Thuyết minh biện pháp thi công nhà lớp học 03 tầng

29 272 1
  • Loading ...
1/29 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/11/2016, 09:06

Tài liệu trình bày thuyết minh chi tiết về biện pháp thi công nhà lớp học 03 phòng; biện pháp thi công của mọi loại công tác từ tổng quát đến chi tiết (công tác đất, bê tông cốt thép từ móng đến mái, cầu thang, xây tường, hoàn thiện, lắp dựng cửa, điện, chống sét, cấp thoát nước,…). Ngoài ra còn có thuyết minh về biện pháp an toàn lao động, an ninh trật tự, vệ sinh môi trường và phòng chống cháy nổ. Thut minh biƯn ph¸p thi c«ng thut minh biƯn ph¸p thi c«ng c«ng tr×nh: NHÀ LỚP HỌC 15 PHỊNG THUỘC THPT LÊ HỮU TRÁC, HUYỆN CƯ M’GAR A m« t¶ chung vỊ c«ng tr×nh I Kh¸i qu¸t chung 1.VÞ trÝ: a.C«ng tr×nh: Nhà Lớp Học 15 Phòng Thuộc THPT Lê Hữu Trác, Huyện CưM’gar §Þa ®iĨm x©y dùng : Thị Trấn Quảng Phú, Huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk Chđ ®Çu t : Sở Giáo Dục Và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk b Quy m« c«ng tr×nh: Lo¹i c«ng tr×nh: vµ chøc n¨ng: Nhµ líp häc + Nhµ cÊp III -03 tÇng; + DiƯn tÝch x©y dùng: 474.30 m2; + DiƯn tÝch sµn x©y dùng: 1.362,00m2; + ChiỊu dµi nhµ: 47.03m; + ChiỊu cao trÇn: 3.9m; + chiỊu cao toµn nhµ: 15.68m + §Ỉc ®iĨm: Mãng trơ dÇm, dÇm mãng, trơ dÇm sµn, trÇn, sª n«, lanh t«, « v¨ng b»ng bª t«ng c«t thÐp ®¸ 10*20mm#200, têng x©y nhµ g¹ch èng tuynel, VXM #50 mỈt têng tr¸c VXM, toµn nhµ b¶ matis s¬n 03 níc, nỊn vµ sµn Granit 400*400, m¸I lỵp t«n sãng m¹ mÇu dµy 0.35mm, xµ gå b»ng c¸n ngi C:60*120*2, cưa ®i vµ cưa sỉ b»ng kÝnh mÉu khung s¾t hép s¬n tØnh ®iƯn HƯ thèng ®iƯn chèng sÐt, hƯ thppngs phßng ch¸y ch÷a ch¸y §Ỉc ®iĨm c«ng tr×nh: Sau nghiªn cøu kü hiƯn trêng khu ®Êt x©y dùng, ®iỊu kiƯn giao th«ng, c¬ së h¹ tÇng, ®Þa h×nh, c¸c ®iỊu kiƯn an ninh an toµn x· héi cđa khu vùc chóng t«i ®¸nh gi¸ ®Ỉc ®iĨm c«ng tr×nh nh sau: C«ng tr×nh sÏ ®ỵc x©y dùng khu vùc ®· cã c¸c c«ng tr×nh ®ang sư dơng n»m khu«n viªn trêng, nªn thn tiƯn cho viƯc vËn chun vËt t, nhiªn n»m khu cã nhµ lµm viƯc nªn viƯc thi c«ng cÇn hÕt søc ®¶m b¶o yªu cÇu vỊ kü tht vµ mü tht, m«i trêng còng nh ®é an toµn cao ®Ĩ tr¸nh ¶nh hëng tíi ho¹t ®éng b×nh thêng cđa c¸n bé gi¸o viªn häc sinh C«ng tr×nh "Nhà Lớp Học 15 Phũng Thuộc THPT Lờ Hữu Trỏc, Huyện CưM’gar x©y dùng tÇng x©y dùng theo tiªu chn cÊp III, bËc chÞu lưa cÊp IV HƯ thèng ®iƯn vµ cÊp tho¸t níc phơc vơ cho qu¸ tr×nh thi c«ng ®ỵc thiÕt lËp trªn c¬ së ngn ®iƯn Chđ ®Çu t cung cÊp vµ níc th¶i ®ỵc xư lý vµ th¶i vµo cèng tho¸t cđa thÞ x·, níc thi c«ng sÏ dïng níc lÊy tõ ngn níc s¹ch (ngn níc m¸y cđa thÞ trÊn) cÊp hc dïng níc giÕng khoan th× tríc dïng ph¶i lÊy mÉu ®a ®Õn phßng thÝ nghiƯm cđa c«ng ty thiÕt kÕ cÊp níc hc c¬ së thÝ nghiƯm níc cã t c¸ch ph¸p nh©n thùc hiƯn, chØ nµo ngn níc ®¹t yªu cÇu x©y dùng th× míi ®ỵc phÐp thi c«ng PhÇn c«ng viƯc dù thÇu Hå s¬ dù thÇu: Nhµ Líp Häc 15 Phßng Thc Trêng THPT Lª H÷u Tr¸c, Hun C M’gar Thut minh biƯn ph¸p thi c«ng Nhµ thÇu sÏ tỉ chøc lùc lỵng nh©n c«ng, xe m¸y vµ cung cÊp vËt liƯu ,thiÕt bÞ theo yªu cÇu cđa chđ ®Çu t ®Ĩ hoµn thµnh tÊt c¶ c«ng viƯc vỊ ®µo ®Êt, lÊp ®Êt, c«ng t¸c kÕt cÊu vµ hoµn thiƯn, ®iƯn, níc, chèng sÐt, S©n, HÌ r·nh ngoµi nhµ nh ®· chØ b¶n vÏ x©y dùng mêi thÇu cđa C«ng tr×nh nãi trªn Tiªu chn ¸p dơng Nhµ thÇu sÏ tu©n theo c¸c tiªu chn sau: TÊt c¶ vËt liƯu, thiÕt bÞ ®o b»ng hƯ mÐt, theo tiªu chn qc tÕ vỊ ®o lêng Tỉ chøc thi c«ng TCVN-4055-85 NghiƯm thu c«ng tr×nh x©y dùng TCVN-4091-85 KÕt cÊu g¹ch ®¸ - Qui ph¹m thi c«ng vµ nghiƯm thu TCVN-4085-87 Qui ph¹m thi c«ng vµ nghiƯm thu TCVN-4453-95 qui ph¹m thi c«ng vµ nghiƯm thu TCVN 4452-87 C«ng t¸c hoµn thiƯn x©y dùng, Bª t«ng, kiĨm tra ®¸nh gi¸ ®é bỊn, Qui ®Þnh chung TCVN-5440-91 Xi m¨ng, ph©n lo¹i TCVN-5439-91 Xi m¨ng, c¸c tiªu chn ®Ĩ thư xi m¨ng TCVN-0139-91 C¸t x©y dùng.Yªu cÇu kü tht TCVN-7572-2006 §¸ d¨m ,sái d¨m,sái dïng XD-Yªu cÇu kü tht TCVN-7572-2006 G¹ch –Tiªu chn ®¸nh gi¸ TCVN -1451-98 Níc cho bª t«ng vµ v÷a.-Yªu cÇu kü tht TCVN-4506-87 Híng dÉn pha trén vµ sư dơng v÷a pha trén TCVN-4459-87 Qui ®Þnh c¬ b¶n TCVN-2287-78 Xi m¨ng TCVN-6260-2009 ThÐp theo tiªu chn TCVN 1651 -2008 Yªu cÇu chèng thÊm TCVN-5718-1993 5.VËt liƯu sư dơng vµo c«ng tr×nh TÊt c¶ vËt liƯu, thiÕt bÞ sư dơng vµo c«ng tr×nh cđa nhµ thÇu sÏ lµ míi 100% Chđng lo¹i vËt liƯu theo hå s¬ mêi thÇu ChØ dïng nh÷ng vËt liƯu kh«ng cã hc theo yªu cÇu ph¶i thay thÕ cđa c«ng viƯc Nhng tÊt c¶ vËt liƯu nµy ph¶i ®ỵc chđ ®Çu t phª dut tríc sư dơng thi c«ng Xi m¨ng: Nhµ thÇu sư dơng xi m¨ng Pooc l¨ng PC-40 vµ PCB-40 theo tiªu chn TCVN ®· nªu ë trªn, C¸c l« xi m¨ng ®ỵc ®a vỊ c«ng trêng ®Ịu cã chøng chØ tiªu chn chÊt lỵng c¬ quan cã t c¸ch ph¸p nh©n vỊ kiĨm ®Þnh chÊt lỵng vËt liƯu cung cÊp, c¸c bao xi m¨ng ®ỵc ®Ỉt trªn sµn cao ®Ĩ tr¸nh Èm vµ ngËp níc ma Kh«ng dïng xi m¨ng ®Ĩ l©u qu¸ 28 ngµy, tut ®èi kh«ng dïng xi m¨ng bÞ kÐm phÈm chÊt hc bÞ Èm §¸: §¸ d¨m hc sái 1x2cm, ®a ®Õn c«ng trêng ®¶m b¶o theo tiªu chn TCVN ®· nªu ë trªn ,Mçi lÇn ®a ®¸ vỊ c«ng trêng vµ tríc trén bª t«ng ®ỵc Kü tht B vµ c¸n bé gi¸m s¸t cđa chđ ®Çu t kiĨm tra x¸c nhËn cho sư dơng, nÕu kh«ng ®¶m b¶o ph¶i xư lý §¸ ph¶i ®¶m b¶o ®é cøng, bỊn, s¹ch kh«ng bÈn bëi t¹p chÊt ¶nh hëng ®Õn cêng ®é bª t«ng §¸ ®ỵc chøa ë b·i s¹ch (l¸ng v÷a hc lãt t«n) C¸t: Hå s¬ dù thÇu: Nhµ Líp Häc 15 Phßng Thc Trêng THPT Lª H÷u Tr¸c, Hun C M’gar Thut minh biƯn ph¸p thi c«ng C¸t dïng trén bª t«ng vµ cho v÷a x©y tr¸t ®¶m b¶o tiªu chn TCVN ®· nªu ë trªn c¸t s¹ch kh«ng cã t¹p chÊt Tríc dïng ®ỵc kü tht A,B kiĨm tra nÕu ®¶m b¶o chÊt lỵng míi ®ỵc dïng NÕu bÈn ph¶i sµng, rưa s¹ch míi ®ỵc phÐp sư dơng Níc: Níc dïng trén bª t«ng trén v÷a, lÊy tõ ngn níc s¹ch chđ ®Çu t cÊp hc dïng níc giÕng khoan th× tríc dïng ph¶i lÊy mÉu ®a ®Õn phßng thÝ nghiƯm cđa c«ng ty thiÕt kÕ cÊp níc hc c¬ së thÝ nghiƯm níc cã t c¸ch ph¸p nh©n thùc hiƯn Níc ®ỵc thÝ nghiƯm theo c¸c tiªu chn TCVN ®· nªu ë trªn TÊt c¶ c¸c tµi liƯu thÝ nghiƯm níc nhµ thÇu cung cÊp cho gi¸m s¸t bªn A xem xÐt vµ ®ỵc sù nhÊt trÝ tríc sư dơng ThÐp : Sư dơng thÐp ®¶m b¶o theo tiªu chn thiÕt kÕ vµ tiªu chn ViƯt Nam TCVN 16512008, cã giÊy chøng nhËn chÊt lỵng cđa nhµ m¸y Nhµ thÇu sÏ lÊy mÉu thÝ nghiƯm cho mçi l« thÐp mua vỊ, sau ®ã ®a vµo sư dơng cho c«ng tr×nh C«ng t¸c nghiƯm thu cèt thÐp ph¶i tu©n thđ quy ph¹m thi c«ng vµ nghiƯm thu cèt thÐp TCVN 1651-2008 G¹ch x©y: G¹ch dïng x©y mãng, bĨ níc, bĨ phèt, x©y têng dïng lo¹i g¹ch m¸y G¹ch x©y ®¶m b¶o tiªu chn TCVN ®· nªu ë trªn ChÊt lỵng ®¹t cêng ®é chÞu nÐn, kÝch thíc ®óng tiªu chn, ®Ỉc ch¾c kh«ng cong vªnh, chÝn ®Ịu V÷a x©y tr¸t: Xi m¨ng, c¸t ®Ĩ tr¸t ®¶m b¶o tiªu chn nh ®èi víi xi m¨ng, c¸t dïng cho bª t«ng V÷a trén ®¶m b¶o chÊt lỵng nh qui ®Þnh tiªu chn TCVN ®· nªu ë trªn V÷a ®· trén kh«ng sư dơng qu¸ 30 phót, V÷a cò qu¸ thêi h¹n sư dơng kh«ng trén l¹i ®Ĩ dïng Gach èp l¸t: G¹ch l¸t nỊn tríc dïng ®Ĩ l¸t ®¹i trµ t¹i c¸c phßng chóng t«i sÏ cung cÊp mÉu vµ èp thư, l¸t thư sau ®ã mêi ®¹i diƯn c¬ quan mêi thÇu xÐt dut vµ lùa chän G¹ch l¸t nỊn, khu vƯ sinh dïng g¹ch chèng tr¬n, g¹ch èp khu vƯ sinh dïng g¹ch men kÝnh Cưa ®i, cưa sỉ: Dïng cưa gç nhãm ,c¸c phơ kiƯn Minh Khai Gç sư dơng vµo c«ng tr×nh ®ỵc xÊy kh«, ng©m tÈm theo tiªu chn TCVN PhÇn ®iƯn,chèng sÐt: D©y dÉn ®iƯn sư dơng d©y ®iƯn rt lâi ®ång -TrÇn Phó, Hµn Qc… HƯ thèng b¶o vƯ, c«ng t¾c, ỉ c¾m, CLIPSAL, HƯ thèng thu l«i chèng sÐt víi ®iƯn trë 4,5m dÉn ®Õn cÇu dao tỉng cđa c«ng tr×nh Qua c¸c cÇu dao phơ t¶i ®iƯn ®Õn c¸c ®iĨm thi c«ng §iƯn thi c«ng sÏ ®ỵc l¾p ®Ỉt theo ®óng quy tr×nh quy ph¹m chung vµ chuyªn ngµnh hiƯn hµnh Nhµ thÇu cã c¸n bé vµ c«ng nh©n chuyªn m«n vỊ ®iƯn ®Ĩ qu¶n lý theo dâi kiĨm tra thêng xuyªn sưa sang tu bỉ ®êng d©y, thiÕt bÞ theo ®óng qui ph¹m an toµn t¹i cÇu dao tỉng cã ®Ỉt ®ång hå ®o ®iƯn ®Ĩ phơc vơ viƯc sư dơng tiÕt kiƯm hỵp lý vµ to¸n chi phÝ ®iƯn Víi nhu cÇu sư dơng ®iƯn ®· tÝnh to¸n trªn Nhµ thÇu bè trÝ m¸y ph¸t ®iƯn dù phßng 120 KVA ®Ĩ ®¶m b¶o cung cÊp ®iƯn liªn tơc cho c«ng trêng ho¹t ®éng thi c«ng vµ sinh ho¹t • Níc thi c«ng: Hå s¬ dù thÇu: Nhµ Líp Häc 15 Phßng Thc Trêng THPT Lª H÷u Tr¸c, Hun C M’gar Thut minh biƯn ph¸p thi c«ng Nhµ thÇu sÏ lµm viƯc vµ ký hỵp ®ång cung cÊp níc s¹ch víi Chđ c«ng tr×nh vµ c¬ quan qu¶n lý níc ®Ĩ phơc vơ cho thi c«ng vµ sinh ho¹t cđa c«ng trêng Bè trÝ m¸y b¬m ®øng, ®Èy níc thi c«ng lªn tÇng trªn phơc vơ cho viƯc lµm s¹ch, b¶o dìng bª t«ng vµ phßng chèng ch¸y qu¸ tr×nh thi c«ng Nhµ thÇu cã biƯn ph¸p ®¶m b¶o dïng níc tiÕt kiƯm, thu tho¸t níc th¶i tèt, tr¸nh lÇy léi mỈt b»ng - §Ĩ ®¶m b¶o cã ®đ lỵng níc thi c«ng theo tÝnh to¸n th× nhµ thÇu cßn tù khoan giÕng GiÕng khoan cïng hƯ thèng läc níc ®¶m b¶o tiªu chn cÊp níc phơc vơ c«ng t¸c thi c«ng vµ sinh ho¹t trªn c«ng trêng - Tho¸t níc c«ng tr×nh: bè trÝ r·nh tho¸t níc mỈt, dïng m¸y b¬m hƯ thèng tho¸t níc C«ng t¸c ®Þnh vÞ c«ng tr×nh vµ sai sè cho phÐp: a,C«ng t¸c ®Þnh vÞ: Chđ ®Çu t ph¶i cung cÊp cho nhµ thÇu c¸c sè liƯu cã liªn quan ®Õn ®iĨm mèc chn c«ng tr×nh ®ỵc sư dơng.Trªn c¬ së mèc chn cđa Chđ §Çu t bµn giao cho, chóng t«i tiÕn hµnh x©y dùng m¹ng líi ®Þnh vÞ chn cho c«ng tr×nh st qu¸ tr×nh thi c«ng Tríc tiÕn hµnh thi c«ng c«ng tr×nh vµ c¸c bé phËn cđa c«ng tr×nh, Nhµ thÇu sÏ tiÕn hµnh ®Þnh vÞ vÞ trÝ vµ cao ®é theo b¶n vÏ thiÕt kÕ, ®ång thêi Nhµ thÇu sÏ ®Ư tr×nh víi Chđ §Çu t , T vÊn vµ Kü s gi¸m s¸t xem xÐt phª dut Nhµ thÇu sÏ tiÕn hµnh x©y dùng m¹ng líi HƯ thèng tim cđa líi cét ®ỵc x¸c ®Þnh b»ng m¸y kinh vÜ, hƯ thèng nµy ®ỵc b¾n gưi lªn c¸c vËt cè ®Þnh hc lµm cét mèc bª t«ng ®Ỉt c¸ch trơc biªn cđa c«ng tr×nh ®¶m b¶o kh«ng bÞ xª dÞch qu¸ tr×nh thi c«ng Cao ®é chn cđa c«ng tr×nh ®ỵc x¸c ®Þnh trªn c¬ së quy ®Þnh cèt cđa Chđ ®Çu t Nhµ thÇu dïng m¸ythủ b×nh ®Ĩ x¸c ®Þnh vµ cao ®é chn cđa c«ng tr×nh ®ỵc b¾n gưi vµo c¸c vËt cè ®Þnh bªn ngoµi c«ng tr×nh sau ®ã b¾n chun vµo c«ng tr×nh C«ng t¸c ®Þnh vÞ mỈt b»ng c«ng tr×nh sÏ ®ỵc hoµn thµnh tríc b¾t ®Çu thi c«ng b, Sai sè cho phÐp: - Sai sè cđa tÊt c¶ c«ng t¸c thi c«ng ph¶i tu©n theo c¸c qui ®Þnh Tiªu chn x©y dùng ViƯt Nam, Qu¶n lý, chÊt lỵng, thi c«ng vµ nghiƯm thu - §Ĩ nh»m ®¶m b¶o ®é chÝnh x¸c cao cho c«ng tr×nh, Nhµ thÇu rÊt coi träng c«ng t¸c kiĨm tra vµ nghiƯm thu C«ng t¸c thi c«ng c¸c c«ng viƯc díi cèt +0.00 - Nhµ thÇu sÏ t×m hiĨu kü vµ tiÕp thu sù chØ dÉn cđa Chđ c«ng tr×nh vỊ t×nh h×nh c¸c c«ng tr×nh ngÇm nÕu cã díi mỈt b»ng c«ng tr×nh nh c¸p ®iƯn lùc, th«ng tin liªn l¹c, hƯ thèng cÊp tho¸t níc, bom, m×n vv NÕu cã c¸c ¶nh hëng ®Õn c«ng tr×nh ngÇm th× cïng Chđ c«ng tr×nh vµ c¸c c¬ quan h÷u quan gi¶i qut kÞp thêi theo quy ®Þnh cđa Nhµ níc - C«ng t¸c bao gåm: Thi c«ng mãng nhµ, bĨ níc ngÇm, bĨ phèt vµ hƯ thèng c¸p ®iƯn ngÇm, hƯ thèng cÊp tho¸t níc, xư lý nỊn mãng - C¸c kÕt cÊu díi cèt 0.00 ®ỵc lËp b¶n vÏ hoµn c«ng vµ nghiƯm thu tríc lÊp kÝn Dän vƯ sinh c«ng trêng: -Nhµ thÇu tiÕn hµnh dän dĐp, chn bÞ mỈt b»ng cho lƠ khëi c«ng, còng nh dän dĐp, chn bÞ mỈt b»ng ®Ĩ thi c«ng Hå s¬ dù thÇu: Nhµ Líp Häc 15 Phßng Thc Trêng THPT Lª H÷u Tr¸c, Hun C M’gar Thut minh biƯn ph¸p thi c«ng - C«ng viƯc vƯ sinh c«ng tr×nh ®ỵc chun phÕ th¶i x©y dùng khái c«ng trêng ®Õn b·i th¶i qui ®Þnh cđa ®Þa ph¬ng vµ c«ng ty m«i trêng ®« thÞ - ViƯc vƯ sinh bao gåm dän s¹ch tÊt c¶ c¸c c©y cèi trªn c«ng trêng, r¸c x©y dùng - C¸c vËt liƯu phï hỵp cho viƯc trång c©y c¶nh sÏ ®ỵc nhµ thÇu ®Ĩ l¹i, c¸c vËt liƯu kh¸c sÏ ®ỵc nhµ thÇu dän s¹ch, nhµ thÇu sÏ chÞu c¸c chi phÝ vỊ viƯc dän vƯ sinh - C¸c c«ng tr×nh phï trỵ Nhµ thÇu thu dän s¹ch sÏ tr¶ l¹i mỈt b»ng cho Chđ ®Çu t tríc bµn giao c«ng tr×nh III biƯn ph¸p thi c«ng chi tiÕt C«ng t¸c §Êt a BiƯn ph¸p thi c«ng ®µo ®Êt : - Tríc ®µo ®Êt tÊt c¶ r¸c, gèc rƠ c©y vµ vËt liƯu thõa sÏ ®ỵc nhµ thÇu chun khái c«ng trêng Sau dän s¹ch khu vùc ®µo ®Êt, tÊt c¶ c¸c líp ®Êt phÝa trªn sÏ ®ỵc chun khái khu vùc ®µo vµ mét phÇn gi÷ l¹i cho viƯc sư dơng l¹i Nhµ thÇu sÏ ®µo ®Õn ®é s©u nh b¶n vÏ thiÕt kÕ Trêng hỵp ®µo s©u h¬n ph¶i ®ỵc sù chØ dÉn cđa Chđ c«ng tr×nh Sau ®µo ®Õn ®é s©u thiÕt kÕ, Chđ c«ng tr×nh dù ¸n sÏ nghiƯm thu vµ kiĨm tra - Kh«ng lÊp khu vùc ®µo cho ®Õn Chđ c«ng tr×nh nghiƯm thu vµ phª dut - Qua kh¶o s¸t thùc tÕ víi cèt ®Êt tù nhiªn vµ víi thiÕt kÕ chiỊu s©u ®Ỉt mãng Nhµ thÇu tÝnh ®ỵc chiỊu s©u cÇn ®µo mãng, víi chiỊu s©u hè ®µo vµ khèi lỵng ®Êt ph¶i ®µo Nhµ thÇu dïng m¸y ®µo gÇu nghÞch b¸nh lèp hyundai dung tÝch gÇu 0,4 m3 vËn chun ®Êt thõa b»ng « t« tù ®ỉ IFA W50 Nh÷ng vÞ trÝ m¸y kh«ng ®µo ®ỵc vµ sưa thµnh hè ®µo th× tiÕn hµnh b»ng thđ c«ng 2.2.BiƯn ph¸p chèng óng ngËp qu¸ tr×nh ®µo - Nhµ thÇu sÏ b¶o vƯ tÊt c¶ khu vùc ®· ®µo ®Ĩ níc ngÇm vµ níc ma cã thĨ tho¸t nhanh chãng kh«ng ¶nh hëng ®Õn chÊt lỵng c«ng viƯc - Nhµ thÇu sÏ cã biƯn ph¸p tho¸t níc tr¸nh óng ngËp, lµm r·nh tho¸t, kÌ ®Êt chèng sơt lë Níc hè mãng ch¶y vµo r·nh tho¸t níc thu vỊ hè thu vµ b¬m tho¸t theo ®êng r·nh hƯ thèng tho¸t níc cđa khu vùc 3.3.LÊp ®Êt, ®Çm ®Êt • Khu vùc lÊp ®Êt sÏ ®ỵc ®Çm chỈt víi ®é ®Çm chỈt kh«ng nhá h¬n 95% cđa ®é ®Çm chỈt lÊp ®Êt vµ ®ỵc x¸c ®Þnh tõ viƯc thÝ nghiƯm • PhÝa díi hè mãng kh«ng cho phÐp óng ngËp, c¸c vËt liƯu ë díi líp ®¸y mãng kh«ng phï hỵp sÏ ®ỵc thay thÕ b»ng c¸t vµ ®¸ ®Çm chỈt • ViƯc lÊp ®Êt ®ỵc lÊp tõng líp víi chiỊu dµy kh«ng qu¸ 150 mm vµ ®ỵc ®Çm chỈt Nhµ thÇu sÏ san g¹t tõng líp sau ®ã dïng m¸y ®Çm cãc ®Ĩ ®Çm ®Êt C«ng t¸c bª t«ng cèt thÐp 3.1 Yªu cÇu chung vỊ c«ng t¸c thi c«ng bª t«ng cèt thÐp 3.1.1 kh¸i qu¸t chung: Nhµ thÇu sÏ ¸p dơng c¸c Tiªu chn ¸p dơng TCVN vỊ bª t«ng cèt thÐp nh ®· nªu ë mơc trªn Hå s¬ dù thÇu: Nhµ Líp Häc 15 Phßng Thc Trêng THPT Lª H÷u Tr¸c, Hun C M’gar Thut minh biƯn ph¸p thi c«ng Nhµ thÇu sÏ chn bÞ vµ tr×nh lªn Chđ c«ng tr×nh Tríc b¾t ®Çu c«ng viƯc bª t«ng , nhµ thÇu sÏ thùc hiƯn c«ng viƯc ®ỉ bª t«ng theo sù chØ dÉn,vµ nh÷ng yªu cÇu cđa Chđ c«ng tr×nh Kh«ng ®ỉ bª t«ng cha cã v¨n b¶n phª dut cđa Chđ c«ng tr×nh 3.1.2 VËt liƯu VËt liƯu dïng cho bª t«ng cèt thÐp gåm cã: xi m¨ng, c¸t vµng, ®¸ d¨m, cèt thÐp, níc vµ tû lƯ pha trén C¸c vËt liƯu nµy sư dơng nhµ thÇu ®¶m b¶o tho¶ m·n c¸c yªu cÇu vỊ quy ®Þnh, quy ph¹m vµ tiªu chn x©y dùng ViƯt nam nh ®· nªu ë mơc c¸c tiªu chn ¸p dơng 3.1.3 Yªu cÇu chung vỊ cèt thÐp: - Cèt thÐp sư dơng bª t«ng ®óng theo b¶n vÏ thiÕt kÕ vỊ chđng lo¹i, sè lỵng,chÊt lỵng vµ ®êng kÝnh - Tríc sư dơng nhµ thÇu sÏ ®a kÕt qu¶ kiĨm tra chÊt lỵng cho t vÊn,chđ ®Çu t - Tríc gia c«ng, cèt thÐp ®ỵc chn bÞ vµ kiĨm tra theo c¸c quy ®Þnh díi ®©y: BỊ mỈt ph¶i ®ỵc lµm s¹ch, kh«ng dÝnh bïn, ®Êt, dÇu mì hay s¬n Kh«ng cã khut tËt g× trªn bỊ mỈt M¸c thÐp, ®êng kÝnh cèt thÐp ph¶i b¶o ®¶m ®óng theo thiÕt kÕ Tríc gia c«ng, cèt thÐp ®ỵc n¾n th¼ng, ph¶i ®ỵc kiĨm tra cèt thÐp tríc ®ỉ bª t«ng KiĨm tra kÝch thíc cèt thÐp, mèi hµn (kh«ng bÞ nỉi bät, bỊ mỈt ph¼ng nh½n & liỊn m¹ch), ®iĨm n, sè lỵng thÐp, thÐp chê Cèt thÐp ph¶i tu©n theo thiÕt kÕ - kiĨm tra cèt thÐp: cã chøng chØ cèt thÐp ®ỵc cung cÊp ®óng yªu cÊu, ®ång ®Ịu vỊ kÝch thíc vµ tiÕt diƯn, ®óng ®êng kÝnh yªu cÇu, ®¶m b¶o yªu cÇu thiÕt kÕ; - MỈt ngoµi cèt thÐp: bỊ mỈt s¹ch, kh«ng bÞ gi¶m tiÕt diƯn cơc bé trªn 2% ®êng kÝnh; - C¾t vµ n: ®¶m b¶o quy tr×nh kü tht; - Cèt thÐp ®· n: sai lƯch kh«ng vỵt qu¸ sai sè cho phÐp; - Hµn cèt thÐp: thiÕt bÞ hµn ®¶m b¶o c¸c th«ng sè kü tht; ®¶m b¶o bËc thỵ hµn; bỊ mỈt mèi hµn nh½n, kh«ng ch¸y, kh«ng ®øt qu·ng, kh«ng thu hĐp cơc bé vµ kh«ng bät, ®¶m b¶o chiỊu dµy vµ chiỊu cao ®êng hµn; - ThÐp chê vµ chi tiÕt ®Ỉt s½n: ®¶m b¶o yªu cÇu quy ®Þnh cđa thiÕt kÕ; - Nèi bc cèt thÐp: ®¶m b¶o chiỊu dµi nèi chång theo quy ®Þnh; - L¾p ®Ỉt cèt thÐp: l¾p dùng ®óng quy tr×nh kü tht; chđng lo¹i,vÞ trÝ, sè lỵng vµ kÝch thíc theo ®óng thiÕt kÕ; sai sè ph¹m vi cho phÐp; - Con kª: §óc b»ng v÷a XM, cã chiỊu dµy b»ng líp b¶o vƯ cèt thÐp nh gi»ng mãng,®µi mãng dµy 35mm, dÇm sµn dµy 20mm - ChiỊu dµy líp bª t«ng b¶o vƯ cèt thÐp: theo quy ®Þnh cđa thiÕt kÕ vµ sai lƯch ph¹m vi cho phÐp; - Thay ®ỉi cèt thÐp: Khi cã sù thay ®ỉi cèt thÐp ph¶i ®ỵc sù nhÊt trÝ cđa thiÕt kÕ vµ chđ ®Çu t Kh«ng qt níc xim¨ng lªn cèt thÐp ®Ĩ phßng gØ tríc ®ỉ bª t«ng cèt thÐp Nh÷ng ®o¹n thÐp chê ®Ĩ thõa ngoµi khèi bª t«ng cèt thÐp ®ỉ lÇn tríc ph¶i lµm s¹ch bỊ mỈt, c¹o hÕt v÷a xim¨ng dÝnh b¸m tríc ®ỉ bª t«ng cèt thÐp lÇn sau Cèt thÐp ®ỵc b¶o qu¶n riªng theo tõng nhãm vµ ph¶i cã biƯn ph¸p chèng ¨n mßn, chèng gØ, chèng bÈn Cèt thÐp ®ỵc cÊt gi÷ díi m¸i che vµ xÕp thµnh ®èng ph©n biƯt theo sè hiƯu, ®êng kÝnh, chiỊu dµi vµ m· hiƯu ®Ĩ tiƯn viƯc sư dơng kh«ng xÕp lÉn gi÷a cèt thÐp gØ vµ cèt thÐp Hå s¬ dù thÇu: Nhµ Líp Häc 15 Phßng Thc Trêng THPT Lª H÷u Tr¸c, Hun C M’gar Thut minh biƯn ph¸p thi c«ng cã kÝch thíc 50 x 50 x 20mm cã d©y thÐp ®Ĩ liªn kÕt Tríc thùc hiƯn c¸c c«ng t¸c cèt thÐp ph¶i nghiƯm thu v¸n khu«n • C«ng t¸c v¸n khu«n cét dÇm sµn : - Sư dơng hƯ thèng dµn gi¸o v¸n khu«n thÐp s½n cã cđa C«ng ty - XÕp v¸n theo thø tù, theo bé phËn c«ng tr×nh vµ thêi gian sư dơng ®Ĩ tiƯn lÊy dïng ®Õn - BỊ mỈt v¸n ®ỵc lµm s¹ch tríc l¾p dùng, ph¼ng ®¶m b¶o ghÐp kÝn khÝt, níc xi m¨ng kh«ng ch¶y ngoµi ®ỉ bª t«ng - V¸n dïng l¹i lÇn sau ph¶i c¹o s¹ch bª t«ng, bïn, ®Êt cò, sưa ch÷a c¸c h háng, b«i chÊt chèng dÝnh lªn bỊ mỈt v¸n - BỊ mỈt ph¶i sưa cho thËt ph¼ng th× míi sư dơng • L¾p dùng v¸n khu«n cét : - V¸n khu«n cét sư dơng lµ v¸n khu«n thÐp cã kÝch thíc phï hỵp víi kÝch thíc mỈt cét, ghÐp l¹i tõ nhiỊu tÊm §èi víi cét trßn th× ta dïng hai tÊm b»ng nưa ®êng trßn ghÐp l¹i Trêng hỵp kh«ng phï hỵp kÝch thíc th× ghÐp c¸c tÊm thÐp hc gç vµo nh÷ng chç thiÕu - Ph¶i ®Ỉt lç cưa ë thµnh cét ®Ĩ ®ỉ bª t«ng, ®¶m b¶o chiỊu cao r¬i tù cđa bª t«ng kh«ng vỵt qu¸ 2,5m - Ch©n cét ph¶i ®Ĩ lç cưa nhá lµm vƯ sinh tríc ®ỉ bª t«ng - V¸n khu«n cét ®ỵc l¾p sau ®· ghÐp cèt thÐp cét Lóc ®Çu ghÐp mỈt v¸n víi nhau, ®a vµo vÞ trÝ míi ghÐp nèt tÊm v¸n cßn l¹i - §Ĩ gi÷ cho v¸n khu«n ỉn ®Þnh, ta cè ®Þnh chóng b»ng dµn gi¸o, c¸c cét chèng xiªn vµ gi»ng chèng t¨ng ®¬ ®Ĩ ®iỊu chØnh cét.Nhê cã c¸c chi tiÕt thÐp ®Ỉt s½n ë nỊn sµn - §Ĩ ®a v¸n khu«n cét vµo ®óng vÞ trÝ thiÕt kÕ cÇn thùc hiƯn theo c¸c bíc sau : + X¸c ®Þnh tim ngang vµ däc cđa cét, v¹ch mỈt c¾t cđa cét lªn nỊn, ghim khung ®Þnh vÞ ch©n v¸n khu«n cét + Dùng mỈt v¸n ®· ghÐp l¹i víi vµo vÞ trÝ, ghÐp tÊm cßn l¹i, chèng s¬ bé, däi kiĨm tra tim vµ c¹nh, chèng vµ neo kü + KiĨm tra l¹i ®é th¼ng ®øng ®Ĩ chn bÞ ®ỉ bª t«ng Ta dïng lu«n g«ng lµm nĐp cho v¸n khu«n cét C¸c g«ng nµy bao gåm : hai thÐp ch÷ L ®ỵc liªn kÕt vµ c¸ch mét kho¶ng 3cm b»ng mét tÊm ®Ưm ë gi÷a ®ỵc hµn víi hai Sau dùng xong v¸n khu«n, ta b¾t ®Çu l¾p g«ng Hai thÐp ch÷ L ®ỵc ®Ỉt ®èi diƯn vµ «m lÊy v¸n khu«n, chóng ®ỵc neo chỈt víi b»ng bul«ng cã ®ai èc xiÕt chỈt xá qua khe gi÷a hai thÐp ë mÐp vµ hai thÐp nhê mét vßng ®Ưm Tõ c¸c mèc gưi ®Ĩ x¸c ®Þnh tim cét ta ®a v¸n khu«n chÝnh x¸c vµo vÞ trÝ cÇn l¾p ®Ỉt L¾p c¸c g«ng gia cè cho v¸n cét §Ĩ ®iỊu chØnh cét th¼ng ®øng ta dïng däi vµ t¨ng ®¬ Bªn trªn v¸n khu«n cét ta cè ®Þnh t¹m thÐp Φ 10 theo ph¬ng cđa tiÕt diƯn cét Tõ mÐp ngoµi v¸n khu«n ta ®o ®o¹n b»ng a t¹i ®©y ta sÏ bc qu¶ räi T¨ng ®¬ ®ỵc cè ®Þnh ®Çu vµo g«ng ®Çu cét, ®Çu ®ỵc cè ®Þnh vµo c¸c mãc s¾t chê s½n díi sµn T¹i ch©n cét ta v¹ch nh÷ng ®êng th¼ng c¸ch ch©n cét mét ®o¹n b»ng a Dïng t¨ng ®¬ ®iỊu chØnh cho qu¶ räi chØ ®óng ®êng nµy lµ cét th¼ng Ta cè ®Þnh cét b»ng c¸c chèng ®¬n, mét ®Çu chèng vµo g«ng cét, mét ®Çu chèng vµo gç ngang tùa trªn hai mãc s¾t ®Ỉt s½n chê díi sµn §èi víi c¸c cét biƯn, cÇn ®Ỉc biƯt chó ý hƯ thèng t¨ng ®¬ neo §èi víi phÇn dÇm sµn : Hå s¬ dù thÇu: Nhµ Líp Häc 15 Phßng Thc Trêng THPT Lª H÷u Tr¸c, Hun C M’gar Thut minh biƯn ph¸p thi c«ng Sau l¾p dùng xong hƯ gi¸o ch÷ A cđa dÇm, l¾p hƯ xµ gå däc theo ph¬ng c¹nh dÇm Sau ®ã l¾p dùng hƯ xµ gå phơ bªn trªn hƯ xµ gå chÝnh C¨ng d©y ®Ĩ x¸c ®Þnh tim dÇm §iỊu chØnh ®é cao cđa dÇm b»ng mò, ch©n gi¸o §Ỉt v¸n ®¸y dÇm, v¸n ®¸y dÇm ® ỵc ®Ỉt lªn hƯ xµ gå phơ Sau ®Ỉt thÐp dÇm ( thÐp dÇm ®Ỉt nh÷ng kª ®Ĩ ®¶m b¶o chiỊu dµy líp b¶o vƯ ) ta l¾p dùng v¸n thµnh dïng chèng b»ng gç ®Ĩ v¨ng chèng, Sau l¾p xong v¸n dÇm ta míi tiÕn hµnh l¾p v¸n sµn Ph¶i chèng dùng c¸c dÇm ®ì ( xµ gå chÝnh vµ phơ ) C¸c v¸n khu«n sµn ®ỵc l¸t kÝn trªn dÇm ®ì KiĨm tra l¹i ®é th¨ng b»ng cao tr×nh cđa cèp pha sµn dùa vµo m¸y thủ b×nh C¸c bíc tiÕn hµnh: §Ỉt hƯ v¸n khu«n sµn trªn xµ gå ®ỵc ®Ỉt trªn mò gi¸o Sau ®iỊu chØnh xong ®é cao cđa hƯ xµ gå, ta ®Ỉt v¸n sµn lªn vµ ®Èy chóng s¸t vµo v¸n diỊm ta kiĨm tra ®é b»ng ph¼ng cđa v¸n b»ng thíc nivo vµ ®iỊu chØnh ë ®Çu gi¸o Khi ®· tiÕn hµnh ®iỊu chØnh xong toµn bé th× b¾t ®Çu ®Ỉt cèt thÐp C«ng t¸c ®ỉ bª t«ng cét dÇm sµn : Bª t«ng sư dơng ë ®©y lµ bª t«ng trén t¹i c«ng trêng Khi tiÕn hµnh c«ng t¸c ®ỉ bª t«ng sÏ tu©n theo c¸c yªu cÇu chung nh sau : + Bª t«ng trén theo ®óng m¸c thiÕt kÕ, Nhµ thÇu bè trÝ 02 m¸y trén 350 lÝt di ®éng + TiÕn hµnh ®ỉ bª t«ng b»ng vËn th¨ng, xe c¶i tiÕn cã sµn c«ng t¸c cho xe vµo + Kh«ng ®ỵc ®Ĩ bª t«ng r¬i tù qu¸ 2,5m + ChiỊu dµy mçi líp ®ỉ bª t«ng ph¶i ®¶m b¶o ®Çm thÊu st ®Ĩ liªn kÕt c¸c líp bª t«ng ®Ỉc ch¾c + Bª t«ng ph¶i ®ỉ liªn tơc ®ỉ tíi ®©u ®Çm tíi ®ã Khi cÇn dõng, ph¶i dõng qu¸ tr×nh ®ỉ bª t«ng ë nh÷ng m¹ch dõng ®óng quy ®Þnh Tríc ®ỉ ph¶i tiÕn hµnh dän rưa s¹ch ch©n cét, ®¸nh sêm bỊ mỈt bª t«ng cò råi míi ®ỉ.KiĨm tra l¹i v¸n khu«n Bª t«ng cét Do chiỊu cao cét lín h¬n 2,5m nªn ®ỉ bª t«ng qua cưa ®ỉ bª t«ng chê s½n +Bª t«ng ®ỵc ®Çm b»ng ®Çm dïi, chiỊu dµy mçi líp ®Çm tõ 20 - 40cm, ®Çm líp sau ph¶i ¨n xng líp tríc 5-10cm Thêi gian ®Çm t¹i mét vÞ trÝ phơ thc vµo m¸y ®Çm, kho¶ng 30-40 gi©y Trong ®ỉ bª t«ng cã thĨ gâ nhĐ lªn thµnh v¸n khu«n ®Ĩ t¨ng ®é nÐn chỈt cđa bª t«ng.§ỉ bª t«ng cét bè trÝ c¸c gi¸o,sµn c«ng t¸c c¹nh cét víi hƯ lan can an toµn Bª t«ng dÇm sµn : • Sau nghiƯm thu xong cèppha th× tiÕn hµnh vƯ sinh sµn b»ng m¸y b¬m níc thỉi s¹ch bơi bÈn ë dÇm sµn míi tiÕn hµnh ®ỉ bª t«ng • Tríc ®ỉ bª t«ng sµn cÇn ph¶i ®¸nh dÊu c¸c cao ®é ®ỉ bª t«ng ( cã thĨ b»ng c¸c mÈu s¾t cã ®é cao b»ng chiỊu dµy sµn, ®ỉ qua th× rót bá ) ®¶m b¶o chiỊu dµy thiÕt kÕ cđa sµn • Còng nh cét, ®ỉ líp bª t«ng míi lªn líp bª t«ng cò th× ph¶i ®¸nh sên, dän vƯ sinh s¹ch mỈt tiÕp xóc gi÷a hai líp, dïng vßi níc rưa s¹ch bơi • Khi ®ỉ bª t«ng kh«ng theo híng tiÕn, bª t«ng dƠ bÞ ph©n tÇng mµ nªn ®ỉ tõ xa ®Õn gÇn líp sau óp lªn líp tríc tr¸nh ph©n tÇng, tõ thÊp lªn cao Hå s¬ dù thÇu: Nhµ Líp Häc 15 Phßng Thc Trêng THPT Lª H÷u Tr¸c, Hun C M’gar Thut minh biƯn ph¸p thi c«ng • Khi cÇn thiÕt ph¶i dõng qu¸ tr×nh ®ỉ bª t«ng ph¶i dõng t¹i nh÷ng vÞ trÝ quy ®Þnh, cã lùc c¾t vµ m« men nhá M¹ch ngõng ®Ĩ th¼ng ®øng (xem chi tiÕt ë b¶n vÏ thi c«ng) • Sau ®ỉ bª t«ng xong, tiÕn hµnh b¶o dìng bª t«ng sau - giê b»ng c¸ch tíi níc gi÷ Èm cho bª t«ng • ChØ ®ỵc phÐp ®i l¹i trªn bª t«ng bª t«ng ®· ®¹t cêng ®é 50kg/cm2 3.4.3 Thi c«ng cÇu thang Cèppha ®µ gi¸o cho cÇu thang: §Ịu ®ỵc sư dơng b»ng cèppha vµ ®µ gi¸o chuyªn dơng nh ®· nãi ë trªn kÕt hỵp mét Ýt tÊm gç d¸n cho nh÷ng vÞ trÝ cã kÝch thíc dÞ h×nh ë c¸c gãc c¹nh Cã ®iỊu cÇn lu ý lµ: Cèppha vµ gi¸o chèng ®Ịu ®øng trªn mỈt nghiªng, cÇn ph¶i nªm chỈt ch©n chèng v÷ng ch¾c, ỉn ®Þnh vµ cã hƯ v¨ng ngang trªn vµ díi t¹o cho gi¸o chèng biÕn thµnh hƯ gi¸o kh«ng gian chiỊu t¨ng tÝnh ỉn ®Þnh lªn rÊt cao - Thi c«ng bª t«ng cÇu thang: Thi c«ng cÇu thang vỊ c¬ b¶n còng gièng nh thi c«ng bª t«ng dÇm sµn mµ nhµ thÇu ®· tr×nh bµy §Ĩ ®¶m b¶o tÝnh toµn khèi cđa c«ng tr×nh, c¸c cÇu thang sÏ ®ỵc ®ỉ bª t«ng cïng ®ỵt víi dÇm sµn cđa c¸c tÇng 3.4.4.M¹ch ngõng thi c«ng c«ng t¸c thi c«ng bª t«ng Nhµ thÇu sÏ bè trÝ m¹ch ngõng thi c«ng nh sau: - §èi víi cét, nhµ thÇu sÏ ®Ĩ m¹ch ngõng t¹i vÞ trÝ c¸ch ®¸y dÇm 50mm - §èi víi dÇm sµn, cÇu thang thêng nhµ thÇu qut ®Þnh chän gi¶i ph¸p thi c«ng liªn tơc kh«ng ®Ĩ m¹ch ngõng thi c«ng trªn sµn nh»m ®¶m b¶o tÝnh toµn khèi cho dÇm, sµn - §Ĩ ®¸p øng khèi lỵng thi c«ng, nhµ thÇu ®· cã nhiỊu m¸y trén bª t«ng c¹nh c«ng tr×nh víi ®Çy ®đ c¸c, xe vËn chun ,xe cÈu bª t«ng cã thĨ phơc vơ liªn tơc st ngµy ®ªm, ®èi víi c«ng nh©n nhµ thÇu sÏ bè trÝ lao ®éng theo ca thi c«ng liªn tơc cho ®Õn ®ỉ bª t«ng xong tõng sµn - Trong trêng hỵp kh«ng thĨ thi c«ng liªn tơc nh thêi tiÕt xÊu th× nhµ thÇu sÏ bè trÝ m¹ch ngõng thi c«ng theo quy ®Þnh, quy ph¹m cđa bª t«ng - Tríc thi c«ng ®ỉ bª t«ng tiÕp th× m¹ch ngõng ph¶i ®ỵc ®ơc nh¸m kü vµ dïng m¸y nÐn khÝ ®Ĩ thỉi s¹ch, sau ®ã tíi níc xi m¨ng lªn bỊ mỈt tiÕp gi¸p gi÷a líp míi vµ cò ®Ĩ ®¶m b¶o tÝnh liªn kÕt toµn khèi cđa bª t«ng c«ng t¸c x©y g¹ch 4.1 VËt liƯu : • G¹ch x©y : G¹ch m¸c>= 50mpA, dïng lo¹i g¹ch ®Ỉc m¸y víi ®Çy ®đ c¸c chøng chØ, chøng nhËn kÕt qu¶ thÝ nghiƯm chÊt lỵng Víi mçi l« g¹ch ®Ịu cã sù kiĨm tra, nghiƯm thu chÊt lỵng tríc ®ỵc ®a vµo sư dơng x©y • V÷a x©y : V÷a XM m¸c 50# V÷a x©y sÏ ®ỵc ®óc mÉu thÝ nghiƯm tríc ®ỵc sư dơng cho toµn c«ng trêng víi sù gi¸m s¸t vµ x¸c nhËn cđa bªn A • V÷a sÏ ®ỵc ®ong ®o vµ trén b»ng m¸y, thêi gian trén kh«ng nhá h¬n phót.vµ kh«ng ®ỵc phÐp sư dơng sau trén qu¸ 30phót 4.2.BiƯn ph¸p thi c«ng : G¹ch x©y ®ỵc nhóng níc s¹ch tríc x©y c¸c mỈt tiÕp xóc ®ỵc tíi níc lµm s¹ch Hå s¬ dù thÇu: Nhµ Líp Häc 15 Phßng Thc Trêng THPT Lª H÷u Tr¸c, Hun C M’gar Thut minh biƯn ph¸p thi c«ng Têng x©y ,m¹ch v÷a ph¶i ®Çy b»ng ph¼ng m¹ch v÷a kh«ng lín h¬n 10mm, kh«ng ®Ỵ má nanh,má hèc, hµng g¹ch x©y ph¶i ngang b»ng, th¼ng ®øng Têng g¹ch ph¶i b¶o vƯ, qu¸ tr×nh x©y khèi x©y bÞ kh« nhanh sÏ kh«ng ®ỵc phÐp, khèi x©y ph¶i ®ỵc b¶o dìng ë m«i trêng Èm ít, c¸c lç chê s½n sÏ ®ỵc l¾p ®Ỉt qu¸ tr×nh x©y têng • Ph©n ®o¹n vµ ph©n ®ỵt ( víi chiỊu cao mçi ®ỵt ≤ 2m ) thi c«ng vµ x©y theo gian, trơc mãng • §Ỉt g¹ch x©y däc ngang, c¨ng d©y c¶ hai mỈt ( ®èi víi khèi x©y cã chiỊu dµy ≥ 220 ) M¹ch x©y ph¶i no v÷a víi chiỊu dµy m¹ch ngang 15mm, m¹ch ®øng 10mm Hµng g¹ch trªn ®Ønh têng, gi¸p ®¸y dÇm, gi»ng ®ỵc vØa nghiªng, • Trong qu¸ tr×nh x©y, thêng xuyªn dïng thíc tÇm vµ däi ®Ĩ kiĨm tra ®é th¼ng ®øng cđa khèi x©y • §Ĩ ®¶m b¶o chÊt lỵng ®ång nhÊt cđa khèi x©y, v÷a sÏ ®ỵc trén b»ng m¸y trén vµ vËn chun tíi vÞ trÝ thi c«ng b»ng vËn th¨ng vµ xe cót kÝt Sư dơng hƯ dµn gi¸o , sµn c«ng t¸c chuyªn dơng phơc vơ c«ng t¸c x©y • Liªn kÕt vµo cét bª t«ng nhµ thÇu sÏ ®Ĩ thÐp chê d8 ë cét hc ®Ĩ tiƯn thi c«ng nhµ thÇu sÏ khoan lç c¾m thÐp d8 liªn kÕt víi cét sau nµy 5.C«ng t¸c hoµn thiƯn : 5.1.Kh¸i qu¸t chung TÊt c¶ phÇn hoµn thiƯn phÝa nhµ c¸c vËt liƯu cho têng, nỊn, trÇn theo chØ dÉn cđa hå s¬ mêi thÇu, TÊt c¶ c«ng viƯc hoµn thiƯn sÏ ®ỵc thùc hiƯn bëi c«ng nh©n cã tay nghỊ cao Tríc b¾t ®Çu c«ng viƯc nhµ thÇu sÏ tr×nh lªn Ban qu¶n lý dù ¸n ®Ĩ dut c¸c kiĨu hoµn thiƯn Nhµ thÇu tu©n theo ®iỊu kiƯn lµm viƯc nh lµ nhiƯt ®é, ®é Èm ph¶i theo yªu cÇu cđa s¶n phÈm hoµn thiƯn Tríc hoµn thiƯnNhµ thÇu sÏ thùc hiƯn c¸c viƯc sau ®©y: - KiĨm tra vµ chÌn kÝn c¸c khe cđa c¸c bé phËn kÕt cÊu c«ng tr×nh - Thi c«ng c¸c líp chèng thÊm khu WC chèng Èm ch©n têng - Thi c«ng c¸c líp lãt díi sµn nhµ - Thi c«ng c¸c hƯ thèng ngÇm ®êng níc, ®êng ®iƯn, ®iƯn tho¹i 5.2 C«ng t¸c tr¸t: - Tríc tiÕn hµnh thi c«ng, toµn bé bỊ mỈt dù ®Þnh tr¸t sÏ ®ỵc xư lý nh ®ơc bá c¸c vÈy v÷a, c¸c phÇn bª t«ng lé khái mỈt ph¼ng chung cđa têng vµ trÇn, sau ®ã rưa s¹ch b»ng vßi phun níc ¸p lùc C¸c vÞ trÝ bÞ lâm vµo, cã chiỊu dµy líp tr¸t > 3cm sÏ ®ỵc ®ãng líi m¾t 10x10 b»ng ®inh bª t«ng, sau ®ã tr¸t v¶y b»ng v÷a xi m¨ng c¸t vµng m¸c 100# tríc tr¸t líp ¸o - Sư dơng m¸y tr¾c ®¹c kÕt hỵp däi vµ thíc tÇm ®Ĩ ®¾p mét hƯ mèc tr¸t b»ng v÷a xi m¨ng víi líi lµ 1,5m x 1,5m HƯ mèc tr¸t nµy sÏ ®ỵc kiĨm tra vµ nghiƯm thu víi bªn A tríc tr¸t Sư dơng bµn tµ lét ®Ĩ lµm nh½n, mỈt tr¸t Tríc tr¸t th× ph¶i tíi níc vµo têng Tr¸t xong th× ph¶i b¶o dìng Ýt nhÊt vßng 24 giê vµ sÏ che ®Ëy chèng l¹i thêi tiÕt n¾ng NÕu nh têng èp g¹ch th× líp tr¸t nỊn ph¶i ®ỵc lµm nh¸m sau tr¸t ®Ĩ t¹o ®é b¸m dÝnh cho líp hoµn thiƯn Hå s¬ dù thÇu: Nhµ Líp Häc 15 Phßng Thc Trêng THPT Lª H÷u Tr¸c, Hun C M’gar Thut minh biƯn ph¸p thi c«ng BỊ mỈt hoµn thiƯn ph¶i ph¼ng, kh«ng nøt, ®đ ®é cøng, §é sai sè cho phÐp 0.5% theo chiỊu ®øng vµ 0.8% theo chiỊu ngang 5.3 C«ng t¸c èp, l¸t: a C«ng t¸c èp : • C«ng t¸c èp g¹ch men kÝnh têng khu phơ sư dơng vËt liƯu lµ g¹ch men kÝnh • Tríc b¾t ®Çu c«ng viƯc, bỊ mỈt tr¸t ph¶i ®ỵc lµm ph¼ng vµ vƯ sinh s¹ch, sưa l¹i c¸c vËt tr¸t nµy ®Ĩ ®¶m b¶o vu«ng gãc c¸c mỈt tr¸t víi vµ gi÷a chóng víi mỈt ngang chn Dïng m¸y tr¾c ®¹c ®¸nh cèt èp lªn tÊt c¶ c¸c mỈt têng cïng ph¬ng ®øng chn Sau èp xong mỈt èp ph¶i ph¼ng m¹ch th¼ng ®Ịu, kh«ng bong,bép b.C«ng t¸c l¸t nỊn : • Víi ®Ỉc ®iĨm kiÕn tróc cđa c«ng tr×nh, víi diƯn tÝch lín, liªn hoµn, c«ng t¸c l¸t nỊn ph¶i ®¶m b¶o ®é ph¼ng, ®ång ®Ịu vỊ mµu s¾c, kh«ng ®ỵc cã hiƯn tỵng “nhay m¹ch l¸t” gi÷a c¸c phßng, hµnh lang g¹ch l¸t ph¶i th«ng m¹ch • C«ng t¸c l¸t ®ỵc tiÕn hµnh víi lo¹i g¹ch ®· ®ỵc Chđ ®Çu t phª dut vµ lùa chon Sau ®· xư lý bỊ mỈt l¸t b»ng v÷a l¸ng lãt víi cèt khèng chÕ ®· ®ỵc chun lªn têng vµ cét ®Ĩ ®¶m b¶o ®é ph¼ng cđa mỈt l¸t • Dïng m¸y tr¾c ®¹c v¹ch tim cđa tÊt c¶ cét, têng, lan can ®Ĩ x¸c ®Þnh c¸c gãc vu«ng chn cho toµn bé sµn TiÕn hµnh b¾t má t¹i c¸c gãc vu«ng chn, l¸t c¸c hµng chn phÝa §Ĩ ®¶m b¶o m¹ch l¸t nhá, ®Ịu vµ vu«ng gãc víi nhau, trang bÞ m¸y c¾t g¹ch chuyªn dïng ®Ĩ sư lý c¸c viªn hơt Riªng nỊn c¸c khu vƯ sinh sÏ ®ỵc chèng thÊm vµ l¸ng t¹o ®é dèc vỊ ga thu níc tríc tiÕn hµnh l¸t víi c¸ch thøc t¬ng tù • C«ng t¸c nµy sÏ ®ỵc tiÕn hµnh theo tõng khu vùc Sau l¸t, c¸c khu vùc nµy sÏ ®ỵc rµo ch¾n ®Ĩ b¶o vƯ mỈt l¸t, v÷a cha ®«ng cøng 5.5 C«ng t¸c b¶ matÝt s¬n têng : • C«ng t¸c nµy ®ỵc tiÕn hµnh sau líp tr¸t ®· hoµn toµn kh« vµ ®· ®ỵc nghiƯm thu Tríc b¶, dïng giÊy nh¸p th« ®¸nh nh½n mỈt tr¸t, lau s¹ch bơi bÈn råi tiÕn hµnh b¶ thµnh lỵt, sau mçi lỵt b¶ ®Ịu ®¸nh nh½n b»ng giÊy nh¸p mÞn Sau mỈt b¶ ®· kh« , tiÕn hµnh s¬n lãt BỊ mỈt s¬n ph¶i ®ång ®Ịu kh«ng bÞ lçi vµ ph¶i kh« r¸o theo yªu cÇu c«ng nghƯ s¬n DÇu mì trªn bỊ mỈt cÊu kiƯn sÏ ®ỵc s¬n ph¶i ®ỵc lµm s¹ch Lµm s¹ch bơi bÈn vµ t¹p chÊt kháibỊ mỈt têng b»ng bµn ch¶i hc m¸y nÐn khÝ C¸c lç rçng, vÕt nøt vµ nh÷ng chç lâm ph¶i ®ỵc tr¸m ®Çy Trong qu¸ tr×nh s¬n nhiƯt ®é kh«ng khÝ bỊ mỈt ®ỵc s¬n phđ vµ s¬n ph¶i kho¶ng 12÷350C • Líp s¬n ¸o ngoµi cïng ®ỵc thi c«ng ci cïng, sau ®· kÕt thóc c¸c c«ng viƯc méc, ®iƯn, l¸t C«ng t¸c gia c«ng l¾p dùng cưa 6.1.VËt liƯu: • Cưa ®ỵc thiÕt kÕ cho c«ng tr×nh lµ lo¹i cưa gç nhãm II KÝch thíc, chđng lo¹i ph¶i ®¶m b¶o theo thiÕt kÕ Dïng gç kh« ®Ĩ tr¸nh co ngãt cong vªnh Hå s¬ dù thÇu: Nhµ Líp Häc 15 Phßng Thc Trêng THPT Lª H÷u Tr¸c, Hun C M’gar Thut minh biƯn ph¸p thi c«ng • Cưa vµ khu«n cưa ®ỵc gia c«ng t¹i xëng b»ng m¸y mãc chuyªn dơng, nguyªn liƯu vµ thµnh phÈm ®Ịu ph¶i ®ỵc kiĨm tra vµ nghiƯm thu kü tht víi bªn A 6.2 BiƯn ph¸p l¾p dùng • Dïng m¸y tr¾c ®¹c x¸c ®Þnh vÞ trÝ chÝnh x¸c cđa khu«n cưa ®Ĩ ®¶m b¶o cưa vµ khu«n cưa tõng khu vùc (vÝ dơ däc theo hµnh lang hay trªn toµn bé têng chu vi) còng nh toµn c«ng tr×nh n»m ®óng vÞ trÝ nh ®· thiÕt kÕ • C¨n cø vµo vÞ trÝ trªn ®Ĩ x¸c ®Þnh c¸c ®iĨm cÇn t¹o hèc ch«n bËt thÐp liªn kÕt khu«n vµo têng C¸c hèc nµy ph¶i ®đ réng, s©u vµ ph¶i ®ỵc vƯ sinh s¹ch tríc ®a khu«n vµo • Khu«n cưa tríc ®a vµo vÞ trÝ ®ỵc gi»ng t¹m vµ d¸n b¨ng keo trªn toµn bé bỊ mỈt ®Ĩ tr¸nh chun vÞ, trÇy xíc qu¸ tr×nh thi c«ng • Trong l¾p khu«n, sư dơng tr¾c ®¹c kÕt hỵp däi vµ niv« ®Ĩ ®a cưa vµo ®óng vÞ trÝ mỈt ph¼ng vu«ng gãc víi mỈt ngang chn Cè ®Þnh t¹m khu«n b»ng c¸c v¨ng chèng, chÌn kü c¸c hèc ch«n bËt b»ng bª t«ng sái nhá hc v÷a xi m¨ng c¸t vµng • C¸nh cưa sÏ ®ỵc l¾p sau c¸c c«ng t¸c hoµn thiƯn kh¸c phßng ®· hoµn tÊt C«ng t¸c thi c«ng ®iƯn, chèng sÐt 7.1 Yªu cÇu chung : Tríc b¾t ®Çu c«ng viƯc nhµ thÇu sÏ chn bÞ vµ tr×nh ph¬ng ¸n, chi tiÕt cho t vÊn Chđ c«ng tr×nh, tÊt c¶ vËt liƯu ®Ĩ sư dơng ph¶i ®ỵc Chđ c«ng tr×nh phª dut KÕt hỵp víi tiÕn ®é thi c«ng phÇn x©y dùng ®Ĩ tiÕn hµnh thi c«ng, l¾p ®Ỉt c¸c ®êng èng thiÕt bÞ ®iƯn phï hỵp víi tiÕn ®é chung 7.2 BiƯn ph¸p kü tht - Tr×nh tù thi c«ng : l¾p ®Ỉt ®iƯn ®· cã mỈt b»ng thi c«ng, ®Ĩ phï hỵp víi tiÕn ®é cđa c¸c c«ng viƯc kh¸c TÊt c¶ c¸c phÇn ngÇm , sau ®ã kÐo c¸p vµ ci cïng th× l¾p tđ, b¶ng vµ thiÕt bÞ ®iƯn kh¸c ®Ĩ phï hỵp víi c«ng viƯc chung cđa c«ng tr×nh - C«ng t¸c l¾p ®Ỉt èng ln c¸p ngÇm : TÊt c¶ nh÷ng èng b¶o c¸p ®i ngÇm bª t«ng ph¶i ®ỵc l¾p ®Ỉt ®ång thêi víi ®ỉ bª t«ng, cßn nh÷ng èng kh¸c ®Ỉt ngÇm têng th× ph¶i c¾t ®ơc g¹ch ghim èng tríc tr¸t hoµn thiƯn Nh÷ng èng ®i nỉi: ®Þnh vÞ èng trªn têng, trªn trÇn hay trªn sµn b»ng kĐp èng, ®ai «m , ®Ỉt nh÷ng hép d©y, hép ph©n nh¸nh ë nh÷ng vÞ trÝ theo thiÕt kÕ * C«ng t¸c kÐo d©y ln c¸p: Chän ®đ sè lỵng d©y ®i cïng mét èng chËp tÊt c¶ c¸c ®Çu c¸p bc vµo ®Çu d©y chê vµ tiÕn hµnh rót c¸p Khi c¸p ®ỵc ln vµo èng, c¸c ®Çu chõa cđa c¸p ph¶i ®ỵc ®¸nh dÊu, ®¸nh sè vµ qn b¨ng dÝnh ®Ĩ b¶o vƯ tr¸nh Èm g©y rß, chËp ®iƯn * C«ng t¸c l¾p ®Ỉt tđ ®iƯn : - Trªn bƯ bª t«ng cã s½n, tiÕn hµnh lÊy dÊu theo kÝch thíc tđ, ch«n bu l«ng neo Chun tđ da vµo vÞ trÝ c¨n chØnh tđ cho th¼ng gãc xiÕt chỈt c¸c bul«ng ch©n ®Õ cho tđ ® ỵc ®Þnh vÞ ch¾c ch¾n TÊt c¶ c¸c thiÕt bÞ ®iƯn ph¶i ®ỵc kiĨm tra,thÝ nghiƯm tríc ®a vµo l¾p ®Ỉt díi sù híng dÉn cđa nhµ s¶n xt - L¾p ®Ỉt c¸c thiÕt bÞ kh¸c : tÊt c¶ c¸c thiÕt bÞ ®ỵc l¾p trªn têng, trÇn vµ c¸c sµn ph¶i ®ỵc ®Þnh vÞ, treo mét c¸ch ch¾c ch¾n b»ng vÝt në, bu l«ng neo Hå s¬ dù thÇu: Nhµ Líp Häc 15 Phßng Thc Trêng THPT Lª H÷u Tr¸c, Hun C M’gar Thut minh biƯn ph¸p thi c«ng - C«ng t¸c thư nghiƯm: sau hƯ thèng ®· ®ỵc l¾p ®Ỉt xong, ph¶i tiÕn hµnh thư nghiƯm §Çu tiªn thư ngi: cha ®ãng ®iƯn, tiÕn hµnh ®o c¸c pha ®Ĩ kiĨm tra chèng ®o¶n m¹ch, kiĨm tra c¸ch ®iƯn cđa c¸c thiÕt bÞ Sau ®ã ®ãng ®iƯn vµ tiÕn hµnh vËn hµnh thư c¸c thiÕt bÞ C«ng t¸c thi c«ng l¾p ®Ỉt phÇn cÊp tho¸t níc 8.1 Yªu cÇu chung ViƯc l¾p ®Ỉt ®êng èng cÊp vµ tho¸t níc cđa c«ng tr×nh theo tiªu chn chÊt lỵng TCVN 4519-98 Trong qu¸ tr×nh thi c«ng phÇn th«, nhµ thÇu lu«n bè trÝ kü s chuyªn ngµnh vỊ cÊp tho¸t níc cã kinh nghiƯm thi c«ng kÕt hỵp víi viƯc x©y dùng c¸c tÇng ®Ĩ ®Ỉt ®êng èng chê cho c¸c ®êng cÊp, ®êng tho¸t theo b¶n vÏ kü tht ®· chØ ®Þnh TÊt c¶ vËt liƯu sư dơng ph¶i ®ỵc c¸n bé gi¸m s¸t cđa chđ ®Çu t phª dut 8.2 BiƯn ph¸p l¾p ®Ỉt - §êng èng vµo c¸c thiÕt bÞ ®ỵc ®i ngÇm têng nèi víi èng cÊp trơc chÝnh tõ bĨ m¸i cÊp xng hép kü tht - §êng èng cÊp lªn bĨ chøa trªn m¸i ®ỵc ®a lªn tõ ®êng b¬m hót cđa bĨ níc ngÇm ®Ỉt ë tÇng - §êng èng tho¸t níc ®ỵc t¸ch lµm ®êng: tho¸t níc sinh ho¹t vµ tho¸t níc ma Tho¸t níc sinh ho¹t ®ỵc thu tõ c¸c khu vƯ sinh nam, n÷ c¸c tÇng dÉn theo ®êng èng PVC ®ỉ vỊ ga tho¸t níc cđa bĨ phèt, sau ®ã dÉn ®êng èng tho¸t níc toµn nhµ ®ỉ vỊ cèng tho¸t Tho¸t níc ma ®ỵc thu tõ c¸c sªn« trªn m¸i dÉn vỊ hƯ thèng tho¸t níc mỈt cđa s©n ®êng toµn nhµ, sau ®ã ®ỉ hƯ thèng tho¸t cđa khu vùc - TÊt c¶ c¸c ®êng cÊp vµ tho¸t níc ®ỵc nèi liªn kÕt b»ng ren (nèi víi èng thÐp) vµ keo d¸n (®èi víi èng nhùa) theo ®óng quy ph¹m nèi èng nh bíc ren, s¬n, ®ay vµ keo d¸n èng PVC Kho¶ng c¸ch l¾p ®Ỉt ®êng èng chê ®Ĩ l¾p thiÕt bÞ ®ỵc thi c«ng theo kÝch thíc phï hỵp ®óng víi chđng lo¹i thiÕt bÞ vµ cèt l¾p ®Ỉt Nhµ thÇu sÏ cung cÊp vËt t ®óng chđng lo¹i nh hå s¬ mêi thÇu ®· ghi râ Trong qu¸ tr×nh thi c«ng c¸n bé kü tht c«ng trêng híng dÉn, kiĨm tra c«ng viƯc l¾p ®Ỉt hƯ thèng cÊp tho¸t vµ c¸c thiÕt bÞ vƯ sinh, b¬m cÊp C¸n bé kü tht c«ng trêng vµ c¸n bé gi¸m s¸t tiÕn hµnh kiĨm tra vµ nghiƯm thu tõng viƯc, tõng giai ®o¹n, tõng hƯ thèng Tríc nghiƯm thu bµn giao nhµ thÇu tiÕn hµnh thư nghiƯm ¸p lùc cđa c¸c ®êng èng cÊp, x¶ níc KiĨm tra ®êng èng vµ c¸c thiÕt bÞ kĨ c¶ viƯc chèng thÊm c¸c hè thu, tho¸t níc sµn c¸c khu WC, tho¸t níc m¸i c- biƯn ph¸p Atl®, an ninh trËt tù,vƯ sinh m«i trêng,vµ phßng chèng ch¸y nỉ Hå s¬ dù thÇu: Nhµ Líp Häc 15 Phßng Thc Trêng THPT Lª H÷u Tr¸c, Hun C M’gar Thut minh biƯn ph¸p thi c«ng i c«ng t¸c an toµn lao ®éng, vƯ sinh lao ®éng vµ b¶o hiĨm lao ®éng : C«ng t¸c an toµn chung trªn c«ng trêng - Tỉ chøc cho CBCN toµn C«ng trêng n¾m v÷ng néi dung ch¬ng IX cđa Bé lt Lao ®éng nãi vỊ An toµn lao ®éng vµ vƯ sinh lao ®éng, c¸c Th«ng t, ChØ thÞ cđa Nhµ níc vµ c¸c Ngµnh vỊ c«ng t¸c B¶o lao ®éng - Thµnh lËp Ban An toµn c¬ së vµ Chđ nhiƯm C«ng tr×nh lµ Trëng Ban, c¸n bé an toµn lµ thêng trùc, c¸n bé kü tht, c¸n bé C«ng ®oµn vµ c¸c Tỉ trëng lµ c¸c thµnh viªn - Tỉ chøc m¹ng líi An toµn viªn vµ vƯ sinh viªn ë c¸c Tỉ ®Ĩ kiĨm tra, nh¾c nhë mäi ngêi chÊp hµnh néi qui An toµn, vƯ sinh lao ®éng, phßng chèng ch¸y nỉ vµ vƯ sinh M«i trêng - Thùc hiƯn chÕ ®é tù kiĨm tra vµ chÞu sù kiĨm tra ®Þnh kú cđa Ban Thanh tra C«ng ty vµ c¬ quan Thanh tra BHL§ cÊp trªn - LËp biƯn ph¸p ATL§ vµ VSL§, cã dù trï kinh phÝ mua s¾m trang thiÕt bÞ BHL§ ®ỵc Gi¸m ®èc dut ®Ĩ C«ng trêng thùc hiƯn - LËp biƯn ph¸p Kü tht vµ An toµn cho tõng c«ng viƯc Hµng ngµy sỉ giao viƯc ®ỵc ghi râ BiƯn ph¸p thi c«ng vµ biƯn ph¸p An toµn, c¸n bé Kü tht giao cho tõng Tỉ trëng hc ngêi c«ng nh©n Cã ký x¸c nhËn chÞu tr¸ch nhiƯm thùc hiƯn - C«ng trêng mua s¾m ®Çy ®đ trang thiÕt bÞ BHL§ ph¸t cho c«ng nh©n sư dơng - Ph¬ng tiƯn thi c«ng ®ỵc trang bÞ ¶u nh dµn gi¸o thÐp, cèp pha t«n, sµn c«ng t¸c vµ tríc sư dơng ®ỵc kiĨm tra an toµn vµ nghiƯm thu cho phÐp sư dơng - C¸c thiÕt bÞ, m¸y cã yªu cÇu nghiªm ngỈt vỊ an toµn nh: vËn th¨ng, CÇn cÈu ®ỵc kiĨm ®Þnh vµ cã giÊy phÐp sư dơng an toµn Thanh tra An toµn Nhµ níc cÊp Mçi m¸y cã néi qui an toµn vËn hµnh riªng - HƯ thèng dµn gi¸o bªn ngoµi cã líi an toµn vµ cã b¹t v¶i døa che ch¾n - Tr¹m trén bª t«ng, chç ngåi cđa thỵ vËn hµnh m¸y VËn th¨ng, nh÷ng chç hµnh lang, cưa qua l¹i thi c«ng cã m¸i che ch¾n vËt r¬i - Nh÷ng chç nguy hiĨm nh cÇu thang, hµnh lang bªn ngoµi, c¸c cưa thang m¸y, nh÷ng chç cha cã têng bao ®ỵc lµm lan can b¶o vƯ - C¸c thiÕt bÞ cã ®iƯn ®ỵc trang bÞ an toµn ®iƯn vµ tiÕp ®iƯn tèt, hƯ thèng ®iƯn ®ỵc kiĨm tra c¸ch ®iƯn mét c¸ch thêng xuyªn - §¶m b¶o ®đ ¸nh s¸ng lµm viƯc ban ®ªm vµ nh÷ng chç ban ngµy kh«ng ®đ ¸nh s¸ng - §Ỉt mét sè b×nh cøu ho¶ ë nh÷ng n¬i cã thĨ x¶y ho¶ ho¹n (Kho, xëng, s¬n, c¸ch nhiƯt, vËt liƯu nhùa ) - ë C«ng trêng cã b¶ng néi qui an toµn vµ c¸c khÈu hiƯu, tranh ¸p phÝc tuyªn trun, nh¾c nhë mäi ngêi ®Ị phßng Tai n¹n lao ®éng, ch¸y nỉ - Thùc hiƯn chÕ ®é ph¹t nh÷ng trêng hỵp vi ph¹m qui ®Þnh vỊ AT vµ VSL§ nh: lµm viƯc trªn cao (tõ mÐt trë lªn) kh«ng ®eo d©y an toµn, kh«ng ®éi mò an toµn, kh«ng ®i giµy Hå s¬ dù thÇu: Nhµ Líp Häc 15 Phßng Thc Trêng THPT Lª H÷u Tr¸c, Hun C M’gar Thut minh biƯn ph¸p thi c«ng phßng hé, ng rỵu lµm viƯc, tù tiƯn vËn hµnh m¸y, tù tiƯn th¸o dì nh÷ng che ch¾n b¶o vƯ vµ c¸c vi ph¹m kh¸c - Tr¹m y tÕ C«ng trêng thêng xuyªn cã y t¸ trùc ®Ĩ cÊp cøu vµ ph¸t thc th«ng thêng cho CBCN Ngoµi trang bÞ thc men, dơng b¨ng bã cÊp cøu, nªn cã c¸c ph¸c ®å cÊp cøu n¹n nh©n bÞ ®iƯn dËt, g·y x¬ng - Mäi ngêi lµm viƯc trªn C«ng trêng ®Ịu cã ®đ Hỵp ®ång lao ®éng, ThỴ an toµn vµ giÊy chøng nhËn søc kh Phỉ biÕn quy t¾c an toµn lao ®éng ®Õn mäi ngêi tham gia c«ng trêng x©y dùng Thùc hiƯn ®Çy ®đ c¸c biƯn ph¸p an toµn thi c«ng cho m¸y mãc vµ c«ng nh©n c«ng trêng, nhÊt lµ cung cÊp c¸c thiÕt bÞ b¶o lao ®éng cho ngêi c«ng nh©n Trong tÊt c¶ c¸c giai ®o¹n thi c«ng cÇn ph¶i theo dâi chỈt chÏ viƯc thùc hiƯn c¸c ®iỊu lƯ quy t¾c kü tht an toµn Mäi ngêi lµm viƯc trªn c«ng trêng ph¶i chÊp hµnh ®Çy ®đ nghiªm tóc c¸c quy ®Þnh vỊ ATL§ vµ vƯ sinh c«ng trêng Mäi ngêi lµm viƯc, ®i l¹i trªn c«ng trêng ph¶i ®éi mò an toµn Mäi ngêi lµm viƯc, ®i l¹i trªn c«ng trêng ph¶i CBKT híng dÉn kh«ng ®Õn nh÷ng n¬i kh«ng cã tr¸ch nhiƯm ®ỵc ph©n c«ng Khi x¶y tai n¹n lao ®éng ph¶i kÞp thêi cÊp cøu ng¬× bÞ n¹n vµ b¸o cho ngêi cã tr¸ch nhiƯm, CBKT, ®éi trëng, chđ nhiƯm c«ng tr×nh vµ c¸n bé an toµn c¬ quan ®Ĩ xư lý Mäi ngêi lµm viƯc trªn c«ng trêng kh«ng ®ỵc ng rỵu bia, c¸c chÊt cån, chÊt kÝch thÝch tríc vµ lµm viƯc 2.BiƯn ph¸p an toµn thĨ cho tõng c«ng viƯc nh sau: 2.1.BiƯn ph¸p an toµn thi c«ng mãng : Híng dÉn c«ng nh©n tõng thao t¸c thĨ, cã ®é chÝnh x¸c cao C«ng nh©n b¾t bc ph¶i cã b¶o lao ®éng nh : g¨ng tay, mò, đng • Khi ®µo ®Êt thđ c«ng c«ng nh©n ph¶i ®ỵc trang bÞ b¶o lao ®éng ®Çy ®đ ( đng, mò ) • Víi c¸c hè mãng s©u b¾t bc ph¶i ®µo taluy hc lµm kÌ tr¸nh sËp hè mãng • C¸c m¸y ®µo ph¶i ®øng c¸ch mÐp hè mãng 1,5m - 2m • Khi ®ỉ bª t«ng ®µi mãng ph¶i b¾c cÇu ( sµn c«ng t¸c ) cho c«ng nh©n ®Çm tut ®èi kh«ng ®Ĩ c«ng nh©n ®øng lªn thÐp ®µi mãng ®Ĩ lµm viƯc v× nh vËy rÊt nguy hiĨm • ¤ t« vËn chun ®Êt ngoµi ph¶i cã ®êng t¹m 2.2.BiƯn ph¸p an toµn thi c«ng bª t«ng cèt thÐp : C¸c bé phËn v¸n khu«n tÊm lín, còng nh c¸c hép v¸n khu«n cét, dÇm, sµn, C¸c bé phËn cđa chóng ph¶i liªn kÕt víi ch¾c ch¾n ViƯc l¾p c¸c tÊm v¸n khu«n cét, dÇm vµ xµ gå ph¶i tiÕn hµnh tõ trªn sµn c«ng t¸c hc trªn dµn gi¸o, sµn c«ng t¸c ph¶i cã thµnh ch¾n ®Ĩ b¶o vƯ Th¸o v¸n khu«n vµ dµn gi¸o chèng gi÷ v¸n khu«n chØ ®ỵc phÐp cã sù ®ång ý cđa c¸n bé chØ ®¹o thi c«ng Th¸o dµn gi¸o v¸n khu«n cđa c¸c kÕt cÊu bª t«ng cèt thÐp phøc t¹p ph¶i tiÕn hµnh theo c¸ch thøc vµ tr×nh tù ®· ®Ị thiÕt kÕ thi c«ng Hå s¬ dù thÇu: Nhµ Líp Häc 15 Phßng Thc Trêng THPT Lª H÷u Tr¸c, Hun C M’gar Thut minh biƯn ph¸p thi c«ng C¸c lç chõa ë trªn sµn bª t«ng cèt thÐp ®Ĩ ®ỉ bª t«ng sau th¸o v¸n khu«n ph¶i che ®Ëy,rµo ch¾n Tríc ®ỉ bª t«ng, c¸n bé thi c«ng ph¶i kiĨm tra sù chÝnh x¸c vµ ch¾c ch¾n cđa v¸n khu«n ®· ®Ỉt, dµn gi¸o chèng ®ì vµ sµn c«ng t¸c Khi ®ỉ bª t«ng ë trªn cao h¬n 1,5m sµn c«ng t¸c ph¶i cã thµnh ch¾n b¶o vƯ Nh÷ng vÞ trÝ ®ang thi c«ng cÇn ph¶i cã rµo ch¾n b¶o vƯ 2.3 BiƯn ph¸p an toµn cđa c«ng t¸c hoµn thiƯn : Dµn gi¸o hoµn thiƯn ph¶i cã lan can cao Ýt nhÊt lµ 1m, v¸n lµm lan can ph¶i ®ãng vµo phÝa tÊm v¸n ch¾n díi cïng ph¶i cã bỊ réng Ýt nhÊt lµ 15cm §Ĩ ®¶m b¶o kh«ng xÕp qu¸ t¶i vËt liƯu lªn sµn vµ lªn dµn gi¸o cÇn ph¶i cã c¸c b¶ng quy ®Þnh giíi h¹n vµ s¬ ®å bè trÝ vËt liƯu C¸c lç cưa sỉ ch a l¾p khung ph¶i ®ỵc che ch¾n NÕu c«ng t¸c x©y ®ỵc tiÕn hµnh tõ dµn gi¸o th× cÇn ®Ỉt líp b¶o vƯ däc têng theo chu vi nhµ Trong thêi gian x©y vµ x©y xong ph¶i thu dän tÊt c¶ c¸c g¹ch v÷a thõa, dơng vµ c¸c thø kh¸c Khi lµm viƯc bªn ngoµi têng ë nh÷ng vÞ trÝ cao c«ng nh©n lµm viƯc ph¶i ®eo d©y an toµn C¸c m¶ng têng nh« khái mỈt têng 30cm ph¶i x©y tõ dµn gi¸o phÝa ngoµi ViƯc liªn kÕt c¸c chi tiÕt ®óc s½n víi têng x©y ph¶i tiÕn hµnh chÝnh x¸c vµ thËn träng Ph¶i kÞp thêi x©y têng lªn ®Ĩ gi÷ th¨ng b»ng CÊm mäi ngêi qua l¹i n¬i ®ang thi c«ng l¾p ghÐp 2.4 An toµn c«ng t¸c xÕp ®Ỉt nguyªn vËt liƯu, cÊu kiƯn, thiÕt bÞ - C¸c vËt liƯu dƠ ch¸y ph¶i b¶o qu¶n kho riªng theo ®óng quy ®Þnh phßng ch¸y hiƯn hµnh - Khi s¾p xÕp vËt liƯu lªn c¸c bê hµo, hè s©u ph¶i tÝnh to¸n tr¸nh ®Ĩ sơt lë hè g©y tai n¹n - C¸c tÊm lỵp, tÊm m¸i xÕp thµnh chång kh«ng qu¸ 1m kĨ c¶ chiỊu dµy líp lãt 2.5 An toµn c«ng t¸c sư dơng dµn gi¸o, gi¸ ®ì - CÊm sư dơng dµn gi¸o, gi¸ ®ì, nèi thang kh«ng ®óng chøc n¨ng cđa nã - Khi kh«ng ®¶m b¶o an toµn vỊ ®é bỊn, tÝnh ỉn ®Þnh, neo bc th× kh«ng ®ỵc sư dơng dµn gi¸o - Khi dµn gi¸o cao h¬n 6m ph¶i lµm Ýt nhÊt sµn c«ng t¸c - Khi dµn gi¸o cao h¬n 12 m th× ph¶i lµm cÇu thang chiÕm h¼n mét khoang dµn gi¸o - V¸n sµn c«ng t¸c ph¶i cã chiỊu dµy ≥ 3cm kh«ng bÞ mät, nøt g·y - §Çu v¸n g¸c qua ®µ ≥ 20cm, ph¶i ®i neo chỈt vµo ®· b»ng d©y thÐp hc ®inh C¸c tÊm v¸n ph¶i ®Ĩ liªn kÕt nĐp bªn díi ®Ĩ gi÷ v¸n khái ch¹y - Khi th¸o dì v¸n ph¶i cã rµo ng¨n hc biĨn cÊm ngêi vµ ph¬ng tiƯn qua l¹i - Kh«ng ®Ĩ nÐm r¸c tõ trªn cao xng - Kh«ng ®i l¾p dùng, th¸o dì hc lµm viƯc trªn dµn gi¸o trêi ma to, gi«ng b·o hc giã cÊp trë lªn - Khi thi c«ng tõ tÇng trë lªn ph¶i cã líi an toµn c¨ng xung quanh c«ng tr×nh C«ng t¸c B¶o hiĨm: - Mua b¶o hiĨm y tÕ vµ b¶o hiĨm x· héi cho ngêi lao ®éng Hå s¬ dù thÇu: Nhµ Líp Häc 15 Phßng Thc Trêng THPT Lª H÷u Tr¸c, Hun C M’gar Thut minh biƯn ph¸p thi c«ng - Mua b¶o hiĨm rđi ro vỊ x©y l¾p vµ b¶o hiĨm tr¸ch nhiƯm d©n sù ®èi víi bªn thø ba - Mua b¶o hiĨm xe m¸y VƯ sinh c«ng nghiƯp - S¾p xÕp gän gµng mäi thø theo ®óng tỉng mỈt b»ng thi c«ng Ci mçi ngµy ph¶i dän dĐp t¹i chç, ci mçi tn lµm tỉng vƯ sinh c«ng trêng - PhÕ liƯu, phÕ phÈm ®ỵc thu gom vµ chun ®i theo ph¬ng ph¸p kÝn kh«ng g©y bơi bỈm, tiÕng ån - Bè trÝ cÇu rưa xe t¹i cỉng c«ng tr×nh vµ hƯ thèng tho¸t níc mỈt trªn toµn c«ng tr×nh Níc th¶i tríc th¶i ngoµi ph¶i qua hƯ thèng ga l¾ng bïn II/ BiƯn ph¸p an ninh, an toµn, vƯ sinh m«i trêng vµ phßng chèng ch¸y nỉ : B¶o vƯ m«i trêng: - C«ng tr×nh ®ỵc x©y khu vùc ®ang cã c¸c c«ng tr×nh kh¸c ho¹t ®éng vµ khu d©n c vËy cÇn ®Ỉc biƯt chó ý ®Õn viƯc b¶o vƯ m«i trêng xung quanh, kh«ng g©y ¶nh hëng vỊ bơi, tiÕng ån Mäi xe vËn chun vËt liƯu ph¶i cã b¹t che vµ vËn chun ngoµi giê cao ®iĨm.ViƯc qt dän mỈt ®êng xung quanh c«ng tr×nh ph¶i ®ỵc thùc hiƯn thêng xuyªn - Ph¶i cã b¹t vµ líi ch¾n bơi qu¸ tr×nh thi c«ng Bè trÝ c¸c thïng r¸c trªn c«ng trêng Lµm c¸c èng x¶ r¸c b»ng c¸c thïng phi ghÐp l¹i ®Ĩ ®ỉ r¸c tõ c¸c tÇng trªn cao vµo ®óng vÞ trÝ quy ®Þnh - Vµo ci bi lµm viƯc tÊt c¶ mäi c«ng nh©n ®Ịu ph¶i dän vƯ sinh s¹ch sÏ vÞ trÝ lµm viƯc cđa m×nh Phßng chèng ch¸y nỉ - Cã c¸c b¶ng hiƯu, biĨn b¸o t¹i nh÷ng khu vùc dƠ g©y ch¸y nỉ vµ nghiªm cÊm c«ng nh©n hót thc t¹i nh÷ng khu vùc nµy - Nh÷ng m¸y mãc dïng ®iƯn ph¶i ®ỵc kiĨm tra d©y dÉn tríc vËn hµnh tr¸nh hiƯn tỵng chËp ch¸y ®iƯn - Trang bÞ ®Çy ®đ c¸c ph¬ng tiƯn dơng cøu ho¶ nh ; b×nh khÝ CO2, bĨ níc, bĨ c¸t c«ng trêng - Cã lèi vµo vµ ngn níc cho xe cøu ho¶ cÇn - Cã ph¬ng ¸n tho¸t ngêi vµ cøu tµi s¶n cã sù cè BiƯn ph¸p an ninh cho c«ng trêng : - LËp hµng rµo t¹m b»ng líi B40 cã che b¹t bao quanh khu vùc c«ng tr×nh - §éi ngò b¶o vƯ trùc 24/24 giê - Bè trÝ hƯ thèng chiÕu s¸ng ®Çy ®đ vµo bi tèi - Qu¶n lý chỈt chÏ sè lỵng ngêi vµo c«ng trêng mçi ngµy lµm viƯc C«ng nh©n lµm viƯc ph¶i ®eo thỴ vµo cỉng Nhµ thÇu ph¸t ( cã ¶nh vµ ghi râ hä tªn ), ®éi mò b¶o - Nhµ thÇu sÏ qu¸n triƯt cho ngêi cđa m×nh vỊ c«ng viƯc trËt tù an ninh c«ng trêng vµ khu vùc Nhµ thÇu sÏ cã nh÷ng biƯn ph¸p h÷u hiƯu, nghiªm kh¾c phỉ biÕn vµ giao tr¸ch nhiƯm cho c¸n bé l·nh ®¹o qu¶n lý c«ng trêng ®Õn tÊt tÊt c¶ c¸n bé c«ng nh©n tham gia thi c«ng Hå s¬ dù thÇu: Nhµ Líp Häc 15 Phßng Thc Trêng THPT Lª H÷u Tr¸c, Hun C M’gar Thut minh biƯn ph¸p thi c«ng - Nhµ thÇu chđ ®éng liªn hƯ víi c¸c c¬ quan h÷u tr¸ch cđa ®Þa ph¬ng ®Ĩ lµm thđ tơc khÈu, më sỉ s¸ch theo dâi t¹m tró t¹m v¾ng nÕu cã, bµn thèng nhÊt kÕ ho¹ch vµ biƯn ph¸p hç trỵ cã sù cè c«ng trêng vµ khu vùc - §¶m b¶o an toµn cho ngêi, tµi s¶n cđa Chđ c«ng tr×nh, gi÷ g×n mèi quan hƯ tèt víi nh©n d©n ®Þa ph¬ng, chÊp hµnh mäi néi quy, quy ®Þnh vỊ an ninh trËt tù trÞ an c«ng trêng trªn c¬ së chØ ®¹o thèng nhÊt cđa Chđ c«ng tr×nh B¶o vƯ tµi s¶n cho bªn thø ba: Khi thi c«ng nhµ thÇu cã tr¸ch nhiƯm b¶o vƯ tµi s¶n cho bªn thø ba, thùc hiƯn c¸c biƯn ph¸p sau: - Phỉ biÕn néi quy: CÊm c«ng nh©n kh«ng cã nhiƯm vơ x©m ph¹m ranh giíi lµm viƯc vµ tµi s¶n cđa bªn thø ba NÕu vi ph¹m sÏ bÞ ®i viƯc vµ ph¹t tiỊn - Khi thi c«ng nÕu cã kh¶ n¨ng ¶nh hëng tíi bªn thø ba th× C¸n bé kü tht ph¶i ®Ị biƯn ph¸p ®Ị phßng vµ th«ng b¸o cho bªn thø ba biÕt - NÕu v× trêng hỵp bÊt kh¶ kh¸ng g©y thiƯt h¹i tíi bªn thø ba th× nhµ thÇu sÏ lËp tøc ®µm ph¸n ®Ĩ båi thêng ®Ịn bï - Nhµ thÇu sÏ mua b¶o hiĨm tr¸ch nhiƯm d©n sù ®èi víi bªn thø ba b¾t ®Çu thi c«ng D/ BiƯn ph¸p kiĨm tra, ®¶m b¶o chÊt lỵng Nh trªn chóng t«i ®· x¸c ®Þnh ®©y lµ mét c«ng tr×nh quan träng V× vËy b»ng mäi kh¶ n¨ng cđa m×nh chóng t«i x¸c ®Þnh x©y dùng c«ng tr×nh nµy víi chÊt lỵng cao nhÊt Ỹu tè ®Ĩ ®¹t ®ỵc lµ tỉng hỵp cđa nhiỊu u tè hỵp thµnh bao gåm ngêi, vËt t, m¸y mãc thiÕt bÞ x©y dùng, biƯn ph¸p kü tht vµ ¸p dơng c¸c tiÕn bé khoa häc kü tht thi c«ng 1/ Sư dơng nh©n lùc: C¸n bé, c«ng nh©n ®ỵc lùa chän cã phÈm chÊt t c¸ch ®¹o ®øc tèt, cã tinh thÇn tr¸ch nhiƯm vµ tay nghỊ cao Hå s¬ dù thÇu: Nhµ Líp Häc 15 Phßng Thc Trêng THPT Lª H÷u Tr¸c, Hun C M’gar Thut minh biƯn ph¸p thi c«ng Tỉ chøc tèt c«ng t¸c ¨n ë, sinh ho¹t trªn c«ng trêng §¶m b¶o c«ng nh©n cã søc kh vµ tinh thÇn §iỊu ®éng hỵp lý theo tiÕn ®é thi c«ng, kh«ng ®Ĩ c«ng nh©n ph¶i chê viƯc §¶m b¶o møc l¬ng thu nhËp / Sư dơng vËt t : Mäi vËt t ®a vµo sư dơng cho c«ng tr×nh ph¶i ®óng chđng lo¹i, quy c¸ch vµ chÊt lỵng Nh÷ng vËt t chđ u nh xi m¨ng, thÐp, g¹ch x©y, c¸t, ®¸ v.v tríc ®a vµo sư dơng ®Ịu ph¶i qua thÝ nghiƯm vỊ c¸c chØ tiªu nÐn, kÐo, ®é s¹ch, cÊp phèi h¹t v.v C¸c chØ tiªu nµy ph¶i ®¹t tiªu chn cho phÐp míi ®ỵc sư dơng Tiªu chn ¸p dơng kiĨm tra theo TCVN nh ®· nªu ë mơc trªn 3/ BiƯn ph¸p qu¶n lý vµ kiĨm tra chÊt lỵng trªn c«ng trêng: + ThiÕt lËp hƯ thèng qu¶n lý chÊt lỵng ( KCS ) tõ ban chØ huy tíi c¸c ®éi, tỉ s¶n xt a/ KiĨm tra tim, cèt, chÊt lỵng cèp pha, cèt thÐp : - Tríc ®ỉ bª t«ng chóng t«i tiÕn hµnh kiĨm tra ®Þnh vÞ tim, cèt, kiĨm tra chđng lo¹i, sè lỵng, vÞ trÝ l¾p ®Ỉt cđa cèt thÐp KiĨm tra kÝch thíc th«ng thủ, ®é ỉn ®Þnh, kÝn khÝt cđa cèp pha v.v tÊt c¶ c¸c th«ng sè kiĨm tra trªn sÏ ®ỵc so s¸nh víi thiÕt kÕ vµ c¸c chØ tiªu kü tht cho phÐp míi tiÕn hµnh nghiƯm thu ®Ĩ ®ỉ bª t«ng b/ KiĨm tra chÊt lỵng bª t«ng ®ỉ t¹i chç : T¹i c«ng trêng Nhµ thÇu chn bÞ ®Çy ®đ dơng cơ, khu«n mÉu ®Ĩ thư ®é sơt bª t«ng, sè lỵng khu«n mÉu lËp ph¬ng 150 x 150 x 150mm Cø 10 m3 sÏ ®ỵc lÊy mÉu thÝ nghiƯm, c¸c viªn mÉu sÏ ®ỵc nÐn thư cêng ®é sau thêi gian b¶o dìng ngµy, 14 ngµy vµ 28 ngµy MÉu ®ỵc dìng vµ b¶o qu¶n t¹i kho cđa c«ng trêng Trong st qu¸ tr×nh ®ỉ chóng t«i thêng xuyªn theo dâi ®é ỉn ®Þnh cđa cèt pha, cèt thÐp, ®iỊu phèi ®Çm vµ ®ỉ bª t«ng ®¶m b¶o liªn tơc kh«ng bÞ gi¸n ®o¹n, ph©n tÇng, ph©n líp ®óng tim, cèt thiÕt kÕ Bª t«ng ®ỉ xong tut ®èi tr¸nh mäi va ®Ëp, t theo thêi tiÕt sÏ ®ỵc b¶o dìng b»ng tíi níc bỊ mỈt ®Ĩ ®¶m b¶o ®é Èm thêng xuyªn thêi gian ngµy - Bª t«ng ®¹t cêng ®é tèi thiĨu 70% míi th¸o cèp pha Trêng hỵp bỊ mỈt bª t«ng bÞ giç nhĐ th× dïng v÷a XM m¸c cao trÝt tr¸t l¹i NÕu bÞ rç nỈng ph¶i dïng b¬m ¸p lùc cao hc xin ý kiÕn sư lý cđa thiÕt kÕ - C¸c mÉu thÝ nghiƯm nÐn bª t«ng, kÐo thÐp vµ vËt liƯu kh¸c ®Ịu ®ỵc thùc hiƯn t¹i trung t©m thÝ nghiƯm cđa viƯn KHKT-XD, hc mét cë së thÝ nghiƯm nµo ®ã nÕu chđ ®Çu t yªu cÇu - Quan s¸t ph¸t hiƯn c¸c vÕt nøt, rç vµ dïng thíc thÐp ®Ĩ kiĨm tra kÝch thíc h×nh häc cđa s¶n phÈm hoµn thµnh v.v + Nhµ thÇu sÏ ghi nhËt kÝ cho tÊt c¶ c¸c c«ng viƯc nh ®µo ®Êt, bª t«ng lãt, c«ng t¸c cèp pha, cèt thÐp, ®ỉ bª t«ng v.v NhËt kÝ miªu t¶ c«ng viƯc, ®Þa ®iĨm, kÝch th íc, dung sai, khèi lỵng c«ng viƯc hoµn thµnh vµ c¸c sè liƯu phơ kh¸c cã liªn quan c/ KiĨm tra chÊt lỵng c«ng t¸c hoµn thiƯn Dùa vµo hå s¬ thiÕt kÕ kü tht, tiªu chn thi c«ng nghiƯm thu TCVN 5674-1992 ®èi víi tõng c«ng viƯc thĨ ®Ĩ kiĨm tra, nghiƯm thu chÊt lỵng c«ng t¸c hoµn thiƯn - KiĨm tra chÊt lỵng, quy c¸ch vËt liƯu tríc ®a vµo sư dơng - KiĨm tra vỊ mỈt ph¼ng, vỊ kÝch thíc h×nh häc Hå s¬ dù thÇu: Nhµ Líp Häc 15 Phßng Thc Trêng THPT Lª H÷u Tr¸c, Hun C M’gar Thut minh biƯn ph¸p thi c«ng - KiĨm tra mµu s¾c, mü quan bỊ mỈt hoµn thiƯn v.v 4/ NghiƯm thu kü tht Nhµ thÇu cïng kü s gi¸m s¸t tiÕn hµnh nghiƯm thu kü tht theo c¸c giai ®o¹n sau: - Hoµn thµnh c«ng t¸c ®Þnh vÞ, gi¸c mãng c«ng tr×nh - NghiƯm thu c«ng t¸c ®Êt - NghiƯm thu cèp pha, cèt thÐp tríc tiÕn hµnh ®ỉ bª t«ng mãng, cét, dÇm sµn theo tõng giai ®o¹n - NghiƯm thu ®ỉ bª t«ng - NghiƯm thu phÇn x©y th« - NghiƯm thu phÇn hoµn thiƯn ( tr¸t, l¸t, èp, l¾p ®Ỉt cưa, lµm trÇn v.v ) - Thư t¶i, nghiƯm thu phÇn l¾p ®Ỉt thiÕt bÞ kü tht ( ®iƯn, níc, th«ng tin, cøu ho¶ v.v ) - Tỉng nghiƯm thu bµn giao c«ng tr×nh C¸c v¨n b¶n nghiƯm thu nµy ®ỵc lu gi÷ hå s¬ bµn giao c«ng tr×nh lµm c¬ së cho viƯc qut to¸n theo tõng giai ®o¹n vµ toµn bé c«ng tr×nh 5/Thùc hiƯn ®óng quy tr×nh kü tht vµ biƯn ph¸p thi c«ng ®· ®ỵc phª dut Ngoµi biƯn ph¸p, tiÕn ®é thi c«ng chóng t«i ®· ®Ư tr×nh hå s¬ thÇu nµy nÕu tróng thÇu chóng t«i ph¶i triĨn khai biƯn ph¸p, tiÕn ®é chi tiÕt cho tõng c«ng viƯc Ngoµi ban chØ huy c«ng trêng tỉ chøc giao ban thêng xuyªn (sau mçi bi lµm viƯc, sau tn ) ®Ĩ ®óc rót kinh nghiƯm, ®iỊu ®é c«ng viƯc nh»m ®¶m b¶o chÊt lỵng cao nhÊt vµ ®óng tiÕn ®é thi c«ng c«ng tr×nh 6/ KiĨm tra ®é lón vµ ¶nh hëng cđa c¸c c«ng tr×nh l©n cËn ThiÕt bÞ kiĨm tra ®é lón, h h¹i c¸c c«ng tr×nh l©n cËn sÏ ®ỵc cung cÊp ®Ĩ kiĨm tra tríc vµ qu¸ tr×nh thi c«ng c«ng tr×nh Tríc thi c«ng nhµ thÇu tiÕn hµnh kh¶o s¸t hiƯn tr¹ng c¸c c«ng tr×nh l©n cËn, mäi h h¹i nh lón, nøt sÏ ®ỵc ghi nhËn l¹i b»ng ¶nh, camera Nhµ thÇu sÏ chän mét vÞ trÝ thÝch hỵp ®Ĩ trun cèt chn cđa c«ng tr×nh lÊy ®ã lµm c¨n cø ®Ĩ thi c«ng vµ theo dâi ®é lón cđa c¸c c«ng tr×nh l©n cËn Víi biƯn ph¸p thi c«ng trªn chóng t«i ®¶m b¶o r»ng kh«ng cã sù cè ®¸ng tiÕc nµo s¶y 7/ ¸p dơng tiÕn bé khoa häc kü tht ®Ĩ thi c«ng c«ng tr×nh Nhµ thÇu sÏ ¸p dơng tiÕn bé khoa häc kü tht ®Ĩ thi c«ng c«ng tr×nh nh viƯc ®a c¸c m¸y mãc thiÕt bÞ hiƯn ®¹i vµ c«ng nghƯ hiƯn ®¹i vµo x©y dùng c«ng tr×nh ®ã lµ: - M¸y trén bª t«ng,c¸c lo¹i m¸y ®Çm bª t«ng tiªn tiÕn - C¸c lo¹i m¸y c¾t,m¸y n thÐp hiƯn ®¹i ®Ĩ thi c«ng cèt thÐp - Trang bÞ c¸c dơng cÇm tay nh m¸y c¾t g¹ch,m¸y bµo gç,m¸y khoan rÊt gän nhĐ vµ hiƯu qu¶ cao Qu¶n lý,tỉ chøc khoa häc c¸c tỉ ®éi chuyªn cã tay nghỊ cao - KÕt ln Trªn ®©y lµ toµn bé nh÷ng biƯn ph¸p kü tht vµ tỉ chøc thi c«ng c¬ b¶n nhÊt mµ Nhµ thÇu dù kiÕn ¸p dơng qóa tr×nh thi c«ng c«ng tr×nh Víi tr×nh ®é chuyªn m«n vµ kinh nghiƯm cđa c¸n bé kü tht, víi tay nghỊ cao cđa c«ng nh©n, víi nh÷ng trang thiÕt Hå s¬ dù thÇu: Nhµ Líp Häc 15 Phßng Thc Trêng THPT Lª H÷u Tr¸c, Hun C M’gar Thut minh biƯn ph¸p thi c«ng bÞ hiƯn ®¹i vµ kh¶ n¨ng hoµn thµnh c«ng viƯc ®· ®ỵc kiĨm nghiƯm qua c¸c dù ¸n nhiỊu n¨m qua Chóng t«i kh¼ng ®Þnh r»ng nÕu ®ỵc Héi ®ång xÐt dut lùa chän , Liªm Danh C«ng ty chóng t«i sÏ hoµn thµnh vµ bµn giao cho Chđ c«ng tr×nh mét c«ng tr×nh ®¶m b¶o vỊ chÊt lỵng, cã tÝnh mü tht cao vµ ®óng tiÕn ®é §¾k L¾k, ngµy 22 th¸ng 11 n¨m 2012 C«ng Ty TNHH X©y Dựng Trường Phó Hå s¬ dù thÇu: Nhµ Líp Häc 15 Phßng Thc Trêng THPT Lª H÷u Tr¸c, Hun C M’gar
- Xem thêm -

Xem thêm: Thuyết minh biện pháp thi công nhà lớp học 03 tầng, Thuyết minh biện pháp thi công nhà lớp học 03 tầng, Thuyết minh biện pháp thi công nhà lớp học 03 tầng, A. m« t¶ chung vÒ c«ng tr×nh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay