Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hữu hiệu của hệ thống kiểm soát nội bộ trong các ngân hàng thương mại Việt Nam

168 322 1
  • Loading ...
1/168 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/11/2016, 09:41

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH HỒ TUẤN VŨ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ HỮU HIỆU CỦA HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ TRONG CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ Chuyên ngành: KẾ TOÁN Mã ngành: 62.34.30.01 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS VÕ VĂN NHỊ TP Hồ Chí Minh – Năm 2016 i LỜI CAM ĐOAN Bằng danh dự khoa học, xin cam đoan luận án thực với hướng dẫn khoa học PGS.TS Võ Văn Nhị Trừ số kết công bố báo công trình thực tất số liệu kết luận án trung thực, rõ ràng chưa công bố công trình khoa học Những nội dung từ nguồn tài liệu khác kế thừa, tham khảo luận án trích dẫn đầy đủ danh mục tài liệu tham khảo TÁC GIẢ LUẬN ÁN HỒ TUẤN VŨ ii LỜI CẢM ƠN Đầu tiên, muốn gửi lời cảm ơn đến Ban giám hiệu, lãnh đạo Viện đào tạo sau đại học, Ban chủ nhiệm khoa quý giảng viên Khoa Kế toán, trường đại học kinh tế TP Hồ Chí Minh tạo điều kiện tốt suốt trình học tập, nghiên cứu thực bảo vệ luận án cấp Gửi lời cảm ơn sâu sắc đến nhà giáo ưu tú: PGS.TS Võ Văn Nhị, người hướng dẫn khoa học tận tình giúp đở, hướng dẫn từ suốt trình học tập làm luận án Gửi lời cảm ơn tới hỗ trợ, đánh giá ý kiến suốt trình khảo sát thu thập liệu đơn vị: Lãnh đạo vụ chế độ kế toán kiểm toán (Bộ tài chính); Ngân hàng nhà nước; Hiệp hội ngân hàng; Hiệp hội kế toán kiểm toán Việt Nam; Hiệp hội kế toán viên công chứng Anh Việt Nam; Hiệp hội kế toán viên công chứng Australia Việt Nam; Học viện ngân hàng, Trường đại học ngân hàng Tp Hồ Chí Minh, Học viện tài chính, Đại học kinh tế Đà Nẵng, Đại học Duy Tân, Đại học Đông Á; Tạp chí kế toán kiểm toán; Tạp chí khoa học đào tạo ngân hàng (Học viện ngân hàng); Tạp chí ngân hàng (Ngân hàng nhà nước); Ban lãnh đạo nhân viên ngân hàng thương mại Việt Nam Gửi lời cảm ơn Thầy, Cô hội đồng đánh giá luận án cấp, đóng góp nhiều ý kiến quý báu để luận án hoàn chỉnh Cuối cùng, gửi lời cảm ơn đến tất anh, chị em bạn bè, đồng nghiệp gia đình động viên, giúp đở để hoàn thành luận án TÁC GIẢ LUẬN ÁN HỒ TUẤN VŨ iii MỤC LỤC Lời cam đoan .i Lời cảm ơn ii Mục lục iii Danh mục bảng viii Danh mục hình vẽ ix Danh mục chữ viết tắt .xi PHẦN MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Câu hỏi nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Ý nghĩa khoa học thực tiễn luận án .4 Kết cấu luận án CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU CÓ LIÊN QUAN 1.1 Các nghiên cứu công bố nước 1.1.1 Các nghiên cứu hệ thống kiểm soát nội 1.1.2 Các nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến hữu hiệu HTKSNB 12 1.2 Các nghiên cứu công bố nước .23 1.2.1 Các nghiên cứu liên quan đến lý luận kiểm soát nội 23 1.2.2 Các nghiên cứu KSNB đơn vị cụ thể 25 1.2.3 Nghiên cứu hệ thống KSNB ngân hàng thương mại 28 1.3 Một số nhận xét công trình nghiên cứu 31 1.3.1 Đối với công trình nghiên cứu nước 31 1.3.2 Đối với công trình nghiên cứu nước 32 1.4 Khe hổng nghiên cứu định hướng nghiên cứu tác giả 32 iv 1.4.1 Xác định khe hổng nghiên cứu 32 1.4.2 Định hướng nghiên cứu tác giả 33 KẾT LUẬN CHƯƠNG 34 CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU 35 2.1 Một số vấn đề chung hệ thống kiểm soát nội hữu hiệu hệ thống kiểm soát nội .35 2.1.1 Hệ thống kiểm soát nội 35 2.1.2 Sự hữu hiệu hệ thống kiểm soát nội 40 2.1.3 Báo cáo BASEL hệ thống KSNB 42 2.2 Các lý thuyết có liên quan 46 2.2.1 Lý thuyết lập quy (regulatory theory) .46 2.2.2 Lý thuyết ủy nhiệm (Agency theory) 47 2.2.3 Lý thuyết thể chế (institutional theory) .48 2.2.4 Lý thuyết bất định tổ chức (Contingency theory of Organizations) 49 2.2.5 Lý thuyết tâm lý học xã hội tổ chức (Social psychology of organization theory) 50 2.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến hữu hiệu hệ thống KSNB 51 2.3.1 Môi trường kiểm soát 51 2.3.2 Đánh giá rủi ro 53 2.3.3 Hoạt động kiểm soát 55 2.3.4 Thông tin truyền thông 57 2.3.5 Giám sát 58 2.3.6 Thể chế trị 62 2.3.7 Lợi ích nhóm 64 2.4 Mô hình nghiên cứu đề xuất giả thuyết nghiên cứu 66 2.4.1 Mô hình nghiên cứu 66 2.4.2 Giả thuyết nghiên cứu 68 KẾT LUẬN CHƯƠNG 69 v CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .70 3.1 Phương pháp nghiên cứu quy trình nghiên cứu 70 3.1.1 Phương pháp nghiên cứu 70 3.1.2 Quy trình nghiên cứu 70 3.2 Nguồn liệu, phương pháp thu thập phân tích liệu nghiên cứu định tính 73 3.2.1 Nguồn liệu phương pháp thu thập liệu .73 3.2.2 Đối tượng khảo sát nghiên cứu định tính 75 3.2.3 Quy trình phương pháp phân tích liệu định tính 76 3.2.3.1 Quy trình thực .76 3.2.3.2 Phương pháp phân tích liệu định tính 77 3.3 Nguồn liệu phương pháp thu thập liệu nghiên cứu định lượng 77 3.3.1 Nguồn liệu nghiên cứu định lượng .77 3.3.2 Đối tượng khảo sát mẫu khảo sát nghiên cứu định lượng 77 3.3.2.1 Đối tượng khảo sát 77 3.3.2.2 Quy mô mẫu khảo sát 78 3.3.3 Quy trình phương pháp phân tích liệu định lượng 79 3.4 Phương trình hồi quy tổng quát 83 KẾT LUẬN CHƯƠNG 85 CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ BÀN LUẬN .86 4.1 Kết nghiên cứu thực trạng đánh giá hữu hiệu hệ thống KSNB NHTM Việt Nam 86 4.1.1 Thực trạng hoạt động NHTM Việt Nam .86 4.1.2 Thực trạng hệ thống KSNB NHTM Việt Nam .92 4.2 Kết nghiên cứu định tính khám phá nhân tố ảnh hưởng đến hữu hiệu hệ thống KSNB NHTM Việt Nam 94 4.2.1 Phương pháp quy trình thực 94 4.2.1.1 Phương pháp thực 94 vi 4.2.1.2 Quy trình thực 95 4.2.2 Kết nghiên cứu định tính 97 4.2.3 Đánh giá phù hợp kết nghiên cứu định tính nhân tố ảnh hưởng đến hữu hiệu hệ thống NHTM Việt Nam .99 4.3 Kết nghiên cứu định lượng bàn luận 101 4.3.1 Mẫu nghiên cứu 102 4.3.2 Kết đo lường nhân tố ảnh hưởng đến hữu hiệu hệ thống KSNB NHTM Việt Nam 102 4.3.2.1 Tổng hợp kết kiểm định chất lượng thang đo 103 4.3.2.2 Kết phân tích nhân tố khám phám (EFA) 110 4.3.2.3 Phân tích khám phá hồi quy đa biết (MRA) 114 4.3.2.4 Kết kiểm định giả thuyết nhân tố ảnh hưởng đến hữu hiệu hệ thống kiểm soát nội 119 4.3.2.5 Bàn luận từ kết nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến hữu hiệu hệ thống kiểm soát nội 120 KẾT LUẬN CHƯƠNG 125 CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ HÀM Ý CHÍNH SÁCH 126 5.1 Kết luận 126 5.1.1 Các nhân tố ảnh hưởng đến hữu hiệu HTKSNB NHTM Việt Nam 126 5.1.2 Mức độ ảnh hưởng nhân tố đến hữu hiệu hệ thống KSNB NHTM Việt Nam 127 5.2 Quan điểm định hướng tăng cường hữu hiệu hệ thống KSNB điều kiện hội nhập 128 5.2.1 Quan điểm xây dựng giải pháp nhằm tăng cường hữu hiệu hệ thống KSNB NHTM Việt Nam 128 5.2.2 Định hướng tăng cường hữu hiệu hệ thống KSNB NHTM Việt Nam 129 vii 5.3 Giải pháp tăng cường hữu hiệu hệ thống KSNB NHTM Việt Nam 131 5.3.1 Giải pháp tăng cường hữu hiệu hệ thống KSNB NHTM Việt Nam 131 5.3.2 Điều kiện để thực giải pháp 135 5.4 Hạn chế nghiên cứu hướng nghiên cứu .137 KẾT LUẬN CHUNG 139 DANH MỤC CÔNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ ĐÃ CÔNG BỐ .xii TÀI LIỆU THAM KHẢO xiv PHỤ LỤC .xxviii viii DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1 Tổng hợp kết nghiên cứu trước SHH HTKSNB 15 Bảng 1.2 Định nghĩa đo lường biến nghiên cứu trước 17 Bảng 3.1 Số lượng mẫu cấu đối tượng khảo sát 79 Bảng 4.1 Số lượng loại hình ngân hàng 87 Bảng 4.2 Kết nghiên cứu định tính nhân tố ảnh hưởng đến hữu hiệu HTKSNB 98 Bảng 4.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến hữu hiệu HTKSNB NHTM Việt Nam .99 Bảng 4.4 Kết thống kê ý kiến đánh giá chuyên gia nhân tố ảnh hưởng đến hữu hiệu hệ thống KSNB 100 Bảng 4.5 Kết thống kê ý kiến chuyên gia tiêu chí đo lường hữu hiệu hệ thống KSNB NHTM Việt Nam .100 Bảng 4.6 Thống kê mẫu khảo sát định lượng .102 Bảng 4.7 Kiểm định Cronbach Alpha thang đo môi trường kiểm soát .104 Bảng 4.8 Kiểm định Cronbach Alpha thang đo Đánh giá rủi ro .104 Bảng 4.9 Kiểm định Cronbach Alpha thang đo Hoạt động kiểm soát 105 Bảng 4.10 Kiểm định Cronbach Alpha thang đo Thông tin truyền thông 106 Bảng 4.11 Kiểm định Cronbach Alpha thang đo Giám sát .106 Bảng 4.12 Kiểm định Cronbach Alpha thang đo thể chế trị .107 Bảng 4.13 Kiểm định Cronbach Alpha thang đo Lợi ích nhóm 107 Bảng 4.14 Kiểm định Cronbach Alpha thang đo Sự hữu hiệu hệ thống KSNB 108 Bảng 4.15 Bảng tổng hợp kết kiểm định chất lượng thang đo nhân tố ảnh hưởng đến hữu hiệu HTKSNB .109 Bảng 4.16 Kết kiểm định giả thuyết nhân tố ảnh hưởng đến hữu hiệu hệ thống KSNB NHTM Việt Nam .119 Bảng 4.17 Tầm quan trọng nhân tố ảnh hưởng đến hữu hiệu hệ thống KSNB NHTM Việt Nam .123 Bảng 5.1 Trật tự nhân tố tác động đến hữu hiệu hệ thống .127 ix DANH MỤC HÌNH VẼ Hình 1.1 Mô hình mối liên hệ KSNB với hoạt động tài Hình 1.2 Mô hình mối liên hệ KSNB với việc đạt mục tiêu Hình 1.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến chiến lược KSNB Hình 1.4 Mối quan hệ KSNB với hiệu KTNB 10 Hình 1.5 Các nhân tố tác động đến hữu hiệu HTKSNB 13 Hình 1.6 Các nhân tố ảnh hưởng đến hữu hiệu HTKSNB 14 Hình 1.7 Tổng hợp nghiên cứu có liên quan đến HTKSNB 22 Hình 1.8 Mô hình tác động nhân tố KSNB tới chất lượng KS rủi ro 27 Hình 1.9 Mô hình yếu tố tác động đến hiệu HTKSNB 29 Hình 1.10 Mô hình tác động KSNB đến hiệu hoạt động rủi ro NHTM Việt Nam 29 Hình 1.11 Mô hình tác động KSNB đến hiệu tài NHTM Việt Nam 30 Hình 1.12 Mô hình tác động KSNB đến rủi ro phá sản NHTM Việt Nam 30 Hình 2.1 Các mục tiêu hệ thống kiểm soát nội 39 Hình 2.2 Các mục tiêu hệ thống kiểm soát nội 39 Hình 2.3: Khái quát quy trình đánh giá rủi ro 53 Hình 2.4 Cơ cấu kiểm soát nội 59 Hình 2.5: Mô hình nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến hữu hiệu HTKSNB NHTM Việt Nam 67 Hình 3.1: Quy trình nghiên cứu hỗn hợp 71 Hình 3.2 Quy trình nghiên cứu chi tiết 72 Hình 3.3 Các bước thực nghiên cứu 73 Hình 3.4: Quy trình phân tích liệu định tính 76 Hình 3.5: Quy trình phương pháp phân tích liệu định lượng 83 Hình 4.1 Vốn điều lệ số ngân hàng sau sáp nhập 88 Hình 4.2 Tỷ lệ an toàn vốn hệ thống ngân hàng 88 Hình 4.3 Tăng trưởng tín dụng tăng trưởng GDP 89 Hình 4.4 ROA hệ thống ngân hàng Việt Nam 91 xiii 11 Sự tương quan khác biệt quy định kế toán công cụ tài Việt Nam chuẩn mực kế toán quốc tế IAS 32, IAS39 chuẩn mực báo cáo tài quốc tế IFRS 7, (Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia: Kế toán kiểm toán tiến trình cải cách hội nhập), Vụ chế độ kế toán kiểm toán, Bộ Tài Đại học kinh tế Đà Nẵng, tháng 08/2014, tr119-122 (ISBN: 978-604-0-065018) 12 Một số trường hợp ghi nhận kế toán bất động sản đầu tư , hàng hóa bất động sản thành phẩm bất động sản theo chuẩn mực Kế toán số 05 (VAS05) thông tư 200/2014/TT-BTC, Tạp chí kế toán kiểm toán, số 11/2015 (146), tr 32-34 13 The research of factors affecting the effectiveness of internal control systems in comercial banks – Empirical evidence in Viet Nam, International Business Research, Vol.9, No.7, 144-153 Doi: 10.5539/ibr.v9n7p144 xiv TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt: Alvin A Arens & James K.Loebbecke,(2000) Kiểm toán Hà Nội: Nhà xuất thống kê Bộ môn Kiểm toán - ĐH Kinh tế TPHCM, (2014) Giáo trình kiểm toán Tp HCM: nhà xuất kinh tế Bộ Tài Chính, (2001) Quyết định số 143/2001/QĐ-BTC ngày 21/12/2001, Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 400 Bộ Tài Chính, (2012) Thông tư số 214/2012/TT–BTC ngày 06 tháng 12 năm 2012, chuẩn mực kiểm toán số 315 Bùi Thị Minh Hải, (2012) Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội doanh nghiệp may mặc Việt Nam Luận án tiến sĩ kinh tế Trường Đại học kinh tế quốc dân Chính phủ, (2006) Quyết định số 112/2006/QĐ-TTg Thủ tưởng phủ việc phê duyệt đề án phát triển ngành ngân hàng Việt Nam đến năm 2010 định hướng đến năm 2020 Chính phủ, (2012) Quyết định số 254/2012/QĐ/TTg Thủ tưởng phủ việc Ban hành đề án cấu lại tổ chức tín dụng giai đoạn 2011-2015 Chính phủ, (2014) Nghị định 26/2014/NĐ-CP tổ chức hoạt động tra, giám sát ngân hàng Dương Xuân Ngọc Lưu Văn An, (2003) Thể chế trị giới đương đại Hà Nội: Nhà xuất trị quốc gia 10 Đào Văn Phúc & Lê Văn Hinh, (2012) Hệ thống kiểm soát nội gắn với rủi ro ngân hàng thương mại Việt Nam giai đoạn nay, Tạp chí ngân hàng, số 24, trang 20-26 xv 11 Đặng Đình Tân cộng sự, (2000) Quá trình hình thành phát triển thể chế trị Việt Nam kể từ năm 1945 đến Kỷ yếu đề tài NCKH cấp Học viện trị quốc gia Hồ Chí Minh 12 Đặng Hữu Mẫn Hoàng Dương Việt Anh, (2014) Nghiên cứu yếu tố kinh tế thể chế ảnh hưởng đến hoạt động hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam, Tạp chí kinh tế phát triển, số 209, trang 82-94 13 Đào Minh Phúc Lê Văn Hinh, (2012) Hệ thống KSNB gắn với quản lý rủi ro NHTM Việt Nam giai đoạn nay, Tạp chí ngân hàng, số 24, trang 20-25 14 Đinh Phà Minh, (2006) Hoàn thiện hệ thống kiểm tra, kiểm toán nội NHTM nhà nước, Tạp chí khoa học đào tạo ngân hàng, số 51, trang 17-21 15 Đinh Phi Hổ, (2014) Phương Pháp Nghiên Cứu Kinh Tế & Viết Luận Văn Thạc Sĩ Hồ Chí Minh: Nhà xuất Phương Đông 16 Hà Xuân Thạch Nguyễn Thị Mai Trang, (2016) Nghiên cứu ảnh hưởng nhân tố thuộc hệ thống KSNB đến chất lượng kiểm soát rủi ro công ty xây dựng Tp Hồ Chí Minh Hội nghị quốc tế kế toán tài 2016 17 Harold Koontz, Ciryl O’ Donnell, Heinr Weihrich, (1992) Những vấn đề cốt yếu quản lý - Bản dịch Hà Nội: Nhà Xuất Khoa học Kỹ Thuật 18 Hoàng Chí Bảo, (2008) Cải cách thể chế Việt Nam trước thách thức toàn cầu hóa, Tạp chí cộng sản, số 17, trang 10-17 19 Hoàng Huy Hà, (2006) Bàn chế kiểm soát nội NHTM Việt Nam Kỷ yếu hội thảo khoa học Giải pháp phát triển hệ thống giám sát tài chính-ngân hàng hữu hiệu, Ngân hàng nhà nước 20 Hoàng Trọng Chu Nguyễn Mộng Ngọc, (2005) Phân tích liệu nghiên cứu với SPSS Tp HCM: Nhà xuất Thống kê xvi 21 Hoàng Văn Luân, (2014) Lợi ích nhóm vấn đề lợi ích nhóm Việt Nam nay, Tạp chí khoa học ĐHQGHN, khoa học xã hội nhân văn, tập 30, số (2014), trang 1-10 22 James, H, Donnelly, (2001) Quản lý Hà Nội: Nhà Xuất Thống kê 23 Lê Quốc Lý, (2014) Lợi ích nhóm – Thực trạng giải pháp Hà Nội: Nhà xuất trị quốc gia 24 Marshall, C., & Rossman, G B (2015) Thiết kế nghiên cứu định tính Tp Hồ Chí Minh: Nhà xuất Kinh tế TP.HCM 25 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, (2006) Quyết định số 36/2006/QĐNHNN ngày 01/8/2006 Quy chế kiểm tra, kiểm soát nội TCTD 26 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, (2006) Quyết định số 37/2006/QĐNHNN ngày 01/8/2006 ban hành Quy chế kiểm toán nội TCTD 27 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, (2011) Thông tư số 44/2011/TT-NHNN ngày 29/12/2011 quy định hệ thống KSNB kiểm toán nội TCTD, chi nhánh ngân hàng nước 28 Ngân hàng nhà nước Việt Nam, (2015) Thông tư 03/2015/TT-NHNN hướng dẫn số điều nghị định 26/2014/NĐ-CP phủ tổ chức hoạt động tra, giám sát ngành ngân hàng 29 Ngân hàng nhà nước Việt nam, Báo cáo thường niên năm 2010 – 2015 30 Ngô Trí Tuệ, (2004) Xây dựng Hệ thống kiểm soát nội với việc tăng cường quản lý tài Tổng Công ty Bưu – Viễn thông Việt Nam Đề tài NCKH cấp Đại học kinh tế quốc dân 31 Ngô Văn Thạo cộng sự, (2015) Thực trạng xu hướng giải pháp phòng, chống Lợi ích nhóm nước ta nay, Hà Nội: Nhà xuất Chính trị quốc gia – thật 32 Nguyễn Anh Phong & Hà Tôn Trung Hạnh, (2010) Nâng cao hiệu hoạt động kiểm soát nội ngân hàng thương mại địa bàn Tp HCM, Tạp chí phát triển kinh tế, số 10, trang 41-48 xvii 33 Nguyễn Anh Tuấn, (2006) Bàn chế kiểm soát nội ngân hàng thương mại”, Tạp chí Phát triển Kinh tế, số 186, tháng năm 2006 34 Nguyễn Đình Thọ – Nguyễn Thị Mai Trang, (2008) Nghiên cứu khoa học Quản Trị Kinh Doanh, Tp Hồ Chí Minh: Nhà xuất Thống Kê 35 Nguyễn Đình Thọ, (2011) Phương pháp nghiên cứu khoa học kinh doanh, thiết kế thực hiện, Tp HCM: Nhà xuất lao động xã hội 36 Nguyễn Đức Thảo, Trần Quốc Đạt, (2006) Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO ngân hàng thương mại Việt Nam Tạp chí khoa học đào tạo ngân hàng, số 50, trang 44-50 37 Nguyễn Hữu Đễ, 2014 Về khái niệm lợi ích nhóm, nhóm lợi ích khái niệm lợi ích nhóm Việt Nam, Tạp chí triết học, số 10 (281), trang 53-60 38 Nguyễn Hữu Khiển, (2015) Lợi ích nhóm nhóm lợi ích dạng tham nhũng, Tạp chí khoa học xã hội Việt Nam, số 12 (97), trang 28-32 39 Nguyễn Như Ý, (1998) Đại từ điển Tiếng Việt, Hà Nội: Nhà xuất văn hóa thông tin 40 Nguyễn Quang Quynh Ngô Trí Tuệ, (2014) Giáo trình Kiểm toán tài Hà Nội: Nhà xuất ĐH Kinh tế quốc dân 41 Nguyễn Quang Quynh, (2005) Lý thuyết kiểm toán Hà Nội: Nhà xuất Tài 42 Nguyễn Thị Hương Liên, (2015) Bài học từ thất bại hệ thống kiểm soát nội ngân hàng thương mại Tạp chí khoa học kiểm toán, số tháng 08/2015 43 Nguyễn Thị Lan Anh, (2013) Hoàn thiện hệ thống KSNB tập đoàn hóa chất Việt Nam Luận án tiến sỹ kinh tế Đại học kinh tế quốc dân 44 Nguyễn Thị Phương Hoa, (2009) Giáo trình kiểm soát quản lý, Hà Nội: Nhà xuất Đại học Kinh tế quốc dân 45 Nguyễn Thu Hoài, ( 2011) Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội doanh nghiệp sản xuất xi măng thuộc Tổng công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam Luận án tiến sỹ kinh tế Học viện tài xviii 46 Nguyễn Tuấn & Đường Nguyễn Hưng, (2015) Tổng quan lý thuyết tác động KSNB đến hiệu hoạt động rủi ro ngân hàng thương mại Việt Nam, Tạp chí công nghệ ngân hàng, số 113, trang 50-62 47 Phạm Bính Ngọ, (2011) Tổ chức hệ thống kiểm soát nội đơn vị dự toán trực thuộc Bộ quốc phòng Luận án tiến sỹ kinh tế Trường Đại học Kinh tế quốc dân 48 Phạm Quang Huy, (2014) Bàn COSO 2013 định hướng vận dụng việc giám sát trình thực thi chiến lược kinh doanh, Tạp chí phát triển hội nhập, số 15(25), trang 29-33 49 Phan Hùng An, (2005) Kiểm tra nội ngân hàng thương mại bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế Tạp chí ngân hàng, số 3, trang 11-16 50 Phan Văn Tính, (2007) Bàn việc xây dựng hệ thống kiểm tra, kiểm soát nội ngân hàng thương mại theo yêu cầu Tạp chí ngân hàng, số 8, trang 23-26 51 Quốc hội Việt Nam, (2015) Luật Kế toán Việt Nam số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015 52 Trần Thị Giang Tân, (2012) Kiểm soát nội bộ, Tp Hồ Chí Minh: Nhà xuất Phương Đông 53 Võ Thị Hoàn Nhi & Lê Thị Thanh Huyền, (2014) Hoàn thiện hệ thống KSNB ngân hàng thương mại Việt Nam theo mô hình COSO, Tạp chí ngân hàng, số 14, trang 22-27 54 Viện ngôn ngữ học, (2000) Từ điển tiếng Việt, Nhà xuất Đà Nẵng 55 Victor Z Bring Herbert Witt, (2000) Kiểm toán nội đại, đánh giá hoạt động hệ thống kiểm soát Hà Nội: Nhà Xuất Tài 56 Việt Dũng, (2007) Mô hình tổ chức quản lý rủi ro ngân hàng Tạp chí ngân hàng, số 10, trang 33-36 57 Vũ Thúy Ngọc, (2006) Hệ thống kiểm soát nội ngân hàng thương mại đại Tạp chí Ngân hàng, số 9, trang 29-30 xix 58 Vương Đình Huệ Đoàn Xuân Tiên, (1997) Thực hành kiểm toán báo cáo tài Hà Nội: Nhà xuất Tài Tiếng Anh: 59 Ahmad, Kamilah & Mohamed Zabri, Shafie, (2015) Factors explaining the use of management accounting practices in Malaysian medium-sized firms Journal of Small Business and Enterprise Development 22 (2015): 762-781 60 Allan J.Cigler and Burdett A.Loomis, (1995) Interest Group Politisc, Congressional Quarterly Presss: 89 61 Anderson N , ( 1981) Foundations in Integration Theory Academic Press New York 62 Angella Amudo, Eno L Inanga, (2009) Evaluation of Internal Control Systems: A Case Study from Uganda, International Research Journal of Finance and Economics, 27:125-144 63 Anthony, R.N; Dear, J and Bedford, N.M, ( 1989) Management Control System, Irwin, Homewood, IL 64 Ashbaugh-Skaife, H., Collins, D W., Kinney, W R., & LaFond, R., (2008) The effect of SOX internal control deficiencies and their remediation on accrual quality The Accounting Review , 83 (1): 217-250 65 Baleet,J.et De Bry F., (2001) L’entreprise et l’éthique Paris Editions du Seuil, p437 66 Basel Bank Committee of Supervision, (2003) Enhancing Corporate Governance for Banking Organizations 67 Basel committee of Supervision, (1998) Framework for internal control systems in Banking organization 68 Beck T., A Demirguc-Kunt and R Levine, (2003) Law, Endownment and Finance, Journal of Financial Economics, 70:137-181 xx 69 Beneish, M D., Billings, M B., & Hodder, L D , (2008) Internal control weaknesses and information uncertainty The Accounting Review , 83 (3): 665-703 70 Bollen, K , (1989) Structural Equations with Latent Variables, New York,: John Wiley & Sons, Inc 71 C.T.Gamage and AAJ Fernando, (2014) Effectiveness of internal control system in state commercial banks in Sri Lanka, International Journal of Scientific Research and Innovative Technology, Vol No 5: 25-44 72 Cadbury Committee, (1992) Report of the committee on the financial aspects of corporate governance London: Gee and Company Ltd 73 Calomiris, C W & Kahn, C M (1991) The Role of demandable debt in structuring optimal bank arrangements, American economic Review, 81(3): 497 -513 74 Canadian Institute of Chartered Accountants (CICA) – Criteria of Control (1994) CoCo – An Overview CICA 75 COBIT, (2007) Internal Control Framework [pdf] Available at: .[Accessed 21 July 2007] 76 Cochran, W , (1997) Sampling Techniques, New York: John Wiley & Sons Inc 77 Committee of Sponsoring Organisations of the Treadway Commission (COSO) (1992) Internal control-integrated framework New York, NY: AICPA 78 Cornet, Guo, Khaksari & Tehranian, (2005) The impact of state ownership on performance differences in private – owned versus state–owned banks: An international comparision Journal of Finacial Intermediation, 19: 74-94 xxi 79 COSO, (2004) Enterprise Risk Management-Integrate FrameworkExcutive Summary Framework, September 2004 80 COSO, (2013) The 2013 Internal Control–Integrated Framework 81 COSO, (2013) The 2013 COSO Framework & SOX Compliance: One Approach to an Effective Transition 82 Creswell JW, (2003) Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches, 2nded, Thousand Oaks CA: Sage 83 Creswell JW and Clark WL, (2007) Designing and Conducting Mixed Methods Research, Thousand Oaks CA, Sage 84 D‟Aquila, J M., (1998) Is the control environment related to financial reporting decisions? Hagan School of Business, New York NY 85 DeFond, M., Jiambalvo, (1991) Incidence and circustances of accounting errors The Accounting Review, 66: 643-655 86 Diamond, D W., (1984) Financial Intermediation and delegated monitoring Review of economic Studies, LTD: 393-414 87 DiNapoli, T P , (2007) Standards for Internal Control In New York State Government 88 Don Hellriegel Jonn W.Slocum (1986), Management, 4th Ed AddisonWesley Publishing company, trang 58 89 Douglas NK, (2011) Internal control and its contributions to organizational efficiency and effectiveness: A case study of Ecobank Ghana limited [pdf] Available at 90 Doyle, J., Ge, W., & McVay, S, (2005) Accruals quality and internal control over financial reporting, Working paper, Utah State University 91 Doyle, J., Ge, W., & McVay, S., (2007) Determinants of weaknesses in internal control over financial reporting Journal of Accounting and Economics , 44: 193-223 xxii 92 Doyle, J., Ge, W., & McVay, S., (2007) Accruals quality and internal control over financial reporting The Accounting Review , 82 (5): 11411170 93 Draft, Public Exposure, (2012) Draft for public Exposure, December 2011 94 Ernst & Young, ( 2003) An evaluation of internal control: Considerations for evaluating internal control at the entity level Ernst &Young SCORE Retrieval File No EE0677 95 Exposure, Public, and Feedback Question, (2012) Internal control – Integrate Framword Public Exposure Feedback Question, December 2011 96 Ferreira, A & Otley, D , 2005 The design and use of management control systems: an extended framework for analysis AAA 2006 Management AccountingSection(MAS)Meeting http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=682984 (truy cập 14/6/ 2016) 97 Frank Scarpatti, (1977) Social Problems, Dreyden Press USA, p.632 98 Freeman, R,R, (1984) Strategic management: a stakeholder approach, Boston, Pitman 99 Ge, W., & McVay, S., (2005) The disclosure of material weaknesses in internal control after the Sarbanes-Oxley Act Accounting Horizons , 19 (3): 137-158 100 Hair, J.F., Black, W.C., Tatham, R.L., & Anderson, R.E., (2010) Multivariate Data Analysis, 5th ed NJ, USA: Prentice-Hall 101 Hammersley, J S., Myers, L A., & Shakespeare, C., (2008) Market reactions to the disclosure of internal control weaknesses and to the characteristics of those weaknesses under Section 302 of the Sarbanes Oxley Act of 2002 Review of Accounting Studies , 13 (1): 141-165 xxiii 102 Henri Fayol, (1949) General and Industrial Management, Pitman Publishing, New York 103 Hevesi G., (2005) Internal Control Standards in New York States Government Available at 104 Hurley, D A., & Boyd, D ,Summer, ( 2007) Sarbanes-Oxley Act Section 404: Effective internal controls or overriding internal controls? Forensic Examiner, 16(2) Available at: 105 International Good Practice Guidance, (2012) Evaluating and Improving Internal Control in Organizations 106 J.Altamuro., A B., (2010) How does internal control regulation affect financial reporting?, Journal of Accounting & Economics, 49:58-74 107 Jenkinson, N , (2008) Strengthening Regimes for Controlling Liquidity Risks: Some Lessons from the Recent Turmoil 108 Jensen, M C & Meckling, W H., (1976) Theory of the firm Managerial behaviour, agency costs and ownership structure Journal of Financial Economics, 3: 305-369 109 Joseph M Onumah, Ransome Kuipo, Victoria A Obeng, (2012) Effectiveness of Internal Control Systems of Listed Firms in Ghana, Accounting in Africa Published online: 2012: 31-49 110 Kaufmann, D., Kraay, A & Mastruzzi, M , (2009) Governance matters VIII: Aggregate and individual governance indicators 1996-2008, World bank policy research, working paper 4280 111 Kenjegalieva, A & Simper, R , (2011) Aproductivity analysic of Central and Eastern European banking taking into acount risk decomposition and environmental variables, Research in International Business and Finance, 25 (1): 26-38 xxiv 112 Kopp, Lori S and O’Donnell, Ed , (2005) The Influence of a Business-process Focus on Category Knowledge and Internal Control Evaluation Accounting, Organizations and Society, 30:423–434 113 King, N., ( 2004) Using Templates in the Thematic Analysis of Text In C Cassell, & G Symon, Essential Guide to Qualitative Methods in Organizational Research (pp 256-270) London: Sage 114 Lannoye M.A, (1999) Evaluation of internal Controls [Retrieved in, set, 2009] 115 Laura F.Spira & Micheal Page, (2002) The Turnbull report, internal control and risk management: The developing role of internal audit, The Institute of Chartered Accountants of Scotland 116 Leone, Andrew J., ( 2007) Factors Related to Internal Control Disclosure: A Discussion of Ashbaugh, Collins, and Kinney (2007) and Doyle, Ge, and McVay (2007) Journal of Accounting and Economics, 44:224–237 117 Lu, H., Richardson, G., & Salterio, S., (2009) Direct and indirect effects of internal control weaknesses and external audit effort on accruals quality: Evidence from a unique Canadian regulatory setting Working paper, University of Toronto and Queen's University 118 Merchant, K.A, (1985) Control in Business organization, Piman, Boston, MA 119 Messier W.F., (1997) Auditing a Systematic approach, McGraw Hill Company, USA 120 Michael C Jensen (1976), William H Meckling, 1976 Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Struture 121 Millichamp, A.H, (2002) Auditing, The Bath Press, Bath Eighth edition, 80-150, 349-355 xxv 122 Miles, B M., & Huberman, M A (1994) Data management and analysis methods Thousand Oaks, CA, US: Sage Publications 123 Miyajima, Kuroki, (2006) The unwiding of cross – shareholding in Japan: Causes, Effects and Implications; Paper presented at RIETI, Hitotsubashi University 124 Muhota K , (2005) Check list for an internal Audit.Giving Hope to World of Need USA 125 N.Klai, A O , (2011) Corporate Governance and Financial Reporting Quality: The Case of Tunisian Firms International Business Research, Vol.4, No.1: 158-166 126 Numally & Burnstein, (1994) Psychometric Theory, 3rd ed, New York: McGraw-Hill 127 Ofori W, (2011) Effectiveness of Internal Control System: A perception or Reality Available at http://ir.knust.edu.gh/bitstream/123456789/4435/1/WILLIAM%20OFORI %20FINAL%20THESIS%202011.pdf [Access on 25.05.2014] 128 O'Leary, Conor; Iselin, Errol; Sharma, Divesh, (2006) The Relative Effects of Elements of Internal Control on Auditors' Evaluations of Internal Control, Pacific Accounting Review, Vol 18, 2: 68-96 129 Otley, D ,1980 The contingency theory of management accounting: achievement and prognosis Accounting, Organizations and Society, Vol No 4, pp 413-428 130 Palfi C and Muresan M , (2009) Survey on Weaknesses of Banks’ Internal Control Systems, Journal of International Finance and Economics, Vol 9, No 1: 106-116 131 Rae, K & Subramaniam, N., (2006) The Relationship between Internal Control Procedural Quality, Organizational Justice Perceptions and Employee Fraud xxvi 132 Rae, Kirsty and Subramaniam, Nava, (2008) Quality of Internal Control Procedures: Antecedents and Moderating Effect on Organizational Justice and Employee Fraud Managerial Auditing Journal, 23(2):104-124 133 Rajan, R G and L Zingales, (1998) Financial Dependence and Growth American Economic Review, 88 (6):559-586 134 Ramos, M , (2004) Evaluate the Control Environment: Documentation Is Only a Start; Now it‟s All about Asking Questions Journal of Accounting, vol 197, 2004 135 Rawls, J.A, (1971) Theory of justice, N.Y: 60 136 Rober R Moeller, (2009) Brinhk’s Modern Internal Auditing – Sixth Edition, John Wiley & Sons, Inc 137 Rober R Moeller, (2009) Brinhk’s Modern Internal Auditing – Sixth Edition, John Wiley & Sons, Inc 138 SEC, (2009) Study of the Sarbanes-Oxley Act of 2002 Section 404 internal control over financial reporting requirements 139 Shenkir, W.G., and P.L Walker, (2006) Implementing Enterprise Risk Management, Statement on Management Accounting, Institute of Management Accountants 140 Simmons M.R , (1995) The framework for Internal Control : A strategic approach to internal audit Available at [Accessed on 14.06.2013] 141 Spinger L.M , (2004) Revisions to OMB Circular A-123, Management’s Responsibility for Internal Control Available at 142 Steven J.Root, (2000) Beyond COSO: Internal Control to Enchance Corporate Governance, John Wiley & Sons, INC xxvii 143 Sultana R and Haque M E., (2011) Evaluation of Internal Control Structure: Evidence from Six Listed Banks in Bangladesh, ASA University Review, Vol No 144 Thomas, Clive S (ed.), (1993) First World Interest Groups, A Comparative Perspective, Westport: Greenwood Press 145 Turnbull Committee, (1999) Internal control: Guidance for directors on the combined code Working Party of the Committee on Corporate Governance, ICAEW, London 146 Vanasco,R.,(1999) The foreign corrupt practices act: An international perspective Managerial Auditing Journal, 14(4/5):159–262 147 V Mongkolsamai, P Ussahawanitchakit (2012), Impacts of internal control strategy on efficiency operation of organization of Thai listed firms, International journal of business strategy, vol 12, No 3: 22-35 148 Yuan Li, Yi Liu, Yongbin Zhao, (2006) The Role of Market and Entrepreneurship Orientation and Internal Control in the New Product Development Activities of Chinese Firms, Industrial Marketing Management, 35: 336-347 149 Walker D.M., (1999) Standards for Internal Control in Federal Government Available at .[Accessed on 12.05.2013] 150 Whitting O.R and Pany K., (2001) Principles of Auditing and Other Assurance Services, McGraw Hill Company, USA Available at
- Xem thêm -

Xem thêm: Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hữu hiệu của hệ thống kiểm soát nội bộ trong các ngân hàng thương mại Việt Nam, Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hữu hiệu của hệ thống kiểm soát nội bộ trong các ngân hàng thương mại Việt Nam, Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hữu hiệu của hệ thống kiểm soát nội bộ trong các ngân hàng thương mại Việt Nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay