ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ XÂY DỰNG CẦU ĐƯỜNG Thiết kế tuyến đường qua hai điểm Đ22 – C2 thuộc tỉnh quảng ninh

122 599 0
  • Loading ...
1/122 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/11/2016, 09:27

Tr-ờng đại học dân lập Hải Phòng Bộ môn Xây dựng Đồ án tốt nghiệp Ngành: Xây dựng cầu đ-ờng B GIO DC V O TO TRNG I HC DN LP HI PHềNG - ISO 9001 - 2000 N TT NGHIP NGNH: XY DNG CU NG Sinh viờn thực Lớp MSSV Ngi hng dn : Nguyễn Sĩ Thắng : CĐ 1001 : 100156 : Ths Nguyễn Hữu Khải : Ks Hoàng Xuân Trung HI PHềNG - 2010 Svth: Nguyễn Sĩ Thắng Mssv: 100156 Lớp: CĐ1001 Trang: Tr-ờng đại học dân lập Hải Phòng Bộ môn Xây dựng Đồ án tốt nghiệp Ngành: Xây dựng cầu đ-ờng B GIO DC V O TO TRNG I HC DN LP HI PHềNG - N TT NGHIP H I HC CHNH QUY NGNH: XY DNG CU NG Tờn ti: Thiết kế tuyến đ-ờng qua hai điểm Đ22 c2 thuộc tỉnh quảng ninh HI PHềNG - 2010 Svth: Nguyễn Sĩ Thắng Mssv: 100156 Lớp: CĐ1001 Trang: Tr-ờng đại học dân lập Hải Phòng Bộ môn Xây dựng Đồ án tốt nghiệp Ngành: Xây dựng cầu đ-ờng Mục lục Lời cảm ơn Phần I: lập báo cáo đầu t- xây dựng tuyến đ-ờng Ch-ơng 1: Giới thiệu chung I Tên công trình: II Địa điểm xây dựng: III Chủ đầu t- nguồn vốn đầu t-: IV Kế hoạch đầu t-: V Tính khả thi XDCT: VI Tính pháp lý để đầu t- xây dựng: VII Đặc điểm khu vực tuyến đ-ờng qua: VIII Đánh giá việc xây dựng tuyến đ-ờng: 10 Ch-ơng 2: Xác định cấp hạng đ-ờng tiêu kỹ thuật đ-ờng 11 $1 Xác định cấp hạng đ-ờng: 11 Xe 11 $ Xác định tiêu kỹ thuật: Error! Bookmark not defined Căn theo cấp hạng xác định ta xác định đ-ợc tiêu kỹ thuật theo tiêu chuẩn hành (TCVN 4050-2005) nh- sau: (Bảng 2.2.1) Error! Bookmark not defined $ Tính toán tiêu kỹ thuật: Error! Bookmark not defined Tính toán tầm nhìn xe chạy: Error! Bookmark not defined Độ dốc dọc lớn cho phép imax: Error! Bookmark not defined Tính bán kính tối thiểu đ-ờng cong nằm có siêu cao: Error! Bookmark not defined Tính bán kính tối thiểu đ-ờng cong nằm siêu cao: Error! Bookmark not defined Tính bán kính thông th-ờng: Error! Bookmark not defined Tính bán kính tối thiểu để đảm bảo tầm nhìn ban đêm: 19 Chiều dài tối thiểu đ-ờng cong chuyển tiếp & bố trí siêu cao: 19 Độ mở rộng phần xe chạy đ-ờng cong nằm E: Error! Bookmark not defined Xác định bán kính tối thiểu đ-ờng cong đứng: Error! Bookmark not defined 10 Tính bề rộng xe: Error! Bookmark not defined 11 Tính số xe cần thiết: Error! Bookmark not defined III Kết luận: Error! Bookmark not defined Ch-ơng 3: Nội dung thiết kế tuyến bình đồ Error! Bookmark not defined I Vạch ph-ơng án tuyến bình đồ: Error! Bookmark not defined Tài liệu thiết kế: Error! Bookmark not defined Svth: Nguyễn Sĩ Thắng Mssv: 100156 Lớp: CĐ1001 Trang: Tr-ờng đại học dân lập Hải Phòng Bộ môn Xây dựng Đồ án tốt nghiệp Ngành: Xây dựng cầu đ-ờng Đi tuyến: Error! Bookmark not defined II Thiết kế tuyến: Error! Bookmark not defined Cắm cọc tim đ-ờng Error! Bookmark not defined Cắm cọc đ-ờng cong nằm: Error! Bookmark not defined Ch-ơng 4: Tính toán thủy văn xác định độ cống Error! Bookmark not defined I Tính toán thủy văn: Error! Bookmark not defined Khoanh l-u vực Error! Bookmark not defined Tính toán thủy văn Error! Bookmark not defined II Lựa chọn độ cống Error! Bookmark not defined Ch-ơng 5:Thiết kế trắc dọc & trắc ngang Error! Bookmark not defined I Nguyên tắc, sở số liệu thiết kế Error! Bookmark not defined Nguyên tắc Error! Bookmark not defined Cơ sở thiết kế Error! Bookmark not defined Số liệu thiết kế Error! Bookmark not defined II Trình tự thiết kế Error! Bookmark not defined III Thiết kế đ-ờng đỏ Error! Bookmark not defined IV Bố trí đ-ờng cong đứng Error! Bookmark not defined V Thiết kế trắc ngang & tính khối l-ợng đào đắp Error! Bookmark not defined Các nguyên tắc thiết kế mặt cắt ngang: Error! Bookmark not defined Tính toán khối l-ợng đào đắp Error! Bookmark not defined Ch-ơng 6: Thiết kế kết cấu áo đ-ờng Error! Bookmark not defined I áo đ-ờng yêu cầu thiết kế Error! Bookmark not defined II Tính toán kết cấu áo đ-ờng Error! Bookmark not defined Phần II: Tổ chức thi công Error! Bookmark not defined Ch-ơng 1: Công tác chuẩn bị Error! Bookmark not defined Công tác xây dựng lán trại : Error! Bookmark not defined Công tác làm đ-ờng tạm Error! Bookmark not defined Công tác khôi phục cọc, rời cọc khỏi Phạm vi thi công Error! Bookmark not defined Công tác lên khuôn đ-ờng Error! Bookmark not defined Công tác phát quang, chặt cây, dọn mặt thi công Error! Bookmark not defined Ch-ơng 2: Thiết kế thi công công trình Error! Bookmark not defined Trình tự thi công cống Error! Bookmark not defined Tính toán suất vật chuyển lắp đặt ống cống Error! Bookmark not defined Tính toán khối l-ợng đào đất hố móng số ca công tác Error! Bookmark not defined Svth: Nguyễn Sĩ Thắng Mssv: 100156 Lớp: CĐ1001 Trang: Tr-ờng đại học dân lập Hải Phòng Bộ môn Xây dựng Đồ án tốt nghiệp Ngành: Xây dựng cầu đ-ờng Công tác móng gia cố: Error! Bookmark not defined Xác định khối l-ợng đất đắp cống Error! Bookmark not defined Tính toán số ca máy vận chuyển vật liệu Error! Bookmark not defined Ch-ơng 3: Thiết kế thi công đ-ờng Error! Bookmark not defined I Giới thiệu chung Error! Bookmark not defined II Lập bảng điều phối đất Error! Bookmark not defined III Phân đoạn thi công đ-ờng Error! Bookmark not defined IV Tính toán khối l-ợng, ca máy cho đoạn thi công Error! Bookmark not defined Thi công vận chuyển ngang đào bù đắp máy ủi Error! Bookmark not defined Thi công vận chuyển dọc đào bù đắp máy ủi D271A Error! Bookmark not defined Thi công đ-ờng máy đào + ôtô Error! Bookmark not defined Thi công vận chuyển đất từ mỏ đắp vào đắp ô tô Maz503 Error! Bookmark not defined Ch-ơng 4: Thi công chi tiết mặt đ-ờng Error! Bookmark not defined I Tình hình chung Error! Bookmark not defined Kết cấu mặt đ-ờng đựoc chọn để thi công là: Error! Bookmark not defined Điều kiện thi công: Error! Bookmark not defined II Tiến độ thi công chung Error! Bookmark not defined III Quá trình công nghệ thi công mặt đ-ờng Error! Bookmark not defined Thi công mặt đ-ờng giai đoạn I Error! Bookmark not defined Thi công mặt đ-ờng giai đoạn II Error! Bookmark not defined Thi công lớp mặt đ-ờng BTN hạt mịn Error! Bookmark not defined Thành lập đội thi công mặt đ-ờng: Error! Bookmark not defined Phần III: Thiết kế kỹ thuật Error! Bookmark not defined Ch-ơng 1: Những vấn đề chung Error! Bookmark not defined I Những thiết kế Error! Bookmark not defined II Những yêu cầu chung thiết kế kỹ thuật Error! Bookmark not defined III Tình hình chung đoạn tuyến: Error! Bookmark not defined Ch-ơng 2: Thiết kế tuyến bình đồ I Nguyên tắc thiết kế: Error! Bookmark not defined Những thiết kế Error! Bookmark not defined Những nguyên tắc thiết kế Error! Bookmark not defined II Nguyên tắc thiết kế Error! Bookmark not defined Các yếu tố chủ yếu đ-ờng cong tròn theo Error! Bookmark not defined Đặc điểm xe chạy đ-ờng cong tròn Error! Bookmark not defined Svth: Nguyễn Sĩ Thắng Mssv: 100156 Lớp: CĐ1001 Trang: Tr-ờng đại học dân lập Hải Phòng Bộ môn Xây dựng Đồ án tốt nghiệp Ngành: Xây dựng cầu đ-ờng III Bố trí đ-ờng cong chuyển tiếp Error! Bookmark not defined IV Bố trí siêu cao Error! Bookmark not defined Độ dốc siêu cao Error! Bookmark not defined Cấu tạo đoạn nối siêu cao Error! Bookmark not defined V Trình tự tính toán cắm đ-ờng cong chuyển tiếp Error! Bookmark not defined Ch-ơng 3: Thiết kế trắc dọc I, Những cứ, nguyên tắc thiết kế : Error! Bookmark not defined.8 II Bố trí đ-ờng cong đứng trắc dọc : Error! Bookmark not defined Ch-ơng 4: Thiết kế công trình thoát n-ớc Error! Bookmark not defined Ch-ơng 5: Thiết kế nền, mặt đường.Error! Bookmark not defined Tài liệu tham khảo.119 Svth: Nguyễn Sĩ Thắng Mssv: 100156 Lớp: CĐ1001 Trang: Tr-ờng đại học dân lập Hải Phòng Bộ môn Xây dựng Đồ án tốt nghiệp Ngành: Xây dựng cầu đ-ờng Lời cảm ơn Hiện nay, đất n-ớc ta giai đoạn phát triển, thực công công nghiệp hóa, đại hóa, với phát triển kinh tế thị tr-ờng, việc giao l-u buôn bán, trao đổi hàng hóa nhu cầu ng-ời dân, quan xí nghiệp, tổ chức kinh tế toàn xã hội Để đáp ứng nhu cầu l-u thông, trao đổi hàng hóa ngày tăng nh- nay, xây dựng sở hạ tầng, đặc biệt hệ thống giao thông sở vấn đề quan trọng đặt cho nghành cầu đ-ờng nói chung, nghành đ-ờng nói riêng Việc xây dựng tuyến đ-ờng góp phần đáng kể làm thay đổi mặt đất n-ớc, tạo điều kiện thuận lợi cho nghành kinh tế quốc dân, an ninh quốc phòng lại giao l-u nhân dân Là sinh viên khoa Xây dựng cầu đ-ờng tr-ờng ĐH Dân lập HP, sau năm học tập rèn luyện d-ới bảo tận tình thầy giáo môn Xây dựng tr-ờng ĐH Dân lập HP, em học hỏi nhiều điều bổ ích Theo nhiệm vụ thiết kế tốt nghiệp môn, đề tài tốt nghiệp em là: Thiết kế tuyến đ-ờng qua điểm Đ22 C2 thuộc Huyện Hoành Bồ tỉnh Quảng Ninh Trong trình làm đồ án hạn chế thời gian điều kiện thực tế nên em khó tránh khỏi sai sót, kính mong thầy giúp đỡ em hoàn thành tốt nhiệm vụ thiết kế tốt nghiệp Em xin chân thành cảm ơn thầy môn, đặc biệt Ths Nguyễn Hữu Khải kỹ s- Hoàng Xuân Trung giúp đỡ em trình học tập làm đồ án tốt nghiệp Hải Phòng, tháng 07 năm 2010 Sinh viên Nguyễn Sĩ Thắng Svth: Nguyễn Sĩ Thắng Mssv: 100156 Lớp: CĐ1001 Trang: Tr-ờng đại học dân lập Hải Phòng Bộ môn Xây dựng Đồ án tốt nghiệp Ngành: Xây dựng cầu đ-ờng Phần I: lập báo cáo đầu txây dựng tuyến đ-ờng Svth: Nguyễn Sĩ Thắng Mssv: 100156 Lớp: CĐ1001 Trang: Tr-ờng đại học dân lập Hải Phòng Bộ môn Xây dựng Ch-ơng 1: Đồ án tốt nghiệp Ngành: Xây dựng cầu đ-ờng Giới thiệu chung Tên công trình: Dự án đầu tư xây dung tuyến đường Đ22 - C2 thuộc Huyện Hoành Bồ Tỉnh Quảng Ninh Địa điểm xây dựng: Huyện Hoành Bồ - tỉnh Quảng Ninh Chủ đầu t- nguồn vốn đầu t-: Chủ đầu t- UBND tỉnh Quảng Ninh ủy quyền cho sở Giao Thông Công Chính tỉnh Quảng Ninh thực Trên sở đấu thầu hạn chế để tuyển chọn nhà thầu có đủ khả lực, máy móc, thiết bị, nhân lực đáp ứng kỹ thuật yêu cầu chất l-ợng tiến độ thi công Nguồn vốn xây dựng công trình ngân sách nhà n-ớc cấp bên cạnh đ-ợc hỗ trợ nguồn vốn ODA Kế hoạch đầu t-: Dự kiến nhà n-ớc đầu t- tập trung vòng tháng, bắt đầu đầu t- từ tháng 9/2010 đến tháng 3/2011 Và thời gian 15 năm kể từ xây dựng xong, năm nhà n-ớc cấp cho 5% kinh phí xây dựng để tu, bảo d-ỡng tuyến Tính khả thi XDCT: Để đánh giá cần thiết phải đầu t- xây dựng tuyến đ-ờng Đ22 - C2 cần xem xét nhiều khía cạnh đặc biệt cho phục vụ cho phát triển kinh tế xã hội nhằm mục đích nh- sau: * Huyện Hoành Bồ huyện miền núi nằm phía tây tỉnh Quảng Ninh, có diện tích tự nhiên 843.7km2 Về ranh giới hành Hoành Bồ giáp : Phía Bắc giáp huyện sơn động (tỉnh Bắc Giang) huyện Ba Chẽ Phía Tây giáp thị xã Uông Bí Phía Nam vịnh Cửa Lục thuộc thành phố Hạ Long Phía Đông giáp Thị xã cẩm phả Đặc biệt huyện có phần giáp với biển nhìn vịnh Hạ Long Svth: Nguyễn Sĩ Thắng Mssv: 100156 Lớp: CĐ1001 Trang: Tr-ờng đại học dân lập Hải Phòng Bộ môn Xây dựng Đồ án tốt nghiệp Ngành: Xây dựng cầu đ-ờng * Huyện Hoành Bồ thuộc Tỉnh Quảng Ninh đô thị lớn vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc tam giác kinh tế phát triển Hà Nội - Hải Phòng Quảng Ninh nơi tập trung đông dân cư với tốc độ đô thị hoá nhanh , thị tr-ờng tiêu thụ lớn hàng hoá hàng tiêu dùng khác Đặc biệt, hàng ngày l-ợng khách thăm quan khu Hồ Yên Lập chùa Lôi Âm , đặc biệt mùa lễ, tiến hành xây dựng tuyến đ-ờng giúp tăng tr-ởng kinh tế phát triển ngành du lịch cho địa ph-ờng * Phát huy triệt để tiềm năng, nguồn lực khu vực, khai thác có hiệu nguồn lực từ bên * Trong tr-ờng hợp cần thiết để phục vụ cho trị, an ninh, quốc phòng Theo số liệu điều tra l-u l-ợng xe thiết kế năm thứ 15 là: 1690 xe/ng.đ Với thành phần dòng xe: - Xe : 30% - Xe tải nhẹ (Taz53) : 28% - Xe tải trung ( Zil 130 ) : 32% - Xe tải nặng (Maz 500) : 10% - Hệ số tăng xe : % Nh- l-ợng vận chuyển điểm Đ22- C2 lớn với trạng mạng l-ới giao thông vùng đáp ứng yêu cầu vận chuyển Chính vậy, việc xây dựng tuyến đ-ờng Đ22- C2 hoàn toàn cần thiết Góp phần vào việc hoàn thiện mạng l-ới giao thông khu vực, góp phần vào việc phát triển kinh tế xã hội địa ph-ơng phát triển khu công nghiệp chế biến, dịch vụ Tính pháp lý để đầu t- xây dựng: Căn vào: - Quy hoạch tổng thể mạng l-ới giao thông tỉnh Quảng Ninh - Quyết định đầu t- UBND tỉnh Quảng Ninh số 3769/QĐ-UBND Svth: Nguyễn Sĩ Thắng Mssv: 100156 Lớp: CĐ1001 Trang: 10 Tr-ờng đại học dân lập Hải Phòng Bộ môn Xây dựng Đồ án tốt nghiệp Ngành: Xây dựng cầu đ-ờng Phần III: Thiết kế kỹ thuật Đoạn tuyến từ km0+00 km1+00 (Trong phần thiết kế sơ ) Svth: Nguyễn Sĩ Thắng Mssv: 100156 Lớp: CĐ1001 Trang: 108 Tr-ờng đại học dân lập Hải Phòng Bộ môn Xây dựng Đồ án tốt nghiệp Ngành: Xây dựng cầu đ-ờng CHƯƠNG : NHữNG VấN Đề CHUNG Tên dự án : Dự án xây dựng tuyến Đ22 C2 Địa điểm : Huyện Bảo Yên tỉnh Quảng Ninh Chủ đầu t- : UBND tỉnh Quảng Ninh uỷ quyền cho Sở giao thông công tỉnh Quảng Ninh thực Tổ chức t- vấn : BQLDA tỉnh Quảng Ninh Giai đoạn thực : Thiết kế kỹ thuật Nhiệm vụ đ-ợc giao : Thiết kế kỹ thuật Km0+00 Km1+00 I) Những thiết kế - Căn vào báo cáo nghiên cứu khả thi (thiết kế sơ bộ) đ-ợc duyệt đoạn tuyến từ Km0+00 Km5 + 400 - Căn vào định, điều lệ v.v - Căn vào kết điều tra khảo sát tr-ờng II) Những yêu cầu chung thiết kế kỹ thuật - Tất công trình phải đ-ợc thiết kế hợp lý t-ơng ứng với yêu cầu giao thông điều kiện tự nhiên khu vực qua Toàn thiết kế phần phải có luận chứng kinh tế kỹ thuật phù hợp với thiết kế sơ đ-ợc duyệt Đảm bảo chất l-ợng công trình, phù hợp với điều kiện thi công, khai thác - Phải phù hợp với thiết kế sơ đ-ợc duyệt - Các tài liệu phải đầy đủ, rõ ràng theo quy định hành III Tình hình chung đoạn tuyến: Đoạn tuyến từ KM0+00 KM1+00 nằm phần thiết kế sơ đ-ợc duyệt Tình hình chung đoạn tuyến không sai khác so với thiết kế sơ đ-ợc trình bầy Nhìn chung điều kiện khu vực thuận lợi cho việc thiết kế thi công Svth: Nguyễn Sĩ Thắng Mssv: 100156 Lớp: CĐ1001 Trang: 109 Tr-ờng đại học dân lập Hải Phòng Bộ môn Xây dựng Đồ án tốt nghiệp Ngành: Xây dựng cầu đ-ờng CHƯƠNG : THIếT Kế TUYếN TRÊN BìNH Đồ I) Nguyên tắc thiết kế: 1) Những thiết kế Căn vào bình đồ tỷ lệ 1/1000 đ-ờng đồng mức chênh 1m, địa hình & địa vật đ-ợc thể cách chi tiết so với thực tế Căn vào tiêu chuẩn kỹ thuật tính toán dựa vào quy trình, quy phạm thiết kế thực thiết kế sơ Vào nguyên tắc thiết kế bình đồ nêu phần thiết kế sơ 2) Những nguyên tắc thiết kế Chú ý phối hợp yếu tố tuyến trắc dọc, trắc ngang yếu tố quang học tuyến để đảm bảo đặn, uốn l-ợn tuyến không gian Tuyến đ-ợc bố trí, chỉnh tuyến cho phù hợp so với thiết kế sơ để đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, chất l-ợng giá thành Tại vị trí chuyển h-ớng tuyến phải bố trí đ-ờng cong tròn, đ-ờng cong phải bố trí cọc TĐ, TC, P Và có bố trí siêu cao, chuyển tiêu chuẩn kỹ thuật tính toán Tiến hành dải cọc : Cọc Km, cọc H, cọc chi tiết, cọc chi tiết 20 m rải cọc, rải cọc vị trí địa hình thay đổi, công trình v-ợt sông nh- cầu, cống, lợi dụng cọc đ-ờng cong để bố trí cọc chi tiết đ-ờng cong Bảng cắm cọc chi tiết xem phụ lục II) Nguyên tắc thiết kế 1) Các yếu tố chủ yếu đ-ờng cong tròn theo - Góc chuyển h-ớng - Chiều dài tiếp tuyến T = Rtg /2 - Chiều dài đ-ờng cong tròn K = - Phân cự P = R( R 180 - 1) cos - Với góc chuyển h-ớng nhỏ R lấy theo quy trình Trên đoạn tuyến từ kỹ thuật có đ-ờng cong nằm, đ-ợc bố trí với bán kính hợp lý phù hợp với điều kiện địa hình, số liệu tính toán cụ thể bảng Svth: Nguyễn Sĩ Thắng Mssv: 100156 Lớp: CĐ1001 Trang: 110 Tr-ờng đại học dân lập Hải Phòng Bộ môn Xây dựng Đồ án tốt nghiệp Ngành: Xây dựng cầu đ-ờng Bảng yếu tố đ-ờng cong ST T Đỉnh Lý trình P1 Km0+795.39 Góc ngoặt R(m) T=Rtg 5302611 250 125.84 K= R 1800 233.16 P=Rx ( cos 1) 29.88 2) Đặc điểm xe chạy đ-ờng cong tròn Khi xe chạy từ đ-ờng thẳng vào đ-ờng cong xe chạy đ-ờng cong xe chịu điều kiện bất lợi so với xe chạy đ-ờng thẳng, điều kiện bất lợi là: - Bán kình đ-ờng cong từ + chuyển R - Khi xe chạy đ-ờng cong xe phải chịu thêm lực ly tâm, lực nằm ngang, mặt phẳng thẳng góc với trục chuyển động, h-ớng đ-ờng cong có giá trị từ bắt đầu vào đ-ờng cong đạt tới C = GV gR vào đ-ờng cong Giá trị trung gian: C = GV gp Trong C : Là lực ly tâm G : Là trọng l-ợng xe V : Vận tốc xe chạy p : Bán kính đ-ờng cong nơi tính toán R : Bán kính đ-ờng cong nằm Lực ly tâm có tác dụng xấu, gây lật đổ xe, gây tr-ợt ngang, làm cho việc điều khiển xe khó khăn, gây khó chịu cho hành khách, gây h- hỏng hàng hoá Lực ly tâm lớn tốc độ xe chạy nhanh bán kính cong nhỏ Trong đ-ờng cong có bán kính nhỏ lực ngang gây biến dạng ngang lốp xe làm tiêu hao nhiên liệu nhiều hơn, xăm lốp chóng hao mòn - Xe chạy đ-ờng cong yêu cầu có bề rộng lớn phần xe chạy đ-ờng thẳng xe chạy đ-ợc bình th-ờng - Xe chạy đ-ờng cong dễ bị cản trở tầm nhìn, xe chạy đ-ờng cong nhỏ đoạn đ-ờng đào Tầm nhìn ban đêm xe bị hạn chế đèn pha xe chiếu thẳng đoạn ngắn Svth: Nguyễn Sĩ Thắng Mssv: 100156 Lớp: CĐ1001 Trang: 111 Tr-ờng đại học dân lập Hải Phòng Bộ môn Xây dựng Đồ án tốt nghiệp Ngành: Xây dựng cầu đ-ờng - Chính ch-ơng trình bầy phần thiết kế biện pháp cấu tạo để cải thiện điều kiện bất lợi sau bố trí đ-ờng cong tròn bình đồ, xe chạy an toàn, với tốc độ mong muốn, cải thiện điều kiện điều kiện làm việc ng-ời lái điều kiện lữ hành hành khách III) Bố trí đ-ờng cong chuyển tiếp Nh- trình bầy xe chạy từ đ-ờng thẳng vào đ-ờng cong xe chịu điều kiện bất lợi : - Bán kính từ + chuyển R - Lực ly tâm từ chỗ đạt tới GV gR - Góc hợp thành trục bánh tr-ớc trục xe từ chỗ không (trên đ-ờng thẳng) tới chỗ (trên đ-ờng cong) Những thay đổi đột ngột gây cảm giác khó chịu cho lái xe hành khách, thực đ-ợc, để đảm bảo có chuyển biến điều hoà cần phải có đ-ờng cong chuyển tiếp đ-ờng thẳng đ-ờng cong tròn Đ-ờng cong chuyển tiếp đ-ợc dùng đ-ờng cong Clothoide Chiều dài đ-ờng cong chuyển tiếp đ-ợc xác định theo công thức : Lct = V3 47IR Trong R - Bán kính đ-ờng cong tròn V -Tốc độ tính toán xe chạy (km/h), ứng với cấp đ-ờng tính toán V = 60km/h I - Độ tăng gia tốc ly tâm I = 0.5 + Với đ-ờng cong tròn đỉnh Đ1 V = 60 km/h; I = 0,5 ; R = 250 m 603 => Lct = = 36.76(m) 47.0,5.250 Lnsc = isc*B/insc =0.03*6/0.01 =18m; Theo quy định quy trình chiều dài đ-ờng cong chuyển tiếp, đoạn nối siêu cao, đoạn nối mở rộng đ-ờng cong đ-ợc bố trí trùng Với đ-ờng cong việc chọn chiều dài đ-ờng cong chuyển tiếp phụ thuộc vào chiều dài đoạn nối siêu cao Svth: Nguyễn Sĩ Thắng Mssv: 100156 Lớp: CĐ1001 Trang: 112 Tr-ờng đại học dân lập Hải Phòng Bộ môn Xây dựng Đồ án tốt nghiệp Ngành: Xây dựng cầu đ-ờng IV) Bố trí siêu cao Để giảm giá trị lực ngang xe chạy đ-ờng cong có biện pháp sau: Chọn bán kính R lớn Giảm tốc độ xe chạy Cấu tạo siêu cao: Làm mặt đ-ờng mái, đổ phía bụng đ-ờng cong nâng độ dốc ngang lên đ-ờng cong Nhìn chung nhiều tr-ờng hợp hai điều kiện đầu bị khống chế đỉều kiện địa hình điều kiện tiện nghi xe chạy Vậy điều kiện thứ biện pháp hợp lý Hệ số lực ngang : = V2 + in gR 1) Độ dốc siêu cao Độ dốc siêu cao có tác dụng làm giảm lực ngang nh-ng giới hạn Giới hạn lớn độ dốc siêu cao xe không bị tr-ợt mặt đ-ờng bị trơn, giá trị nhỏ siêu cao không nhỏ độ dốc ngang mặt đ-ờng (độ dốc lấy phụ thuộc vào vật liệu làm mặt đ-ờng, lấy 3% ứng với mặt đ-ờng BTN cấp cao) Với bán kính đ-ờng cong nằm chọn dựa vào quy định quy trình để lựa chọn ứng với Vtt = 60 Km/h - Đỉnh P1 có : R = 250 isc = 3% Cấu tạo đoạn nối siêu cao Đoạn nối siêu cao đ-ợc bố trí với mục đích chuyển hoá cách điều hoà từ trắc ngang thông th-ờng (hai mái với độ dốc tối thiểu thoát n-ớc ) sang trắc ngang đặc biệt có siêu cao (trắc ngang mái ) - Chiều dài đoạn nối siêu cao:( Với ph-ơng pháp quay quanh tim) Lsc = isc in (B ) 2i p Trong Lsc: Chiều dài đoạn nối siêu cao isc : Độ dốc siêu cao in : Độ dốc ngang mặt, in= 2% B : Bề rộng mặt đ-ờng phần xe chạy (gồm lề gia cố) B = m : Độ mở rộng phần xe chạy đ-ờng cong Svth: Nguyễn Sĩ Thắng Mssv: 100156 Lớp: CĐ1001 Trang: 113 Tr-ờng đại học dân lập Hải Phòng Bộ môn Xây dựng Đồ án tốt nghiệp Ngành: Xây dựng cầu đ-ờng Với đ-ờng cong có bán kính R =250 m, theo tiêu chuẩn 4054-05 để xe chạy thuận lợi đảm bảo tâm lý hành khách chay đ-ờng cong nên lấy độ mở rộng 0,6 iP : Độ dốc dọc phụ tính phần trăm (%), lấy theo quy định iP = 0.5% Bảng tính toán Lnsc Số TT Đỉnh đờng cong isc(%) Lsc (m) P1 43 Theo quy định quy trình chiều dài đ-ờng cong chuyển tiếp đoạn nối siêu cao đ-ợc bố trí trùng chiều dài đoạn chuyển tiếp hay nối siêu cao phải vào chiều dài lớn hai chiều dài theo quy định cuả tiêu chuẩn Bảng giá trị chiều dài đoạn chuyển tiếp hay nối siêu cao STT Đỉnh đ-ờng cong Ltt (m) Ltc (m) Lựa chọn P1 43 50 50 - Kiểm tra độ dốc dọc đoạn nối siêu cao: Để đảm bảo độ dốc dọc theo mép phần xe chạy không v-ợt độ dốc dọc cho phép tối đa đ-ờng thiết kế Ta kiểm tra độ dốc dọc đoạn nối siêu cao Xác định độ dốc dọc theo mép phần xe chạy im: im = i + i P Trong : i Độ dốc dọc theo tim đ-ờng đoạn cong iP Độ dốc dọc phụ thêm đoạn nối siêu cao đ-ợc xác định theo sơ đồ Svth: Nguyễn Sĩ Thắng Mssv: 100156 Lớp: CĐ1001 Trang: 114 Tr-ờng đại học dân lập Hải Phòng Bộ môn Xây dựng Đồ án tốt nghiệp Ngành: Xây dựng cầu đ-ờng + ứng với đ-ờng cong đỉnh P1: nằm đoạn đổi dốc có imax = 0,03 ip B.isc L 8,6 0,03 50 0,516% im= 1,2% + 0,516% = 1,72% Đảm bảo nhỏ độ dốc dọc cho phép imax = 7% + ứng với đ-ờng cong đỉnh Đ3: imax = 4.8% ip B.isc L 8,6*0,03 50 0,516% im= 1,3% + 0,516% = 1.816% Đảm bảo nhỏ độ dốc dọc cho phép imax= 7% - Chuyển tiếp từ trắc ngang hai mái sang trắc ngang mái đoạn nối siêu cao Việc chuyển từ trắc ngang mái sang trắc ngang hai mái có bố trí siêu cao đ-ợc thực theo trình tự sau: Svth: Nguyễn Sĩ Thắng Mssv: 100156 Lớp: CĐ1001 Trang: 115 Tr-ờng đại học dân lập Hải Phòng Bộ môn Xây dựng 6% 4% 2% Đồ án tốt nghiệp Ngành: Xây dựng cầu đ-ờng Phần mở rộng 6% % 6% % 2% 6% 3% 0% -2%0% 4% 2% = 0,07m = 0,14m H1H2 = H3 0,07m 6% 3% 3% 2% 2% Phần mở rộng 6% 6% 26 m 12 m 12 m Quay quanh tim Quay quanh tim H3 H2 H1 ghi Tim đ-ờng Mép đ-ờng phần xe chạy phía l-ng đ-ờng cong Mép đ-ờng phần xe chạy phía bụng đ-ờng cong Mép phần mở rộng phía l-ng đ-ờng cong Mép phần mở rộng phía bụng đ-ờng cong Mép lề đ-ờng phía l-ng đ-ờng cong Mép lề đ-ờng phía bụng đ-ờng cong Svth: Nguyễn Sĩ Thắng Mssv: 100156 Lớp: CĐ1001 Trang: 116 Tr-ờng đại học dân lập Hải Phòng Bộ môn Xây dựng Đồ án tốt nghiệp Ngành: Xây dựng cầu đ-ờng 6% 4% 2% 2% Phần mở rộng 6% % 6% % 2% 2% 6% 3% 0% -2%0% 4% 2% = 0,07m = 0,14m H1H2 = H3 0,07m 6% 3% 3% Phần mở rộ 6% 6% 26 m m 12 m 12 m Quay quanh tim Quay quanh tim H3 H2 H1 ghi Tim đ-ờng Mép đ-ờng phần xe chạy phía l-ng đ-ờng cong Mép đ-ờng phần xe chạy phía bụng đ-ờng cong Mép phần mở rộng phía l-ng đ-ờng cong Mép phần mở rộng phía bụng đ-ờng cong Mép lề đ-ờng phía l-ng đ-ờng cong Mép lề đ-ờng phía bụng đ-ờng cong Svth: Nguyễn Sĩ Thắng Mssv: 100156 Lớp: CĐ1001 Trang: 117 Tr-ờng đại học dân lập Hải Phòng Bộ môn Xây dựng Đồ án tốt nghiệp Ngành: Xây dựng cầu đ-ờng V) Trình tự tính toán cắm đ-ờng cong chuyển tiếp - Ph-ơng trình đ-ờng cong chuyển tiếp Clothoide ph-ơng trình đ-ợc chuyển sang hệ toạ độ Descarte có dạng S5 40A4 x = s- S3 y = 6A Để tiện cho việc tính toán kiểm tra ta dựa vào bảng tính sẵn để tính toán 1) Trình tự tính toán cắm đ-ờng cong chuyển tiếp - Xác định yếu tố đ-ờng cong t-ơng ứng với yếu tố đ-ờng cong tròn bảng tính - Từ chiều dài đ-ờng cong chuyển tiếp xác định đ-ợc thông số đ-ờng cong A Đ-ờng cong đỉnh P1: Đỉnh P1 : R = 250 m - Xác định góc R.L A = 250 x50 = 111.8 (m) chọn A= 111.8 (m) R/3 = 83.33 m khả bố trí đ-ờng cong chuyển tiếp (điều kiện Trong đó: = A>R/3 (thoả mãn) ) L (rad) 2R + Đ-ờng cong đỉnh P1 : = 50 L = = 0,1 (rad) 2R 2.250 Đ-ờng cong P1 thoả mãn điều kiện Vậy góc chuyển h-ớng đ-ờng cong đủ lớn để bố trí đ-ờng cong chuyển tiếp - Xác định toạ độ điểm cuối đ-ờng cong chuyển tiếp Xo Yo theo bảng tra + Đ-ờng cong đỉnh P1 : S = L = 50 m S A 50 111.8 0.45 m Tra bảng : x0 A Svth: Nguyễn Sĩ Thắng Mssv: 100156 Lớp: CĐ1001 0, 449 Trang: 118 Tr-ờng đại học dân lập Hải Phòng Bộ môn Xây dựng Đồ án tốt nghiệp Ngành: Xây dựng cầu đ-ờng y0 A 0, 0162 Vậy: x0 = 0.339x 111.8 = 50.2(m) y0 = 0,0162 x111.8= 1.8 (m) - Xác định đoạn chuyển dịch p t p = y0 - R(1 - cos ) t = x0 - Rsin L/2 + Đ-ờng cong đỉnh P1: p = 1.8 - 250(1 - cos ) = 1.799 m ( = 0.1rad) t = 50 = 25 m kiểm tra: - Nếu p 0.01R - Nếu p > 0.01R Thoả mãn Tăng bán kính R R1 R1 = R + p để bố trí đ-ờng cong chuyển tiếp Trong tr-ờng hợp đ-ờng cong P1 p2 có p (1.799 m 0,56) < 0.01R (2.5m m) Thoả mãn Khoảng cách từ đỉnh đ-ờng cong đến đ-ờng cong tròn Ko: + Đỉnh P1: f = P + p = 50.2+ 1.799= 51.999 m - Điểm bắt đầu,điểm kết thúc đ-ờng cong chuyển tiếp qua tiếp tuyến T1 = t0 + Rtg t0 = t + p tg 2 + Đ-ờng cong tròn đỉnh P1 : t0 = 25 + 1.799 x tg ' '' 530 2611 = 26.19 m T1 = 26.19 + 250* tg ' '' 530 2611 = 191.19m - Xác định phần lại đ-ờng cong tròn k0 ứng với đ-ờng cong chuyển tiếp Svth: Nguyễn Sĩ Thắng Mssv: 100156 Lớp: CĐ1001 sau bố trí Trang: 119 Tr-ờng đại học dân lập Hải Phòng Bộ môn Xây dựng = Đồ án tốt nghiệp Ngành: Xây dựng cầu đ-ờng - , k0 = R 1800 + Đ-ờng cong tròn đỉnh P1 : = 53026'11" - x 6014'31''= 41011'40'' k0 = R 1800 = 178.8 m - Trị số rút ngắn đ-ờng cong = 2T1 - ( k0 + 2L ) + Đ-ờng cong đỉnh P1: = x 191.19- (178.8 + x 50) = 103.58 m - Xác định toạ độ điểm trung gian d-ờng cong chuyển tiếp Các điểm để xác định toạ độ đ-ờng cong chuyển tiếp cách 10 (m) để cắm đ-ờng cong chuyển tiếp, đ-ợc tính toán lập thành bảng: Bảng yếu tố đ-ờng cong chuyển tiếp Tên đ-ờng cong Đơn vị P1 R m 250 L m Yếu tố 50 độ 14'31'' x0 m 50.2 y0 m 1.8 p m 1.799 t m 25 T1 m 191.19 độ 41011'40'' k0 m 178.88 m 103.58 Svth: Nguyễn Sĩ Thắng Mssv: 100156 Lớp: CĐ1001 Trang: 120 Tr-ờng đại học dân lập Hải Phòng Bộ môn Xây dựng Đồ án tốt nghiệp Ngành: Xây dựng cầu đ-ờng CHƯƠNG : THIếT Kế TRắc DọC I, Những cứ, nguyên tắc thiết kế : II) Bố trí đ-ờng cong đứng trắc dọc : T-ơng tự nh- thiết kế khả thi trình bày nhiên yêu cầu độ xác cao chi tiết tối đa Ch-ơng : thiết kế công trình thoát n-ớc Nguyên tắc bố trí công trình thoát n-ớc ph-ơng pháp tính t-ơng tự nh- thiết kế khả thi trình bày Sau tính toán kiểm tra ta có bảng đặt cống thiết kế kỹ thuật ST Lý Trình Q(m3) (m) T Hn-ớc Vcửa Hnềnmin Lcống 1.67 307.03 12 dâng Km0+720 0.37 1.00 0.6 ch-ơng : Thiết kế nền, mặt đ-ờng T-ơng tự nh- thiết kế khả thi trình bày với kết cấu đ-ợc chọn Lớp Tên VL BTN hạt mịn Eyc15= 181.94(Mpa) hi (cm) Ei (Mpa) 420 BTN hạt thô 350 CP đá dăm loại I 15 300 CP đá dăm loại II 29 250 Nền đất sét E=42 (Mpa) Svth: Nguyễn Sĩ Thắng Mssv: 100156 Lớp: CĐ1001 Trang: 121 Tr-ờng đại học dân lập Hải Phòng Bộ môn Xây dựng Đồ án tốt nghiệp Ngành: Xây dựng cầu đ-ờng Tài liệu tham khảo Nguyễn Quang Chiêu, Đỗ Bá Ch-ơng, D-ơng Học Hải ,Nguyễn Xuân Trục Giáo trình thiết kế đ-ờng ô tô.NXB Giao thông vận tải Hà Nội 1997 Nguyễn Xuân Trục, D-ơng Học Hải, Nguyễn Quang Chiêu Thiết kế đ-ờng ô tô tập hai NXB Giao thông vận tải Hà Nội 1998 Nguyễn Xuân Trục Thiết kế đ-ờng ô tô công trình v-ợt sông tập ba D-ơng Học Hải Công trình mặt đ-ờng ô tô NXB Xây dựng Hà Nội 1996 Nguyễn Quang Chiêu, Hà Huy C-ơng, D-ơng Học Hải, Nguyễn Khải Xây dựng đ-ờng ô tô NXB Giáo dục Nguyễn Xuân Trục, D-ơng Học Hải, Vũ Đình Phụng Sổ tay thiết kế đ-ờng T1 NXB GD 2004 Nguyễn Xuân Trục, D-ơng Học Hải, Vũ Đình Phụng Sổ tay thiết kế đ-ờng T2 NXB XD 2003 Bộ GTVT Tiêu chuẩn thiết kế Đ-ờng ô tô (TCVN & 22TCN211-06) NXB GTVT 2006 Bộ GTVT Tiêu chuẩn thiết kế Đ-ờng ô tô (TCVN 4054-05) NXB GTVT 2006 10 D-ơng Học Hải Thiết kế đ-ờng ôtô tập IV Nhà Xuất Bản Giáo Dục 11 GS TS D-ơng Học Hải Giáo trình Xây Dựng Mặt Đ-ờng ôtô tập I 12.GS TS D-ơng Học Hải GS.TS Trần Đình Bửu Giáo trình Xây Dựng Mặt Đ-ờng ôtô tập I Svth: Nguyễn Sĩ Thắng Mssv: 100156 Lớp: CĐ1001 Trang: 122 [...]... Hải Phòng Bộ môn Xây dựng Ch-ơng 2: Đồ án tốt nghiệp Ngành: Xây dựng cầu đ-ờng Xác định cấp hạng đ-ờng và các chỉ tiêu kỹ thuật của đ-ờng $1 Xác định cấp hạng đ-ờng: 1.Dựa vào ý nghĩa và tầm quan trọng của tuyến đ-ờng Tuyến đ-ờng thiết kế từ điểm Đ22 đến C2 thuộc vùng quy hoạch của tỉnh Quảng Ninh, tuyến đ-ờng này có ý nghĩa rất quan trọng đối với sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Con đ-ờng này nối... thiết kế: - Bản đồ địa hình tỉ lệ 1:10000 có H=5m - Đoạn tuyến thiết kế nằm giữa 2 điểm Đ22- C2, thuộc huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh - Số hóa bình đồ và đ-a về tỉ lệ 1:10000 thiết kế trên Nova3.0 2 Đi tuyến: Dựa vào dạng địa hình của tuyến Đ22- C2 ta nhận thấy sẽ phải sử dụng 2 kiểu định tuyến cơ bản là kiểu gò bó và kiểu đ-ờng dẫn h-ớng tuyến để tiến hành vạch tuyến Đối với đoạn dốc, ta đi tuyến. .. R: bán kính đ-ờng cong Thiết kế các ph-ơng án tuyến chọn & cắm cọc các ph-ơng án xem ở bình đồ thiết kế cơ sở 2 tuyến Svth: Nguyễn Sĩ Thắng Mssv: 100156 Lớp: CĐ1001 Trang: 32 Tr-ờng đại học dân lập Hải Phòng Bộ môn Xây dựng Đồ án tốt nghiệp Ngành: Xây dựng cầu đ-ờng Tính toán thủy văn Ch-ơng 4: Và Xác định khẩu Độ cống I Tính toán thủy văn: Thiết kế công trình thoát n-ớc nhằm tránh n-ớc tràn, n-ớc ngập... III.Kết luận: Sau khi tính toán và đánh giá ta sẽ lấy kết quả của bảng tra theo tiêu chuẩn (TCVN4054-2005) làm cơ sở để tính toán cho những phần tiếp theo Svth: Nguyễn Sĩ Thắng Mssv: 100156 Lớp: CĐ1001 Trang: 29 Tr-ờng đại học dân lập Hải Phòng Bộ môn Xây dựng Ch-ơng 3: Đồ án tốt nghiệp Ngành: Xây dựng cầu đ-ờng nội dung Thiết kế tuyến trên bình đồ I.Vạch ph-ơng án tuyến trên bình đồ: 1 Tài liệu thiết. .. tuyến của ph-ơng án 1 là:5758.98Km So sánh sơ bộ các ph-ơng án tuyến Bảng so sánh sơ bộ các ph-ơng án tuyến Bảng 3.1.2 Ph-ơng án Chỉ tiêu so sánh I II 5400 5758.98 Số đ-ờng cong nằm 7 8 Số đ-ờng cong có Rmin 0 0 Số công trình cống 10 10 Chiều dài tuyến Bảng trên thể hiện các yếu tố dùng để so sánh lựa chọn ph-ơng án tuyến II Thiết kế tuyến: 1 Cắm cọc tim đ-ờng Các cọc điểm đầu, cuối (Đ22, C2) , cọc lý trình... tháng 7 và 8 8 Đánh giá việc xây dựng tuyến đ-ờng: Tuyến đ-ợc xây dựng trên nền địa chất ổn định nh-ng là khu vực đồi núi cao và dày đặc nên khi thi công phải chú ý để đảm bảo độ dốc thiết kế Đơn vị lập dự án thiết kế: Sở Giao Thông Công Chính tỉnh Quảng Ninh Đơn vị giám sát thi công: Đơn vị thi công: Svth: Nguyễn Sĩ Thắng Mssv: 100156 Lớp: CĐ1001 Trang: 13 Tr-ờng đại học dân lập Hải Phòng Bộ môn Xây. .. chuẩn thiết kế đ-ờng ô tô TCVN 4054-05 (mục 3.4.2), phân cấp kỹ thuật đ-ờng ô tô theo l-u l-ợng xe thiết kế (xcqđ/ngày đêm): >3000 thì chọn đ-ờng cấp III Căn cứ vào các yếu tố trên ta sẽ chọn cấp kỹ thuật của đ-ờng là cấp III, tốc độ thiết kế 60Km/h (địa hình núi) Svth: Nguyễn Sĩ Thắng Mssv: 100156 Lớp: CĐ1001 Trang: 14 Tr-ờng đại học dân lập Hải Phòng Bộ môn Xây dựng Đồ án tốt nghiệp Ngành: Xây dựng cầu. .. bảng tổng hợp các chỉ tiêu kỹ thuật nh- sau: (Trang bên) Svth: Nguyễn Sĩ Thắng Mssv: 100156 Lớp: CĐ1001 Trang: 28 Tr-ờng đại học dân lập Hải Phòng Bộ môn Xây dựng Đồ án tốt nghiệp Ngành: Xây dựng cầu đ-ờng Bảng tổng hợp các chỉ tiêu kỹ thuật (Bảng 2.2.8) Số TT Các chỉ tiêu kỹ thật Đơn vị Theo The tiêu Chọn tính toán chuẩn Thiết kế III III 60 60 1 Cấp hạng đ-ờng 2 Vận tốc thiết Kế km/h 3 Bề rộng 1 làn... Phòng Bộ môn Xây dựng Đồ án tốt nghiệp Ngành: Xây dựng cầu đ-ờng - Kế hoạch về đầu t- và phát triển theo các định h-ớng về quy hoạch của UBND huyện Hoành Bồ - Một số văn bản pháp lý có liên quan khác - Hồ sơ kết quả khảo sát của vùng (hồ sơ về khảo sát địa chất thuỷ văn, hồ sơ quản lý đ-ờng cũ, vv ) - Căn cứ về mặt kỹ thuật: Tiêu chuẩn thiết kế đ-ờng ôtô TCVN 4054 - 05 Quy phạm thiết kế áo đ-ờng mềm... đi tuyến nh- trên, kết hợp các tiêu chuẩn kỹ thuật đã tính toán và chọn lựa ta có thể vạch đ-ợc 2 ph-ơng án tuyến sau: Ph-ơng án I: Ph-ơng án này v-ợt đèo tại cao độ +315m, sau đó đi tuyến hoàn toàn dốc , sử dụng các đ-ờng cong nằm với bán kính lớn, chiều dài toàn tuyến là 5400m Ph-ơng án II: Svth: Nguyễn Sĩ Thắng Mssv: 100156 Lớp: CĐ1001 Trang: 30 Tr-ờng đại học dân lập Hải Phòng Bộ môn Xây dựng Đồ
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ XÂY DỰNG CẦU ĐƯỜNG Thiết kế tuyến đường qua hai điểm Đ22 – C2 thuộc tỉnh quảng ninh, ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ XÂY DỰNG CẦU ĐƯỜNG Thiết kế tuyến đường qua hai điểm Đ22 – C2 thuộc tỉnh quảng ninh, ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ XÂY DỰNG CẦU ĐƯỜNG Thiết kế tuyến đường qua hai điểm Đ22 – C2 thuộc tỉnh quảng ninh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay