Câu hỏi trắc nghiệm Đạo đức và văn hóa kinh doanh QT106

109 1,509 12
  • Loading ...
1/109 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/11/2016, 08:54

Câu 1: [Góp ý] Nghĩa vụ nhân văn trách nhiệm xã hội doanh nghiệp liên quan đến đóng góp cho cộng đồng xã hội nào? Chọn câu trả lời • A) Nâng cao chất lượng sống, san sẻ bớt gánh nặng cho phủ, nâng cao lực phát triển nhân cách đạo đức cho người lao động Sai • B) Nâng cao chất lượng sống, nâng cao lực lãnh đạo cho nhân viên, phát triển nhân cách đạo đức cho người lao động Sai • C) Nâng cao chất lượng sống, san sẻ bớt gánh nặng cho phủ, nâng cao lực lãnh đạo cho nhân viên phát triển cho người lao động Sai • D) Nâng cao chất lượng sống, san sẻ bớt gánh nặng cho phủ, nâng cao lực lãnh đạo cho nhân viên, phát triển nhân cách đạo đức cho người lao động Đúng Sai Đáp án là: Nâng cao chất lượng sống, san sẻ bớt gánh nặng cho phủ, nâng cao lực lãnh đạo cho nhân viên, phát triển nhân cách đạo đức cho người lao động Vi: Nghĩa vụ nhân văn bao gồm đóng góp cho cộng đồng xã hội doanh nghiệp Tham khảo: Bài 1, mục 1.3.2 Các chuẩn mực kinh tế xã hội Câu 2: [Góp ý] Đối tượng điều chỉnh đạo đức kinh doanh là: Chọn câu trả lời • A) Tầng lớp doanh nhân làm nghề kinh doanh Sai • B) Khách hàng doanh nhân Sai • C) Các chủ thể hoạt động kinh doanh • Đúng D) Đối thủ cạnh tranh doanh nghiệp Sai Sai Đáp án là: Các chủ thể hoạt động kinh doanh Vi: Đối tượng điều chỉnh đạo đức kinh doanh bao gồm chủ thể tham gia vào hoạt động kinh doanh Tham khảo: Bài 1, mục 1.1.2 Khái niệm đạo đức kinh doanh Câu 3: [Góp ý] Văn hóa đàm phán thương lượng thường coi trọng kỹ nào? Chọn câu trả lời • A) kỹ trả lời Sai • B) kỹ ghi chép • C) kỹ nghe Sai • Đúng D) kỹ đặt câu hỏi Sai Sai Đáp án là: kỹ ghi chép Vi: Đàm phán thương lượng thường đối thoại, gặp gỡ, nói chuyện trực tiếp Tham khảo: Bài 4, mục 4.4.4 Văn hóa đàm phán thương lượng Câu 4: [Góp ý] Xây dựng chương trinh giao ước đạo đức thực chất là: Chọn câu trả lời • • A) Lập phương án, kế hoạch cho việc phổ biến, quán triệt, triển khai thực hệ thống chuẩn mực đạo đức chuẩn mực giao ước đạo đức Đúng B) Lập kế hoạch xây dựng văn hóa doanh nghiệp Sai C) Lập kế hoạch kinh doanh Sai • • D) Lập phương án thực trách nhiệm xã hội doanh nghiệp Sai Sai Đáp án là: Lập phương án, kế hoạch cho việc phổ biến, quán triệt, triển khai thực hệ thống chuẩn mực đạo đức chuẩn mực giao ước đạo đức Vi: Các kế hoạch, phương án khác không liên quan đến giao ước đạo đức doanh nghiệp Tham khảo: Bài 4, mục 4.3.1.Xây dựng chương trình giao ước đạo đức Câu 5: [Góp ý] Các nguyên tắc chuẩn mực đạo đức kinh doanh là: Chọn câu trả lời • A) Tính trung thực, tôn trọng người, gắn lợi ích doanh nghiệp với lợi ích khách hàng xã hội, coi trọng hiệu gắn với trách nhiệm xã hội Sai • B) Tính trung thực; tôn trọng người; gắn lợi ích doanh nghiệp với lợi ích khách hàng xã hội, coi trọng hiệu gắn với trách nhiệm xã hội; bí mật trung thành với trách nhiệm đặc biệt Đúng • C) Tính trung thực; tôn trọng người; gắn lợi ích doanh nghiệp với lợi ích khách hàng xã hội; bí mật trung thành với trách nhiệm đặc biệt Sai • D) Tính trung thực; gắn lợi ích doanh nghiệp với lợi ích khách hàng xã hội, coi trọng hiệu gắn với trách nhiệm xã hội; bí mật trung thành với trách nhiệm đặc biệt.Sai Sai Đáp án là: Tính trung thực; tôn trọng người; gắn lợi ích doanh nghiệp với lợi ích khách hàng xã hội, coi trọng hiệu gắn với trách nhiệm xã hội; bí mật trung thành với trách nhiệm đặc biệt Vi: Vấn đề mang tính đạo đức thường dựa tiêu chí – sai theo quan niệm phổ biến, thức xã hội hành vi trường hợp tương tự – chuẩn mực đạo lý xã hội Tham khảo: Bài 1, mục 1.3.1 Các vấn đề đạo đức kinh doanh Câu 6: [Góp ý] Quan điểm tổ chức định hướng người không bao gồm quan điểm sau đây? Chọn câu trả lời • A) Tổ chức não Sai • B) Tổ chức hệ thống trị Sai • C) Tổ chức công cụ thống trị Sai • D) Tổ chức dòng chảy biến hóa Đúng Sai Đáp án là: Tổ chức dòng chảy biến hóa Vi: Quan điểm thuộc quan điểm tổ chức định hướng môi trường Tham khảo: Bài 4, mục 4.2.1 Quan điểm tổ chức định hướng môi trường Mục 4.2.2 Quan điểm tổ chức định hướng người Câu 7: [Góp ý] Văn hóa quảng bá thương hiệu thuộc Chọn câu trả lời • A) văn hóa hoạt động marketing • B) văn hóa xây dựng phát triển thương hiệu Sai • C) văn hóa ứng xử nội Sai • Đúng D) văn hóa đàm phán thương lượng Sai Sai Đáp án là: văn hóa hoạt động marketing Vi: Thương hiệu nội dung liên quan trực tiếp đến Marketing Tham khảo: Bài 4, mục 4.4.3 Văn hóa hoạt động Marketing Câu 8: [Góp ý] Hoạt động tài kế toán đạo đức biểu nào? Chọn câu trả lời • A) Cho mượn danh kiểm toán viên để hành nghề Sai • B) Liêm chính, khách quan, độc lập cẩn thận • • Đúng C) Giảm giá dịch vụ công ty kiểm toán nhận hợp đồng cung cấp dịch vụ với mức phí thấp nhiều so với mức phí công ty kiểm toán trước Sai D) Điều chỉnh số liệu bảng cân đối kế toán Sai Sai Đáp án là: Liêm chính, khách quan, độc lập cẩn thận Vi: Các hành vi lại sai trái khó phân biệt ranh giới đạo đức phi đạo đức Tham khảo: Bài 2, mục 2.1.1.3 Đạo đức hoạt động kế toán tài Câu 9: [Góp ý] Đạo đức kinh doanh quản trị nguồn nhân lực không liên quan đến vấn đề nào? Chọn câu trả lời • A) Bắt buộc người lao động thực công việc nguy hiểm mà không cho phép họ có hội từ chối, bất chấp thể trạng, bất chấp khả lực họ Sai • B) Không trang bị đầy đủ trang thiết bị an toàn lao động cho người lao động, cố tình trì điều kiện nguy hiểm không đảm bảo sức khỏe nơi làm việc Sai • C) Sử dụng lao động, sử dụng chất xám chuyên gia không đãi ngộ xứng đáng với công sức đóng góp họ Sai • D) Lạm dụng quảng cáo xếp từ nói phóng đại sản phẩm che dấu thật tới lừa gạt hoàn toàn Đúng Sai Đáp án là: Lạm dụng quảng cáo xếp từ nói phóng đại sản phẩm che dấu thật tới lừa gạt hoàn toàn Vi: Vấn đề thuộc đạo đức Marketing Tham khảo: Bài 2, mục 2.1.1.2 Đạo đức Marketing Câu 10: [Góp ý] Đạo đức chủ yếu chức doanh nghiệp không bao gồm: Chọn câu trả lời • A) Đạo đức quản trị nguồn nhân lực Sai • B) Đạo đức Marketing Sai • C) Đạo đức hoạt động kế toán, tài Sai • D) Đạo đức công nghệ kỹ thuật Đúng Sai Đáp án là: Đạo đức công nghệ kỹ thuật Vi: Đạo đức kinh doanh doanh nghiệp tồn chủ yếu chức nhân sự, Marketing, kế toán tài Tham khảo: Bài 2, mục 2.1.1 Đạo đức kinh doanh chức doanh nghiệp Câu 11: [Góp ý] Lý tưởng doanh nghiệp phản ánh qua phương diện? Chọn câu trả lời • A) phương diện.Sai • B) phương diện.Sai • C) phương diện Đúng D) phương diện Sai • Sai Đáp án là: phương diện Vi: Lý tưởng phản ánh qua: Mối quan hệ mang tính nhân văn với môi trường, Bản chất thật lẽ phải, Bản chất người, Bản chất hành vi người, Bản chất mối quan hệ người Tham khảo: Bài 3, mục 3.2.2 Các biểu trưng phi trực quan văn hóa doanh nghiệp Câu 12: [Góp ý] Câu sau sai? Chọn câu trả lời • A) Đạo đức tập hợp nguyên tắc, quy tắc, chuẩn mực xã hội nhằm điều chỉnh, đánh giá hành vi người thân quan hệ với người khác, với xã hội Sai • B) Đạo đức môn khoa học nghiên cứu chất tự nhiên – sai phân biệt lựa chọn – sai, triết lý – sai, quy tắc hay chuẩn mực chi phối hành vi thành viên nghề nghiệp Đúng • C) Đạo đức quy định thái độ, nghĩa vụ, trách nhiệm người thân người khác xã hội Sai D) Đạo đức khuôn mẫu, tiêu chuẩn để xây dựng lối sống, lý tưởng người Sai • Sai Đáp án là: Đạo đức môn khoa học nghiên cứu chất tự nhiên – sai phân biệt lựa chọn – sai, triết lý – sai, quy tắc hay chuẩn mực chi phối hành vi thành viên nghề nghiệp Vi: Đạo đức môn khoa học nghiên cứu mà tâp hợp nguyên tắc quy tắc quy định thái độ, nghĩa vụ, trách nhiệm cong người, tiêu chuẩn xây dựng lối sống, lý tưởng Tham khảo: Bài 1, mục 1.1.1 Khái niệm đạo đức Câu 13: [Góp ý] Để bảo vệ người tiêu dùng, Liên hợp quốc có bản hướng dẫn gửi Chính phủ nước thành viên Hãy cho biết người tiêu dùng có quyền? Chọn câu trả lời • A) quyềnSai • B) quyềnSai • C) quyền Đúng D) quyền Sai • Sai Đáp án là: quyền Vi: Theo hướng dẫn bảo vệ người tiêu dùng Liên hợp quốc Tham khảo: Marketing phong trào bảo hộ người tiêu dùng, 2, mục 2.1.1.2 Đạo đức Marketing Câu 14: [Góp ý] Các loại hinh hối lôô bao gồm: Chọn câu trả lời • A) Các khoản tiền làm cho công việc thuận lợi Sai • B) Tiền hoa hồng cho người trung gian Sai • C) Đóng góp cho trị chi tiêu tiền măă tSai • D) Các khoản tiền làm cho công việc thuận lợi hơn, tiền hoa hồng cho người trung gian, đóng góp cho trị chi tiêu tiền mă ă t Đúng Sai Đáp án là: Các khoản tiền làm cho công việc thuận lợi hơn, tiền hoa hồng cho người trung gian, đóng góp cho trị chi tiêu tiền măă t Vi: Hối lộ tiến hành nhiều hoạt động khác nhằm đạt mục tiêu kinh doanh Tham khảo: Bài 2, mục 2.3 Đạo đức kinh doanh kinh tế toàn cầu Câu 15: [Góp ý] Nghĩa vụ kinh tế trách nhiệm xã hội doanh nghiệp là: Chọn câu trả lời • A) Cung cấp sản phẩm, dịch vụ Sai • B) Tạo công ăn việc làm cho người lao động Sai • • C) Cung cấp sản phẩm, dịch vụ, tạo công ăn việc làm, cạnh tranh, bảo tồn phát triển giá trị Đúng D) Bảo tồn phát triển giá trị Sai Sai Đáp án là: Cung cấp sản phẩm, dịch vụ, tạo công ăn việc làm, cạnh tranh, bảo tồn phát triển giá trị Vi: Nghĩa vụ kinh tế trách nhiệm xã hội doanh nghiệp quan tâm đến cách thức phân bổ hệ thống xã hội nguồn lực sử dụng để làm sản phẩm dịch vụ Tham khảo: Bài 1, mục 1.3.2 Các chuẩn mực kinh tế xã hội Câu 16: [Góp ý] Câu câu sai nói dạng văn hóa doanh nghiệp Quinn MeGrath? Chọn câu trả lời • A) văn hóa kinh tế Sai • B) văn hóa triết lý Sai • C) văn hóa làm làm, chơi chơi • Đúng D) văn hóa thứ bậc Sai Sai Đáp án là: văn hóa làm làm, chơi chơi Vi: Theo cách phân loại Quinn MeGrath Tham khảo: Bài 3, mục 3.3.3 Các dạng văn hóa doanh nghiệp Quinn MeGrath Câu 17: [Góp ý] Yếu tố tạo quyền lực? Chọn câu trả lời • A) thông tin, trừng phạt, sức khỏe Sai • B) địa vị, sức khỏe, mối quan hệ Sai • C) mối quan hệ, khen thưởng, sáng tạo Sai • D) thông tin, địa vị, mối quan hệ Đúng Sai Đáp án là: thông tin, địa vị, mối quan hệ Vi: Sự sáng tạo sức khỏe không thuộc yếu tố tạo quyền lực Tham khảo: Bài 4, mục 4.1.2 Năng lực lãnh đạo quyền lực người quản lý Câu 18: [Góp ý] Câu câu sai nói đặc trưng phi trực quan văn hóa doanh nghiệp? Chọn câu trả lời • A) Các đặc trưng phi trực quan văn hóa doanh nghiệp bao gồm lý tưởng, niềm tin, thái độ Sai • B) Các đặc trưng phi trực quan văn hóa doanh nghiệp bao gồm lý tưởng, thái độ, lịch sử phát triển Sai • C) Các đặc trưng phi trực quan văn hóa doanh nghiệp bao gồm lý tưởng, lịch sử phát triển truyền thống văn hóa Sai • D) Các đặc trưng phi trực quan văn hóa doanh nghiệp bao gồm lý tưởng, nghi lễ, niềm tin Đúng Sai Đáp án là: Các đặc trưng phi trực quan văn hóa doanh nghiệp bao gồm lý tưởng, nghi lễ, niềm tin Vi: Nghi lễ thuộc biểu trưng trực quan văn hóa doanh nghiệp Tham khảo: Bài 3, mục 3.2.1 Các biểu trưng trực quan văn hóa doanh nghiệp mục 3.2.2 Các biểu trưng phi trực quan văn hóa doanh nghiệp Câu 19: [Góp ý] Các nhân tố tạo lập văn hóa doanh nghiệp nhân tố nào? Chọn câu trả lời • A) Phong cách lãnh đạo mang triết lý văn hóa, quản lý hình tượng Sai • B) Phương châm hành động, phong cách lãnh đạo mang triết lý văn hóa, tổ chức hệ thống Sai • C) Quản lý hình tượng, phương châm hành động, tổ chức hệ thống Sai D) Phong cách lãnh đạo mang triết lý văn hóa, quản lý hình tượng, tổ chức • hệ thống Đúng Sai Đáp án là: Phong cách lãnh đạo mang triết lý văn hóa, Quản lý hình tượng, Các tổ chức hệ thống Vi: Phương châm hành động thể quan điểm triết lý đạo đức cá nhân người giúp định hình phong cách lãnh đạo mang triết lý văn hóa Tham khảo: Bài 3, mục 3.4 Nhân tố tạo lập văn hóa doanh nghiệp Câu 20: [Góp ý] Bản chất thay đổi văn hóa doanh nghiệp có đặc trưng Chọn câu trả lời • A) đặc trưng Sai • B) đặc trưng Sai • C) đặc trưng • Đúng D) đặc trưng Sai Sai Đáp án là: đặc trưng Vi: Bao gồm đặc trưng: Có thể tạo lập, hình thành từ việc củng cố, hình thành từ hoà nhập, thay đổi Tham khảo: Bài 3, mục 3.4.1 Phong cách lãnh đạo mang triết lý văn hóa Câu 21: [Góp ý] Đạo đức kinh doanh xem xét quan hệ với đối tượng hữu quan chủ yếu ? Chọn câu trả lời • A) Chủ sở hữu người lao động • B) Khách hàng đối thủ cạnh tranh Sai • C) Chủ sở hữu đối thủ cạnh tranh Sai • Sai D) Chủ sở hữu người lao động, Khách hàng đối thủ cạnh tranh Sai Đáp án là: Chủ sở hữu người lao động, Khách hàng đối thủ cạnh tranh Vi: Các đối tượng hữu quan bao gồm tất người bên bên doanh nghiệp Tham khảo: Bài 2, mục 2.1.2 Đạo đức kinh doanh quan hệ với đối tượng hữu quan Câu 22: Đúng [Góp ý] Các lĩnh vực có mâu thuẫn bao gồm: Chọn câu trả lời • A) Marketing, phương tiện kỹ thuật, nhân lực Sai • B) Kế toán tài chính, quản lý, chủ sở hữu, người lao động, khách hàng Sai • C) Chính phủ, cộng đồng, ngành Sai • D) Marketing, phương tiện kỹ thuật, nhân lực, kế toán tài chính, quản lý, chủ sở hữu, người lao động, khách hàng, Chính phủ, cộng đồng, ngành Đúng Sai Đáp án là: Marketing, phương tiện kỹ thuật, nhân lực, kế toán tài chính, quản lý, chủ sở hữu, người lao động, khách hàng, Chính phủ, cộng đồng, ngành Vi: Mâu thuẫn tồn tất lĩnh vực kinh tế Tham khảo: Bài 1, mục 1.2.1 Nguồn gốc đạo đức kinh doanh Câu 23: [Góp ý] Văn hóa không thuộc dạng văn hóa doanh nghiệp Harrion/Handy? Chọn câu trả lời • A) văn hóa vai trò Sai • B) văn hóa quyền lực Sai • C) văn hóa cá nhân Sai • D) văn hóa quy trình Đúng Sai Đáp án là: văn hóa quy trình Vi: Theo cách phân loại Harrion Handy Tham khảo: Bài 3, mục 3.3.1 Các dạng văn hóa doanh nghiệp Harrion/Handy Câu 24: [Góp ý] Bản chất nguồn gốc vấn đề đạo đức gi? Chọn câu trả lời • A) Sự tự mâu thuẫn Sai • B) Sự mâu thuẫn Sai • C) Sự mâu thuẫn hay tự mâu thuẫn • Đúng D) Sự tương đồng Sai Sai Đáp án là: Sự mâu thuẫn hay tự mâu thuẫn Vi: Xuất phát từ mâu thuẫn hay tự mâu thuẫn để nảy sinh đạo đức để hóa giải mâu thuẫn Tham khảo: Bài 1, mục 1.2.1 Nguồn gốc đạo đức kinh doanh Câu 25: [Góp ý] Câu sau sai nói nguyên nhân hối lô ô ? Chọn câu trả lời • A) Vì đối thủ cạnh tranh hối lộ Sai • B) Thiếu quản lý đào tạo chống hối lộ cho đội ngũ bán hàng Sai • C) Áp lực phải đạt doanh thu Sai • D) Đóng góp cho trị Đúng Sai Đáp án là: Đóng góp cho trị Vi: Đóng góp cho trị dạng hối lộ, nguyên nhân Tham khảo: Bài 2, mục 2.3 Đạo đức kinh doanh kinh tế toàn cầu Câu 26: [Góp ý] Văn hóa dạng văn hóa Daft? Chọn câu trả lời • A) tiến triểnSai • B) thích ứng • C) quyền lựcSai • Đúng D) phó thác Sai Sai Đáp án là: thích ứng Vi: Theo cách phân loại Daft Tham khảo: Bài 3, mục 3.3.5 Các dạng văn hóa doanh nghiệp Daft Câu 27: [Góp ý] Thế chương trinh tuân thủ đạo đức có hiệu quả? Chọn câu trả lời • A) Giúp doanh nghiệp giảm khả bị phạt phản ứng tiêu cực công chúng hành động sai trái Đúng B) Trách nhiệm hành động kinh doanh nằm tay cán quản lý • cao cấp Sai • C) Tính hiệu chương trình tuân thủ đạo đức xác định thiết kế việc thực Sai • D) Nó phải giải cách có hiệu nguy liên quan đến doanh nghiệp cụ thể phải trở thành phận văn hóa tổ chức Sai Sai Đáp án là: Giúp doanh nghiệp giảm khả bị phạt phản ứng tiêu cực công chúng hành động sai trái Vi: Một chương trình tuân thủ đạo đức hiệu giúp doanh nghiệp tránh trách nhiệm pháp lý Tham khảo: Bài 2, mục 2.2.1 Xây dựng chương trình tuân thủ đạo đức Câu 28: [Góp ý] Xác minh người hữu quan bước thứ nhận diện vấn đề đạo đức kinh doanh? Chọn câu trả lời • A) Bước thứ • B) Bước thứ hai Sai • C) Bước thứ baSai • Đúng D) Bước thứ tư Sai Sai Đáp án là: Bước thứ Vi: Theo quy trình nhận diện vấn đề đạo đức kinh doanh Tham khảo: Bài 1, mục 1.2.1 Quy trình nhận diện vấn đề đạo đức kinh doanh Câu 29: [Góp ý] Hinh thức cạnh tranh lành mạnh doanh nghiê ô p Chọn câu trả lời • A) Ăn cắp bí mâă t thương mạiSai • B) Sao chép, làm nhái sản phẩm Sai • C) Gièm pha hàng hóa dối thủ cạnh tranh Sai D) Không ngừng cải tiến công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm • Đúng Sai Đáp án là: Không ngừng cải tiến công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm Vi: Đây hành vi cạnh tranh khuyến khích, ngày đem lại lợi ích cho người tiêu dùng Tham khảo: Bài 2, mục 2.1.2 Đạo đức kinh doanh quan hệ với đối tượng hữu quan Câu 30: [Góp ý] Biểu văn hóa ứng xử nội thông qua mối quan hệ: Chọn câu trả lời • A) Cấp – Cấp dưới, Cấp – Cấp trên, Đồng nghiệp, Công việc • B) Cấp – Cấp dưới, Cấp – Cấp trên, Đồng nghiệp Sai • C) Cấp – cấp Sai Đúng D) Đồng nghiệpSai • Sai Đáp án là: Cấp – Cấp dưới, Cấp – Cấp trên, Đồng nghiệp, Công việc Vi: Văn hóa ứng xử nội thông qua tất mối quan hệ tồn doanh nghiệp Tham khảo: Bài 4, mục 4.4.1 Văn hóa ứng xử nội doanh nghiệp Câu 31: [Góp ý] Những biểu trưng trực quan văn hóa doanh nghiệp có biểu trưng điển hinh? Chọn câu trả lời • A) biểu trưng điển hình Sai • B) biểu trưng điển hình Sai • C) biểu trưng điển hình Sai D) biểu trưng điển hình • Đúng Sai Đáp án là: biểu trưng điển hình Vi: Biểu trưng trực quan điển hình bao gồm: kiến trúc đặc trưng, nghi lễ, giai thoại, biểu tượng, ngôn ngữ hiệu, ấn phẩm điển hình Tham khảo: Bài 3, mục 3.2.1 Các biểu trưng trực quan văn hóa doanh nghiệp Câu 32: [Góp ý] Câu sau đúng? Chọn câu trả lời • A) Cách tiếp cận “quyền vô hạn” quản lý dẫn tới mô hình “phân quyền” Sai • B) Cách tiếp cận “tượng trưng” quản lý dẫn tới mô hình “tập quyền” Sai • • C) Cách tiếp cận thực tiễn thừa nhận vai trò quyền lực lớn người quản lý Đúng D) Cả cách tiếp cận “tương trưng” “quyền vô hạn” quản lý không ảnh hưởng đến mô hình quyền lực doanh nghiệp Sai Sai Đáp án là: Cách tiếp cận thực tiễn thừa nhận vai trò quyền lực lớn người quản lý Vi: Cách tiếp cận “quyền vô hạn” quản lý dẫn tới mô hình tập quyền, cách tiếp cận tượng trưng dẫn tới mô hình phân quyền Tham khảo: Bài 4, mục 4.1.1 Vai trò người quản lý Câu 33: [Góp ý] Phong cách lãnh đạo sau coi tích cực hiệu quả tạo bầu không khí phân khích tổ chức? Chọn câu trả lời • A) phong cách ủy thác • B) phong cách dân chủ Sai • C) phong cách hữu Sai • Đúng D) phong cách bề Sai Sai Đáp án là: phong cách ủy thác Vi: Phong cách khích lệ cấp theo đuổi hoài bão, mục tiêu lâu dài, tạo môi trường động, chấp nhận thay đổi Tham khảo: Bài 4, mục 4.1.3 Phong cách lãnh đạo Giảng viên viết Giảng viên duyệt Ban sư phạm Đại diện ngành Câu 34: [Góp ý] Câu sau câu nói khoản tiền làm cho công việc thuận lợi hơn? Chọn câu trả lời • A) Việc chi tiền mặt cho nhân vật quan trọng qua quỹ đen hình thức khác, thường nước thứ ba Sai • B) Việc định người trung gian (các đại lý nhà tư vấn) để làm cho việc bán hàng thuận lợi theo phương thức không thường lệ, việc chi tiền hoa hồng cho họ, không xứng với dịch thương mại thường lệ họ Sai • C) Chỉ tiêu khoản tiền nhỏ tiền mặt dạng tiền boa quà cho quan chức phủ nhỏ để xúc tiến rõ ràng khâu vận chuyển hàng, tài liệu giao dịch quy trình khác Đúng • D) Việc đóng góp cho trị nhằm mục đích giành ưu tiên trực tiếp gián tiếp Sai Sai Đáp án là: Chỉ tiêu khoản tiền nhỏ tiền mặt dạng tiền boa quà cho quan chức phủ nhỏ để xúc tiến rõ ràng khâu vận chuyển hàng, tài liệu giao dịch quy trình khác Vi: Các khoản tiền làm cho công việc thuận lợi phổ biến với mục đích xúc tiến, đẩy nhanh trình Tham khảo: Bài 2, mục 2.3 Đạo đức kinh doanh kinh tế toàn cầu Câu 35: [Góp ý] Quan điểm tổ chức «bộ não» có điểm mạnh vận dụng quản lý là: Chọn câu trả lời • A) Tiết chế khả tự vận động thành viên việc phân chia tổ chức theo chức Đúng • B) Tăng cường mức tính tự chủ cá khó thống tổ chức Sai • C) Tự tổ chức đòi hỏi thay đổi không dễ đạt Sai • D) Đòi hỏi thay đổi quan niệm, phong cách, phương pháp quản lý khó đạt Sai Sai Đáp án là: Tiết chế khả tự vận động thành viên việc phân chia tổ chức theo chức Vi: Tự sáng tạo tốt nhiên cần phải có giới hạn hoạch định chiến lược cụ thể Tham khảo: Bài 4, mục 4.2.2 Quan điểm tổ chức định hướng người Câu 36: [Góp ý] Trinh tự nhân tố chủ chốt cho việc xây dựng đạo đức kinh doanh? Chọn câu trả lời Điểm: 0/1 Câu19 [Góp ý] Điểm : Biểu văn hóa ứng xử cấp – cấp cần tránh: Chọn câu trả lời • A) Quan tâm đến sống riêng tư nhân viên • B) Quan tâm đến thông tin phản hồi từ phía nhân viên • C) Nghệ thuật khen thưởng • D) Chỉ dùng người thân thiết Sai Đáp án là: Chỉ dùng người thân thiết Vi: Dùng người thân hạn chế việc dùng nhân tài tích cực có tính sáng tạo Tham khảo: Bài 4, mục 4.4.1 Văn hóa ứng xử nội doanh nghiệp Không Điểm: 0/1 Câu20 [Góp ý] Điểm : Câu nói sau sai? Chọn câu trả lời • A) Văn hóa doanh nghiệp định hướng khách hàng tạo trung thành khách hàng • B) Văn hóa doanh nghiệp định hướng khách hàng thúc đẩy ưu cạnh tranh doanh nghiệp • C) Văn hóa doanh nghiệp định hướng khách hàng tăng cường xây dựng mối quan hệ có lợi cân doanh nghiệp • D) Văn hóa doanh nghiệp định hướng khách hàng đặt lợi nhuận kỳ kinh doanh hết Văn hóa không thuộc dạng văn hóa doanh nghiệp Scholz? Chọn câu trả lời • A) văn hóa tiến triển • B) văn hóa nội sinh • C) văn hóa hòa nhập • D) văn hóa ngoại sinh Sai Đáp án là: văn hóa hòa nhập Vi: Theo cách phân loại Scholz Tham khảo: Bài 3, mục 3.3.4 Các dạng văn hóa doanh nghiệp Scholz Không Điểm: 0/1 Câu2 [Góp ý] Điểm : Văn hóa thuộc dạng văn hóa doanh nghiệp Dael/ Kennedy? Chọn câu trả lời • A) văn hóa vai trò • B) văn hóa quyền lực • C) văn hóa nam nhi • D) văn hóa hòa nhập Sai Đáp án là: văn hóa nam nhi Vi: Theo cách phân loại Dael/Kennedy Tham khảo: Bài 3, mục 3.3.2 Các dạng văn hóa doanh nghiệp Dael/Kennedy Không Điểm: 0/1 Câu3 [Góp ý] Điểm : Lý tưởng doanh nghiệp phản ánh qua phương diện? Chọn câu trả lời • A) phương diện • B) phương diện • C) phương diện • D) phương diện Sai Đáp án là: phương diện Vi: Lý tưởng phản ánh qua: Mối quan hệ mang tính nhân văn với môi trường, Bản chất thật lẽ phải, Bản chất người, Bản chất hành vi người, Bản chất mối quan hệ người Tham khảo: Bài 3, mục 3.2.2 Các biểu trưng phi trực quan văn hóa doanh nghiệp Không Điểm: 0/1 Câu4 [Góp ý] Điểm : Văn hóa không thuộc dạng văn hóa doanh nghiệp Harrion/Handy? Chọn câu trả lời • A) văn hóa vai trò • B) văn hóa quyền lực • C) văn hóa cá nhân • D) văn hóa quy trình Sai Đáp án là: văn hóa quy trình Vi: Theo cách phân loại Harrion Handy Tham khảo: Bài 3, mục 3.3.1 Các dạng văn hóa doanh nghiệp Harrion/Handy Không Điểm: 0/1 Câu5 [Góp ý] Điểm : Các loại lễ nghi bản bao gồm: Chọn câu trả lời • A) Chuyển giao, củng cố, liên kết • B) Củng cố, chuyển giao • C) Củng cố, chuyển giao, nhắc nhở, liên kết • D) Củng cố, chuyển giao, nhắc nhở, liên kết, liên hoan Sai Đáp án là: Củng cố, chuyển giao, nhắc nhở, liên kết Vi: Theo nội dung cụ thể biểu trưng trực quan nghi lễ văn hóa doanh nghiệp có nội dung Tham khảo: Bài 3, mục 3.2.1 Các biểu trưng trực quan văn hóa doanh nghiệp Không Điểm: 0/1 Câu6 [Góp ý] Điểm : Văn hóa không thuộc dạng văn hóa doanh nghiệp Daft? Chọn câu trả lời • A) văn hóa hòa nhập • B) văn hóa thích ứng • C) văn hóa vai trò • D) văn hóa quán Sai Đáp án là: văn hóa vai trò Vi: Theo cách phân loại Daft Tham khảo: Bài 3, mục 3.3.5 Các dạng văn hóa doanh nghiệp Daft Không Điểm: 0/1 Câu7 [Góp ý] Điểm : Câu xác nói văn hóa doanh nghiệp Chọn câu trả lời • A) Văn hoá doanh nghiệp toàn hoạt động vật chất tinh thần mà loài người sáng tạo lịch sử quan hệ với người, với tự nhiên với xã hội, đúc kết lại thành hệ giá trị chuẩn mực xã hội • B) Văn hoá doanh nghiệp định nghĩa hệ thống ý nghĩa, giá trị, niềm tin chủ đạo, nhận thức phương pháp tư thành viên tổ chức đồng thuận có ảnh hưởng phạm vi rộng đến cách thức hành động thành viên • C) Văn hoá doanh nghiệp hệ thống định hình phát triển trình lịch sử, bao gồm nhiều yếu tố hợp thành hệ giá trị, tập quán, thói quen, lối ứng xử, chuẩn mực xã hội • D) Văn hoá doanh nghiệp tảng tinh thần xã hội, vừa mục tiêu vừa động lực thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội Sai Đáp án là: Văn hoá doanh nghiệp định nghĩa hệ thống ý nghĩa, giá trị, niềm tin chủ đạo, nhận thức phương pháp tư thành viên tổ chức đồng thuận có ảnh hưởng phạm vi rộng đến cách thức hành động thành viên Vi: Các khái niệm lại xác nói văn hóa nói chung Tham khảo: Bài 3, mục 3.1.2 Khái niệm văn hóa doanh nghiệp Không Điểm: 0/1 Câu8 [Góp ý] Điểm : Câu câu sai nói biểu trưng trực quan văn hóa doanh nghiệp? Chọn câu trả lời • A) Biểu trưng trực quan văn hóa doanh nghiệp bao gồm nghi lễ, giai thoại, biểu tượng • B) Biểu trưng trực quan văn hóa doanh nghiệp bao gồm nghi lễ, ngôn ngữ, giai thoại • C) Biểu trưng trực quan văn hóa doanh nghiệp bao gồm lý tưởng, nghi lễ, giai thoại • D) Biểu trưng trực quan văn hóa doanh nghiệp bao gồm nghi lễ, giai thoại, kiến trúc đặc trưng Sai Đáp án là: Biểu trưng trực quan văn hóa doanh nghiệp bao gồm lý tưởng, nghi lễ, giai thoại Vi: Lý tưởng thuộc biểu trưng phi trực quan văn hóa doanh nghiệp Tham khảo: Bài 3, mục 3.2.1 Các biểu trưng trực quan văn hóa doanh nghiệp mục 3.2.2 Các biểu trưng phi trực quan văn hóa doanh nghiệp Không Điểm: 0/1 Câu9 [Góp ý] Điểm : Văn hóa không thuộc dạng văn hóa doanh nghiệp Sethia Klinow? Chọn câu trả lời • A) văn hóa thờ • B) văn hóa chu đáo • C) văn hóa hòa nhập • D) văn hóa hiệp lực Sai Đáp án là: văn hóa hòa nhập Vi: Theo cách phân loại Sethia Klinow Tham khảo: Bài 3, mục 3.3.6 Các dạng văn hóa doanh nghiệp Sethia Klinow Không Điểm: 0/1 Câu10 [Góp ý] Điểm : Văn hóa dạng văn hóa doanh nghiệp Deal Kennedy? Chọn câu trả lời • A) thứ bậc • B) phó thác • C) chu đáo • D) hòa nhập Sai Đáp án là: phó thác Vi: Theo cách phân loại Dael/Kennedy Tham khảo: Bài 3, mục 3.3.2 Các dạng văn hóa doanh nghiệp Dael/Kennedy Không Điểm: 0/1 Câu11 [Góp ý] Điểm : Quan điểm tổ chức “cơ thể sống” có thiếu sót là: Chọn câu trả lời • A) Coi tổ chức hệ thống mở, phát triển liên tục • B) Tổ chức nhìn nhận đa dạng phụ thuộc môi trường • C) Cá nhân tổ chức định phần môi trường • D) Tổ chức tồn nhờ thích nghi linh hoạt Sai Đáp án là: Cá nhân tổ chức định phần môi trường Vi: Tổ chức cấu trúc sinh vật, mà sản phẩm hoạt động người tượng xã hội Tham khảo: Bài 4, mục 4.2.1 Quan điểm tổ chức định hướng môi trường Không Điểm: 0/1 Câu12 [Góp ý] Điểm : Quan điểm tổ chức cỗ máy có điểm mạnh vận dụng quản lý là: Chọn câu trả lời • A) Yêu cầu môi trường ổn định • B) Thụ động • C) Thiếu tình người • D) Cơ chế phù hợp tổ chức cấu nhiệm vụ đơn giản Sai Đáp án là: Cơ chế phù hợp tổ chức cấu nhiệm vụ đơn giản Vi: Tổ chức có cấu nhiệm vụ đơn giản thường có môi trường ổn định, sản phẩm chuẩn mực lâu dài, yêu cầu cao độ xác, nghề nghiệp đào tạo theo chuẩn mực Tham khảo: Bài 4, mục 4.2.2 Quan điểm tổ chức định hướng người Không Điểm: 0/1 Câu13 [Góp ý] Điểm : Yếu tố tạo quyền lực? Chọn câu trả lời • A) thông tin, trừng phạt, sức khỏe • B) địa vị, sức khỏe, mối quan hệ • C) mối quan hệ, khen thưởng, sáng tạo • D) thông tin, địa vị, mối quan hệ Sai Đáp án là: thông tin, địa vị, mối quan hệ Vi: Sự sáng tạo sức khỏe không thuộc yếu tố tạo quyền lực Tham khảo: Bài 4, mục 4.1.2 Năng lực lãnh đạo quyền lực người quản lý Không Điểm: 0/1 Câu14 [Góp ý] Điểm : Vai trò văn hóa ứng xử nội doanh nghiệp bao gồm: Chọn câu trả lời • A) Hứng khởi làm việc, củng cố quyền lực • B) Củng cố tinh thần hợp tác, củng cố quyền lực • C) Hứng khởi làm việc, củng cố tinh thần hợp tác • D) Củng cố quyền lực, câng cao hiệu công việc Sai Đáp án là: Hứng khởi làm việc, củng cố tinh thần hợp tác Vi: Củng cố quyền lực không nằm vai trò văn hóa ứng xử nội doanh nghiệp Tham khảo: Bài 4, mục 4.4.1 Văn hóa ứng xử nội doanh nghiệp Không Điểm: 0/1 Câu15 [Góp ý] Điểm : Quan điểm tổ chức định hướng người không bao gồm quan điểm sau đây? Chọn câu trả lời • A) Tổ chức não • B) Tổ chức hệ thống trị • C) Tổ chức công cụ thống trị • D) Tổ chức dòng chảy biến hóa Sai Đáp án là: Tổ chức dòng chảy biến hóa Vi: Quan điểm thuộc quan điểm tổ chức định hướng môi trường Tham khảo: Bài 4, mục 4.2.1 Quan điểm tổ chức định hướng môi trường Mục 4.2.2 Quan điểm tổ chức định hướng người Không Điểm: 0/1 Câu16 [Góp ý] Điểm : Quan điểm tổ chức «dòng chảy biến hóa» có thiếu sót là: Chọn câu trả lời • A) Chỉ giải vấn đề tổ chức cách chủ quan, manh mún, đơn phương • B) Khó tiếp cận tác động đến tương lai • C) Xung đột thay đổi biến hóa tất yếu • D) Gợi giới người cố gắng điều khiển óc Sai Đáp án là: Khó tiếp cận tác động đến tương lai Vi: Cách tiếp cận nhấn mạnh vào viêc nhận thức lô-gích vấn đề thông qua khứ Tham khảo: Bài 4, mục 4.2.1 Quan điểm tổ chức định hướng môi trường Không Điểm: 0/1 Câu17 [Góp ý] Điểm : Quan điểm tổ chức «bộ não» có điểm mạnh vận dụng quản lý là: Chọn câu trả lời • A) Tiết chế khả tự vận động thành viên việc phân chia tổ chức theo chức • B) Tăng cường mức tính tự chủ cá khó thống tổ chức • C) Tự tổ chức đòi hỏi thay đổi không dễ đạt • D) Đòi hỏi thay đổi quan niệm, phong cách, phương pháp quản lý khó đạt Sai Đáp án là: Tiết chế khả tự vận động thành viên việc phân chia tổ chức theo chức Vi: Tự sáng tạo tốt nhiên cần phải có giới hạn hoạch định chiến lược cụ thể Tham khảo: Bài 4, mục 4.2.2 Quan điểm tổ chức định hướng người Không Điểm: 0/1 Câu18 [Góp ý] Điểm : Yếu tố không tạo quyền lực? Chọn câu trả lời • A) khen thưởng • B) trừng phạt • C) mối quan hệ • D) sức khỏe Sai Đáp án là: Sức khỏe Vi: Không thuộc yếu tố tạo quyền lực Tham khảo: Bài 4, mục 4.1.2 Năng lực lãnh đạo quyền lực người quản lý Không Điểm: 0/1 Câu19 [Góp ý] Điểm : Các khía cạnh văn hóa cần lưu ý xây dựng thành tố thương hiệu: Chọn câu trả lời • A) Đặt tên thương hiệu, Xây dựng logo thương hiệu • B) Xây dựng logo thương hiệu, Xây dựng câu hiệu • C) Xây dựng câu hiệu, Xây dựng logo thương hiệu, Quảng cáo • D) Đặt tên thương hiệu, Xây dựng logo thương hiệu, Xây dựng tính cách thương hiệu, Xây dựng câu hiệu Sai Đáp án là: Đặt tên thương hiệu, Xây dựng logo thương hiệu, Xây dựng tính cách thương hiệu, Xây dựng câu hiệu Vi: Có khía cạnh cần lưu ý xây dựng thành tố thương hiệu Tham khảo: Bài 4, mục 4.4.2 Văn hóa xây dựng phát triển thương hiệu Không Điểm: 0/1 Câu20 [Góp ý] Điểm : Biểu văn hóa ứng xử cấp – cấp cần tránh: Chọn câu trả lời • A) Quan tâm đến sống riêng tư nhân viên • B) Quan tâm đến thông tin phản hồi từ phía nhân viên • C) Nghệ thuật khen thưởng • D) Chỉ dùng người thân thiết [...]... đánh giá, hướng dẫn và kiểm soát hành vi của các chủ thể kinh doanh Đúng B) Đạo đức kinh doanh chính là đạo đức được vận dụng vào trong hoạt động kinh • doanhSai • C) Đạo đức kinh doanh là một dạng đạo đức nghề nghiệp Sai D) Đạo đức kinh doanh là đạo đức Sai • Sai Đáp án đúng là: Đạo đức kinh doanh là một tập hợp các nguyên tắc, chuẩn mực có tác dụng điều chỉnh, đánh giá, hướng dẫn và kiểm soát hành... 2.3 Đạo đức kinh doanh trong nền kinh tế toàn cầu Câu 22: [Góp ý] Văn hóa nào không thuộc về các dạng văn hóa doanh nghiệp của Harrion/Handy? Chọn một câu trả lời • A) văn hóa vai trò Sai • B) văn hóa quyền lực Sai • C) văn hóa cá nhân Sai • D) văn hóa quy trình Đúng Sai Đáp án đúng là: văn hóa quy trình Vi: Theo cách phân loại của Harrion và Handy Tham khảo: Bài 3, mục 3.3.1 Các dạng văn hóa doanh. .. 2, mục 2.3 Đạo đức kinh doanh trong nền kinh tế toàn cầu Câu 23: [Góp ý] Văn hóa nào không thuộc về các dạng văn hóa doanh nghiệp của Scholz? Chọn một câu trả lời • A) văn hóa tiến triển Sai • B) văn hóa nội sinh Sai • C) văn hóa hòa nhập • Đúng D) văn hóa ngoại sinh Sai Sai Đáp án đúng là: văn hóa hòa nhập Vi: Theo cách phân loại của Scholz Tham khảo: Bài 3, mục 3.3.4 Các dạng văn hóa doanh nghiệp... của Scholz Câu 24: [Góp ý] Văn hóa nào không thuộc về các dạng văn hóa doanh nghiệp của Harrion/Handy? Chọn một câu trả lời • A) văn hóa vai trò Sai • B) văn hóa quyền lực Sai • C) văn hóa cá nhân Sai • D) văn hóa quy trình Đúng Sai Đáp án đúng là: văn hóa quy trình Vi: Theo cách phân loại của Harrion và Handy Tham khảo: Bài 3, mục 3.3.1 Các dạng văn hóa doanh nghiệp của Harrion/Handy Câu 25: [Góp... Bài 2, mục 2.1.1.1 Đạo đức trong quản trị nguồn nhân lực Câu 3: [Góp ý] Câu nào là câu sai khi nói về các dạng văn hóa doanh nghiệp của Quinn và MeGrath? Chọn một câu trả lời • A) văn hóa kinh tế Sai • B) văn hóa triết lý Sai • C) văn hóa làm ra làm, chơi ra chơi • Đúng D) văn hóa thứ bậc Sai Sai Đáp án đúng là: văn hóa làm ra làm, chơi ra chơi Vi: Theo cách phân loại của Quinn và MeGrath Tham khảo:... thể kinh doanh Vi: Khái niệm đạo đức kinh doanh Tham khảo: Bài 1, mục 1.1.2 Khái niệm đạo đức kinh doanh Câu 28: [Góp ý] Các hệ thống trong tổ chức là nhân tố tạo lập văn hóa doanh nghiệp bao gồm: Chọn một câu trả lời • A) Hệ thống chính thức về đạo đức, hệ thống các nhóm trong doanh nghiệp, quản lý hình tượng Sai • B) Hệ thống chính thức về đạo đức, hệ thống tổ chức chung, hệ thống các giá trị đạo đức. .. Harrion/Handy Câu 39: [Góp ý] Văn hóa nào không thuộc về các dạng văn hóa doanh nghiệp của Scholz? Chọn một câu trả lời • A) văn hóa tiến triển Sai • B) văn hóa nội sinh Sai • C) văn hóa hòa nhập • Đúng D) văn hóa ngoại sinh Sai Sai Đáp án đúng là: văn hóa hòa nhập Vi: Theo cách phân loại của Scholz Tham khảo: Bài 3, mục 3.3.4 Các dạng văn hóa doanh nghiệp của Scholz Câu 40: [Góp ý] Câu nào sau đây... trò Vi: Theo cách phân loại của Harrion và Handy Tham khảo: Bài 3, mục 3.3.1 Các dạng văn hóa doanh nghiệp của Harrion/Handy Câu 13: [Góp ý] Văn hóa nào không thuộc về các dạng văn hóa doanh nghiệp của Daft? Chọn một câu trả lời • A) văn hóa hòa nhập Sai • B) văn hóa thích ứng Sai C) văn hóa vai trò • • Đúng D) văn hóa nhất quán Sai Sai Đáp án đúng là: văn hóa vai trò Vi: Theo cách phân loại của Daft... một câu trả lời • A) Đạo đức kinh doanh chỉ quy định thái độ, nghĩa vụ, trách nhiệm của mỗi người đối với bản thân cũng như đối với người khác Đúng • B) Đạo đức kinh doanh là một dạng đạo đức nghề nghiệp và có tính đặc thù của hoạt động kinh doanh Sai • C) Đạo đức kinh doanh là một tập hợp các nguyên tắc, chuẩn mực có tác dụng điều chỉnh, đánh giá, hướng dẫn và kiểm soát hành vi của các chủ thể kinh doanh. .. đạo đức; xây dựng và truyền đạt các tiêu chuẩn đạo đức; thiết lập hệ thống điều hành kiểm soát; cải thiện liên tục chương trình tuân thủ đạo đức Vi: Theo trình tự xây dựng đạo đức kinh doanh trong doanh nghiệp Tham khảo: Bài 2, mục 2.2 Xây dựng đạo đức kinh doanh Câu 36: [Góp ý] Nghĩa vụ về nhân văn trong trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp liên quan đến những đóng góp cho cộng đồng và xã hội như thế
- Xem thêm -

Xem thêm: Câu hỏi trắc nghiệm Đạo đức và văn hóa kinh doanh QT106, Câu hỏi trắc nghiệm Đạo đức và văn hóa kinh doanh QT106, Câu hỏi trắc nghiệm Đạo đức và văn hóa kinh doanh QT106

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay