(LUẬN ÁN TIẾN SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC) DẠY HỌC KHÁM PHÁ PHẦN CƠ SỞ DI TRUYỀN HỌC Ở LỚP CHUYÊN SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

201 163 0
  • Loading ...
1/201 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/11/2016, 09:46

(LUẬN ÁN TIẾN SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC) DẠY HỌC KHÁM PHÁ PHẦN CƠ SỞ DI TRUYỀN HỌC Ở LỚP CHUYÊN SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG(LUẬN ÁN TIẾN SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC) DẠY HỌC KHÁM PHÁ PHẦN CƠ SỞ DI TRUYỀN HỌC Ở LỚP CHUYÊN SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG(LUẬN ÁN TIẾN SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC) DẠY HỌC KHÁM PHÁ PHẦN CƠ SỞ DI TRUYỀN HỌC Ở LỚP CHUYÊN SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI TRẦN THỊ THANH XUÂN DẠY HỌC KHÁM PHÁ PHẦN SỞ DI TRUYỀN HỌC LỚP CHUYÊN SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG LUẬN ÁN TIẾN KHOA HỌC GIÁO DỤC HÀ NỘI - 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI TRẦN THỊ THANH XUÂN DẠY HỌC KHÁM PHÁ PHẦN SỞ DI TRUYỀN HỌC LỚP CHUYÊN SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG Chuyên ngành : Lý luận PPDH Bộ môn Sinh họcsố : 62 14 01 11 LUẬN ÁN TIẾN KHOA HỌC GIÁO DỤC Người hướng dẫn khoa học: PGS TS LÊ ĐÌNH TRUNG TS TRẦN VĂN KIÊN HÀ NỘI - 2016 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng tôi, kết luận án trung thực chưa công bố công trình khác Tác giả luận án Trần Thị Thanh Xuân ii LỜI CẢM ƠN Luận án hoàn thành Bộ môn Phương pháp dạy học Sinh học, Khoa Sinh học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Trong trình nghiên cứu nhận giúp đỡ vô quý báu tập thể cá nhân Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến thầy giáo hướng dẫn khoa học: PGS.TS Lê Đình Trung TS Trần Văn Kiên tận tâm giúp đỡ, hướng dẫn trình nghiên cứu, thực đề tài Tôi xin chân thành cảm ơn tập thể môn phương pháp dạy học, khoa Sinh học, Phòng sau đại học, Ban Giám hiệu Trường Đại học Sư phạm Hà Nội tạo điều kiện cho học tập, nghiên cứu hoàn thành luận án Tôi xin chân thành cảm ơn Ban Giám hiệu, Thầy Cô, em HS trường THPT tham gia vào trình khảo sát thực nghiệm sư phạm, GV gửi ý kiến đóng góp để luận án hoàn thiện Tôi xin chân thành cảm ơn đồng nghiệp, gia đình bạn bè động viên, khuyến khích suốt trình học tập nghiên cứu Hà Nội, ngày 20 tháng 07 năm 2016 TRẦN THỊ THANH XUÂN iii MỤC LỤC Lời cam đoan Lời cảm ơn Trang i ii Mục lục Danh mục cụm từ viết tắt iii v Danh mục bảng Danh mục đồ, biểu đồ Danh mục hình ảnh vi viii ix PHẦN I MỞ ĐẦU Lí chọn đề tài Mục đích nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu Đối tượng khách thể nghiên cứu Giả thuyết khoa học Nhiệm vụ nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Những đóng góp đề tài 3 3 4 PHẦN II KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CHƯƠNG 1: SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI……… 1.1 Tổng quan nghiên cứu liên quan đến đề tài………………………… 1.1.1 Tổng quan nghiên cứu dạy học khám phá………………………… 1.1.2 Tổng quan nghiên cứu lực, lực nghiên cứu khoa học… 1.2 sở lý luận dạy học khám phá lực, lực NCKH 1.2.1 Khám phá, dạy học khám phá 1.2.2 Năng lực………………………………………………………………… 1.2.3 Năng lực nghiên cứu khoa học……………………………………… 1.2.4 Mối quan hệ khám phá hoạt động nghiên cứu khoa học…… 7 15 19 19 28 28 36 1.3 sở thực tiễn đề tài 36 Tiểu kết chương 45 CHƯƠNG 2: DẠY HỌC KHÁM PHÁ PHẦN SỞ DI TRUYỀN HỌC THPT CHUYÊN ĐỂ RÈN LUYỆN NĂNG LỰC NCKH CỦA HỌC SINH 2.1 Phân tích cấu trúc chương trình sở di truyền học THPT chuyên 2.2 Nội dung phần sở di truyền học lựa chọn để xây dựng đề tài 46 46 iv khoa học cho HS THPT chuyên 52 2.3 Thiết kế đề tài khoa học để dạy học phần sở di truyền học cho HS chuyên Sinh THPT 54 2.4 Quy trình dạy học khám phá qua đề tài khoa học 2.5 Đánh giá lực nghiên cứu khoa học Sinh học học sinh phổ 65 thông……………………………………………………………………… 88 Tiểu kết chương 96 CHƯƠNG 3: THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM 3.1 Mục đích thực nghiệm 3.2 Nội dung thực nghiệm 3.3 Phương pháp thực nghiệm 3.4 Nội dung, công cụ phương pháp đo nghiệm 97 97 97 98 101 3.5 Kết thực nghiệm 103 Tiểu kết chương 127 128 PHẦN III KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận 129 Kiến nghị 130 DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ 130 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO…………………………………… 131 PHỤ LỤC Phụ lục 1: Phiếu điều tra giáo viên dạy học khám phá việc rèn P1 lực NCKH cho học sinh trường THPT chuyên Phụ lục 2: Phiếu tìm hiểu thông tin số vấn đề học tập HS P4 Phụ lục 3: Các đề kiểm tra đo nghiệm P8 Phụ lục 4: Phiếu điều tra học sinh hoạt động trải nghiệm học tập P10 Phụ lục 5: Phiếu đánh giá báo cáo P12 Phụ lục 6: Phiếu đánh giá kế hoạch thực đề tài P13 Phụ lục 7: Một số hình ảnh HS thực đề tài thực nghiệm sư phạm P14 Phụ lục 8: Một số ý kiến đóng góp giáo viên trường THPT chuyên P17 Phụ lục 9: Hệ thống câu hỏi, tập sử dụng để kiểm tra, đánh giá lực NCKH P19 Phụ lục 10: Một số đề tài khoa học xây dựng P26 Phụ lục 11: Minh họa số giáo án thực nghiệm P34 v DANH MỤC CÁC CỤM TỪ VIẾT TẮT Viết đầy đủ TT Viết tắt GV Giáo viên HS Học sinh KT Kiểm tra KN Kĩ NCKH SGK Sách giáo khoa NST Nhiễm sắc thể THPT Nghiên cứu khoa học Trung học phổ thông vi DANH MỤC CÁC BẢNG STT Số hiệu Bảng 1.1 Bảng 1.2 Bảng 1.3 Bảng 1.4 Bảng 1.5 Bảng 1.6 Bảng 1.7 Bảng 1.8 Bảng 1.9 10 Bảng 1.10 11 Bảng 2.1 12 Bảng 2.2 13 Bảng 2.3 14 Bảng 2.4 15 Bảng 2.5 16 Bảng 2.6 17 Bảng 3.1 18 Bảng 3.2 Tên bảng Trang Các mức độ đạt bước dạy học khám phá 12 Các dạng hoạt động khám phá 24 Những biểu kĩ cấu thành nên lực NCKH 34 Kết điều tra nhận thức giáo viên chất dạy học khám phá 38 Kết điều tra nhận thức giáo viên vai trò dạy học khám phá 39 Kết điều tra nhận thức giáo viên học sinh vai trò nghiên cứu khoa học dạy học môn Sinh học trường phổ thông 40 Kết điều tra mức độ hiểu biết giáo viên phương pháp NCKH ……………………………… 41 Kết điều tra mức độ rèn luyện lực nghiên cứu khoa học giáo viên dạy học môn Sinh học trường phổ thông 41 Kết điều tra lực nghiên cứu khoa học học sinh chuyên Sinh 42 Kết điều tra số nguyên nhân ảnh hưởng đến thực trạng rèn lực nghiên cứu khoa học giáo viên dạy học Sinh học trường phổ thông 43 Nội dung chương trình sở di truyền học lớp chuyên Sinh THPT…………………………………… 47 Các đề tài khoa học mức độ huy động sử dụng kiến thức rộng 63 Các đề tài khoa học mức độ huy động sử dụng kiến thức hẹp 64 Thang đánh giá mức độ lực nghiên cứu khoa học học sinh…………………………………………… 89 Phân loại mức độ lực nghiên cứu khoa học học sinh………………………………………………… 91 Các công cụ phù hợp để đánh giá lực nghiên cứu khoa học 91 Các giáo án triển khai thực nghiệm 97 Một số thông tin trường, lớp giáo viên triển khai thực nghiệm 98 vii 19 Bảng 3.3 20 Bảng 3.4 21 Bảng 3.5 22 Bảng 3.6 23 Bảng 3.7 24 Bảng 3.8 25 Bảng 3.9 26 Bảng 3.10 27 Bảng 3.11 28 Bảng 3.12 29 Bảng 3.13 30 Bảng 3.14 31 Bảng 3.15 32 Bảng 3.16 33 Bảng 3.17 34 Bảng 3.18 Nội dung, công cụ phương pháp đo nghiệm cấu HS chia theo mức độ đạt kĩ đặt câu hỏi nghiên cứu Kết kiểm định sai khác điểm trung bình cộng (Sktb) kiểm tra nhóm thực nghiệm Kết kiểm định Khi-bình phương (χ2) sai khác điểm kiểm tra trường thực nghiệm…………… cấu HS chia theo mức độ đạt kĩ hình thành giả thuyết………………………………… Kết kiểm định sai khác điểm trung bình cộng (Sktb) kiểm tra trường thực nghiệm………… Kết kiểm định Khi-bình phương (χ2) sai khác điểm kiểm tra trường thực nghiệm cấu HS chia theo mức độ đạt kĩ lập kế hoạch thực Kết kiểm định sai khác điểm trung bình cộng (Sktb) kiểm tra trường thực nghiệm……… Kết kiểm định Khi-bình phương (χ2) sai khác điểm kiểm tra trường thực nghiệm cấu HS chia theo mức độ đạt kĩ xử lí liệu rút kết luận………………………… Kết kiểm định sai khác điểm trung bình cộng (Sktb) kiểm tra trường thực nghiệm Kết kiểm định Khi-bình phương (χ2) sai khác điểm kiểm tra trường thực nghiệm…………… cấu HS chia theo mức độ đạt kĩ viết báo cáo………………………………………………… Kết kiểm định sai khác điểm trung bình cộng (Sktb) kiểm tra trường thực nghiệm…………………………………………… … Kết kiểm định Khi-bình phương (χ2) sai khác điểm kiểm tra trường thực nghiệm………… 101 103 104 106 107 108 110 111 113 114 115 116 118 119 120 122 p36 Phụ lục 11 MINH HỌA MỘT SỐ GIÁO ÁN THỰC NGHIỆM Giáo án 1: Xác định tính thống đa dạng sinh giới cấp phân tử qua tìm hiểu dạng cấu trúc axit nuclêic (Mức độ 1) I Mục tiêu: Sau học xong này, học sinh cần đạt được: Kiến thức - Biết cấu trúc ADN - So sánh điểm giống khác dạng cấu trúc - Giải thích nguyên nhân điểm giống khác Từ rút ý nghĩa mặt tiến hóa cấp phân tử Kĩ - Rèn luyện kĩ phân tích, so sánh; kĩ thực kế hoạch, rút kết luận viết báo cáo Thái độ - Chủ động, tích cực II Chuẩn bị Giáo viên - Tranh vẽ hình dạng cấu trúc ADN dạng A, B, C, Z; số dạng cấu trúc ADN virút - Máy chiếu - Mẫu kế hoạch nghiên cứu Học sinh: tự nghiên cứu lại quy trình NCKH IV Tiến trình tổ chức học Hoạt động 1: GV thực bước quy trình nghiên cứu khoa học để lập kế hoạch nghiên cứu (Tuần 1) - GV: Thực kĩ hình thành ý tưởng nghiên cứu + Chiếu hình ảnh mô hình cấu trúc axit nuclêic lên chiếu GV đặt câu hỏi: nhiều mô hình cấu trúc axit nuclêic, mô hình cấu trúc điểm giống khác nào? Những điểm giống khác ý nghĩa mặt tiến hóa? Những kiến thức khám phá kĩ nghiên cứu khoa học p37 HS: Quan sát, suy ngẫm thao tác kĩ hình thành ý tưởng - GV: Thực kĩ xây dựng tên đề tài khoa học + Từ kiến thức biết cấu trúc axit nuclêic thông qua việc tìm hiểu sách, internet xác định điểm giống khác chúng, qua xác định tính thống đa dạng sinh giới cấp phân tử → Tên đề tài: Xác định tính thống đa dạng sinh giới cấp phân tử qua tìm hiểu dạng cấu trúc axit nuclêic HS: Quan sát, suy ngẫm thao tác kĩ xây dựng tên đề tài khoa học - GV: Xác định mục tiêu đề tài khoa học + Xác định đặc điểm mô hình cấu trúc axit nuclêic dạng B + Xác định đặc điểm mô hình cấu trúc axit nuclêic dạng B thay đổi + Xác định đặc điểm khác biệt mô hình cấu trúc axit nuclêic dạng B với mô hình cấu trúc axit nuclêic + Chứng minh tính thống đa dạng sinh giới cấp phân tử HS: Quan sát, suy ngẫm thao tác kĩ xác định mục tiêu đề tài - GV: Hình thành giả thuyết khoa học + Xác định tri thức biết: Các dạng cấu trúc axit nuclêic + Xác định tri thức cần tìm hiểu: Tính thống nguồn gốc sinh giới cấp phân tử + Xác định mối quan hệ nhân – tri thức biết với tri thức cần tìm hiểu: Nếu xác định cấu trúc axit nuclêic nhóm sinh vật chứng minh tính thống đa dạng sinh giới cấp phân tử HS: Quan sát, suy ngẫm thao tác kĩ hình thành giả thuyết - GV: Lập kế hoạch nghiên cứu + Xác định nội dung cần nghiên cứu: Tìm hiểu dạng cấu trúc axit nuclêic nhóm sinh vật; Tìm điểm giống khác dạng cấu trúc axit nuclêic nhóm sinh vật; Giải thích giống khác dạng cấu trúc axit nuclêic nhóm sinh vật; Tìm hiểu ý nghĩa mặt tiến hóa: tính thống đa dạng + Xác định phương pháp nghiên cứu: nghiên cứu lí thuyết + Xác định thời gian thực người thực nội dung + Mẫu kế hoạch: p38 STT Phương pháp nghiên cứu Tìm hiểu dạng cấu trúc Thu thập, tổng axit nuclêic nhóm sinh vật hợp tài liệu Tìm điểm giống khác Phân tích, tổng dạng cấu trúc hợp, so sánh axit nuclêic nhóm sinh vật Giải thích giống khác dạng cấu trúc Giải thích, suy axit nuclêic nhóm sinh vật luận, khái quát Tìm hiểu ý nghĩa mặt tiến hóa hóa: tính thống đa dạng Nội dung khám phá khoa học Thời gian thực Người thực 2-3 ngày GV giao kế hoạch nghiên cứu để học sinh thực (trong thời gian tuần) Hoạt động 2: Triển khai kế hoạch nghiên cứu báo cáo kết (Tuần 2, 3) 2.1 Phân công nhiệm vụ - GV chia lớp thành nhóm phân công nhiệm vụ thành viên: nhóm trưởng, thư kí, - GV giao kế hoạch nghiên cứu cho nhóm trưởng để phân công nhiệm vụ nhóm HS thảo luận phân công nhiệm vụ cụ thể để thực nội dung nghiên cứu - Giáo viên yêu cầu nhóm HS nộp lại kế hoạch nghiên cứu để theo dõi, giám sát điều chỉnh 2.2 Thực kế hoạch - Học sinh làm việc theo nhóm phân công, chủ động thực nhiệm vụ ứng với nhiệm vụ đặt ra: Tìm hiểu dạng cấu trúc axit nuclêic nhóm sinh vật cách thu thập thông tin qua sách, báo internet - Phân tích, xử lí liệu: + Sau khoảng 2-3 ngày, nhóm HS thu thập liệu cho nhiệm vụ nghiên cứu 1, giáo viên yêu cầu nhóm trưởng báo cáo kết thực Hoặc giáo viên tạo sổ tay OneNote cho nhóm để nhóm cập nhật liệu thu thập lên, nhờ mà giáo viên dễ dàng kiểm tra kết làm việc nhóm Căn vào kết thực tế nhóm, GV yêu cầu nhóm triển khai tiếp nhiệm vụ nghiên cứu lại; trường hợp nhóm chưa hoàn thành, giáo viên yêu cầu thực lại nhiệm vụ p39 + Dựa vào thông tin thu thập nhiệm vụ 1, nhóm HS phân tích, tổng hợp, khái quát hóa, tìm mối liên hệ thông tin để thực nhiệm vụ 2, 2.3 HS báo cáo kết - Sau hoàn thành nội dung nghiên cứu, HS viết báo cáo (có thể viết theo mẫu GV cung cấp) hình thức file Word báo cáo trình chiếu hình thức PowerPoint I Mở đầu Tên đề tài, Lí chọn đề tài, Mục đích nghiên cứu, Phương pháp nghiên cứu, Đối tượng nghiên cứu II Kết nghiên cứu: 2.1 sở lý luận sở thực tiễn 2.2 Tên đề tài III Kết luận - Báo cáo kết (tuần thứ 3) + GV yêu cầu nhóm chuẩn bị tài liệu báo cáo, bao gồm: phân công nhiệm vụ, triển khai thực hiện, biên họp nhóm, sổ làm việc, sổ tay lưu trữ liệu thu thập (có thể sổ trực tuyến) kết thực nhiệm vụ (dưới hình thức phần mềm Power Point) + Thời gian địa điểm báo cáo: Tại lớp tiết + GV gọi đại diện nhóm trình bày kết HS nhóm khác lắng nghe, trao đổi, góp ý, đặt câu hỏi phản biện 2.4 Đánh giá kết - GV cung cấp tiêu chí đánh giá cho nhóm, nhóm thảo luận để chấm chéo nhóm lại Phiếu đánh giá HS thiết kế với tiêu chí cụ thể sau: STT Tiêu chí đánh giá Điểm (thang điểm 10) Phân công nhiệm vụ nhóm Tiến độ thực công việc Ý thức, thái độ làm việc Kết thực nhiệm vụ Cấu trúc, văn phong khoa học báo cáo Nhận xét p40 Khả thuyết trình trả lời câu hỏi đặt - GV đánh giá kết thực đề tài khoa học nhóm - GV tổng hợp kết đánh giá trình thực đề tài khoa học nhóm làm kết cuối - GV giao tập nhà: Hãy liệt kê thao tác bước trình thực đề tài khoa học Giáo án Xác định quy luật di truyền gen (cặp alen) nhiều gen không alen (Mức độ 2) I Mục tiêu Sau học xong này, học sinh cần đạt được: Kiến thức: - Biết mối quan hệ gen tính trạng; chất quy luật di truyền Lấy ví dụ minh họa - Nhận biết quy luật di truyền chi phối tính trạng - Vận dụng để giải thích số tượng di truyền Kĩ năng: hình thành giả thuyết, lập kế hoạch nghiên cứu thực hiện, xử lí kết rút kết luận viết báo cáo Thái độ: ủng hộ nghiên cứu khoa học II Chuẩn bị - Máy chiếu, phiếu đánh giá đề tài III Tiến trình tổ chức học Hoạt động 1: GV thực kĩ hình thành ý tưởng nghiên cứu xây dựng đề tài khoa học - GV nêu vấn đề: Bản chất quy luật di truyền học: + Quy luật phân li: cặp alen nằm cặp nhiễm sắc thể (NST) tương đồng quy định loại tính trạng + Quy luật phân li độc lập: nhiều cặp alen nằm cặp NST tương đồng khác quy định loại tính trạng + Quy luật liên kết gen hoán vị gen: nhiều cặp alen nằm cặp NST tương đồng khác quy định loại tính trạng + Tương tác gen: nhiều cặp alen nằm cặp NST tương đồng khác p41 quy định loại tính trạng + Quy luật di truyền liên kết với giới tính: cặp alen nằm cặp NST giới tính quy định loại tính trạng + Gen đa hiệu: cặp alen nằm NST quy định nhiều loại tính trạng + Di truyền qua tế bào chất: gen nằm ti thể/lục lạp quy định tính trạng, tương tác gen nhân tế bào chất (hiệu ứng dòng mẹ) - GV kết luận: Các quy luật di truyền thể mối quan hệ gen tính trạng dựa vận động nhiều gen tế bào - GV đưa nội dung vào bối cảnh sau: ? Một gen ? ? Quy luật di truyền ? Nhiều gen ? ? - GV khái quát thành tên đề tài: Xác định quy luật di truyền gen (cặp alen) nhiều gen không alen → Thể mục tiêu nghiên cứu xác định quy luật di truyền gen (cặp alen) nhiều gen không alen với phương pháp nghiên cứu nghiên cứu lí thuyết - GV xác định mục tiêu đề tài khoa học: + Biết mối quan hệ gen tính trạng, chất quy luật di truyền Lấy ví dụ minh họa + Dấu hiệu nhận biết tính trạng hay nhiều gen không alen quy định di truyền theo quy luật + Vận dụng để giải thích số trường hợp Hoạt động 2: GV giao đề tài khoa học cho HS, HS tự lực hoàn thành bước lại p42 2.1 HS thảo luận để xác định kiến thức biết kiến thức chưa biết để xây dựng mối quan hệ chúng để hình thành giả thuyết khoa học - Xác định kiến thức biết: Nội dung quy luật di truyền; mối quan hệ gen tính trạng - Xác định kiến thức cần tìm hiểu: Quy luật di truyền gen (cặp alen) nhiều gen không alen - Xác định mối quan hệ nhân - tri thức biết với tri thức cần tìm hiểu: Nếu hiểu chất quy luật di truyền mối quan hệ gen tính trạng xác định quy luật di truyền gen (cặp alen) nhiều gen không alen 2.2 HS lập kế hoạch nghiên cứu - GV phát phiếu tự đánh giá đề tài khoa học cho nhóm trước thực đề tài - HS thảo luận để xác định nội dung cần nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu, thời gian thực người thực nội dung để lập kế hoạch nghiên cứu + Xác định nội dung cần nghiên cứu: lí thuyết (quy luật di truyền gen nhiều gen, phương pháp nhận biết) + Xác định thời gian thực người thực nội dung + Xác định tiến trình thực nội dung nghiên cứu - GV thu kế hoạch nhóm để giám sát việc thực kế hoạch nhóm để đánh giá trình học tập HS 2.2 HS thực kế hoạch nghiên cứu - HS nhóm triển khai kế hoạch nghiên cứu quản lí nhóm trưởng giám sát GV - HS phân tích kết rút kết luận: + HS xác định quy luật di truyền chi phối gen nhiều gen liệu thu + HS xác định phương pháp nhận biết quy luật di truyền - Trong trình này, HS trao đổi nhờ tư vấn, hỗ trợ từ phía GV 2.3 HS viết báo cáo - HS thảo luận, viết báo cáo dạng file Word hình thức Powerpoint p43 - GV yêu cầu nhóm nộp lại Word đăng kí thứ tự trình bày báo cáo, tổ chức buổi báo cáo khoa học - Đại diện nhóm HS thuyết trình báo cáo - GV tổ chức cho HS trao đổi, thảo luận Sau đó, GV tổng kết, rút kinh nghiệm 2.4 HS đánh giá kết - HS thảo luận, đánh giá vào phiếu đánh giá GV phát trước thực đề tài khoa học - GV vào việc xây dựng thực kế hoạch, kết đạt nhóm so với dự kiến mục tiêu đề để kênh đánh giá độc lập với HS Hoạt động 3: GV giao tập nhà loài thực vật, lai thuộc hai dòng chủng dòng hoa đỏ dòng hoa trắng, kết thu F1 toàn hoa đỏ a thể rút kết luận: Tính trạng màu hoa tương tác alen gen, alen quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen quy định hoa trắng không? b Tiếp tục cho F1 tự thụ phấn thu F2 với tỉ ỉệ kiểu hình xấp xỉ hoa đỏ : hoa trắng Kết bác bỏ kết luận câu (a) không? Làm để chứng minh cho ý kiến em? c Dựa vào phân tích câu trên, rút kết ỉuận di truyền tính trạng màu sắc hoa? Giáo án 3: Điều tra thực trạng xác định nguyên nhân tượng lệch lạc giới tính thiếu niên (Mức độ 3) I Mục tiêu Sau học xong này, học sinh cần đạt được: Kiến thức - Nêu chế xác định giới tính cặp nhiễm sắc thể giới tính người - Trình bày yếu tố ảnh hưởng đến phát triển giới tính người - Liệt kê biểu lệch lạc giới tính người Kĩ - Rèn luyện kĩ hình thành giả thuyết, lập kế hoạch thực hiện, xử lí kết rút kết luận, viết báo cáo Thái độ p44 - Hình thành quan điểm đắn trước biểu lệch lạc giới tính II Chuẩn bị - Máy chiếu, phiếu đánh giá đề tài III Tiến trình tổ chức học Hoạt động 1: GV thực kĩ hình thành ý tưởng nghiên cứu - Giáo viên phân tích nội dung chương trình sở di truyền học THPT chuyên: + Trong tế bào, gen quy định tính trạng thường không liên quan tới giới tính, gen quy định đặc điểm sinh dục thứ cấp (ví dụ: gen SRY người), hoocmôn sinh dục chế truyền tin tế bào: thụ thể hoocmôn sinh dục tế bào đích Sự biểu từ gen thành tính trạng chịu ảnh hưởng nhân tố môi trường môi trường + chế xác định giới tính cặp nhiễm sắc thể giới tính người, cụ thể: Nam giới xác định cặp nhiễm sắc thể XY, nữ giới xác định cặp nhiễm sắc thể XX, số yếu tố ảnh hưởng đến phát triển giới tính Những kiến thức khám phá kĩ nghiên cứu khoa học - Chọn bối cảnh để đưa nội dung kiến thức: Đưa số thông tin số trang Web http://tintuconline.com.vn/gia-dinh/con-toi-bi-lech-lac-gioi-tinhp1087c1073n408296.vnn hình ảnh lệch lạc giới tính như: số bé trai từ nhỏ thường thích mặc váy, thích chơi búp bê ; bé gái thường thích mặc đồ trai, thích chơi trò chơi trai + Đặt câu hỏi: Tại lại tượng vậy? Từ đến ý tưởng nghiên cứu nguyên nhân tượng lệch lạc giới tính HS: Quan sát, suy ngẫm thao tác kĩ hình thành ý tưởng Hoạt động 2: Triển khai bước 2, 3, quy trình nghiên cứu khoa học (Tuần 1) - HS xây dựng tên đề tài khoa học định hướng GV GV sử dụng câu hỏi định hướng sau: Những kiến thức biết vấn đề nghiên cứu, kiến thức cần tìm hiểu để tìm hiểu phải sử dụng phương pháp nghiên cứu nào? HS thảo luận sở kiến thức biết chế xác định giới tính với vấn đề cần nghiên cứu tượng lệch lạc giới tính nguyên nhân để xác p45 định tên đề tài: Điều tra thực trạng xác định nguyên nhân tượng lệch lạc giới tính thiếu niên - HS xác định mục tiêu đề tài khoa học Sau đặt tên đề tài, GV tiếp tục tổ chức cho HS thảo luận để xác định mục tiêu chi tiết đề tài khoa học + Biết chế xác định giới tính người cặp nhiễm sắc thể giới tính + Biết yếu tố ảnh hưởng đến phát triển giới tính người + Vận dụng để giải thích số trường hợp biểu lệch lạc giới tính - HS hình thành giả thuyết khoa học GV gợi ý cho HS thông qua câu hỏi sau: Những kiến thức biết vấn đề nghiên cứu, vấn đề cần tìm hiểu thiết lập mối quan hệ nhân chúng HS chủ động thảo luận nhóm để hình thành giả thuyết khoa học Hoạt động 3: Triển khai kế hoạch nghiên cứu báo cáo kết (Tuần 2, 3) 3.1 Phân công nhiệm vụ - GV chia lớp thành nhóm phân công nhiệm vụ thành viên: nhóm trưởng, thư kí, - GV giao kế hoạch nghiên cứu cho nhóm trưởng để phân công nhiệm vụ nhóm HS thảo luận phân công nhiệm vụ cụ thể để thực nội dung nghiên cứu - Giáo viên yêu cầu nhóm HS nộp lại kế hoạch nghiên cứu để theo dõi, giám sát điều chỉnh 3.2 Thực kế hoạch - Học sinh làm việc theo nhóm phân công, chủ động thực nhiệm vụ ứng với nhiệm vụ đặt ra: Điều tra thực trạng xác định nguyên nhân tượng lệch lạc giới tính thiếu niên cách thu thập thông tin qua sách, báo internet - Phân tích, xử lí liệu: + Sau khoảng 2-3 ngày, nhóm HS thu thập liệu cho nhiệm vụ nghiên cứu 1, giáo viên yêu cầu nhóm trưởng báo cáo kết thực Hoặc giáo viên tạo sổ tay OneNote cho nhóm để nhóm cập nhật liệu thu thập lên, nhờ mà giáo viên dễ dàng kiểm tra kết làm việc p46 nhóm Căn vào kết thực tế nhóm, GV yêu cầu nhóm triển khai tiếp nhiệm vụ nghiên cứu lại; trường hợp nhóm chưa hoàn thành, giáo viên yêu cầu thực lại nhiệm vụ + Dựa vào thông tin thu thập nhiệm vụ 1, nhóm HS phân tích, tổng hợp, khái quát hóa, tìm mối liên hệ thông tin để thực nhiệm vụ 2, 3.3 HS báo cáo kết - Sau hoàn thành nội dung nghiên cứu, HS viết báo cáo (có thể viết theo mẫu GV cung cấp) hình thức file Word báo cáo trình chiếu hình thức PowerPoint I Mở đầu Tên đề tài, Lí chọn đề tài, Mục đích nghiên cứu, Phương pháp nghiên cứu, Đối tượng nghiên cứu II Kết nghiên cứu: 2.1.Cơ sở lý luận sở thực tiễn 2.2 Tên đề tài III Kết luận - Báo cáo kết (tuần thứ 3) + GV yêu cầu nhóm chuẩn bị tài liệu báo cáo, bao gồm: phân công nhiệm vụ, triển khai thực hiện, biên họp nhóm, sổ làm việc, sổ tay lưu trữ liệu thu thập (có thể sổ trực tuyến) kết thực nhiệm vụ (dưới hình thức PowerPoint) + Thời gian địa điểm báo cáo: Tại lớp Sinh học (Bố trí tiết liền kề) + GV gọi đại diện nhóm trình bày kết HS nhóm khác lắng nghe, trao đổi, góp ý, đặt câu hỏi 2.4 Đánh giá kết - GV cung cấp tiêu chí đánh giá cho nhóm, nhóm thảo luận để chấm chéo nhóm lại Phiếu đánh giá HS thiết kế với tiêu chí cụ thể sau: STT Tiêu chí đánh giá Phân công nhiệm vụ nhóm Điểm (thang điểm 10) Nhận xét p47 Tiến độ thực công việc Ý thức, thái độ làm việc Kết thực nhiệm vụ Cấu trúc, văn phong khoa học báo cáo Khả thuyết trình trả lời câu hỏi đặt - GV đánh giá kết thực đề tài khoa học nhóm - GV tổng hợp kết đánh giá trình thực đề tài khoa học nhóm làm kết cuối - GV giao tập nhà: + Hãy liệt kê thao tác bước trình thực đề tài khoa học + Xác định nguyên nhân số tượng lệch lạc giới tính + Trả lời câu hỏi: quan điểm cho lệch lạc giới tính lối sống không lành mạnh Theo em, quan điểm không? Giải thích Giáo án 4: Nghiên cứu di truyền bệnh điếc câm bẩm sinh người phương pháp phả hệ qua điều tra thực trạng số trường học Việt Nam (Mức độ 4) I Mục tiêu Sau học xong này, học sinh cần đạt được: Kiến thức - Nêu mục đích nghiên cứu phả hệ nguyên tắc xây dựng phả hệ - Phương pháp xác định quy luật di truyền thông qua việc phân tích phả hệ - Xác định nguyên nhân gây bệnh điếc câm bẩm sinh Kĩ - Rèn luyện kĩ hình thành ý tưởng, xác định tên đề tài khoa học, xác định mục tiêu đề tài, hình thành giả thuyết, lập kế hoạch thực hiện, xử lí kết rút kết luận, viết báo cáo Thái độ - Biết chia sẻ, đồng cảm với người bị bệnh - Hứng thú với nghiên cứu khoa học II Chuẩn bị p48 - Máy chiếu, phiếu đánh giá đề tài III Tiến trình tổ chức học * Hoạt động 1: GV tạo bối cảnh, HS hình thành ý tưởng nghiên cứu (tuần 1) - GV đưa học sinh trải nghiệm Trung tâm dạy nghề cho trẻ khuyết tật: + GV nêu mục đích chuyến (giáo dục tính nhân văn tìm hiểu số bệnh di truyền) + GV nêu yêu cầu HS phải đạt sau trải nghiệm thực tế (đồng cảm, chia sẻ với người bị khuyết tật; kể tên số bệnh, tật di truyền trẻ khuyết tật) - HS trải nghiệm thực tế hoàn thành phiếu thu hoạch Phụ lục - GV định hướng ý tưởng nghiên cứu cho HS thông qua câu hỏi: Tại em nhỏ Trung tâm trẻ khuyết tật lại biểu bệnh lí vậy? Bệnh phổ biến cả? Nguyên nhân gây bệnh đó? Biện pháp hạn chế tỉ lệ người mắc bệnh? - HS chia nhóm để thảo luận, sau viết ý tưởng nghiên cứu lên giấy A0 - GV đánh giá ý tưởng nghiên cứu nhóm lựa chọn ý tưởng phù hợp với mục tiêu mà GV định hướng cho HS Trong trường hợp, tất nhóm chưa đưa ý tưởng nghiên cứu phù hợp với mục tiêu nghiên cứu, GV gợi ý, định hướng cho HS Hoạt động 2: HS triển khai bước lại quy trình nghiên cứu khoa học tổ chức giám sát GV (Tuần 2, 3, 4) 2.1 HS xây dựng tên đề tài khoa học: Các nhóm HS thảo luận để xác định kiến thức cần tìm hiểu tìm hiểu cách nào? Dựa kết điều tra thông tin người thân người bị mắc bệnh điếc câm bẩm sinh để xây dựng phả hệ Từ việc phân tích phả hệ xác định quy luật di truyền chi phối bệnh → Khái quát thành tên đề tài - GV tổ chức cho nhóm trình bày tên đề tài khoa học xác định - Các nhóm thảo luận, đánh giá thống tên đề tài khoa học rõ ràng, xúc tích thể nội dung, mục đích, phương pháp nghiên cứu 2.2 HS xác định mục tiêu đề tài khoa học - Các nhóm HS thảo luận để xác định mục tiêu đạt sau thực đề tài p49 - GV tổ chức cho nhóm trình bày mục tiêu đề tài khoa học xác định - Các nhóm thảo luận, đánh giá thống mục tiêu đề tài khoa học 2.3 HS hình thành giả thuyết khoa học - Các nhóm HS thảo luận để xác định kiến thức biết, kiến thức cần tìm hiểu thiết lập mối quan hệ nhân chúng + Xác định kiến thức biết: Nguyên tắc xây dựng phả hệ, cách phân tích phả hệ đặc điểm, phương pháp phát quy luật di truyền + Xác định kiến thức cần tìm hiểu: Nghiên cứu di truyền bệnh điếc câm bẩm sinh người + Xác định mối quan hệ nhân – tri thức biết với tri thức cần tìm hiểu: Nếu điều tra thực trạng bệnh điếc câm bẩm sinh để xây dựng phả hệ xác định quy luật di truyền chi phối bệnh - GV tổ chức cho nhóm trình bày giả thuyết đề tài khoa học xác định - Các nhóm thảo luận, đánh giá thống giả thuyết đề tài khoa học 2.4 HS lập kế hoạch nghiên cứu thực - GV phát phiếu tự đánh giá đề tài khoa học cho nhóm trước thực đề tài - HS thảo luận để xác định nội dung cần nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu, thời gian thực người thực nội dung để lập kế hoạch nghiên cứu + Xác định nội dung cần nghiên cứu:  Xây dựng sở lý luận cho đề tài: Thu thập tài liệu nguyên nhân, chế phát sinh bệnh câm điếc bẩm sinh; Tìm hiểu nguyên tắc xây dựng phả hệ; Tìm hiểu tư vấn di truyền + Xác định phương pháp nghiên cứu: Để thực nội dung nghiên cứu cần phải sử dụng phương pháp điều tra thực trạng bệnh điếc câm bẩm sinh số trường phổ thông Việt Nam; lí thuyết: tài liệu nguyên nhân, chế phát sinh bệnh câm điếc bẩm sinh, phương pháp nghiên cứu phả hệ, tư vấn di truyền mục đích + Xác định thời gian thực người thực nội dung + Xác định tiến trình thực nội dung nghiên cứu p50 - GV thu kế hoạch nhóm để giám sát việc thực kế hoạch nhóm để đánh giá - HS nhóm triển kế hoạch nghiên cứu quản lí nhóm trưởng giám sát GV 2.5 HS phân tích kết rút kết luận - HS lập phả hệ cho tính trạng câm điếc bẩm sinh dựa số liệu thu - HS thảo luận để xác định quy luật di truyền chi phối tính trạng câm điếc bẩm sinh dựa việc phân tích phả hệ - Trong trình này, HS trao đổi nhờ tư vấn, hỗ trợ từ phía GV 2.6 HS viết báo cáo - HS thảo luận, viết báo cáo dạng file Word hình thức PowerPoint - GV yêu cầu nhóm nộp lại Word đăng kí thứ tự trình bày báo cáo, tổ chức buổi báo cáo khoa học - Đại diện nhóm HS thuyết trình báo cáo - GV tổ chức cho HS trao đổi, thảo luận → Tổng kết, rút kinh nghiệm 2.7 HS đánh giá kết - HS thảo luận, đánh giá vào phiếu đánh giá GV phát trước thực đề tài khoa học - GV vào việc xây dựng thực kế hoạch, kết đạt nhóm so với dự kiến mục tiêu đề để kênh đánh giá độc lập với HS Hoạt động 3: GV giao tập nhà [...]... cứu khoa học Xuất phát từ những lí do trên, chúng tôi tiến hành chọn đề tài nghiên cứu: Dạy học khám phá phần sở di truyền học lớp chuyên Sinh trung học phổ thông 2 Mục đích nghiên cứu Trên sở lý luận và thực tiễn dạy học khám phá, xây dựng quy trình thiết kế đề tài khoa học và quy trình dạy học khám phá qua đề tài khoa học phần sở di truyền học cho học sinh lớp chuyên Sinh trung học phổ. .. phổ thông nhằm rèn luyện năng lực nghiên cứu khoa học cho học sinh 3 Phạm vi nghiên cứu Nghiên cứu chỉ giới hạn trong việc tổ chức dạy học khám phá phần sở di truyền học cho học sinh các lớp chuyên Sinh cấp trung học phổ thông qua một số đề tài khoa học 4 Đối tượng và khách thể nghiên cứu 4.1 Đối tượng nghiên cứu Tổ chức dạy học khám phá phần sở di truyền học cho học sinh chuyên Sinh trung học. .. sở đề xuất quy trình thiết kế đề tài khoa học Dựa vào quy trình này, đã xây dựng được hệ thống đề tài khoa học sử dụng vào việc dạy học khám phá cho HS chuyên Sinh 8.4 Nghiên cứu đề xuất được quy trình dạy học khám phá qua đề tài khoa học phần sở di truyền học cho học sinh lớp chuyên Sinh THPT 8.5 Nghiên cứu đề xuất được các mức độ dạy học khám phá qua đề tài khoa học phần sở di truyền học. .. Phương pháp chuyên gia Trao đổi, xin ý kiến của các chuyên gia phương pháp dạy học, giáo dục họcgiáo viên dạy bộ môn Sinh học một số trường THPT chuyên về: - Quy trình thiết kế đề tài khoa học và quy trình dạy học khám phá qua đề tài khoa học nhằm phát triển năng lực NCKH cho học sinh trong dạy học phần sở di truyền học các lớp chuyên Sinh THPT - Hệ thống đề tài khoa học đưa vào giảng dạy phần. .. học phổ thông 4.2 Khách thể nghiên cứu Quá trình dạy học khám phá phần sở di truyền học các lớp chuyên Sinh THPT qua các đề tài khoa học 5 Giả thuyết khoa học 4 Nếu xây dựng được quy trình thiết kế các đề tài khoa học phần sở di truyền học và tổ chức các hoạt động dạy học khám phá qua đề tài khoa học theo quy trình nghiên cứu khoa học phù hợp thì sẽ phát triển được năng lực nghiên cứu khoa học. .. lực, đánh giá năng lực người học 5 - Nghiên cứu mục tiêu, nội dung phần sở di truyền học THPT chuyên Sinh làm sở để tổ chức dạy học khám phá qua đề tài khoa học trong dạy học phần sở di truyền học cho học sinh chuyên Sinh 7.2 Phương pháp điều tra thực trạng - Xây dựng phiếu điều tra trên 79 giáo viên các trường THPT chuyên, tiến hành điều tra bằng bảng hỏi nhằm tìm hiểu về nhận thức của giáo. .. khoa học cho học sinh chuyên Sinh THPT 6 Nhiệm vụ nghiên cứu 6.1 Lựa chọn và hệ thống hóa sở lý luận liên quan đến đề tài gồm dạy học khám phá, năng lực, năng lực nghiên cứu khoa học 6.2 Điều tra thực trạng nhận thức về dạy học khám phá, tổ chức dạy học khám phá và rèn năng lực NCKH trường THPT chuyên Việt Nam 6.4 Phân tích nội dung phần sở di truyền học của học sinh lớp chuyên Sinh để xác... dạy học, phương pháp dạy học và đánh giá kết quả học tập [92] Để phát triển năng lực NCKH cho HS một số biện pháp, trong đó dạy học khám phá là một trong những biện pháp hiệu quả Dạy học khám phá là một phương pháp dạy học mà HS học khoa học bằng cách sử dụng các phương pháp, thái độ và kĩ năng tương tự như các nhà khoa học khi tiến hành nghiên cứu khoa học [36] Dạy học khám phádạy cách học, ... sở lý luận và thực tiễn của dạy học khám phá Từ đó đề xuất được khái niệm dạy học khám phá 8.2 Hệ thống hóa sở lý luận và thực tiễn của năng lực nghiên cứu khoa học Từ đó đề xuất được khái niệm, cấu trúc của năng lực NCKH, xây dựng tiêu chí và bộ công cụ đánh giá năng lực NCKH của học sinh phổ thông 8.3 Phân tích nội dung phần sở di truyền học trong chương trình Sinh học phổ thông chuyên Sinh. .. quan điểm dạy học khám phá là một phương pháp dạy học Chúng tôi đề xuất khái niệm dạy học khám phá 23 như sau: Dạy học khám phá là một cách thức tổ chức dạy học, trong đó người học được trải nghiệm thông qua hoạt động khám phá dưới sự định hướng của giáo viên nhằm phát hiện tri thức mới Trong dạy học khám phá qua đề tài khoa học, người học được trải nghiệm theo quy trình nghiên cứu khoa học dưới sự
- Xem thêm -

Xem thêm: (LUẬN ÁN TIẾN SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC) DẠY HỌC KHÁM PHÁ PHẦN CƠ SỞ DI TRUYỀN HỌC Ở LỚP CHUYÊN SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG, (LUẬN ÁN TIẾN SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC) DẠY HỌC KHÁM PHÁ PHẦN CƠ SỞ DI TRUYỀN HỌC Ở LỚP CHUYÊN SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG, (LUẬN ÁN TIẾN SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC) DẠY HỌC KHÁM PHÁ PHẦN CƠ SỞ DI TRUYỀN HỌC Ở LỚP CHUYÊN SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay