(TÓM TẮT LUẬN ÁN TS) TRUYỆN TRUYỀN KỲ VIỆT NAM THỜI KỲ TRUNG ĐẠI (NHÌN TỪ PHƯƠNG DIỆN TỔ CHỨC CỐT TRUYỆN VÀ XÂY DỰNG NHÂN VẬT)

27 171 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/11/2016, 09:33

(LUẬN ÁN TS) TRUYỆN TRUYỀN KỲ VIỆT NAM THỜI KỲ TRUNG ĐẠI (NHÌN TỪ PHƯƠNG DIỆN TỔ CHỨC CỐT TRUYỆN VÀ XÂY DỰNG NHÂN VẬT)(LUẬN ÁN TS) TRUYỆN TRUYỀN KỲ VIỆT NAM THỜI KỲ TRUNG ĐẠI (NHÌN TỪ PHƯƠNG DIỆN TỔ CHỨC CỐT TRUYỆN VÀ XÂY DỰNG NHÂN VẬT)(LUẬN ÁN TS) TRUYỆN TRUYỀN KỲ VIỆT NAM THỜI KỲ TRUNG ĐẠI (NHÌN TỪ PHƯƠNG DIỆN TỔ CHỨC CỐT TRUYỆN VÀ XÂY DỰNG NHÂN VẬT)(LUẬN ÁN TS) TRUYỆN TRUYỀN KỲ VIỆT NAM THỜI KỲ TRUNG ĐẠI (NHÌN TỪ PHƯƠNG DIỆN TỔ CHỨC CỐT TRUYỆN VÀ XÂY DỰNG NHÂN VẬT) B GIO DC V O TO TRNG I HC S PHM H NI - ****** - TH M PHNG TRUYệN TRUYềN Kỳ VIệT NAM THờI TRUNG ĐạI (NHìN Từ PHƯƠNG DIệN Tổ CHứC CốT TRUYệN Và XÂY DựNG NHÂN VậT) Chuyờn ngnh: Vn hc Vit Nam Mó s: 62.22.01.21 TểM TT LUN N TIN S NG VN H NI - 2016 Cụng trỡnh c hon thnh ti: Trng i hc S phm H Ni Ngi hng dn khoa hc: PGS.TS V Thanh Phn bin 1: PGS.TS Nguyn Th Chin Trng i hc Vn húa H Ni Phn bin 2: PGS.TS Ha Diu Thỳy Trng i hc Hng c Phn bin 3: PGS.TS Trn Vn Ton Trng i hc S phm H Ni Lun ỏn s c bo v trc Hi ng ỏnh giỏ lun ỏn cp Trng hp ti Trng i hc S phm H Ni Vo hi gi ngy thỏng nm 2016 Cú th tỡm hiu lun ỏn ti: - Th vin Quc gia - Th vin Trng i hc S phm H Ni M U Lý chn ti 1.1 u th ca hng tip cn th loi i vi vic nghiờn cu hc trung i Vit Nam 1.2 V trớ quan trng ca truyn truyn k cu trỳc hc trung i 1.3 Vic nhỡn nhn c trng truyn truyn k t thc t sỏng tỏc ca cỏc nh Vit Nam v theo tin trỡnh lch s th loi cha thc s c xem xột y Hai phng din c bn ca truyn truyn k l t chc ct truyn v xõy dng nhõn vt cng cha c tỡm hiu mt cỏch h thng 1.4 í ngha thc tin ca ti, mc ớch h tr cho vic nghiờn cu v ging dy truyn truyn k cỏc h o to Ph thụng v Cao ng, i hc Mc tiờu v nhim v nghiờn cu 2.1 Mc tiờu nghiờn cu Tỡm hiu c im truyn truyn k trung i Vit Nam quỏ trỡnh ng, t hai phng din c bn ca th loi l t chc ct truyn v xõy dng nhõn vt 2.2 Nhim v nghiờn cu - Xỏc lp nhng tiờu nhn din th loi, t ú, h thng húa danh mc truyn truyn k trờn c s 16 tỏc phm v tỏc phm c kho sỏt - Tỡm hiu nhng ht nhõn ct lừi to nn tng cho s hỡnh thnh ca truyn truyn k, cho quỏ trỡnh kin to chõn dung th loi nh ng lc húa, yờu cu lch s, tip nhn húa, hc, - Nghiờn cu cỏc mụ hỡnh kt cu ct truyn, cỏch t chc im nhỡn trn thut v cỏch phi hp hỡnh thc li ngh thut truyn truyn k, ch nhng tip ni v bin i ca th loi t phng din t chc ct truyn - H thng nhng kiu loi nhõn vt c thự v tỡm hiu cỏc th phỏp xõy dng nhõn vt, tỏi to hin thc in hỡnh ca truyn truyn k, t ú, lm rừ tớnh n nh cng nh s thay i quan nim ngh thut v ngi, phng thc tip cn v xõy dng hỡnh tng ngi ca truyn truyn k trung i Vit Nam i tng v phm vi nghiờn cu 3.1 i tng nghiờn cu Truyn truyn k trung i Vit Nam cỏc bn c lp v tỏc phm ó c dch, gii thiu, c th l 205 truyn truyn k 16 u sỏch (Ph lc s 1, 2) 3.2 Phm vi nghiờn cu c im ca truyn truyn k trung i Vit Nam quỏ trỡnh ng c trung tỡm hiu trờn hai phng din: t chc ct truyn v xõy dng nhõn vt Phng phỏp nghiờn cu Lun ỏn s dng cỏc phng phỏp nghiờn cu chớnh l phng phỏp nghiờn cu th loi, phng phỏp so sỏnh hc, phng phỏp lch s c th v t s hc úng gúp mi ca lun ỏn - xut khỏi nim truyn truyn k trung i Vit Nam vi nhng tiờu c th khu bit truyn truyn k vi cỏc th loi khỏc v nhn din tỏc phm truyn k gia phc hp sỏng tỏc ca cỏc nh trung i - Kho sỏt, h thng húa danh mc 205 tỏc phm truyn k t cỏc xuụi t s Vit Nam thi trung i - Nghiờn cu mt cỏch h thng cỏc phng din khỏc t chc ct truyn v xõy dng nhõn vt truyn truyn k trung i Vit Nam, lm sỏng t c im v lý gii s ng ca th loi, ng thi khng nh úng gúp ca cỏc nh truyn k vi vic xõy dng nn xuụi dõn tc Cu trỳc ca lun ỏn Ngoi phn m u, phn kt lun, danh mc cỏc cụng trỡnh nghiờn cu ca tỏc gi cú liờn quan n ti lun ỏn, th mc ti liu tham kho v ph lc, ni dung chớnh ca lun ỏn c trin khai thnh bn chng: Chng 1: Tng quan tỡnh hỡnh nghiờn cu v c s lý thuyt ca ti Chng 2: Truyn truyn k trung i Vit Nam - Ngun gc v din mo Chng 3: Truyn truyn k trung i Vit Nam - Nhỡn t phng din t chc ct truyn Chng 4: Truyn truyn k trung i Vit Nam - Nhỡn t phng din xõy dng nhõn vt Chng TNG QUAN TèNH HèNH NGHIấN CU V C S Lí THUYT CA TI 1.1 Tng quan tỡnh hỡnh nghiờn cu Lch s nghiờn cu truyn truyn k, theo chỳng tụi, cú th c khỏi quỏt thnh nhng khuynh hng chớnh: 1.1.1 Tip cn, ỏnh giỏ giỏ tr ca nhng tỏc phm truyn k c lp õy l xu hng ch o v c ngun t sm Nhng bn nhn c nhiu s quan tõm l Lnh Nam chớch quỏi lc, Thỏnh Tụng di tho, Truyn k mn lc, Truyn k tõn ph, Cụng d tip ký, Lan Trỡ kin lc Cỏc sỏng tỏc cũn li cha c tỡm hiu nhiu nhng sỏch dung hp nhiu li vit, truyn truyn k cha c tỏch nhn din riờng Khỏi quỏt v giỏ tr ni dung v ngh thut tỏc phm l hng i chớnh cỏc cụng trỡnh, bi vit cp ti Nhng ỏnh giỏ mang tớnh cht xỏc lp v trớ ca tỏc phm truyn k lch s hc dõn tc l gi ý hu ớch ngi vit bc u hỡnh dung v tin trỡnh th loi 1.1.2 Tỡm hiu tỏc phm truyn truyn k t gúc so sỏnh Nhỡn nhn truyn truyn k trung i Vit Nam cỏc mi quan h, ngi nghiờn cu thng trung vo hai : tỏc phm truyn k vi húa, hc dõn gian ca dõn tc; tỏc phm truyn k vi húa, hc nc ngoi Con ng tỡm v ci ngun v tip bin nhng giỏ tr tinh hoa ca nhõn loi truyn truyn k l iu cỏc bc thc gi trung i nh H Thin Hỏn, Lờ Quý ụn, Phan Huy Chỳ, v cỏc nh nghiờn cu trong, ngoi nc sau ny nh K.I.Golgina, B.L.Riptin, Kawamoto Kurive, Trn ch Nguyờn, Trn ỡnh S, Phm Tỳ Chõu, Nguyn ng Na, Nguyn Nam, ó dnh cụng sc tỡm hiu, khng nh Nn hc truyn khu chớnh l b phúng cỏc nh y nhanh, mnh ng phỏt trin ca truyn truyn k, t th loi vay mn n th loi mang m du n dõn tc Nhỡn nhn tỏc phm truyn k Vit Nam tng quan vi truyn truyn k Trung Hoa, truyn truyn k khu vc ụng , ngi nghiờn cu khụng ch quan sỏt c din mo th loi phm vi liờn quc gia m cũn thy c c thự, du n riờng ca cỏc nh Vit Nam 1.1.3 Nghiờn cu, ỏnh giỏ truyn truyn k gúc th loi Nghiờn cu truyn truyn k vi t cỏch mt th loi c lp cú l phi n thp niờn 90 ca th k XX mi c t Cỏc hc gi thiờn v nhn din th loi t hng nghiờn cu trng hp v Truyn k mn lc ca Nguyn D c la chn nh tỏc phm in hỡnh Nhng cụng trỡnh t trng tõm tỡm hiu h thng sỏng tỏc truyn k khụng nhiu, hoc trung vo kho sỏt bn nh Nghiờn cu bn v ỏnh giỏ th loi truyn k bng ch Hỏn Vit Nam thi trung i (Phm Vn Thm), hoc m rng biờn th loi n nhiu kiu loi, hỡnh thỏi sỏng tỏc khỏc nh Truyn truyn k Vit Nam, c im hỡnh thỏi - húa v lch s (Nguyn Phong Nam), Tip cn truyn truyn k t gúc nhỡn th loi ch yu cú mt mt s bi vit cú quy mụ nh, ly i tng nghiờn cu l nhúm tỏc phm thuc mt giai on nht nh Chựm bi vit ca tỏc gi V Thanh l vớ d tiờu biu 1.1.4 Vn t chc ct truyn v xõy dng nhõn vt truyn truyn k T chc ct truyn v xõy dng nhõn vt l hai phng din ct lừi quỏ trỡnh kin to mt bn t s tỡm hiu giỏ tr ni dung v ngh thut ca tỏc phm hay tỏc phm truyn k, ngi nghiờn cu buc phi quan tõm n th gii nhõn vt, cỏc th phỏp xõy dng nhõn vt, ngun gc ct truyn cng nh cỏc k thut k chuyn Tuy vy, ct truyn v t chc ct truyn, nhõn vt v ngh thut khc hỡnh tng ch yu ch c xem xột cp truyn hoc truyn c th T hai phng din ny tỡm hiu c trng v nhỡn nhn tin trỡnh ng ca th loi l cũn nhiu b ng 1.2 C s lý thuyt ca ti 1.2.1 C s lý thuyt chung Hai c s lý thuyt nh hng cỏch tip cn i tng nghiờn cu ca lun ỏn l lý thuyt th loi v lý thuyt t s Lý thuyt th loi: Nguyờn tc mang tớnh phng phỏp lun nghiờn cu th loi l nguyờn tc loi hỡnh v nguyờn tc lch s: Nhỡn nhn th loi nh mt kiu cu to bn, mt hin tng lch s, va n nh va bin i khụng ngng Lý thuyt t s: Vi bn t s, t chc ct truyn v xõy dng nhõn vt l hai phng din quan trng nht Qua t chc ct truyn v xõy dng nhõn vt, ngi c cú th quan sỏt c gng mt tng i ton din ca mt th loi, t cỏc mu hỡnh ngi cho n t chc h thng tớnh cỏch, t cu trỳc ct truyn cho n phng thc hỡnh thnh vai k, li k, cỏch k (din ngụn t s) 1.2.2 Quan nim v truyn truyn k Khỏi nim truyn k ln u xut hin vo thi ng, Bựi Hỡnh s dng gi tờn b su nhng tiu thuyt (truyn xuụi) vit v ti, ch hoang ng nhng cú liờn quan ti hin thc cuc sng ngi ng thi ca ụng Sang i Tng, truyn k dn tr thnh tờn gi chung cho tiu thuyt ngụn thi ng v sau ú, nú c m rng ch nhng sỏng tỏc theo phong cỏch ng nhõn tiu thuyt Truyn truyn k cú mt i sng hc trung i Vit Nam t khỏ sm Thc t sỏng tỏc cho thy cỏc nh bc u ó cú ý thc nh danh th loi Khỏi nim truyn k tng xut hin nhan ba sỏch Truyn k mn lc, Truyn k tõn ph v Tõn truyn k lc Tuy nhiờn, cng ging nh nhiu xuụi trung i, ch dn v th loi ca ngi vit õy nhiu khụng tng hp hon ton vi c trng bn tỏc phm Khỏi nim v cỏc tiờu nhn din truyn truyn k cn thit phi c hỡnh thnh trờn c s chớnh h thng sỏng tỏc ca cỏc tỏc gi Vit Nam xut khỏi nim truyn truyn k trung i Vit Nam: Truyn truyn k l loi hỡnh xuụi t s thi trung i, cú quy mụ nh hoc trung bỡnh (xột v dung lng s trang), cú ct truyn hon chnh v nhõn vt vi to hỡnh, du n riờng Truyn truyn k phn ỏnh nhng ca hin thc cuc sng ngi bng phng thc k o, to nờn th gii ngh thut c thự vi s tham gia ca nhng motip, tỡnh tit khỏc thng, nghch d, s cú mt ca nhng kiu loi nhõn vt hn dung thc o, s hin din ca nhng cừi khụng gian siờu thc, hoang ng Truyn truyn k gn lin vi h cu v tng tng, khng nh ý thc t ch sỏng to ngh thut ca nh trung i khỏi nim trờn, truyn truyn k c nhn din vi ba tiờu chớ: Th nht, s tham gia ca cỏi k o cu trỳc hỡnh tng, cu trỳc ct truyn Ch k nh danh th loi cú th c truyn dn qua khỏi nim k o vi s bao cha hai cp , sc thỏi: k (khỏc thng, hi hu, d bit, quỏi n, i lp vi kinh nghim thụng thng, vờnh lch vi chun mc thụng thng) v o (siờu thc, bin huyn, thn d, hoang ng, - hon ton khụng cú thc ti) Th hai, truyn truyn k cú ct truyn vi h thng s kin, tỡnh tit c sp xp theo mt trt t ngh thut v nhõn vt vi nhng du n nht nh v hnh trng cuc i, tớnh cỏch Th ba, truyn truyn k gn lin vi sc tng tng, h cu v vai trũ sỏng to ca ch th nh Lý thuyt v truyn truyn k l nn tng c s chỳng tụi kho sỏt, phõn loi tỏc phm v nh hng trin khai cỏc nghiờn cu lun ỏn Tiu kt Chng Chng trỡnh by khỏi quỏt v tỡnh hỡnh nghiờn cu truyn truyn k trung i Vit Nam cựng nhng nn tng lý thuyt mang tớnh cht ch dn ngi vit xỏc nh nhng phng din ct yu ca th loi cn trung khai thỏc Chng TRUYN TRUYN K TRUNG I VIT NAM NGUN GC V DIN MO 2.1 C s hỡnh thnh v phỏt trin ca truyn truyn k Vit Nam thi trung i 2.1.1 C s lch s, xó hi Truyn truyn k i bi cnh lch s, xó hi trung i vi nhiu iu kin thun li cho s ny sinh v tn ti ca loi hỡnh hc huyn o ú l cuc sng sn xut ca c dõn nụng nghip, ngi ph thuc t nhiờn, tụn th, s hói thiờn nhiờn thn thỏnh ú l chớnh sỏch cai tr ca gii cm quyn phong kin, ch ý mn sc mnh ca thn linh, ma qu xõy dng ho quang, uy vng cho giai cp thng tr, ng thi, to ng biờn kim ta s chng i, ni lon nhõn gian ú l nhu cu tỡm kim im ta tõm linh ca ngi nhng thi im hoang mang, b tc Hin thc lch s xó hi va l cht liu va to ng lc cho s phỏt trin ca truyn truyn k 2.1.2 C s húa, hc Truyn truyn k c nuụi dng v tip sc t cỏi nhỡn h o v nhõn sinh, th gii ca tớn ngng a thn bn a v cỏc h t tng Nho - Pht o Truyn truyn k tip nhn nhng kinh nghim ca t s dõn gian, t cỏch t v th gii n phng thc t chc ngh thut, t cht liu sỏng tỏc n lý tng thm m Cỏc nh Vit Nam ng thi cng k tha thnh tu ca truyn quỏi, truyn k Trung Hoa, ca xuụi dõn tc y nhanh, mnh ng phỏt trin ca xuụi t s dõn tc núi chung, truyn truyn k núi riờng Cỏc h t tng, húa dõn gian v hc nc ngoi l nhng ngun lc quan trng thỳc y s i v chi phi ng ng ca truyn truyn k trung i Vit Nam 2.2 Din mo truyn truyn k Vit Nam thi trung i Do cỏc xuụi t s Vit Nam thi trung i thng khụng thun nht, quan nim v th loi ý nim ca ngi sỏng tỏc (ch dn t nhan tỏc phm) v c im bn cú nhiu s vờnh lch nờn vic xỏc nh din mo truyn truyn k ca chỳng tụi bt u trc ht t vic nhn din truyn truyn k cỏc sỏng tỏc Nhng bc i lch s ca truyn truyn k trung i Vit Nam, theo chỳng tụi, din qua ba giai on 2.2.1 Giai on hỡnh thnh Trờn c s nhng xuụi cũn lu gi c, cú th thy, nhng truyn truyn k u tiờn ó xut hin khong na cui th k XIV - na u th k XV Truyn Ging Vit, Truyn H ễ Lụi Lnh Nam chớch quỏi lc; S thn d ca Minh Khụng, p Lóng chõn nhõn Nam ễng mng lc ó m hai hng tip cn ngi v hin thc cho truyn truyn k, cng l cho truyn ngn thi trung i Vt lờn trờn mụ hỡnh ghi chộp tiu s nhõn vt mang mu sc huyn thoi kiu thn tớch, thn ph, cỏc truyn k cho thy trỡnh t s tng i thun thc ca hc trung i Vit Nam Trn Th Phỏp, H Nguyờn Trng ó t nn múng cho s phỏt trin ca truyn truyn k giai on tip theo trờn c hai phng din ni dung v ngh thut 2.2.2 Giai on phỏt trin nh cao Chng hnh trỡnh th hai ca truyn truyn k t na sau th k XV n na u th k XVIII tri qua ba du mc ln: Thỏnh Tụng di tho - Truyn k mn lc - Truyn k tõn ph Truyn truyn k l mụ hỡnh mu mc nh - nh nho - nh o c - nh chớnh tr - by t mi quan tõm ti thi cuc, gi gm nhng bi hc giỏo húa Th loi ny ng thi cng l hỡnh thc lý tng ngi ngh s c t tỏi hin nhng phm vi hin thc nhy cm, nhng ch b cm k Thỏnh Tụng di tho, Truyn k mn lc, Truyn k tõn ph phn no ó cho thy bc chuyn ca xuụi trung i Vit Nam, t phm trự hc cung ỡnh, t trng tõm vo cỏc ca cng ng, quc gia, dõn tc sang phm vi hc thnh th, ly i sng th tc, ngi bỡnh phm lm trung tõm phn ỏnh S tip ni v bin i cỏch t v hin thc, s k tha v i mi bỳt phỏp ngh thut ó giỳp Lờ Thỏnh Tụng, Nguyn D, on Th im to nờn giai on vng son ca truyn truyn k 2.2.3 Giai on canh tõn, bin i Con ng i mi truyn truyn k ó c bỏo hiu t Truyn k tõn ph nhng phi n Cụng d tip ký, nú mi din mt cỏch mnh m v quyt lit Nu nh giai on trc, truyn truyn k gn lin vi s mnh phn ỏnh s phn ngi, phi by bi kch v hộ m khỏt vng, dc vng ca h thỡ t õy, nhim v th loi ny m trỏch ó cú s thay i Cỏc nh thiờn v khuynh hng l húa hin thc Hai xu hng t s quan trng ca truyn truyn k na sau th k XVIII-XIX l k chuyn v cỏc nhõn vt ti danh, siờu vit v k cỏc chuyn thn d, l thng Cỏi k o khụng ch l phng tin ngh thut nh chiu ri nhng ca i thc, nú cũn l mt phn ca chớnh i sng hin thc Tiu kt Chng Din mo truyn truyn k trung i Vit Nam thc s b bn v phc T Lnh Nam chớch quỏi lc n Thớnh d lc, truyn truyn k ó tri qua ba chng ng: Hỡnh thnh - Phỏt trin - Canh tõn Din mo th loi c to dng chớnh quỏ trỡnh va trỡ nhng c trng ct lừi, va ng, bin i Chng TRUYN TRUYN K TRUNG I VIT NAM NHèN T PHNG DIN T CHC CT TRUYN 3.1 T chc ct truyn - Nhỡn t kt cu ct truyn Kho sỏt kt cu ct truyn truyn k, cú th quy chỳng v bn nhúm chớnh sau: ct truyn tuyn tớnh, ct truyn lng ghộp, ct truyn lp ghộp, ct truyn hi c Din mo v v trớ ca tng kiu loi ct truyn truyn truyn k qua cỏc giai on cú nhiu bin i 3.1.1 Ct truyn tuyn tớnh Ct truyn tuyn tớnh gn lin vi cỏch trin khai chui s kin theo trt t thi gian v nhõn qu õy l cỏch sp t ph bin t chc ct truyn truyn k (152/205 truyn k, chim 74%) V hỡnh thc, ct truyn tuyn tớnh dng nh khụng th hin nhiu s can thip cú ch ý ca ngi vit nhng thc t, dng thc cu trỳc ny khụng ng nht vi vic di chuyn nguyờn tin trỡnh s kin i thc Nhng kt ni thi gian, nhõn qu ch dn ngi c hỡnh dung v th t cỏc s vic nhõn vt tri qua, cũn mi gn kt bờn din trỡnh s kin mi chớnh l mó khúa giỳp h thu hiu bn cht hỡnh tng ngh thut, bn cht th gii c phn ỏnh Ct truyn tuyn tớnh Lnh Nam chớch quỏi lc, Thỏnh Tụng di tho, Truyn k mn lc, Truyn k tõn ph thng c t chc nhng truyn k tỏi hin lch s mt cuc i, mt s phn hoc quy mụ nh hn, tỏi hin mt chng ng nhõn vt tri qua Vic k chuyn theo cỏch i cựng nhõn vt qua ln lt cỏc bin c c nh truyn k na sau th k XVIII-XIX tip tc Song song vi ú, h cng xut cỏch thit lp mụ hỡnh ct truyn mi vi cỏc s kin, hnh ng dng nh ớt gn kt trc tip Nhõn vt c t vo nhiu tỡnh hung, cỏc tỡnh c lp, chỳng kt ni di mch ngm ý ngha: cựng tit l, thụng bỏo bn cht i tng c tỏi hin Kiu t chc liờn kt s kin ny m trin vng khai thỏc hin thc cho truyn truyn k t na sau th k XVIII: k v chuyn c, ngi c vi cỏc d kin mi S thay i ca truyn k khụng cu trỳc khung ct truyn m cỏch nh la chn v thit lp chui hnh ng ca nhõn vt 3.1.2 Ct truyn lng ghộp Mụ hỡnh chuyn lng chuyn cú mt cỏc truyn k truyn k t khỏ sm, nhiờn, nú khụng phi l kiu ct truyn chim u th M u vi Bi ký gic mng, Lờ Thỏnh Tụng ó hon thnh xut sc nhim v ca ngi th nghim mt cu trỳc t s mi S an ci ca cỏc chuyn k (chuyn chuyn, chuyn song song vi chuyn) a ngi c tr li vi hin thc thi quỏ vóng bi thng, cựng vi ú, nhn din thc ti ng thi: n vua rng khp Vic sp xp mch chuyn mi lũng cõu chuyn ang c tỏi din, y thi gian t s lựi li quỏ kh, m khụng gian t s liờn thụng thc - o gn lin vi th phỏp che giu v nhn miờu t hin thc Sau Thỏnh Tụng di tho, ct truyn lng ghộp ch ụi ln hin din mt s truyn truyn k Mc dự khụng phi l dng thc ct truyn c trng ca truyn truyn k nhng t mụ hỡnh ny, ngi c cú th thy c nhng n lc ca cỏc nh trung i vic tỡm kim mt cu trỳc a tng chuyn ti nhng thụng ip v hin thc a din 3.1.3 Ct truyn lp ghộp Ct truyn lp ghộp l dng thc ct truyn c to dng theo cỏch sp t cỏc cõu chuyn khỏc bờn cnh V i th, mi cõu chuyn l mt n v, nú tỏi hin mt phm vi hin thc c lp Quan h gia cỏc cõu chuyn cú th c thit lp theo chiu dc hoc theo chiu ngang Theo chiu dc, cỏc nhõn vt vi cuc i, s phn khỏc c t mi quan h huyt thng (cha - con, ụng - chỏu) hoc c nhỡn t tri nghim luõn hi (tin kip hu kip) Theo chiu ngang, cỏc cõu chuyn l nhng ni dung hin thc riờng bit, chỳng kt ni bi cú s gn gi hay tng ng nht nh v ý ngha, thụng ip biu t Ct truyn lp ghộp cú th xem l mt th nghim ca cỏc nh truyn k th k XVIII-XIX trờn hnh trỡnh m rng quy mụ phn ỏnh hin thc 11 nhỡn ton tri khụng gii hn Anh ta khụng ch ng ngoi quan sỏt v k li cõu chuyn din nh th no m cũn thõm nhp vo i sng tinh thn v mụ phng nhng cm nhn ca nhõn vt u th ca ngi k chuyn thụng sut mi s khụng c cỏc tỏc gi truyn k na sau th k XVIII-XIX k tha Ngi k n gin ch thc thi hnh ng k v ni dung c k l nhng iu xy bờn ngoi, c tri nhn bng mt nhỡn, tai nghe ch khụng phi bng s chia s, thu hiu Vn bn t s c to lp bng thụng tin v s kin, hon ton vng búng cỏi tụi ni cm ca c ngi k - ch th t s v nhõn vt - ch th hnh ng im nhỡn khỏch quan, khụng bc l cm xỳc, khụng quan tõm n nhng iu cm thy, cm bit ca nhõn vt ngi k chuyn ngụi th ba ny cú mi liờn h mt thit vi xu hng trn thut gin lc, trn thut thun tỳy truyn truyn k t na sau th k XVIII 3.2.2.2 Ngi k chuyn kho chng, ỏnh giỏ Nu nh vi ngi k chuyn giu mt, t cỏch trn thut v t cỏch phỏn xột, nh giỏ c tỏch thnh hai phm trự c lp thỡ mụ hỡnh ngi k chuyn - ngi kho chng, ỏnh giỏ, chỳng c lng ghộp vo Ngi k chuyn kho chng, ỏnh giỏ l mụ thc trn thut giỳp nh truyn k t n mc tiờu: khin cho cm nhn ca ngi c v thc ti h cu n gn vi cm nhn v mt thc ti ỏng tin cy m bn thõn ngi k chớnh l ngi u tiờn kim chng Nu nh t Truyn k tõn ph v trc, vai trũ kim chng tớnh cú tht ca cõu chuyn k thuc v nhõn vt thỡ t Cụng d tip ký v sau, nú c trao cho chớnh ngi k chuyn Sau cõu chuyn c k, ngi k thng dnh mt thi lng nht nh kho cu chng c, s tip din hoc du vt ca nú hin ti nh mt cỏch kt ni bn t s vi i thc, chuyn v ngi quỏ kh vi ng thi Ngi k chuyn cng khụng ngn ngi bc l nhng xỳc cm ca mỡnh Bờn cnh vai k chuyn - ch th trn thut, cũn kiờm nhim vai ca ngi tip nhn chuyn k, by thỏi , suy ngh v thc ti ó trỡnh by 3.3 T chc ct truyn - Nhỡn t hỡnh thc li ngh thut Du hiu c trng ca li ngh thut truyn truyn k l s dung hp nhiu hỡnh thc ngụn ng, tng ng vi ú l phng thc biu t ca nhiu th loi Bờn cnh xuụi k chuyn, truyn truyn k cũn cú mt nhiu dng thc li khỏc nh th (th ng lut, th trng thiờn, ca, t), phỳ, t, cõu i, Tuy nhiờn, quan sỏt tin trỡnh ng ca 12 truyn truyn k trung i Vit Nam, s kt hp cỏc hỡnh thc th loi khụng c trỡ liờn tc m cú xu hng chuyn t a nguyờn v n nht 3.3.1 T c trng hn dung cỏc hỡnh thc li ngh thut S an xen rng rói xuụi k chuyn vi th, t, ca, phỳ, bin vn, tn vn, gia tng cht th, cht tr tỡnh cho cỏc truyn k l c trng ni bt ca truyn truyn k Lnh Nam chớch quỏi lc, Thỏnh Tụng di tho, Truyn k mn lc v Truyn k tõn ph Ngụn ng phi xuụi, c bit th ca, l yu t khụng th tỏch ri chnh th tỏc phm õy l phng tin c dng nh biu t ting núi bờn ca nhõn vt Khong trng v tõm lý ngi, s thiu vng ca ngụn ng c thoi c bự p nh cỏc bi th tỏc gi sỏng to v chuyn húa vo phỏt ngụn ca nhõn vt Th ca ng thi cng l mt thnh t cu trỳc truyn k, tham gia vo li trn thut, li miờu t, úng vai trũ yu t múc ni, liờn kt chui s kin Tớnh cht biu tng c thự ca ngụn ng th ca to c hi cho nh truyn k cp trc din, miờu t tinh t v sng ng nhiu phm vi hin thc nhy cm, thuc phm trự cm k nh khỏt vng bn nng thm kớn, quan h nam n, S kt hp xuụi v cỏc loi hỡnh ngụn ng khỏc l nhõn t quan trng to nờn v p a din, bin o cho truyn truyn k ca Lờ Thỏnh Tụng, Nguyn D, on Th im 3.3.2 n xu hng dựng ngụn ng xuụi n nht M cm thi húa - cỏi lm nờn sc lan ta mnh m ca chng truyn k t na sau th k XVIII ó cú s bin i rừ rt Xu hng tỡm v mt li gin lc cựng vi mi quan tõm ch yu dnh cho ngi ngoi hin khin nh truyn k giai on ny dng nh ch trng ct b cỏc hỡnh thc din t phi xuụi - phm vi ngụn ng thiờn v m rng hỡnh tng nhõn vt, m rng ct truyn S yu th ca th, t, ca, phỳ, khụng ch th hin vic chỳng khụng cũn l dng thc li hin din thng trc cỏc truyn k m cũn vic chỳng b hn nh phm vi v chc nng biu t Chc nng c khai thỏc nhiu hn c ca th ca l chc nng ỏnh giỏ, lun bn Phong cỏch tr tỡnh, lóng mn ca ngụn ng thi ca hon ton b xúa b, thay vo ú, tớnh t s, tớnh trit lý, bin lun c gia tng Xột trờn c tớnh cht li v giỏ tr biu t, li th õy gn nh khụng cú s phõn bit vi li xuụi Tiu kt Chng Nhỡn t phng thc trin khai v kt ni s kin, phng thc thit lp im nhỡn trn thut v phng thc cu trỳc li ngh thut, truyn truyn k l s tip ni liờn tc v bin i khụng ngng T a din n n nht, t 13 phc n ti gin, t tip cn ton tri ti chim lnh ngoi hin, t k tha mụ hỡnh truyn thng n m rng biờn th loi, l nhng bin i chớnh cỏch thc t chc ct truyn truyn truyn k qua cỏc giai on Chng TRUYN TRUYN K TRUNG I VIT NAM NHèN T PHNG DIN XY DNG NHN VT 4.1 Cỏc kiu loi nhõn vt Cú th chia th gii nhõn vt truyn k thnh hai nhúm: nhõn vt k o v nhõn vt bỡnh phm S cú mt ca hai kiu loi nhõn vt ó tỏi hin rừ nột bc tranh hin thc trng thỏi xõm ln o - thc, mang m du n riờng ca truyn truyn k 4.1.1 Nhõn vt k o Nhõn vt k o l cỏch gi ch kiu nhõn vt siờu thc, cú nng lc thn v mang nhng c im k l T nhón quan lý, chỳng hon ton khụng tn ti i sng tht Trong truyn truyn k, din mo nhõn vt k o ch tr nờn sỏng rừ, vai trũ ca chỳng ch c xỏc lp c t mi quan h i ng vi ngi Theo ú, cú th chia nhõn vt k o thnh hai nhúm 4.1.1.1 Nhõn vt k o liờn h vi nhõn gian õy l nhúm nhõn vt chn kt ni vi ngi lm phng thc hin din, phng thc to dng chõn dung chớnh mỡnh Chỳng cú th xut hin vi t cỏch k du ngon nhõn th, thc thi nhim v dn dt ngi trn khai m bc tranh thc ti cũn nhiu khut lp cp cao hn, nhõn vt k o can d trc tip n cuc sng nhõn gian S can thip ny din theo hai hng i nghch: hoc nú phỏ v s yờn bỡnh, hnh phỳc cú ca ngi; hoc nú thit lp mt trt t mi n nh v cụng bng trờn nn hin thc ri ren, nhiu bt trc Nhõn vt k o can h ti nhõn sinh va biu t bc tranh hin thc v, va chuyờn ch gic m, khỏt vng ca ngi Chỳng vng búng Thỏnh Tụng di tho, úng vai trũ quan trng th gii nhõn vt Truyn k mn lc, m nht dn t Truyn k tõn ph v n truyn truyn k na sau th k XVIII-XIX thỡ gim thiu rừ nột Khụng ch ng ngoi hay ng trờn nhõn sinh, truyn truyn k, nhõn vt k o cũn n th gian tỡm kim gii phỏp cho s tn ti ca mỡnh Cỏc nh cho ngi c chng kin s hoỏn i v th gia cỏc nhõn vt ngoi vi th tc v ngi cừi nhõn vi Hnh trỡnh n nhõn gian ca nhõn vt k o khụng phi lỳc no cng th ch ng, c la chn Nhiu khi, nú gn lin vi mong mi c gii thớch, vi m c c giao thip, chuyn trũ, vi mu cu c 14 cu tr, giỳp Truyn truyn k cho thy s v ca mụ hỡnh nhõn vt k o - nhõn vt quyn nng, th gii o - th gii diu k 4.1.1.2 Nhõn vt k o ớt liờn h vi nhõn gian Bờn cnh nhúm nhõn vt chn trn gian lm ni hin hu, ly vic kt giao vi ngi l c hi khng nh quyn nng th thng hay kim tỡm hnh phỳc ớch thc, th gii truyn k cũn cú s hin din ca kiu nhõn vt k o ớt mi liờn h vi ngi, xa l vi nhõn sinh (ớt hoc hon ton khụng giao thip vi ngi) Tuy vy, chỳng chim s lng khiờm tn v thng khụng cú vai trũ quyt nh vi din tin truyn k 4.1.2 Nhõn vt bỡnh phm Nhõn vt bỡnh phm l ngi hin tn, ngi i thng vi nhng vui bun, sng kh Khụng phi thn linh, ma qu m ngi cuc sng i thc mi chớnh l ngun cm hng trung tõm dy khao khỏt chim lnh hai th gii thc v o ca cỏc nh truyn k Nhõn vt bỡnh phm truyn truyn k cú th c chia thnh ba nhúm 4.1.2.1 Nhõn vt tip xỳc, gn kt vi th gii k o Theo tớnh cht, cỏch thc tip xỳc th gii k o, kiu loi nhõn vt ny cú th c chia thnh cỏc nhúm khỏc Trc ht l ngi úng vai trũ chng thc cho s tn ti ca th lc k o gia cừi trn Chỳng thng khụng tham gia vo cỏc bin c chớnh m c sp xp v trớ ng ngoi quan sỏt, ph tr v húa gii ni nghi ngi v tớnh chõn thc ca bc tranh i sng nhiu nột v h o Mi quan h gia cỏc nhõn vt chng nhõn ny vi lc lng siờu nhiờn l mi quan h mang tớnh cht giỏn cỏch, ớt cú s can thip, nh hng ln Con ngi bỡnh phm cũn c miờu t trờn nhng hnh trỡnh dch chuyn khụng gian, t cừi thc n cừi o Hnh trỡnh phiờu lu ti nhng x s k l ca ngi gn lin vi quỏ trỡnh tỏi thit khụng gian bng tng tng ca cỏc nh truyn k Nú c thc hin theo hai cỏch thc: trc tip - dch chuyn trờn nhng li i cú thc nh ng, dũng sụng,; giỏn tip - xúa m ranh gii cừi thc v siờu thc bng s xõm ln ca m mng S tip xỳc gia ngi v th gii siờu hỡnh cú th c thc hin mt cỏch ch ý, cng cú th din ngu nhiờn, tỡnh c Cú ch ý l th gii o c to dng vi mc ớch lm gng mt th hai ca th gii thc, mt n d v xó hi v ngi ta tỡm n ú hiu hn bn cht thc ti, kim tỡm gii phỏp cho nhng khng hong i thc Thỏnh Tụng di tho, Truyn k mn lc, Truyn k tõn ph kin to khụng gian k o theo cỏch ny Bờn cnh ú, cng cú nhiu chuyn i, nhiu cuc gp g thc - o 15 hon ton mang tớnh ngu nhiờn Motip lc chõn vo th gii k l ca truyn c tớch c cỏc tỏc gi truyn k na sau th k XVIII-XIX k tha v s dng nh mt phng thc m rng biờn khụng gian í ngha biu tng ca khụng gian k o gn nh ó b xúa m Cừi siờu nhiờn tn ti nh ni chn l lựng, k m ngi tha nhn nhng khụng khao khỏt khỏm phỏ, gii mó 4.1.2.2 Nhõn vt khụng tip xỳc vi th gii k o Bờn cnh nhng nhõn vt c to dng trờn hnh trỡnh kt ni thc o, cũn cú khỏ nhiu ngi i din cho th gii chõn phng, hin l, cuc i h khụng kinh qua bt c tri nghim h o no Thỏnh Tụng di tho, s lng nhõn vt k o cú phn ln lt so vi ngi bỡnh phm, kiu nhõn vt hon ton khụng giao kt vi cừi siờu hỡnh xut hin khiờm tn n Truyn k mn lc, Truyn k tõn ph, cm thc v th tc ó nh hỡnh rừ nột hn, s hin hu ca cỏi o khụng cũn c xem nh mt s tht hin nhiờn m ó mang nhiu ng ý Song hnh vi kiu nhõn vt tn ti s gn kt hai cừi thc - o l nhng ngi khụng bit n v cng khụng quan tõm n s hin din ca th gii siờu hỡnh i a s chỳng u úng vai ph, lm nn cho s hin din ca nhõn vt trung tõm Ti Cụng d tip ký, kiu nhõn vt c to tỏc hon ton bng nhng d kin i thc t v trớ th yu, bờn l ó dn bc trung tõm truyn k Cỏi o l mt phn th gii quan nim ca V Phng v cỏc nh sau ụng nhng tri nghim k o khụng cũn nht thit l iu cn phi cú cuc i ca mi ngi Cừi nhõn sinh y nhng bt n nhng cú l cỏch nh na sau th k XVIII-XIX i din vi nhng bt n y trc tip hn, vỡ th, vic tỡm gii phỏp cho nhng xó hi cng thc t hn 4.1.2.3 Nhõn vt mụi gii hai th gii thc, o Kiu nhõn vt úng vai trũ cu ni liờn kt ngi vi th gii o ln u tiờn xut hin Truyn k mn lc, sau ú, c trỡ mt cỏch khụng lin mch qua Cụng d tip ký, Lan Trỡ kin lc, Tang thng ngu lc, ti Thoỏi thc ký vn, Hỏt ụng th d, Thớnh d lc Tuy s lng khụng nhiu nhng mt chng mc nht nh, chỳng giỳp ngi c hỡnh dung c nhng khỏc bit quan nim ca nh truyn k v s kt ni hai th gii thc - o S xõm ln ca cỏi o vo cuc sng th nhõn l cú thc song khụng phi lỳc no ngi cng nhn Bi th, Nguyn D cn n nhõn vt mụi gii khai thụng n cho ngi trn th n truyn truyn k na sau th k XVIII-XIX, nhõn vt mụi gii úng vai trũ th, d bỏo tng lai (o s, thy búi, thy tu, thy tng) dn c thay th bng 16 nhõn vt cú chc nng m ng, dn dt ngi sp t li s mnh (thy a lý, phong thy) Ri b vai trũ kt ni, cú nhõn vt ny c t v trớ trung tõm truyn k Cuc i l lựng ca chỳng c k nh minh chng sng ng cho cỏc huyn thut, vớ nh chựm truyn v thy a lý T Ao Tang thng ngu lc, Sn c thut, Thớnh d lc 4.2 Phng thc xõy dng nhõn vt truyn truyn k trung i Vit Nam 4.2.1 Kt hp thc - o cu trỳc hỡnh tng nhõn vt Bi truyn truyn k chn cỏch tip cn hin thc t cỏi nhỡn soi chiu hai mt o - thc nờn c trng ni bt nht ca th gii nhõn vt õy chớnh l mi bc chõn dung, ngi ta luụn nhỡn thy s an xen, cng hng ca c nhng ng nột m mu sc lý v nhng du n c to tỏc tng tng S kt hp thc - o cu trỳc hỡnh tng nhõn vt hai nhúm nhõn vt k o v nhõn vt bỡnh phm c t chc theo hai phng thc khỏc 4.2.1.1 Thc húa, phm trn húa chõn dung nhõn vt k o Trc ht l xu hng thc húa, nhõn húa ngoi hỡnh, lai lch nhõn vt k o Thn tiờn, ma qu - nhng ch th gn lin vi ý nim h o thng c nh tỏi to hỡnh dung, din mo ca ngi, theo chun mc hỡnh thc ca ngi v truy v ci ngun, tỡm kim s kt ni vi nhõn th Khụng ch din mo, xut thõn m c hnh trng cuc i nhõn vt k o cng c phm trn húa Quan sỏt lc lng phi nhõn t nhón quan th tc v ly nhng c im ca ngi hỡnh dung v chỳng, mt ca cỏc nh truyn k, la chn v hnh ng ca thn thỏnh, yờu ma cng chu nhiu tỏc ng ca khỏt vng v gii hn trn th V mc ớch, nhõn vt siờu thc mang gii hn ca ngi gn lin ch ý chiu th gii thc vo th gii o V cn nguyờn, nú bt ngun t cỏi nhỡn hoi nghi vai trũ ca th lc siờu hỡnh Phm trn húa, th tc húa theo hng xúa b ho quang linh thiờng xung quanh nhõn vt k o c phỏt t Lnh Nam chớch quỏi lc nhng cũn tng i m nht Nú tr thnh mt cỏch nhỡn th lc siờu nhiờn Thỏnh Tụng di tho v gn lin vi quỏ trỡnh o húa nhng ca hin thc Truyn k mn lc, Truyn k tõn ph T Cụng d tip ký, ngi vit truyn k thiờn nhiu hn v nhn thc tớnh hai mt thiờng - tc ca thn thỏnh Con ngi gi nguyờn thỏi kớnh nhi vin chi, tin rng qu thn tn ti nhng khụng xõm hi n li ớch nhõn gian chiu i lp, h tin n gn thn linh, tiờn pht theo cỏch bỡnh phm húa chỳng, gỏn cho chỳng nhng thúi quen, c tớnh v hnh vi ca ngi: cng nhiu chuyn nhng lo s trỏch nhim, cng d b mua chuc bng vng bc (Cỏc v thn ễng Lờ Trói Tang thng ngu 17 lc), cng hnh ng mt cỏch y cm tớnh, yờu v ghột thay i n chúng mt (Tỏo thn Cng Bo i vng - Cụng d tip ký), Mt dng thc m mu sc trn th hn ca xu hng thc húa nhõn vt k o l cỏch cỏc tỏc gi truyn k nhõn vt k o la chn thõn phn cho mỡnh - thõn phn ngi th lc siờu nhiờn tri nghim kip sng nhõn gian vi nhng yờu thng, khao khỏt v kh au, mt mỏt l phng thc xõy dng nhõn vt thng gp truyn k ca Lờ Thỏnh Tụng, Nguyn D, on Th im n truyn truyn k t na sau th k XVIII, nhõn vt k o th nghim nhõn sinh gn nh vng búng Trong quan sỏt ca cỏc nh vn, ch cú ngi ca cừi thc mi phi tri qua nhng h, n, ỏi, , mi phi gỏnh trờn vai gỏnh nng ca hy vng v tuyt vng Kiu nhõn vt mang s phn ca h l ngi i thc cuc sng i thng, khụng cú búng dỏng ca cỏi h o ú l ngi ca n l lng vi gic m tỡnh yờu, hnh phỳc (Ca k h Nguyn - Lan Trỡ kin lc), l ngi ph n ti sc ton m cuc i truõn chuyờn, trc tr (Liờn H qun quõn Lan Trỡ kin lc), 4.2.1.2 o húa, phi thng húa chõn dung nhõn vt bỡnh phm Song song vi ch ớch to tin cy cho hỡnh tng nhõn vt bng nhng thụng tin c th, cú th kim chng, phúng i chiu kớch cho ngi, nh truyn k cũn tỡm n nhng d liu m mu sc h o Xut thõn khỏc thng chớnh l du hiu u tiờn nhn din s khỏc bit, vt chun Con ngi bỡnh phm khụng ch cú ngun gc t th gii o, h cũn cú th gia nhp th gii o, tim cn v ng nht vi mu hỡnh nhõn vt k o o húa hnh trng ca ngi c nh truyn k thc hin theo hai cỏch: tỏi hin ng húa thõn ca nhõn vt; tụ m nng lc phi thng, i sng l lựng ca nhõn vt Trong truyn k ca Lờ Thỏnh Tụng, Nguyn D, on Th im, hnh trỡnh ti nhng khụng gian linh thiờng ca ngi khụng ch cú mc ớch chiờm bỏi, tri nghim m cũn mang ý ngha hoỏn i v th Dch chuyn khụng gian cng ng ngha vi s thay i thõn phn, t kip ngi n v th thn tiờn, yờu ma Nú cú th c xem nh õn hu (con ngi c gia nhp th gii thỏnh thn), nhng cng cú th l s mt mỏt (con ngi b tc ot sinh mng) Cỏc nh truyn k t na sau th k XVIII khụng chn phng thc húa thõn a ngi n gn th gii thn thỏnh Bng h cu, tng tng, h m rng gii hn nng lc, phúng i cụng trng, gia tng cỏc chiu kớch nhng hỡnh tng thuc v cừi thc tim cn vi th lc siờu nhiờn Xu th phi thng húa chõn dung 18 ngi song hnh cựng ch ý chng thc cho nhõn vt l phng thc xõy dng nhõn vt c thự ca truyn truyn k na sau th k XVIII-XIX 4.2.2 Tip cn chõn dung nhõn vt t nhiu quan im, gúc Bc chõn dung ton v nhõn vt truyn truyn k c c to dng t quan sỏt ca nhiu ch th: ngi k chuyn, nhõn vt truyn k v tỏc gi 4.2.2.1 Chõn dung nhõn vt t nh hng tip cn ca ngi k chuyn Ngi k chuyn khụng ch cung cp nhng thụng tin tiu s nhõn vt nh tờn tui, gia cnh, quờ hng, bc ng i m cũn thy mỡnh cú trỏch nhim phi thm nh, by t ỏnh giỏ v tớnh hnh, v bn cht thm m ca i tng miờu t Nhng nhn xột, gii thiu v tớnh cỏch, phm cht, nng lc nhõn vt cú th xem l cỏch ngi k chuyn th hin cỏi nhỡn, ting núi ca cỏ nhõn, khng nh mỡnh khụng vụ hỡnh nhng nhiu hn, nú gn vi mc ớch nh hng ngi c tip nhn hỡnh tng Nh truyn k thng khụng nhng hon ton quyn th cm v nhõn vt cho c gi Thụng qua ngi k chuyn, trờn nhiu mc khỏc nhau, h mun chi phi, thm iu phi cỏch nhỡn v quan im ca ngi tip nhn v ngi tỏc phm 4.2.2.2 Chõn dung nhõn vt t quan sỏt ca bn thõn nhõn vt úng vai trũ khỏ quan trng vic tỏi thit th gii nhõn vt truyn k l im nhỡn nhõn vt: nhõn vt t khỏm phỏ v phụ din th gii ni tõm ca mỡnh; nhõn vt quan sỏt v ỏnh giỏ v Nhõn vt truyn k cha c miờu t nh nhng ch th t nú, hon ton c lp, thoỏt s chi phi ca ngi k chuyn nhng cng khụng phi l nhng khỏch th cõm lng, thiu vng ting núi t ý thc Bng cỏi tụi ni cm, bng nhng chiờm nghim suy t ca riờng mỡnh, nhõn vt nhiu cho thy nhng chiu sõu m ngi k chuyn cha chm ti, cho ngi c tri nhn nhng thụng ip, tri nghim nhng cm xỳc hon ton trỏi nghch so vi ch ý xõy dng ca ngi k Tuy nhiờn, ngi c nhỡn t bờn khụng phi l mu s chung ca hỡnh tng nhõn vt truyn truyn k nhng cõu chuyn khai thỏc ch i t, cuc sng cỏ nhõn, din bin tõm lý ca nhõn vt tng cnh ó c cp n nhng truyn k hng ti ch o c, th s, hnh ng v li núi c xem l phng din biu t ch yu ca ngi Khụng ch nhõn vt t bc bch, cỏc tỏc gi truyn k cũn c bit a chung hỡnh thc quan sỏt, ỏnh giỏ nhõn vt bng mt ca cỏc nhõn vt 19 khỏc Th phỏp tng chiu xõy dng nhõn vt c trin khai theo hai hng: ng thun v trỏi nghch ng thun l im nhỡn ca cỏc nhõn vt khỏc cựng hng vi ngi k chuyn, núi cỏch khỏc, ngi k chuyn nhỡn nhõn vt bng gúc nhỡn ca cụng chỳng tỏc phm Trỏi nghch l tỏc gi mi nhõn vt da trờn kinh nghim, quan nim cỏ nhõn ỏnh giỏ v nhõn vt khỏc theo nhng chun ca riờng mỡnh T nhng im nhỡn trỏi nghch, mc s khai, ngi c bt u nghe thy ting núi a v nhõn vt 4.2.2.3 Chõn dung nhõn vt t ỏnh giỏ ca tỏc gi - ngi c Gúc nhỡn ca ngi k chuyn truyn k cú nhng khụng tng ng vi lp trng ca tỏc gi Khi nhng thụng ip c truyn t t ngi k chuyn cú vờnh lch nht nh vi t tng ca nh vn, h thng t tỏch mỡnh cõu chuyn k, by t ý kin, quan im mt cỏch c lp, riờng r (Phn Li bỡnh) Nhng lỳc ú, truyn k v hỡnh tng nhõn vt truyn k xut hin vi t cỏch i tng thng thc, cũn tỏc gi hin din vai trũ mt ngi c, by t suy ngh v chớnh sn phm mỡnh to Nhng nh kin hay xỏc quyt m tỏc gi gỏn ghộp cho nhõn vt thc cht cng l kt qu ca mt li c im nhỡn tỏc gi - ngi c cú th coi l mt kờnh thụng tin ch dn cỏch tip cn hỡnh tng tỏc phm, ng thi, nú giỳp ngi c phỏc chõn dung tỏc gi 4.2.3 To dng tỡnh bc l tớnh cỏch v s phn nhõn vt Cn c vo chc nng ca tỡnh vi vic biu t cỏc , phng din khỏc ca hỡnh tng nhõn vt truyn truyn k Vit Nam thi trung i, cú th chia chỳng thnh ba nhúm 4.2.3.1 Tỡnh lm thay i cuc i, s phn nhõn vt To dng tỡnh gn lin vi bin ng cuc i, s phn nhõn vt l cỏch cỏc nh truyn k va th hin k vng vo c hi i i, va by t ni lo õu trc thc ti bt trc, khú lng Xu th to tỡnh xoay chuyn s mnh nh mt cỏch thc tỡm kim c hi hnh phỳc cho ngi Lnh Nam chớch quỏi lc, Thỏnh Tụng di tho, mt hỡnh thc biu t din mo hin thc bt an Truyn k mn lc cũn c tip ni n Truyn k tõn ph v m nht dn sau ú cỏc truyn truyn k na sau th k XVIII-XIX, c bit nhúm truyn k v danh nhõn, ngi c gp nhng motip mang tớnh cht sp t li, ci bin, hoỏn i mnh cho ngi, kiu nh tit l thiờn c, bỏo mng, trỏo xng hoỏn ct, Tuy nhiờn, 20 s cú mt ca chỳng mang tớnh cht lý gii cn nguyờn cho cỏc tn ti khỏc thng hn l din t nhng liờn quan n s phn nhõn vt 4.2.3.2 Tỡnh tit l bn cht nhõn vt Trong mt th gii phc tp, nh truyn k ó bt u chỳ ý n ngi vi ngoi hin v bn cht khụng cú s ng nht, tim nng v hin thc cha tng xng Xõy dng nhõn vt khụng cũn l quỏ trỡnh tỏi hin nhng hỡnh tng ó hon tt, mang tớnh bt bin, nú gn lin vi hnh trỡnh ngi k va dn dt, va ng hnh cựng c gi tỡm kim ng nhn din chõn dung i tng To tỡnh tit l bn cht, tớnh cỏch nhõn vt l cỏch thc tip cn ngi mi m ca truyn truyn k Thụng qua kiu dng tỡnh ny, ngi vit hng n hai ớch: va lt mt n nhõn vt, nhng k danh v phn khụng tng hp, va nghiờn cu nhõn vt mt cỏch t do, khụng chu bt c s ỏp ch v hn nh no Tỡnh bc l bn cht nhõn vt thng c t chc nhng truyn k thiờn v khai thỏc cỏc quan h xó hi, tip cn ngi nhn din th s 4.2.3.3 Tỡnh khng nh nng lc, bn lnh nhõn vt Cỏc nh truyn k khụng ch mang cỏi nhỡn a cm tip cn hin thc, h cũn trn y nim tin vo bn lnh v vai trũ ch th th gii ca ngi Nhng tỡnh to bi cnh cho ngi bc l ti nng, bn lnh c t chc theo nhiu dng thc Cú th chia chỳng thnh bn nhúm: ngi trn ỏp cỏc hin tng t nhiờn; ngi iu khin th lc k o; ngi tranh ti vi thn nhõn (tranh bin, thuyt lý v tranh sc, i u); ngi phụ din nng lc gia cng ng Vic kt ni vi th gii k o khụng ch ngi tip nhn th ng nhng ban phỏt ca thn nhõn õy cũn l c hi h khng nh v th ca mỡnh Bờn cnh nhng cuc i mt vi lc lng siờu nhiờn, truyn truyn k t na sau th k XVIII, cỏc tỡnh ngi phụ din giỏ tr ca mỡnh gia i thc ngy cng c nhn mnh Chõn dung ngi tỏch dn s cng hng thc - o l mt bin i ỏng chỳ ý th gii ngh thut truyn truyn k giai on ny Tiu kt Chng V c bn, Lnh Nam chớch quỏi lc v Nam ễng mng lc ó to lp c nhng mu hỡnh nhõn vt c thự v th nghim nhiu hỡnh thc kin to chõn dung nhõn vt, chun b hnh trang cho nh truyn k cỏc giai on sau Nhỡn chung, cỏc kiu loi nhõn vt, phng thc tỏi hin hỡnh tng truyn k ca Lờ Thỏnh Tụng, Nguyn D, on Th im cú nhiu 21 im gp g, tng ng Mt s du hiu i thay quan nim v cỏch tip cn ngi, hin thc ó l din Truyn k tõn ph nhng bt u t Cụng d tip ký, chỳng mi thnh h thng KT LUN So vi cỏc th loi t s thi trung i, truyn truyn k cú lch s tng i lõu di v din mo phong phỳ, phc L th loi c bng trng t Trung Quc nhng bt r sõu vo i sng hc dõn tc, quỏ trỡnh hỡnh thnh, phỏt trin ca truyn truyn k Vit Nam l quỏ trỡnh tip nhn cng sinh nhiu yu t (thnh tu hc nc ngoi, tinh hoa húa truyn thng ca t nc), ng thi cng l quỏ trỡnh i mi, sỏng to khụng ngng Con ng qua nhiu th k ca truyn truyn k l hnh trỡnh va trỡ nhng c im n nh ca th loi, va np thờm nng lng mi tỏi sinh mnh m cỏc giai on lch s khỏc Núi ti nhng truyn truyn k u tiờn, phi k n hai sỏch Lnh Nam chớch quỏi lc v Nam ễng mng lc Mc dự cỏc truyn k ca Trn Th Phỏp, H Nguyn Trng dung cha nhiu li vit, cú s lng tỏc phm truyn k khụng nhiu nhng chỳng thc s úng vai trũ m ng cho truyn truyn k dõn tc Theo cựng thi gian, nhiu truyn i, nhiu thnh tu mi c to lp nhng xột mt cỏch ton din, truyn truyn k khụng i ngoi hai phng thc kin to th gii m ngi vit Lnh Nam chớch quỏi lc, Nam ễng mng lc ó xng: tng tng v h cu thc ti; biờn chộp v h cu thc ti Truyn H ễ Lụi, Truyn Ging Vit Lnh Nam chớch quỏi lc ó dũng truyn k t Thỏnh Tụng di tho, qua Truyn k mn lc, ni ti tn Truyn k tõn ph Trong ú, Cụng d tip ký v cỏc truyn k giai on sau dng nh li quay v v phỏt trin t mụ thc t s m Nam ễng mng lc ó to dng T chc ct truyn l quỏ trỡnh to lp ct truyn v tỏi thit ct truyn trờn bn ngh thut Nú gn lin vi cỏc th phỏp sp t v kt ni s kin, la chn v t chc im nhỡn trn thut, tỡm kim v phi hp cỏc hỡnh thc li (to khung, to hỡnh hi cho truyn k) T t chc ct truyn, cú th thy t s truyn k ó t c nhiu thnh tu ỏng ghi nhn, úng gúp cho s phỏt trin ca xuụi dõn tc Nhng phng thc trin khai v kt ni s kin c s dng linh hot, to nờn cỏc mụ hỡnh kt cu ct truyn phong phỳ Cú ct truyn n gin, cú ct truyn phc Cú ct truyn c to dng trờn c s tuõn th trt t t nhiờn ca cỏc bin c, cú ct truyn hỡnh thnh t vic xỏo trn tin trỡnh, nhp iu s kin cú, Mi quan h gia im 22 nhỡn trn thut v vai k cng c xỏc lp theo nhiu cỏch Bờn cnh im nhỡn truyn thng v mụ thc ngi k chuyn truyn thng (im nhỡn khỏch quan, ngi k chuyn mang mt im nhỡn), hỡnh thc trn thut ngụi th nht mang m tớnh ch quan cỏ nhõn, s vờnh lch gia ngụi k v im nhỡn c la chn cng xut hin Nh truyn k ó cú nhiu th nghim tỡm kim phng thc biu t mi m cho din ngụn t s ca mỡnh Cựng vi xuụi, cỏc hỡnh thc li nh th, t, ca, phỳ, cng c dung hp vo vo lp ngụn ng truyn k, gia tng sc mnh v kh nng chim lnh hin thc cho th loi Qua t chc ct truyn, khụng ch vai trũ sỏng to ca nh truyn k c khng nh m tin trỡnh ng ca loi hỡnh sỏng tỏc ny cng c hộ m T mụ thc t s truyn thng m Truyn k mn lc l in phm, truyn truyn k na sau th k XVIII-XIX ó cú nhiu canh tõn, bin i Thay vỡ ng hnh cựng mt cuc i, mt chng ng s phn, ngi vit cú xu hng trung khc mt vi tỡnh nhõn vt tham d Ngi k chuyn cng t b cỏch tip cn th gii gúc nhỡn ton tri khụng gii hn H hoc gi khong cỏch tuyt i, khc t kt ni vi nhng iu cm thy, cm bit ca i tng t s, hoc t cho phộp mỡnh phỏn x, ỏnh giỏ, nh hng cm th cho ngi c thụng qua nhng bỡnh lun ngoi Xu hng trn thut gin lc cựng vi ch trng chuyn hỡnh thỏi li t a nguyờn v n nht khin tin trỡnh t s c y nhanh hn nhng song song vi ú, mu sc tr tỡnh ca th loi vỡ th cng b gim thiu rừ nột Truyn truyn k thc s ó cú mt din mo mi k t na sau th k XVIII Xõy dng nhõn vt l quỏ trỡnh kin to hỡnh tng ngi tỏc phm hc Nú gn lin vi quan nim v ngi, phng thc tip cn ngi ca nh Th gii nhõn vt truyn truyn k phong phỳ v phc tp, vi nhiu thnh phn, tng lp Nhỡn t tng quan thc - o ngun gc v t cỏch hin din, cú th chia nhõn vt truyn k thnh hai nhúm: nhõn vt k o v nhõn vt bỡnh phm, i din cho hai th gii: cừi siờu hỡnh v cừi thc Chỳng khụng phõn cỏch bit lp m soi chiu nhau, kt ni vi nhau, thm chớ, an lng vo Trong cu trỳc hỡnh tng nhõn vt ca truyn truyn k v din mo th gii m chỳng sinh tn, s kt hp thc v o l c trng ni bt nht Hai xu th o húa th gii thc v thc húa th gii o khụng cựng xut phỏt im nhng li chung ớch n: giỳp ngi nhn din gng mt cừi nhõn sinh So vi cỏc hỡnh thc t s khỏc thi trung i, ngh thut xõy dng nhõn vt truyn truyn k ó t c nhiu thnh tu to ln Bờn cnh ngi ngoi hin, ngi ni cm cng ó c quan tõm khỏm phỏ Soi chiu nhõn vt t nhiu gúc 23 , hng quan sỏt, to dng tỡnh cho ngi bc l bn cht, phi by s phn, khng nh giỏ tr l nhng phng thc xõy dng nhõn vt cỏc nh truyn k ó dng thnh cụng Xõy dng nhõn vt khụng cũn l quỏ trỡnh tỏi hin nhng hỡnh tng ó hon tt, c xỏc nh trc Nú gn lin vi hnh trỡnh ngi k va dn dt, va ng hnh cựng c gi tỡm kim ng khỏm phỏ chõn dung i tng T th gii nhõn vt, cú th nhn thy nhng khỏc bit rừ nột cỏch nh truyn k nh hỡnh v bc tranh thc ti hai giai on: gia th k XVIII tr v trc v gia th k XVIII tr v sau Thỏnh Tụng di tho, Truyn k mn lc v c Truyn k tõn ph to lp mt th gii ng hin thc - o, ni cỏi thc khoỏc lờn mỡnh lp v bc h o, cũn cỏi o li chớnh l phn quang ca i thc n Cụng d tip ký, tham vng chiu ng nhng ca nhõn th vo cừi o ó gim sỳt Thay vỡ an ci, ng hin, V Phng v cỏc nh sau ụng hng nhiu hn n tip bin thc - o, m rng biờn hin thc, dung np nhng tn ti khỏc thng, d bit vo gii hn i thc Rừ rng, truyn truyn k ó cú bc chuyn bin t cỏi k o (giai on na sau th k XV- na u th k XVIII) sang cỏi k l, d thng (giai on na sau th k XVIII-XIX) Sau nhng truyn truyn k u tiờn phỏt t Lnh Nam chớch quỏi lc, Nam ễng mng lc, truyn truyn k trung i Vit Nam ó tri qua hai chng ng phỏt trin Mt chng Lờ Thỏnh Tụng, Nguyn D kin to din mo Mt chng V Phng v cỏc tỏc gi sau ụng khai phỏ, to dng chõn dung Truyn k tõn ph l truyn bn l, nú va tip ni phong cỏch truyn thng va c gng cỏch tõn theo gung quay hc ng thi Tuy nhiờn, xột mt cỏch ton din, tỏc phm ca on Th im thuc v hnh trỡnh th nht trờn ng ng ca truyn truyn k Vi Thỏnh Tụng di tho, Truyn k mn lc, Truyn k tõn ph, cỏc nh ó hon thin din mo truyn truyn k vi t cỏch mt th loi hc dõn tc, cng l th loi hc chung ca nhiu quc gia ụng Bờn cnh ng tỡm v ngun mch dõn gian, cỏc nh trung i ó n lc tip nhn nhng mụ thc t duy, nhng k thut t s ca truyn truyn k Trung Hoa tỏi to bc tranh hin thc, t hin thc xó hi n hin thc tõm lý Vit Nam Hin hu cỏc truyn k l mt th gii dung hp thc - o, ni cỏi o va l ớch n va l ni chiu nhng mt trỏi, nhng n c ca ngi cừi thc Con ngi c khỏm phỏ khụng ch nhng khonh khc hin din ngn ngi m c hnh trỡnh s phn, hnh trỡnh tỡm kim t do, tỡm kim yờu thng, tỡm kim chõn lý, vi bn b nhng day dt, õu lo Mu sc tr tỡnh cỏc thiờn truyn khỏ m nột bi nh 24 ó quan tõm ti c nhng biu hin bờn ngoi ln i sng ni tõm ca ngi v biu t chỳng bng hỡnh thc ngụn ng a dng, linh hot Cú th thy, truyn truyn k giai on ny ó tim cn vi nhng c trng tiờu biu nht ca truyn truyn k Trung Hoa Cỏc nh Vit Nam ó a tỏc phm ca mỡnh gia nhp vo qu o th loi phm vi khu vc ụng m khụng b ỏnh mt mu sc riờng, tinh thn riờng ca dõn tc Trong xu hng canh tõn ca hc th k XVIII-XIX, tng quan vi s phỏt trin ca cỏc th loi hc dõn tc, truyn truyn k giai on ny cng cú nhng i mi rừ nột Vn tip nhn cỏch nhỡn th gii s cng hng ca cỏi xỏc tớn v cỏi h o nhng ngi vit truyn k khụng tip tc ng Lờ Thỏnh Tụng, Nguyn D, on Th im ó i m r theo mt hng hon ton khỏc: thc húa v dõn tc húa truyn truyn k Xu th thc húa khụng ch c thc hin qua hỡnh thc gia tng nhng thụng tin cú tht v nhõn vt v s kin c k m cũn n lc gia nhp cỏi k o vo phm vi ca cỏi thc Núi cỏch khỏc, nh truyn k ó m rng biờn ca th gii thc t nhng gỡ cú th nhn thc bng lý tớnh sang c nhng iu khụng th gii thớch bng logic khỏch quan í nim v hin thc c ni di t thc ti khỏch quan n thc ti tõm thc ch th sỏng to ó khin chõn dung nhõn vt, cu trỳc t s cựng nhng thụng ip biu t truyn truyn k cú nhiu bin i Nh nghiờng v k nhng gỡ h tin ó c kim chng, ớt cú thiờn hng khỏm phỏ nhng iu n khut ca s phn ngi Cỏc truyn k c tỏi dng t cht liu l chớnh cỏc hin tng i sng ang din ra, l nhng ngi c th, cú tht cuc sng cng ng, dõn tc S l thuc vo bỳt phỏp truyn truyn k truyn thng c ni lng, biờn th loi vỡ th cng c m rng hn Nghiờn cu Truyn truyn k Vit Nam thi trung i (nhỡn t phng din t chc ct truyn v xõy dng nhõn vt), chỳng ta cú th thy nhng giỏ tr phong phỳ truyn truyn k úng gúp cho nn hc dõn tc Trong phm vi lun ỏn, cũn nhiu liờn quan n th loi cha c cp hoc gii quyt thu ỏo nh vic i sỏnh lch s truyn truyn k Vit Nam thi trung i vi lch s truyn truyn k Trung Quc, Triu Tiờn, Nht Bn; vic nhỡn nhn s tng ng v khỏc bit gia truyn truyn k vi nhng th loi cú yu t k o khỏc; vic ỏnh giỏ mc nh hng, ng tip din ca truyn truyn k giai on hc cn - hin i, Chỳng tụi hy vng s cú iu kin tip tc nghiờn cu, tỡm hiu nhng cụng trỡnh tip theo./ DANH MC CễNG TRèNH CễNG B CA TC GI Cể LIấN QUAN N TI LUN N I Bi bỏo Th M Phng (2009), Cỏi cht oan v bi kch ca ngi ph n 10 II 11 Truyn k mn lc, Tp Khoa hc, Trng i hc S phm H Ni, (5), tr.48-55 Th M Phng (2010), Cỏi k o t Truyn k mn lc n Lan Trỡ kin lc, K yu Hi tho khoa hc Cỏn b tr trng i hc S phm H Ni, Nxb i hc S phm, H., tr.126-134 Th M Phng (2012), Nhng motip dõn gian Lan Trỡ kin lc, K yu Hi tho khoa hc Cỏn b tr trng i hc S phm H Ni, Nxb i hc S phm, H., tr.163-170 Th M Phng (2014), Phng thc hin din ca nhõn vt k o truyn truyn k trung i Vit Nam, Tp Khoa hc, Trng i hc S phm H Ni 2, (31), tr.47-56 Th M Phng (2015), Nhõn vt mang mu sc k o truyn truyn k Vit Nam trung i, Nghiờn cu hc, (1), tr.82-93 Th M Phng (2015), im nhỡn soi chiu nhõn vt truyn truyn k Vit Nam thi trung i, Lý lun phờ bỡnh hc, ngh thut, (36), tr.37-46 Th M Phng (2016), Truyn truyn k trung i Vit Nam - Nhỡn t kt cu ct truyn, K yu Hi tho khoa hc ton quc i mi nghiờn cu v ging dy ng nh trng S phm, Nxb Giỏo dc, H., tr.262-271 Th M Phng (2016), Mụ thc t s c thự ca truyn truyn k th k XVIII - XIX, Vn húa ngh thut, (380), tr.64-66 Th M Phng (2016), Tỡnh vi vic bc l tớnh cỏch, s phn nhõn vt truyn truyn k trung i Vit Nam, Tp Khoa hc, Trng i hc S phm H Ni, (2), tr.46-53 Th M Phng (2016), Ngi k chuyn truyn truyn k trung i Vit Nam, in Hp tuyn cụng trỡnh nghiờn cu hc dõn gian v hc trung i Vit Nam, Nxb i hc Quc gia H Ni, H., tr.537-556 ti khoa hc Th M Phng (2014), Kiu nhõn vt mang mu sc k o truyn truyn k Vit Nam thi trung i, ti Nghiờn cu khoa hc cp Trng Nghim thu thỏng 12/2014 Mó s: SPHN 12 148 [...]... thức hiện diện của nhân vật kỳ ảo trong truyện truyền kỳ trung đại Việt Nam , Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2, (31), tr.47-56 Đỗ Thị Mỹ Phương (2015), Nhân vật mang màu sắc kỳ ảo trong truyện truyền kỳ Việt Nam trung đại , Nghiên cứu văn học, (1), tr.82-93 Đỗ Thị Mỹ Phương (2015), “Điểm nhìn soi chiếu nhân vật trong truyện truyền kỳ Việt Nam thời trung đại , Lý luận phê bình văn học,... người Các truyện kể được tái dựng từ chất liệu là chính các hiện tượng đời sống đang diễn ra, là những con người cụ thể, có thật trong cuộc sống cộng đồng, dân tộc Sự lệ thuộc vào bút pháp truyện truyền kỳ truyền thống được nới lỏng, biên độ thể loại vì thế cũng được mở rộng hơn 5 Nghiên cứu Truyện truyền kỳ Việt Nam thời trung đại (nhìn từ phương diện tổ chức cốt truyện và xây dựng nhân vật), chúng... truyện truyền kỳ là sự tiếp nối liên tục và biến đổi không ngừng Từ đa diện đến đơn nhất, từ 13 phức tạp đến tối giản, từ tiếp cận toàn tri tới chiếm lĩnh ngoại hiện, từ kế thừa mô hình truyền thống đến mở rộng biên độ thể loại,… là những biến đổi chính trong cách thức tổ chức cốt truyện ở truyện truyền kỳ qua các giai đoạn Chƣơng 4 TRUYỆN TRUYỀN KỲ TRUNG ĐẠI VIỆT NAM NHÌN TỪ PHƢƠNG DIỆN XÂY DỰNG NHÂN... kỳ giai đoạn sau dường như lại quay về và phát triển từ mô thức tự sự mà Nam Ông mộng lục đã tạo dựng 2 Tổ chức cốt truyện là quá trình tạo lập cốt truyện và tái thiết cốt truyện trên văn bản nghệ thuật Nó gắn liền với các thủ pháp sắp đặt và kết nối sự kiện, lựa chọn và tổ chức điểm nhìn trần thuật, tìm kiếm và phối hợp các hình thức lời văn (tạo khung, tạo hình hài cho truyện kể) Từ tổ chức cốt truyện, ... cách, số phận nhân vật trong truyện truyền kỳ trung đại Việt Nam , Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, (2), tr.46-53 Đỗ Thị Mỹ Phương (2016), “Người kể chuyện trong truyện truyền kỳ trung đại Việt Nam , in trong Hợp tuyển công trình nghiên cứu văn học dân gian và văn học trung đại Việt Nam, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, H., tr.537-556 Đề tài khoa học Đỗ Thị Mỹ Phương (2014), Kiểu nhân vật mang... truyện truyền kỳ đóng góp cho nền văn học dân tộc Trong phạm vi luận án, còn nhiều vấn đề liên quan đến thể loại vẫn chưa được đề cập hoặc giải quyết thấu đáo như việc đối sánh lịch sử truyện truyền kỳ Việt Nam thời trung đại với lịch sử truyện truyền kỳ Trung Quốc, Triều Tiên, Nhật Bản; việc nhìn nhận sự tương đồng và khác biệt giữa truyện truyền kỳ với những thể loại có yếu tố kỳ ảo khác; việc đánh... XVIII-XIX) 4 Sau những truyện truyền kỳ đầu tiên khởi phát từ Lĩnh Nam chích quái lục, Nam Ông mộng lục, truyện truyền kỳ trung đại Việt Nam đã trải qua hai chặng đường phát triển Một chặng do Lê Thánh Tông, Nguyễn Dữ kiến tạo diện mạo Một chặng Vũ Phương Đề và các tác giả sau ông khai phá, tạo dựng chân dung Truyền kỳ tân phả là tập truyện bản lề, nó vừa tiếp nối phong cách truyền thống vừa cố gắng... thức lời văn như thơ, từ, ca, phú,… cũng được dung hợp vào vào lớp ngôn ngữ truyền kỳ, gia tăng sức mạnh và khả năng chiếm lĩnh hiện thực cho thể loại Qua tổ chức cốt truyện, không chỉ vai trò sáng tạo của nhà văn truyền kỳ được khẳng định mà tiến trình vận động của loại hình sáng tác này cũng được hé mở Từ mô thức tự sự truyền thống mà Truyền kỳ mạn lục là điển phạm, truyện truyền kỳ nửa sau thế kỷ XVIII-XIX... truyện truyền kỳ không đi ngoài hai phương thức kiến tạo thế giới mà người viết Lĩnh Nam chích quái lục, Nam Ông mộng lục đã khởi xướng: tưởng tượng và hư cấu thực tại; biên chép và hư cấu thực tại Truyện Hà Ô Lôi, Truyện Giếng Việt trong Lĩnh Nam chích quái lục đã khơi dòng truyền kỳ từ Thánh Tông di thảo, qua Truyền kỳ mạn lục, nối tới tận Truyền kỳ tân phả Trong khi đó, Công dư tiệp ký và các tập truyền. .. hóa nhân vật kỳ ảo là cách các tác giả truyền kỳ để nhân vật kỳ ảo lựa chọn thân phận cho mình - thân phận con người Để thế lực siêu nhiên trải nghiệm kiếp sống nhân gian với những yêu thương, khao khát và khổ đau, mất mát là phương thức xây dựng nhân vật thường gặp trong truyện kể của Lê Thánh Tông, Nguyễn Dữ, Đoàn Thị Điểm Đến truyện truyền kỳ từ nửa sau thế kỷ XVIII, nhân vật kỳ ảo thể nghiệm nhân
- Xem thêm -

Xem thêm: (TÓM TẮT LUẬN ÁN TS) TRUYỆN TRUYỀN KỲ VIỆT NAM THỜI KỲ TRUNG ĐẠI (NHÌN TỪ PHƯƠNG DIỆN TỔ CHỨC CỐT TRUYỆN VÀ XÂY DỰNG NHÂN VẬT), (TÓM TẮT LUẬN ÁN TS) TRUYỆN TRUYỀN KỲ VIỆT NAM THỜI KỲ TRUNG ĐẠI (NHÌN TỪ PHƯƠNG DIỆN TỔ CHỨC CỐT TRUYỆN VÀ XÂY DỰNG NHÂN VẬT), (TÓM TẮT LUẬN ÁN TS) TRUYỆN TRUYỀN KỲ VIỆT NAM THỜI KỲ TRUNG ĐẠI (NHÌN TỪ PHƯƠNG DIỆN TỔ CHỨC CỐT TRUYỆN VÀ XÂY DỰNG NHÂN VẬT)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay