Ứng dụng sóng siêu âm cho trích ly các hoạt chất chống oxy hóa từ rong Mơ Việt Nam.

85 246 2
  • Loading ...
1/85 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/11/2016, 09:23

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM DƢƠNG THU LAN Tên đề tài: ỨNG DỤNG SÓNG SIÊU ÂM CHO TRÍCH LY CÁC HOẠT CHẤT CHỐNG OXY HÓA TỪ RONG MƠ VIỆT NAM KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo: Chuyên ngành: Khoa: Khóa học: Chính quy Công nghệ sau thu hoạch Khoa CNSH - CNTP 2011-2015 Giáo viên hƣớng dẫn: ThS TRẦN THỊ LÝ Bộ môn Công nghệ sau thu hoạch - Khoa Công nghệ sinh học Công nghệ thực phẩm - Trường Đại học Nông lâm - Thái Nguyên ThS NGUYỄN ĐỨC TIẾN Viện Cơ điện nông nghiệp Công nghệ sau thu hoạch Thái Nguyên – 2015 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM DƢƠNG THU LAN Tên đề tài: ỨNG DỤNG SÓNG SIÊU ÂM CHO TRÍCH LY CÁC HOẠT CHẤT CHỐNG OXY HÓA TỪ RONG MƠ VIỆT NAM KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chuyên ngành : Công nghệ sau thu hoạch Khoa : Khoa CNSH & CNTP Khóa học : 2011-2015 Thái Nguyên – 2015 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan rằng, số liệu kết nghiên cứu khóa luận trung thực Tôi xin cam đoan rằng, giúp đỡ cho việc thực khóa luận cám ơn thông tin trích dẫn khóa luận ghi rõ nguồn gốc Thái Nguyên, ngày 29 tháng năm 2015 Sinh viên Dƣơng Thu Lan i LỜI CẢM ƠN Có kết nghiên cứu này, xin trình bày lòng biết ơn sâu sắc đến: ThS Nguyễn Đức Tiến - Trưởng Bộ môn Nghiên cứu Phụ phẩm Môi trường nông nghiệp thuộc Viện Cơ điện Nông nghiệp Công nghệ Sau thu hoạch, người trực tiếp hướng dẫn, bảo, giúp đỡ, động viên, khuyến khích tận tình chu đáo lúc khó khăn, truyền cho kiến thức kinh nghiệm quý báu để hoàn thành đề tài tốt nghiệp ThS Trần Thị Lý thầy cô giáo khác Bộ môn Công nghệ thực phẩm - Khoa Công nghê sinh học Công nghệ thực phẩm - trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên giúp đỡ, hỗ trợ kiến thức có góp ý sâu sắc thời gian thực đề tài Đồng thời, xin cảm ơn anh, chị Bộ môn Nghiên cứu phụ phẩm Môi trường nông nghiệp – Viện Cơ điện nông nghiệp Công nghệ sau thu hoạch hướng dẫn, tạo điều kiện giúp đỡ hoàn thành đề tài Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến gia đình người thân bên động viên suốt thời gian học tập thực đề tài Tôi xin cảm ơn bạn bè động viên, giúp đỡ tôi, chia sẻ tạo điều kiện thuận lợi cho suốt trình học tập hoàn thành đề tài tốt nghiệp Một lần xin chân thành cảm ơn tất giúp đỡ quý báu Thái Nguyên, ngày 29 tháng 05 năm 2015 Sinh viên Dƣơng Thu Lan ii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1: Hàm lượng nguyên tố khoáng số loài rong Mơ Hòn Chồng - Nha Trang Bảng 2.2: Diện tích, suất mùa vụ rong Mơ theo vùng biển số tỉnh Việt Nam Bảng 2.3: Các dịch chiết lipid thu từ rong biển tươi Undaria pinnatifida phương pháp khác 22 Bảng 4.1: Ảnh hưởng tỷ lệ nguyên liệu/dung môi tới khả trích ly fucoxanthin 43 Bảng 4.2: Ảnh hưởng thời gian trích ly tới hàm lượng fucoxanthin dịch trích ly 44 Bảng 4.3: Ảnh hưởng cường độ sóng siêu âm tới khả trích ly fucoxanthin 45 Bảng 4.4: Ảnh hưởng thời gian siêu âm đến khả trích ly fucoxanthin 46 Bảng 4.5: Ảnh hưởng tỷ lệ nguyên liệu/dung môi tới nồng độ fucoidan, phlorotannin dịch trích ly .47 Bảng 4.6: Ảnh hưởng thời gian trích ly tới lượng fucoidan phlorotannin dịch trích ly 48 Bảng 4.7: Ảnh hưởng cường độ siêu âm tới khả trích ly fucoidan phlorotannin 49 Bảng 4.8: Ảnh hưởng thời gian siêu âm tới khả trích ly fucoidan phlorotannin .50 iii DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 2.1: Rong Mơ Hình 2.2: Cấu trúc phân tử fucoxanthin Hình 2.3: Các dạng chuyển hoá fucoxanthin 10 Hình 2.4: Con đường chuyển hóa sinh học fucoxanthin 11 Hình 2.5: Đơn vị cấu trúc fucoidan; liên kết 1,3 15 Hình 2.6: Cấu trúc hóa học nhóm phlorotannin 20 Hình 2.7: Quá trình hình thành, phát triển vỡ bọt khí môi trường lỏng 29 Hình 2.8: Sơ đồ cấu tạo thiết bị siêu âm 31 Hình 4.1: Sơ đồ quy trình trích ly fucoxanthin, fucoidan phlorotannin từ rong Mơ 52 iv DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU Tên viết tắt Tên đầy đủ 12-DS : 12-doxyl-stearic AADH : 2,2-azo-bis-2-amidinopropane dihydrochloride CT : Công thức DME : Dimethyl ether DPPH : 1,1-diphenyl-2-picrylhydrazyl EtOH : Ethanol h MeOH : Giờ : Methanol NK : Natural killer S : Sargassum v MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục đích - yêu cầu 1.2.1 Mục đích 1.2.2 Yêu cầu 1.3 Ý nghĩa đề tài 1.3.1 Ý nghĩa khoa học 1.3.2 Ý nghĩa thực tiễn .3 PHẦN TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Giới thiệu chung rong Mơ .4 2.1.1 Nguồn gốc, phân bố đặc điểm phân loại rong Mơ 2.1.2 Thành phần hóa học rong Mơ .6 2.1.3 Giá trị rong Mơ 2.1.4 Tình hình khai thác, tiêu thụ rong Mơ nước ta 2.2.Giới thiệu hoạt chất chống oxy hóa fucoxanthin, fucoidan phlorotannin rong Mơ 2.2.1 Hoạt chất fucoxanthin 2.2.2 Hoạt chất fucoidan 15 2.2.3 Hoạt chất phlorotannin 19 2.2.4 Tình hình nghiên cứu hợp chất chống oxy hóa fucoxanthin, fucoidan phlorotannin nước nước 22 2.3 Ứng dụng sóng siêu âm trình trích ly 28 2.3.1 Khái niệm trích ly 28 2.3.2 Sóng siêu âm 28 2.3.3 Cơ sở khoa học trình trích ly fucoxanthin, fucoidan phlorotannin từ rong Mơ 31 PHẦN ĐỐI TƢỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 33 3.1 Đối tượng, vật liệu, địa điểm thời gian nghiên cứu 33 vi 3.1.1 Đối tượng nghiên cứu 33 3.1.2 Vật liệu nghiên cứu 33 3.1.3 Địa điểm thời gian nghiên cứu 33 3.2 Nội dung nghiên cứu 33 3.3 Phương pháp phân tích đo đạc 34 3.3.1 Xác định độ ẩm theo phương pháp sấy đến khối lượng không đổi 34 3.3.2 Xác định hàm lượng fucoxanthin [49] 35 3.3.3 Xác định hàm lượng phlorotannin [51] 35 3.3.4 Xác định hàm lượng fucoidan [12] 36 3.3.5 Hiệu suất trích ly .36 3.4 Phương pháp bố trí thí nghiệm 37 3.4.1 Bố trí thí nghiệm .37 3.4.2 Phương pháp xử lý số liệu .42 PHẦN KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 43 4.1 Xác định yếu tố ảnh hưởng đến trình trích ly fucoxanthin 43 4.1.1 Xác định ảnh hưởng tỷ lệ nguyên liệu/ dung môi đến khả trích ly fucoxanthin 43 4.1.2 Xác định ảnh hưởng thời gian trích ly tới môi đến trình trích ly fucoxanthin .44 4.1.3 Xác định ảnh hưởng cường độ sóng siêu âm tới khả trích ly fucoxanthin 45 4.1.4 Xác định ảnh hưởng thời gian siêu âm đến khả trích ly fucoxanthin .46 4.2 Xác định yếu tố ảnh hưởng tới khả trình ly fucoidan phlorotannin 47 4.2.1 Xác định ảnh hưởng tỷ lệ nguyên liệu/ dung môi đến trình trích ly fucoidan phlorotannin 47 4.2.2 Ảnh hưởng thời gian trích ly tới hàm lượng fucoidan, phlorotannin .48 4.2.3 Xác định ảnh hưởng cường độ siêu âm tới khả trích ly fucoidan phlorotannin 49 vii 4.2.4 Xác định ảnh hưởng thời gian siêu âm tới khả trích ly fucoidan phlorotannin 50 4.3 Bước đầu xây dựng quy trình trích ly fucoxanthin, fucoidan phlorotannin từ rong Mơ Việt Nam 52 PHẦN KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 54 5.1 Kết luận 54 5.2 Đề nghị .54 TÀI LIỆU THAM KHẢO 55 PHỤ LỤC PHỤ LỤC 1: PHƢƠNG TRÌNH ĐƢỜNG CHUẨN PHLOROGLUCINOL PHỤ LỤC 2: MỘT SỐ HÌNH ẢNH LIÊN QUAN TỚI QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN ĐỀ TÀI Rong nguyên liệu Dịch trích ly nước Dịch trích ly ethanol Dịch fucoxanthin Tủa fucoidan Máy siêu âm Bã rong Máy đo OD PHỤ LỤC 3: KẾT QUẢ XỬ LÝ THỐNG KÊ BẰNG IRRISTAT 5.0 Ảnh hưởng tỷ lệ nguyên liệu/dung môi tới hàm lượng fucoxanthin SINGLE EFFECT ANOVA FOR UNBALANCED DATA FILE FUCOXAN 29/ 5/15 9:35 :PAGE thiet ke ngau nhien hoan toan ANOVA FOR SINGLE EFFECT - CTHUC$ -VARIATE TREATMENT MS - DF RESIDUAL MS - DF F-RATIO F-PROB FUCOXANT 0.21179E-05 0.12790E-04 0.17 0.000 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE FUCOXAN 29/ 5/15 9:35 :PAGE thiet ke ngau nhien hoan toan MEANS FOR EFFECT CTHUC$ CTHUC$ 1/3 1/5 1/7 1/9 NOS 3 3 FUCOXANT 0.0368 0.0433 0.0444 0.0449 SE(N= 3) 0.2064 5%LSD 8DF 0.0064 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE FUCOXAN 29/ 5/15 9:35 :PAGE thiet ke ngau nhien hoan toan F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE FUCOXANT GRAND MEAN STANDARD DEVIATION C OF V |CTHUC$ (N= 12) SD/MEAN | NO BASED ON BASED ON % | OBS TOTAL SS RESID SS | 12 0.41706E-010.31431E-020.35763E-02 0.327 0.9161 | | | | Ảnh hưởng tỷ lệ nguyên liệu/dung môi tới hàm lượng phlorotannin SINGLE EFFECT ANOVA FOR UNBALANCED DATA FILE PHLORO 29/ 5/15 9:58 :PAGE thiet ke thi nghiem ngau nhien hoan toan ANOVA FOR SINGLE EFFECT - TYLE$ -VARIATE TREATMENT MS - DF RESIDUAL MS - DF F-RATIO F-PROB PHLORO 0.13962 0.41494 0.34 0.000 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE PHLORO 29/ 5/15 9:58 :PAGE thiet ke thi nghiem ngau nhien hoan toan MEANS FOR EFFECT TYLE$ TYLE$ 1/5 1/10 1/15 1/20 NOS 3 3 PHLORO 5.890 7.058 7.219 7.226 SE(N= 3) 0.371904 5%LSD 8DF 0.154 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE PHLORO 29/ 5/15 9:58 :PAGE thiet ke thi nghiem ngau nhien hoan toan F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE PHLORO GRAND MEAN (N= 12) NO OBS 12 6.8488 STANDARD DEVIATION C OF V |TYLE$ SD/MEAN | BASED ON BASED ON % | TOTAL SS RESID SS | 0.58297 0.64416 0.3273 0.8010 | | | | Ảnh hưởng tỷ lệ nguyên liệu/dung môi tới hàm lượng fucoidan SINGLE EFFECT ANOVA FOR UNBALANCED DATA FILE FUCOI 29/ 5/15 10:11 :PAGE xac dinh ham luong fucoidan ANOVA FOR SINGLE EFFECT - TYLE$ -VARIATE TREATMENT MS - DF RESIDUAL MS - DF F-RATIO F-PROB FUCOI 0.52164E-03 0.16052E-02 0.32 0.000 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE FUCOI 29/ 5/15 10:11 :PAGE xac dinh ham luong fucoidan MEANS FOR EFFECT TYLE$ TYLE$ 1/5 1/10 1/15 1/20 NOS 3 3 FUCOI 0.347 0.424 0.429 0.428 SE(N= 3) 0.2313 5%LSD 8DF 0.0035 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE FUCOI 29/ 5/15 10:11 :PAGE xac dinh ham luong fucoidan F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE FUCOI GRAND MEAN (N= 12) NO OBS 12 0.40692 STANDARD DEVIATION C OF V |TYLE$ SD/MEAN | BASED ON BASED ON % | TOTAL SS RESID SS | 0.36190E-010.40066E-01 0.327 0.8088 | | | | Ảnh hưởng hảm lượng thời gian trích ly tới hàm lượng fucoxanthin BALANCED ANOVA FOR VARIATE FUCOX FILE FUCOX 30/ 5/15 10: :PAGE thi nghiem anh huong thoi gian trich ly toi ham luong fucoxanthin VARIATE V003 FUCOX LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= TGIAN$ 213387E-04 711290E-05 0.36 0.000 * RESIDUAL 158538E-03 198173E-04 * TOTAL (CORRECTED) 11 179877E-03 163525E-04 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE FUCOX 30/ 5/15 10: :PAGE thi nghiem anh huong thoi gian trich ly toi ham luong fucoxanthin MEANS FOR EFFECT TGIAN$ TGIAN$ 30 45 60 75 NOS 3 3 FUCOX 0.0336 0.0431 0.0437 0.0433 SE(N= 3) 0.2570 5%LSD 8DF 0.0081 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE FUCOX 30/ 5/15 10: :PAGE thi nghiem anh huong thoi gian trich ly toi ham luong fucoxanthin F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE FUCOX GRAND MEAN STANDARD DEVIATION C OF V |TGIAN$ | (N= 12) SD/MEAN | | NO BASED ON BASED ON % | | OBS TOTAL SS RESID SS | | 12 0.40983E-010.40438E-020.44517E-02 0.330 0.7860 Ảnh hưởng hảm lượng thời gian trích ly tới hàm lượng phlorotannin BALANCED ANOVA FOR VARIATE PHLORO FILE PHLORO 30/ 5/15 10:17 :PAGE thi nghiem anh huong thoi gian trich ly toi ham luong phlorotannin VARIATE V003 PHLORO LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= TGIAN$ 544528E-01 181509E-01 0.31 0.000 * RESIDUAL 471582 589477E-01 * TOTAL (CORRECTED) 11 526034 478213E-01 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE PHLORO 30/ 5/15 10:17 :PAGE thi nghiem anh huong thoi gian trich ly toi ham luong phlorotannin MEANS FOR EFFECT TGIAN$ TGIAN$ 30 45 60 75 NOS 3 3 PHLORO 6.735 7.219 7.228 7.228 SE(N= 3) 0.140176 5%LSD 8DF 0.329144 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE PHLORO 30/ 5/15 10:17 :PAGE thi nghiem anh huong thoi gian trich ly toi ham luong phlorotannin F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE PHLORO GRAND MEAN (N= 12) NO OBS 12 7.1025 STANDARD DEVIATION C OF V |TGIAN$ SD/MEAN | BASED ON BASED ON % | TOTAL SS RESID SS | 0.21868 0.24279 0.427 0.8203 | | | | Ảnh hưởng hảm lượng thời gian trích ly tới hàm lượng fucoidan BALANCED ANOVA FOR VARIATE FUCOI FILE FUCOI 30/ 5/15 10:22 - :PAGE thi nghiem anh huong cua thoi gian trich ly toi ham luong fucoidan VARIATE V003 FUCOI LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= TGIAN$ 108187E-01 360622E-02 0.33 0.000 * RESIDUAL 869460E-01 108683E-01 * TOTAL (CORRECTED) 11 977647E-01 888770E-02 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE FUCOI 30/ 5/15 10:22 :PAGE thi nghiem anh huong cua thoi gian trich ly toi ham luong fucoidan MEANS FOR EFFECT TGIAN$ TGIAN$ 30 45 60 75 NOS 3 3 FUCOI 0.2160 0.4250 0.4260 0.4250 SE(N= 3) 0.601893E-01 5%LSD 8DF 0.196271 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE FUCOI 30/ 5/15 10:22 :PAGE thi nghiem anh huong cua thoi gian trich ly toi ham luong fucoidan F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE FUCOI GRAND MEAN (N= 12) NO OBS 12 0.37333 STANDARD DEVIATION C OF V |TGIAN$ SD/MEAN | BASED ON BASED ON % | TOTAL SS RESID SS | 0.94275E-010.10425 0.425 0.8042 | | | | Ảnh hưởng cường độ siêu âm tới hàm lượng fucoxanthin BALANCED ANOVA FOR VARIATE FUCOX FILE FUCOX1 29/ 5/15 10:33 :PAGE anh huong cuong sieu am den ham luong fucoxanthin VARIATE V003 FUCOX LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CTHUC$ 168748E-03 562493E-04 0.52 0.000 * RESIDUAL 861689E-03 107711E-03 * TOTAL (CORRECTED) 11 103044E-02 936761E-04 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE FUCOX1 29/ 5/15 10:33 :PAGE anh huong cuong sieu am den ham luong fucoxanthin MEANS FOR EFFECT CTHUC$ CTHUC$ NOS 3 3 FUCOX 0.2498 0.2600 0.2973 0.3454 SE(N= 3) 0.5992 5%LSD 8DF 0.0079 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE FUCOX1 29/ 5/15 10:33 :PAGE anh huong cuong sieu am den ham luong fucoxanthin F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE FUCOX GRAND MEAN STANDARD DEVIATION C OF V |CTHUC$ (N= 12) SD/MEAN | NO BASED ON BASED ON % | OBS TOTAL SS RESID SS | 12 0.28811E-010.96786E-020.10378E-01 0.410 0.6813 | | | | Ảnh hưởng cường độ siêu âm tới hàm lượng phlorotannin BALANCED ANOVA FOR VARIATE PHLORO FILE PHLORO1 29/ 5/15 10:44 :PAGE anh huong cuong sieu am toi ham luong phlorotannin VARIATE V003 PHLORO LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CUONGDO$ 5.27557 1.75852 0.33 0.000 * RESIDUAL 42.1611 5.27013 * TOTAL (CORRECTED) 11 47.4366 4.31242 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE PHLORO1 29/ 5/15 10:44 :PAGE anh huong cuong sieu am toi ham luong phlorotannin MEANS FOR EFFECT CUONGDO$ CUONGDO$ NOS 3 3 PHLORO 2.1691 3.9831 6.3505 7.2267 SE(N= 3) 1.32541 5%LSD 8DF 0.72203 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE PHLORO1 29/ 5/15 10:44 :PAGE anh huong cuong sieu am toi ham luong phlorotannin F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE PHLORO GRAND MEAN (N= 12) NO OBS 12 4.9324 STANDARD DEVIATION C OF V |CUONGDO$| SD/MEAN | | BASED ON BASED ON % | | TOTAL SS RESID SS | | 2.0766 2.2957 0.378 0.8029 Ảnh hưởng cường độ siêu âm tới hàm lượng fucoidan BALANCED ANOVA FOR VARIATE FUCOI FILE FUCOI1 29/ 5/15 10:51 :PAGE anh huong cuong sieu am toi ham luong fucoidan VARIATE V003 FUCOI LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CUONGDO$ 858025E-02 286008E-02 0.34 0.000 * RESIDUAL 671287E-01 839108E-02 * TOTAL (CORRECTED) 11 757089E-01 688263E-02 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE FUCOI1 29/ 5/15 10:51 :PAGE anh huong cuong sieu am toi ham luong fucoidan MEANS FOR EFFECT CUONGDO$ CUONGDO$ NOS 3 3 FUCOI 0.2173 0.3667 0.3910 0.4253 SE(N= 3) 0.5289 5%LSD 8DF 0.0280 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE FUCOI1 29/ 5/15 10:51 :PAGE anh huong cuong sieu am toi ham luong fucoidan F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE FUCOI GRAND MEAN (N= 12) NO OBS 12 0.35008 STANDARD DEVIATION C OF V |CUONGDO$| SD/MEAN | | BASED ON BASED ON % | | TOTAL SS RESID SS | | 0.82962E-010.91603E-01 0.529 0.7981 Ảnh hưởng thời gian siêu âm tới hàm lượng fucoxanthin BALANCED ANOVA FOR VARIATE FUCOX FILE FUOXAN2 29/ 5/15 11:13 :PAGE anh huong thoi gian sieu am toi ham luong fucoxanthin VARIATE V003 FUCOX LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= TGIAN$ 249383E-04 831277E-05 0.55 0.000 * RESIDUAL 120278E-03 150347E-04 * TOTAL (CORRECTED) 11 145216E-03 132014E-04 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE FUOXAN2 29/ 5/15 11:13 :PAGE anh huong thoi gian sieu am toi ham luong fucoxanthin MEANS FOR EFFECT TGIAN$ TGIAN$ 10 15 20 NOS 3 3 FUCOX 0.0346 0.0430 0.0429 0.0427 SE(N= 3) 0.2238 5%LSD 8DF 0.00028 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE FUOXAN2 29/ 5/15 11:13 :PAGE anh huong thoi gian sieu am toi ham luong fucoxanthin F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE FUCOX GRAND MEAN STANDARD DEVIATION C OF V |TGIAN$ (N= 12) SD/MEAN | NO BASED ON BASED ON % | OBS TOTAL SS RESID SS | 12 0.39596E-010.36334E-020.38775E-02 0.667 0.6628 | | | | Ảnh hưởng thời gian siêu âm tới hàm lượng phlorotannin BALANCED ANOVA FOR VARIATE PHLORO FILE PHLORO2 29/ 5/15 11:19 :PAGE anh huong cua thoi gian sieu am toi ham luong phlorotannin VARIATE V003 PHLORO LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= TGIAN$ 800860E-03 400430E-03 0.34 0.000 * RESIDUAL 12.6230 2.10384 * TOTAL (CORRECTED) 12.6238 1.57798 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE PHLORO2 29/ 5/15 11:19 :PAGE anh huong cua thoi gian sieu am toi ham luong phlorotannin MEANS FOR EFFECT TGIAN$ TGIAN$ 10 15 NOS 3 PHLORO 4.6979 7.2165 7.2037 SE(N= 3) 0.837424 5%LSD 6DF 1.89678 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE PHLORO2 29/ 5/15 11:19 :PAGE anh huong cua thoi gian sieu am toi ham luong phlorotannin F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE PHLORO GRAND MEAN (N= 9) NO OBS 6.3727 STANDARD DEVIATION C OF V |TGIAN$ SD/MEAN | BASED ON BASED ON % | TOTAL SS RESID SS | 1.2562 1.4505 0.568 0.9997 | | | | Ảnh hưởng thời gian siêu âm tới hàm lượng fucodan BALANCED ANOVA FOR VARIATE FUCOI FILE FUCOI2 29/ 5/15 11:26 :PAGE anh huong thoi gian sieu am toi ham luong fucoidan VARIATE V003 FUCOI LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= TGIAN$ 182022E-02 910111E-03 0.08 0.000 * RESIDUAL 646167E-01 107694E-01 * TOTAL (CORRECTED) 664369E-01 830461E-02 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE FUCOI2 29/ 5/15 11:26 :PAGE anh huong thoi gian sieu am toi ham luong fucoidan MEANS FOR EFFECT TGIAN$ TGIAN$ 10 15 NOS 3 FUCOI 0.2497 0.4247 0.4233 SE(N= 3) 0.5991 5%LSD 6DF 0.1572 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE FUCOI2 29/ 5/15 11:26 :PAGE anh huong thoi gian sieu am toi ham luong fucoidan F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE FUCOI GRAND MEAN (N= 9) NO OBS 0.36589 STANDARD DEVIATION C OF V |TGIAN$ SD/MEAN | BASED ON BASED ON % | TOTAL SS RESID SS | 0.91130E-010.10378 0.529 0.9195 | | | | [...]... trường Ứng dụng sóng siêu âm trong thực phẩm là một công nghệ mới, trên thế giới có nghiều công trình nghiên cứu đã áp dụng và cho kết quả cao Tuy nhiên, ở Việt Nam các công trình nghiên cứu sử dụng sóng siêu âm chiết xuất các hoạt chất chống oxy hóa từ rong Mơ còn rất mới mẻ Xuất phát từ thực tế trên, tôi tiến hành nghiên cứu đề tài: Ứng dụng sóng siêu âm cho trích ly các hoạt chất chống oxy hóa từ rong. .. rong Mơ Việt Nam” 1.2 Mục đích - yêu cầu 1.2.1 Mục đích Ứng dụng sóng siêu âm cho trích ly riêng biệt các chất chống oxy hóa fucoxanthin, fucoidan và phlorotannin từ rong Mơ Việt Nam 1.2.2 Yêu cầu Nội dung 1: Xây dựng được quy trình trích ly fucoxanthin từ rong Mơ Việt Nam - Xác định ảnh hưởng của tỷ lệ nguyên liệu/dung môi tới khả năng trích ly fucoxanthin từ rong Mơ Việt Nam - Xác định thời gian trích. .. Xác định thời gian trích ly tới khả năng trích ly fucoxanthin từ rong Mơ Việt Nam - Xác định ảnh hưởng của cường độ xử lý sóng siêu âm tới khả năng trích ly fucoxanthin từ rong Mơ Việt Nam 3 - Xác định ảnh hưởng của thời gian xử lý sóng siêu âm tới khả năng trích ly fucoxanthin từ rong Mơ Việt Nam Nội dung 2: Xây dựng được quy trình trích ly fucoidan và phlorotannin từ rong Mơ Việt Nam - Xác định ảnh... phẩm rong Mơ thô sau trích ly 1.3 Ý nghĩa của đề tài 1.3.1 Ý nghĩa khoa học - Đưa ra được quy trình trích riêng biệt được ba hoạt chất chống oxy hóa fucoxanthin, fucoidan và phlorotannin từ rong Mơ có sử dụng sóng siêu âm 1.3.2 Ý nghĩa thực tiễn - Khảo sát được một số yếu tố ảnh hưởng tới khả năng trích ly ba hoạt chất fucoxanthin, fucoidan và phlorotannin từ rong Mơ - Ứng dụng sóng siêu âm trong trích. .. môi tới khả năng trích ly fucoidan và phlorotannin từ rong Mơ Việt Nam - Xác định thời gian trích ly tới khả năng trích ly fucoidan và phlorotannin từ rong Mơ Việt Nam - Xác định ảnh hưởng của cường độ xử lý sóng siêu âm tới khả năng trích ly fucoidan và phlorotannintừ rong Mơ - Xác định ảnh hưởng của thời gian xử lý sóng siêu âm tới khả năng trích ly fucoidan và phlorotannin từ rong Mơ Nội dung 3: Thu... dựng quy trình tách chiết đồng thời các chất chống oxy hóa có trong rong Mơ Có nhiều phương pháp chiết xuất các hợp chất chống oxy hóa từ truyền thống đến hiện đại Ngày nay, siêu âm là một lĩnh vực nghiên cứu đang phát triển nhanh chóng, đặc biệt trong ngành công nghệ thực phẩm để phân tích, trích ly các sản phẩm thực phẩm Sử dụng sóng siêu âm trong trích ly các chất là một kỹ thuật hiện đại góp phần... còn có tác dụng chống dị ứng , ức chế virut gây suy giảm miễn dịch ở người ,chống đái tháo đường…  Cơ chế chống oxy hóa của phlorotannin: Phlorotannin là một polyphenol có trong rong Mơ, chính vì vậy chúng có đặc điểm chống oxy hóa của một polyphenol Polyphenol được coi là một chất chống oxy hóa hữu hiệu nhất hiện nay (gấp 100 lần vitamin C và 25 lần vitamin E) Sự oxy hóa các hợp chất polyphenol có... như vậy chứng minh rằng rong Mơ có khả năng tích tụ Strongti trong cơ thể chúng Các nhà khoa học cũng đã phát hiện ra natri alginate chiết từ rong Mơ có thể chữa được bệnh nhiễm phóng xạ vì chất này uống vào sẽ hấp thu Strongti phóng xạ rồi thải ra ngoài trước khi chất phóng xạ này xâm nhập vào máu, tủy xương Từ đó chứng minh được rằng rong Mơ có khả năng làm sạch các chất thải phóng xạ trong môi trường... lợi ích sức khỏe cho con người Phlorotannin hoạt động như một chất chống oxy hóa bằng cách góp phân tử hydro phản ứng với gốc tự do, do đó ngăn cản triệt để sự hình thành gốc tự do [46] 21 Ngày nay, con người đã chứng minh được những đặc tính sinh học đa dạng của phlorotannin Phlorotannin được sử dụng như chất chống oxy hóa, chống viêm và chống lão hóa Phlorotannin chiết xuất từ rong Nâu ở mức 0,2... và dioxinodehydroeckol cho thấy hoạt tính chống oxy hóa cao [45] Năm 2012, Wang và cộng sự đã đánh giá hoạt tính chống oxy hóa của phlorotannin từ loài Fucus vesiculsion bằng DPPH Sử dụng phương pháp sắc ký cột hoặc siêu lọc để tinh chế Kết quả cho thấy hoạt tính của chúng cao hơn rất nhiều so với acid ascorbic [56] Bên cạnh đó những nghiên cứu về hoạt chất fucoidan trong rong Mơ cũng được tiến hành
- Xem thêm -

Xem thêm: Ứng dụng sóng siêu âm cho trích ly các hoạt chất chống oxy hóa từ rong Mơ Việt Nam., Ứng dụng sóng siêu âm cho trích ly các hoạt chất chống oxy hóa từ rong Mơ Việt Nam., Ứng dụng sóng siêu âm cho trích ly các hoạt chất chống oxy hóa từ rong Mơ Việt Nam.

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay