DỰ ÁN SỬA CHỮA VÀ NÂNG CẤP HẠ TẦNG GIAO THÔNG TẠI HUYỆN SÌN HỒ , LAI CHÂU

76 787 0
  • Loading ...
1/76 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/11/2016, 08:54

MỤC LỤCLỜI MỞ ĐẦU ................................................................................................................ 1CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ DỰ ÁN .................................................................... 21.1. GIAI ĐOẠN CHUẨN BỊ DỰ ÁN ............................................................................. 21.2. GIAI ĐOẠN TRIỂN KHAI DỰ ÁN........................................................................... 21.2.1. Gia cố mái taluy (tỉnh lộ) .............................................................................. 21.2.2. Xây cầu treo dân sinh .................................................................................... 31.2.3. Các mục tiêu của dự án ................................................................................. 3CHƢƠNG 2: MÔ TẢ DỰ ÁN VÀ PHÂN TÍCH DỰ ÁN .......................................... 52.1. TÊN DỰ ÁN ........................................................................................................ 52.2. LOẠI HÌNH DỰ ÁN .............................................................................................. 52.3. THỜI GIAN THỰC HIỆN DỰ ÁN ............................................................................ 52.4. PHÂN TÍCH ĐỊA ĐIỂM THỰC HIỆN DỰ ÁN ............................................................ 52.4.1. Địa hình ......................................................................................................... 52.4.2. Tỉnh lộ 129 .................................................................................................... 6CHƢƠNG 3. MỤC TIÊU KỸ THUẬT CỦA DỰ ÁN ................................................ 83.1. GIA CỐ MÁI TALUY TRONG VIỆC NÂNG CẤP ĐƢỜNG .......................................... 83.2. CẦU DÂN SINH ................................................................................................... 83.3. CÁC BÊN THAM GIA DỰ ÁN ................................................................................ 8CHƢƠNG 4: PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ VÀ PHÁC THẢO DỰ ÁN ...................... 104.1. NGHIÊN CỨU THỊ TRƢỜNG ............................................................................... 104.2. GIỚI THIỆU ĐÔI NÉT VỀ NƠI THỰC HIỆN CÔNG TRÌNH ...................................... 104.2.1. Tỉnh lộ 129 .................................................................................................. 114.2.2. Cầu treo Hoàng Hồ ..................................................................................... 124.3. MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ THỰC TRẠNG ................................................................ 144.3.1. Tỉnh lộ 129 .................................................................................................. 144.3.2. Cầu treo ....................................................................................................... 15CHƢƠNG 5. CÁC YÊU CẦU CỦA DỰ ÁN ............................................................. 205.1. CÁC CĂN CỨ PHÁP LÝ ...................................................................................... 205.1.1. Về việc xây dựng cầu dân sinh ................................................................... 205.1.2. Về việc gia cố mái taluy và lắp đặt biển báo .............................................. 225.2. TỔ CHỨC THI CÔNG TỔNG THỂ ......................................................................... 23CHƢƠNG 6: VÒNG ĐỜI DỰ ÁN ............................................................................. 246.1. CAC CONG VIỆC CHINH TRONG GIAI DOẠN HINH THANH DỰ AN. ..................... 246.2. CAC GIAI DOẠN QUẢN LÝ DỰ AN TƢƠNG ỨNG VỚI CAC GIAI DOẠN CỦA MỘT VONG DỜI DỰ AN:........................................................................................................ 24CHƢƠNG 7 : PHÂN TÍCH SWOT ........................................................................... 277.1. PHÂN TÍCH SWOT CỦA CHỦ ĐẦU TƢ ............................................................... 277.1.1. Điểm mạnh .................................................................................................. 277.1.2. Điểm yếu: .................................................................................................... 27 7.1.3. Cơ hội .......................................................................................................... 277.1.4. Thách thức ................................................................................................... 277.2. PHÂN TÍCH SWOT CỦA DỰ ÁN ........................................................................ 287.2.1. Điểm mạnh .................................................................................................. 287.2.2. Điểm yếu ..................................................................................................... 287.2.3. Cơ hội .......................................................................................................... 287.2.4. Thách thức ................................................................................................... 297.3. MA TRẬN SWOT .......................................................................................... 29CHƢƠNG 8: PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ KỸ THUẬT CỦA DỰ ÁN .................. 328.1. THI CÔNG LẮP ĐẶT BIỂN BÁO GIAO THÔNG ..................................................... 328.2. GIA CỐ MÁI TALUY BẰNG PHƢƠNG PHÁP LÁT CỎ ............................................. 328.2.1. Công tác chuẩn bị: ....................................................................................... 328.2.2. Kỹ thuật trồng ............................................................................................. 338.2.2.1. Chuẩn bị bề mặt trƣớc khi trồng .......................................................... 338.2.2.2. Cách trồng ............................................................................................ 338.2.2.3. Thời điểm trồng: .................................................................................. 348.2.3. Chăm sóc: .................................................................................................... 348.2.4. Giám sát, nghiệm thu: ................................................................................. 358.2.5. Chăm sóc hàng năm: ................................................................................... 358.3. CẦU DÂN SINH ................................................................................................. 358.3.1. Tiêu chuẩn thiết kế ...................................................................................... 35CHƢƠNG 9. PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA DƢ ÁN ................................................................................................................................. 399.1. CƠ CẤU VỐN .................................................................................................... 399.2. CHI PHÍ QUẢN LÝ DỰ ÁN .................................................................................. 429.3. CHI PHÍ DỰ PHÒNG ........................................................................................... 43CHƢƠNG 10: TỔ CHỨC LẬP KẾ HOẠCH VÀ THỰC HIỆN DỰ ÁN .............. 4610.1. TỔ CHỨC DỰ ÁN............................................................................................... 4610.1.1. Cơ cấu, tổ chức ........................................................................................ 4610.1.2. Sơ đồ tổ chức ........................................................................................... 4610.1.3. Nhiệm vụ của Tổ kế hoạch và xây dựng dự án ....................................... 4610.1.4. Nhiệm vụ của Tổ thực hiện dự án ........................................................... 4710.1.5. Nhiệm vụ của Tổ quản lý tài chính dự án ............................................... 4710.2. LẬP KẾ HOẠCH................................................................................................. 4710.3. GIAI ĐOẠN SAU THI CÔNG ............................................................................... 5410.4. PHÂN BỔ NGUỒN LỰC ...................................................................................... 55CHƢƠNG 11. KIỂM SOÁT DỰ ÁN ......................................................................... 5711.1. LẬP KẾ HOẠCH CHẤT LƢỢNG ........................................................................... 5711.1.2. Quy định về chất lƣợng ........................................................................... 6011.2. TIÊU CHUẨN CHẤT LƢỢNG .............................................................................. 6111.2.1. Dựa trên tiêu chuẩn ................................................................................. 6111.2.2. Nội dung .................................................................................................. 6111.3. BIỆN PHÁP GIÁM SÁT ....................................................................................... 61 CHƢƠNG 12: KIỂM SOÁT CHI PHÍ ...................................................................... 62 TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG ĐỀ TÀI : DỰ ÁN SỬA CHỮA VÀ NÂNG CẤP HẠ TẦNG GIAO THÔNG TẠI HUYỆN SÌN HỒ , LAI CHÂU Danh sách nhóm: Phạm Đình Quang: 71306668 Nguyễn Hoàng Phƣớc Thành: 71306691 Nguyễn Minh Sang: 71306676 Đinh Trịnh Quý: 71306671 Nguyễn Lê Uyên Phƣơng: 71306303 Nguyễn Lê Trúc Nhi: 71306252 Lê Trọng Nhân: 71306638 Huỳnh Nhật Trƣờng: 71306762 TP.HCM ngày 18 tháng năm 2016 NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ DỰ ÁN 1.1 GIAI ĐOẠN CHUẨN BỊ DỰ ÁN .2 1.2 GIAI ĐOẠN TRIỂN KHAI DỰ ÁN 1.2.1 Gia cố mái taluy (tỉnh lộ) 1.2.2 Xây cầu treo dân sinh 1.2.3 Các mục tiêu dự án CHƢƠNG 2: MÔ TẢ DỰ ÁN VÀ PHÂN TÍCH DỰ ÁN 2.1 TÊN DỰ ÁN 2.2 LOẠI HÌNH DỰ ÁN 2.3 THỜI GIAN THỰC HIỆN DỰ ÁN 2.4 PHÂN TÍCH ĐỊA ĐIỂM THỰC HIỆN DỰ ÁN 2.4.1 Địa hình 2.4.2 Tỉnh lộ 129 CHƢƠNG MỤC TIÊU KỸ THUẬT CỦA DỰ ÁN 3.1 3.2 3.3 GIA CỐ MÁI TALUY TRONG VIỆC NÂNG CẤP ĐƢỜNG CẦU DÂN SINH CÁC BÊN THAM GIA DỰ ÁN CHƢƠNG 4: PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ VÀ PHÁC THẢO DỰ ÁN 10 4.1 NGHIÊN CỨU THỊ TRƢỜNG .10 4.2 GIỚI THIỆU ĐÔI NÉT VỀ NƠI THỰC HIỆN CÔNG TRÌNH 10 4.2.1 Tỉnh lộ 129 11 4.2.2 Cầu treo Hoàng Hồ .12 4.3 MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ THỰC TRẠNG 14 4.3.1 Tỉnh lộ 129 14 4.3.2 Cầu treo .15 CHƢƠNG CÁC YÊU CẦU CỦA DỰ ÁN .20 5.1 CÁC CĂN CỨ PHÁP LÝ 20 5.1.1 Về việc xây dựng cầu dân sinh 20 5.1.2 Về việc gia cố mái taluy lắp đặt biển báo 22 5.2 TỔ CHỨC THI CÔNG TỔNG THỂ 23 CHƢƠNG 6: VÒNG ĐỜI DỰ ÁN .24 6.1 6.2 CAC CONG VIỆC CHINH TRONG GIAI DOẠN HINH THANH DỰ AN 24 CAC GIAI DOẠN QUẢN LÝ DỰ AN TƢƠNG ỨNG VỚI CAC GIAI DOẠN CỦA MỘT VONG DỜI DỰ AN: 24 CHƢƠNG : PHÂN TÍCH SWOT 27 7.1 PHÂN TÍCH SWOT CỦA CHỦ ĐẦU TƢ .27 7.1.1 Điểm mạnh 27 7.1.2 Điểm yếu: 27 7.1.3 Cơ hội 27 7.1.4 Thách thức 27 7.2 PHÂN TÍCH SWOT CỦA DỰ ÁN 28 7.2.1 Điểm mạnh 28 7.2.2 Điểm yếu .28 7.2.3 Cơ hội 28 7.2.4 Thách thức 29 7.3 MA TRẬN SWOT 29 CHƢƠNG 8: PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ KỸ THUẬT CỦA DỰ ÁN 32 8.1 THI CÔNG LẮP ĐẶT BIỂN BÁO GIAO THÔNG .32 8.2 GIA CỐ MÁI TALUY BẰNG PHƢƠNG PHÁP LÁT CỎ .32 8.2.1 Công tác chuẩn bị: .32 8.2.2 Kỹ thuật trồng .33 8.2.2.1 Chuẩn bị bề mặt trƣớc trồng 33 8.2.2.2 Cách trồng 33 8.2.2.3 Thời điểm trồng: 34 8.2.3 Chăm sóc: 34 8.2.4 Giám sát, nghiệm thu: 35 8.2.5 Chăm sóc hàng năm: 35 8.3 CẦU DÂN SINH 35 8.3.1 Tiêu chuẩn thiết kế 35 CHƢƠNG PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA DƢ ÁN 39 9.1 9.2 9.3 CƠ CẤU VỐN 39 CHI PHÍ QUẢN LÝ DỰ ÁN 42 CHI PHÍ DỰ PHÒNG 43 CHƢƠNG 10: TỔ CHỨC LẬP KẾ HOẠCH VÀ THỰC HIỆN DỰ ÁN 46 10.1 TỔ CHỨC DỰ ÁN .46 10.1.1 Cơ cấu, tổ chức 46 10.1.2 Sơ đồ tổ chức 46 10.1.3 Nhiệm vụ Tổ kế hoạch xây dựng dự án .46 10.1.4 Nhiệm vụ Tổ thực dự án 47 10.1.5 Nhiệm vụ Tổ quản lý tài dự án .47 10.2 LẬP KẾ HOẠCH .47 10.3 GIAI ĐOẠN SAU THI CÔNG .54 10.4 PHÂN BỔ NGUỒN LỰC 55 CHƢƠNG 11 KIỂM SOÁT DỰ ÁN 57 11.1 LẬP KẾ HOẠCH CHẤT LƢỢNG 57 11.1.2 Quy định chất lƣợng 60 11.2 TIÊU CHUẨN CHẤT LƢỢNG 61 11.2.1 Dựa tiêu chuẩn 61 11.2.2 Nội dung 61 11.3 BIỆN PHÁP GIÁM SÁT .61 CHƢƠNG 12: KIỂM SOÁT CHI PHÍ 62 12.1 KIỂM SOÁT CHI PHÍ NGUYÊN VẬT LIỆU 62 12.2 KIỂM SOÁT CHI PHÍ NHÂN CÔNG 62 12.3 QUẢN LÝ RỦI RO 63 CHƢƠNG 13: AN TOÀN LAO ĐỘNG .67 13.1 AN TOÀN KHI SỬ DỤNG NGUYÊN VẬT LIỆU 67 13.2 AN TOÀN VỀ ĐIỆN 67 13.3 AN TOÀN VỀ CHÁY NỔ .67 13.4 AN TOÀN TRONG KHI THI CÔNG .68 13.5 BIỆN PHÁP AN NINH BẢO VỆ VÀ VỆ SINH MÔI TRƢỜNG 69 13.5.1 An ninh 69 13.5.2 Vệ sinh môi trƣờng 69 KẾT LUẬN 70 LỜI MỞ ĐẦU Trong năm gần đây, nề kinh tế nƣớc ta có bƣớc chuyển đổi mạnh mẽ, từ kinh tế nông nghiệp nông thôn dần sang kinh tế công nghiệp đại dịch vụ Kéo theo đó, đời sống ngƣời dân ngày nâng cao, nhiên nơi ngƣời dân có đƣợc lợi ích Chẳn hạn nhƣ sinh sống khu vực kinh tế không đƣợc phát triển vấn đề Ở tỉnh vùng núi cao phía bắc , nơi mà thƣờng xuyên chịu ảnh hƣởng thiên tai sống ngƣời dân trở nên vô khó khăn Không , nạn sạt sở khu vực triền núi lại khiến giai thông trở nên khó khăn , với công trình bị xuống cấp mà chƣa có chi phí sửa chữa Để hội nhập quốc tế nƣớc ta cần phải giải đƣợc mối lo cuốc sống cho ngƣời dân Một cầu , đƣờng an toàn vấn đề to tát nhƣng niềm tin dân xã hội để họ yên tâm học tập lao động Trẻ em không cần phải lội sông suối đến trƣờng , bà thấp chạy xe qua đƣờng đầy sỏi đá mong muốn thiết tha sống khu vực miền núi phía Bắc , đặc biệt huyện Sìn Hồ , Lai Châu Hƣởng ứng kế hoạch xây 400 cầu dân sinh Bộ GTVT để đáp ứng nhu cầu đƣợc có đƣợc hạ tầng giao thông an toàn, có đề xuất dự án sửa chữa nâng cấp hạ tầng giao thông huyện Sìn Hồ , Lai Châu Dự án đƣợc xây dựng sở pháp lý, mục tiêu pham vi dự án đồng thời đƣợc trình bày cách cụ thể, rõ ràng, dễ hiểu sinh động, tạo tin cậy cho dự án đầu tƣ xây dựng có quy mô lớn Mặc dù có nhiều cố gắng nhƣng thời gian có hạn nên dự án tránh khỏi thiếu sót Chúng mong nhận đƣợc góp ý kiến Giảng Viên bạn để dự án ngày đƣợc hoàn thiện CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ DỰ ÁN Mỗi năm có hàng trăm ngàn trẻ em vùng cao bị chết đuối đƣờng đến trƣờng phƣơng tiện để đến trƣờng thƣờng phải lội qua sông, qua suối vừa sâu vừa nguy hiểm với sách dép nặng nề , cầu tự chế yếu ớt chí cầu đƣợc địa phƣơng xây nên không đủ độ an toàn cần thiết Ở xã vùng cao có nhiều cầu treo dân sinh để phục vụ bà nhƣng lâu dần thành cầu treo “ tử thần” Ở vùng núi phía bắc , đặc biệt xã , huyện thành , sở vật chất hạ tầng nguồn cung cấp nhu cầu thiết yếu gần nhƣ không Bà nơi phải di chuyển hàng chục km ngày để đến đƣợc nội thành để làm việc học tập Tuy nhiên , đƣờng gặp phải xuống cấp nghiêm trọng mà chƣa có biện pháp khắc phục dẫn đến giao thông ngày khó khăn Xây cầu đơn giản tạo khác biệt đáng kể cộng đồng Không giúp trẻ nhỏ đối mặt với hiểm nguy hàng ngày, cầu giúp cải thiện tình trạng kinh tế-xã hội biến đổi cộng đồng cƣ dân bị cách trở sông suối Nhƣng cầu đảm bảo cho bà lại an toàn , phải đồng thời cải tạo đƣờng đến nội thành để bà đƣợc thuận tiện trình sinh sống làm việc Hơn , việc cải tạo đƣờng làm cho việc xây cầu trở nên dễ dàng đƣờng dẫn đến địa điểm xây cầu  1.1 Giai đoạn chuẩn bị dự án Thành lập ban quản lý dự án phòng ban  Khảo sát thiết kế xây dựng  Thẩm định phê duyệt thiết kế lập tổng dự toán  Tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà thầu  Tập kết vật liệu chuẩn bị phƣơng án chống cháy nổ 1.2 Giai đoạn triển khai dự án 1.2.1 Gia cố mái taluy (tỉnh lộ)  Dọn dẹp đất đá , cát đƣờng  Triển khai biện pháp gia cố mái taluy , chống sạt lở  Đặt biển báo giao thông 1.2.2 Xây cầu treo dân sinh  Tái xây dựng lại cách phá bỏ cầu treo cũ  Gia cố, làm móng, san nền, đào đắp đất  Xây cầu dân sinh 1.2.3 Các mục tiêu dự án Đây dự án mang tính chất cộng đồng , đƣợc thực với mục tiêu :  Làm giảm hiểm nguy nƣớc gây với bà đặc biệt trẻ nhỏ  Cải thiện điều kiện kinh tế-xã hội cộng đồng nói chung Trong khoảng vài năm trở lại đây, "cầu treo" trở thành từ khóa không thu hút ý công luận mà thức tỉnh lƣơng tri cộng đồng Còn nhớ, năm 2010, hình ảnh trẻ em học "đu dây" qua sông, hay ngƣời dân xã Đác Nông, huyện Ngọc Hồi (Kon Tum) phải qua lại sông Pô Cô bè khiến dƣ luận phải giật thân phận mong manh ngƣời trƣớc thử thách thiên nhiên tạo hóa Và nhất, số thƣơng vong từ vụ sập cầu treo Chu Va (Lai Châu), hình ảnh cô giáo học sinh điểm Sam Lang, xã Nà Hỳ, huyện Nậm Pồ (Điện Biên) phải chui vào túi ni-lông để qua suối đến trƣờng nối dài thêm danh sách nỗi đau bất cập phát triển mạng lƣới cầu treo dân sinh toàn quốc Thế nhƣng, không khỏi bật câu hỏi - vùng, miền nƣớc "khát" cầu treo phải chờ đợi đến bao giờ? Còn cầu treo xuống cấp, hƣ hỏng tiềm ẩn nguy gây an toàn giao thông đƣợc "treo" nhƣ câu hỏi nhức nhối nguy nan ngƣời dân Là tỉnh miền núi nên tuyến đƣờng địa bàn tỉnh Lai Châu có độ dốc lớn, địa chất nhiều đoạn tuyến không ổn định, mùa mƣa lũ xuất nhiều cung trƣợt Hàng năm mùa mƣa đến, thƣờng gây sạt lở, tắc đƣờng Vào mùa mƣa, Tỉnh lộ 127 - 129 thƣờng xảy sạt lở, tắc đƣờng Theo thống kê quan chức năng, năm 2014, thiệt hại mƣa lũ gây tuyến đƣờng địa bàn tỉnh lên đến 33 tỷ đồng, gây thiệt hại kinh tế ảnh hƣởng không nhỏ tới việc lƣu thông tuyến đƣờng Ngành Giao thông vận tải (GTVT) tỉnh Lai Châu đặc biệt trọng, chủ động chuẩn bị nhiều phƣơng án để ứng phó trƣớc diễn biến xảy nhƣng chƣa triệt để Sở đạo bổ sung biển cảnh báo vị trí nguy có đá lăn, đất lở, đặc biệt vị trí hàng năm thƣờng xuyên bị sụt lở; sơn lại cột thủy chí ngầm thƣờng bị ngập mƣa lũ; kiểm tra hệ thống cầu để bổ sung kịp thời biển báo phù hợp Tuy nhiên , biển báo giao thông bị đổ gãy khiến cho đƣờng trở nên an toàn Công Ty cổ phần tập đoàn KIDO đặt lợi ích cộng đồng vào mục tiêu phát triển công ty , chứng công ty tài trợ cho quỹ cộng đồng , xóa đói giảm nghèo cầu đƣờng Hàng chục cầu đƣợc xây nên giúp ngƣời dân vững tin vào uy tín công ty Nhận thấy tình trạng xuống cấp của cầu , đƣờng , Công ty đầu tƣ tài trợ phần tâm huyết để giúp đỡ tỉnh Lai Châu tình hình mƣa lũ tràn Dự án đem lại niềm tin cho ngƣời dân cuốc sống xã hội cho bà trẻ em huyện Sìn Hồ , Lai Châu CHƢƠNG 2: MÔ TẢ DỰ ÁN VÀ PHÂN TÍCH DỰ ÁN 2.1 Tên Dự án DỰ ÁN CẢI THIỆN MÁI TALUY , LẮP ĐẶT BIỂN BÁO GIAO THÔNG TẠI TỈNH LỘ 129 VÀ XÂY DỰNG CẦU DÂN SINH TẠI XÃ SÌN HỒ , LAI CHÂU 2.2 Loại hình dự án Dự án cộng đồng lĩnh vực xây dựng : cầu , đƣờng 2.3 Thời gian thực dự án - Cầu dân sinh: 15/12/2016 – 18/2/2017 - Lắp biển giao thông cải tạo mái taluy: 1/12/2017 - 27/12/2017 2.4 Phân tích địa điểm thực dự án 2.4.1 Địa hình Lai Châu tỉnh biên giới phía Tây Bắc Tổ quốc, cách Thủ đô Hà Nội khoảng 400 km phía Đông Nam, có toạ độ địa lý từ 21051’ đến 22049’ vĩ độ Bắc 102019’ đến 103059’ kinh độ Đông; phía Bắc Tây Bắc giáp tỉnh Vân Nam Trung Quốc, phía Tây giáp tỉnh Điện Biên, phía Đông phía Đông Nam tiếp giáp với hai tỉnh Lào Cai Yên Bái, phía Nam tiếp giáp với tỉnh Sơn La Địa hình đƣợc tạo dãy núi chạy dài theo hƣớng Tây Bắc - Đông Nam, có nhiều đỉnh núi cao nhƣ đỉnh Pu Sa Leng cao 3.096 m Núi đồi cao dốc, xen kẽ nhiều thung lũng sâu hẹp, phía Đông dãy núi Hoàng Liên Sơn, phía Tây dãy núi Sông Mã, hai dãy núi phần đất thuộc vùng núi thấp tƣơng đối rộng lớn thuộc lƣu vực sông Đà với nhiều cao nguyên đá vôi dài 400 km chạy suốt từ Phong Thổ (Lai Châu) đến Quan Sơn, Quan Hóa…(Thanh Hoá) Có nhiều cao nguyên, sông suối, sông có nhiều thác gềnh, dòng chảy lƣu lƣợng lớn nên có tiềm thuỷ điện lớn Có 265,095 km đƣờng biên giới giáp với Trung Quốc, tỉnh có vị trí quan trọng địa lý an ninh quốc phòng công xây dựng bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa Lai Châu - có nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú bao gồm: tài nguyên đất, tài nguyên khoáng sản, tài nguyên du lịch Đây sản vật vô tạo hoá ban tặng cho Lai Châu a) Trạng thái giới hạn cƣờng độ: Trạng thái giới hạn khả chịu tải không sử dụng đƣợc Việc tính toán nhằm đảm bảo cƣờng độ độ ổn định cần thiết kết cấu để ngăn ngừa tƣợng: ổn định chung hình dạng, ổn định vị trí (chống trƣợt, chống lật, chống trồi lên ) phá hoại đồng nhất, ngăn ngừa phá hoại (khi kết cấu chịu tác động tải trọng tác động trùng lặp), ngăn ngừa phá hoại dƣới tác động đồng thời yếu tố lực ảnh hƣởng bất lợi môi trƣờng bên (môi trƣờng xâm thực, ); b) Trạng thái giới hạn sử dụng: Trạng thái giới hạn công trình không tiếp tục sử dụng bình thƣờng đƣợc Việc tính toán nhằm ngăn ngừa hình thành vết nút kết cấu BTCT hạn chế mở rộng mức lâu dài vết nứt đó, ngăn ngừa chuyển vị mức phận kết cấu, đặc biệt tháp cầu dầm chủ (về độ võng, góc xoay, dao động); c) Không xét trạng thái giới hạn đặc biệt cầu treo dân sinh Phải tính toán tác dụng động lực học gió cầu treo dân sinh tỷ số B/L < 1/25 Điều : Yêu cầu vật liệu cấu kiện - Các đặc trƣng lý vật liệu làm phận cầu, kể cáp thép phải tuân theo quy định Tiêu chuẩn 22TCN 272-05 - Đối với cáp thép phải theo Tiêu chuẩn ASTM A603 Cáp chủ phải cáp có lõi thép - Đối với chi tiết khí nhƣ tăng-đơ, neo, má ôm cáp phải tuân theo quy định khoản Điều Thông tƣ Điều 8: Tải trọng tác động Phân loại tải trọng thiết kế quy định tĩnh tải thực theo Tiêu chuẩn 22TCN 272-05 Hoạt tải xe thô sơ ngƣời a) Đối với cầu treo dân sinh, xét tải trọng đoàn ngƣời rải đơn vị diện tích mặt cầu kN/m2 (300KG/m2), có kiểm toán với tải trọng tập trung đại diện cho xe máy (không xét xung kích) kN (500KG); b)Hệ số tải trọng xe ngƣời lấy 1,5; không xét tác động xung kích 58 hoạt tải ngƣời phƣơng tiện thô sơ; c) Tải trọng gió: tải trọng tác dụng tĩnh gió tải trọng rải tùy theo vận tốc gió thiết kế khu vực cầu Vận tốc gió thiết kế theo quy định Quy chuẩn kỹ thuật QCVN 02:2009/BXD với vùng địa hình tƣơng ứng với khu vực xây dựng cầu Tác dụng động học gió cầu treo dân sinh phải đƣợc xét nhƣ toán riêng khí động học cầu dây d) Áp lực đất: Áp lực đất chủ động bị động tuân thủ theo Tiêu chuẩn 22TCN 272-05 đ) Tải trọng tác dụng lên lan can bao gồm tĩnh tải thân lan can cộng với lực rải dọc cầu: theo phƣơng thẳng đứng 0,5kN/m; theo phƣơng nằm ngang 1kN/m e) Ảnh hƣởng nhiệt độ tuân thủ theo Tiêu chuẩn 22TCN 272-05 Tổ hợp tải trọng Tính toán công trình cầu treo dân sinh theo tổ hợp tải trọng nhƣ quy định bảng 3.4.1-1 Tiêu chuẩn 22TCN 272-05 nhƣng kiểm toán Trạng thái giới hạn cƣờng độ I, II, III Trạng thái giới hạn sử dụng Điều : Lựa chọn sơ đồ cầu bố trí chung Áp dụng sơ đồ nhịp có tháp cầu bố trí trụ (mố) vị trí bờ sông, suối ổn định, nguy sụt lở hai bờ sông, suối theo hình Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tƣ Để giảm bớt bồi lắng sạt lở bờ sông, suối khu vực sát cầu đƣa vị trí tháp trụ (mố) vào xa bờ Nếu điều kiện thủy văn thủy lực có nguy gây sạt lở trƣớc móng trụ (mố) cần bố trí công trình bảo vệ mép thân móng trụ (mố) đủ ổn định vững Tỷ lệ đƣờng tên cáp chủ (f)/chiều dài nhịp (L) phải chọn khoảng f/L = 1/8 - 1/12 4.Độ vồng tƣơng đối mặt cầu sau thi công xong phải đạt trị số không nhỏ 1,5L/100 Hai góc nghiêng cáp chủ vị trí đỉnh tháp theo phía mố neo nhịp dầm 59 nên chọn Để tăng ổn định kết cấu nhịp áp dụng sơ đồ cáp chủ nối sát với hệ mặt cầu nhịp (không có dây treo đó) Yêu cầu tần số dao động riêng kết cấu nhịp theo phƣơng thẳng đứng phƣơng ngang không đƣợc trùng bội số Độ dốc dọc đƣờng đầu cầu tùy theo điều kiện cục không dốc 11% Trong trƣờng hợp đặc biệt khó khăn địa hình, châm chƣớc độ dốc dọc tối đa 15% Cao độ đáy dầm phải cao mực nƣớc thiết kế tối thiểu 1m (để tránh tƣợng trôi va vào dầm cầu trƣờng hợp xảy lũ lớn)  Quản lý chất lƣợng nhân viên dự án Chúng thành lập ban kiểm tra nhân viên thƣờng trực thực dự án Giám đốc trực tiếp quản lý ban kiểm tra nhân viên  Quản lý chất lƣợng nghiệm thu dự án Nghiệm thu công trình xây dựng dự án phải đƣợc tiến hành theo điều 23, 24, 25, 26 Nghị định 209/2004/NĐ-CP Chủ đầu tƣ có trách nhiệm tổ chức nghiệm thu công trình xây dựng tiểu dự án kịp thời sau có phiếu yêu cầu nghiệm thu nhà thầu xây dựng ban quản lý dự án Nghiệm thu công trình xây dựng đƣợc phân thành yếu tố sau: - Nghiệm thu phần công việc xây dựng trình thực tiểu dự án - Nghiệm thu hoàn thành hạng mục dự án Việc nghiệm thu công trình có tham gia Giám đốc dự án, nhà thầu nhƣ nhà thiết ké chủ đầu tƣ Công trình đƣợc tiến hành kiểm tra có chứng nhận phù hợp chất lƣợng công trình xây dựng dự án 11.1.2 Quy định chất lƣợng Ban quản lý chịu trách nhiệm toàn chất lƣợng công trình xây dựng, lãnh đạo Ban quản lý dự án phải có đầy đủ điều kiện lực theo quy định Chỉ đƣợc ký hợp đồng nhận thầu doanh nghiệp xây dựng có đủ điều kiện lực theo quy định hành Quy định quản lý chất lƣợng dự án phải tuân theo Luật xây dựng , Luật giao 60 thông đƣờng , đƣờng thủy văn pháp luật liên quan Thành viện ban quản lý dự án không đƣợc xén bớt thời gian, kinh phí làm ảnh hƣởng đến chất lƣợng công trình 11.2 Tiêu chuẩn chất lƣợng 11.2.1 Dựa tiêu chuẩn “Quy chế đánh giá công nhận công trình, sản phẩm xây dựng đạt chất lƣợng cao ngành xây dựng” Thông tƣ số 15/2005/TT-BXD ngày 19 tháng năm 2005 Bộ xây dựng, hƣớng dẫn lập, thẩm định phê duyệt dự án xây dựng Nghị định số 64/2012/NĐ-CP Chính phủ : Về cấp giấy phép xây dựng TCVN 9436 :2012 tiêu chuẩn thi công nghiệm thu đƣờng 11.2.2 Nội dung Tuân thủ văn pháp quy hành xây dựng Tuân thủ quy định pháp lý có liên quan bảo vệ công trình kỹ thuật, công trình quốc phòng, di tích lịch sử, văn hóa bảo vệ môi trƣờng Bảo đảm an toàn giao thông đƣờng , đƣờng thủy Nghiêm túc chấp hành thay đổi pháp luật ( có ) Bảo đảm điều kiện an toàn, vệ sinh, tiện nghi cho ngƣời làm việc sinh sống khu vực công trình đƣợc thiết kế, quy hoạch Không làm cản trở giao thông trình thi công dự án 11.3 Biện pháp giám sát Ban điều hành dự án phải thƣờng xuyên nắm rõ tình hình chất lƣợng thiết kế thông qua báo cáo ban thông tin Dự tính đƣợc sai sót để xảy đƣa phƣơng án khắc phục thời gian sớm Xây dựng hệ thống quản lý chất lƣợng dự án, áp dụng công nghệ quản lý tiên tiến nhƣ phần mền quản lý chất lƣợng, hệ thống thông tin đại 61 CHƢƠNG 12: KIỂM SOÁT CHI PHÍ 12.1 Kiểm soát chi phí nguyên vật liệu Kiểm soát chi phí việc kiểm tra theo dõi tiến độ chi phí, xác định thay đổi so với kế hoạch, sở đề xuất giải pháp để quản lý hiệu chi phí dự án Kiểm soát chi phí bao gồm nội dung nhƣ sau: - Kiểm soát việc thực chi phí để xác định mức chênh lệch so với kế hoạch Ngăn cản thay đổi không đƣợc phép, không so với đƣờng chi phí sở - Thông tin cho cấp thẩm quyền thay đổi đƣợc phép Cụ thể là: - Tổng chi phí thực tế phát sinh không vƣợt dự toán chi phí nguyên vật liệu - Đảm bảo hiệu việc quản lý nguyên vật liệu - Đảm bảo việc bảo vệ tài sản tránh mát, lãng phí - Kết trình thực chi phí nguyên vật liệu trực tiếp đƣợc ghi chép đo lƣờng cụ thể theo hạng mục công trình thông qua việc so sánh với dự toán nhận thấy đƣợc chênh lệch thực tế dự toán - Dựa vào kết so sánh đo lƣờng tìm nguyên nhân chênh lệch phát kịp thời sai phạm - Phân chia trách nhiệm giữa: - Chức mua hàng chức nhận hàng để ngăn chặn việc mua hàng chất lƣợng - Chức kiểm nhận hàng hóa thủ kho để ngăn chặn việc nhận hàng khống - Chức xét duyệt chức mua hàng để tránh việc mua hàng số lƣợng cần thiết - Chức nhận hàng, thủ kho chức kế toán hàng tồn kho - Xây dựng sách đặt hàng, sách chất lƣợng, giá sách lựa chọn nhà cung cấp 12.2 Kiểm soát chi phí nhân công Tổng chi phí nhân công thực tế không vƣợt dự toán chi phí nhân công 62 Đảm bảo hiệu quản lý thời gian lao động, số lƣợng lao động nhu chất lƣợng lao động Xây dựng sách về, định mức lao động tiền lƣơng Tách bạch theo dõi nhân sự, theo dõi thời gian lao đọng khối lƣợng lao động lập bảng lƣơng, toán lƣơng ghi chép tiền lƣơng 12.3 Quản lý rủi ro Lập kế hoạch rủi ro mức độ ảnh hƣởng  Phân loại rủi ro - Rủi ro trình quản lý nhân lực: + Các vấn đề lao động ( thiếu ngƣời , không đủ trình độ , ) + Tai nạn lao động - Giải pháp khắc phục + Tuyển chọn kỹ lƣỡng ,chuẩn bị sẵn nguồn lực thay phƣơng án đề phòng tai nạn lao động (chú trọng khâu tuyển chọn đầu vào: thông qua kiểm tra trình độ lực) + Thực tất chế độ y tế, lƣơng, thƣởng, bảo hiểm theo luật lao động ban hành + Tạo môi trƣờng làm việc thân thiện  Các biện pháp an toàn lao động: - Xây dựng nội quy an toàn lao động - Bố trí hàng rào tạm, lƣới che để ngăn cách công trƣờng với bên để đảm bảo an toàn an ninh cho công trƣờng - Trên công trƣờng bố trí biển báo, biển cấm biển hƣớng dẫn - Khi làm việc phải đội mũ bảo hộ, mặc đồng phục, giày bảo hộ, đeo kính bảo vệ đeo dây an toàn cần thiết Tuyệt đối cấm ngƣời uống rƣợu, bia sử dụng chất kích thích thi công công trƣờng - Cung cấp đầy đủ thiết bị an toàn lao động cho nới thi công có trách nhiệm hƣớng dẫn chi tiết cách sử dụng cho công nhân - Bố trí trạm y tế có đầy đủ thuốc cấp cứu, có xe để sẵn sàng đƣa ngƣời lao động 63 đến bệnh viện gần Ngoài yếu tố rủi ro sau: Yếu tố rủi ro: - Thông tin đến không đầy đủ sai lệch - Chậm tiến độ thiếu trình độ phối hợp không tốt - Bản vẽ chƣa khớp với thực tế Giải pháp khắc phục: - Thƣờng xuyên kiểm tra độ xác thông tin - Kiểm tra ăn khớp thông tin đến - Giao nhiệm vụ rõ ràng cho ngƣời quản trị thông tin - Kịp thời điều chỉnh phát có vấn đề phát sinh - Lên lịch trình cho công việc cụ thể, khoa học, hợp lý văn cho có tính liên kết công việc với , không bị trùng lặp - Khảo sát thực địa rõ ràng, nghiên cứu chi tiết trƣớc tiến hành thực vẽ (sử dụng nhân lực có khả tận tâm) - Ứng dụng khoa học kỹ thuật vào công đoạn dự án - Rủi ro yếu tố tài chính: Yếu tố rủi ro - Giá nguyên vật liệu tăng cao so với dự tính ban đầu - Có trục trặc với bên thi công , nhà cung cấp dẫn đến trễ tiến độ - Chi phí dự phòng không đủ - Tình hình thời tiết chuyển biến xấu Giải pháp giảm thiểu - Theo dõi thƣờng xuyên tình hình kinh tế thị trƣờng đƣa dự báo trƣớc kiện tăng hay giảm thời gian thực dự án - Lập kế hoạch dự phòng - Tìm hiểu nhà cung cấp khác để ký hợp đồng với nhà cung cấp khác để tránh bị gián đoạn thi công - Đồng thời liên kết với nhiều nhà cung cấp khác 64 - Giảm thiểu rủi ro cách xây dựng nhà kho thu mua để dự trữ - Cập nhật tình hình thời tiết để ứng phó kịp thời - Rủi ro phía nhà đầu tƣ Yếu tố rủi ro: - Chủ đầu tƣ chậm rót vốn, làm chậm tiến độ thi công - Thời gian hoàn thành dự án rút ngắn yêu cầu chủ đầu tƣ - Nhà đầu tƣ , nhà cung ứng bị phá sản dẫn đến dự án bị đình lại chừng Giải pháp: - Thảo hợp đồng chi tiết rõ ràng, quy định rõ trách nhiệm ràng buộc bên - Lập quỹ dự phòng - Phải nắm bắt đƣợc tình hình tài chủ đầu tƣ trình giải ngân - Đƣa quan có thẩm quyền để giải theo luật định - Rủi ro yếu tố khách quan bên ngoài: Yếu tố rủi ro: - Xảy cháy nổ hỏa hoạn nhiều nguyên nhân - Thời gian thực dự án bị thay đổi yếu tố thời tiết Giải pháp: - Đàm phán hợp đồng kết trình khảo sát - Xin ý kiến đạo quan ban ngành có thẩm quyền - Nghiên cứu thực địa kỹ lƣỡng trƣớc thi công - Trang bị đầy đủ thiết bị dự phòng, phòng chống cháy nổ chỗ nhƣ bình cứu hỏa, hệ thống báo động… - Bộ phận an ninh kỹ thuật phải thƣờng xuyên kiểm tra hệ thống điện thiết bị an toàn Mức độ ảnh hƣởng rủi ro: - Thay đổi quan trọng: lịch biểu, đặc tính sản phẩm, ngân sách, đƣợc xem quan trọng cho dự án Làm thay đổi kết dự án - Thay đổi nhỏ: không làm thay đổi kết chung dự án nhƣng ảnh hƣởng đến thành công dự án 65 - Thay đổi mang tính sửa chữa/ sửa lỗi: Đã coi nhẹ bỏ qua điểm đó, phải bổ sung khắc phục Xem xét tác động rủi ro: - Ảnh hƣởng tới công việc, thời gian - Ảnh hƣởng tới kinh phí - Ảnh hƣởng tới ngƣời: phải làm thêm việc - Ảnh hƣởng tới chất lƣợng thiết kế dự án Quản lý rủi ro Các yếu tố quản lý rủi ro yếu tố bên (trong trình thực dự án tạo ra), co thể yếu tố bên tác động nhƣ: thiên tai, động đất… Các rủi ro xảy giải pháp 66 CHƢƠNG 13: AN TOÀN LAO ĐỘNG 13.1 An toàn sử dụng nguyên vật liệu Vật tƣ, vật liệu phải đƣợc xếp gọn gàng ngăn nắp theo thiết kế tổng mặt đƣợc phê duyệt Không đƣợc để vật tƣ, vật liệu chƣớng ngại vật cản trở đƣờng giao thông, đƣờng thoát hiểm, lối vào chữa cháy Kho chứa vật liệu dễ cháy, nổ không đƣợc bố trí gần nơi thi công lán trại Vật liệu thải phải đƣợc dọn sạch, đổ nơi quy định Hệ thống thoát nƣớc phải thƣờng xuyên đƣợc thông thoát bảo đảm mặt công trƣờng khô Trên công trƣờng phải có biển báo theo quy định Điều 74 Luật Xây dựng Tại cổng vào phải có sơ đồ tổng mặt công trƣờng, treo nội quy làm việc Các biện pháp đảm bảo an toàn, nội quy an toàn phải đƣợc phổ biến công khai công trƣờng xây dựng để ngƣời biết chấp hành; vị trí nguy hiểm công trƣờng nhƣ đƣờng hào, hố móng, hố ga phải có rào chắn, biển cảnh báo hƣớng dẫn đề phòng tai nạn; ban đêm phải có đèn tín hiệu 13.2 An toàn điện Hệ thống lƣới điện động lực lƣới điện chiếu sáng công trƣờng phải riêng rẽ; có cầu dao tổng, cầu dao phân đoạn có khả cắt điện phần hay toàn khu vực thi công; Ngƣời lao động, máy thiết bị thi công công trƣờng phải đƣợc bảo đảm an toàn điện Các thiết bị điện phải đƣợc cách điện an toàn trình thi công xây dựng; Những ngƣời tham gia thi công xây dựng phải đƣợc hƣớng dẫn kỹ thuật an toàn điện, biết sơ cứu ngƣời bị điện giật xảy tai nạn điện 13.3 An toàn cháy nổ Tổng thầu chủ đầu tƣ (trƣờng hợp tổng thầu) phải thành lập ban huy phòng chống cháy, nổ công trƣờng, có quy chế hoạt động phân công, phân cấp cụ thể; Phƣơng án phòng chống cháy, nổ phải đƣợc thẩm định, phê duyệt theo quy định Nhà thầu phải tổ chức đội phòng chống cháy, nổ, có phân công, phân cấp kèm theo quy chế hoạt động; Trên công trƣờng phải bố trí thiết bị chữa cháy cục Tại vị trí dễ xảy 67 cháy phải có biển báo cấm lửa lắp đặt thiết bị chữa cháy thiết bị báo động, đảm bảo xảy cháy kịp thời phát để ứng phó; 13.4 An toàn thi công Khi thi công xây dựng phải đảm bảo yêu cầu sau đây: - Trƣớc khởi công xây dựng phải có thiết kế biện pháp thi công đƣợc duyệt, biện pháp thi công phải thể đƣợc giải pháp đảm bảo an toàn lao động cho ngƣời lao động máy, thiết bị thi công công việc Trong thiết kế biện pháp thi công phải có thuyết minh hƣớng dẫn kỹ thuật dẫn thực - Thi công xây dựng phải tuân thủ theo thiết kế đƣợc duyệt, tuân thủ quy chuẩn, tiêu chuẩn, quy trình kỹ thuật Đối với công việc có yêu cầu phụ thuộc vào chất lƣợng công việc trƣớc đó, đƣợc thi công công việc trƣớc đƣợc nghiệm thu đảm bảo chất lƣợng theo quy định - Biện pháp thi công giải pháp an toàn phải đƣợc xem xét định kỳ đột xuất để điều chỉnh cho phù hợp với thực trạng công trƣờng - Tổ chức, cá nhân phải có đủ điều kiện lực phù hợp với công việc đảm nhận theo quy định Những ngƣời điều khiển máy, thiết bị thi công ngƣời thực công việc có yêu cầu nghiêm ngặt an toàn lao động phải đƣợc huấn luyện an toàn lao động có thẻ an toàn lao động theo quy định; - Máy, thiết bị thi công có yêu cầu nghiêm ngặt an toàn lao động phải đƣợc kiểm định, đăng ký với quan có thẩm quyền theo quy định đƣợc phép hoạt động công trƣờng Khi hoạt động, máy thiết bị thi công phải tuân thủ quy trình, biện pháp đảm bảo an toàn + Trƣờng hợp hoạt động, thiết bị thi công vƣợt khỏi phạm vi mặt công trƣờng chủ đầu tƣ phải phê duyệt biện pháp bảo đảm an toàn cho ngƣời, máy, thiết bị công trình trong, công trƣờng chịu ảnh hƣởng thi công xây dựng + Trƣờng hợp điều kiện thi công, thiết bị phải đặt phạm vi công trƣờng thời gian không hoạt động thiết bị thi công vƣơn khỏi phạm vi công trƣờng phải đƣợc quan có thẩm quyền cho phép theo quy định địa phƣơng - Những ngƣời tham gia thi công xây dựng công trƣờng phải đƣợc khám sức khỏe, huấn luyện an toàn đƣợc cấp phát đầy đủ phƣơng tiện bảo vệ cá nhân 68 theo quy định pháp luật lao động 13.5 Biện pháp an ninh bảo vệ vệ sinh môi trƣờng 13.5.1 An ninh Toàn tài sản công trình đƣợc bảo quản bảo vệ chu đáo Công tác an ninh bảo vệ đƣợc đặc biệt ý, công trƣờng trì kỷ luật lao động, nội quy chế độ trách nhiệm ngƣời huy công trƣờng tới cán công nhân viên Có chế độ bàn giao rõ ràng, xác tránh gây mát thiệt hại vật tƣ, thiết bị tài sản nói chung Thƣờng xuyên có đội bảo vệ công trƣờng 24/24, buổi tối có điện thắp sáng bảo vệ công trình 13.5.2 Vệ sinh môi trƣờng Trên công trƣờng thƣờng xuyên thực vệ sinh công nghiệp Đƣờng lối lại thông thoáng, nơi tập kết bảo quản ngăn nắp gọn gàng Đƣờng vào vị trí làm việc thƣờng xuyên đƣợc quét dọn đặc biệt vấn đề vệ sinh môi trƣờng Có thể bố trí hẳn tổ đội chuyên lằm công tác vệ sinh, thu dọn mặt thi công Cuối ca, cuối ngày yêu cầu công nhân dọn dẹp vị trí làm việc, lau chùi, rửa dụng cụ làm việc bảo quản vật tƣ, máy móc Cuối tuần làm tổng vệ sinh toàn công trƣờng 69 KẾT LUẬN Dự án sữa chữa nâng cấp hạ tầng giao thông dự án mang tính khả thi mặt kỹ thuật, kiến trúc, môi trƣờng tài chính, đồng thời mang lại hiệu kinh tế xã hội lớn Những phân tích đánh giá thuyết minh cho thấy dự án đầu tƣ làm tăng hiệu việc phát triển giao thông , kinh tế, nâng cao việc giáo dục cho trẻ em mà đƣờng đến trƣờng hoàn toàn an toàn đáp ứng nhu cầu lại cho tƣơng lai trẻ em Việt Nam Ngoài ra,dự án đóng góp đáng kể vào ngân sách nhà nƣớc tạo tài sản cố định lớn Để phát huy tính khả thi dự án thiếu hỗ trợ từ địa phƣơng ngƣời dân huyện Sìn Hồ , Lai Châu tích cực thực công trình 70 PHỤ LỤC http://ath.vn/?p=586 http://www.mt.gov.vn/Uploads/File/DuThaoVBQPPL/2014/04/DT-cautreods.pdf http://cucqlxd.gov.vn/media/documents/22tcn_210_92_duong_giao_thong_nong_thon pdf http://luanvan.net.vn/luan-van/de-tai-to-chuc-thi-cong-du-an-dau-tu-nang-cap-ql4doan-noi-ha-giang-lao-cai-giai-doan-i-goi-thau-so-6-km339000-km344000-21832/ http://sxd.binhdinh.gov.vn/upload/files/03%20-%20PHAN%20DICH http://covetiver.com/vi/news/Tin-tuc/Cay-co-Vetiver-va-ung-dung-o-An-Nhon-110/ http://soxaydung.haugiang.gov.vn/public/files/vanban/11_2014_tt_bgtvt_pEzRlnKG.P DF http://infonet.vn/nong-dan-xay-cau-sieu-toc-post148573.info 71 BẢNG ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ HOÀN THÀNH CÔNG VIỆC CỦA CÁC THÀNH VIÊN Mức độ hoàn STT Họ tên MSSV Phạm Đình Quang 71306668 100% Nguyễn Hoàng Phƣớc Thành 71306691 100% Nguyễn Minh Sang 71306676 100% Đinh Trịnh Quý 71306671 100% Nguyễn Lê Uyên Phƣơng 71306303 100% Nguyễn Lê Trúc Nhi 71306252 100% Lê Trọng Nhân 71306638 100% Huỳnh Nhật Trƣờng 71306762 100% thành Ghi 72 [...]...Tỉnh Lai Châu có 9.06 8,7 8 km2 diện tích tự nhiên; có 08 đơn vị hành chính trực thuộc, bao gồm thành phố Lai Châu và các huyện: Mƣờng T , Sìn H , Nậm Nhùn, Tam Đƣờng, Phong Th , Tân Uyên, Than Uyên; 108 đơn vị hành chính cấp x , bao gồm: 96 x , 05 phƣờng và 07 thị trấn (tăng 01 huyện, 03 xã và 02 phƣờng) Lai Châu có địa hình miền núi cao, phức tạp với độ dốc trên 25 độ trở lên, cơ sở hạ tầng thấp kém, giao. .. trình Sìn Hồ là huyện nằm ở giữa tỉnh Lai Châu, phía bắc giáp Vân Nam- Trung Quốc, phía nam là huyệnTủa Chùa, phía đông là huyện Phong Th , phía tây là huyện Mƣờng Tè Huyện có diện tích 1.746km 2và dân số là 56.000ngƣời Huyện lỵ là thị trấn Sìn Hồ nằm cách thị xã Lai Châu 60 km về hƣớng tây Huyện có 1 thị trấn và 21 xã:Thị trấn Sìn Hồ và các xã: Căn Co, Chăn Nƣa, Hồng Thu,Làng M , Lùng Thàng, Ma Quai, Nậm... Nậm Cha, Nậm Cuổi, Nậm Hăn, Nậm Mạ,Nậm 10 Tăm,Noong Hẻo, Pa Khóa, Pa Tần, Phăng Sô Lin, Phìn H , Pu Sam Cáp, Sà Dề Phìn, Tả Ngảo,Tả Phìn,Tủa Sín Chải 4.2.1 Tỉnh lộ 129 Tỉnh lộ 129 - tuyến giao thông “huyết mạch” nối thành phố Lai Châu - huyện Sìn Hồ và một số địa phƣơng khác trên địa bàn tỉnh Thời gian qua, tuyến đƣờng này đƣợc đầu tƣ nâng cấp với nhiều hạng mục khá cơ bản, mặt đƣờng đƣợc mở rộng, kết... Xác định dự toán, tổng dự toán công trình; Thẩm định dự toán, tổng dự toán; Lập hồ sơ mời thầu và hồ sơ đấu thầu: Hình 6.1 Vòng đời dự án gồm 4 giai đoạn Quản lý DA ở giai đoạn thi công xây dựng: Quản lý và giám sát chất lƣợng; Lập và quản lý tiến độ thi công; Quản lý chi phí dự án (tổng mức đầu t , dự toán, tạm ứng, thanh toán vốn); Quản lý các hợp đồng (soạn hợp đồng, phƣơng thức thanh toán) 25 Quản... việc xây dựng, các hồ sơ hoàn công, vận hành thử công trình, giải thể nhân viên, kiểm toán và tất toán Các thành phần tham gia dự án là các cá nhân hoặc tổ chức có liên quan, hoặc là những ngƣời đƣợc hƣởng lợi hay bị xâm hại khi dự án thành công, bao gồm: Chủ đầu t , Nhà tài trợ hoặc ngƣời cung cấp tài chính, Ban quản lý dự án, Khách hàng, Nhà thầu chính và các nhà thầu ph , Các nhà cung ứng, Cơ quan... nƣớc, Nhân dân địa phƣơng, Nhà bảo hiểm,… 6.2 Các giai đoạn quản lý dự án tƣơng ứng với các giai đoạn của một vòng đời dự án:  Quản lý dự án ở giai đoạn hình thành và phát triển: Lập báo cáo đầu t , dự án đầu t , báo cáo kinh tế kỹ thuật: Đánh giá hiệu quả dự án và xác định tổng mức đầu tƣ; Xây dựng phƣơng án đền b , giải phóng mặt bằng; Xây dựng và biên soạn toàn bộ công việc của công tác quản lý dự. .. thực hiện dự án;  Giai đoạn phát triển: Xây dựng dự án, kế hoạch thực hiện và chuẩn bị nguồn nhân lực, kế hoạch tài chính và khả năng kêu gọi đầu t , xác định yêu cầu chất lƣợng, phê duyệt dự án;  Giai đoạn thực hiện (hay giai đoạn triển khai): Thông tin tuyên truyền, thiết kế quy hoạch và kiến trúc, phê duyệt các phƣơng án thiết k , đấu thầu xây dựng và tổ chức thi công xây dựng, quản lý và kiểm soát;... toàn giao thông và các vấn đề hỗ trợ Ngoài ra nhà thầu còn tổ chức các đội nhƣ cung cấp và vận chuyển nguyên vật liệu , đội hƣớng dẫn ngƣời đi đƣờng , … 23 CHƢƠNG 6: VÒNG ĐỜI DỰ ÁN 6.1 Các công việc chính trong giai đoạn hình thành dự án  Giai đoạn hình thành: Xây dựng ý tƣởng ban đầu, xác định quy mô và mục tiêu, đánh giá các khả năng, tính khả thi của dự án, xác định các nhân tố và cơ sở thực hiện dự. .. hiểm lắm!”anh Tẩn A Hồ (khu I, thị trấn Sìn H , huyện Sìn Hồ) cho biết Hình 4.1:Do kết cấu địa chất kém, nhiều đoạn đƣờng trên tỉnh lộ 129 thƣờng xuyên bị sạt l , gây nguy hiểm cho ngƣời và phƣơng tiện tham gia giao thông Mục sở thị cung đƣờng từ thành phố Lai Châu đi vùng cao Sìn H , chúng tôi thấy rất nhiều đoạn 2 bên taluy có độ dốc cao, địa chất không ổn định, nhiều gò đá chênh vênh, chỉ cần mƣa nhỏ... kém, giao thông đi lại khó khăn, hiểm trở Nhƣng lại có tiềm năng lớn về tài nguyên đất, rừng, nguồn nƣớc, năng lƣợng thủy điện, sự đa dạng sinh thái, tiềm năng khoáng sản 2.4.2 Tỉnh lộ 129 Tỉnh lộ 129 - tuyến giao thông “huyết mạch” nối thành phố Lai Châu - huyện Sìn Hồ và một số địa phƣơng khác trên địa bàn tỉnh Thời gian qua, tuyến đƣờng này đƣợc đầu tƣ nâng cấp với nhiều hạng mục khá cơ bản, mặt đƣờng
- Xem thêm -

Xem thêm: DỰ ÁN SỬA CHỮA VÀ NÂNG CẤP HẠ TẦNG GIAO THÔNG TẠI HUYỆN SÌN HỒ , LAI CHÂU, DỰ ÁN SỬA CHỮA VÀ NÂNG CẤP HẠ TẦNG GIAO THÔNG TẠI HUYỆN SÌN HỒ , LAI CHÂU, DỰ ÁN SỬA CHỮA VÀ NÂNG CẤP HẠ TẦNG GIAO THÔNG TẠI HUYỆN SÌN HỒ , LAI CHÂU

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay