Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hữu hiệu của hệ thống kiểm soát nội bộ trong các ngân hàng thương mại Việt Nam

2 439 9
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/11/2016, 09:55

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Tp Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 10 năm 2016 TRANG THÔNG TIN VỀ NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI VỀ MẶT HỌC THUẬT, LÝ LUẬN CỦA LUẬN ÁN Tên luận án: "Các nhân tố ảnh hưởng đến hữu hiệu hệ thống kiểm soát nội ngân hàng thương mại Việt Nam" Chuyên ngành: Kế toán Mã số: 62.34.03.01 Nghiên cứu sinh: Hồ Tuấn Vũ Khóa: NCS 2013 Cơ sở đào tạo: Trường Đại học kinh tế TP Hồ Chí Minh Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Võ Văn Nhị Tóm tắt đóng góp Luận án: So với nghiên cứu trước, luận án có số đóng góp mặt lý luận thực tiễn, cụ thể sau: Về mặt lý luận Dựa vào kết kiểm định mô hình nghiên cứu (gồm nhân tố tác giả tổng hợp từ nghiên cứu trước nhân tố tác giả phát triển mới), luận án bổ sung thêm lý thuyết mô hình nhân tố ảnh hưởng đến hữu hiệu hệ thống kiểm soát nội Kết làm tài liệu tham khảo cho nghiên cứu có liên quan Đặc biệt, kết kiểm định luận án cho thấy mô hình gồm nhân tố ảnh hưởng đến hữu hiệu hệ thống kiểm soát nội ngân hàng thương mại Việt Nam nhân tố tác giả phát triển (bao gồm: thể chế trị lợi ích nhóm) có ảnh hưởng đến hữu hiệu hệ thống kiểm soát nội ngân hàng thương mại Việt Nam Đây nhân tố đặc trưng kinh tế Việt nam gia đoạn Về mặt thực tiễn Kết nghiên cứu luận án cho thấy thực trạng hệ thống kiểm soát nội ngân hàng thương mại Việt Nam nhiều bất cập Luận án nhân tố ảnh hưởng đến hữu hiệu hệ thống kiểm soát nội ngân hàng thương mại Việt Nam (bao gồm nhân tố theo báo cáo tổ chức COSO BASEL: Môi trường kiểm soát, đánh giá rủi ro, thông tin truyền thông, hoạt động kiểm soát, giám sát; nhân tố đặc trưng kinh tế Việt Nam: thể chế trị lợi ích nhóm) đo lường mức độ ảnh hưởng nhân tố đến hữu hiệu hệ thống kiểm soát nội ngân hàng thương mại Việt Nam Dựa kết đánh giá thực trạng hệ thống kiểm soát nội ngân hàng thương mại Việt Nam giai đoạn 2010- 2015, kết kiểm định nhân tố ảnh hưởng mức độ ảnh hưởng đến hữu hiệu hệ thống kiểm soát nội ngân hàng thương mại Việt Nam, luận án sở khoa học hữu ích cho đối tượng quan tâm như: Bộ tài chính, Ngân hàng nhà nước, Hiệp hội ngân hàng, Ban lãnh đạo ngân hàng thương mại, nhà đầu tư, tham khảo định ban hành sách, định quản trị định đầu tư cách có hiệu Tóm lại, với đóng góp Luận án góp phần làm sáng tỏ vấn đề mặt lý luận ứng dụng thực tiễn nhằm nâng cao hữu hiệu hệ thống kiểm soát nội ngân hàng thương mại Việt Nam giai đoạn Bên cạnh không tránh khỏi hạn chế định, tác giả hy vọng đóng góp ý kiến tiếp tục nghiên cứu sâu NGHIÊN CỨU SINH HỒ TUẤN VŨ
- Xem thêm -

Xem thêm: Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hữu hiệu của hệ thống kiểm soát nội bộ trong các ngân hàng thương mại Việt Nam, Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hữu hiệu của hệ thống kiểm soát nội bộ trong các ngân hàng thương mại Việt Nam, Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hữu hiệu của hệ thống kiểm soát nội bộ trong các ngân hàng thương mại Việt Nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay