đồ án kết cấu thép 2

40 204 0
  • Loading ...
1/40 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/11/2016, 08:58

Đồ án kết cấu thép 2; Do sức nâng của cầu trục không lớn nên chọn phương án tiết diện cột không đổi, với độ cứng là I1. Vì nhịp của khung L = 27 m, nên chọn phương án xà ngang có tiết diện thay đổi hình nêm, dự kiến vị trí thay đổi tiết diện cách đầu xà 4,5 m. Với đoạn xà 4,5 m (tiết diện thay đổi), độ cứng ở đầu và cuối xà là I1 và I2. Với đoạn xà 9 m (tiết diện không đổi), độ cứng là I2. Giả thiết sơ bộ tỷ số I1I2 = 2,8. Do nhà có cầu trục nên chọn kiểu liên kết giữa cột và móng là ngàm tại mặt móng (cốt  0.000). GVHD: Lờ Vn Trỡnh ỏn Kt cu thộp S LIU THIT K TT 25 L 27 Q 5,0 i 10 H1 9,10 B 6,0 W0 0,83 Thit k khung ngang nh cụng nghip mt tng, mt nhp vi s liu nh sau: - Nhp khung ngang: L = 27 m - Bc ct: B=6m - Sc nõng cu trc: Q = T (2 cu trc hot ng, ch lm vic trung bỡnh) - Cao trỡnh ray: H1 = 9,1 m - dc ca mỏi: i = 10 % - Chiu di nh: 132 m - Phõn vựng giú: II - B (a im xõy dng: TP Tuy Hũa) - Vt liu thộp mỏc CCT34 cú cng : f = 21 kN/cm2 fv = 12 kN/cm2 fc = 32 kN/cm2 - Hn tay, dựng que hn N42, bulụng thng v cng cao SVTH: Nguyn Nh Nht Trang GVHD: Lờ Vn Trỡnh ỏn Kt cu thộp PHN TNH TON V THIT K X G 1.1 Ti trng tỏc dng lờn x g - Mỏi lp tụn mỳi km dy 0,7 mm; cú trng lng: g m = 0,074 kN/m2 - Chn s b tit din x g ch [ mó hiu 7CS2,5ì 059 [1] cú cỏc thụng s sau : Ix = 236,84 cm4 Iy = 26,93 cm4 tc tc g xg A = 4,92 cm = 0,0384 kN/m - Chn khong cỏch b trớ gia cỏc x g l axg= 1,5 m - Hot ti tỏc dng c xỏc nh theo TCVN 2737-1995: pmtc = 0,3 kN/m2 - Ti trng tiờu chun v ti trng tớnh toỏn tỏc dng lờn x g: i = 10% = 5, 710 cos = 0,995 ( q tc = g mtc + pmtc a ) cos +g xg ( q tt = g mtc g + pmtc p = ( 0,074 + 0,3) tc xg a ) cos +g xg tc xg 1,5 + 0,0384 = 0,6( kN / m ) 0,995 g = ( 0,074.1,05 + 0,3.1,3) 1,5 + 0,0384 1,05 0,995 = 0,75( kN / m ) 1.2 S tớnh x g y x qy x qx q y Hỡnh 1.1 Mt ct x g - Phõn ti trng theo phng: qxtc = q tc sin qxtt = q tt sin = 0, 75.0, 0995 = 0, 0746(kN/ m) q tcy = q tc cos q tty = q tt cos = 0, 75.0,995 = 0, 746(kN/ m) - S tớnh v biu mụmen: q tt q tt x y B B/2 Mx Mx, max = SVTH: Nguyn Nh Nht q tt x B My B/2 My, max = q tt B y 32 Trang GVHD: Lờ Vn Trỡnh ỏn Kt cu thộp Hỡnh 1.2 S tớnh v biu mụmen theo phng x, y 1.3 Kim tra v cng - Theo hỡnh 1.2 ta cú: M x ,max = M y ,max = qxtt B 0, 0746.62 = = 0,335 ( kNm ) 8 q tty B 32 = 0, 746.62 = 0,83 ( kNm ) 32 - Cụng thc kim tra: = Mx My + f c Wx Wy = 0,335.100.9 0,83.100.(6, 1,87) + = 15, 23 ( kN / cm ) < f c = 21( kN / cm ) 236,84 26,93 - Vy tit din x g ó chn tha v cng 1.4 Kim tra v vừng - Do cú ging x g nờn ta ch xột vừng theo phng y (tc l qx gõy ra): qxtc B 0, 6.cos ( 6.10 ) y = = = 2, 03 ( cm ) 384 EI x 384 2,1.106.236,84 - Cụng thc kim tra: y B B y B = 2, 03 = 3,38.103 < = = 5.103 600 B 200 - Vy tit din x g ó chn tha v vừng SVTH: Nguyn Nh Nht Trang GVHD: Lờ Vn Trỡnh ỏn Kt cu thộp PHN TNH TON V THIT K KHUNG NGANG 2.1 Xỏc nh cỏc kớch thc chớnh ca khung ngang 2.1.1 Theo phng ng - Chiu cao t mt ray cu trc n ỏy x ngang: H2 = HK + bK = 0,87 + 0,3 =1,17 (m) Trong ú: HK = 0,87 m (tra catalo cu trc); bK = 0,33m (khe h an ton gia dm cu trc v x ngang) Chn: H2 =1,2 (m) - Chiu cao ca ct khung, tớnh t mt múng n ỏy x ngang: H = H1 + H2 + H3 = 9,1 + 1,2 + = 10,3 (m) Trong ú: H1: cao trỡnh nh ray; H1 =9,1 m; H3: phn ct chụn di ct mt nn, coi mt múng ct 0.000 (H3 = 0) - Chiu cao ca phn ct tớnh t vai ct dm cu trc n ỏy x ngang: Ht = H2 + Hdct + Hr = 1,2 + 0,6 + 0,2 = (m) 1 H dct = ữ ữB 10 Trong ú - Chiu cao ca phn ct tớnh t mt múng n mt trờn ca vai ct: Hd = H Ht = 10,3 = 8,3 (m) 2.1.2 Theo phng ngang - Vỡ sc trc < 30T nờn coi trc nh v trựng vi mộp ngoi ca ct (ly a = 0) - Khong cỏch t trc nh v ti trc ray cu trc l: L1 = L LK 27 25,5 = = 0, 75 ( m ) 2 - Chiu cao tit din ct chn theo yờu cu cng: 1 1 h = ữ ữH = ữ ữ10,3 = ( 0, 686 ữ 0,515 ) m 15 20 15 20 Chn: h = 55 cm - Kim tra khe h gia cu trc v ct khung : z = L1 h = 0,75 0,55 = 0,2 (m) > zmin = 0,18 (m) 10 % 330 9100 9100 Q=5T 8300 2000 10300 10300 8300 0.000 750 SVTH: Nguyn Nh Nht 25500 27000 750 Trang GVHD: Lờ Vn Trỡnh ỏn Kt cu thộp Hỡnh 2.1 Cỏc kớch thc chớnh ca khung ngang 2.1.3 S tớnh khung ngang Do sc nõng ca cu trc khụng ln nờn chn phng ỏn tit din ct khụng i, vi cng l I1 Vỡ nhp ca khung L = 27 m, nờn chn phng ỏn x ngang cú tit din thay i hỡnh nờm, d kin v trớ thay i tit din cỏch u x 4,5 m Vi on x 4,5 m (tit din thay i), cng u v cui x l I1 v I2 Vi on x m (tit din khụng i), cng l I2 Gi thit s b t s I1/I2 = 2,8 Do nh cú cu trc nờn chn kiu liờn kt gia ct v múng l ngm ti mt múng (ct 0.000) Liờn kt gia ct v x ngang v liờn kt ti nh x ngang l cng.Trc ct khung ly trựng vi trc nh v n gin hoỏ tớnh toỏn v thiờn v an ton S b tớnh khung ngang nh hỡnh 2.2 I2 2000 1200 8300 10300 I2 I1 I1 I2 I1 10300 8300 0.000 I1 4500 9000 9000 4500 27000 Hỡnh 2.2 S tớnh khung ngang 2.2 Ti trng tỏc dng lờn khung ngang 2.2.1 Ti trng thng xuyờn (tnh ti) - dc mỏi i = 10% =5,710 (sin = 0,0995; cos = 0,995) - Ti trng thng xuyờn (tnh ti) tỏc dng lờn khung ngang bao gm: trng lng ca cỏc lp mỏi, trng lng bn thõn x g, trng lng bn thõn khung ngang v dm cu trc - Ti trng mỏi v x g c truyn xung x ngang di dng lc trung t ti u cỏc x g nhng s lng x g nhiu nờn cú th quy v ti phõn b - Trng lng bn thõn cỏc tm lp, lp cỏch nhit v x g mỏi ly 0,15 kN/m2 Tng tnh ti phõn b tỏc dng lờn x ngang: 1,1.0,15.6 = 0,995 ( kN / m ) 0,995 - Trng lng bn thõn ca tụn tng v x g tng ly tng t nh mỏi l 0,15 kN/m Quy thnh ti trung t ti nh ct : 1,1.0,15.10,3.6= 10,197 (kN) - Trng lng bn thõn dm cu trc chn s b l kN/m Quy thnh lc trung v mụmen lch tõm t ti cao trỡnh vai ct: 1,05.1.6 = 6,3 (kN) 6,3.(L1 0,5h) = 6,3.(0,75 0,5.0,55) = 2,99 (kNm) SVTH: Nguyn Nh Nht Trang GVHD: Lờ Vn Trỡnh ỏn Kt cu thộp 10,197 kN 6,3 kN 6,3 kN 2,99 kNm 2,99 kNm 8300 10,197 kN 2000 0,995 kN/m Hỡnh 2.3 S tớnh khung vi ti trng thng xuyờn (tnh ti) 2.2.2 Hot ti mỏi - Theo TCVN 2737-1995, tr s tiờu chun ca hot ti thi cụng hoc sa cha mỏi (mỏi lp tụn) l 0,3 kN/m2; h s vt ti l 1,3 1,3.0,3.6 = 2,35 ( kN / m ) - Quy i v ti trng phõn b lờn x ngang: 0,995 2,35 kN/m 2,35 kN/m Hỡnh 2.4 S tớnh khung vi hot ti mỏi 2.2.3 Ti trng giú - Ti trng giú tỏc dng vo khung ngang gm thnh phn l giú tỏc dng vo ct v giú tỏc dng trờn mỏi Theo TCVN 2737-1995, a im phõn vựng giú II-B, cú ỏp lc tiờu chun Wo = 0,83 kN/m2; h s vt ti 1,2 Cn c vo dng mt bng nh v gúc dc ca mỏi, cỏc h s khớ ng cú th xỏc nh theo s bng III.3 ph lc [1] Ni suy ta cú: ce1 = - 0,357; ce2 = - 0,4; ce3 = - 0,5; k = 1,0048 - Ti trng giú tỏc dng lờn ct: Phớa ún giú: 1,2.0,83.1,0048.0,8.6.1,04 = 4,99 (kN/m) Phớa khut giú: 1,2.0,83.1,0048.0,5.6.1,04 = 3,12 (kN/m) - Ti trng giú tỏc dng lờn mỏi: Phớa ún giú: 1,2.0,83.1,0048.0,357.6 = 2,15 (kN/m) Phớa khut giú: 1,2.0,83.1,0048.0,4.6 = 2,4 (kN/m) SVTH: Nguyn Nh Nht Trang GVHD: Lờ Vn Trỡnh ỏn Kt cu thộp ce1 = - 0,357 ce2 = - 0,4 ce3 = - 0,5 ce = + 0,8 Hỡnh 2.5 S xỏc nh h s khớ ng 2,15 kN/m 2,4 kN/m 4,99 kN/m 3,12 kN/m Giú thi t trỏi sang 2,4 kN/m 2,15 kN/m 3,12 kN/m 4,99 kN/m Giú thi t phi sang Hỡnh 2.6 S tớnh khung vi ti trng giú 2.2.4 Hot ti cu trc - Theo bng II.3 ph lc [1], cỏc thụng s cu trc sc nõng 5T nh sau: Nhp Lk Ch.cao Khong B rng B rng T.lng T.lng p lc p lc gabarit cỏch gabarit ỏy cu trc xe HK Zmin BK KK G Gxe Pmax Pmin (m) (mm) (mm) (mm) (mm) (T) (T) (kN) (kN) 25,5 870 180 4500 3800 9,7 0,495 49,8 23,7 - Ti trng cu trc tỏc dng lờn khung ngang bao gm ỏp lc ng v lc hóm ngang, xỏc nh nh sau: a p lc ng ca cu trc - Ti trng thng ng ca bỏnh xe cu trc tỏc dng lờn ct thụng qua dm cu trc c xỏc nh bng cỏch dựng ng nh hng phn lc gi ta ca dm v xp cỏc bỏnh xe ca cu trc sỏt vo v trớ bt li nht (hỡnh 2.7), xỏc nh c cỏc tung yi ca ng nh hng SVTH: Nguyn Nh Nht Trang GVHD: Lờ Vn Trỡnh ỏn Kt cu thộp 4500 P 4500 CT - 0,25 1500 P 700 P CT - 0,367 0,883 3800 P 3800 6000 2200 6000 Hỡnh 2.7 ng nh hng xỏc nh Dmax, Dmin - T ú xỏc nh c ỏp lc thng ng ln nht v nh nht ca cỏc bỏnh xe cu trc lờn ct: Dmax = nc p Pmax yi = 0,85.1,1.49,8 ( 0, 25 + 0,883 + + 0,367 ) = 116, 41 ( kN ) Dmin = nc p Pmin yi = 0,85.1,1.23, ( 0, 25 + 0,883 + + 0,367 ) = 55, ( kN ) - Cỏc lc Dmax v Dmin thụng qua ray v dm cu trc s truyn vo vai ct, ú s lch tõm so vi trc ct l: e = L1 0,5h =0,75 0,5.0,55 = 0,475 m Tr s ca cỏc mụmen lch tõm tng ng: M max = Dmax e = 116, 41.0, 475 = 55, 29 ( kNm ) 116,41 kN 55,4 kN 26,32 kNm 8300 55,29 kNm 2000 M = Dmin e = 55, 4.0, 475 = 26,32 ( kNm ) 55,4 kN 55,29 kNm 8300 26,32 kNm 116,41 kN 2000 Dmax lờn ct trỏi Dmax lờn ct phi Hỡnh 2.8 S tớnh khung vi ỏp lc ng ca cu trc SVTH: Nguyn Nh Nht Trang GVHD: Lờ Vn Trỡnh ỏn Kt cu thộp b Lc hóm ngang ca cu trc - Lc hóm ngang tiờu chun ca mt bỏnh xe cu trc lờn ray: T1tc = 0, 05 ( Q + Gxe ) 0, 05 ( 50 + 4,98 ) = = 1,37 ( kN ) no 8300 2000 - Lc hóm ngang ca ton cu trc lờn ct t vo cao trỡnh dm hóm (gi thit cỏch vai ct 0,6 m): T = nc p T1tc yi = 0,85.1,1.1,37.(0, 25 + 0,883 + + 0,367) = 3, ( kN ) 3,2 kN 3,2 kN 8300 2000 Lc hóm lờn ct trỏi Lc hóm lờn ct phi Hỡnh 2.9 S tớnh khung vi lc hóm ngang ca cu trc 2.3 Chn s b tit din ct v x Xỏc nh ni lc khung ngang 2.3.1 Chn s b tit din khung a Xỏc nh s b tit din ct * Xỏc nh chiu di tớnh toỏn - Chn phng ỏn ct tit din khụng i Vi t s cng ca x v ct gi thit l bng nhau, ta cú: I n = xa L I cot ữ: H 10,3 ữ = 27 = 0, 43 - Vỡ ct khung liờn kt vi múng l ngm nờn: à= n + 0,56 0, 43 + 0,56 = = 1,318 n + 0,14 0, 43 + 0,14 - Vy chiu di tớnh toỏn mt phng khung ca ct xỏc nh: lx = H = 1, 318.10, = 13, 575 ( m ) - Chiu di tớnh toỏn ct theo phng ngoi mt phng khung (ly) ly bng khong cỏch gia cỏc im c nh khụng cho ct chuyn v theo phng dc nh (dm cu trc, SVTH: Nguyn Nh Nht Trang GVHD: Lờ Vn Trỡnh ỏn Kt cu thộp ging ct, x ngang ) Gi thit b trớ ging ct dc nh bng thộp hỡnh ch [ ti cao trỡnh +4.000, tc l khong gia phn ct tớnh t mt múng n dm hóm, nờn ly = m * Chn s b tit din ct - Chiu cao tit din ct chn t iu kin cng: 1 h = ữ ữH = ( 0, 686 ữ 0,515 ) m 15 20 Chn: h = 55 cm - Theo cỏc iu kin cu to v n nh cc b chn cỏc kớch thc tit din ct: tw = ữ ữh 0, 6cm = ( 0,9 ữ 0, 65 ) 70 100 Chn tw = 0,8 cm b f = ( 0,3 ữ 0, ) h = ( 19,5 ữ 32,5 ) Chn bf = 25 cm t f bf f 21 ; t f t w t f 25 = 0,79cm E 2,1.10 Chn tf = cm - Mụmen quỏn tớnh i vi trc x ca tit din ct: 25.13 0,8.533 Ix = + + 25.1.27 ữ = 46379,3 ( cm ) 12 12 10 x 530 x 10 550 y y 250 Hỡnh 2.10 Tit din ct v tit din u x 4,5m (chn s b) b Xỏc nh s b tit din x ti v trớ thay i tit din - Theo gi thit ban u: ( I1 46379,3 = 2,8 I = = 16564,04 cm I2 2,8 ) - Chn phng ỏn thay i tit din dm l gim chiu cao, nờn tit din ti v trớ thay i cỏc kớch thc khỏc (bf , tf , tw) chn ging nh tit din ct - Mụmen quỏn tớnh theo trc x ca tit din ti v trớ thay i tit din: 25.13 0,8.hw3 hw I2 = + + 25.1 + ữ = 16564, 04 ( cm ) 12 2 12 - Gii h phng trỡnh bc ba trờn ta c nghim: hw = 32,72 cm chn: hw = 33 cm SVTH: Nguyn Nh Nht Trang 10 GVHD: Lờ Vn Trỡnh ỏn Kt cu thộp + trờn: = vỡ c = 3,14 E 2,1.104 = 3,14 = 99,3 > y = 75,32 f 21 + Tra bng 2.1 [1], ta cú: = 0, 65 + 0, 05mx = 0, 65 + 0, 05.3 = 0,8 c = = 0, + 0,8.3 + T (*) = 75,32 = 0, 75 + Vi y tra bng IV.2 ph lc [1], ni suy ta c: y + Kim tra: y = N 174,51 = = 8, ( kN / cm ) < f c = 21( kN / cm ) c y A 0,3.0, 75.92, tha - Kim tra iu kin n nh cc b ca cỏc bn cỏnh v bn bng ct: + Vi bn cỏnh ct: bo 25 0,8 = = 12,1 tf 2.1 Ta cú: i vi ct cú tit din ch I, mnh gii hn ca bn cỏnh ct cú 0,8 < x = 1,94 < nờn: bo = 0,36 + 0,1x t f ( ) E = ( 0,36 + 0,1.1,94 ) f 2,1.104 = 17,51 21 bo bo < t f t f Vy: tha + Vi bn bng ct: Do mx = 5,97 > ; x = 1,94 < v kh nng chu lc ca ct c quyt nh bi iu kin n nh tng th mt phng un ( hw = 1,3 + 0,15x tw ( ) x >y ) nờn: E 2,1.104 = ( 1,3 + 0,15.1,94 ) = 50,31 f 21 hw 53 2,1.104 = = 66, 25 < 3,1 = 98, 03 t 0,8 21 w Ta cú: hw 53 2,1.104 = = 66, 25 < 2,3 = 72, t w 0,8 21 Khụng cn t vỏch cng h hw = 71,67 > w = 50,31 tw tw Tuy nhiờn vy bn bng b mt n nh cc b, coi nh ch cú phn bn bng ct tip giỏp vi hai cỏnh cũn lm vic B rng ca phn bn ny l: h C1 = 0,85tw w = 0,85.0,8.50,31 = 34, 21( cm ) tw Din tớch tit din ct, khụng k n phn bn bng b mt n nh cc b: A ' = 2.0,8.34, 21 + 2.1.25 = 104, 73 ( cm ) > A = 92, ( cm ) Vy khụng cn thay i tit din ct v kim tra li cỏc iu kin n nh tng th 2.4.2 Kim tra tit din x 4,5m SVTH: Nguyn Nh Nht Trang 26 GVHD: Lờ Vn Trỡnh ỏn Kt cu thộp - T bng t hp ni lc, chn cp ni lc tớnh toỏn: N = -41,37 kN M = -235,23 kNm V = -51,61 kN - õy l cp ni lc ti tit din u x, t hp ni lc cỏc trng hp ti trng 1,2 gõy - c trng hỡnh hc ca tit din: A = 53.0,8 + 2.25.1 = 92, ( cm ) Ix = Wx = 25.13 0,8.533 + + 25.1.27 ữ = 46379,3 ( cm ) 12 12 46379,3.2 = 1686,52 ( cm3 ) 55 S f = 25.1.27 = 675 ( cm3 ) mx = M A 235, 23.10 92, = = 31,15 N Wx 41,37 1686,52 - Do mx = 31,15 > 20 me = mx > 20 (vỡ 1) nờn tit din x ngang c tớnh toỏn v kim tra theo iu kin bn: N M 41,37 235, 23.102 x = + = + = 14, ( kN / cm ) < f c = 21( kN / cm ) An Wxn 92, 1686,52 - Ti tit din u x cú mụmen v lc ct cựng tỏc dng nờn cn kim tra ng sut tng ng gia bn cỏnh v bn bng theo cụng thc: td = 12 + 12 1,15 f c Trong ú: M hw 235, 23.102 53 = = 13, 44 ( kN / cm ) Wx h 1686,52 55 VS 51,61.675 = f = = 0,938 ( kN / cm2 ) I x tw 46379,3.0,8 = x = 13, 442 + 3.0, 9382 = 13,537 ( kN / cm ) < 1,15 f c = 24,15 ( kN / cm ) tha - Kim tra n nh cc b ca bn cỏnh v bn bng: bo 25 0,8 E 2,1.104 = = 12,1 < 0,5 = 0,5 = 15,81 tf 2.1 f 21 hw 53 E 2,1.104 = = 66, 25 < 5,5 = 5,5 = 174 tw 0,8 f 21 Bn bng khụng b mt n nh cc b di tỏc dng ca ng sut phỏp nộn (nờn khụng phi t sn dc) hw E 2,1.104 = 66, 25 < 3, = 3, = 101 tw f 21 Bn bng khụng b mt n nh di tỏc dng ca ng sut tip (khụng phi t sn cng ngang) SVTH: Nguyn Nh Nht Trang 27 GVHD: Lờ Vn Trỡnh ỏn Kt cu thộp hw E 2,1.104 = 66, 25 < 2,5 = 2,5 = 79 tw f 21 Bn bng khụng b mt n nh di tỏc dng ca ng sut phỏp v ng sut tip (khụng phi kim tra cỏc ụ bng ) - Vy tit din x 4,5m ó chn l t yờu cu 2.4.3 Kim tra tit din x 9m - T bng t hp ni lc, chn cp ni lc tớnh toỏn: N = -36,54 kN M = 94,11 kNm V = 2,77 kN - õy l cp ni lc ti tit din cui x, t hp ni lc cỏc trng hp ti trng 1,2 gõy - Mụmen chng un cn thit ca tit din x xỏc nh theo cụng thc: Wxyc = 94,11.102 = 448,14 ( cm3 ) 21.1 - Chn s b chiu dy bn bng l tw = 0,8 cm Chiu cao ca tit din x xỏc nh t iu kin ti u v chi phớ vt liu: h = ( 1,15 ữ1, ) 448,14 = ( 27, 21 ữ 28, ) ( cm ) 0,8 chn: h = 30 cm - Chn s b chiu dy bn bng l tf = cm Din tớch tit cn thit ca bn cỏnh x: 30 0,8.283 Afyc = 448,14 ữ = 12,5 ( cm ) 12 29 - Theo cỏc yờu cu v cu to v n nh cc b, chn: bf = 25 cm 10 y x 280 x y 10 300 250 Hỡnh 3.13 Tit din cui x 4,5m v tit din x 9m - c trng hỡnh hc ca tit din: A = 28.0,8 + 2.25.1 = 72, ( cm ) SVTH: Nguyn Nh Nht Trang 28 GVHD: Lờ Vn Trỡnh Ix = 25.13 0,8.283 + + 25.1.14,52 ữ = 11980 ( cm ) 12 12 Wx = 11980.2 = 798,6 ( cm3 ) 30 ỏn Kt cu thộp S f = 25.1.14,5 = 362,5 ( cm3 ) M A 94,11.102 72, mx = = = 23,34 N Wx 36,54 798, - Do mx = 23,34 > 20 me = mx > 20 (vỡ 1) nờn tit din x ngang c tớnh toỏn v kim tra theo iu kin bn: x = N M 36,54 94,11.102 + = + = 12, 28 ( kN / cm ) < f c = 21( kN / cm ) An Wxn 72, 798, - Ti tit din u x cú mụmen v lc ct cựng tỏc dng nờn cn kim tra ng sut tng ng gia bn cỏnh v bn bng theo cụng thc: td = 12 + 12 1,15 f c Trong ú: M hw 94,11.10 28 = = 11( kN / cm ) Wx h 798, 30 VS 2, 77.362, = f = = 0,104 ( kN / cm ) I x tw 11980.0,8 = x = 112 + 3.0,1042 = 11( kN / cm2 ) < 1,15 f c = 24,15 ( kN / cm ) tha - Do tit din x ó chn cú kớch thc nh hn on x 4m nờn khụng cn kim tra n nh cc b ca bn cỏnh v bn bng 2.5.Thit k cỏc chi tit 2.5.1 Vai ct: - Vi chiu cao tit din ct l h = 55 cm, xỏc nh mụmen un v lc ct ti ch liờn kt cụngxụn vai ct vi bn cỏnh ct: M = ( Dmax + Gdct ) ( L1 h ) = ( 116, 41 + 6, 3) ( 0, 75 0,55 ) = 24, 54 ( kNm ) V = Dmax + Gdct = 116, 41 + 6, = 122, 71 ( kN ) - B rng cỏnh dm c chn bng b rng cỏnh ct bfdv = 25 cm Gi thit b rng sn gi dm cu trc bdct = 20 cm.Chn s b b dy cỏc bn cỏnh dm vai l tfdv = cm T ú, b dy bn bng dm vai c xỏc nh t iu kin chu ộp cc b phn lc dm cu trc truyn vo, theo cụng thc: twdv Dmax + Gdct 122, 71 = = 0, 22 ( cm ) dv ( bdct + 2t f ) f c ( 25 + 2.1) 21.1 Chn: twdv = 0,8 cm - Chiu cao dm vai c xỏc nh s b t iu kin bn bng dm vai kh nng chu ct: hwdv V 122, 71 = = 19,17 ( cm ) dv tw f v c 0,8.12.1 Chn: hwdv = 28 cm - Cỏc c trng hỡnh hc ca tit din dm vai: SVTH: Nguyn Nh Nht Trang 29 GVHD: Lờ Vn Trỡnh ỏn Kt cu thộp ( 25 0,8 ) 28 = 11980 cm 25.303 I = ( ) 12 2.12 2.11980 Wxdv = = 798, ( cm3 ) 30 (30 1) S dv = 362,5 ( cm3 ) f = 25.1 dv x - Tr s ca ng sut phỏp v ng sut tip ti ch tip xỳc gia bn cỏnh v bn bng dm vai: = = M hwdv 24,54.102 28 = = 2,86 ( kN / cm ) Wxdv hdv 798, 30 VS dv f dv dv x w I t = 122, 71.362,5 = 4, 64 ( kN / cm ) 11980.0,8 - Vy ng sut tng ng ti ch tip giỏp bn cỏnh ct v bn bng dm vai l: td = 12 + 12 = 2,86 + 3.4, 64 = 8,53 ( kN / cm ) < 1,15 f c = 24,15 ( kN / cm ) - Kim tra n nh cc b bn cỏnh v bn bng dm vai: + Bn cỏnh: bodv ( 25 0,8 ) E 2,1.104 = = 12,1 < = 0,5 = 15,8 t dvf 2.1 f 21 + Bn bng: hwdv 28 E 2,1.104 = = 35 < 2,5 = 2,5 = 79,1 t wdv 0,8 f 21 - Theo cu to chn ng hn liờn kt dm vai vo ct hf = 0,6 cm - Chiu di tớnh toỏn ca cỏc ng hn liờn kt dm vai vi bn cỏnh ca ct xỏc nh nh sau: Phớa trờn cỏnh (2 ng hn): lw = 25 = 24 cm Phớa di cỏnh (4 ng hn): lw = 0,5(25 0,8) 11 cm bn bng (2 ng hn): lw = 28 = 27 cm - T ú, xỏc nh c din tớch tit din v mụmen chng un ca cỏc ng hn liờn kt (coi lc ct ch cỏc ng hn liờn kt bn bng chu): Aw = 2.0, 6.27 = 32, ( cm ) 24.0, 63 11.0, 63 Ww = + 24.0, 6.152 ữ+ + 11.0, 6.142 ữ = 777 ( cm3 ) 12 30 12 - Kh nng chu lc ca ng hn liờn kt c kim tra theo cụng thc: 2 18, 4.102 122, 71 td = ữ + ữ = 777 32, td = 4, 46 ( kN / cm ) < ( f w ) c = 0, 7.18.1 = 12, ( kN / cm ) - Kớch thc ca cp sn gia cng cho bng dm vai ly nh sau: Chiu cao: B rng: SVTH: Nguyn Nh Nht hs = hwdv = 28cm bs = 280 + 40 = 49,3mm 30 Chn: bs = cm Trang 30 GVHD: Lờ Vn Trỡnh ỏn Kt cu thộp t s 2bs f 21 = 2.5 = 0,31cm E 2,1.104 Chn: ts = 0,6 cm B dy: - Cu to vai ct nh hỡnh 3.14 200 10 250 10 50 280 300 50 550 750 1-1 200 150 Hỡnh 3.14 Cu to vai ct 2.5.2 Chõn ct a Tớnh toỏn bn - T bng t hp ni lc, chn cp ni lc tớnh toỏn ti tit din chõn ct: N = -100,51 kN M = 239,70 kNm V = -51,74 kN - Cn c vo tit din ct ó chn, d kin chn phng ỏn cu to chõn ct cho trng hp cú vựng chu kộo bờ tụng múng vi bulụng neo mt phớa chõn ct T ú xỏc nh c b rng ca bn (chn c1 = cm): Bbd = b + 2c1 = 25 + 2.7 = 39 ( cm ) - Chiu di bn c xỏc nh t iu kin chu ộp cc b ca bờ tụng múng: N N + 6M Lbd + = BbdRb,loc B R B R bd b , loc bd b , loc 100,51 100,51 6.239, 7.102 = + + = 62,11( cm ) ữ 2.39.0, 75.1,33 2.39.0, 75.1,33 39.0, 75.1,33 - trờn gi thit bờ tụng múng cú mỏc B20 cú R b = 1,15 kN/cm2 v h s tng cng b = 1,16; tng ng vi mt múng cú kớch thc (0,4x0,8)m; t ú xỏc dnh c R b,loc= 1,33 kN/cm2 - Theo cu to v khong cỏch b trớ bulụng neo, tớnh chiu di ca bn vi gi thit c2 = 13,2 cm v b dy ca dm l 0,8 cm: Lbd = h + 2tdd + 2c2 = 55 + 2.0,8 + 2.13, = 83 ( cm ) - Tớnh li ng sut phn lc ca bờ tụng múng phớa di bn : max = N 6M 100,51 6.239, 7.10 + = + = 0,566 ( kN / cm ) 2 Bbd Lbd Bbd Lbd 39.83 39.83 SVTH: Nguyn Nh Nht Trang 31 GVHD: Lờ Vn Trỡnh N 6M 100,51 6.239, 7.10 = = = 0,504 ( kN / cm ) 2 Bbd Lbd Bbd Lbd 39.83 39.83 271 132 275 1 191 830 191 271 390 132 191 ỏn Kt cu thộp 132 415 0.504 0.566 10 0,385 0,209 440 191 415 140 137,5 137,5 25 23 2 390 Hỡnh 3.15 Kớch thc bn - B dy ca bn chõn ct c xỏc nh t iu kin chu un ca bn ng sut phn lc ca bờ tụng múng Xột cỏc ụ bn : + ễ1 (bn kờ cnh): a2 = d1 = 27,5 (cm); b2 = 19,1 (cm); b2/a2 = 19,1/27,5 = 0,69 Tra bng 2.4 [1], ni suy cú: b = 0,0866 M1 = b1d12 = 0,0866.0,385.27,52 = 25,21 (kNcm) + ễ2 (bn kờ cnh): a2 = d2 = 23,2 (cm); b2 = 10,8 (cm); b2/a2 = 10,8/23,2 = 0,47 Tra bng 2.4 [1], ni suy cú: b = 0,06 M2 = b2d22 = 0,06.0,566.23,22 = 18,27 (kNcm) + Vy b dy ca bn xỏc nh theo: tbd = 6M max 6.25, 21 = = 2, 68 ( cm ) f c 21.1 Chn: tbd = 2,8 cm b Tớnh toỏn dm - Kớch thc ca dm chn nh sau: B dy (ó chn) : tdd = 0,8 cm B rng: bdd = Bdd = 39 cm Chiu cao: hdd ph thuc vo ng hn liờn kt dm vo ct phi kh nng truyn lc ng sut phn lc ca bờ tụng múng - Lc truyn vo mt dm ng sut phn lc ca bờ tụng múng: N dd = ( 14 + 13, 75 ) 39.0, 385 = 416, 66 ( kN ) - Theo cu to, chn chiu cao ng hn liờn kt dm vo ct l hf = 0,6 cm T ú xỏc nh chiu cao tớnh toỏn ca ng hn liờn kt dm vo ct: SVTH: Nguyn Nh Nht Trang 32 GVHD: Lờ Vn Trỡnh lw = ỏn Kt cu thộp N dd 2h f ( f w ) c +1 = 416, 66 + = 28,55 ( cm ) 2.0, ( 0, 7.18 ) Chn chiu cao ca dm : hdd = 34 cm c Tớnh toỏn sn A - S tớnh l dm cụngxụn ngm vo bn bng ct bng ng hn - Ta cú: qs qs = 0, 209.2.13, 75 = 5, 74 ( kN / cm ) qsls2 5, 74.19,12 = = 1047 ( kNcm ) 2 Vs = qs ls = 5, 74.19,1 = 109, 63 ( kN ) Ms = 191 Hỡnh 3.16 S tớnh sn - Chn b dy sn ts = 0,8 cm Chiu cao ca sn c xỏc nh s b t iu kin chu un: 6M s 6.1047 = = 19,33 ( cm ) ts f c 0,8.21.1 hs Chn: hs = 23 cm - Kim tra li tit din sn ó chn theo ng sut tng ng: 2 6.1047 109, 63 td = + = + ữ ữ 0,8.23 0,8.23 2 = 18,07 ( kN / cm ) < 1,15 f c = 24,15 ( kN / cm ) - Theo cu to, chn chiu cao ng hn liờn kt sn A vo bng ct hf = 0,6 cm Din tớch tit din v mụmen chng un ca cỏc ng hn ny l: Aw = 2.0, ( 23 1) = 26, ( cm ) 0, ( 23 1) = 96,8 ( cm3 ) Ww = - Kh nng chu lc ca cỏc ng hn ny c kim tra theo cụng thc: 2 2 M V 1047 109, 63 td = s ữ + s ữ = ữ + ữ 96,8 26, Ww Aw = 11, ( kN / cm ) < ( f w ) c = ( 0, 7.18 ) = 12, ( kN / cm2 ) d Tớnh toỏn sn B - B rng din truyn ti vo sn l: 1,5ls = 1,5.13,2 = 19,8 (cm) qs = 0,566.19,8 = 11, ( kN / cm ) qs ls2 11, 2.13, 22 = = 975, 74 ( kNcm ) 2 Vs = qs ls = 11, 2.13, = 147,84 ( kN ) Ms = - Chn b dy ts = 0,8 cm Chiu cao ca sn c xỏc nh s b t iu kin chu un: hs 6M s 6.975, 74 = = 18, 66 ( cm ) ts f c 0,8.21.1 Chn: hs = 32 cm - Kim tra li tit din sn ó chn theo ng sut tng: SVTH: Nguyn Nh Nht Trang 33 GVHD: Lờ Vn Trỡnh ỏn Kt cu thộp 2 6.1724,98 261,36 td = + = + = 0,8.32 0,8.32 2 = 12, 29 ( kN / cm ) < 1,15 f c = 24,15 ( kN / cm ) - Theo cu to, chn chiu cao ng hn liờn kt sn B vo dm hf = 0,6 cm Din tớch tit din v mụmen chng un ca cỏc ng hn ny l: ( Aw = 2.0,6.( 32 1) = 37,2 cm 0,6.( 32 1) = 192,2 cm Ww = ) ( ) - Kh nng chu lc ca cỏc ng hn ny c kim tra theo cụng thc : 2 2 M V 975, 74 147,84 td = s ữ + s ữ = ữ + ữ = 192, 37, Ww Aw = 6, 44 ( kN / cm ) < ( f w ) c = ( 0, 7.18 ) = 12, ( kN / cm ) e Tớnh toỏn bulụng neo - T bng t hp ni lc, chn cp ni lc chõn ct gõy kộo nhiu nht cho cỏc bulụng neo: N = -14,79 kN M = -211,73 kNm V = 53,18 kN - õy l cp ni lc ó dựng tớnh toỏn ct, cỏc ti trng 1,5 gõy - Tng lc kộo thõn cỏc bulụng neo mt phớa chõn ct: T1 = M N 211,73.10 14,79 + = = 290,81( kN ) Lb 71 - Chn loi bulụng ch to t thộp hp kim thp mỏc 09Mn2Si, tra bng I.10 [1] cú fba = 190 N/mm = 19 kN/cm2 Din tớch tit din cn thit ca mt bulụng neo: Abnyc = T1 290,81 = = 3,82 ( cm ) n1 f ba 4.19 Chn bu lụng 27 cú Abn = 4,59 cm2 (bng II.2 [1]) f Tớnh toỏn ng hn liờn kt ct vo bn - Cỏc ng hn liờn kt tit din ct vo bn c tớnh toỏn trờn quan nim mụmen v lc dc cỏc ng hn bn cỏnh chu, cũn lc ct cỏc ng hn bn bng chu Ni lc tớnh toỏn ng hn chn bng t hp ni lc chớnh l cp dựng tớnh toỏn cỏc bulụng neo - Lc kộo bn cỏnh ct mụmen v lc dc phõn vo: M N 211, 73.10 14, 79 Nk = ữ = ữ = 377,56 ( kN ) 55 h - Tng chiu di tớnh toỏn ca cỏc ng hn liờn kt mt bn cỏnh ct (k c cỏc ng hn liờn kt dm vo bn ): l 1w ( 39 0,8 ) ( 25 0,8 ) ( 39 25 ) = + + = 70, ( cm ) 2 - Chiu cao cn thit ca cỏc ng hn liờn kt bn cỏnh ct: SVTH: Nguyn Nh Nht Trang 34 GVHD: Lờ Vn Trỡnh h1ycf = ỏn Kt cu thộp Nk 377,56 = = 0, 43 ( cm ) l1w ( f w ) c 70, 4.( 0, 7.18) - Chiu cao cn thit ca cỏc ng hn liờn kt bn bng ct: h2ycf = V 53,18 = = 0, 04 ( cm ) l2 w ( f w ) c ( 53 1) ( 0, 7.18) Chn: hf = 0,6 cm 340 320 Dm Sn A 28 230 Sn B 2x4 27 710 120 60 90 1328 390 191 210 191 90 60 120 275 275 132 830 Hỡnh 3.17 Cu to chõn ct 2.5.3.Liờn kt ct vi x ngang - Cp ni lc dựng tớnh toỏn liờn kt l cp gõy kộo nhiu nht cho cỏc bu lụng ti tit din nh ct T bng t hp chn: N = -62,69 kN M = -225,74 kNm V = -40,41 kN - õy l cp ni lc cỏc trng hp ti trng 1,2,8,11 gõy a Tớnh toỏn bu lụng liờn kt - Chn bulụng cng cao cp bn 8.8, ng kớnh bulụng d kin l d = 20 mm (l loi C) B trớ thnh dóy vi khong cỏch cỏc l bulụng tuõn th theo quy nh - Phớa cỏnh ngoi ct b trớ mt cp sn gia cng cho mt bớch, vi kớch thc ly nh sau: B dy: ts tw Chn: ts = 0,8 cm B rng (ph thuc vo kớch thc ca mt bớch) Chn: ls = cm Chiu cao: hs = 1,5ls = 1,5.9 = 13,5 cm Chn: hs = 15 cm - Kh nng chu kộo ca mt bu lụng: [ N ] tb = f tb Abn = 40.2,45 = 98( kN ) Trong ú: ftb: cng tớnh toỏn chu kộo ca bulụng, ftb = 400N/mm2 = 40 kN/cm2; Abn: din tớch tit din thc ca thõn bulụng, Abn = 2,45 cm2 - Kh nng chu trt ca mt bu lụng cng cao [2]: SVTH: Nguyn Nh Nht Trang 35 GVHD: Lờ Vn Trỡnh [ N ]b = ỏn Kt cu thộp f hb A b1 0,25 n f = 0,7.110.3,14.1 .1 = 35,6( kN ) b2 1,7 Trong ú: fhb: cng tớnh toỏn chu kộo ca vt liu bulụng cng cao liờn kt ma sỏt, fhb = 0,7fub; fub: cng kộo t tiờu chun ca vt liu bulụng, bng I.12 [1], fub = 1100 N/mm2 = 110 kN/cm2 (vi mỏc thộp 40Cr); A: din tớch tit din ca thõn bu lụng; b1: h s iu kin lm vic liờn kt, b1 = s bulụng liờn kt n > 10; à, b2: h s ma sỏt v h s tin cy ca liờn kt Vi gi thit l khụng gia cụng b mt cu kin [2] nờn = 0,25; b2=1,7; nf: s lng mt ma sỏt liờn kt, nf = - Theo iu 6.2.5 TCXDVN 338-2005 [3], trũng hp bulụng chu ct v kộo ng thi thỡ cn kim tra cỏc iu kin chu ct v kộo riờng bit - Lc kộo tỏc dng vo mt bulụng dóy ngoi cựng mụmen v lc dc phõn vo (do mụmen cú du õm nờn coi tõm quay trựng vi dóy bulụng phớa cựng): N b ,max = = Mh1 N = 2 hi n 225, 74.102.54 62,69 = ( kN ) 2 2 2 14 ( 8,8 + 17, + 26, + 35, + 44 + 54 ) - Do: Nbmax = 80,27 kN < [N]tb = 98 kN nờn cỏc bulụng cú kh nng chu lc - Kim tra kh nng chu ct ca cỏc bulụng: V 40,11 = = 2,865 ( kN ) < [ N ] b c = 35, ( kN ) n 14 b Tớnh toỏn mt bớch - B dy ca mt bớch c xỏc nh t iu kin chu un: t 1,1 t 1,1 b1 N b ,max ( b + b1 ) f b1 N i (b+h ) f = 1,1 10.80, 27 = 1,14 ( cm ) ( 25 + 10 ) 21 = 1,1 10.80, 27 ( 8,8 + 17, + 26, + 35, + 44 + 54 ) = 1, 42 ( cm ) 54 ( 25 + 54 ) 21 - V: Chn: t = cm c Tớnh toỏn ng hn liờn kt tit din ct (x ngang) vi mt bớch - Tng chiu di tớnh toỏn cỏc ng hn phớa cỏnh ngoi (k c sn) (hỡnh 3.18): l w = ( 12,1 1) + ( 1) = 60, ( cm ) - Lc kộo bn cỏnh ngoi mụmen v lc dc phõn vo: Nk = M N 225, 74.10 62, 69 = = 379 ( kN ) h 55 - Vy chiu cao cn thit ca cỏc ng hn ny l: h fyc = Nk 379 = = 0,5 ( cm ) lw ( f w ) c 60, ( 0, 7.18) SVTH: Nguyn Nh Nht Trang 36 GVHD: Lờ Vn Trỡnh ỏn Kt cu thộp - Chiu cao cn thit ca cỏc ng hn liờn kt bn bng ct vi mt bớch (coi cỏc ng hn ny chu lc ct ln nht nh ct xỏc nh t bng t hp ni lc): h fyc = V 40,11 = = 0, 03 ( cm ) lw ( f w ) c ( 53 1) ( 0, 7.18) - Kt hp vi cu to, chn chiu cao ng hn liờn kt l hf = 0,6 cm 200 bulông thƯờng ỉ18 10 530 550 75 10 75 150 14 bulông ỉ20 530 121 121 45 100 88 88 88 88 88 80 20 20 150 90 10 100 250 xà gồ 45 100 88 88 88 88 88 5525 665 1-1 10 Hỡnh 3.18 Cu to mi ni ct vi x ngang 2.5.4 Mi ni nh x - Trong bng t hp ni lc, chn cp gõy kộo nhiu nht cho cỏc bulụng ti tit din nh x (nh mỏi): N = -36,54 kN M = 94,11 kNm V = 2,77 kN - õy l cp ni lc t hp ni lc cỏc ti trng 1,2 gõy Tng t trờn, chn bulụng cng cao cp bn 8.8, ng kớnh bulụng d kin l d = 20 mm (l loi C) B trớ bulụng thnh hng, phớa ngoi ca bn cỏnh x ngang b trớ cp sn gia cng cho mt bớch, kớch thc nh sau: B dy: ts = 0,8 cm Chiu cao: hs = cm B rng: ls = 1,5hs = 1,5.9 = 13,5 cm Chn: ls = 15 cm - Lc kộo tỏc dng vo mt bulụng dóy di cựng mụmen v lc dc phõn vo (do mụmen cú du dng nờn coi tõm quay trựng vi dóy bulụng phớa trờn cựng) ú: Mh1 N cos V sin N b ,max = hi2 SVTH: Nguyn Nh Nht n n = Trang 37 GVHD: Lờ Vn Trỡnh ỏn Kt cu thộp 100,86.102.39 36,9.0,995 2,84.0,1 = = 75, 26 ( kN ) < [ N ] tb = 98 ( kN ) 2 8 ( 10 + 29 + 39 ) - Kh nng chu ct ca mt bulụng c kim tra theo cụng thc: N sin V cos 36,9.0,1 2,84.0,995 = = 0,108 ( kN ) < [ N ] b c = 35, ( kN ) n - B dy ca mt bớch c xỏc nh t iu kin chu un: t 1,1 t 1,1 b1 N b ,max ( b + b1 ) f = 1,1 15.75, 26 = 1, 27 ( cm ) ( 25 + 15 ) 21 = 1,1 15.75, 26 ( 10 + 29 + 39 ) = 1, 42 ( cm ) 39 ( 25 + 39 ) 21 b1 N i ( b + h1 ) f Chn: t = cm - Tng chiu di tớnh toỏn ca cỏc ng hn phớa cỏnh di (k c sn) xỏc nh tng t trờn l lw = 60,4 cm Lc kộo bn cỏnh di mụmen, lc dc v lc ct gõy ra: M N cos V sin Nk = = h 2 94,11.10 36,54.0, 995 2, 77.0,1 = = 295, 38 ( kN ) 30 2 - Vy chiu cao cn thit ca cỏc ng hn ny l: h fyc = Nk 295,38 = = 0,38 ( cm ) lw ( f w ) c 60, ( 0, 7.18) - Chiu cao cn thit ca cỏc ng hn liờn kt bn bng x vi mt bớch: N sin V cos 36,54.0,1 2, 77.0,995 h fyc = = = 1,32.103 ( cm ) lw ( f w ) c 2.( 28 1) ( 0, 7.18) - Kt hp vi cu to, chn chiu cao ng hn liờn kt l hf = 0,6 cm 20 20 90 300 90 45 100 190 100 45 480 90 ỉ20 45 100 190 100 45 bulông 75 100 250 75 1-1 SVTH: Nguyn Nh Nht Trang 38 GVHD: Lờ Vn Trỡnh ỏn Kt cu thộp Hỡnh 3.19 Cu to mi ni nh x 480 90 300 90 90 20 20 100 45 45 100 190 bulông ỉ20 45 100 190 100 45 2.5.5.Mi ni x ( nhp) Vic tớnh toỏn v cu to mi ni x thc hin tng t nh trờn Do tit din x ngang ti v trớ ni ging nh ti nh mỏi v ni lc ti ch ni x nh hn nờn khụng cn tớnh toỏn v kim tra mi ni Cu to liờn kt nh hỡnh3.20 75 100 250 75 2-2 Hỡnh 3.20 Cu to mi ni x 2.5.6 Liờn kt bn cỏnh vi bn bng ct v x ngang - Lc ct ln nht x ngang l tit din u x Vmax = -51,61 kN Chiu cao cn thit ca ng hn liờn kt gia bn cỏnh v bn bng x ngang theo cụng thc [2]: h fyc = Vmax S f I x ( f w ) c = 51,61.362,5 = 0, 061( cm ) 2.11980 ( 0, 7.18 ) - Kt hp vi cu to, chn chiu cao ng hn hf = 0,6 cm - Tin hnh tng t, chn chiu cao ng hn liờn kt bn cỏnh vi bn bng ct l: hf = 0,6 cm SVTH: Nguyn Nh Nht Trang 39 GVHD: Lờ Vn Trỡnh ỏn Kt cu thộp TI LIU THAM KHO [1] TS Pham Minh Ha va TS oan Tuyờt Ngoc (2009) Thit k khung thep nha cụng nghiờp mụt tõng, mụt nhip, NXB Xõy dng [2] PGS TS Phm Vn Hi (2006) Kt cu thộp cụng trỡnh dõn dng v cụng nghip, NXB Khoa hc v K thut [3] PGS TS Phm Vn Hi va cụng s (2006) - Kt cu thộp (Cu kin c bn) - NXB Khoa hc v K thut [4] TCVN 5575 - 2012 (Tiờu chun thit k kt cu thộp) [5] TCVN 2737 - 1995 (Tiờu chun ti trng v tỏc ng) SVTH: Nguyn Nh Nht Trang 40 [...]... Đồ án Kết cấu thép V Nội lực do lực hãm ngang của cầu trục lên cột trái M N SVTH: Nguyễn Như Nhật Trang 20 GVHD: Lê Văn Trình Đồ án Kết cấu thép V Nội lực do lực hãm ngang của cầu trục lên cột phải SVTH: Nguyễn Như Nhật Trang 21 GVHD: Lê Văn Trình SVTH: Nguyễn Như Nhật Đồ án Kết cấu thép Trang 22 GVHD: Lê Văn Trình SVTH: Nguyễn Như Nhật Đồ án Kết cấu thép Trang 23 GVHD: Lê Văn Trình Đồ án Kết cấu thép. .. 550 8 25 0 Hình 3. 12 Tiết diện cột và tiết diện đầu xà 4,5m - Đặc trưng hình học của tiết diện: A = 53.0,8 + 2. 25.1 = 92, 4 ( cm 2 ) Ix = Iy =  25 .13  0,8.533 + 2 + 25 .1 .27 2 ÷ = 46379,3 ( cm 4 ) 12  12  0,83.53 1 .25 3 +2 = 26 06, 43 ( cm 4 ) 12 12 SVTH: Nguyễn Như Nhật Wx = 46379,3 .2 = 1686, 52 ( cm3 ) 55 Trang 24 GVHD: Lê Văn Trình ix = Đồ án Kết cấu thép 46379,3 = 22 ,18 ( cm ) 92, 4 13,575.1 02 λx... có: αb = 0,0866 → M1 = αbσ1d 12 = 0,0866.0,385 .27 , 52 = 25 ,21 (kNcm) + 2 (bản kê 2 cạnh): a2 = d2 = 23 ,2 (cm); b2 = 10,8 (cm); b2/a2 = 10,8 /23 ,2 = 0,47 Tra bảng 2. 4 [1], nội suy có: αb = 0,06 → M2 = αbσ2d 22 = 0,06.0,566 .23 ,22 = 18 ,27 (kNcm) + Vậy bề dày của bản đế xác định theo: tbd = 6M max 6 .25 , 21 = = 2, 68 ( cm ) → f γc 21 .1 Chọn: tbd = 2, 8 cm b Tính toán dầm đế - Kích thước của dầm đế chọn như sau:... tiết diện: A = 28 .0,8 + 2. 25.1 = 72, 4 ( cm 2 ) SVTH: Nguyễn Như Nhật Trang 28 GVHD: Lê Văn Trình Ix =  25 .13  0,8 .28 3 + 2 + 25 .1.14, 52 ÷ = 11980 ( cm 4 ) 12  12  Wx = 11980 .2 = 798,6 ( cm3 ) 30 Đồ án Kết cấu thép S f = 25 .1.14,5 = 3 62, 5 ( cm3 ) M A 94,11.1 02 72, 4 mx = = = 23 ,34 N Wx 36,54 798, 6 - Do mx = 23 ,34 > 20 → me = ηmx > 20 (vì η ≥ 1) nên tiết diện xà ngang được tính toán và kiểm tra... + 2t f ) f γ c ( 25 + 2. 1) 21 .1 Chọn: twdv = 0,8 cm - Chiều cao dầm vai được xác định sơ bộ từ điều kiện bản bụng dầm vai đủ khả năng chịu cắt: hwdv ≥ 3 V 3 122 , 71 = = 19,17 ( cm ) → dv 2 tw f vγ c 2 0,8. 12. 1 Chọn: hwdv = 28 cm - Các đặc trưng hình học của tiết diện dầm vai: SVTH: Nguyễn Như Nhật Trang 29 GVHD: Lê Văn Trình Đồ án Kết cấu thép ( 25 − 0,8 ) 28 = 11980 cm 4 25 .303 I = 2 ( ) 12 2. 12 2.11980... 2c2 = 55 + 2. 0,8 + 2. 13, 2 = 83 ( cm ) - Tính lại ứng suất phản lực của bê tông móng phía dưới bản đế : σ max = N 6M 100,51 6 .23 9, 7.10 2 + = + = 0,566 ( kN / cm 2 ) 2 2 Bbd Lbd Bbd Lbd 39.83 39.83 SVTH: Nguyễn Như Nhật Trang 31 GVHD: Lê Văn Trình N 6M 100,51 6 .23 9, 7.10 2 = − = − = −0,504 ( kN / cm 2 ) 2 2 Bbd Lbd Bbd Lbd 39.83 39.83 27 1 8 1 32 275 1 1 191 8 2 830 8 191 27 1 390 1 32 8 191 σ min Đồ án. .. M = -23 5 ,23 kNm V = -51,61 kN - Đây là cặp nội lực tại tiết diện đầu xà, trong tổ hợp nội lực do các trường hợp tải trọng 1 ,2 gây ra - Đặc trưng hình học của tiết diện: A = 53.0,8 + 2. 25.1 = 92, 4 ( cm 2 ) Ix = Wx =  25 .13  0,8.533 + 2 + 25 .1 .27 2 ÷ = 46379,3 ( cm 4 ) 12  12  46379,3 .2 = 1686, 52 ( cm3 ) 55 S f = 25 .1 .27 = 675 ( cm3 ) mx = M A 23 5, 23 .10 2 92, 4 = = 31,15 N Wx 41,37 1686, 52 - Do... Kết cấu thép 2 2  6.1 724 ,98   26 1,36  σ td = σ + 3τ =  + 3  = 2   0,8. 32   0,8. 32  2 1 2 1 = 12, 29 ( kN / cm 2 ) < 1,15 f γ c = 24 ,15 ( kN / cm 2 ) - Theo cấu tạo, chọn chiều cao đường hàn liên kết sườn B vào dầm đế hf = 0,6 cm Diện tích tiết diện và mômen chống uốn của các đường hàn này là: ( Aw = 2. 0,6.( 32 − 1) = 37 ,2 cm 2 0,6.( 32 − 1) = 1 92, 2 cm 3 6 2 Ww = 2 ) ( ) - Khả năng chịu... Nguyễn Như Nhật Trang 11 GVHD: Lê Văn Trình Đồ án Kết cấu thép V Nội lực do tĩnh tải M N SVTH: Nguyễn Như Nhật Trang 12 GVHD: Lê Văn Trình Đồ án Kết cấu thép V Nội lực do hoạt tải chất cả mái M SVTH: Nguyễn Như Nhật Trang 13 GVHD: Lê Văn Trình Đồ án Kết cấu thép N V Nội lực do hoạt tải nửa mái trái M N SVTH: Nguyễn Như Nhật Trang 14 GVHD: Lê Văn Trình Đồ án Kết cấu thép V Nội lực do hoạt tải nửa mái phải... ( kN / cm 2 ) < 1,15 f γ c = 24 ,15 ( kN / cm 2 ) - Kiểm tra ổn định cục bộ bản cánh và bản bụng dầm vai: + Bản cánh: bodv ( 25 − 0,8 ) 1 E 2, 1.104 = = 12, 1 < = 0,5 = 15,8 t dvf 2. 1 2 f 21 + Bản bụng: hwdv 28 E 2, 1.104 = = 35 < 2, 5 = 2, 5 = 79,1 t wdv 0,8 f 21 - Theo cấu tạo chọn đường hàn liên kết dầm vai vào cột hf = 0,6 cm - Chiều dài tính toán của các đường hàn liên kết dầm vai với bản cánh của cột
- Xem thêm -

Xem thêm: đồ án kết cấu thép 2, đồ án kết cấu thép 2, đồ án kết cấu thép 2

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay