Nghiên cứu khoảng cách kỳ vọng kiểm toán trách nhiệm kiểm toán viên trong kiểm toán BCTC ở Việt Nam

249 668 1
  • Loading ...
1/249 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/11/2016, 09:56

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH TRƯỜNGTRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH NGUYỄN NGỌCNGUYỄN KHÁNH DUNG NGUYỄN NGỌC KHÁNH DUNG NGHIÊN CỨU KHOẢNG CÁCH KỲ VỌNG KIỂM TOÁN: TRÁCH NHIỆM KIỂM TOÁN VIÊN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH Ở VIỆT NAM LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH - NĂM 2016 i BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH NGUYỄN NGỌC KHÁNH DUNG NGHIÊN CỨU KHOẢNG CÁCH KỲ VỌNG KIỂM TOÁN: TRÁCH NHIỆM KIỂM TOÁN VIÊN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH Ở VIỆT NAM Ngành: Kế toán Mã số: 62.34.03.01 LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC PGS.TS: BÙI VĂN DƯƠNG TS NGUYỄN XUÂN THÀNH PGS.TS BÙI VĂN DƯƠNG TS PHẠM XUÂN THÀNH TP HỒ CHÍ MINH - NĂM 2016 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng Tất tài liệu tham khảo trích dẫn đầy đủ danh mục tài liệu tham khảo Các số liệu kết luận án trung thực chưa công bố công trình khác Tên tác giả Nguyễn Ngọc Khánh Dung ii MỤC LỤC Trang phụ bìa Lờì cam đoan Lời cám ơn Mục lục Danh mục chữ viết tắt Danh mục bảng Danh mục hình PHẦN GIỚI THIỆU 1 Vấn đề nghiên cứu .1 Mục tiêu nghiên cứu .4 Đối tượng phạm vi nghiên cứu .5 Thiết kế phương pháp nghiên cứu Đóng góp Luận án .10 Cấu trúc Luận án .12 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN CÁC NGHIÊN CỨU TRƯỚC VỀ KHOẢNG CÁCH KỲ VỌNG KIỂM TOÁN .13 1.1 Các nghiên cứu liên quan đến AEG .13 1.1.1 Các nghiên cứu nhằm đích xây dựng định nghĩa AEG 14 1.1.2 Các nghiên cứu thực nghiệm khẳng định tồn AEG .18 1.1.3 Các nghiên cứu xác định yếu tố cấu thành AEG 29 1.1.4 Các nghiên cứu đo lường mức độ AEG 36 1.1.5 Các nghiên cứu AEG Việt Nam 41 1.2 Kết hạn chế từ nghiên cứu trước 43 1.2.1 Kết nghiên cứu AEG .43 1.2.2 Hạn chế nghiên cứu AEG .45 1.3 Khe hổng nghiên cứu khoảng cách kỳ vọng kiểm toán 46 Kết luận chương .47 CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ THUYẾT 48 2.1 Lý thuyết AEG kiểm toán 48 2.1.1 Lược sử hình thành phát triển AEG 48 2.1.2 Khái niệm AEG 52 iii 2.1.3 Bản chất cấu trúc AEG 57 2.1.3.1 Mô hình cấu trúc khái niệm AEG MacDonald 58 2.1.3.2 Mô hình cấu trúc khái niệm AEG Porter 59 2.1.3.3 Mô hình cấu trúc khái niệm AEG Turner 61 2.1.3.4 Mô hình cấu trúc AEG Al-Alimi Katdare 62 2.2 Lý thuyết giải thích tồn AEG mô hình khái niệm sử dụng nghiên cứu 63 2.2.1 Lý thuyết vai trò 63 2.2.2 Lý thuyết ủy nhiệm 64 2.2.3 Lý thuyết hồi ứng người đọc 65 2.2.4 Lý thuyết niềm tin tín thác (Theory of Inspired Confidence) 66 2.3 Mô hình khái niệm sử dụng luận án 68 Kết luận chương 69 CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 70 3.1 Phương pháp nghiên cứu 70 3.1.1 Nghiên cứu định tính 74 3.1.1.1 Phân tích nội dung văn 74 3.1.1.2 Thiết kế bảng khảo sát 78 3.1.1.3 Khảo sát thử 83 3.1.2 Nghiên cứu định lượng 86 3.1.2.1 Đối tượng khảo sát 86 3.1.2.2 Khung chọn mẫu kích thước mẫu 88 3.1.2.3 Phương pháp chọn mẫu 90 3.1.2.4 Thực khảo sát 90 3.1.2.5 Quy trình phân tích liệu 91 3.2 Khung phân tích kết khảo sát 98 Kết luận chương 101 CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH VÀ THẢO LUẬN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 102 4.1 Xác định trách nhiệm KTV cấu thành nên khoảng cách kỳ vọng - thực 102 4.1.1 Trách nhiệm KTV - thành phần khoảng cách hợp lý 102 4.1.1.1 Trách nhiệm KTV nên thực 102 4.1.1.2 Trách nhiệm hợp lý KTV 107 iv 4.1.1.3 Trách nhiệm kỳ vọng bất hợp lý KTV 108 4.1.2 Trách nhiệm hợp lý cần bổ sung - thành phần khoảng cách hoàn thiện chuẩn mực 114 4.1.2.1 Mức độ hiểu biết trách nhiệm hành KTV 117 4.1.2.2 Khoảng cách hiểu biết trách nhiệm hành KTV .121 4.1.3 TNKT không đạt yêu cầu cần tăng cường - thành phần khoảng cách tăng cường kết .124 4.1.4 Trách nhiệm KTV - Thành phần khoảng cách dịch vụ 128 4.2 Xác định đo lường mức độ khoảng cách thành phần cấu thành AEG .129 4.2.1 Xác định thành phần khoảng cách kỳ vọng – thực ảnh hưởng khoảng cách hiểu biết 129 4.2.2 Đo lường mức độ thành phần cấu thành khoảng cách kỳ vọng – thực .130 4.3 Ảnh hưởng nhóm nghề nghiệp đến TNKT cấu thành thành phần AEG .136 4.3.1 Ảnh hưởng nhóm nghề nghiệp đến khoảng cách hợp lý 138 4.3.2 Ảnh hưởng nghề nghiệp đến khoảng cách hoàn thiện chuẩn mực 146 4.3.3 Ảnh hưởng nghề nghiệp đến khoảng cách tăng cường kết kiểm toán 154 Kết luận chương .157 CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ HÀM Ý CHÍNH SÁCH 158 5.1 Kết 158 5.1.1 Kết xác định trách nhiệm KTV cấu thành AEG 158 5.1.2 Cấu trúc mức độ AEG .159 5.1.3 Kết nghiên cứu ảnh hưởng nghề nghiệp TNKT cấu thành nên thành phần AEG 159 5.2 Kết luận hàm ý sách .161 5.2.1 Kết luận 161 5.2.2 Một số hàm ý sách .163 5.3 Hạn chế hướng nghiên cứu 167 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 169 Phụ lục 01: Các nghiên cứu trước liên quan tới AEG .177 v Phụ lục 02: Trách nhiệm hành theo luật chuẩn mực hành 187 Phụ lục 03: Phiếu khảo sát 196 Phụ lục 04: Kết kiểm định Chi - Square 203 vi DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Viết tắt Tiếng Anh Tiếng Việt AEG Audit Expectation Gap Khoảng cách kỳ vọng kiểm toán khoảng cách kỳ vọng – thực AICPA American Institute of Certified Public Accountants Hội Kế toán viên công chứng Hoa Kỳ ASCPA Australian Society of Certified Practising Accountants Hội Kế toán viên công chứng Úc BCTC Financial Statement Báo cáo tài BCKT Audit Report Báo cáo kiểm toán CTNY Law on State Audit Công ty niêm yết ISA International Standard Audit Chuẩn mực kiểm toán quốc tế KHKT Audit’Client Khách hàng kiểm toán KSNB Internal Control Kiểm soát nội KTV Auditor Kiểm toán viên NĐT Investor Nhà đầu tư NZ New Zealand New Zealand SEC Securities and Exchange Comission Ủy ban chứng khoán hối đoái Mỹ TĐ Thang đo TNKT Auditor’ responsibility Trách nhiệm kiểm toán TTTC Financial Market Thị trường tài VSA UK Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam United Kingdom Vương quốc Anh Nhóm TT (Nhóm 3) Nhóm có lợi ích trực tiếp Nhóm GT (Nhóm 4) Nhóm có lợi ích gián tiếp nhóm KHKT, Nhóm TT, Nhóm GT nhóm khảo sát User of Audit Report Người sử dụng BCKT công chúng Xã hội 223 % of Total 2.9% Count 16.3% 26.9% 26 31 68 125 % within VAR00046 20,8% 24.8% 54.4% 100,0% % within VAR00028 32.9% 22.6% 28.6% 27.5% 5.7% 6.8% 15.0% 27.5% 79 137 238 454 % within VAR00046 17.4% 30,2% 52.4% 100,0% % within VAR00028 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 17.4% 30,2% 52.4% 100,0% % of Total Total 7.7% Count % of Total Chi-Square Tests Value df Asymp Sig (2-sided) Pearson Chi-Square 10,282 a 113 Likelihood Ratio 10,746 097 1.234 267 Linear-by-Linear Association N of Valid Cases 454 a cells (,0%) have expected count less than The minimum expected count is 15,83 VAR00046 * VAR00031 Crosstab VAR00031 -1 VAR00046 37 91 % within VAR00046 23.1% 36.3% 40,7% 100,0% % within VAR00031 17.1% 21.6% 21.0% 20,1% 4.6% 7.3% 8.2% 20,1% 31 48 37 116 % within VAR00046 26.7% 41.4% 31.9% 100,0% % within VAR00031 25.2% 31.4% 21.0% 25.7% 6.9% 10,6% 8.2% 25.7% Count Count 27 35 60 122 % within VAR00046 22.1% 28.7% 49.2% 100,0% % within VAR00031 22.0% 22.9% 34.1% 27.0% 6.0% 7.7% 13.3% 27.0% % of Total Count 44 37 42 123 % within VAR00046 35.8% 30,1% 34.1% 100,0% % within VAR00031 35.8% 24.2% 23.9% 27.2% 9.7% 8.2% 9.3% 27.2% % of Total Total Total 33 % of Total 21 % of Total Count Count 123 153 176 452 % within VAR00046 27.2% 33.8% 38.9% 100,0% % within VAR00031 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 27.2% 33.8% 38.9% 100,0% % of Total Chi-Square Tests Value df Asymp Sig (2-sided) Pearson Chi-Square 14.186 a 028 Likelihood Ratio 13.809 032 1.092 296 Linear-by-Linear Association N of Valid Cases 452 a cells (,0%) have expected count less than The minimum expected count is 24,76 VAR00046 * VAR00019 224 Crosstab VAR00019 -1 VAR00046 Count 29 27 35 91 29.7% 38.5% 100,0% % within VAR00019 26.6% 18.9% 17.3% 20,0% 6.4% 5.9% 7.7% 20,0% 26 40 50 116 % within VAR00046 22.4% 34.5% 43.1% 100,0% % within VAR00019 23.9% 28.0% 24.8% 25.6% 5.7% 8.8% 11.0% 25.6% 18 34 70 122 % within VAR00046 14.8% 27.9% 57.4% 100,0% % within VAR00019 16.5% 23.8% 34.7% 26.9% 4.0% 7.5% 15.4% 26.9% 36 42 47 125 % within VAR00046 28.8% 33.6% 37.6% 100,0% % within VAR00019 33.0% 29.4% 23.3% 27.5% 7.9% 9.3% 10,4% 27.5% 109 143 202 454 Count Count % of Total Count % of Total Total Total 31.9% % of Total % within VAR00046 % of Total Count % within VAR00046 24.0% 31.5% 44.5% 100,0% % within VAR00019 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 24.0% 31.5% 44.5% 100,0% % of Total Chi-Square Tests Value df Asymp Sig (2-sided) Pearson Chi-Square 15.803 a 015 Likelihood Ratio 15.949 014 Linear-by-Linear Association 314 575 N of Valid Cases 454 a cells (,0%) have expected count less than The minimum expected count is 21,85 VAR00046 * VAR00044 Crosstab VAR00044 -1 VAR00046 Count 31 26 34 91 28.6% 37.4% 100,0% % within VAR00044 30,7% 17.9% 16.4% 20,1% 6.8% 5.7% 7.5% 20,1% 22 43 51 116 % within VAR00046 19.0% 37.1% 44.0% 100,0% % within VAR00044 21.8% 29.7% 24.6% 25.6% 4.9% 9.5% 11.3% 25.6% 17 36 68 121 % within VAR00046 14.0% 29.8% 56.2% 100,0% % within VAR00044 16.8% 24.8% 32.9% 26.7% 3.8% 7.9% 15.0% 26.7% 31 40 54 125 % within VAR00046 24.8% 32.0% 43.2% 100,0% % within VAR00044 30,7% 27.6% 26.1% 27.6% Count Count % of Total Total 34.1% % of Total % within VAR00046 % of Total Count 225 % of Total Total 6.8% Count 8.8% 11.9% 27.6% 101 145 207 453 % within VAR00046 22.3% 32.0% 45.7% 100,0% % within VAR00044 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 22.3% 32.0% 45.7% 100,0% % of Total Chi-Square Tests Value df Asymp Sig (2-sided) Pearson Chi-Square 16.280 a 012 Likelihood Ratio 15.936 014 2.402 121 Linear-by-Linear Association N of Valid Cases 453 a cells (,0%) have expected count less than The minimum expected count is 20,29 VAR00046 * VAR00039 Crosstab VAR00039 -1 VAR00046 Count 40 91 % within VAR00046 19.8% 36.3% 44.0% 100,0% % within VAR00039 21.2% 23.2% 17.6% 20,0% 4.0% 7.3% 8.8% 20,0% 24 42 50 116 % within VAR00046 20,7% 36.2% 43.1% 100,0% % within VAR00039 28.2% 29.6% 22.0% 25.6% 5.3% 9.3% 11.0% 25.6% 13 41 68 122 % within VAR00046 10,7% 33.6% 55.7% 100,0% % within VAR00039 15.3% 28.9% 30,0% 26.9% 2.9% 9.0% 15.0% 26.9% Count Count % of Total Count 30 26 69 125 % within VAR00046 24.0% 20,8% 55.2% 100,0% % within VAR00039 35.3% 18.3% 30,4% 27.5% 6.6% 5.7% 15.2% 27.5% % of Total Total Total 33 % of Total 18 % of Total Count 85 142 227 454 % within VAR00046 18.7% 31.3% 50,0% 100,0% % within VAR00039 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 18.7% 31.3% 50,0% 100,0% % of Total Chi-Square Tests Value df Asymp Sig (2-sided) Pearson Chi-Square 15.865 a 014 Likelihood Ratio 17.031 009 1.677 195 Linear-by-Linear Association N of Valid Cases 454 a cells (,0%) have expected count less than The minimum expected count is 17,04 VAR00046 * VAR00029 Crosstab VAR00029 -1 Total 226 VAR00046 Count 17 27 47 91 % within VAR00046 18.7% 29.7% 51.6% 100,0% % within VAR00029 22.1% 19.7% 19.6% 20,0% 3.7% 5.9% 10,4% 20,0% % of Total Count 16 49 51 116 % within VAR00046 13.8% 42.2% 44.0% 100,0% % within VAR00029 20,8% 35.8% 21.2% 25.6% 3.5% 10,8% 11.2% 25.6% % of Total Count 10 34 78 122 % within VAR00046 8.2% 27.9% 63.9% 100,0% % within VAR00029 13.0% 24.8% 32.5% 26.9% 2.2% 7.5% 17.2% 26.9% 34 27 64 125 % within VAR00046 27.2% 21.6% 51.2% 100,0% % within VAR00029 44.2% 19.7% 26.7% 27.5% 7.5% 5.9% 14.1% 27.5% 77 137 240 454 % within VAR00046 17.0% 30,2% 52.9% 100,0% % within VAR00029 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 17.0% 30,2% 52.9% 100,0% % of Total Count % of Total Total Count % of Total Chi-Square Tests Value df Asymp Sig (2-sided) Pearson Chi-Square 27.619a 000 Likelihood Ratio 27.417 000 Linear-by-Linear Association 027 869 N of Valid Cases 454 a cells (,0%) have expected count less than The minimum expected count is 15,43 VAR00046 * VAR00035 Crosstab VAR00035 -1 VAR00046 Count 91 % within VAR00046 38.5% 38.5% 23.1% 100,0% % within VAR00035 28.5% 23.3% 11.6% 20,0% 7.7% 7.7% 4.6% 20,0% 34 47 35 116 % within VAR00046 29.3% 40,5% 30,2% 100,0% % within VAR00035 27.6% 31.3% 19.3% 25.6% 7.5% 10,4% 7.7% 25.6% Count Count 23 35 64 122 % within VAR00046 18.9% 28.7% 52.5% 100,0% % within VAR00035 18.7% 23.3% 35.4% 26.9% 5.1% 7.7% 14.1% 26.9% % of Total Count 31 33 61 125 % within VAR00046 24.8% 26.4% 48.8% 100,0% % within VAR00035 25.2% 22.0% 33.7% 27.5% 6.8% 7.3% 13.4% 27.5% 123 150 181 454 27.1% 33.0% 39.9% 100,0% % of Total Total Total 21 % of Total 35 % of Total 35 Count % within VAR00046 227 % within VAR00035 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 27.1% 33.0% 39.9% 100,0% % of Total Chi-Square Tests Value df Asymp Sig (2-sided) Pearson Chi-Square 29.515 a 000 Likelihood Ratio 30,166 000 Linear-by-Linear Association 17.728 000 N of Valid Cases 454 a cells (,0%) have expected count less than The minimum expected count is 24,65 VAR00046 * VAR00007 Crosstab VAR00007 -1 VAR00046 Count 17 35 39 91 38.5% 42.9% 100,0% % within VAR00007 15.9% 25.4% 18.7% 20,0% 3.7% 7.7% 8.6% 20,0% 28 46 42 116 % within VAR00046 24.1% 39.7% 36.2% 100,0% % within VAR00007 26.2% 33.3% 20,1% 25.6% 6.2% 10,1% 9.3% 25.6% 17 37 68 122 % within VAR00046 13.9% 30,3% 55.7% 100,0% % within VAR00007 15.9% 26.8% 32.5% 26.9% 3.7% 8.1% 15.0% 26.9% 45 20 60 125 % within VAR00046 36.0% 16.0% 48.0% 100,0% % within VAR00007 42.1% 14.5% 28.7% 27.5% 9.9% 4.4% 13.2% 27.5% 107 138 209 454 Count Count % of Total Count % of Total Total Total 18.7% % of Total % within VAR00046 % of Total Count % within VAR00046 23.6% 30,4% 46.0% 100,0% % within VAR00007 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 23.6% 30,4% 46.0% 100,0% % of Total Chi-Square Tests Value df Asymp Sig (2-sided) Pearson Chi-Square 32.915 a 000 Likelihood Ratio 34.065 000 Linear-by-Linear Association 049 825 N of Valid Cases 454 a cells (,0%) have expected count less than The minimum expected count is 21,45 VAR00046 * VAR00033 Crosstab VAR00033 -1 VAR00046 Count Total 30 35 25 90 % within VAR00046 33.3% 38.9% 27.8% 100,0% % within VAR00033 24.4% 22.4% 14.4% 19.9% 228 % of Total 6.6% Count Total 19.9% 27 49 40 116 23.3% 42.2% 34.5% 100,0% % within VAR00033 22.0% 31.4% 23.0% 25.6% 6.0% 10,8% 8.8% 25.6% 16 39 67 122 % within VAR00046 13.1% 32.0% 54.9% 100,0% % within VAR00033 13.0% 25.0% 38.5% 26.9% 3.5% 8.6% 14.8% 26.9% 50 33 42 125 % within VAR00046 40,0% 26.4% 33.6% 100,0% % within VAR00033 40,7% 21.2% 24.1% 27.6% % of Total 11.0% 7.3% 9.3% 27.6% 123 156 174 453 Count % of Total 5.5% % within VAR00046 % of Total 7.7% Count Count % within VAR00046 27.2% 34.4% 38.4% 100,0% % within VAR00033 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 27.2% 34.4% 38.4% 100,0% % of Total Chi-Square Tests Value df Asymp Sig (2-sided) Pearson Chi-Square 36.015a 000 Likelihood Ratio 36.456 000 Linear-by-Linear Association 197 657 N of Valid Cases 453 a cells (,0%) have expected count less than The minimum expected count is 24,44 1.3 Ảnh hưởng nghề nghiệp đến khoảng cách tăng cường kết Crosstabs VAR00046 * VAR00016 Crosstab VAR00016 VAR00046 Count Total 22 3.1 8.5 8.7 1.6 22.0 % within VAR00046 18.2% 22.7% 36.4% 22.7% 100,0% % within VAR00016 21.1% 9.6% 15.1% 50,0% 16.4% 3.0% 3.7% 6.0% 3.7% 16.4% 17 33 4.7 12.8 13.1 2.5 33.0 % within VAR00046 21.2% 27.3% 51.5% 0% 100,0% % within VAR00016 36.8% 17.3% 32.1% 0% 24.6% 5.2% 6.7% 12.7% 0% 24.6% 18 17 42 % of Total Count Expected Count % of Total Expected Count Count 229 Expected Count 6.0 16.3 16.6 3.1 42.0 % within VAR00046 16.7% 42.9% 40,5% 0% 100,0% % within VAR00016 36.8% 34.6% 32.1% 0% 31.3% 5.2% 13.4% 12.7% 0% 31.3% 20 11 37 5.2 14.4 14.6 2.8 37.0 % within VAR00046 2.7% 54.1% 29.7% 13.5% 100,0% % within VAR00016 5.3% 38.5% 20,8% 50,0% 27.6% 7% 14.9% 8.2% 3.7% 27.6% 19 52 53 10 134 19.0 52.0 53.0 10,0 134.0 % within VAR00046 14.2% 38.8% 39.6% 7.5% 100,0% % within VAR00016 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 14.2% 38.8% 39.6% 7.5% 100,0% % of Total Count Expected Count % of Total Total Count Expected Count % of Total Chi-Square Tests Asymp Sig Value df (2-sided) Pearson Chi- 26.455a 002 30,928 000 036 850 Square Likelihoo d Ratio Linear-byLinear Associatio n N of Valid 134 Cases a cells (37,5%) have expected count less than The minimum expected count is 1,64 VAR00046 * VAR00027 Crosstab VAR00027 VAR00046 Count Expected Count % within VAR00046 Total 11 19 2.9 5.7 9.8 19.0 5.3% 31.6% 57.9% 5.3% 100,0% 230 % within VAR00027 4.5% 14.0% 14.9% 20,0% 13.2% 7% 4.2% 7.6% 7% 13.2% 15 26 4.0 7.8 13.4 26.0 % within VAR00046 11.5% 23.1% 57.7% 7.7% 100,0% % within VAR00027 13.6% 14.0% 20,3% 40,0% 18.1% 2.1% 4.2% 10,4% 1.4% 18.1% Count 17 11 30 58 Expected Count 8.9 17.3 29.8 2.0 58.0 % within VAR00046 29.3% 19.0% 51.7% 0% 100,0% % within VAR00027 77.3% 25.6% 40,5% 0% 40,3% % of Total 11.8% 7.6% 20,8% 0% 40,3% 20 18 41 6.3 12.2 21.1 1.4 41.0 % within VAR00046 2.4% 48.8% 43.9% 4.9% 100,0% % within VAR00027 4.5% 46.5% 24.3% 40,0% 28.5% 7% 13.9% 12.5% 1.4% 28.5% 22 43 74 144 22.0 43.0 74.0 5.0 144.0 % within VAR00046 15.3% 29.9% 51.4% 3.5% 100,0% % within VAR00027 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 15.3% 29.9% 51.4% 3.5% 100,0% % of Total Count Expected Count % of Total Count Expected Count % of Total Total Count Expected Count % of Total Chi-Square Tests Asymp Sig (2Value df sided) Pearson Chi-Square 25.587a 002 Likelihood Ratio 28.079 001 Linear-by-Linear Association 951 329 N of Valid Cases 144 a cells (37,5%) have expected count less than The minimum expected count is ,66 VAR00046 * VAR00009 Crosstab VAR00009 Total 231 VAR00046 1 Count 23 40 4.1 11.4 20,0 4.5 40,0 % within VAR00046 10,0% 12.5% 57.5% 20,0% 100,0% % within VAR00009 22.2% 10,0% 26.1% 40,0% 22.7% 2.3% 2.8% 13.1% 4.5% 22.7% 16 22 45 4.6 12.8 22.5 5.1 45.0 % within VAR00046 0% 35.6% 48.9% 15.6% 100,0% % within VAR00009 0% 32.0% 25.0% 35.0% 25.6% % of Total 0% 9.1% 12.5% 4.0% 25.6% 13 19 38 3.9 10,8 19.0 4.3 38.0 % within VAR00046 13.2% 34.2% 50,0% 2.6% 100,0% % within VAR00009 27.8% 26.0% 21.6% 5.0% 21.6% 2.8% 7.4% 10,8% 6% 21.6% 16 24 53 5.4 15.1 26.5 6.0 53.0 % within VAR00046 17.0% 30,2% 45.3% % within VAR00009 50,0% 32.0% 27.3% 20,0% 30,1% 5.1% 9.1% 13.6% 2.3% 30,1% 18 50 88 20 176 18.0 50,0 88.0 20,0 176.0 % within VAR00046 10,2% 28.4% 50,0% 11.4% 100,0% % within VAR00009 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 10,2% 28.4% 50,0% 11.4% 100,0% % of Total Count Expected Count Count Expected Count % of Total Count Expected Count % of Total Total Expected Count 2 Count Expected Count % of Total 7.5% 100,0% Chi-Square Tests Value df Asymp Sig (2-sided) Pearson Chi-Square 19.417a 022 Likelihood Ratio 25.138 003 9.430 002 Linear-by-Linear Association N of Valid Cases 176 a cells (31,3%) have expected count less than The minimum expected count is 3,89 VAR00046 * VAR00010 232 Crosstab VAR00010 VAR00046 1 Count 20 39 5.7 10,4 18.6 4.3 39.0 % within VAR00046 15.4% 12.8% 51.3% 20,5% 100,0% % within VAR00010 20,7% 9.4% 21.1% 36.4% 19.6% 3.0% 2.5% 10,1% 4.0% 19.6% 19 26 56 8.2 14.9 26.7 6.2 56.0 % within VAR00046 7.1% 33.9% 46.4% 12.5% 100,0% % within VAR00010 13.8% 35.8% 27.4% 31.8% 28.1% 2.0% 9.5% 13.1% 3.5% 28.1% 21 24 53 7.7 14.1 25.3 5.9 53.0 % within VAR00046 11.3% 39.6% 45.3% 3.8% 100,0% % within VAR00010 20,7% 39.6% 25.3% 9.1% 26.6% 3.0% 10,6% 12.1% 1.0% 26.6% Count 13 25 51 Expected Count 7.4 13.6 24.3 5.6 51.0 % within VAR00046 25.5% 15.7% 49.0% 9.8% 100,0% % within VAR00010 44.8% 15.1% 26.3% 22.7% 25.6% 6.5% 4.0% 12.6% 2.5% 25.6% 29 53 95 22 199 29.0 53.0 95.0 22.0 199.0 % within VAR00046 14.6% 26.6% 47.7% 11.1% 100,0% % within VAR00010 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 14.6% 26.6% 47.7% 11.1% 100,0% Count Expected Count % of Total Count Expected Count % of Total % of Total Total Total % of Total 3 Expected Count 2 Count Expected Count % of Total Chi-Square Tests Value df Asymp Sig (2-sided) Pearson Chi-Square 22.343a 008 Likelihood Ratio 22.871 006 4.534 033 Linear-by-Linear Association N of Valid Cases 199 a cells (6,3%) have expected count less than The minimum expected count is 4,31 233 VAR00046 * VAR00020 Crosstab VAR00020 VAR00046 1 Count 19 33 5.8 8.2 15.5 3.5 33.0 % within VAR00046 12.1% 15.2% 57.6% 15.2% 100,0% % within VAR00020 10,8% 9.6% 19.4% 22.7% 15.8% 1.9% 2.4% 9.1% 2.4% 15.8% 15 35 56 9.9 13.9 26.3 5.9 56.0 % within VAR00046 5.4% 26.8% 62.5% 5.4% 100,0% % within VAR00020 8.1% 28.8% 35.7% 13.6% 26.8% % of Total 1.4% 7.2% 16.7% 1.4% 26.8% 24 17 24 70 12.4 17.4 32.8 7.4 70,0 % within VAR00046 34.3% 24.3% 34.3% 7.1% 100,0% % within VAR00020 64.9% 32.7% 24.5% 22.7% 33.5% % of Total 11.5% 8.1% 11.5% 2.4% 33.5% 15 20 50 8.9 12.4 23.4 5.3 50,0 % within VAR00046 12.0% 30,0% 40,0% 18.0% 100,0% % within VAR00020 16.2% 28.8% 20,4% 40,9% 23.9% 2.9% 7.2% 9.6% 4.3% 23.9% 37 52 98 22 209 37.0 52.0 98.0 22.0 209.0 % within VAR00046 17.7% 24.9% 46.9% 10,5% 100,0% % within VAR00020 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 17.7% 24.9% 46.9% 10,5% 100,0% Count Expected Count Count Expected Count Count Expected Count % of Total Total Total % of Total 3 Expected Count 2 Count Expected Count % of Total Chi-Square Tests Value df Asymp Sig (2-sided) Pearson Chi-Square 31.166a 000 Likelihood Ratio 30,804 000 2.253 133 Linear-by-Linear Association 234 Chi-Square Tests Value df Asymp Sig (2-sided) Pearson Chi-Square 31.166a 000 Likelihood Ratio 30,804 000 2.253 133 Linear-by-Linear Association N of Valid Cases 209 a cells (6,3%) have expected count less than The minimum expected count is 3,47 VAR00046 * VAR00023 Crosstab VAR00023 VAR00046 Count 13 53 6.9 12.4 26.4 7.3 53.0 % within VAR00046 11.3% 5.7% 58.5% 24.5% 100,0% % within VAR00023 18.2% 5.1% 24.6% 37.1% 20,9% 2.4% 1.2% 12.3% 5.1% 20,9% 12 31 55 7.2 12.8 27.4 7.6 55.0 % within VAR00046 5.5% 21.8% 56.4% 16.4% 100,0% % within VAR00023 9.1% 20,3% 24.6% 25.7% 21.7% % of Total 1.2% 4.7% 12.3% 3.6% 21.7% 19 15 38 78 10,2 18.2 38.8 10,8 78.0 % within VAR00046 24.4% 19.2% 48.7% 7.7% 100,0% % within VAR00023 57.6% 25.4% 30,2% 17.1% 30,8% 7.5% 5.9% 15.0% 2.4% 30,8% 29 26 67 8.7 15.6 33.4 9.3 67.0 % within VAR00046 7.5% 43.3% 38.8% 10,4% 100,0% % within VAR00023 15.2% 49.2% 20,6% 20,0% 26.5% 2.0% 11.5% 10,3% 2.8% 26.5% 33 59 126 35 253 33.0 59.0 126.0 35.0 253.0 13.0% 23.3% 49.8% 13.8% 100,0% Count Count Expected Count % of Total Count Expected Count % of Total Total Total 31 Expected Count 3 % of Total Expected Count Count Expected Count % within VAR00046 235 % within VAR00023 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 13.0% 23.3% 49.8% 13.8% 100,0% % of Total Chi-Square Tests Value df Asymp Sig (2-sided) Pearson Chi-Square 41.198a 000 Likelihood Ratio 41.150 000 Linear-by-Linear Association 11.944 001 N of Valid Cases 253 a cells (,0%) have expected count less than The minimum expected count is 6,91 VAR00046 * VAR00022 Crosstab VAR00022 VAR00046 Total 23 11 45 Expected Count 6.7 9.4 22.4 6.5 45.0 % within VAR00046 22.2% 2.2% 51.1% 24.4% 100,0% % within VAR00022 35.7% 2.6% 24.7% 40,7% 24.1% 5.3% 5% 12.3% 5.9% 24.1% 11 24 41 6.1 8.6 20,4 5.9 41.0 % within VAR00046 9.8% 26.8% 58.5% 4.9% 100,0% % within VAR00022 14.3% 28.2% 25.8% 7.4% 21.9% 2.1% 5.9% 12.8% 1.1% 21.9% Count 10 14 30 59 Expected Count 8.8 12.3 29.3 8.5 59.0 % within VAR00046 16.9% 23.7% 50,8% 8.5% 100,0% % within VAR00022 35.7% 35.9% 32.3% 18.5% 31.6% 5.3% 7.5% 16.0% 2.7% 31.6% 13 16 42 6.3 8.8 20,9 6.1 42.0 % within VAR00046 9.5% 31.0% 38.1% 21.4% 100,0% % within VAR00022 14.3% 33.3% 17.2% 33.3% 22.5% 2.1% 7.0% 8.6% 4.8% 22.5% Count % of Total % of Total 10 Expected Count Count % of Total Count Expected Count % of Total 236 Total Count 28 39 93 27 187 28.0 39.0 93.0 27.0 187.0 % within VAR00046 15.0% 20,9% 49.7% 14.4% 100,0% % within VAR00022 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 15.0% 20,9% 49.7% 14.4% 100,0% Expected Count % of Total Chi-Square Tests Value df Asymp Sig (2-sided) Pearson Chi-Square 24.196a 004 Likelihood Ratio 29.173 001 Linear-by-Linear Association 298 585 N of Valid Cases 187 a cells (,0%) have expected count less than The minimum expected count is 5,92 VAR00046 * VAR00013 Crosstab VAR00013 VAR00046 Count Total 38 15 68 11.2 12.2 32.9 11.6 68.0 % within VAR00046 16.2% 5.9% 55.9% 22.1% 100,0% % within VAR00013 19.6% 6.6% 23.2% 25.9% 20,1% 3.2% 1.2% 11.2% 4.4% 20,1% 17 51 11 83 13.7 14.9 40,2 14.2 83.0 % within VAR00046 4.8% 20,5% 61.4% 13.3% 100,0% % within VAR00013 7.1% 27.9% 31.1% 19.0% 24.5% % of Total 1.2% 5.0% 15.0% 3.2% 24.5% 25 17 39 90 14.9 16.2 43.5 15.4 90,0 % within VAR00046 27.8% 18.9% 43.3% 10,0% 100,0% % within VAR00013 44.6% 27.9% 23.8% 15.5% 26.5% 7.4% 5.0% 11.5% 2.7% 26.5% 16 23 36 23 98 16.2 17.6 47.4 16.8 98.0 Count Expected Count Count Expected Count % of Total 4 % of Total 11 Expected Count Count Expected Count 237 % within VAR00046 16.3% 23.5% 36.7% 23.5% 100,0% % within VAR00013 28.6% 37.7% 22.0% 39.7% 28.9% 4.7% 6.8% 10,6% 6.8% 28.9% 56 61 164 58 339 56.0 61.0 164.0 58.0 339.0 % within VAR00046 16.5% 18.0% 48.4% 17.1% 100,0% % within VAR00013 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 16.5% 18.0% 48.4% 17.1% 100,0% % of Total Total Count Expected Count % of Total Chi-Square Tests Value df Asymp Sig (2-sided) Pearson Chi-Square 34.904a 000 Likelihood Ratio 38.439 000 3.724 054 Linear-by-Linear Association N of Valid Cases 339 a cells (,0%) have expected count less than The minimum expected count is 11,23
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu khoảng cách kỳ vọng kiểm toán trách nhiệm kiểm toán viên trong kiểm toán BCTC ở Việt Nam, Nghiên cứu khoảng cách kỳ vọng kiểm toán trách nhiệm kiểm toán viên trong kiểm toán BCTC ở Việt Nam, Nghiên cứu khoảng cách kỳ vọng kiểm toán trách nhiệm kiểm toán viên trong kiểm toán BCTC ở Việt Nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay