Các nhân tố ảnh hưởng đến sự tiếp cận nguồn vốn vay của các doanh nghiệp (TT)

26 181 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/11/2016, 09:32

1 PHẦN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu Để DNNVV Hà Nội có đủ nguồn vốn phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh nguồn vốn vay từ TCTD nguồn vốn quan trọng cần quan tâm giải Tăng cường tiếp cận nguồn vốn vay thức từ TCTD đảm bảo nguồn vốn lâu dài ổn định, có chi phí hợp lý Đồng thời, doanh nghiệp có điều kiện tiếp cận sách ưu đãi nhà nước Khơi thông nguồn vốn vay thức doanh nghiệp có ý nghĩa nhằm hạn chế tình trạng vay cá nhân, vay phi thức để đầu tư hoạt động rủi ro cao làm minh bạch hoạt động BCTC doanh nghiệp Theo nhận định tác giả, giai đoạn này, sách hỗ trợ DNNVV nhà nước quyền thành phố liệt, kinh tế vĩ hồi phục sau khủng hoảng vào ổn định, TCTD dồi khoản phải rào cản chủ yếu xuất phát từ thân doanh nghiệp? Để đáp ứng yêu cầu nguồn vốn thức này, thay chờ đợi sách hỗ trợ nhà nước quyền địa phương, DNNVV địa bàn cần chủ động tìm câu trả lời nhân tố thuộc doanh nghiệp ảnh hưởng đến tiếp cận nguồn vốn vay, mức độ ảnh hưởng nhân tố làm để tăng cường ổn định tiếp cận nguồn vốn vay cho DNNVV địa bàn thời gian dài Xuất phát từ lý đó, đề tài “Các nhân tố ảnh hưởng đến tiếp cận nguồn vốn vay DNNVV địa bàn Hà Nội” góc độ quản trị kinh doanh có ý nghĩa mặt lý luận thực tiễn 2 chọn làm đề tài Luận án Tiến sĩ kinh tế Tổng quan tình hình nghiên cứu 2.1 Tình hình nghiên cứu nước Qua trình nghiên cứu, tác giả nhận thấy rằng, nghiên cứu trước nhân tố ảnh hưởng đến tiếp cận nguồn vốn vay DNNVV quốc gia phát triển có nhiều điểm tương đồng với Việt Nam sở lý thuyết vững cho Luận án trình thực mục tiêu nghiên cứu như: Nghiên cứu Beck (2006, 2007), Kung’u cộng (2011), Khalid Kalsom (2014), Haron cộng (2013), Wignaraja Jinjarak (2015) Ngoài ra, số nghiên cứu khác như: Malesky Taussig (2009), PNM.Lê Wang (2013), Nkuah (2013), Ghimire (2013), Kira (2014) 2.1.2 Các nghiên cứu nhân tố bên ảnh hưởng đến tiếp cận nguồn vốn vay doanh nghiệp Nghiên cứu Beck (2006), Kyaw (2008) Myanmar, Kung’u cộng (2011), Ganbold (2008) Mongolia, Kira (2014) nước Đông Phi 2.2 Tình hình nghiên cứu Việt Nam Nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến tiếp cận nguồn tài doanh nghiệp nói chung DNNVV số nhà khoa học nước thực hiện, điển hình nghiên cứu tác giả Rand (2007); Võ Trí Thành cộng (2011); Lê PNM (2012); Nhung Nguyen Nhung Luu (2013); Lê.PNM Wang (2013), Nguyễn Thị Kim Lý (2012); Nguyen Wolfe (2016); Nguyễn Văn Lê (2014) 2.3 Khoảng trống nghiên cứu Việc tổng hợp nghiên cứu nước Việt Nam 3 cho thấy, hầu hết nghiên cứu tập trung vào nhân tố bên DNNVV, đồng thời nghiên cứu Việt Nam thực sử dụng liệu trước năm 2010 Luận án việc giải hạn chế trên, khía cạnh mà Luận án đặt chưa nghiên cứu thực có hay không khác biệt khả tiếp cận nguồn vốn vay doanh nghiệp quy mô nhỏ quy mô vừa, doanh nghiệp nhỏ doanh nghiệp vừa địa bàn Hà Nội địa phương khác Do thực thành công, Luận án đóng góp phần nghiên cứu vấn đề Mục tiêu nghiên cứu Luận án nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến tiếp cận nguồn vốn vay DNNVV Hà Nội, đánh giá tác động nhân tố để từ đưa giải pháp tăng cường tiếp cận nguồn vốn vay nhằm nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh DNNVV địa bàn Hà Nội Câu hỏi nghiên cứu i Các nhân tố bên ảnh hưởng đến tiếp cận nguồn vốn vay DNNVV địa bàn Hà Nội không? Các nhân tố ảnh hưởng tích cực hay tiêu cực đến tiếp cận nguồn vốn vay DNNVV địa bàn Hà Nội? ii Các nhân tố bên ảnh hưởng đến tiếp cận nguồn vốn vay DNNVV địa bàn Hà Nội? Các nhân tố ảnh hưởng tích cực hay tiêu cực đến tiếp cận nguồn vốn vay DNNVV địa bàn Hà Nội? iii Thực trạng nguồn vốn cho vay DNNVV TCTD địa bàn Hà Nội diễn biến quy mô, chất lượng tín dụng? iv Có hay không khác biệt tiếp cận nguồn vốn vay 4 DNNVV Hà Nội DNNVV Việt Nam? Có hay không khác biệt tiếp cận nguồn vốn vay doanh nghiệp quy mô nhỏ doanh nghiệp quy mô vừa địa bàn? v Nhà nước quyền địa phương có sách hỗ trợ DNNVV địa bàn tiếp cận nguồn vốn vay? Làm để tăng cường tiếp cận nguồn vốn vay DNNVV địa bàn Hà Nội? Đối tượng phạm vi nghiên cứu 5.1 Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu Luận án nhân tố ảnh hưởng đến tiếp cận nguồn vốn vay DNNVV địa bàn Hà Nội Các nhân tố bao gồm nhân tố xuất phát từ bên nhân tố bên DNNVV 5.2 Phạm vi nghiên cứu Về nội dung nghiên cứu: Luận án tập trung nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến tiếp cận nguồn vốn vay từ TCTD DNNVV địa bàn Hà Nội Về không gian: Luận án lựa chọn Hà Nội địa bàn nghiên cứu Về thời gian, luận án nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến tiếp cận nguồn vốn vay DNNVV địa bàn Hà Nội từ năm 2010 đến năm 2015, đề xuất giải pháp có tầm nhìn đến 2020 Phương pháp nghiên cứu liệu nghiên cứu Để hoàn thành mục tiêu nghiên cứu, Luận án thực kết hợp phương pháp phân tích định tính phương pháp phân tích định lượng để đánh giá nhân tố ảnh hưởng đến tiếp cận nguồn vốn vay DNNVV Hà Nội khoảng thời gian nghiên cứu 5 Dữ liệu phân tích: Luận án khai thác số liệu điều tra doanh nghiệp hàng năm Tổng cục Thống kê (TCTK), với chiều dài từ năm 2006 – 2014 Kết cấu Luận án Ngoài Phần mở đầu, Kết luận, danh mục Tài liệu tham khảo, Luận án có cấu trúc bao gồm 04 chương sau: Chương 1: Cơ sở lý luận nguồn vốn vay nhân tố ảnh hưởng đến tiếp cận nguồn vốn vay DNNVV Chương 2: Thực trạng nguồn vốn vay tiếp cận nguồn vốn vay DNNVV địa bàn Hà Nội Chương 3: Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến tiếp cận nguồn vốn vay DNNVV địa bàn Hà Nội Chương 4: Các giải pháp tăng cường tiếp cận nguồn vốn vay DNNVV địa bàn Hà Nội 6 CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NGUỒN VỐN VAY VÀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ TIẾP CẬN NGUỒN VỐN VAY CỦA CÁC DNNVV 1.1 Tổng quan DNNVV 1.1.1 Khái niệm DNNVV Tại Việt Nam, nay, tiêu chí phân loại DNNVV thực theo Khoản 1, Điều Nghị định 56/NĐ-CP ngày 30/6/2009 trợ giúp phát triển DNNVV Cụ thể, khu vực Nông, lâm nghiệp – Thuỷ sản Công nghiệp Xây dựng, DNNVV doanh nghiệp có số lao động 300 người nguồn vốn 100 tỷ đồng Trong lĩnh vực Thương mại Dịch vụ, DNNVV doanh nghiệp có 100 lao động nguồn vốn 50 tỷ đồng 1.1.2 Vai trò DNNVV Ở hầu hết quốc gia giới, DNNVV chiếm phận đáng kể đóng góp tạo động lực phát triển mạnh mẽ kinh tế Dữ liệu thống kê cho thấy, nước phát triển, DNNVV đóng góp đáng kể vào GDP hàng năm tương đương 33%, đóng góp cho hoạt động xuất tạo 45% việc làm kinh tế 1.1.3 Đặc điểm DNNVV Thứ nhất: DNNVV có quy mô vốn nhỏ, dễ thành lập linh hoạt, dễ ứng phó với thay đổi thị trường Thứ hai: DNNVV gặp phải rào cản tiếp cận vốn, tồn thiếu hụt nguồn vốn Thứ ba: DNNVV thiếu chiến lược kinh doanh dài hạn Thứ tư: Năng suất lao động DNNVV mức thấp 7 Thứ năm: Nguồn nhân lực DNNVV có chất lượng không cao, thiếu ổn định Thứ sáu: Tính liên kết chuỗi sản xuất tiêu thụ sản phẩm dịch vụ DNNVV thấp 1.2 Cơ sở lý luận nguồn vốn vay doanh nghiệp 1.2.1 Khái niệm vốn cấu vốn doanh nghiệp Dưới góc độ nguồn hình thành tài sản doanh nghiệp, vốn biểu tiền, giá trị tài sản mà doanh nghiệp nắm giữ (Nguyễn Thu Thuỷ, 2011) Theo định nghĩa Ross, Westerfield Jordan (2005), cấu vốn doanh nghiệp hay gọi đòn bẩy tài kết hợp việc sử dụng nguồn vốn vay vốn chủ sở hữu theo tỷ lệ định để tài trợ cho hoạt động SXKD 1.2.2 Phân loại nguồn vốn vay doanh nghiệp Căn vào nguồn hình thành, nguồn vốn vay hình thành từ: Tín dụng thương mại, phát hành trái phiếu, thuê tài chính, khoản vay khoản nợ khác Căn vào đối tượng cho vay, nguồn vốn vay phân chia thành loại nguồn vốn vay thức nguồn vốn vay phi thức Căn vào thời hạn vay vốn, nguồn vốn vay bao gồm: Vay ngắn hạn vay trung dài hạn Căn vào mục đích vay vốn, nguồn vốn vay bao gồm: Vay đầu tư tài sản cố định, vay bổ sung vốn lưu động, vay thực dự án đầu tư Căn vào biện pháp bảo đảm tiền vay, nguồn vốn vay phân loại gồm: Vay có tài sản đảm bảo vay TSBD 8 1.2.3 Tác động nguồn vốn vay doanh nghiệp Thứ nhất, Tác động nguồn vốn vay tới chi phí vốn bình quân giá trị doanh nghiệp Thứ hai, Tác động nguồn vốn vay tỷ lệ sinh lời vốn chủ sở hữu Thứ ba, Tác động nguồn vốn vay tới rủi ro tài doanh nghiệp 1.1.1 Các tiêu đánh giá nguồn vốn vay doanh nghiệp - Đánh giá cấu vốn doanh nghiệp - Đánh giá khả toán doanh nghiệp - Đánh giá hiệu sử dụng vốn doanh nghiệp 1.3 Khái niệm tiêu đánh giá tiếp cận nguồn vốn vay doanh nghiệp 1.3.1 Khái niệm tiếp cận nguồn vốn vay doanh nghiệp Trong Luận án này, tiếp cận nguồn vốn vay doanh nghiệp hiểu khả doanh nghiệp vay vốn mức lãi suất hợp lý chấp nhận hai phía 1.3.2 Các tiêu đánh giá tiếp cận nguồn vốn vay doanh nghiệp - Chỉ tiêu đánh giá chung - Chỉ tiêu đánh giá cụ thể 1.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến tiếp cận nguồn vốn vay DNNVV 1.4.1 Nhân tố bên ảnh hưởng đến tiếp cận nguồn vốn vay DNNVV 1.4.1.1 Đặc điểm DNNVV Về quy mô hoạt động: Doanh nghiệp có quy mô lớn khả 9 tiếp cận nguồn vốn vay cao Về thời gian hoạt động: Đối với DNNVV thành lập, đối tượng cho vay đủ thời gian để nắm bắt khả hoạt động, lực quản trị, khó đánh giá rủi ro cho vay Về vị trí doanh nghiệp: Việc doanh nghiệp có vị trí gần với trụ sở trung gian tài giúp giảm bớt phần bất cân xứng thông tin Về loại hình sở hữu: Loại hình doanh nghiệp cấu trúc sở hữu định khả huy động vốn, rủi ro đầu tư tổ chức quản lý doanh nghiệp, điều ảnh hưởng đáng kể đến chiến lược hoạt động, hội rủi ro doanh nghiệp 1.4.1.2 Đặc điểm người sở hữu Về trình độ học vấn: Thông thường, chủ doanh nghiệp người điều hành có trình độ học vấn cao, đào tạo quản trị doanh nghiệp, quản trị nhân sự, quản trị tài vấn đề liên quan đến điều hành doanh nghiệp đánh giá có khả quản lý điều hành hoạt động kinh doanh có hiệu Về giới tính: Baydas, Bahloul Adams (1995) Tsai (2004) cho nhà quản lý phụ nữ có hiểu biết tài tiếp cận nguồn vốn vay phi thức nhiều Ngược lại, Yaldiz (2011) lại cho rằng, đa số lãnh đạo nữ thường có trình độ cao hơn, hiểu biết có khả cao tiếp cận nguồn vốn thức Về tuổi tác nhà quản lý: Theo nhận định chung, chủ doanh nghiệp, người điều hành trẻ tuổi thường có lĩnh kinh doanh chấp nhận rủi ro, chấp nhận thay đổi, nhiên họ thường kinh nghiệm va vấp kinh doanh có mối quan hệ với bạn 10 10 hàng, đối tác đặc biệt mối quan hệ, lịch sử tín dụng với đối tượng cho vay Chính điều dẫn đến khả tiếp cận nguồn vốn vay thấp 1.4.1.3 Tình hình tài hiệu hoạt động doanh nghiệp nhỏ vừa Về khả sinh lời: Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp tính đơn vị nhỏ, khả sinh lợi thấp, doanh nghiệp kinh doanh đạt hiệu thấp khó đáp ứng nghĩa vụ trả nợ vay vốn Về khả toán: Khả toán doanh nghiệp hệ thống số phản ánh lực tài doanh nghiệp đáp ứng nhu cầu toán khoản nợ, nghĩa vụ doanh nghiệp Về minh bạch thông tin tài chính: Wignaraja Jinjarak (2015) Feschijan (2008) cho rằng, BCTC doanh nghiệp cần phải kiểm toán để đảm bảo việc đánh giá tình hình tài doanh nghiệp xác Về tính hiệu khả thi phương án vay vốn: Để cung ứng nguồn vốn vay doanh nghiệp phải có phương án vay vốn nêu cụ thể mục đích vay vốn, tính khả thi phương án kinh doanh Về minh bạch thông tin báo cáo tài chính: nhằm đảm bảo thông tin doanh nghiệp phản ánh thực trạng hoạt động DN Về tài sản bảo đảm: TSBĐ cho vay ba nhân tố quan tâm định cho vay trung gian tài Về mối quan hệ doanh nghiệp với trung gian tài chính: Theo Shane Cable (2002), mối quan hệ DNNVV với đối 10 12 12 CHƯƠNG THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀ SỰ TIẾP CẬN NGUỒN VỐN VAY CỦA CÁC DNNVV TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI 2.1 Tổng quan môi trường kinh doanh DNNVV địa bàn Hà Nội 2.1.1 Tình hình phát triển kinh tế địa bàn Hà Nội Trong năm qua kinh tế Hà Nội có tăng trưởng liên tục, đóng vai trò quan trọng phát triển kinh tế nước với mức đóng góp 10% GDP, 9% kim ngạch xuất khẩu, 13% giá trị sản xuất công nghiệp 23% tổng vốn đầu tư xã hội 2.1.2 Sự phát triển DNNVV địa bàn Hà Nội Kể từ đổi mới, Hà Nội luôn hai địa phương dẫn đầu nước số lượng doanh nghiệp thành lập đăng ký kinh doanh Năm 2011, số lượng DNNVV Hà Nội gấp 3,44 lần so với năm 2006 Trong vài năm trở lại tốc độ tăng học số lượng DNNVV tăng từ 8% - 10% năm 2.1.3 Thuận lợi khó khăn DNNVV địa bàn Hà Nội 2.1.3.1 Thuận lợi Thứ nhất, Hà Nội có vị trí thuận lợi Thứ hai, Hà Nội có thị trường tiềm Thứ ba, Hà Nội có chất lượng nguồn nhân lực cao so với địa phương khác Thứ tư, Hà Nội có điều kiện tự nhiên tài nguyên Thứ năm, quyền Hà Nội quan tâm đến phát triển DNNVV 2.1.3.2 Hạn chế Thứ nhất, thiếu vốn khó khăn tiếp cận nguồn tài 12 13 13 Thứ hai, khó khăn mặt sản xuất kinh doanh Thứ ba, chất lượng nguồn nhân lực hạn chế Thứ tư, trình độ kỹ thật công nghệ lạc hậu Thứ năm, tính liên kết, hợp tác sản xuất DNNVV yếu Thứ sáu, khó tiếp cận sách, chương trình ưu đãi 2.2 Một số tiêu hoạt động kinh doanh DNNVV địa bàn Hà Nội 2.2.1 Nguồn vốn DNNVV địa bàn Hà Nội Theo số liệu điều tra, cấu vốn DNNVV Hà Nội, nguồn vốn chủ sở hữu chiếm khoảng từ 43 - 45%, nguồn vốn vay từ TCTD chiếm khoảng 50% 2.2.2 Kết hoạt động DNNVV địa bàn Hà Nội Năm 2010 trung bình DNNVV có mức doanh thu 9,3 tỷ đồng/năm đến năm 2014 mức doanh thu tăng lên 10,3 tỷ đồng/năm 2.3 Thực trạng tiếp cận nguồn vốn vay DNNVV địa bàn Hà Nội 2.3.1 Mạng lưới TCTD địa bàn Hà Nội Đến 31/12/2015, địa bàn Hà Nội có 2.049 địa điểm giao dịch phủ rộng khắp quận, huyện thủ đô thuận lợi cho hoạt động cung ứng vốn TCTD 2.3.2 Thực trạng quy định cho vay vốn DNNVV địa bàn Hà Nội 2.3.2.1 Quy định hành nguồn vốn vay DNNVV: Theo quy định hành, doanh nghiệp chủ động việc huy động vốn, vay vốn để thực hoạt động SXKD theo mục tiêu, chiến lược kinh doanh, quy định khống chế giá trị 13 14 14 nguồn vốn vay 2.3.2.2 Quy định hành cho vay DNNVV Hiện nay, DNNVV đối tượng sách nhà nước khuyến khích cho vay, quy định giới hạn trần sàn việc cho vay DNNVV Các doanh nghiệp muốn tiếp cận nguồn vốn vay từ TCTD phải đáp ứng đầy đủ lực pháp luật dân sự, hành vi dân sự, mục đích sử dụng vốn vay hợp pháp, khả tài chính, phương án SXKD khả thi có hiệu đồng thời đáp ứng quy định bảo đảm tiền vay, lãi suất cho vay 2.3.3 Nguồn vốn vay khả trả nợ DNNVV địa bàn Hà Nội Đến 31/12/2015, tổng dư nợ cho vay địa bàn đạt 894.611 tỷ đồng, tăng 21% so với năm trước Mặc dù DNNVV loại hình doanh nghiệp chiếm ưu 97% nguồn vốn vay DNNVV TCTD chiếm khoảng 40% tổng dư nợ cho vay Tỷ lệ nợ hạn DNNVV địa bàn Hà Nội có xu hướng giảm xuống đáng kể, dấu hiệu cho thấy khả tiếp cận vốn cải thiện thời gian tới 2.4 Các sách hỗ trợ DNNVV địa bàn Hà Nội tiếp cận nguồn vốn vay 2.4.1 Chính sách hỗ trợ DNNVV chung nhà nước Trong thời gian năm vừa qua, nhà nước ban hành nhiều sách hỗ trợ phát triển DNNVV như: Thành lập Quỹ hỗ trợ DNNVV; Quỹ bảo lãnh tín dụng DNNVV; Khuyến khích mở rộng tín dụng cho DNNVV; hỗ trợ lãi suất, v.v… 14 15 15 2.4.2 Chính sách hỗ trợ quyền Hà Nội DNNVV địa bàn Trong thời gian vừa qua, quyền Hà Nội ban hành nhiều sách hỗ trợ phát triển DNNVV như: hoạt động bảo lãnh tín dụng, BLTD thông qua NHPT, gói hỗ trợ lãi suất sau đầu tư 2.4.3 Chính sách hỗ trợ TCTD địa bàn Trong giai đoạn 2010 - 2015, TCTD trọng tới nhóm khách hàng DNNVV Dư nợ cho vay DNNVV chiếm khoảng 42% tổng dư nợ cho vay địa bàn Các TCTD chủ động đẩy mạnh chương trình cho vay với ưu đãi như: tăng hạn mức cho vay DNNVV; giảm phí bảo lãnh, giảm lãi suất cho vay, v.v… 2.5 Đánh giá chung tiếp cận nguồn vốn vay DNNVV địa bàn Hà Nội Số liệu thống kê cho thấy, khả tiếp cận vốn DNNVV địa bàn tăng lên Bảng 2.1: Chỉ tiêu đánh giá chung tiếp cận nguồn vốn vay DNNVV Hà Nội Các tiêu Số lượng (chi nhánh) NHTM Dư nợ cho vay DNNVV (tỷ Năm Năm Năm Năm 2012 2013 2014 2015 2.051 2.043 2.049 2.090 274.228 287.434 323.961 392.466 79.015 82.343 92.041 110.866 3,47 3,49 3,52 đồng) Số lượng doanh nghiệp vay vốn (doanh nghiệp) Dư nợ cho vay trung bình/Doanh nghiệp (%) Nguồn: Tổng hợp từ báo cáo NHNN chi nhánh Hà Nội 15 3,54 16 16 16 17 17 CHƯƠNG PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ TIẾP CẬN NGUỒN VỐN VAY CỦA CÁC DNNVV TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI 3.1 Nhân tố bên ảnh hưởng đến tiếp cận nguồn vốn vay DNNVV địa bàn Hà Nội Luận án nhân tố bên ảnh hưởng đến tiếp cận nguồn vốn vay DNNVV là: Thứ nhất, chủ trương phát triển DNNVV nhà nước quyền địa phương Thứ hai, môi trường kinh tế vĩ mô Thứ ba, sách cho vay tổ chức tín dụng 3.2 Nhóm nhân tố bên DNNVV địa bàn Hà Nội 3.2.1 Phân tích định lượng nhân tố ảnh hưởng đến tiếp cận nguồn vốn vay DNNVV địa bàn Hà Nội 3.2.1.1 Mô hình nghiên cứu - Mô hình 1: Ước lượng mô hình Probit xác suất tiếp cận nguồn vốn vay doanh nghiệp sở nhân tố ảnh hưởng - Mô hình 2: Ước lượng mô hình RE (Random Effect Model) để ước lượng giá trị nguồn vốn vay trung bình doanh nghiệp sở nhân tố ảnh hưởng 3.2.1.3 Kết ước lượng thống kê Với hỗ trợ phần mềm STATA 12, Kết thu sau: Bảng 3.1: Kết ước lượng mô hình (1) - (2) - (1A) - (2A) 17 18 18 BIẾN Mô hình Mô hình Mô hình 1A Mô hình 2A LN(TUOIDN) -0,041*** -0,001 0,012*** -0,015*** LN(QUYMO) 0,116*** -0,600*** 0,039*** -0,009 XUATKHAU -1,538*** 0,544*** 0,224*** 0,526*** 0,526*** -1,742*** VĐTNN (omitted) BATDONGSAN 0,312*** 1,135*** 0,021 1,642*** -0,032 -0,052 0,255*** 0,424*** XAYDUNG -0,145*** 0,661*** 0,212*** 0,233*** CONGNGHIEP -0,198*** -0,351*** -0,077*** 0,017 -0,059*** -0,022*** -0,053*** -0,018*** 0,114*** 0,854*** 0,071*** 0,376*** LN(DERP) 0,018 -0,499*** -0,026*** -0,107*** LN(TSCĐ) 0,029*** 0,835*** 0,089*** 0,382*** 0.823*** -0.122*** DICHVU (omitted) LN(LOINHUAN ) LN(TYLENO) HANOI PHANBIET -0,317*** -0,022 -0,186*** 0,093*** Hệ số chặn 2,175*** 6,125*** -0,706*** 4.678*** r2 0.479 N 59.346 Log likelyhood -12.392,119 0.218 22.864 353.087 -171.822,550 Nguồn: Tác giả tự tính toán với hỗ trợ từ phần mềm STATA 12 18 155.360 19 19 3.2.2 Phương pháp điều tra khảo sát nhân tố ảnh hưởng đến tiếp cận nguồn vốn vay DNNVV địa bàn Hà Nội 3.2.2.1 Mô tả phương pháp liệu nghiên cứu Phương pháp điều khảo sát chuyên gia công tác TCTD Thời gian tác giả thực điều tra từ 01/5/2016 đến 31/5/2016 Với 50 phiếu phát đi, số phiếu nhận 30 phiếu 12 TCTD địa bàn, chi tiết Phiếu điều tra Phụ lục số 3.2.2.2 Kết phân tích Đối với doanh nghiệp quy mô nhỏ, siêu nhỏ, thẩm định cho vay TCTD quan tâm đến yếu tố tài sản bảo đảm tài sản chủ doanh nghiệp, lực uy tín chủ doanh nghiệp sau đến tình hình hoạt động kinh doanh doanh nghiệp hiệu phương án vay vốn nhân tố khác Đối với doanh nghiệp quy mô vừa, thẩm định cho vay TCTD quan tâm đến yếu tố tình hình hoạt động kinh doanh doanh nghiệp hiệu phương án vay vốn, lực uy tín lãnh đạo doanh nghiệp, sau đến tài sản bảo đảm, tài sản chủ doanh nghiệp vấn đề minh bạch thông tin Đồng thời, kết điều tra cho thấy có khác biệt tiếp cận nguồn vốn vay doanh nghiệp có quy mô nhỏ/siêu nhỏ doanh nghiệp quy mô vừa Sự khác biệt xuất phát từ đặc điểm, mức độ rủi ro trình cho vay 3.2.3 Đánh giá kết luận ảnh hưởng nhân tố bên DNNVV đến tiếp cận nguồn vốn vay Với hai phương pháp nghiên cứu định tính nghiên cứu định lượng, Luận án phần kiểm chứng tác động 19 20 20 nhân tố đến tiếp cận nguồn vốn vay DNNVV địa bàn Hà Nội Tác giả tổng hợp kết nghiên cứu sau: Bảng 3.2: Tổng hợp kết nghiên cứu TT Các nhân tố Giả Phân tích Phân tích thiết định tính định lượng Thời gian hoạt động doanh nghiệp (+) (+) (+)/(-) Quy mô doanh nghiệp (+) (+) (+) Hoạt động xuất (+) * (+) Lịch sử tín dụng doanh nghiệp (+) (+) * Lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh (+)/(-) (+)/(-) (+)/(-) (+) * (+) Năng lực uy tín chủ doanh nghiệp (+) (+) * Trình độ học vấn chủ doanh nghiệp (+) (+) * (+)/(-) Ít tác động * (+) (+) * * (+) * (+) (+) (-) Đặc điểm doanh nghiệp Vốn đầu tư nước Đặc điểm chủ doanh nghiệp Giới tính chủ doanh nghiệp Số năm vị trí lãnh đạo chủ doanh nghiệp Tài sản chủ doanh nghiệp Tình hình tài hiệu kinh doanh Khả sinh lời 20 21 21 Khả trả nợ (-) * (+) Hiệu phương án vay vốn * (+) * Lá chắn thuế phi nợ (+) * (+)/(-) Minh bạch thông tin DNNVV (+) (+) * Tài sản bảo đảm (+) (+) (+) Mối quan hệ với TCTD Quan hệ tiền vay, tiền gửi, toán (+) Ít tác động * Lịch sử tín dụng doanh nghiệp (+) (+) * * * (+) * (+) (+) Sự khác biệt DNNVV địa bàn Hà Nội nước Sự khác biệt doanh nghiệp quy mô vừa doanh nghiệp nhỏ/siêu nhỏ Nguồn: Tổng hợp từ kết nghiên cứu tác giả Ghi chú: - Ký hiệu (+) biểu có mối quan hệ và/hoặc mối quan hệ thuận chiều - Ký hiệu (-) biểu mối quan hệ ngược chiều - Dấu * yếu tố chưa kiểm định phương pháp điều tra khảo sát, nghiên cứu định lượng chưa nêu giả thuyết Như vậy, kết hợp phương pháp nghiên cứu định lượng phương pháp điều tra khảo sát, giả thuyết Luận án kiểm chứng Đối với số nhân tố, kết nghiên cứu ủng hộ giả thuyết ban đầu Tuy nhiên, có số nhân tố mà kết nghiên cứu điều tra khảo sát /hoặc định lượng bác bỏ giả thuyết ban đầu 21 22 22 nhân tố: Lợi nhuận doanh nghiệp; Tỷ lệ nợ Ngoài ra, kết cho thấy Hà Nội, DN vừa có xác suất vay thấp lượng vay trung bình DN lại thấp so với DN quy mô nhỏ Đồng thời, DNNVV Hà Nội có xác suất tiếp cận nguồn vốn vay cao DNNVV nước, lượng vay doanh nghiệp lại thấp so với DNNVV địa phương khác CHƯƠNG GIẢI PHÁP NHẰM TĂNG CƯỜNG SỰ TIẾP CẬN NGUỒN VỐN VAY CỦA CÁC DNNVV TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI 4.1 Định hướng phát triển DNNVV địa bàn Hà Nội Tại Kế hoạch phát triển DNNVV giai đoạn 2016 - 2020, UBND thành phố Hà Nội đặt kế hoạch phát triển số lượng DNNVV thành lập dự kiến tăng khoảng 9% - 10%/năm, tạo thêm 1.000.000 chỗ làm việc mới, đóng góp 20% tổng kim ngạch xuất thành phố, đóng góp ngân sách nhà nước 30% năm, đến cuối năm 2020, có khoảng 700 DNNVV hoạt động công nghiệp hỗ trợ; đáp ứng mặt sản xuất kinh doanh cho DNNVV 4.2 Giải pháp tăng cường tiếp cận nguồn vốn vay DNNVV địa bàn Hà Nội 4.2.1 Nhóm giải pháp vi mô từ phía DNNVV Giải pháp 1: DNNVV cần tăng cường minh bạch thông tin tình hình tài hoạt động kinh doanh thông qua việc vận dụng nguyên tắc quản trị công ty DNNVV nhằm tăng cường tiếp cận nguồn vốn vay 22 23 23 Để thực giải pháp này, DNNVV Hà Nội cần thực nguyên tắc sau đây: (1) Quy định rõ vai trò cổ đông, HĐQT, BGĐ đối tác, quy định phải gắn với giá trị doanh nghiệp, chiến lược phát triển doanh nghiệp kỳ vọng chủ doanh nghiệp cổ đông quan trọng (2) Minh bạch thông tin với cổ đông DNNVV, nhà đầu tư thông qua đại hội cổ đông thường niên (3) thành viên tham gia HĐQT cần cân nhắc chọn lựa đảm bảo thực tốt mục tiêu tăng trưởng DNNVV (4) DNNVV phải trì môi trường kiểm soát có hiệu lực bao gồm trì hệ thống sổ sách kế toán đáng tin cậy, BCTC kiểm toán độc lập hàng năm thường xuyên đánh giá rủi ro hoạt động DNNVV (5) DNNVV phải xây dựng mối quan hệ tôn trọng, trung thực, tin cậy công với bên liên quan bao gồm nhân viên, khách hàng, nhà cung cấp, chủ nợ, quan quản lý, cộng đồng, môi trường xung quanh (6) DNNVV nên hạn chế việc quản trị công ty theo kiểu gia đình Giải pháp 2: Nâng cao lực quản trị tài DNNVV nhằm tăng cường tiếp cận nguồn vốn vay Giải pháp 3: Xây dựng hệ thống cảnh báo tình hình tài hoạt động DNNVV đảm bảo hệ thống quản trị tài lành mạnh nhằm tăng cường tiếp cận nguồn vốn vay Giải pháp 4: DNNVV cần tăng vốn chủ sở hữu giải nhu cầu thiếu hụt vốn đồng thời tăng cường mức độ tự chủ tài đáp ứng yêu cầu cho vay TCTD Để tăng vốn chủ sở hữu, DNNVV cần: (1) Giữ lại lợi nhuận chưa phân phối, bổ sung quỹ dự phòng hoạt động (2) Tăng vốn điều lệ DNNVV Giải pháp 5: Nâng cao uy tín lực đội ngũ lãnh đạo 23 24 24 DNNVV nhằm tăng cường tiếp cận nguồn vốn vay Giải pháp 6: DNNVV cần tăng cường tính pháp lý tài sản để đáp ứng yêu cầu TSBĐ vay vốn TCTD Giải pháp 7: Các giải pháp khác 4.2.2 Nhóm giải pháp phía nhà nước Giải pháp 1: Xây dựng hệ thống nguyên tắc quản trị công ty cho DNNVV Giải pháp 2: Xây dựng sàn giao dịch chứng khoán cho DNNVV Giải pháp 3: Ổn định môi trường kinh tế vĩ mô, thị trường tiền tệ, lãi suất Giải pháp 4: Thu hồi nợ xử lý nợ xấu để khôi phục hoạt động cho vay DNNVV Giải pháp 5: Nhà nước cần tăng cường gói hỗ trợ DNNVV tiếp cận nguồn vốn vay, hoàn thiện Quy chế làm việc lại đơn vị hỗ trợ 4.2.3 Một số kiến nghị 4.2.3.1 Kiến nghị quyền thành phố Hà Nội Thứ nhất: Tiếp tục đẩy mạnh thực chương trình Kết nối Ngân hàng – Doanh nghiệp địa bàn Hà Nội Thứ hai: Triển khai gói hỗ trợ lãi suất đến DNNVV Thứ ba: Xây dựng khung giá đất địa bàn phù hợp với tình hình thực tế Thứ tư: Đẩy nhanh tiến độ cấp chứng nhận quyền sử dụng đất, chế quy hoạch cấp đất, cho thuê đất dài hạn DNNVV Thứ năm, số kiến nghị khác 4.2.3.2 Kiến nghị với TCTD địa bàn 4.2.3.3 Kiến nghị với Hiệp hội DNNVV 24 25 25 25 26 26 KẾT LUẬN Bằng phương pháp nghiên cứu định tính định lượng giúp Luận án đánh giá ảnh hưởng nhân tố đến tiếp cận nguồn vốn vay DNNVV địa bàn Kết phân tích cho thấy, thời gian gần với mục tiêu ổn định sách kinh tế vĩ mô sách ưu tiên phát triển DNNVV nhà nước quyền địa phương, thay đổi quan niệm cho vay TCTD, nhân tố bên có ảnh hưởng không đáng ngại đến tiếp cận nguồn vốn vay DNNVV Hà Nội Đối với nhân tố bên trong, kết nghiên cứu cho thấy, đặc điểm doanh nghiệp, đặc điểm chủ doanh nghiệp, tình hình tài hoạt động kinh doanh có ảnh hưởng đến tiếp cận nguồn vốn vay DNNVV địa bàn Từ phân tích trên, Luận án đề xuất số biện pháp trước mắt lâu dài giúp DNNVV địa bàn tăng cường khả tiếp cận nguồn vốn vay từ TCTD Theo tác giả, trước chờ đợi hỗ trợ nhà nước, quyền địa phương bên liên quan, DNNVV cần chủ động nâng cao khả đáp ứng điều kiện cho vay đặt từ phía TCTD Đồng thời, Luận án đề giải pháp bổ sung giúp DNNVV nâng cao lực toàn diện đáp ứng yêu cầu vay vốn TCTD Bên cạnh giải pháp đưa DNNVV, Luận án kiến nghị giải pháp Nhà nước, quyền thành phố, TCTD Hiệp hội doanh nghiệp việc hỗ trợ DNNVV tiếp cận nguồn vốn vay thời gian tới 26 [...]... TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ TIẾP CẬN NGUỒN VỐN VAY CỦA CÁC DNNVV TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI 3.1 Nhân tố bên ngoài ảnh hưởng đến sự tiếp cận nguồn vốn vay của các DNNVV trên địa bàn Hà Nội Luận án chỉ ra các nhân tố bên ngoài ảnh hưởng đến sự tiếp cận nguồn vốn vay của các DNNVV đó là: Thứ nhất, chủ trương phát triển DNNVV của nhà nước và chính quyền địa phương Thứ hai, môi trường kinh tế vĩ mô Thứ ba, các. .. DNNVV của nhà nước và chính quyền địa phương, sự thay đổi quan niệm cho vay của các TCTD, các nhân tố bên ngoài có ảnh hưởng không đáng ngại đến sự tiếp cận nguồn vốn vay của các DNNVV Hà Nội Đối với các nhân tố bên trong, kết quả nghiên cứu cho thấy, các đặc điểm của doanh nghiệp, đặc điểm của chủ doanh nghiệp, tình hình tài chính và hoạt động kinh doanh có ảnh hưởng đến sự tiếp cận nguồn vốn vay của các. .. các doanh nghiệp quy mô vừa, khi thẩm định cho vay TCTD quan tâm nhất đến yếu tố tình hình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp và hiệu quả của phương án vay vốn, năng lực và uy tín của lãnh đạo doanh nghiệp, sau đó đến tài sản bảo đảm, tài sản của chủ doanh nghiệp và vấn đề minh bạch thông tin Đồng thời, kết quả điều tra cũng cho thấy có sự khác biệt giữa sự tiếp cận nguồn vốn vay của các doanh nghiệp. .. nhỏ/siêu nhỏ và doanh nghiệp quy mô vừa Sự khác biệt này xuất phát từ các đặc điểm, mức độ rủi ro trong quá trình cho vay 3.2.3 Đánh giá và kết luận về ảnh hưởng của các nhân tố bên trong DNNVV đến sự tiếp cận nguồn vốn vay Với cả hai phương pháp nghiên cứu định tính và nghiên cứu định lượng, Luận án đã phần nào kiểm chứng được sự tác động của 19 20 20 các nhân tố đến sự tiếp cận nguồn vốn vay của DNNVV... tế vĩ mô Thứ ba, các chính sách cho vay của tổ chức tín dụng 3.2 Nhóm nhân tố bên trong DNNVV trên địa bàn Hà Nội 3.2.1 Phân tích định lượng các nhân tố ảnh hưởng đến sự tiếp cận nguồn vốn vay của các DNNVV trên địa bàn Hà Nội 3.2.1.1 Mô hình nghiên cứu - Mô hình 1: Ước lượng mô hình Probit xác suất tiếp cận nguồn vốn vay của doanh nghiệp trên cơ sở các nhân tố ảnh hưởng - Mô hình 2: Ước lượng mô hình... 30 phiếu của 12 TCTD trên địa bàn, chi tiết Phiếu điều tra tại Phụ lục số 1 3.2.2.2 Kết quả phân tích Đối với các doanh nghiệp quy mô nhỏ, siêu nhỏ, khi thẩm định cho vay TCTD quan tâm nhất đến yếu tố tài sản bảo đảm và tài sản của chủ doanh nghiệp, năng lực và uy tín của chủ doanh nghiệp sau đó đến tình hình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp và hiệu quả của phương án vay vốn và các nhân tố khác... cho vay ảnh hưởng đến quá trình cho vay các DNNVV Sự khác biệt này dẫn đến các tổ chức khác nhau có kỹ thuật cho vay (lending technologies) khác nhau Kỹ thuật cho vay dựa trên các giao dịch chủ yếu dựa trên các số liệu định lượng như các chỉ số tài chính tính toán từ BCTC đã kiểm toán, thông qua chấm điểm tín dụng 11 12 12 CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀ SỰ TIẾP CẬN NGUỒN VỐN VAY CỦA CÁC... (+) (-) Đặc điểm của doanh nghiệp Vốn đầu tư nước ngoài 2 Đặc điểm của chủ doanh nghiệp Giới tính của chủ doanh nghiệp Số năm ở vị trí lãnh đạo của chủ doanh nghiệp Tài sản của chủ doanh nghiệp 3 Tình hình tài chính và hiệu quả kinh doanh Khả năng sinh lời 20 21 21 Khả năng trả nợ (-) * (+) Hiệu quả của phương án vay vốn * (+) * Lá chắn thuế phi nợ (+) * (+)/(-) Minh bạch thông tin của DNNVV (+) (+)... 22 nhân tố: Lợi nhuận của doanh nghiệp; Tỷ lệ nợ Ngoài ra, kết quả còn cho thấy ở Hà Nội, các DN vừa có xác suất vay thấp hơn và lượng vay trung bình của mỗi DN lại thấp hơn so với DN quy mô nhỏ Đồng thời, DNNVV Hà Nội có xác suất tiếp cận nguồn vốn vay cao hơn DNNVV cả nước, nhưng lượng vay của mỗi doanh nghiệp lại thấp hơn so với DNNVV ở các địa phương khác CHƯƠNG 4 GIẢI PHÁP NHẰM TĂNG CƯỜNG SỰ TIẾP... công ty tại các DNNVV nhằm tăng cường sự tiếp cận nguồn vốn vay 22 23 23 Để thực hiện giải pháp này, DNNVV Hà Nội cần thực hiện các nguyên tắc sau đây: (1) Quy định rõ vai trò của cổ đông, HĐQT, BGĐ và các đối tác, các quy định này phải gắn với giá trị của doanh nghiệp, chiến lược phát triển doanh nghiệp và kỳ vọng của chủ doanh nghiệp và các cổ đông quan trọng (2) Minh bạch thông tin với các cổ đông
- Xem thêm -

Xem thêm: Các nhân tố ảnh hưởng đến sự tiếp cận nguồn vốn vay của các doanh nghiệp (TT), Các nhân tố ảnh hưởng đến sự tiếp cận nguồn vốn vay của các doanh nghiệp (TT), Các nhân tố ảnh hưởng đến sự tiếp cận nguồn vốn vay của các doanh nghiệp (TT), Kết cấu của Luận án, CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NGUỒN VỐN VAY VÀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ TIẾP CẬN NGUỒN VỐN VAY CỦA CÁC DNNVV, TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI, Thứ ba, các chính sách cho vay của tổ chức tín dụng., GIẢI PHÁP NHẰM TĂNG CƯỜNG SỰ TIẾP CẬN NGUỒN VỐN VAY CỦA CÁC DNNVV TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay