử dụng thông số sau: + Tỉ lệ phần trăm (%) + Giá trị trung bình X: X N n X i 1 i Trong đó: N số SV, Xi điểm (thí dụ: điểm 0, 1, 10) + Độ lệch chuẩn, phương sai hệ số biến thiên: * Độ lệch chuẩn:  N  X n i 1 i X  * Hệ số biến thiên Cv: Cv   X  100% - Để kiểm định với giả thiết dùng phân phối chuẩn, chọn H0: “Kết kiểm tra lớp TN không cao lớp ĐC ” đối thiết H1: “Kết kiểm tra lớp TN cao lớp ĐC cách có ý nghĩa” ̅̅̅̅̅ ̅̅̅̅̅ √ Trong luận án lấy α = 0,05 nên Uα = 1,65 Nếu: UTN > Uα bác bỏ H0; UTN ≤ Uα chấp H0 Quá trình thực nghiệm với kết rút sau thực nghiệm thông qua bảng sau cho thấy: 21 Bảng 3.5: Bảng tham số thống kê kết thi kết thúc môn Thống kê xã hội học sau TN đợt Thực nghiệm TN1 Tham số thống kê (Điểm tổng kết môn Thống kê xã hội học) TN2 (Điểm dự án) TN ĐC TN ĐC N 35 35 35 35 Số trung bình 6.86 6.23 6.74 6.11 Độ lệch chuẩn 1.240 1.330 1.336 1.255 Hệ số biến thiên 18.076 21.350 19.820 20.540 UTN 2.02 2.00 Mức ý nghĩa 0.05 0.05 Uo 1.65 1.65 So sánh 2.02>1.65 2.00>1.65 Bác bỏ Ho, Bác bỏ Ho, chấp nhận H1 chấp nhận H1 Kết luận - Điểm kết thúc môn lớp TN cao lớp ĐC thể khả tiếp thu kiến thức tốt - Khả thực hoạt động dự án học tập SV lớp TN tốt lớp ĐC thể số kĩ như: phát hiện, thu thập xử lý tin, giao tiếp, thuyết trình, hợp tác 3.1.5.2 Đánh giá mặt định tính - Từ phía GV trực tiếp giảng dạy thực nghiệm GV tham gia nghe giảng thực nghiệm: + Trong trình học tập SV tích cực suy nghĩ, tham gia xây dựng bài, phát giải vấn đề, tích cực tham gia phát biểu ý kiến làm cho học sôi + Việc tổ chức thực nghiệm đem lại hứng thú, kích thích khả 22 học tập cho SV + SV nắm kiến thức môn học cách vững hơn, đồng thời hình thành số lực cần thiết nghề nghiệp CSND + Hiệu giảng thực nghiệm việc giúp SV phát triển lực nghề nghiệp CSND đánh giá cao - Từ phía GV khoa Nghiệp vụ trình giảng dạy môn Nghiệp vụ CSND + SV có khả nắm bắt nhanh nội dung liên quan đến thực tiễn nghề nghiệp GV đưa học + Khả làm việc nhóm tốt GV giao nhiệm vụ theo nhóm, tích cực tham gia hoạt động nhóm + Có khả thuyết trình, trình bày vấn đề trước lớp, khả lập luận, giả vấn đề cách lôgic, chặt chẽ + Có khả tìm hiểu, thu thập xử lý thông tin giao nhiệm vụ thu thập tư liệu thực tế khả sử dụng tốt phần mềm hỗ trợ học tập + Có khả suy đoán, suy luận tình nghiệp vụ đưa giải pháp GV nêu tình thực tiễn có vấn đề cách thuyết phục - Từ phía SV Đối với lớp TN + Kết tự đánh giá mức độ hứng thú, tính độc lập, tích cực, sáng tạo SV học thực nghiệm mức cao, SV tích cực tham gia hoạt động học tập + Mức độ hiểu biết kiến thức thực tiễn nghề nghiệp CSND sau học thực nghiệm môn Thống kê xã hội học SV có thay đổi tích cực + Các kĩ nghề nghiệp hiểu biết thực tiễn nghề nghiệp lực lượng CSND thân em nâng lên đáng kể + Khả lập luận, giải vấn đề em cảm nhận thấy trình bày 23 cách lôgic, chặt chẽ; khả suy đoán, suy luận gặp tình có liên quan đến thực tiễn nghề nghiệp lực lượng CSND cải thiện KẾT LUẬN CHƢƠNG Kết thực nghiệm cho thấy với trình độ đầu vào hai lớp TN ĐC tương đương qua trình thực nghiệm sư phạm nhận thấy kết học tập mức độ phát triển kĩ nghề nghiệp, hiểu biết thực tiễn công tác CSND lớp TN cao hẳn lớp ĐC 24 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận - Dạy học theo hướng gắn với thực tiễn nghề nghiệp xu hướng tất yếu Trường Đại học CSND cần tăng cường dạy học theo hướng gắn với thực tiễn nghề nghiệp - Thống kê có tác động không nhỏ cho việc hình thành phát triển số kĩ người CSND, đặc biệt việc phát triển khả tư duy, suy luận tính xác công tác CSND, phát triển khả trình bày chặt chẽ, thuyết phục Dạy học Thống kê theo hướng gắn với thực tiễn nghề nghiệp phát huy tính tích cực chủ động người học, phù hợp với xu phát triển giáo dục thời đại - Kết khảo sát thực tế cho thấy, nhìn chung nhận thức GV SV vai trò Thống kê, mục tiêu, yêu cầu dạy học Thống kê theo hướng gắn với thực tiễn nghề nghiệp hạn chế - Dựa đặc thù nghề nghiệp vai trò Thống kê, đề xuất yêu cầu dạy học Thống kê Trường Đại học CSND theo hướng gắn với thực tiễn nghề nghiệp Trên sở đó, luận án đề định hướng nghiên cứu đề xuất năm biện pháp dạy học Thống kê theo hướng gắn với thực tiễn nghề nghiệp - Kết thực nghiệm sư phạm khẳng định tính đắn biện pháp dạy học Thống kê Trường Đại học CSND theo hướng gắn với thực tiễn nghề nghiệp mà đề xuất Kiến nghị - Cần tăng cường thời lượng dành cho môn khoa học có Thống kê để GV có điều kiện góp phần phát triển kĩ nghề nghiệp cho SV - Cần bồi dưỡng thường xuyên khuyến khích GV áp dụng phương pháp dạy học theo hướng gắn với thực tiễn nghề nghiệp Trường Đại học CSND môn học khác DANH MỤC CÔNG TRÌNH CÔNG BỐ CỦA TÁC GIẢ Võ Thị Huyền (2012-2013), “Hoạt động dạy học môn Toán, Tin học Trường Đại học Cảnh sát nhân dân - Thực trạng giải pháp”, Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp sở, Mã Số: ĐT.2013.T48.06 Võ Thị Huyền (2014), “Vận dụng thuyết đa trí tuệ đào tạo Trường Đại học Cảnh sát nhân dân”, Tạp chí khoa học giáo dục số 103, tháng 04 năm 2014, tr.52-54 Võ Thị Huyền (2015), “Bồi dưỡng lực giải vấn đề cho sinh viên Trường Đại học Cảnh sát nhân dân qua xây dựng tình thống kê xã hội học”, Tạp chí Khoa học Giáo dục, tháng 04 năm 2015 tr 37-40 Võ Thị Huyền, Nguyễn Đức Hiệp (2016), “Một số biện pháp tăng cường liên hệ thực tiễn dạy môn Toán nhằm phát triển lực nghề nghiệp cho Trường Đại học Cảnh sát nhân dân”, Tạp chí Khoa học, Đại học Sư phạm Hà Nội, số 61, kì 1- 2016, tr 62-68 Võ Thị Huyền (2016), “Vai trò Toán học thực tiễn nghề nghiệp sinh viên Trường Đại học Cảnh sát nhân dân”, Tạp chí Giáo dục, số 378, kì - 3/2016, tr.40-44
- Xem thêm -

Xem thêm: (TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC) DẠY HỌC THỐNG KÊ Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẢNH SÁT NHÂN DÂN THEO HƯỚNG GẮN VỚI THỰC TIỄN NGHỀ NGHIỆP, (TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC) DẠY HỌC THỐNG KÊ Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẢNH SÁT NHÂN DÂN THEO HƯỚNG GẮN VỚI THỰC TIỄN NGHỀ NGHIỆP, (TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC) DẠY HỌC THỐNG KÊ Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẢNH SÁT NHÂN DÂN THEO HƯỚNG GẮN VỚI THỰC TIỄN NGHỀ NGHIỆP

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay