CÂU hỏi ôn tập ĐƯỜNG lối CÁCH MẠNG của ĐẢNG CỘNG sản VIỆT NAM

5 200 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/11/2016, 09:49

Ket-noi.com diễn đàn công nghệ, giáo dục CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN : Đường lối cách mạng Đảng cộng sản Việt Nam CHƯƠNG I: SỰ RA ĐỜI CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM VÀ CƯƠNG LĨNH CHÍNH TRỊ ĐẦU TIÊN CỦA ĐẢNG Câu 1: Phân tích chuyển biến mặt xã hội, giai cấp Việt Nam tác động khai thác thuộc địa thực dân Pháp Câu 2: Phân tích trình chuẩn bị tư tưởng, trị tổ chức Nguyễn Ái Quốc cho việc thành lập Đảng năm 1930 Câu 3: Phân tích nội dung đường lối cách mạng Việt Nam Đảng nêu Chánh cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt thông qua Hội nghị thành lập Đảng tháng năm 1930 Câu 4: Tại nói: Đảng cộng sản Việt Nam đời ngày 3/2/1930 tất yếu khách quan? CHƯƠNG II: ĐƯỜNG LỐI ĐẤU TRANH GIÀNH CHÍNH QUYỀN (1930- 1945) Câu 1: Trình bày nội dung, làm rõ bước phát triển hạn chế nhận thức Đảng đường lối cách mạng Việt Nam thể Luận cương trị tháng 10/1930 Câu 2: Phân tích trình Đảng giải mối quan hệ hai nhiệm vụ chống đế quốc phong kiến thời kì bổ sung, phát triển, hoàn chỉnh đường lối đấu tranh giành quyền (1930- 1945) Ket-noi.com diễn đàn công nghệ, giáo dục Câu 3: Phân tích nội dung đường lối đấu tranh đòi dân sinh dân chủ thể Nghị BCHTW Đảng (1936- 1939) Câu 4: Phân tích nội dung đường lối đấu tranh giành quyền Đảng thể Nghị TW 6, (19391941) CHƯƠNG III: ĐƯỜNG LỐI KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN PHÁP VÀ ĐẾ QUỐC MỸ XÂM LƯỢC (1954- 1975) Câu 1: Phân tích đường lối xây dựng bảo vệ quyền cách mạng Đảng (1945- 1946) Câu 2: Phân tích nội dung đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp Qua làm rõ sáng tạo Đảng Câu 3: Phân tích đường lối cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân thể Chính cương Đảng lao động Việt Nam thông qua tai Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II Đảng Câu 4: Hãy chứng minh rằng, nội dung đường lối cách mạng miền Nam Đảng Hội nghị lần thứ 15 (Tháng 1/1959) xác định yếu tố quan trọng để hình thành đường lối kháng chiến chống Mỹ cứu nước Câu 5: Phân tích nhiệm vụ, vị trí mối quan hệ chiến lược cách mạng XHCN miền Bắc chiến lược cách mạng dân tộc dân chủ miền Nam đường lối kháng chiến chống Mỹ, cứu nước xác định Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III Đảng Ket-noi.com diễn đàn công nghệ, giáo dục CHƯƠNG IV: ĐƯỜNG LỐI CÔNG NGHIỆP HOÁ Câu 1: Phân tích mục tiêu, phương hướng công nghiệp hoá, đại hoá thời kì đổi Câu 2: Phân tích quan điểm Đảng công nghiệp hoá, đại hoá thời kì đổi Câu 3: Phân tích định hướng đẩy mạnh CNH, HĐH nông nghiệp nông thôn Đảng Câu 4: Phân tích định hướng đẩy mạnh CNH, HĐH gắn với phát triển kinh tế tri thức Đảng CHƯƠNG V: ĐƯỜNG LỐI XÂY DỰNG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Câu 1: Phân tích đặc điểm chế quản lý kinh tế thời kì trước đổi mới, bước đột phá đổi tư Đảng chế quản lý kinh tế trước đổi Câu 2: Trình bày khái quát trình đổi tư Đảng kinh tế thị trường định hướng XHCN từ 1986 đến Câu 3: Những đặc trưng kinh tế thị trường định hướng XHCN Việt Nam? Tại phải tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN? Câu 4: Phân tích mục tiêu quan điểm Đảng hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN Ket-noi.com diễn đàn công nghệ, giáo dục Câu 5: Phân tích ý nghĩa lựa chọn xây dựng kinh tế thị trường định hưỡng XHCN Việt Nam Đảng CHƯƠNG VI: ĐƯỜNG LỐI XÂY DỰNG HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ Câu 1: Phân tích chủ trương xây dựng hệ thống chuyên vô sản trước thời kì đổi Đảng Câu 2: Phân tích chủ trương xây dựng hệ thống trị thời kì đổi Đảng CHƯƠNG VII: ĐƯỜNG LỐI XÂY DỰNG, PHÁT TRIỂN NỀN VĂN HOÁ VÀ GIẢI QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI Câu 1: Trình bày chủ trương Đảng xây dựng, phát triển văn hoá thời kì 1945- 1975 Qua làm rõ vai trò văn hoá kháng chiến Câu 2: Phân tích hạn chế việc giải vấn đề xã hội thời kì đổi CHƯƠNG VIII: ĐƯỜNG LỐI ĐỐI NGOẠI Câu 1: Phân tích chủ trương đối ngoại Đảng thời kì trước đổi Câu 2: Phân tích đổi Đảng nhận thức sách ngoại giao thời kì đổi Ket-noi.com diễn đàn công nghệ, giáo dục Câu 1: Đảng ta giải mối quan hệ hai nhiệm vụ chống đế quốc phong kiến trình bổ sung, phát triển, hoàn chỉnh đường lối đấu tranh giành quyền (1930- 1945) nào? Câu 2: Những đặc trưng kinh tế thị trường định hướng XHCN Việt Nam? Theo anh (chị) kinh tế thị trường có khuyết tật gì?
- Xem thêm -

Xem thêm: CÂU hỏi ôn tập ĐƯỜNG lối CÁCH MẠNG của ĐẢNG CỘNG sản VIỆT NAM, CÂU hỏi ôn tập ĐƯỜNG lối CÁCH MẠNG của ĐẢNG CỘNG sản VIỆT NAM, CÂU hỏi ôn tập ĐƯỜNG lối CÁCH MẠNG của ĐẢNG CỘNG sản VIỆT NAM

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay