(LUẬN ÁN TS) TRUYỆN TRUYỀN KỲ VIỆT NAM THỜI KỲ TRUNG ĐẠI (NHÌN TỪ PHƯƠNG DIỆN TỔ CHỨC CỐT TRUYỆN VÀ XÂY DỰNG NHÂN VẬT)

274 204 0
  • Loading ...
1/274 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/11/2016, 09:30

(LUẬN ÁN TS) TRUYỆN TRUYỀN KỲ VIỆT NAM THỜI KỲ TRUNG ĐẠI (NHÌN TỪ PHƯƠNG DIỆN TỔ CHỨC CỐT TRUYỆN VÀ XÂY DỰNG NHÂN VẬT)(LUẬN ÁN TS) TRUYỆN TRUYỀN KỲ VIỆT NAM THỜI KỲ TRUNG ĐẠI (NHÌN TỪ PHƯƠNG DIỆN TỔ CHỨC CỐT TRUYỆN VÀ XÂY DỰNG NHÂN VẬT)(LUẬN ÁN TS) TRUYỆN TRUYỀN KỲ VIỆT NAM THỜI KỲ TRUNG ĐẠI (NHÌN TỪ PHƯƠNG DIỆN TỔ CHỨC CỐT TRUYỆN VÀ XÂY DỰNG NHÂN VẬT)(LUẬN ÁN TS) TRUYỆN TRUYỀN KỲ VIỆT NAM THỜI KỲ TRUNG ĐẠI (NHÌN TỪ PHƯƠNG DIỆN TỔ CHỨC CỐT TRUYỆN VÀ XÂY DỰNG NHÂN VẬT)(LUẬN ÁN TS) TRUYỆN TRUYỀN KỲ VIỆT NAM THỜI KỲ TRUNG ĐẠI (NHÌN TỪ PHƯƠNG DIỆN TỔ CHỨC CỐT TRUYỆN VÀ XÂY DỰNG NHÂN VẬT) B GIO DC V O TO TRNG I HC S PHM H NI - - TH M PHNG TRUYệN TRUYềN Kỳ VIệT NAM THờI TRUNG ĐạI (NHìN Từ PHƯƠNG DIệN Tổ CHứC CốT TRUYệN Và XÂY DựNG NHÂN VậT) LUN N TIN S NG VN H NI - 2016 B GIO DC V O TO TRNG I HC S PHM H NI - - TH M PHNG TRUYệN TRUYềN Kỳ VIệT NAM THờI TRUNG ĐạI (NHìN Từ PHƯƠNG DIệN Tổ CHứC CốT TRUYệN Và XÂY DựNG NHÂN VậT) Chuyờn ngnh: Vn hc Vit Nam Mó s: 62.22.01.21 LUN N TIN S NG VN Ngi hng dn khoa hc: PGS.TS V THANH H NI - 2016 LI CM N Tụi xin by t lũng tri õn sõu sc nht n PGS.TS V Thanh - ngi ó tn tỡnh hng dn, úng gúp nhng ý kin quý bỏu giỳp tụi hon thin lun ỏn ca mỡnh Tụi xin trõn trng cm n cỏc thy cụ B mụn Vn hc Vit Nam I; cỏc thy cụ Khoa Ng v Phũng Sau i hc, Trng i hc S phm H Ni ó quan tõm, giỳp , to iu kin tụi hon thnh lun ỏn Cui cựng, tụi xin gi li cm n chõn thnh ti gia ỡnh, bn bố ó luụn ng viờn, khuyn khớch, l im ta vng chc cho tụi sut thi gian thc hin lun ỏn H Ni, ngy .thỏng nm 2016 Tỏc gi Th M Phng LI CAM OAN Tỏc gi lun ỏn xin cam oan õy l cụng trỡnh nghiờn cu ca riờng mỡnh Nhng kt qu, s liu lun ỏn l trung thc v cha tng c cụng b trờn bt c ti liu no Tụi xin chu trỏch nhim hon ton v cụng trỡnh nghiờn cu ca mỡnh H Ni, ngy .thỏng nm 2016 Tỏc gi lun ỏn Th M Phng MC LC M U 1 Lý chn ti Mc tiờu v nhim v nghiờn cu i tng v phm vi nghiờn cu Phng phỏp nghiờn cu úng gúp mi ca lun ỏn Cu trỳc ca lun ỏn NI DUNG CHNH Chng TNG QUAN TèNH HèNH NGHIấN CU V C S Lí THUYT CA TI 1.1 Tng quan tỡnh hỡnh nghiờn cu 1.1.1 Tip cn, ỏnh giỏ giỏ tr ca nhng tỏc phm truyn k c lp 1.1.2 Tỡm hiu tỏc phm truyn k t gúc so sỏnh .10 1.1.3 Nghiờn cu, ỏnh giỏ truyn truyn k gúc th loi 14 1.1.4 Vn t chc ct truyn v xõy dng nhõn vt truyn truyn k .20 1.2 C s lý thuyt ca ti 22 1.2.1 C s lý thuyt chung 22 1.2.2 Quan nim v truyn truyn k 27 Tiu kt Chng 32 Chng TRUYN TRUYN K TRUNG I VIT NAM - NGUN GC V DIN MO .33 2.1 C s hỡnh thnh v phỏt trin ca truyn truyn k Vit Nam thi trung i 33 2.1.1 C s lch s, xó hi 33 2.1.2 C s húa, hc 35 2.2 Din mo truyn truyn k Vit Nam thi trung i 43 2.2.1 Giai on hỡnh thnh 44 2.2.2 Giai on phỏt trin nh cao 48 2.2.3 Giai on canh tõn, bin i 52 Tiu kt Chng 57 Chng TRUYN TRUYN K TRUNG I VIT NAM - NHèN T PHNG DIN T CHC CT TRUYN 58 3.1 T chc ct truyn - Nhỡn t kt cu ct truyn 58 3.1.1 Ct truyn tuyn tớnh 60 3.1.2 Ct truyn lng ghộp 65 3.1.3 Ct truyn lp ghộp 67 3.1.4 Ct truyn hi c 71 3.2 T chc ct truyn - Nhỡn t im nhỡn trn thut 73 3.2.1 Trn thut t ngụi th nht 76 3.2.1.1 Ngi k chuyn ngụi th nht - Nhõn vt 76 3.2.1.2 Ngi k chuyn ngụi th nht - Nhõn chng 79 3.2.2 Trn thut t ngụi th ba 81 3.2.2.1 Ngi k chuyn giu mt hon ton 82 3.2.2.2 Ngi k chuyn kho chng, ỏnh giỏ .85 3.3 T chc ct truyn - Nhỡn t hỡnh thc li ngh thut 89 3.3.1 T c trng hn dung cỏc hỡnh thc li ngh thut 91 3.3.2 n xu hng dựng ngụn ng xuụi n nht 98 Tiu kt Chng 101 Chng TRUYN TRUYN K TRUNG I VIT NAM - NHèN T PHNG DIN XY DNG NHN VT .102 4.1 Cỏc kiu loi nhõn vt 102 4.1.1 Nhõn vt k o 102 4.1.1.1 Nhõn vt k o liờn h vi nhõn gian 104 4.1.1.2 Nhõn vt k o ớt liờn h vi nhõn gian 109 4.1.2 Nhõn vt bỡnh phm 110 4.1.2.1 Nhõn vt tip xỳc, gn kt vi th gii k o 111 4.1.2.2 Nhõn vt khụng tip xỳc vi th gii k o .114 4.1.2.3 Nhõn vt mụi gii hai th gii thc, o 115 4.2 Phng thc xõy dng nhõn vt truyn truyn k trung i Vit Nam 117 4.2.1 Kt hp thc - o cu trỳc hỡnh tng nhõn vt 117 4.2.1.1 Thc húa, phm trn húa chõn dung nhõn vt k o 118 4.2.1.2 o húa, phi thng húa chõn dung nhõn vt bỡnh phm 124 4.2.2 Tip cn nhõn vt t nhiu quan im, gúc .129 4.2.2.1 Chõn dung nhõn vt t nh hng tip cn ca ngi k chuyn 129 4.2.2.2 Chõn dung nhõn vt t quan sỏt ca bn thõn nhõn vt 131 4.2.2.3 Chõn dung nhõn vt t ỏnh giỏ ca tỏc gi - ngi c 137 4.2.3 To tỡnh bc l tớnh cỏch v s phn nhõn vt 138 4.2.3.1 Tỡnh lm thay i cuc i, s phn nhõn vt 139 4.2.3.2 Tỡnh tit l bn cht nhõn vt 140 4.2.3.3 Tỡnh khng nh nng lc, bn lnh nhõn vt 142 Tiu kt Chng 145 KT LUN 146 DANH MC CễNG TRèNH NGHIấN CU CA TC GI Cể LIấN QUAN N TI LUN N 151 TI LIU THAM KHO 152 PH LC 172 BNG CH VIT TT TấN Y STT CH VIT TT Cụng d tip ký CDTK Lan Trỡ kin lc LTKVL Lnh Nam chớch quỏi lc LNCQL Tang thng ngu lc TTNL Thỏnh Tụng di tho TTDT Truyn k mn lc TKML Truyn k tõn ph TKTP H Ni H Nh xut bn Nxb 10 Tp T 11 Trang tr DANH SCH PH LC TấN PH LC STT TRANG Ph lc 1: Danh mc bn kho sỏt truyn truyn k 173 Ph lc 2: Danh mc truyn truyn k trung i Vit Nam 184 Ph lc 3: Kho sỏt kt cu ct truyn truyn k trung i Vit Nam 191 Ph lc 4: Kho sỏt im nhỡn trn thut v ngi k chuyn truyn truyn k trung i Vit Nam Ph lc 5: Kho sỏt hỡnh thc li truyn truyn k trung i Vit Nam 259 Ph lc 8: Thng kờ miờu t ngoi hỡnh truyn truyn k trung i Vit Nam 223 Ph lc 7: Kho sỏt khụng gian ngh thut truyn truyn k trung i Vit Nam 205 Ph lc 6: Kho sỏt h thng nhõn vt truyn truyn k trung i Vit Nam 198 264 Ph lc 9: Thng kờ miờu t tõm lý nhõn vt truyn truyn k trung i Vit Nam 265 M U Lý chn ti 1.1 Lch s hc trung i Vit Nam gn lin vi quỏ trỡnh ng v phỏt trin ca cỏc th loi Chỳng a dng, phc v mang nhng quy lut riờng Nghiờn cu hc thi k ny, vic phỏc li din mo, t quỏ trỡnh hỡnh thnh, nhng bc ng phỏt trin cho n c trng ca tng th loi l iu cn thit v cng l hng i c nhiu nh nghiờn cu quan tõm ti lun ỏn ca chỳng tụi: Truyn truyn k Vit Nam thi trung i (nhỡn t phng din t chc ct truyn v xõy dng nhõn vt) l s la chn ng tip cn hc trung i Vit Nam t gúc nhỡn th loi 1.2 Truyn truyn k cú v trớ quan trng nn húa, hc Vit Nam õy l mt th loi ln v phc Trc ht, truyn truyn k cú s lng tỏc phm phong phỳ, tri sut cỏc th k, bi vy, tỡm hiu hc trung i bt c chng ng no, ngi nghiờn cu cng khụng th b qua Truyn truyn k cng ỏnh du s cú mt ca nhng tỏc gi tiờu biu, nhng tỏc phm nh cao, kt tinh thnh tu ca c giai on hc Cú th núi, s hin din ca th loi ny l mt du mc tin trỡnh hc dõn tc v quỏ trỡnh ng ca nú ó phn ỏnh rừ nột s trng thnh ca xuụi t s trung i trờn hnh trỡnh t tip thu, k tha n i mi, to dng truyn thng riờng S phc ca truyn truyn k xut phỏt t nhiu lý do: bn thõn khỏi nim truyn truyn k v vic xỏc lp nhng tiờu nhn din th loi cho n hin l mt cũn nhiu b ng, vic xỏc nh danh mc tỏc phm truyn k cha cú s thng nht Thc t trờn khin cho vic tỡm hiu c trng v din mo ca truyn truyn k tr nờn cn thit ú l nhim v khú khn nhng khụng th khụng t i vi ngi nghiờn cu hc trung i Vit Nam 1.3 Truyn truyn k cú ngun gc ngoi lai nhng trờn hnh trỡnh phỏt trin gn mi th k, th loi ny ó chng t s gn kt sõu sc vi hin thc lch s dõn tc v s phn ngi Vit T nhng ngy u hin din cho ti cỏc chng ng sau ny, din mo ca th loi khụng ngng thay i, t tớnh cht, phm vi hin thc c phn ỏnh cho n phng thc t chc tỏc phm, cỏch thc s dng cỏi k o truyn dn nhng thụng ip nhõn sinh Nú gn lin vi nhng bc chuyn ca t ngh thut, nhng khỏc bit bc tranh hin thc cng nh Ngi h H V quý nhõn ễng cng x Cht nhm, xung cừi õm Ma x x x x x 155 Truyn ngi cht nhm HT ễNG TH D Phm Viờn ễng gi B cụ Ngi n my Ngi th mc Ngi ỏo xanh Vua Thy t Ngi m Cụ gỏi Thn B h Nguyn Nguyn Xớ x o nhõn Thn tiờn c giỳp giỳp Xung thy ph Thn Thn x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Thn Thn Xung cừi õm Mng gp thn x x x x Thn x x Thn Thn n Khụng L Quc vng Trõu vng Sớnh Tụ Cụ gỏi x x Thn Thn tng x x x x x x x x Con vt thiờng Kt giao khỏc loi Thn tiờn x Thn tiờn x x Phu nhõn x Lng Th Vinh x Thn tiờn x 251 156 ễng tiờn di trn 157 in Long vng 158 Cuc hụn nhõn õm ph 159 Lnh ch ca Ngc Hong 160 Trõu vng 161 Ngi gỏi mang lt rựa in qun cụng x Thy thn x Ngi bỏn ni x ễng c x Ngi v 1.Ngi lỏi buụn Tranh ti vi thy thn x Thn x Húa h x Thn x x x x Nhn bin x Nh s x ễng m x C gi x Chỳa Trnh Lc n x s k l x Con vt k l x x Qu x Nguyn Chớ Diu x Ngi cha x x x C gi x H Tụng Huõn x B qu nỳi trờu chc x Ma qu x x Tin thõn khỏc thng x Nm m c tit l mt x Gp tiờn Thn tiờn x x Thy hc x x 4.5.6 Ba cụ gỏi x x x Con khu x 164 Nhn bin 165 Thng th bỏn cam 166 Qu nỳi 167 Hũn ỏ trờn nỳi La Hỏn 168 Phm Hoa ng iu khin c thn nhõn x Thn Ngi ch Thy chiờm tinh x x Phm Hoa ng 163 y t h x x Ngi nụng phu 162 Sụng Kim Tụng Thn x x Con vt k l x 252 169 Bng nhón h H 170 Con khu Nguyn Giai x x Lý trng Giỏp x x Lý trng t x x Phú tng x x Tờn cp x x Cụng t Khiờn x Ngi chng Ngi v Ngi dõn Quan thỏi s x Ngi lng chi 172 Cõy ngi trm ngy ỏnh vi cp tinh x x x Húa h x x Cp tinh V quan thỏi s VN NANG TIU S x x Ma cp B bỏo ng x x 171 Tng c h Nguyn x Ma 173 Ma cp Tinh vt x Chiờm bao gp t tiờn x x x x x 174 Ch em i V lng chi x x Con trai quan thỏi s x x x x Con trai ngi lng chi Ngi dõn x Quan Con cp B cp da x x x 175 Cp dy x Con vt k l x 253 Vua x x Ngi n trm x x Quan coi kho tng x x Quan x x Ngi anh x x Ngi em gỏi x ễng Nỳi x S thn Anh t x x x Anh lớnh l Chiờm bao gp ma x x Cú sc khe phi thng o nhõn x x 176 ễng qun cụng n trm x Ma Phỳ ụng x x B gi x x Kh nng c bit Tng c x x Xut thõn khỏc thng x Chiờm bao lờn thiờn gii Cha viờn tng c x Thn x Ngi t x Nh s x Ngi n b Anh inh 1.Tụi Ngi ph n ễng huyn c bỏo mng x Tinh vt x x Ngi khỏch Gp ma x x x x 178 Ngi mc ỏo v cõy 179 Giy thuờ cht 180 Xem tng xng Thn x x x 177 Phựng ph t Vit x Ma Lờn non tiờn, gp thn tiờn Thn tiờn x x x x 254 181 Vt dao t 182 Ma tht c 183 Gic mng non thin Ngi lỏi buụn Qu 1.2.3 Ba anh em h Cụ gỏi C Vc x x x x x Ngi n b x x Trn Cung x x Nm m gp qu Ma qu x Gp thn x Thn n c bỏo mng x x Tinh vt x Gp ma Ma 188 Xng ct gỏi hip di gc hng mai x Cụ gỏi x x Ma o s 2.3 Hai c gi Yờu h x x x o nhõn Tiờn Yờu tinh x Ngi chng Ngi v M chng Nguyn Bỏ Lõn x Quan thỏi thỳ x Thn x x x x THNH VN D LC x x x x x x x x x 186 Cỏ trm gin da 187 Chuyn l nỳi Na Ngi h Nguyn Ngi h Lờ Con ma x 185 Thn n o nhõn x x 184 Qu dũm nh B trng pht 190 Truyn tic g chụn m Chiờm bỏo gp thn 191 Truyn Thn x 255 189 S hc h tiờn quan Kim Tớch Cụ gỏi x x x x c u thai ũi n thỏi thỳ Din Chõu Ngụ Tun Cung Cụ gỏi Quan giỏm kho x x x x x B bỏo oỏn Sau cht thnh ma ũi n M gp ma 192 Truyn Ngụ Tun Cung Phan ỡnh Tỏ x x u thai n ti x Diờm vng x ễng lóo x Anh th mc Thn x x x Xung thy cung x Long vng x x Thn 3.4 Hai tờn qu s x x Qu V ngi th mc x x Ngi lỏi buụn x x Bỏ Kớnh x Ch nh Ngi kộp hỏt Ngi v x Giao long x T Ao x 195 Truyn Trn Bỏ Kớnh x Vit hch t ti thn x B giao long cng ot 196 Truyn m Lõm x x Thn Yờu quỏi x Ngi khỏch Trung Quc x Ngi dõn x 194 Truyn ngi th mc Nam Hoa ờm lờn chu Ngc Hong, ngy tnh li x x 193 Truyn Phan ỡnh Tỏ ngi Thiờn Lc x 256 x Gii thut a lý x Thy a lý 197 Truyn T Ao Phỳ ụng x Th a x Hin phú h Nguyn h Nguyn x Thn x x Chiờm bao gp ph thõn ó mt x B v x x Duy Hựng x x Ngi gỏi x x Chiờu Trng i vng x Khoỏi Trung hu Thn x x x B thn trỏch pht Ngụ Trớ Hũa x x Hn c hai kip Cụ gỏi x x u thai luõn kip V Cn x x Cụ gỏi h m x x u thai luõn kip Nguyn Danh C ễng gi Con r ụng gi Viờn quan x kin Con r Nguyn Danh C Khỏch thng Trung Quc Cụ gỏi Viờn giỏm sinh Quan trn th x x Lm iu ỏc b bỏo ng x x x x x x x x x x x x x x x x 257 198 Truyn hin phú Nguyn mn 199 Truyn linh t H Khu 200 Truyn tin kip luõn hi 201 Tri huyn Nguyn Danh C 202 Truyn ngi khỏch chụn vng Trn giỏm sinh x x Phong thn cho c Dng giỏm sinh x x Phong thn cho c C gi x ng n x Loa thn x Giỏp Hi x Cụ gỏi x x x Tiờn n x Thn Kt giao khỏc loi/Xung thy cung x x Thn n x Thn nhõn Phu nhõn x Lng trng nguyờn x Phỳ ụng x x Viờn hun o x x B lóo x Nguyn Vn t x Phỳ h Cụ gỏi Thn nhõn x 204 Truyn Giỏp Hi trng nguyờn x Kt giao khỏc loi/Lờn cung tiờn x x x 203 Truyn Loa i vng x Tiờn n x 258 205 Truyn Nguyn Vn t ng An 259 PH LC KHO ST KHễNG GIAN NGH THUT TRONG TRUYN TRUYN K TRUNG I VIT NAM LOI HèNH KHễNG GIAN Khụng gian thc (Cõu chuyn hon ton din khụng gian sng ca ngi) TC PHM - Lnh Nam chớch quỏi lc: Truyn H ễ Lụi - Nam ễng mng lc: S thn d ca Minh Khụng - Thỏnh Tụng di tho: Truyn yờu n Chõu Mai, Truyn tinh chut - Truyn k mn lc: Truyn cỏi chựa hoang huyn ụng Triu, Truyn nng Thỳy Tiờu, Truyn tng D Xoa - Cụng d tip ký: Truyn m t Vnh Kiu - ph chộp truyn Hin Tớch, Truyn Phm Trn v Uụng, Truyn thng th Lờ Nh H, Truyn yờu quý g, Truyn o nng, Truyn Thớch - ph chộp truyn Trng Ba, Truyn chựa Quang Minh lng Hu Bng, Truyn ngụi n thiờng Thanh Hoa, Truyn d nhõn lng H Bỡ, Truyn Nguyn giỏm sinh La Sn, Truyn m t nh Trn, Truyn Trõu Canh xó T Trm, Truyn h Ba B nỳi Cụn Lụn, Truyn ngi nuụi h huyn Tng Sn - Lan Trỡ kin lc: Tiờn n my, Con h cú ngha, l, Sng li, Thng trm, Ca k h Nguyn, Gỏi bin thnh trai, Cõu chuyn tỡnh Thnh Trỡ, Cỏ thn, Con h ho hip, Thng th h , ỏnh ma, Ma c th, Liờn H qun quõn, Nguyn Trt, Thỏp Bỏo n, Trng nguyờn h Nguyn - Tang thng ngu lc: Ngi lm mn kinh thnh, a en, ễng Uụng, Tng quõn on Thng, Ni o trng, ễng Chu Vn Trinh, Tng Gi lam ngụi chựa ng, T Ao tiờn sinh, ễng Nguyn ng Co, ễng Vừ Cụng Trn, ễng Nguyn Trt - V trung tựy bỳt: Thỏc oan, Truyn vua Lờ Li - Sn c thut: Thi c t tin nh, S phng Bc, Khụng c - khụng c, S chựa nỳi Yờn T, Trng nguyờn o s, Cao Bin, Xột x theo tỡnh hỡnh thc t, Lỏi buụn phng Bc giu vng - Mn Hiờn thuyt loi: V ỏn mng T Sn - Thoỏi thc ký vn: Truyn Th Giai, Truyn Phm Viờn, Truyn 260 Nguyn Huy Oỏnh, Truyn Nguyn Phan, Truyn thy a lý T Ao, Truyn V Khc Kim - Hỏt ụng th d: Trõu vng, Thng th bỏn cam, Phm Hoa ng, Con khu, Tng c h Nguyn - Võn nang tiu s: Cõy ngi trm ngy, Cp dy, ễng qun cụng n trm, Phựng ph Vit Nam, Ngi mc ỏo v cõy, Vt dao t, Ma tht c, Qu dũm nh, Thn n - Thớnh d lc: Quan thỏi thỳ Din Chõu, Truyn Ngụ Tun Cung, Truyn tic g chụn m, Truyn T Ao h Nguyn, Truyn linh t H Khu, Truyn tin kip luõn hi, Truyn tri huyn Nguyn Danh C, Truyn ngi khỏch chụn vng o húa khụng gian hnh ng ca nhõn vt - Nam ễng mng lc: p Lóng chõn nhõn (Ca b Thn u) - Lan Trỡ kin lc: Phm Viờn (Khụng gian nhõn vt tiờu dao); Nguyn Danh Dc (Hnh trỡnh nhõn vt b rt ui); Thn n Chiờu Trng (Chng ng t kinh thnh v Ngh An) - Tang thng ngu lc: Thnh o T (Khụng gian du ngon ca nhõn vt), Dt s ụng tiờn h Phm (Khụng gian bin húa ca nhõn vt), ng H Cụng (Khụng gian qu bu) Khụng gian thc c o húa Khụng gian hai mt: khụng gian sng ca ngi ng thi cng l khụng gian hin linh ca thn tiờn, khụng gian hin hu ca qu thn * N CHA, M M - Thỏnh Tụng di tho: Hai Pht cói nhau, Truyn hai thn hiu - Truyn k mn lc: Cõu chuyn n Hng vng, Truyn ngi ngha ph Khoỏi Chõu, Truyn cõy go, Truyn yờu quỏi Xng Giang, Cuc núi chuyn th Kim Hoa - Truyn k tõn ph: Truyn ngi lit n An p - Cụng d tip ký: Truyn chựa Bi Khờ, Thỏm hoa Quỏch Giai - Lan Trỡ kin lc: Mng l - Hỏt ụng th d: Lnh ch ca Ngc Hong - Võn nang tiu s: Giy thuờ cht - Thoỏi thc ký vn: Bn chuyn qu thn, Truyn Nguyn Mi, Truyn Tụ Hin Thnh 261 * KHU RNG, KHU VN - Truyn k mn lc: Truyn k ng Tri Tõy, Truyn ba tic ờm Giang - Cụng d tip ký: Truyn ụng lóo mang lt h - Lan Trỡ kin lc: Kh, Rn thiờng, Con h nhõn c - Tang thng ngu lc: Húa h - Hỏt ụng th d: y t h * SễNG BIN - Truyn k mn lc: Truyn gó tr ng giỏng sinh - Truyn k tõn ph: Truyn n thn Võn Cỏt - Cụng d tip ký: Truyn thy thn sụng Kim Tung - Tang thng ngu lc: Sụng c, ễng Nguyn Trng Thng, n Linh Lang - V trung tựy bỳt: Thn h ng ỡnh, Truyn m Lõm - Hỏt ụng th d: Sụng Kim Tụng * Gề NI - Lan Trỡ kin lc: Thn gi ca - Tang thng ngu lc: Nỳi Rt, M ranh cn sỏt - Hỏt ụng th d: Qu nỳi, Hũn ỏ trờn nỳi La Hỏn - Võn nang tiu s: Ma cp * NGễI NH - Truyn k tõn ph: Cuc gp g k l Bớch Cõu - Tang thng ngu lc: Ma ng Xuõn, Ngi nụng phu Nh Kinh, Ngi nụng phu An Mụ - Thoỏi thc ký vn: Truyn V Khc Kim, - Võn nang tiu s: Xng ct gỏi hip di gc hng mai * KHU T TRNG - Sn c thut: C vng cm trờn lu thi - Thoỏi thc ký vn: Truyn Bựi S Tiờm - Thớnh d lc: Truyn Loa i vng Khụng gian trờn cao * THNG GII - Thỏnh Tụng di tho: Truyn chng dờ, Ngc n v tay chõn ch, Hai thn hiu 262 Khụng gian o - Truyn k mn lc: Truyn Phm T H lờn chi Thiờn to, Truyn gó tr ng giỏng sinh - Truyn k tõn ph: Truyn thn n Võn Cỏt, Cuc gp g k l Bớch Cõu - Cụng d tip ký: Truyn Cng Bo i vng - Lan Trỡ kin lc: im bỏo trc - Tang thng ngu lc: Thỏnh Tụng hong - V trung tựy bỳt: Cỏ voi - Thoỏi thc ký vn: Truyn Nguyn Vn Giai - Thớnh d lc: Truyn Trn Bỏ Kớnh, Truyn Nguyn Vn t ng An * NI TIấN - Thỏnh Tụng di tho: Mt dũng ch ly c gỏi thn - Truyn k mn lc: Truyn nghip oan ca o th, Truyn i ỏp ca ngi tiu phu nỳi Na - Lan Trỡ kin lc: Nguyn Qunh - Sn c thut: ễng s tiờn nỳi Na, Ngc n Sn Trang - Bớch Chõu du tiờn mn ký - Hỏt ụng th d: ễng tiờn di trn - Võn nang tiu s: Gic mng non thin, Chuyn l nỳi Na Khụng gian di thp * CếI M - Lnh Nam chớch quỏi lc: Truyn Ging Vit - Truyn k mn lc: Truyn chc phỏn s n Tn Viờn, Truyn Lý tng quõn - Cụng d tip ký: Truyn trng nguyờn xó Dnh K - Lan Trỡ kin lc: Dc u sm, Nh ba kip - Thoỏi thc ký vn: Truyn ngi cht nhm - Hỏt ụng th d: Cuc hụn nhõn õm ph - Thớnh d lc: Truyn Phan ỡnh Tỏ ngi Thiờn Tớch * THY PH - Thỏnh Tụng di tho: Truyn hai thn n, Ngi trn thy ph - Truyn k mn lc: Truyn ngi gỏi Nam Xng, Truyn i tng Long cung - Truyn k tõn ph: n thiờng ca b 263 - Cụng d tip ký: Truyn sui rn, Truyn inh Tiờn Hong - Tang thng ngu lc: Sụng Dng - Hỏt ụng th d: in Long vng, Ngi gỏi mang lt rựa - Thớnh d lc: Truyn ngi th mc Nam Hoa, Truyn Giỏp Hi trng nguyờn * O TIấN - Thỏnh Tụng di tho: Chuyn l nh thuyn chi - Truyn k mn lc: Truyn T Thc ly v tiờn - Lan Trỡ kin lc: Tiờn trờn o, Hang nỳi gia bin Cỏc khụng gian khỏc * X S K L - Lan Trỡ kin lc: Ngi khng l (Nỳi sõu) - Tang thng ngu lc: ễng Sm (Hũn o - ni ca nhng ngi d thng) - Hỏt ụng th d: Nhn bin (Hũn o gia bin) * KHU RNG TIấN - Võn nang tiu s: S hc h tiờn * TH GII TRONG MNG - Thỏnh Tụng di tho: Bi ký gic mng, Duyờn l nc Hoa - Truyn k mn lc: Truyn L nng - Tang thng ngu lc: ễng Lờ Trói - Thoỏi thc ký vn: Truyn bi th ngi ỏ - Võn nang tiu s: Cỏ trm gin da - Thoỏi thc ký vn: Truyn ụng Phm ỡnh Trng - Võn nang tiu s: Ch em i - Thớnh d lc: Truyn hin phú h Nguyn mn 264 PH LC THNG Kấ MIấU T NGOI HèNH NHN VT TRONG TRUYN TRUYN K TRUNG I VIT NAM S NHN VT STT TC PHM TNG S NHN VT KHO ST C MIấU T NGOI HèNH S lng T l Lnh Nam chớch quỏi lc (2 truyn) 19 11% Nam ễng mng lc (2 truyn) 0% Thỏnh Tụng di tho (13 truyn) 58 20 34% Truyn k mn lc (20 truyn) 103 18 17% Truyn k tõn ph (4 truyn) 29 17% Cụng d tip ký (22 truyn) 95 7% Lan Trỡ kin lc (33 truyn) 104 21 20% Tang thng ngu lc (26 truyn) 83 10 12% V trung tựy bỳt (4 truyn) 17 6% 10 Sn c thut (12 truyn) 46 0% 11 Bớch Chõu du tiờn mn ký (truyn n) 33% 12 Mn Hiờn thuyt loi (1 truyn) 0% 13 Thoỏi thc ký (15 truyn) 39 8% 14 Hỏt ụng th d (16 truyn) 52 10% 15 Võn nang tiu s (18 truyn) 54 17% 16 Thớnh d lc (16 truyn) 64 11% 265 PH LC THNG Kấ MIấU T TM Lí NHN VT TRONG TRUYN TRUYN K TRUNG I VIT NAM S NHN STT TC PHM TNG S NHN VT C MIấU T VT TM Lí T L % Lnh Nam chớch quỏi lc (2 truyn) 19 16% Nam ễng mng lc (2 truyn) 0% Thỏnh Tụng di tho (13 truyn) 58 17 29% Truyn k mn lc (20 truyn) 103 31 30% Truyn k tõn ph (4 truyn) 29 11 38% Cụng d tip ký (22 truyn) 95 7% Lan Trỡ kin lc (33 truyn) 104 15 14% Tang thng ngu lc (26 truyn) 83 6% V trung tựy bỳt (4 truyn) 17 6% 10 Sn c thut (12 truyn) 46 9% 11 Bớch Chõu du tiờn mn ký (truyn n) 33% 12 Mn Hiờn thuyt loi (1 truyn) 0% 13 Thoỏi thc ký (15 truyn) 39 3% 14 Hỏt ụng th d (16 truyn) 52 8% 15 Võn nang tiu s (18 truyn) 54 11% 16 Thớnh d lc (16 truyn) 64 13% [...]... liệu tham khảo và phụ lục, nội dung chính của luận án đƣợc triển khai thành bốn chƣơng: Chƣơng 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu và cơ sở lý thuyết của đề tài Chƣơng 2: Truyện truyền kỳ trung đại Việt Nam - Nguồn gốc và diện mạo Chƣơng 3: Truyện truyền kỳ trung đại Việt Nam - Nhìn từ phương diện tổ chức cốt truyện Chƣơng 4: Truyện truyền kỳ trung đại Việt Nam - Nhìn từ phương diện xây dựng nhân vật 7 NỘI... Qua xây dựng nhân vật và tổ chức cốt truyện, ngƣời đọc có thể quan sát đƣợc gƣơng mặt tƣơng đối toàn diện của truyện truyền kỳ, từ các mẫu hình con ngƣời cho đến tổ chức hệ thống tính cách, tổ chức hệ chủ đề và hệ đề tài, từ các kiểu loại cốt truyện cho đến phƣơng thức tự sự,… Bởi vậy, tìm hiểu truyện truyền kỳ trung đại Việt Nam, chúng tôi tập trung nghiên cứu hai nội dung chính: tổ chức cốt truyện và. .. đƣợc tổ chức theo nguyên tắc “lấy nhân vật làm đối tượng trung tâm và nhân vật này bộc lộ tính cách qua một hay một vài sự kiện được chọn lọc theo một nguyên tắc nhất định” [236;66], bởi vậy, xây dựng nhân vật và tổ chức cốt truyện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng Nghiên cứu tổ chức cốt truyện và xây dựng nhân vật trong truyện truyền kỳ Việt Nam thời trung đại đƣợc coi là một công đoạn của quá trình đánh... Luận án nghiên cứu những đặc điểm của truyện truyền kỳ Việt Nam thời trung đại trên hai phƣơng diện: tổ chức cốt truyện và xây dựng nhân vật Tổ chức cốt 4 truyện gắn liền với các thủ pháp lựa chọn, sắp đặt chuỗi sự kiện và tái thiết câu chuyện trên văn bản nghệ thuật Xây dựng nhân vật là khía cạnh ngƣời viết truyền kỳ thể hiện trực tiếp nhất quan niệm về con ngƣời và cách tiếp cận con ngƣời Hai phạm... triển khai và nhấn mạnh nhiều lần trong các công trình, bài viết Và đây cũng là điểm gặp gỡ với nhiều học giả khi xem xét sự tiếp nối và đổi mới của các loại hình văn xuôi tự sự thời trung đại 1.1.4 Vấn đề tổ chức cốt truyện và xây dựng nhân vật trong truyện truyền kỳ Cốt truyện và nhân vật là những vấn đề cốt lõi của một văn bản tự sự Về cơ bản, truyện ngắn trung đại nói chung, truyện truyền kỳ nói riêng... tích, tổng hợp, miêu tả, đánh giá, cấu trúc, hệ thống,… 5 Đóng góp mới của luận án 5.1 Đề xuất khái niệm truyện truyền kỳ trung đại Việt Nam với những tiêu chí cụ thể để khu biệt truyện truyền kỳ với các thể loại khác và nhận diện tác phẩm truyền kỳ giữa phức hợp sáng tác của các nhà văn trung đại 5.2 Khảo sát, hệ thống hóa danh mục 205 tác phẩm truyền kỳ từ các tập văn xuôi tự sự Việt Nam thời trung đại. .. học Việt Nam, T5,6 [64-65273], Truyện truyền kỳ Việt Nam, T2 [32], Văn xuôi tự sự Việt Nam thời trung đại, T1 [134], Truyện Việt Nam thế kỷ XIX [90],… cho đến những bài viết, công trình nghiên cứu truyện văn xuôi thời trung đại, diện mạo và giá trị của những sáng tác truyền kỳ đã đƣợc đề cập đến ở nhiều mức độ khác nhau Ở cấp độ tác phẩm cụ thể: Nghiên cứu truyện truyền kỳ cụ thể trong các tập sáng tác... phƣơng diện khác nhau trong tổ chức cốt truyện và xây dựng nhân vật ở truyện truyền kỳ trung đại Việt Nam, làm sáng tỏ đặc điểm và lý giải sự vận động của thể loại, đồng thời khẳng định đóng góp của các nhà văn truyền kỳ với việc xây dựng nền văn xuôi dân tộc 6 Cấu trúc của luận án Ngoài phần mở đầu, phần kết luận, danh mục các công trình nghiên cứu của tác giả có liên quan đến đề tài luận án, thƣ... quả mà các nhà nghiên cứu đã chứng minh một cách thuyết phục 1.1.2.2 Truyện truyền kỳ trung đại Việt Nam trong mối quan hệ với văn hóa, văn học nước ngoài Truyện truyền kỳ trung đại Việt Nam không chỉ đƣợc nhìn nhận từ góc độ giao lƣu, tiếp biến văn học (truyện truyền kỳ Trung Quốc đến truyện truyền kỳ Việt Nam) mà còn trong sự đối sánh với những tác phẩm cùng thể loại của các quốc gia trong khu vực... 2.2.3 Nghiên cứu các mô hình kết cấu cốt truyện, cách tổ chức điểm nhìn trần thuật và kết hợp hình thức lời văn nghệ thuật ở truyện truyền kỳ, chỉ ra những tiếp nối và biến đổi của thể loại từ phƣơng diện tổ chức cốt truyện 2.2.4 Hệ thống những kiểu loại nhân vật đặc thù và tìm hiểu các thủ pháp xây dựng nhân vật, tái tạo hiện thực điển hình của truyện truyền kỳ, từ đó, làm rõ tính ổn định cũng nhƣ
- Xem thêm -

Xem thêm: (LUẬN ÁN TS) TRUYỆN TRUYỀN KỲ VIỆT NAM THỜI KỲ TRUNG ĐẠI (NHÌN TỪ PHƯƠNG DIỆN TỔ CHỨC CỐT TRUYỆN VÀ XÂY DỰNG NHÂN VẬT), (LUẬN ÁN TS) TRUYỆN TRUYỀN KỲ VIỆT NAM THỜI KỲ TRUNG ĐẠI (NHÌN TỪ PHƯƠNG DIỆN TỔ CHỨC CỐT TRUYỆN VÀ XÂY DỰNG NHÂN VẬT), (LUẬN ÁN TS) TRUYỆN TRUYỀN KỲ VIỆT NAM THỜI KỲ TRUNG ĐẠI (NHÌN TỪ PHƯƠNG DIỆN TỔ CHỨC CỐT TRUYỆN VÀ XÂY DỰNG NHÂN VẬT)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay